Πξόηαζε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εμωζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξόηαζε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εμωζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο."

Transcript

1 Πξόηαζε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εμωζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Αζήλα, Ινχιηνο 2011 Η ειιεληθή νηθνλνκία, πιήξσο εληαγκέλε ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά θαη έληνλα πηεδφκελε απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θξίζεο, έρεη αλάγθε απφ ηελ εθηεηακέλε θαη επείγνπζα αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεραληζκψλ πνπ ζηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ εμσζηξέθεηά ηεο. Η ελ ιφγσ αλαδηνξγάλσζε πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε ζε έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο ηεο ρψξαο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε δηεζλψο αληαγσληζηηθνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο θαη ζα πεξηιακβάλεη εμαγσγηθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα. Μηαο αλάπηπμεο ζεκειησκέλεο ζε δηαθνξεηηθφ πξφηππν απφ φ,ηη ζην παξειζφλ, κε γλψκνλα ηελ εμσζηξέθεηα, ηελ πνηφηεηα, ηελ αμηνπνίεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο καο. Οη πξφζθαηεο απνθάζεηο ησλ Βξπμειιψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηά λέα πξννπηηθή γηα ηελ νηθνλνκία θαη απνηεινχλ κηα κεγάιε επθαηξεία γηα ηελ ρψξα καο. Δλα απφ ηα ζηνηρήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεην λα θεξδεζεί είλαη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Η ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο εμσζηξέθεηαο ηεο ρψξαο απνηειεί άκεζε Δζληθή πξνηεξαηφηεηα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ απηνχ κνληέινπ πξναπαηηείηαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζεζκψλ θαη κεραληζκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηφζν ηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο μέλεο αγνξέο, φζν θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηε ρψξα καο. Η πξφηαζε πνπ αθνινπζεί ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηηο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί κε επηηπρία ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φζν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο αιιά θαη ηνπ 1 P a g e

2 παξαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ κεραληζκνχ ηεο ρψξαο (πνιπδηάζπαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ, απνμέλσζε ηεο αξκνδίσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ αγνξά θ.ά.). Δίλαη επίζεο άκεζα πινπνηήζηκε θαη ρακεινχ θφζηνπο, ελψ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε επξχηεξεο ζπδήηεζεο κε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο κε ηελ εμσζηξέθεηα θνξείο. 2 P a g e Α. Ππόηαζη θεζμικήρ παπέμβαζηρ 1. Σύζηαζη θέζηρ Υποςπγού παπά ηω Π/Θ με ανηικείμενο ηιρ Γιεθνείρ Οικονομικέρ Σσέζειρ (Γ.Ο..). Κχξηα αξκνδηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπβεξλεηηθήο ζέζεο πξνηείλνπκε λα θαηαζηεί ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ αθνξνχλ ηελ εμσζηξέθεηα, φπσο ηεο πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ. Ο ζπληνληζκφο φισλ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ηεο γεσξγηθήο θαη βηνκεραληθήο καο παξαγσγήο, ηεο αλάδεημεο ειιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ εηαηξεηψλ ζε μέλεο αγνξέο, ηεο ζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμάγνπλ θαηλνηφκα θαη αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ζηφρνπο, ζα ζπλδέεηαη κε ηελ εθπφλεζε Δζληθνχ Πνιπεηνχο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηελ εμσζηξέθεηα, κε ηελ έγθξηζε πνιπεηψλ θαη εηήζησλ ηνκεαθψλ ζηφρσλ, ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο (mid-term review), ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηνκεαθψλ δξάζεσλ θαη ηέινο κε ηνλ έιεγρν ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ.. 2. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Γ.Ο.. παξά ησ Π/Θ δελ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία λέσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνηείλεηαη ε κεηεμέιημε ηεο πθηζηάκελεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ & Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο ηνπ ΤΠΔΞ ζε ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ Γξακκαηεία κε αληηθείκελν ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο (αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην ΤΠΔΞ απφ ην ΤΠΔΘΟ ην 2002). Η αλσηέξσ Γ.Γ. Γ.Ο.. ζα ζηεξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θ. Τπνπξγνχ, φπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ελψ παξάιιεια ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ αλάπηπμε, ζηειέρσζε, ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ Γξαθείσλ Οηθ. & Δκπ. Τπνζέζεσλ (ΟΔΤ) ζην εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο ησλ Γξαθείσλ Δμσζηξέθεηαο ζηηο πεξηθέξεηεο. Θα επηηειεί ζπληνληζηηθφ θπβεξλεηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο εμσζηξέθεηαο, αιιά θαη πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ, ζα

3 επεμεξγάδεηαη ηα καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ εμσζηξέθεηα θαη ζα ειέγρεη ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σέινο ζα ππνζηεξίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Δμσζηξέθεηαο (Δ..ΔΞ.). 3. Σύζηαζε Δθνικού Σςμβοςλίος Δξωζηπέθειαρ (Δ.Σ.ΔΞ) ηνπ νπνίνπ ζα πξνεδξεχεη ν Τ/Π Γ.Ο.. ην ελ ιφγσ πκβνχιην, ην νπνίν ζα ζπλεδξηάδεη 2 (δχν) θνξέο ην ρξφλν, ζα ζπκκεηέρνπλ ν ΓΓΓΟ Α, νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, θαζψο επίζεο εθπξφζσπνη ησλ θπξηνηέξσλ Φνξέσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο παξαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο. Σν Δζληθφ πκβνχιην Δμσζηξέθεηαο ζα έρεη ζηξαηεγηθφ, θαη ειεγθηηθφ ξφιν. Θα ζπδεηά θαη ζα θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο κεζνπξφζεζκνπο/καθξνπξφζεζκνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, θαζψο επίζεο ηελ εηήζηα θαηαλνκή θνλδπιίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Παξάιιεια ζα ζπδεηά ηελ πινπνίεζε ησλ Δηήζησλ θαη Μεζνπξφζεζκσλ Πξνγξακκάησλ, πξνβαίλνληαο ζηηο απαξαίηεηεο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο γηα πξνζαξκνγέο. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε δχλαηαη λα πξνζθέξεη ε Γεληθή Γξακκαηεία ΓΟ & Α. 4. Απολογιζηικόρ και οικονομικόρ έλεγσορ ηων σπημαηοδοηούμενων Ππογπαμμάηων Δξωζηπέθειαρ από Μικηή Δπιηποπή ηηρ Βοςλήρ. Σα Μεζνπξφζεζκα ηξαηεγηθά Πξνγξάκκαηα Δμσζηξέθεηαο, θαζψο επίζεο ηα Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο, ηα νπνία ζα εθπνλνχληαη απφ θπβεξλεηηθήο πιεπξάο (αξκνδηφηεηνο Τπνπξγνχ παξά ησ Π/Θ), ζα ππνβάιινληαη πξνο ζπδήηεζε ζην Δ..ΔΞ. θαη αθνινχζσο πξνο έγθξηζε απφ ad hoc κηθηή ζπλεδξίαζε ησλ Δπηηξνπψλ Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο / Οηθνλνκίαο ηεο Βνπιήο. Η ίδηα Μηθηή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο ζα ζπλεδξηάδεη γηα ηνλ απνινγηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ Μεζνπξνζέζκσλ θαη Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο. 5. Σύζηαζη Γπαθείων Δξωζηπέθειαρ ζηην έδπα κάθε πεπιθέπειαρ ηηρ σώπαρ. Σα Γξαθεία απηά, ζηα νπνία επηθεθαιήο πξνηείλεηαη λα είλαη αλψηεξνο ππάιιεινο ηνπ Κιάδνπ ΟΔΤ κε πξνυπεξεζία ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή ζηελ ΜΑ Δ.Δ., ζα παξέρνπλ, ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη εμσζηξεθείο δξάζεηο φισλ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο δηεζλείο δξάζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ζα θξνληίδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία ΓΟ θαη ηα Γξαθεία ΟΔΤ, λα πιεξνθνξνχλ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπιινγηθνχο θνξείο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηείζδπζε 3 P a g e

4 ζε μέλεο αγνξέο, ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ. Θα ζπληνλίδνπλ επίζεο ηελ εηήζηα εθδήισζε εμσζηξέθεηαο πνπ ζα ζεζκνζεηεζεί ζε θάζε πεξηθέξεηα, ελψ ζα απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ εμσζηξεθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ Γξαθείσλ ΟΔΤ ηεο ρψξαο καο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 6. Γεκηνπξγία δηθηύνπ ζπκβνύιωλ εμωζηξέθεηαο ζηηο μέλεο αγνξέο, ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηειέρε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αγνξέο απηέο ή ζπλεξγάηεο εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Οη Τ.ΔΞ θάζε ρψξαο ζα ζπλεξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ. θνπφο ζα είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο θαη εκπεηξηψλ θαζψο θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηξξνήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο παξνπζίαο. 7. Δκζςγσπονιζμόρ και αναδιοπγάνωζη ηος Γικηύος Γπαθείων ΟΔΥ ζηιρ αγοπέρ ηος εξωηεπικού. Σα ελ ιφγσ Γξαθεία απνηεινχλ ζήκεξα, ην κφλν ππαξθηφ θαη αμηφπηζην δίθηπν ππνζηήξημεο ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζεκαληηθέο γηα ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα αγνξέο-ζηφρνπο. Παξά ηελ ζνβαξή ππνζηειέρσζε ηελ νπνία έρεη ππνζηεί θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ν Κιάδνο Τπαιιήισλ ΟΔΤ ζπλίζηαηαη ζήκεξα απφ 165 έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, απνθνίηνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηα νπνία απνιακβάλνπλ επξείαο απνδνρήο θαη εκπηζηνζχλεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο. Η πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο θαη θπξίσο ν δεκφζηνο ηνκέαο απηήο, πξέπεη λα απνηειέζεη χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ην κέιινλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, κε πάγην ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηα λέα ζχγρξνλα Γξαθεία ΟΔΤ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηκήκαηα ησλ Πξεζβεηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επνπηεία απφ ηνλ επηθεθαιήο Πξέζβε θαη ν ζπληνληζηηθφο απηνχ ξφινο. Παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί ε δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή απηνηέιεηα ησλ εμσζηξεθψλ δξάζεσλ ηεο ΓΓ ΓΟ θαη ησλ Γξαθείσλ ΟΔΤ σο ππεξεζηψλ απηήο. Αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή εθκεηάιεπζε ηνπ Γηθηχνπ Γξαθείσλ ΟΔΤ ηεο ρψξαο καο πξνο φθεινο ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιελθήο νηθνλνκίαο. 4 P a g e

5 Β. Πξνηάζεηο γηα ηε ζύγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ Γηθηύνπ Γξαθείωλ ΟΔΥ ζηηο αγνξέο ηνπ εμωηεξηθνύ. Σα Γξαθεία ΟΔΤ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ αθφινπζσλ αξκνδηνηήησλ: α) Υπνζηήξημε ηωλ εμαγωγηθώλ, παξαγωγηθώλ ή επελδπηηθώλ πξνζπαζεηώλ ηωλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ ζηηο μέλεο αγνξέο, θαζώο θαη ηωλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεωλ ζηελ Διιάδα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ην 2009 θαηεγξάθεζαλ αηηήκαηα πξνο ηα Γξαθεία ΟΔΤ, ελψ ην 2010 πάλσ απφ Σν πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ αηηεκάησλ έθζαζε ζην 92%. β) Γηνξγάλωζε ή/θαη ππνζηήξημε πνιππνίθηιωλ πξνωζεηηθώλ ή ελεκεξωηηθώλ δξάζεωλ, φπσο ζπκκεηνρήο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο, δηνξγάλσζε Ηκεξίδσλ, πλεδξίσλ θαη άιισλ πξνσζεηηθψλ ή ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ θ.ι.π. γ) Υπνζηήξημε ηωλ δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεωλ ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ ζε φιν ην θάζκα ησλ παξαγσγηθψλ Τπνπξγείσλ, ησλ πνιπκεξώλ νηθνλνκηθώλ ζεκάηωλ ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, θαζψο επίζεο εκπνξηθψλ, επελδπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθώλ ζεκάηωλ πνπ άπηνληαη ησλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο καο κε ηελ Δπξ. Έλσζε δ) Αλαδήηεζε, επεμεξγαζία θαη δηάρπζε νηθνλνκηθήο, επελδπηηθήο, βηνκεραληθήο θαη εκπνξηθήο πιεξνθόξεζεο (ε ηξνθνδφηεζε ηεο ηζηνζειίδαο γίλεηαη ζήκεξα απνθιεηζηηθά απφ ηα Γξαθεία ΟΔΤ ) ε) Υπνζηήξημε ζεκάηωλ αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο (εηζεγήζεηο, δηαδηθαζίεο πξνέγθξηζεο, δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ). ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ θαη κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ Γξαθείσλ ΟΔΤ, πξνηείλνπκε ηα αθφινπζα: Σα Γξαθεία ΟΔΤ εληέιινληαη λα πινπνηνχλ ηα ηνκεαθά κεζνπξφζεζκα/καθξνπξφζεζκα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ηεο ρψξαο καο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 5 P a g e

6 παξαγσγηθνχο θαη εμαγσγηθνχο θνξείο. Με ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ αλψηεξνο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΟΔΤ, ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη απφ ηνλ Γελ. Γξακκαηέα Γ.Ο.. επί ηε βάζεη ηεο επίηεπμεο ηωλ πξνθαζνξηζκέλωλ ζηόρωλ ησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε κεηξήζηκωλ πνζνηηθώλ ζηνηρείωλ θαη ηνπ πθηζηακέλνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο. Σα Γξαθεία ΟΔΤ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ζηνρεπκέλεο έξεπλεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ παξαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ ηκήκαηνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε λέσλ εμαγσγηθψλ δξάζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Γξαθεία Δμωζηξέθεηαο ηωλ Πεξηθεξεηώλ. Σα Γξαθεία ΟΔΤ πξέπεη λα είλαη, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, κνλάδεο δηϋπνπξγηθνύ ραξαθηήξα ζηηο νπνίεο ζα δχλαληαη λα ππεξεηνχλ εμεηδηθεπκέλνη ππάιιεινη άιισλ Τπνπξγείσλ ή Φνξέσλ, φπσο ηνπξηζκνχ, γεσξγίαο, έξεπλαο/ηερλνινγίαο, ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο εθπξφζσπνη ηνπ ΟΠΔ ή Δπηκειεηεξίσλ. ηα Γξαθεία ΟΔΤ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη νne stop ππεξεζίεο ππνδνρήο μέλωλ επελδπηώλ θαη λα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ΓΔΜΗ. Απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δηπιωκαηίαο ηεο ρώξαο ζηηο Διιεληθέο Μόληκεο Αληηπξνζωπείεο ζηελ ΔΔ θαη ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Δκπνξίνπ κε εμεηδηθεπκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ Κιάδνπ ΟΔΤ πνπ ζα θαηέρεη άξηζηα ζέκαηα επελδπηηθήο, εκπνξηθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο. ε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ππφ ηνλ έιεγρν θαη επνπηεία ησλ Γξαθείσλ ΟΔΤ, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί ε ιεηηνπξγία business centres ή εθζεηεξίωλ εκπνξεπκάηωλ. Παξάιιεια, ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ζε θαζεζηψο πιήξνπο δηαθάλεηαο θαη ειέγρνπ, πνιιέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Γξαθεία κπνξνχλ λα έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα γηα ην ειιεληθφ Γεκφζην. Δπαλαζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ ηωλ Γξαθείωλ ΟΔΥ ζην εμσηεξηθφ κε ζηφρν ηελ νξγαλσκέλε παξνπζία ζε αγνξέο ζηφρνπο, αιιά θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα εμεηαζζεί ε δεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθώλ 6 P a g e

7 Γξαθείωλ ΟΔΥ, πνπ ζα ειέγρνπλ κηθξφηεξα παξαξηήκαηα (αληέλλεο) κε ρακεινχ θφζηνπο επηηνπίσο πξνζιακβαλνκέλνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, θαη ζα επηθεληξψλνληαη κφλνλ ζηελ πξνψζεζε εμαγσγψλ & πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Σα Γξαθεία ΟΔΤ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ κε επηηφπην πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ δηνηθεηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο κε θιηκαθνχκελν ζχζηεκα ζεζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαγσγηθνχο θαη εμαγσγηθνχο Φνξείο ηεο ρψξαο πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη εθαξκνζζεί ζχζηεκα εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο ησλ Γξαθείσλ ΟΔΤ ε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαγσγηθνχο θαη εμαγσγηθνχο Φνξείο ηεο ρψξαο πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη εθαξκνζζεί ζπζηήκα αμηνπνίεζεο επηηνπίσο πξνζιακβαλνκέλνπ πξνζσπηθνχ κε πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ζρέζε εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα επηηφπην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη ζε αγνξέο ζηφρνπο ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζα επηιέγεηαη φκσο θαη ζα ακείβεηαη απφ απηέο. Οη πξνζιήςεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε παξάιιειε ρξήζε θιηκαθνχκελσλ ζεζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ. Σα Γξαθεία ΟΔΤ ζα πξέπεη πξννδεπηηθά λα απνθηήζνπλ εληαία εηθφλα θαη ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο (εκθάληζε, ζρεδηαζκφ, ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο) πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ δηεζλή εηθφλα ηεο ρψξαο θαη ην Δζληθφ ήκα αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξνηφλησλ θαη ηέινο λα νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ISO ζην ζχλνιν απηψλ. 7 P a g e

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα