Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 EL Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί περισσότερο από τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Κατά την εν λόγω περίοδο, η απασχόληση στις ΜΜΕ μειώθηκε κατά 27%, ή περισσότερο από άτομα. Σχεδόν μία στις τέσσερις ΜΜΕ που υπήρχε το 2008 έκλεισαν, μειώνοντας τον συνολικό όγκο της προστιθέμενης αξίας των ΜΜΕ κατά το ένα τρίτο των επιπέδων του Ενώ η καθοδική τάση επιβραδύνθηκε το 2013, δεν έχει αντιστραφεί ακόμη πλήρως. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το προφίλ της Ελλάδας όσον αφορά την πολιτική SBA παραμένει ανεπαρκές. Δεν υπάρχει ούτε ένα πεδίο στο οποίο η επίδοσή της να είναι καλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Μένει πολύ πίσω από τον μέσο όρο σε τρεις τομείς τη δεύτερη ευκαιρία, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη διεθνοποίηση. Όπως και κατά το προηγούμενο έτος, το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και των ομολόγων της στην ΕΕ βρίσκεται στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ένα θετικό σημείο είναι ότι βελτιώνονται πολλοί δείκτες για το περιβάλλον των ΜΜΕ στους διάφορους τομείς της SBA. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι τομείς βελτιώθηκαν μεταξύ του 2008 και του Η Ελλάδα διανύει το έκτο έτος ύφεσης και έχει αλλάξει τρεις κυβερνήσεις από το Σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον η εφαρμογή της πολιτικής ήταν πολύ δύσκολη. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η γενική οικονομική και πολιτική σταθερότητα της χώρας. Παρόλ αυτά, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας SBA από το Το 2013 αυτό ίσχυε ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τις δεξιότητες και την καινοτομία, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τη διεθνοποίηση και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Στο μέλλον πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να ενισχυθεί η καινοτομία και η απόκτηση δεξιοτήτων και να προωθηθεί η διεθνοποίηση. Ενώ οι ευέλικτες μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης αρχίζουν να αποφέρουν αποτελέσματα, η δεινή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών επηρεάζει αρνητικά τις ΜΜΕ. Για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, οι δημόσιες αρχές χρειάζονται σχεδόν διπλάσιο χρόνο σε σύγκριση με πριν για να πληρώσουν τους παρόχους έργων και υπηρεσιών. Μόνο πολύ πρόσφατα άρχισε η κατάσταση να βελτιώνεται. Αυτό απαιτεί την ενίσχυση της αρχής «Think Small First» (Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις), π.χ. με τη βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της κυβέρνησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των ΜΜΕ λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε όλες τις σχετικές δράσεις πολιτικής. Από τις προκαταρκτικές προοπτικές για τα έτη 2014 και 2015 δεν προκύπτει σημαντική αντιστροφή των τάσεων για τις ΜΜΕ. Το σύνολο των ΜΜΕ, η απασχόληση αναμένεται να μειωθεί κατά ακόμη , ο αριθμός των ΜΜΕ μπορεί να μειωθεί κατά επιπλέον και οι προβλέψεις είναι παρόμοιες για την προστιθέμενη αξία των ΜΜΕ. Ωστόσο, το συνδυασμένο αποτέλεσμα των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα και οι πρόσφατες πιο θετικές μακροοικονομικές τάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις τρέχουσες προβλέψεις. Σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία SBA 1 Η πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SBA) αποτελεί την εμβληματική πρωτοβουλία πολιτικής της ΕΕ για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων πολιτικής που διαρθρώνονται γύρω από δέκα αρχές οι οποίες κυμαίνονται από την «επιχειρηματικότητα» και τη «διοίκηση που ανταποκρίνεται» στη «διεθνοποίηση». Για να βελτιωθεί η διαχείριση της SBA, στην ανασκόπησή της πράξης για το έτος 2011 διατυπώθηκε το αίτημα για καλύτερη παρακολούθηση. Τα ενημερωτικά δελτία για την SBA εκδίδονται σε ετήσια βάση και στόχο έχουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των πρόσφατων τάσεων και των εθνικών πολιτικών που επηρεάζουν τις ΜΜΕ. Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

2 1. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα βασικά στοιχεία Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων Προστιθέμενη αξία Ελλάδα ΕΕ-28 Ελλάδα ΕΕ-28 Ελλάδα ΕΕ-28 Αριθμός Μερίδιο Μ ερίδιο Αριθμός Μερίδιο Μ ερίδιο Δισεκατομμύ ρια ευρώ Μερίδιο Μ ερίδιο Πολύ μικρές % 92.4% % 29.1% % 21.6% Μικρές % 6.4% % 20.6% % 18.2% Μεσαίες % 1.0% % 17.2% % 18.3% ΜΜΕ % 99.8% % 66.9% % 58.1% Μεγάλες % 0.2% % 33.1% % 41.9% Σύνολο % 100.0% % 100.0% % 100.0% Πρόκειται για εκτιμήσεις για το 2013 που παρήχθησαν από το DIW Econ, με βάση τα αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο από τη βάση στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη διάρθρωση των επιχειρήσεων (Eurostat). Τα στοιχεία καλύπτουν την «οικονομία των επιχειρήσεων», στην οποία περιλαμβάνονται η μεταποίηση, οι κατασκευές, το εμπόριο και οι υπηρεσίες (NACE αναθ. 2 τομείς B έως I, Λ, M και N), αλλά όχι επιχειρήσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας καθώς και τους σε μεγάλο βαθμό μη εμπορεύσιμους τομείς υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Το πλεονέκτημα της χρήσης δεδομένων της Eurostat είναι ότι οι στατιστικές είναι εναρμονισμένες και συγκρίσιμες μεταξύ των χωρών. Το μειονέκτημα είναι ότι για ορισμένες χώρες τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα στοιχεία που δημοσιεύονται από τις εθνικές αρχές. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κυριαρχούν στην ελληνική οικονομία, αντιπροσωπεύοντας το 72% της προστιθέμενης αξίας και το 86% της απασχόλησης. Η αναλογία αυτή είναι σημαντικά μεγαλύτερη απ ό,τι για το υπόλοιπο της ΕΕ (58% και 67% αντίστοιχα). Οι ελληνικές ΜΜΕ βασίζονται στις πολύ μικρές εταιρείες περισσότερο από την πλειονότητα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Παρότι οι ΜΜΕ είναι ήσσονος σημασίας, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 46% της προστιθέμενης αξίας που παράγεται (μέσος όρος της ΕΕ: 37%). Επίσης, παρέχουν το 64% του συνόλου των θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ στην επιχειρηματική οικονομία. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο στην ΕΕ. Οι ΜΜΕ παρέχουν το 80% του συνόλου των θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα, σχεδόν το 95% στον τομέα των κατασκευών και περίπου το 90% στον τομέα του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου. Τα αριθμητικά αυτά στοιχεία είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ιδίως στον μεταποιητικό τομέα και στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί περισσότερο από τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Κατά την εν λόγω περίοδο, η απασχόληση στις ΜΜΕ μειώθηκε κατά 27%, ή περισσότερο από άτομα. Σχεδόν μία στις τέσσερις ΜΜΕ (πάνω από ) που υπήρχε το 2008 έκλεισαν, μειώνοντας τον συνολικό όγκο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μετρήσιμης σε προστιθέμενη αξία, κατά το ένα τρίτο των επιπέδων του Ενώ η καθοδική τάση επιβραδύνθηκε το 2013, δεν έχει αντιστραφεί ακόμη πλήρως. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιτοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (IME ΓΣΕΒΕΕ), το 75,4% των μικρών επιχειρήσεων δήλωσαν ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε το Ο κύκλος εργασιών του 75,8% από αυτές μειώθηκε. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι οι πλέον θιγόμενες. Η μέση μείωση του κύκλου εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ήταν της τάξης του 27,3%. Σύμφωνα με την έρευνα, τα βασικά προβλήματα για τις ΜΜΕ είναι η ανεπαρκής ρευστότητα (61,6%), η υψηλή φορολογία (56,4%) και η χαμηλή καταναλωτική ζήτηση (46,8%), με το μεγαλύτερο πρόβλημα για την επιβίωση των ελληνικών ΜΜΕ να είναι η ρευστότητα. Αυτό συνάδει με το γεγονός ότι περίπου το 51,4% των ΜΜΕ δυσκολεύονται να πληρώσουν εγκαίρως τους εργαζόμενους τους. Οι εκθέσεις του ελληνικού Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας το επιβεβαιώνουν. Περισσότερο από τις μισές ελληνικές ΜΜΕ (50,5%) έχουν μειώσει τον αριθμό των ωρών ή ημερών εργασίας για ορισμένους από τους εργαζόμενους. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2013 (43,6%), τον Ιούνιο του 2013 το 49,3% των ΜΜΕ ανέφερε επίσης ότι υποχρεώθηκε να μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων. Ο τομέας των κατασκευών έχει πληγεί περισσότερο από την οικονομική ύφεση, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο της συνολικής απώλειας θέσεων απασχόλησης στις ΜΜΕ. Από τους Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 2

3 υπαλλήλους το 2008, ο αριθμός τους μειώθηκε σε μόνο, μια μείωση 58%. Ο αριθμός των ΜΜΕ στον τομέα των κατασκευών και ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών τους μειώθηκε στο μισό κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Αυτό πιστοποιεί και η μείωση των κατασκευαστικών αδειών κάθε χρόνο: - 11,1% (2010), -28,5% (2011) και -36,7% (2012). Ο δείκτης κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων και των έργων πολιτικού μηχανικού) δείχνει μείωση κατά 29,2% το 2010, 28,1% το 2011, 26,1% το 2012 και 19,0% το Μολονότι από την κρίση δεν γλίτωσαν ούτε οι μεγάλες επιχειρήσεις, είχαν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι οι ΜΜΕ. Η προστιθέμενη αξία τους μειώθηκε κατά 40% και η απασχόληση κατά 43%. Αυτό συνέβη επειδή εκτόπισαν τις ΜΜΕ από την αγορά, αναλαμβάνοντας μικρότερα κατασκευαστικά έργα λόγω της μείωσης του αριθμού των μεγάλων δημοσίων συμβάσεων που ανατίθενται. Η απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης μειώθηκε κατά 29%, ή περισσότερο από άτομα. Ο αριθμός ΜΜΕ στον μεταποιητικό τομέα συρρικνώθηκε κατά 20% και η προστιθέμενη αξία τους κατά 23%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις στον εν λόγω τομέα δεν παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από τις ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, η προστιθέμενη αξία τους μειώθηκε κατά 35% και η απασχόληση κατά 27%. Άλλοι τομείς που επλήγησαν ιδιαιτέρως σφοδρά περιλαμβάνουν το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, την επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τα ακίνητα, τις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και τις υπηρεσίες εστίασης. Υπάρχουν μόνο δύο τομείς, και οι δύο περιορισμένης συμμετοχής στην ελληνική οικονομία, στους οποίους οι ΜΜΕ κατάφεραν να επεκταθούν. Αυτοί είναι τα ορυχεία και λατομεία, η παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης. Η σοβαρή ύφεση επηρέασε την ικανότητα επιβίωσης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΓΣΕΒΕΕ, πάνω από οι μισές απειλούνται με κλείσιμο στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων, συνολικά ΜΜΕ αναμενόταν να κλείσουν το δεύτερο εξάμηνο του Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 χάθηκαν θέσεις εργασίας, λιγότερες από τις προβλεπόμενες Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους είχε προβλεφθεί απώλεια θέσεων εργασίας. Στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο δείχνουν ότι επιχειρήσεις καταχωρίστηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2012 και Οκτωβρίου 2013, ενώ έκλεισαν κατά την περίοδο αυτή, πράγμα το οποίο σημαίνει θετικό καθαρό αποτέλεσμα επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις ήταν ατομικές επιχειρήσεις χωρίς μισθωτούς, αντιπροσωπεύοντας το 74,7% του συνόλου των επιχειρήσεων που συστάθηκαν. Αυτό θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι η έναρξη μιας επιχείρησης ενδέχεται να είναι ο μόνος τρόπος για πολλούς προκειμένου να εξέλθουν από την ανεργία και να αποφύγουν τη φτώχεια. Τούτου λεχθέντος, η στάση των Ελλήνων στην επιχειρηματικότητα έχει αλλάξει. Το 2012 το 12,9% των Ελλήνων δήλωσαν ότι έβλεπαν επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσα τους επόμενους έξι μήνες, ενώ το ίδιο ποσοστό το 2011 ήταν 10,9%. Από τα πρώτα στοιχεία για το 2014 και 2015 δεν προκύπτει σημαντική αντιστροφή των τάσεων για τις ΜΜΕ. Αντιθέτως, η οικονομική κρίση μπορεί να συνεχιστεί για τις ΜΜΕ, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η συνολική απασχόληση στις ΜΜΕ αναμένεται να μειωθεί κατά ακόμη άτομα, φτάνοντας τα άτομα το Ο αριθμός των ΜΜΕ μπορεί να μειωθεί κατά φτάνοντας τις το 2015, ενώ μπορεί επίσης να μειωθεί και η προστιθέμενη αξία τους. Ωστόσο, ορισμένες ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες μπορεί να βοηθήσουν να μετριαστούν αυτές οι τάσεις. Η τελευταία μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για την ελληνική οικονομία διαπίστωσε ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης για το Η ύφεση αναμένεται να σταματήσει και το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 0,6%. Η μείωση του ποσοστού της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί στο -2%. Ο δημόσιος τομέας αναμένεται να συμβάλει περισσότερο στις επενδύσεις από ό,τι το Τέταρτον, οι επενδύσεις αναμένεται επίσης να αυξηθούν χάρη στη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών μετά την ανακεφαλαιοποίηση, βελτίωση η οποία αντανακλάται στα σχετικά χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού προς τις ΜΜΕ. Οι επενδύσεις αναμένεται ως εκ τούτου να αυξηθούν το 2014, με παράλληλη αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Δεδομένων των θετικών προσδοκιών και των πιο πρόσφατων εργασιακών μεταρρυθμίσεων με στόχο να καταστεί ελαστικότερη η αγορά εργασίας, η ανεργία αναμένεται Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 3

4 Τάσεις των ΜΜΕ στην Ελλάδα 2 να μειωθεί στο 26%, δηλαδή κάτω από το 27,4% που ήταν το Οι νόμοι 4172/2013, 4110/2013 και 4174/2013 μειώνουν ή καταργούν αρκετές φοροαπαλλαγές, π.χ. το κατώτατο όριο για το μη φορολογήσιμο εισόδημα. Συνολικά, ωστόσο, οι ελληνικές ΜΜΕ εξακολουθούν να είναι περισσότερο αβέβαιες παρά σίγουρες για το μέλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας του IME ΓΣΕΒΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 δείχνουν ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων είχε αρνητικές προσδοκίες για το μέλλον. Είναι η πρώτη φορά από το 2011 που υπάρχει αύξηση των αρνητικών προσδοκιών για το μέλλον. Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 4

5 2. Το προφίλ της Ελλάδας όσον αφορά την SBA 3 Το προφίλ της Ελλάδας όσον αφορά την πολιτική SBA παραμένει ανεπαρκές. Δεν υπάρχει ούτε ένα πεδίο στο οποίο η επίδοσή της να είναι καλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Μένει πολύ πίσω από τον μέσο όρο σε τρεις τομείς -τη δεύτερη ευκαιρία, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη διεθνοποίηση. Όπως και κατά το προηγούμενο έτος, το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και των ομολόγων της στην ΕΕ βρίσκεται στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ένα θετικό σημείο είναι ότι βελτιώνονται πολλοί δείκτες για το περιβάλλον των ΜΜΕ στους διάφορους τομείς της SBA. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι τομείς βελτιώθηκαν μεταξύ του 2008 και του Κατά την περίοδο αυτή, οι επιδόσεις μόνο χειροτέρευσαν στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της δεύτερης ευκαιρίας, καθώς και των δεξιοτήτων και της καινοτομίας. Η Ελλάδα διανύει το έκτο έτος ύφεσης από το 2008 και έχει αλλάξει τρεις κυβερνήσεις από το Σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον η εφαρμογή της πολιτικής ήταν πολύ δύσκολη. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η γενική οικονομική και πολιτική σταθερότητα της χώρας. Παρόλ αυτά, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας SBA από το Ωστόσο, οι ΜΜΕ δεν αποκομίζουν πάντοτε το όφελος των βελτιώσεων. Οι πίνακες αποτελεσμάτων της UEAPME (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) δείχνουν ότι από το 2008 το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων και των βελτιώσεων παρατηρείται στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στην επιχειρηματικότητα, στη διοίκηση και στη βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε άλλους παράγοντες όπως η πολιτική δανεισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Πολλά από τα πιο ρηξικέλευθα μεταρρυθμιστικά μέτρα χρειάζονται επίσης χρόνο για να αποφέρουν αποτελέσματα. Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή των μέτρων SBA το 2013, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τις δεξιότητες και την καινοτομία, το περιβάλλον, τη διεθνοποίηση και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η δεύτερη ευκαιρία, η αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και η ενιαία αγορά δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής το Η κυβέρνηση εφαρμόζει με συνέπεια την SBA κατά τα τελευταία έτη, αλλά ανέβαλε την εφαρμογή ορισμένων μέτρων. Τα ακόλουθα μέτρα που ανακοινώθηκαν το 2012 δεν είχαν εφαρμοστεί σύμφωνα με το σχέδιο το 2013: Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 5 Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα των νέων (διότι ο πρώτος γύρος είχε παραταθεί) Πιλοτικό έργο για τη συνδρομή των νέων στη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, επειδή τα περισσότερα από τα μέτρα ανακοινώθηκαν μόνο πρόσφατα. Αναμένεται ότι θα τεθούν σε εφαρμογή στο εγγύς μέλλον. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή τους θα αναβληθεί ή θα παρεμποδιστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Πολλές δημόσιες αρχές εφαρμόζουν την εθνική στρατηγική της Ελλάδας όσον αφορά την SBA. Η κύρια αρχή αρμόδια για την υλοποίηση της SBA είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου υπουργείου, καθώς και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και

6 Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, είναι επίσης αρμόδιες για την εφαρμογή. Η στρατηγική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων που αποτελεί το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης. Βάσει αυτού του πλαισίου, η Ελλάδα έχει θεσπίσει διάφορα μέτρα για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή ανατίθεται σε διάφορους φορείς, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθορίζει τους τομείς προτεραιότητας, σε διαβούλευση με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία. Οι μελλοντικές προτεραιότητες της SBA θα αποφασιστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού ( ). Οι τομείς που χαρακτηρίζονται ως τομείς προτεραιότητας είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι δεξιότητες και η καινοτομία, το περιβάλλον, η διεθνοποίηση και η επιχειρηματικότητα. Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της SBA λαμβάνει επίσης υπόψη τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης των ελληνικών περιφερειών. Εν γένει, οι κυβερνητικές πολιτικές και μέτρα για το 2013 (στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020) είναι σύμφωνες με τις προσδοκίες του τομέα των ΜΜΕ, καθώς και με τις αρχές της SBA. Τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες από υπηρεσίες όπως το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ. Μεταξύ των στόχων του είναι η κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τις προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα με βάση τις απόψεις της κοινότητας των ΜΜΕ. Τα μέτρα σχεδιάζονται επίσης μετά από διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη των ΜΜΕ, όπως στην περίπτωση του προγράμματος «Διεθνοποίηση I και II» που αναπτύχθηκε με βάση τις απόψεις των ομοσπονδιών εξαγωγέων. Τα μέτρα δημοσιεύονται επίσης εκ των προτέρων και διοργανώνονται διαβουλεύσεις για δύο μήνες, σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και στο πλαίσιο της ανοιχτής και διαφανούς διακυβέρνησης. Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 6

7 Επιδόσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της SBA: καθεστώς και ανάπτυξη την περίοδο Η αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» Η εφαρμογή της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ανομοιογενής. Αν και έχουν εισαχθεί οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου (RIA), αυτές πραγματοποιούνται σε ad hoc βάση διότι δεν υπάρχει συστηματική αξιολόγηση του αντικτύπου του κανονισμού. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία συστηματική δοκιμή ούτε για τις ΜΜΕ. Η ανάδραση από τα ενδιαφερόμενα μέρη των ΜΜΕ επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκε πρόοδος στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών σε ορισμένους τομείς, αλλά η χρήση αντισταθμιστικών μέτρων, όπως είναι οι εξαιρέσεις από νομικές διατάξεις, εξακολουθεί να είναι σπάνια. Όπως επιβεβαιώνει και ο επιχειρηματικός τομέας, η κυβέρνηση συχνά διαβουλεύεται με τις ΜΜΕ και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ και ο ρόλος του απεσταλμένου των ΜΜΕ σε αυτό κρίνεται θετικά. Το 2013, δεν έγιναν πολλά σε σχέση με την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις». Τη σημαντικότερη εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα αποτέλεσε ο νόμος 4072/2012, ο οποίος βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Εισήγαγε ορισμένες απλουστευμένες διατάξεις για την επιχειρηματικότητα και μια νέα εταιρική μορφή, την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), ώστε να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις ΜΜΕ. Μια ΙΚΕ είναι μια κεφαλαιοποιημένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Μπορεί να συσταθεί με ελάχιστο κεφάλαιο το ένα ευρώ και λιγότερες υποχρεώσεις δημοσίευσης, μειώνοντας το κόστος. Μπορεί να αποκτηθεί μετοχικό κεφάλαιο μέσω συνεισφορών από άλλα περιουσιακά στοιχεία (όπως η εισφορά εργασίας από μετόχους της εταιρείας) ή ως εγγύηση για τις οφειλές της εταιρίας. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο των ευρώ για τις άλλες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης καταργήθηκε το Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 7

8 Επιχειρηματικότητα Απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ (υπολογιζόμενη σε τυπικές αποκλίσεις, μέσος όρος της ΕΕ=0) Αρχικό στάδιο επιχειρηματικής δραστηριότητας (%); 2013; Ελλάδα: 5.5; Μ.Ο. ΕΕ: 8 Αρχικό στάδιο επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον γυναικείο πληθυσμό (%); 2013; Ελλάδα: 3; Μ.Ο. ΕΕ: 6 Ποσοστό ιδιοκτησίας καθιερωμένων επιχειρήσεων (%); 2013; Ελλάδα: 12.6; Μ.Ο. ΕΕ: 6.4 Επιχειρηματική δραστηριότητα που ωθείται από τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες (%); 2013; Ελλάδα: 35.8; Μ.Ο. ΕΕ: 47 Προθέσεις επιχειρηματικότητας (ποσοστό των ενηλίκων που σκοπεύουν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση μέσα στα επόμενα 3 έτη); 2013; Ελλάδα: 8.8; Βαθμός στον οποίο η σχολική εκπαίδευση συνέβαλε στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας; 2012; Ελλάδα: 49; Μ.Ο. ΕΕ: 50 Η επιχειρηματικότητα ως επιθυμητή επιλογή σταδιοδρομίας (%); 2013; Ελλάδα: 60.1; Μ.Ο. ΕΕ: 56.9 Υψηλό κύρος που αποδίδεται σε επιτυχή επιχειρηματικότητα (%); 2013; Ελλάδα: 65.1; Μ.Ο. ΕΕ: 65.5 Προσοχή που αποδίδουν τα μέσα ενημέρωσης στην επιχειρηματικότητα (%); 2013; Ελλάδα: 32.4; Μ.Ο. ΕΕ: Σημείωση: Οι ράβδοι δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι δεδομένων προς τα αριστερά δείχνουν ασθενέστερες επιδόσεις. Όπως και κατά το προηγούμενο έτος, η επίδοση της Ελλάδας στον τομέα αυτό ευθυγραμμίζεται με τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους περισσότερους μεμονωμένους δείκτες, η χώρα υστερεί σε σχέση με τους ομολόγους της στην ΕΕ. Σχεδόν όλοι οι δείκτες μέτρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε πρώιμο στάδιο είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση φαίνεται να έχει επηρεάσει τον ενθουσιασμό για το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους δείκτες είναι πιο χαμηλά από τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο χάσμα έχει ανοίξει όσον αφορά το πρώιμο στάδιο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μόνο το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ (3% έναντι 6%), η οποία μειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, από 7,7% που ήταν το Η προσοχή των μέσων ενημέρωσης στην επιχειρηματικότητα επίσης υποχώρησε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το 2008, το 55% του πληθυσμού της χώρας πίστευε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έδωσαν αρκετή προσοχή στην επιχειρηματικότητα. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε μόλις 32% το Ωστόσο, το επίπεδο της επιχειρηματικότητας εξακολουθεί να είναι υψηλό, ακόμη και σε σχέση με τα πρότυπα της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πολύ μικρών εταιρειών στην ΕΕ, σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας υφιστάμενων επιχειρήσεων. Με 12,6% σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ στο 6,4%, οι Έλληνες έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους άλλους πολίτες της ΕΕ να είναι αυτοαπασχολούμενοι. Επίσης, παρά την κρίση, περισσότεροι Έλληνες από ό,τι αλλού στην Ευρώπη θεωρούν την αυτοαπασχόληση ως θετική επιλογή σταδιοδρομίας. Επομένως, ενώ η έννοια της επιχειρηματικότητας είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, η δύσκολη οικονομική συγκυρία εμποδίζει όλο και περισσότερους δυνητικούς επιχειρηματίες από την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Στον τομέα αυτόν έχει σημειωθεί σημαντική πολιτική πρόοδος. Στις αρχές του 2013, δρομολογήθηκε το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας, με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητάς τους». Στόχος του προγράμματος είναι να στηρίζει και να δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις γυναίκες που είναι άνεργες ή κινδυνεύουν να καταστούν άνεργες, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 8

9 Χωρίζεται σε δύο τμήματα, ένα για τις γυναίκες ηλικίας ετών και το δεύτερο για γυναίκες ηλικίας ετών. Μέχρι στιγμής, έχουν εγκριθεί 940 σχέδια και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 29,6 εκατ. ευρώ. Αναμένεται, επίσης, ότι οι επιλέξιμες δαπάνες των εγκεκριμένων σχεδίων θα καταβληθούν πριν από το τέλος του Τρία υπουργεία (απασχόλησης, παιδείας και ανάπτυξης) κατάρτισαν επίσης σχέδια δράσης για την υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων, με προϋπολογισμό ύψους 663 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου δράσης ξεκίνησε το 2013 το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα των νέων 2013», με έμφαση κυρίως στην παροχή βοήθειας στους νέους ανέργους να ιδρύσουν καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) και τα έξοδα πρόσληψης νέου εργαζομένου. Περιλαμβάνει την ενίσχυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί από νέους επιχειρηματίες που ήταν προηγουμένως άνεργοι, καθώς και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης. Η συμβουλευτική καθοδήγηση με στόχο νέους ανέργους που λαμβάνουν χρηματοδότηση για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων καλύπτει τόσο τη σύσταση όσο και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Απευθύνεται σε άνεργους νέους ηλικίας ετών. Δεύτερη ευκαιρία Απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ (υπολογιζόμενη σε τυπικές αποκλίσεις, μέσος όρος της ΕΕ=0) Χρόνος για τη διευθέτηση της αφερεγγυότητας (σε έτη); 2014; Ελλάδα: 3.5; Μ.Ο. ΕΕ: 2 Κόστος διευθέτησης αφερεγγυότητας (κόστος για την ανάκτηση χρέους ως ποσοστό επί της περιουσίας του οφειλέτη); 2014; Ελλάδα: 9; Μ.Ο. ΕΕ: Βαθμός υποστήριξης για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας (%); 2012; Ελλάδα: 91; Μ.Ο. ΕΕ: 82 Ποσοστό φόβου αποτυχίας (%); 2013; Ελλάδα: 49.3; Μ.Ο. ΕΕ: Σημείωση: Οι ράβδοι δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι δεδομένων προς τα αριστερά δείχνουν ασθενέστερες επιδόσεις. Η συνολική βαθμολογία για τον τομέα αυτό έχει πέσει κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Ο κύριος λόγος είναι η σημαντική αύξηση του χρόνου που απαιτείται για την επίλυση μιας υπόθεσης αφερεγγυότητας. Έχει αυξηθεί κατά ένα έτος στα 3,5 έτη, σχεδόν διπλάσιο χρόνο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Ενώ ο φόβος της αποτυχίας έχει βελτιωθεί σημαντικά από το τελευταίο έτος (που ήταν στο 61%), παραμένει σημαντικά υψηλότερο από ό,τι αλλού στην ΕΕ (49% έναντι 40%), λόγω του πιο επικίνδυνου περιβάλλοντος για τους επιχειρηματίες. Αντίθετα, λόγω της οικονομικής κρίσης η κοινωνία κατανοεί περισσότερο τους επιχειρηματίες που προσπαθούν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση μετά από μια αποτυχία. Αυτός ο βαθμός στήριξης είναι ο υψηλότερος στην ΕΕ. Η πρόοδος της πολιτικής στον τομέα αυτό ήταν περιορισμένη, χωρίς τη θέσπιση σημαντικών μέτρων το 2013 και το πρώτο τρίμηνο του Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2014 θα τροποποιήσει το πτωχευτικό δίκαιο. Οι τροποποιήσεις θα αφορούν ιδίως την επιτάχυνση των διαδικασιών και θα παρέχουν μια δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες που κηρύσσουν πτώχευση. Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 9

10 Ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης Χρόνος που απαιτείται για την έναρξη μιας επιχείρησης; 2013; Ελλάδα: 1.95; Μ.Ο. ΕΕ: 4.2 Απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ (υπολογιζόμενη σε τυπικές αποκλίσεις, μέσος όρος της ΕΕ=0) Κόστος για την έναρξη μιας επιχείρησης; 2013; Ελλάδα: 116; Μ.Ο. ΕΕ: 318 Ελάχιστα καταβλητέα κεφάλαια (ποσοστό του κατά κεφαλή εισοδήματος); 2014; Ελλάδα: 0; Μ.Ο. ΕΕ: Χρόνος που απαιτείται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (σε ημερολογιακές ημέρες); 2014; Ελλάδα: 20; Μ.Ο. ΕΕ: 27.7 Κόστος που απαιτείται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (ποσοστό της αξίας της περιουσίας); 2014; Ελλάδα: 11.7; Μ.Ο. ΕΕ: 4.7 Αριθμός πληρωμών φόρων ανά έτος; 2014; Ελλάδα: 8; Μ.Ο. ΕΕ: Χρόνος που απαιτείται για την καταβολή των φόρων (ώρες ανά έτος); 2014; Ελλάδα: 193; Μ.Ο. ΕΕ: Κόστος εκτέλεσης των συμβάσεων (ποσοστό της απαίτησης); 2014; Ελλάδα: 14.4; Μ.Ο. ΕΕ: Η ταχύρρυθμα μεταβαλλόμενη νομοθεσία και πολιτικές συνιστούν πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα (ποσοστό των ερωτηθέντων που συμφωνεί); 2013; Ελλάδα: 99; Μ.Ο. ΕΕ: 70 Η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών συνιστά πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα (ποσοστό των ερωτηθέντων που συμφωνεί); 2013; Ελλάδα: 94; Μ.Ο. ΕΕ: 63 ΜΜΕ που πραγματοποιούν διαδικτυακές συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές (%); 2013; Ελλάδα: 84.21; Μ.Ο. ΕΕ: Συστήματα αδειοδότησης (1 = χαμηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητας, 26 = υψηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητας); 2011; Ελλάδα: 18.6; Μ.Ο. ΕΕ: Επιβάρυνση των κρατικών ρυθμίσεων (1=μέγιστη, 7=ελάχιστη); 2013; Ελλάδα: 2.2; Μ.Ο. ΕΕ: Σημείωση: Οι ράβδοι δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι δεδομένων προς τα αριστερά δείχνουν ασθενέστερες επιδόσεις. Η βαθμολογία της Ελλάδας ευθυγραμμίζεται με τον μέσο όρο της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, με μεικτά αποτελέσματα για τους επιμέρους δείκτες. Όλοι οι δείκτες που μετρούν τον βαθμό φιλικότητας των της ελληνικής διοίκησης προς τις επιχειρήσεις δείχνουν ότι η χώρα υστερεί σε σχέση με τους ομολόγους της στην ΕΕ. Πολλοί περισσότεροι Έλληνες επιχειρηματίες (99%) από ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ (70%) δηλώνουν ότι οι ταχέως μεταβαλλόμενες νομοθεσία και πολιτικές αποτελούν πρόβλημα για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Το ίδιο συμβαίνει και όσον αφορά το ποσοστό των ατόμων που πιστεύουν ότι το διοικητικό περιβάλλον είναι υπερβολικά πολύπλοκο (94% κατά μέσο όρο στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 63% στην Ελλάδα). Οι δείκτες που μετρούν τον βαθμό στον οποίο οι διοικητικές ρυθμίσεις προκαλούν επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, καθώς και την πολυπλοκότητα του συστήματος έγκρισης και αδειοδότησης, δείχνουν επίσης ότι η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τους ομολόγους της στην ΕΕ. Η συνολική κατάσταση όσον αφορά τις ειδικές διοικητικές πτυχές είναι πολύ πιο θετική. Απαιτείται λιγότερος χρόνος και μικρότερο κόστος για την εκκίνηση μιας επιχείρησης από ό,τι πριν από την κρίση. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των φορολογικών πληρωμών ετησίως, το κόστος εκτέλεσης των συμβάσεων και τον χρόνο που απαιτείται για τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 10

11 όπως το πολύ υψηλό κόστος μεταβίβασης της ιδιοκτησίας. Αυτό αυξήθηκε απότομα καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης, από 4% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σε σχεδόν 12% το Ωστόσο, τα αποτελέσματα για πολλούς δείκτες έχουν βελτιωθεί κατά πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ο χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση μιας επιχείρησης μειώθηκε από 30 ημέρες το 2008 σε λιγότερο από δύο το Το κόστος εκκίνησης μειώθηκε σε 116 ευρώ το 2013, ήτοι λιγότερο του 10% των 1366 ευρώ ήταν το Όλοι οι υπόλοιποι δείκτες επίσης βελτιώθηκαν, αν και σε μικρότερο βαθμό, επιβεβαιώνοντας ότι ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν κατά την κρίση φέρουν αποτελέσματα. Στις αρχές του 2014 σημειώθηκε και πρόοδος της πολιτικής στον τομέα αυτόν. Τον Μάιο του 2014 ψηφίστηκε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο (4262/2014) σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη συμπλήρωση του υφιστάμενου Ν. 3982/11. Ο νόμος-πλαίσιο εισάγει ευρύτερες αλλαγές με οριζόντιες παρεμβάσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης σε όλα τα υπουργεία και τους δημόσιους φορείς (π.χ. σε σχέση με τις περιβαλλοντικές άδειες, τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας) και κάθετες παρεμβάσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης σε ορισμένους τομείς (π.χ. μεταποίησης, τουρισμού, ορυχείων). Τροποποιεί ριζικά το ισχύον καθεστώς αδειοδότησης για τη σύσταση, τη λειτουργία και την επέκταση βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων, εισάγοντας την έννοια της «επιχειρηματικής ευθύνης» μέσω «της οικειοθελούς τήρησης της νομοθεσίας». Επίσης, περιορίζει δραστικά το εύρος του δημόσιου ελέγχου μεταφέροντας σε πιστοποιημένα άτομα ορισμένες από τις αρμοδιότητες των δημόσιων οργανισμών, όπως ο έλεγχος των εγγράφων που απαιτούνται για τη σύσταση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης ή η επιθεώρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες συμβάσεις Ποσοστό των ΜΜΕ στη συνολική αξία των δημόσιων συμβάσεων που ανατίθενται (%); 2013; Ελλάδα: 78; Μ.Ο. ΕΕ: 29 Ποσοστό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς (%); 2013; Ελλάδα: 57; Μ.Ο. ΕΕ: 37 Μέση καθυστέρηση πληρωμών από τις δημόσιες αρχές ( σε ημέρες); 2013; Ελλάδα: 109; Μ.Ο. ΕΕ: Ποσοστό των επιχειρήσεων που υπέβαλαν προτάσεις στο πλαίσιο δημόσιου ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις) (%); 2013; Ελλάδα: 9.35; Μ.Ο. ΕΕ: Σημείωση: Οι ράβδοι δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι δεδομένων προς τα αριστερά δείχνουν ασθενέστερες επιδόσεις. Συνολικά, η επίδοση της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα πολιτικής ευθυγραμμίζεται με τον μέσο όρο της ΕΕ, γεγονός που αποτελεί μια σχετική βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, αυτό είναι πιθανότατα αποτέλεσμα ορισμένων αλλαγών στον δείκτη βάσης. Οι επιμέρους δείκτες ποικίλλουν πολύ. Οι ΜΜΕ τείνουν να συμμετέχουν στις δημόσιες προσφορές πολύ περισσότερο από ό,τι γενικά στην ΕΕ. Σε κανένα άλλο από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ δεν αντιπροσωπεύουν οι ΜΜΕ το σύνολο της αξίας των δημόσιων συμβάσεων που συνήφθησαν (78% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 29%). Απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ (υπολογιζόμενη σε τυπικές αποκλίσεις, μέσος όρος της ΕΕ=0) Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που υπέγραψαν τις εν λόγω συμβάσεις πρέπει να περιμένουν τριπλάσιο χρόνο σε σχέση με τους ομολόγους τους στην ΕΕ για να πληρωθούν (109 ημέρες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 28 ημέρες). Ακόμη χειρότερα, τα σφιχτά δημόσια οικονομικά έχουν οδηγήσει τις δημόσιες αρχές να επιλύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα μέσω της καθυστέρησης των πληρωμών των ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα ο χρόνος να διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της κρίσης από 56 ημέρες το 2007 σε 109 το Οι ελληνικές ΜΜΕ υστερούν επίσης έναντι των άλλων κρατών Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 11

12 μελών της ΕΕ όσον αφορά την υποβολή των προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα. Βάσει του νόμου 4155/2013 του Ιουλίου του 2013, οι αναθέτουσες αρχές του δημόσιου τομέα είχαν τη δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων με εκτιμώμενη αξία άνω των ευρώ. Αρκετές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που καλύπτονται από τις συμφωνίες-πλαίσιο, έχουν διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (eplatform) «Promitheus» (www.promitheus.gov.gr). Η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να το χρησιμοποιεί από τον Ιούλιο του Ένα μεγάλο βήμα προς την επίτευξη διαφάνειας έγινε με τη χρήση του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων (νόμος 4013/2011) μέσω της ίδιας πλατφόρμας από τον Φεβρουάριο του Εδώ δημοσιεύονται όλα τα στάδια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων με εκτιμώμενη αξία ίση ή μεγαλύτερη των ευρώ. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση Αιτήσεις δανείων που απορρίφθηκαν και απαράδεκτες προσφορές δανείων (ποσοστό αιτήσεων δανειοδότησης που υποβλήθηκαν από ΜΜΕ); 2013; Ελλάδα: 33.9; Μ.Ο. ΕΕ: 14.4 Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων (ποσοστό όσων η απάντηση δηλώνει επιδείνωση); 2013; Ελλάδα: 20.6; Μ.Ο. ΕΕ: 17.3 Προθυμία των τραπεζών να χορηγούν δάνεια (ποσοστό όσων η απάντηση δηλώνει επιδείνωση); 2013; Ελλάδα: 51; Μ.Ο. ΕΕ: 24.6 Κόστος δανεισμού για μικρά δάνεια σε σχέση με μεγάλα δάνεια (%); 2013; Ελλάδα: 11.37; Μ.Ο. ΕΕ: Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την πληρωμή (ημέρες); 2013; Ελλάδα: 95.67; Μ.Ο. ΕΕ: Απώλεια επισφαλούς απαίτησης (ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών); 2013; Ελλάδα: 9.9; Μ.Ο. ΕΕ: 3.83 Επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (ποσοστό του ΑΕΠ); 2012; Ελλάδα: 0; Μ.Ο. ΕΕ: 0.04 Απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ (υπολογιζόμενη σε τυπικές αποκλίσεις, μέσος όρος της ΕΕ=0) Δείκτης ισχύος των νομικών δικαιωμάτων (0-10); 2014; Ελλάδα: 4; Μ.Ο. ΕΕ: Σημείωση: Οι ράβδοι δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι δεδομένων προς τα αριστερά δείχνουν ασθενέστερες επιδόσεις. Η επίδοση της Ελλάδας στον τομέα αυτό παραμένει αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Όλοι οι σχετικοί δείκτες δείχνουν ότι για πολλούς επιχειρηματίες η κατάσταση κατά τους τελευταίους 12 μήνες έχει επιδεινωθεί. Σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ που βρίσκεται στο 14%, ένας στους τρεις επιχειρηματίες που υπέβαλαν αίτηση δανειοδότησης είδε την αίτησή του να απορρίπτεται ή έλαβε προσφορά με όρους που δεν έγιναν δεκτοί. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ΜΜΕ για να λάβουν δάνεια αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματίες διαπίστωσαν ότι οι τράπεζες ήταν λιγότερο πρόθυμες να τους εγκρίνουν δάνεια από ό,τι κατά το προηγούμενο έτος. Σχεδόν όλες οι άλλες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι χειρότερες από ό,τι σε πολλά άλλα κράτη μέλη. Σε αυτές περιλαμβάνονται το σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πληρωμών, πράγμα που έχει, ωστόσο, ελαφρώς μειωθεί από 113 ημέρες το 2008 σε 96 το Περιλαμβάνουν, επίσης, το υψηλό ποσοστό ζημιών από επισφαλή χρέη (πενταπλασιάστηκαν από λίγο άνω του 2% το 2008 σε σχεδόν 10% το 2013) που πρέπει να διαγραφούν, την έλλειψη κεφαλαίων Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 12

13 επιχειρηματικού κινδύνου και την απουσία ισχυρών νομικών δικαιωμάτων. Μόνο ένας δείκτης είχε χαμηλότερη βαθμολογία στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ: η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων για τα μικρά και τα μεγάλα δάνεια. Η Ελλάδα σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικής στον τομέα αυτό με μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης. Ένα σημαντικό μέτρο που θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε το 2013 είναι η δράση «Επιχειρηματική επανεκκίνηση». Κύριος στόχος είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να λάβουν χρηματοδότηση και παρέχοντάς τους ένα κίνητρο για την πραγματοποίηση επενδύσεων με την παροχή δανείων με καλές σχέσεις. Στο ίδιο πνεύμα, έχει θεσπιστεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα επιπλέον μέτρο. Ο κύριος στόχος της «Νησιωτικής επιχειρηματικότητας» είναι να βοηθηθούν οι νησιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις να λάβουν δάνεια για επενδύσεις και/ή για ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, υλοποιεί και τα δύο μέτρα. Δύο άλλα σχετικά μέτρα που υλοποιεί το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης είναι το νέο πρόγραμμα εγγυήσεων που δρομολογήθηκε το 2013 για την έκδοση επιστολών τραπεζικών εγγυήσεων για μεσαίου μεγέθους, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και το Γεωργικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και την Τράπεζα Πειραιώς. Μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κατά τη διάρκεια του 2013 υπογράφηκαν τέσσερις συμβάσεις χρηματοδότησης ύψους 300 εκατ. ευρώ. Από κοινού με την ΕΤΕπ, η Ελλάδα έχει προωθήσει επίσης μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την κάλυψη διαφόρων χρηματοδοτικών αναγκών. Η πρωτοβουλία JEREMIE για τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτούμενου καταμερισμού του κινδύνου και παροχής κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 13 Η πρωτοβουλία JESSICA για επενδύσεις σε περιφερειακά έργα σε αστικές περιοχές. Η κρατική εγγύηση για τις ΜΜΕ για τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών από εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το χρηματοπιστωτικό μέσο για τη στήριξη του διεθνούς εμπορίου. Το μέτρο που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις (Ν. 4146/2013) αποσκοπεί στην αύξηση της ρευστότητας, την επιτάχυνση των διαδικασιών επένδυσης και την εξασφάλιση της διαφάνειας. Ο στόχος μιας από τις βασικές διατάξεις του είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης άδειας. Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση ρευστότητας και την επιτάχυνση των διαδικασιών εκταμίευσης, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας και των διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 3908/2011 για τις επενδύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η σύσταση μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες που διέπουν τις επιχορηγήσεις που συνδέονται με επιχειρηματικά σχέδια και για την καταπολέμηση της εγκληματικής και παράνομης συμπεριφοράς. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (Institution for Growth) συστάθηκε βάσει του Ν. 4224/2013 και αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με τη Γερμανική Κυβέρνηση, την ομάδα δράσης για την Ελλάδα της ΕΕ, την ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Bpifrance και τη Γαλλική Κυβέρνηση. Με συνολικό αρχικό κεφάλαιο άνω των 500 εκατ. ευρώ, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα χρηματοδοτεί ΜΜΕ και έργα υποδομής με την παροχή ιδίων κεφαλαίων και δανείων. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο περιλαμβάνει τρεις επιμέρους οργανισμούς: i) τον επιμέρους οργανισμό για το χρέος των ΜΜΕ, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της γερμανικής κυβέρνησης ii) τον επιμέρους οργανισμό συμμετοχικής ανάπτυξης των ΜΜΕ και iii) τον επιμέρους οργανισμό υποδομών (χρηματοδότηση με δανειακά ή ίδια κεφάλαια για έργα υποδομής).

14 Ενιαία Αγορά Απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ (υπολογιζόμενη σε τυπικές αποκλίσεις, μέσος όρος της ΕΕ=0) ΜΜΕ με ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών (ποσοστό των ΜΜΕ στη βιομηχανία); 2011; Ελλάδα: 9.5; Μ.Ο. ΕΕ: ΜΜΕ με ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών (ποσοστό των ΜΜΕ στη βιομηχανία); 2011; Ελλάδα: 14.85; Μ.Ο. ΕΕ: Δημόσιες συμβάσεις που εξασφαλίζονται από ΜΜΕ στο εξωτερικό (ποσοστό της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων); 2013; Ελλάδα: 8.5; Μ.Ο. ΕΕ: 2.6 Αριθμός των οδηγιών για την ενιαία αγορά δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη στο εθνικό δίκαιο; 2013; Ελλάδα: 5; Μ.Ο. ΕΕ: 8.69 Μέση καθυστέρηση στη μεταφορά οδηγιών που εκκρεμούν (σε μήνες); 2013; Ελλάδα: 4.3; Μ.Ο. ΕΕ: 8 Αριθμός των εκκρεμών διαδικασιών επί παραβάσει; 2013; Ελλάδα: 67; Μ.Ο. ΕΕ: Σημείωση: Οι ράβδοι δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι δεδομένων προς τα αριστερά δείχνουν ασθενέστερες επιδόσεις. Οι επιδόσεις της Ελλάδας ευθυγραμμίζονται με τον μέσο όρο της ΕΕ στον τομέα αυτόν. Η επίδοση των ελληνικών ΜΜΕ σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές εντός της ενιαίας αγοράς εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, το ποσοστό των ΜΜΕ του τομέα βιομηχανικής παραγωγής που εξάγουν και εισάγουν από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ διπλασιάστηκε από το 2010 στο Έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου 2,6%, το ποσοστό της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων που εξασφαλίζονται από ελληνικές ΜΜΕ στην ενιαία αγορά είναι 8,5%. Οι συνθήκες διεξαγωγής ενδοενωσιακού εμπορίου έχουν επίσης βελτιωθεί σημαντικά. Μεταξύ 2008 και 2013 ο μέσος χρόνος που χρειαζόταν για την Ελλάδα να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά μειώθηκε από σχεδόν ένα έτος σε λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες. Ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει που εκκρεμούν εξακολουθεί να είναι ο δεύτερος υψηλότερος στην ΕΕ μετά την Ιταλία, αλλά μειώθηκε σημαντικά κατά τα έξι τελευταία έτη (2007: 89 διαδικασίες, 2013: 67). Έτσι, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα αυτό, τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ελληνικές ΜΜΕ ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην ενιαία αγορά. Η πρόοδος της πολιτικής στον τομέα αυτό ήταν, ωστόσο, πολύ περιορισμένη, χωρίς τη θέσπιση σημαντικών μέτρων το 2013 και το πρώτο τρίμηνο του Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 14

15 Δεξιότητες και καινοτομία Απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ (υπολογιζόμενη σε τυπικές αποκλίσεις, μέσος όρος της ΕΕ=0) Ποσοστό των ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες σε προϊόντα ή διεργασίες; 2006; Ελλάδα: 37.31; Μ.Ο. ΕΕ: Ποσοστό των ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες στον τομέα του μάρκετινγκ ή της οργάνωσης ; 2006; Ελλάδα: 51.29; Μ.Ο. ΕΕ: 40.3 Ποσοστό των ΜΜΕ με ενδοεπιχειρησιακές καινοτομίες; 2006; Ελλάδα: 32.7; Μ.Ο. ΕΕ: Ποσοστό καινοτόμων ΜΜΕ που συνεργάζονται με άλλες; 2006; Ελλάδα: 13.31; Μ.Ο. ΕΕ: Πωλήσεις καινοτομιών νέων για την αγορά και νέων για την εταιρεία (ποσοστό του κύκλου εργασιών); 2006; Ελλάδα: 25.65; Μ.Ο. ΕΕ: Ποσοστό των ΜΜΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις; 2013; Ελλάδα: 7.84; Μ.Ο. ΕΕ: Ποσοστό των ΜΜΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές; 2013; Ελλάδα: 12.59; Μ.Ο. ΕΕ: Κύκλος εργασιών από το ηλεκτρονικό εμπόριο; 2013; Ελλάδα: 1.58; Μ.Ο. ΕΕ: Ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων που εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους; 2010; Ελλάδα: 28; Μ.Ο. ΕΕ: Σημείωση: Οι ράβδοι δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι δεδομένων προς τα αριστερά δείχνουν ασθενέστερες επιδόσεις. ΟΙ επιδόσεις της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα πολιτικής ευθυγραμμίζονται με τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά τα διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα είναι πολύ λιγότερο ενημερωμένα από ό,τι για τα άλλα κράτη μέλη. Αυτό καθιστά δύσκολο να δοθεί μια επίκαιρη, ολοκληρωμένη αξιολόγηση της καινοτομικής ικανότητας των ελληνικών ΜΜΕ. Είναι σαφές ότι δυσκολεύονται να επενδύσουν στην καινοτομία, δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής αστάθειας και του οικονομικού κινδύνου. Σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης της καινοτομίας στην Ένωση το 2013, η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε μέτρια ως προς την καινοτομία, με επιδόσεις χαμηλότερες του μέσου όρου της ΕΕ. Πιο πρόσφατα στοιχεία που επικεντρώνονται στη χρήση νέων ηλεκτρονικών τρόπων επιχειρηματικής δραστηριότητας από τις ελληνικές ΜΜΕ επιβεβαιώνουν ότι υστερούν σε σχέση με επιχειρήσεις από άλλες χώρες της ΕΕ. Το ποσοστό των ΜΜΕ που πωλούν και αγοράζουν μέσω διαδικτύου έχει αυξηθεί ελαφρώς κατά τα τελευταία έξι έτη, αλλά εξακολουθεί να είναι μόνο το μισό του μέσου όρου της ΕΕ. Υπολογιζόμενο με βάση την αναλογία του κύκλου εργασιών από το ηλεκτρονικό εμπόριο, το χάσμα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο (1,6% έναντι 14% κατά μέσο όρο στην ΕΕ). Οι ελληνικές ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες από ό,τι οι αντίστοιχες της ΕΕ να παρέχουν κατάρτιση στους εργαζόμενούς τους και οι εργαζόμενοι έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να συμμετέχουν σε εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι ελληνικές ΜΜΕ κατάφεραν να καλύψουν τα κενά τους σε ό,τι αφορά την καινοτομία το Δύο συναφή μέτρα συνέβαλαν ουσιωδώς σε αυτό. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της τεχνολογίας PAVET Σκοπός του είναι να προωθεί την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, τη μεταφορά και την προσαρμογή των προηγμένων τεχνολογιών σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς, με τη συμμετοχή του προσωπικού των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογίας, ανάπτυξης και καινοτομίας και τη συμμετοχή των εταιρειών σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Το δεύτερο είναι το πρόγραμμα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των νέων, με έμφαση στην καινοτομία. Προσφέρει σε άνεργους νέους ηλικίας ετών επιχορήγηση ύψους ευρώ για την έναρξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιήσει, το δεύτερο στάδιο του προγράμματος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων. Αυτό οφείλεται στο Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 15

16 γεγονός ότι έδωσε προτεραιότητα στο πρόγραμμα κατά τον πρώτο γύρο, με εξάμηνη παράταση. Ο νέος επενδυτικός νόμος 4146/2013 προβλέπει κίνητρα για την παροχή επιχορηγήσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικών ελαφρύνσεων, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, ειδικά μεταξύ των νέων, και στα πράσινα προϊόντα και Περιβάλλον υπηρεσίες. Επίσης, ο νόμος μετατόπισε τη δημόσια στήριξη από τις επιχορηγήσεις σε νέα χρηματοδοτικά μέσα και φορολογικά κίνητρα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ν. 4172/2013 προβλέπει ότι οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη αφαιρούνται με το αυξημένο ποσοστό 30% από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ (υπολογιζόμενη σε τυπικές αποκλίσεις, μέσος όρος της ΕΕ=0) Ποσοστό των ΜΜΕ που έχουν λάβει μέτρα αποδοτικής χρήσης των πόρων; 2013; Ελλάδα: 91; Μ.Ο. ΕΕ: 95 Ποσοστό των ΜΜΕ που έχουν ωφεληθεί από μέτρα δημόσιας στήριξης για δράσεις αποδοτικής χρήσης των πόρων; 2013; Ελλάδα: 52; Μ.Ο. ΕΕ: 35 Ποσοστό των ΜΜΕ που παρέχουν πράσινα προϊόντα ή υπηρεσίες; 2013; Ελλάδα: 23; Μ.Ο. ΕΕ: 26 Ποσοστό των ΜΜΕ στις οποίες πάνω από το 50% του κύκλου εργασιών παράγεται από πράσινα προϊόντα ή υπηρεσίες; 2013; Ελλάδα: 26; Μ.Ο. ΕΕ: 22 Ποσοστό των ΜΜΕ που έχουν ωφεληθεί από μέτρα δημόσιας στήριξης για την παραγωγή πράσινων προϊόντων; 2013; Ελλάδα: 53; Μ.Ο. ΕΕ: Σημείωση: Οι ράβδοι δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι δεδομένων προς τα αριστερά δείχνουν ασθενέστερες επιδόσεις. Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα αυτό ευθυγραμμίζονται με τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν επωφεληθεί από την υποστήριξη των πολιτικών περισσότερο από ό,τι οι ομόλογοί τους στην ΕΕ. Το ποσοστό των ΜΜΕ που έχουν ωφεληθεί από δημόσια στήριξη για τα μέτρα για την αποδοτική χρήση των πόρων και για την παραγωγή «πράσινων» προϊόντων ή την παροχή «πράσινων» υπηρεσιών είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Με ένα 53% για «πράσινα» προϊόντα και υπηρεσίες, το ποσοστό είναι διπλάσιο από το μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 26%. Αυτό δεν έχει ακόμη αυξήσει το ποσοστό των ΜΜΕ που επενδύουν σε μέτρα για την αποδοτική χρήση των πόρων ή την παραγωγή «πράσινων» προϊόντων και την παροχή «πράσινων» υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η στήριξη πολιτικής μπορεί όμως να έχει ακόμα θετικό αντίκτυπο, καθώς το ποσοστό των ΜΜΕ στην Ελλάδα που ειδικεύονται στα «πράσινα» προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (26% έναντι 22%). Η πρόοδος πολιτικής ήταν μέτρια το Το πιο σημαντικό μέτρο που εφαρμόστηκε το 2013 ήταν ένα πρόγραμμα για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και επιχειρηματικά πάρκα. Επικεντρώθηκε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με τη μετεγκατάσταση εταιρειών μεταποίησης σε ειδικά κατασκευασμένες βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές. Ένας δευτερεύων στόχος ήταν να παρασχεθούν κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω εταιρειών. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης κίνητρα για α) τη βιώσιμη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων και της φυσικής ομορφιάς, β) την υποστήριξη υποδομών που δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και εύρους, ενισχύοντας τη συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς ή άλλους οργανισμούς παραγωγής γνώσης και διευκολύνοντας τη μεταφορά και τη διάδοση καινοτόμων ιδεών, γ) την ενίσχυση της διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δ) την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών υποδομών, ε) τη μείωση των επιπέδων ενεργειακής κατανάλωσης και στ) την υποστήριξη παράλληλα της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 16

17 Διεθνοποίηση ΜΜΕ με εξαγωγές αγαθών σε χώρες εκτός ΕΕ (ποσοστό των ΜΜΕ στη βιομηχανία); 2011; Ελλάδα: 5.46; Μ.Ο. ΕΕ: 9.68 ΜΜΕ με εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός ΕΕ (ποσοστό των ΜΜΕ στη βιομηχανία); 2011; Ελλάδα: 6.38; Μ.Ο. ΕΕ: 8.18 Κόστος που απαιτείται για τις εισαγωγές (σε δολάρια ΗΠΑ); 2014; Ελλάδα: 1135; Μ.Ο. ΕΕ: Χρόνος που απαιτείται για τις εισαγωγές (σε ημέρες); 2014; Ελλάδα: 15; Μ.Ο. ΕΕ: Αριθμός των εγγράφων που απαιτούνται για τις εισαγωγές; 2014; Ελλάδα: 6; Μ.Ο. ΕΕ: 4.68 Κόστος που απαιτείται για τις εξαγωγές (σε δολάρια ΗΠΑ); 2014; Ελλάδα: 1040; Μ.Ο. ΕΕ: Χρόνος που απαιτείται για τις εξαγωγές (σε ημέρες); 2014; Ελλάδα: 16; Μ.Ο. ΕΕ: Αριθμός των εγγράφων που απαιτούνται για τις εξαγωγές; 2014; Ελλάδα: 4; Μ.Ο. ΕΕ: 4.25 Απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ (υπολογιζόμενη σε τυπικές αποκλίσεις, μέσος όρος της ΕΕ=0) Σημείωση: Οι ράβδοι δεδομένων που δείχνουν προς τα δεξιά εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι δεδομένων προς τα αριστερά δείχνουν ασθενέστερες επιδόσεις. Οι συνολικές επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα αυτό παραμένουν αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σε αντίθεση με τις συναλλαγές στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, οι συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ δεν έχουν βελτιωθεί πολύ. Το ποσοστό των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα που εξάγουν και εισάγουν από τρίτες χώρες παρέμεινε πάνω-κάτω το ίδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα, οι οποίες είχαν ιδιαίτερη ανάγκη πρόσθετων αγορών για να αντισταθμίσουν τις ζημίες της συμπίεσης της εγχώριας αγοράς, δέχτηκαν ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τον τομέα των υπηρεσιών. Ο τομέας του τουρισμού, ωστόσο, τελευταία αποκομίζει το όφελος από την αύξηση των τουριστικών εισροών, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει μια διεξοδική ανάλυση των εμπορικών επιδόσεων του τομέα. Οι προϋποθέσεις για την υπεράκτια εμπορία δεν βελτιώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σε γενικές γραμμές, οι εισαγωγές ή εξαγωγές στις αγορές τρίτων χωρών κοστίζουν περισσότερο χρόνο και χρήμα στις ελληνικές ΜΜΕ από ό,τι στις ΜΜΕ στην υπόλοιπη ΕΕ. Κατά τα τελευταία έτη έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές και την υλοποίηση προγραμμάτων ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί οι δυνητικοί εξαγωγείς. Η πρόοδος στον τομέα αυτό το 2013 ήταν συγκρατημένη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέτρα πολιτικής στηρίχθηκαν σε παλαιότερα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» αναγγέλθηκε το 2012 και συνεχίστηκε το Η δεύτερη φάση του προγράμματος βασίστηκε στην επιτυχία της πρώτης φάσης, αλλά ήταν επίσης πολύ καλύτερα σχεδιασμένη ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές SBA. Επικεντρώνεται σε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια που συνδυάζουν τη μεταποίηση με δραστηριότητες διεθνοποίησης και προώθησης στις διεθνείς αγορές. Ο οργανισμός «Enterprise Greece» συστάθηκε τον Απρίλιο του 2014 με την επέκταση του οργανισμού «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» για να ενσωματώσει την εντολή του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (Ν. 4242/2014). Ο «Enterprise Greece» είναι ο επίσημος επιχειρηματικός οργανισμός του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σκοπός του είναι να προωθήσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα και τις εξαγωγές από την Ελλάδα και να την καταστήσει έναν πιο ελκυστικό διεθνή επιχειρηματικό εταίρο. Ένα βασικό πλεονέκτημα αυτού του νέου, ολοκληρωμένου φορέα είναι ο στενότερος συντονισμός μεταξύ των υπουργείων και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και η καλύτερη δικτύωση στο εξωτερικό μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Στόχος είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξωτερική διείσδυση στην αγορά, να παρασχεθεί πλήρης στήριξη για τους επενδυτές και τους εξαγωγείς καθώς και να δημιουργηθεί ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 17

18 3. Ορθές πρακτικές Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής από την Ελλάδα για να φανεί τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για την υποστήριξη των ΜΜΕ: Πρόγραμμα: Η «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» είναι ένα πρόγραμμα που δρομολογήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Αυτό το πρόγραμμα είναι η συνέχιση του προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» που ξεκίνησε το 2011, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 44,8 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία επωφελούνται 746 επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη και οι εθνικοί φορείς παρέχουν τα δημόσια κεφάλαια για το πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι είναι κυρίως υφιστάμενες μεταποιητικές ΜΜΕ και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες έχουν δοθεί κίνητρα για στενή συνεργασία με τουλάχιστον δύο ΜΜΕ υφιστάμενες ΜΜΕ στον εμπορικό τομέα στις οποίες έχουν δοθεί κίνητρα για στενή συνεργασία με τουλάχιστον δύο μεταποιητικές ΜΜΕ μεμονωμένες εταιρείες σε επιλεγμένους τομείς που πραγματοποιούν σχετικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως από την επιχειρηματική τους εμπειρία. Οι δραστηριότητες επιλέξιμες για χρηματοδότηση περιλαμβάνουν εξοπλισμό και υποδομή, ΤΠΕ, δραστηριότητες προώθησης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και μεταφορά τεχνολογίας, διαβούλευση, πιστοποίηση της ποιότητας, διαπίστευση και κατασκευή πρωτοτύπων. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η διεθνοποίηση των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων, κυρίως μικρών και μεσαίων, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων υπό ορισμένους όρους. Ο απώτερος στόχος είναι να προσανατολιστεί η οικονομία προς προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία, υψηλής ποιότητας και φιλικά προς το περιβάλλον και με ένταση γνώσης. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια που συνδυάζουν τη μεταποίηση με δραστηριότητες διεθνοποίησης και προώθησης στις διεθνείς αγορές. Βιβλιογραφία: Σημαντικές παρατηρήσεις Τα ενημερωτικά δελτία για την Small Business Act (SBA) συντάσσονται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας στο πλαίσιο της ανασκόπησης της επίδοσης των ΜΜΕ (SPR), η οποία αποτελεί το κύριο μέσο για τη διεξαγωγή μιας οικονομικής ανάλυσης των θεμάτων των ΜΜΕ. Τα εν λόγω δελτία συνδυάζουν τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες στατιστικές πληροφορίες και τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και σε εννέα τρίτες χώρες οι οποίες συνεισφέρουν επίσης στο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP). Τα ενημερωτικά δελτία τα οποία εκδίδονται σε ετήσια βάση- συμβάλλουν στην οργάνωση των διαθέσιμων πληροφοριών για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης των πολιτικών για τις ΜΜΕ και την παρακολούθηση της εφαρμογής της SBA. Προβαίνουν σε απολογισμό και καταγραφή της προόδου. Δεν αποτελούν αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών αλλά θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμπληρωματική πηγή πληροφοριών που αποσκοπεί στη βελτίωση της χάραξης μιας τεκμηριωμένης πολιτικής. Για παράδειγμα, τα ενημερωτικά δελτία καταγράφουν μόνον τα μέτρα πολιτικής που θεωρούνται σημαντικά από τους ειδικούς στην πολιτική για τις ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο. Δεν αντικατοπτρίζουν ούτε μπορούν να αντικατοπτρίζουν το σύνολο των μέτρων που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις κατά την περίοδο αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές παρέχονται στη βάση δεδομένων που είναι προσβάσιμη από τον δικτυακό τόπο της SPR. Βλ. υποσημειώσεις στη σελίδα που ακολουθεί. Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 18

19 Για περισσότερες πληροφορίες Ανασκόπηση της επίδοσης των ΜΜΕ: Νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις: Ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρές επιχειρήσεις: 1 Τα ενημερωτικά δελτία SBA για το 2014 βελτιώθηκαν σημαντικά χάρη στις εισροές δεδομένων από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) στην Ίσπρα, Ιταλία. Το ΚΚΕρ επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στη μεθοδολογική προσέγγιση, στις στατιστικές εργασίες για το σύνολο των δεδομένων και στην οπτική παρουσίαση των δεδομένων αυτών. 2 Τα τρία διαγράμματα κατωτέρω περιγράφουν την τάση σε συνάρτηση με τον χρόνο για τις μεταβλητές. Παρουσιάζουν τις τιμές δείκτη για τα έτη από το 2008 έως το 2014, με έτος βάσης το 2008 για το οποίο η τιμή καθορίστηκε σε 100. Από το 2012 και μετά τα διαγράμματα δείχνουν τις εκτιμήσεις των διαχρονικών εξελίξεων με βάση αριθμητικά στοιχεία από το DIW Econ για την περίοδο από τη βάση δεδομένων των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων (Eurostat). Τα στοιχεία καλύπτουν την «οικονομία των επιχειρήσεων», στην οποία περιλαμβάνονται η μεταποίηση, οι κατασκευές, το εμπόριο και οι υπηρεσίες (NACE Αναθ. 2 τμήματα B έως J, L, M, N). Δεν καλύπτουν επιχειρήσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας καθώς και τους σε μεγάλο βαθμό μη εμπορεύσιμους τομείς υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Η λεπτομερής μεθοδολογία περιγράφεται στη σελίδα: 3 Τα μέτρα πολιτικής που παρουσιάζονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο SBA μπορεί να αποτελούν μόνο μια επιλογή μέτρων μεταξύ αυτών που έλαβε η κυβέρνηση το 2013 και το πρώτο τρίμηνο του Η επιλογή έγινε από τον εθνικό εμπειρογνώμονα σχετικά με την πολιτική της για τις ΜΜΕ που προσέλαβε η CARSA Spain (ο βασικός αντισυμβαλλόμενος της ΓΔ Επιχειρήσεων για τα ενημερωτικά δελτία του 2014). Οι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να επιλέξουν μόνο τα μέτρα εκείνα που, κατά τη γνώμη τους, ήταν τα σημαντικότερα, δηλ. από τα οποία αναμενόταν ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στον συγκεκριμένο τομέα της SBA. Ο πλήρης κατάλογος των μέτρων που κατέγραψαν οι εμπειρογνώμονες κατά την εκπόνηση των ενημερωτικών δελτίων του τρέχοντος έτους θα δημοσιευτεί μαζί με τα ενημερωτικά δελτία στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Επιχειρήσεων με τη μορφή βάσης δεδομένων πολιτικής. 4 Το τετραπλό διάγραμμα συνδυάζει δύο σύνολα πληροφοριών: πρώτον, εμφανίζει την επίδοση στην τρέχουσα κατάσταση με βάση τα στοιχεία των τελευταίων διαθέσιμων ετών. Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται κατά μήκος του άξονα Χ υπολογιζόμενα σε τυπικές αποκλίσεις από τον απλό, μη σταθμισμένο, αριθμητικό μέσο όρο της ΕΕ-27. Ο κατακόρυφος διάδρομος που σημειώνεται με τις διακεκομμένες γραμμές καθορίζει το μέσο όρο της ΕΕ. Δεύτερον, αποκαλύπτει τη διαχρονική πρόοδο, δηλ. τα μέσα ετήσια ποσοστά ανάπτυξης για την περίοδο Τα ποσοστά ανάπτυξης υπολογίζονται σε σύγκριση με τους ατομικούς δείκτες που συνθέτουν τους μέσους όρους για κάθε τομέα της SBA. Επομένως, η τοποθέτηση του μέσου όρου για έναν τομέα της SBA σε καθένα από τα τέσσερα τμήματα του διαγράμματος, παρέχει στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης όχι μόνον για τη θέση μιας χώρας όσον αφορά έναν τομέα της SBA σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά επίσης και για το εύρος της προόδου που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 Ελλάδα 19

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΜΕ στην Ελλάδα Βασικά αριθμητικά στοιχεία

1. ΜΜΕ στην Ελλάδα Βασικά αριθμητικά στοιχεία EL Επιχειρήσεις και βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο για την SBA 2012 ΕΛΛΆΔΑ Σύνοψη του ενημερωτικού δελτίου για την Ελλάδα: - Ο τομέας ΜΜΕ είναι πιο σημαντικός για την Ελλάδα από τον μέσο όρο της ΕΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο SBA

Ενημερωτικό δελτίο SBA EL Enterprise and Industry Ενημερωτικό δελτίο SBA ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Η Ελλάδα διανύει την πέμπτη χρονιά βαθιάς ύφεσης. Σε μια χώρα όπου το 85 % της ιδιωτικής απασχόλησης βρίσκεται συγκεντρωμένο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά 1. ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζετε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; -Ανά κατηγορία -

Αντιμετωπίζετε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; -Ανά κατηγορία - Αντιμετωπίζετε το τελευταίο 6μηνο (2 ο εξάμηνο 2010) δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; -Βάση: Όσοι απασχολούσαν προσωπικό το τελευταίο εξάμηνο- ΔΑ 15,4% Ναι, σοβαρές 24,3% 44,2%

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 263 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 347 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Απρίλιος 2014 (περιλαμβάνει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές) Πηγές Στοιχείων :Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα