Δ Έκδοζη 1 / ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΕ 01 ΓΔΝΙΚΑ 01 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ (ΚΑΝΟΝΕ ΕΠΙΒΟΛΗ / ΑΡΗ ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΩΝ) ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ 01.01.52. Έκδοζη 1 / 14-02-2012 ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΕ 01 ΓΔΝΙΚΑ 01 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ (ΚΑΝΟΝΕ ΕΠΙΒΟΛΗ / ΑΡΗ ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΩΝ) ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Δ Έκδοζη 1 / ΓΔΝΙΚΑ 01 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 52 ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΕ (ΚΑΝΟΝΕ ΕΠΙΒΟΛΗ / ΑΡΗ ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΩΝ) Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ / Απόθαζη ηων Γιεςθςνηών Κςκλοθοπίαρ και Γπαμμήρ

2 Πίνακαρ Μεηαβνιώλ, αλαζεσξήζεσλ, ελεκεξώζεσλ, ζπκπιεξώζεσλ, αληηθαηαζηάζεσλ θιπ. Ζ εθάζηνηε ηειεπηαία έθδνζε, θαηαξγεί όιεο ηηο πξνεγνύκελεο, νη νπνίεο πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη. Κωδικόρ Έκδοζη / Ημεπομηνία Απ. ελίδων Παπαηηπήζειρ Δ Δ1 /

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΚΟΠΟ ΟΡΙΜΟΙ ΟΙΑΚΉ ΤΑΧΦΤΗΤΑ ΤΑΧΦΤΗΤΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΘΕΙ» ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΤΑΧΦΤΗΤΑ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΚΑΣ ΡΟΣΩΙΝΉ ΒΑΔΥΡΟΚΑ *ΡΒ Προςωρινή βραδυπορία βραχείασ διάρκειασ [ΠΒ1] Προςωρινή βραδυπορία μακράσ διάρκειασ [ΠΒ2] ΜΠΝΙΜΗ ΒΑΔΥΡΟΚΑ *ΜΒ ΟΜΑΛΟΡΟΚΗΣΗ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΒΑΔΥΡΟΚΑ ΜΕ ΣΉΜΑΤΑ ΒΑΔΥΡΟΚΑ ΧΩΚΣ ΣΉΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΟΡΙΑΚΗ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΟΙΑΚΉ ΤΑΧΦΤΗΤΑ ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΤΑΧΦΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΕ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑΕΠΙΒΟΛΗ / ΑΡΗ ΒΡΑΔΤΠΟΡΙΑ ΑΜΠΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΒΟΛΉ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ ΕΡΙΒΟΛΉ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ ΡΒ ΕΡΙΒΟΛΉ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ ΡΒ ΕΡΙΒΟΛΉ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ ΜΒ ΆΣΗ ΤΩΝ ΒΑΔΥΡΟΙΪΝ ΣΦΝΟΨΗ ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΒΡΑΔΤΠΟΡΙΩΝ ΒΑΔΥΡΟΚΑ ΡΟΥ ΤΟ ΜΉΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΦΡΤΕΙ ΔΦΟ ΤΜΉΜΑΤΑ ΓΑΜΜΉΣ ΤΟΡΟΘΖΤΗΣΗ ΡΟΣΩΙΝΉΣ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ (ΡΒ1, ΡΒ2) ΣΕ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΜΠΝΙΜΗ (ΜΒ) ΤΟΡΟΘΖΤΗΣΗ ΜΠΝΙΜΗΣ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ (ΜΒ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΡΟΣΩΙΝΉ (ΡΒ1, ΡΒ2) ΒΑΔΥΡΟΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΉΙΕΣ ΓΑΜΜΖΣ ΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΕΚΤΠΣ ΟΚΩΝ ΣΤΑΘΜΪΝ ΚΑΙ ΣΕ ΡΑΑΚΑΜΡΤΉΙΕΣ ΓΑΜΜΖΣ ΚΥΚΛΟΦΟΚΑΣ ΕΝΤΠΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΪΝ ΗΜΑΝΗ ΒΡΑΔΤΠΟΡΙΩΝ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΜΉΚΟΣ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ ΒΑΔΥΡΟΚΑ ΜΕΤΆ ΣΗΜΆΤΩΝ Γενικά Είδη και μορφή ςημάτων Αποςτάςεισ τοποθζτηςησ ςημάτων Δ1 / /22

4 7.3. ΒΑΔΥΡΟΚΑ ΆΝΕΥ ΣΗΜΆΤΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ «ΒΡΑΔΤΠΟΡΙΕ» ΘΖΣΗ / ΆΣΗ ΜΖΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ «ΒΑΔΥΡΟΚΕΣ» ΑΡΟΔΖΚΤΕΣ ΤΗΛΕΓΑΦΗΜΆΤΩΝ (ΥΡΗΕΣΚΕΣ) ΤΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΩΝ ΒΡΑΔΤΠΟΡΙΩΝ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ Δ1 / /22

5 1. ΚΟΠΟ Ζ νδεγία απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκό ησλ βαζηθώλ αξρώλ θαη ησλ απαηηνπκέλσλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ζέζε θαη άξζε βξαδππνξηώλ ζην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν. Πξνο ηνύην, θαη αξρήλ, απνζαθελίδνληαη νη έλλνηεο ησλ ηαρπηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ησλ βξαδππνξηώλ, νξίδνληαη ηα είδε ησλ βξαδππνξηώλ ζην δίθηπν θαη θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ζέζεο θαη άξζεο απηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλαθεξόκελα ζην Γεληθό Καλνληζκό Κηλήζεσο (Μέξνο Β ) θαζώο θαη ζην Δγρεηξίδην Κπθινθνξίαο «Κ». Δπίζεο, γίλεηαη επηκεξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ, ώζηε ε δηαδηθαζία λα είλαη δηαθαλήο θαη ζπγθεθξηκέλε, δεδνκέλνπ όηη ην δήηεκα ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ βξαδππνξηώλ ζπλαξηάηαη πξσηίζησο κε ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ αμηόπηζηε ράξαμε αιιά θαη ηήξεζε ησλ δξνκνινγίσλ. Δπηπιένλ, ζηελ παξνύζα νδεγία αλαιύεηαη ν ηξόπνο ζήκαλζεο ησλ βξαδππνξηώλ, ν νπνίνο είλαη ζπκβαηόο κε ηα αλαθεξόκελα ζην Γεληθό Καλνληζκό Κηλήζεσο (Μέξνο Α ). Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο νδεγίαο επηδηώθεηαη ηόζν ε βειηηζηνπνίεζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ βξαδππνξηώλ ζε νιόθιεξν ην δίθηπν, όζν θαη ε ράξαμε δξνκνινγίσλ από ηελ Γηεύζπλζε Κπθινθνξίαο κε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Δ1 / /22

6 ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ ΑΗΓ ΓΚΚ ή Γ.Κ.Κ. ΓΓ ΓΚ ΓΗΠΑΡ ΗΓ MB ΠΒ1 ΠΒ2 ΤΓ ETCS Απηόκαην ύζηεκα Ηζνπέδσλ Γηαβάζεσλ Γεληθόο ΚαλνληζκόοΚπθινθνξίαο ΓηεύζπλζεΓξακκήο ΓηεύζπλζεΚπθινθνξίαο Γηεύζπλζε Παξαγσγήο Ηζόπεδε δηάβαζε Μόληκε βξαδππνξία Πξνζσξηλή βξαδππνξία βξαρείαο δηάξθεηαο Πξνζσξηλή βξαδππνξία καθξάο δηάξθεηαο Τπεξεζία Γξακκήο ηεο ΓΗΠΑΡ European Train Control System 2. ΟΡΙΜΟΙ 2.1. Οπιακή ηασύηηηα ην παξόλ ε νξηαθή ηαρύηεηα νξίδεηαη σο εμήο: «Οξηαθή ηαρύηεηα είλαη ε ηαρύηεηα, πνπ έρεη θαζνξηζηεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο γξακκήο, («σο θαηαζθεπάζζεη») θαη είλαη δπλαηόλ πξνζαξκνζζεί ζε ρακειόηεξα επίπεδα γηα ιόγνπο γξακκήο ή θπθινθνξίαο» Τασύηηηα «υρ καηαζκεςάζθει» Σαρύηεηα «σο θαηαζθεπάζζεη» είλαη ε ηαρύηεηα πνπ πξνθύπηεη από ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο θαηά ηελ θαηαζθεπή Γπομολογιακή ηασύηηηα αμαξοζηοισίαρ Γπομολογιακή ηασύηηηα ακαμνζηνηρίαο είλαη ην αλώηαην όξην κε ην νπνίν επηηξέπεηαη απηή λα θπθινθνξήζεη 1. 1 Βι. θαη Δγρεηξίδην Κπθινθνξίαο Κ, άξζξν 47 Δ1 / /22

7 2.4. Πποζυπινή βπαδςποπία [ΠΒ] Πποζωπινή βπαδςποπία είλαη ε λέα κεησκέλε ηαρύηεηα σο πξνο ηε νξηαθή ηαρύηεηα ε νπνία επηβάιιεηαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Γξακκήο ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δηαδξνκήο θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θπθινθνξία ησλ ακαμνζηνηρηώλ. Ζ πξνζσξηλή βξαδππνξία δηαθξίλεηαη ζε: Πποζωπινή βπαδςποπία βπασείαρ διάπκειαρ [ΠΒ1] Πποζωπινή βπαδςποπία βπασείαρ διάπκειαρ είλαη θάζε βξαδππνξία κε κέγηζηε δηάξθεηά σο θαη δύν κήλεο Πποζωπινή βπαδςποπία μακπάρ διάπκειαρ [ΠΒ2] Πξνζσξηλή βξαδππνξία καθξάο δηάξθεηαο είλαη θάζε βξαδππνξία κε δηάξθεηα από δύν κήλεο (60 εκέξεο) σο θαη νθηώ κήλεο Μόνιμη βπαδςποπία [ΜΒ] Μόνιμη βπαδςποπία είλαη ε λέα κεησκέλε ηαρύηεηα, σο πξνο ηελ νξηαθή, ε νπνία επηβάιιεηαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Γξακκήο ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δηαδξνκήο θαη γηα αόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα (άλσ ησλ νθηώ κελώλ), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θπθινθνξία ησλ ακαμνζηνηρηώλ. Μόληκεο βξαδππνξίεο ηίζεληαη εμ αηηίαο δηαθόξσλ αηηίσλ, ε άξζε ησλ νπνίσλ εληόο νθηώ κελώλ θξίλεηαη κε εθηθηή Ομαλοποίηζη ηασςηήηυν Οκαινπνίεζε ηαρπηήησλ είλαη ε πξνζαξκνγή επί κέξνπο δηαθνξεηηθώλ νξηαθώλ ηαρπηήησλ ζε δηαδνρηθά ηκήκαηα γξακκήο, ώζηε λα πξνθύπηνπλ κεγαιύηεξα ηκήκαηα κε εληαία ηαρύηεηα. ηόρνο ε απνθπγή κεγάισλ θαη ζπρλώλ απμνκεηώζεσλ ηαρπηήησλ, έηζη ώζηε λα εμππεξεηείηαη θαιύηεξα ε νκαιή θίλεζε ησλ ακαμνζηνηρηώλ Βπαδςποπία με ζήμαηα Βξαδππνξία κε ζήκαηα είλαη ε βξαδππνξία ε νπνία ζεκαίλεηαη ζηε γξακκή κε ηα πξνβιεπόκελα ζήκαηα (βι. παξ. 7.2) 2 π.ρ. δπζκελήο ράξαμε γξακκήο, κε εμαζθαιηζκέλεο αηρκέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ζε ζηαζκνύο. Δ1 / /22

8 2.8. Βπαδςποπία συπίρ ζήμαηα Βξαδππνξία ρσξίο ζήκαηα είλαη ε βξαδππνξία ε νπνία δελ ζεκαίλεηαη (βι. παξ. 7.3). 3. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΟΡΙΑΚΗ / ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ 3.1. Οπιακή ηασύηηηα (1) Ζ νξηαθή ηαρύηεηα ηίζεηαη από ηελ Γηεύζπλζε Γξακκήο. (2) Ζ νξηαθή ηαρύηεηα ηίζεηαη ζε εληαία ζε ηκήκαηα γξακκήο, ην κήθνο ησλ νπνίσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ δύν ζπλερόκελσλ ζηαζκώλ (Κηίξην Δπηβαηώλ). (3) Καη εμαίξεζε κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ηκήκαηα κηθξόηεξνπ κήθνπο, εθ όζνλ ε κεηαβνιή ηεο νξηαθήο ηαρύηεηαο γίλεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηεο γξακκήο (κεγάιε γέθπξα, ζήξαγγα θιπ). (4) Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο νξηαθήο ηαρύηεηαο ζα ιακβάλνληαη ππόςε: Ζ ηαρύηεηα «σο θαηαζθεπάζζεη» Γηάθνξνη πεξηνξηζκνί, όπσο o θαηαιιειόηεηα πιηθώλ επηδνκήο o θαηάζηαζε ηερληθώλ, o ύπαξμε ηζόπεδσλ δηαβάζεσλ (π.ρ. ηξόπνο θύιαμεο, νξαηόηεηα θιπ) o ύπαξμε αιιαγώλ ρσξίο εμαζθάιηζε o ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο απηόκαηεο πξνζηαζίαο ζπξκώλ (ETCS) Μόληκα πξνβιήκαηα ζηε γξακκή (ζέζεηο κνλίκσλ βξαδππνξηώλ) Ζ νκαινπνίεζε ηαρπηήησλ (ζα θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΚ) 3.2. Γπομολογιακή ηασύηηηα (1) Ζ δξνκνινγηαθή ηαρύηεηα ηίζεηαη από ηελ Γηεύζπλζε Κπθινθνξίαο. (2) Ζ δξνκνινγηαθή ηαρύηεηα θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππόςε: Σελ νξηαθή ηαρύηεηα ηελ ζύλζεζε ηεο ακαμνζηνηρίαο (κέγηζηε ηαρύηεηα θαηεγνξίαο ηξνραίνπ πιηθνύ πνπ έρεη εληαρζεί ζηελ ακαμνζηνηρία) ηελ πέδεζε (αλάινγα ηεο θιίζεο θαησθέξεηαο, γηα ηκήκα δηαδξνκήο, θαη κε βάζε ην ειάρηζην πνζνζηό πέδεζεο) ην κήθνο πεδήζεσο ηελ θαηαλνκή ηεο ρσξεηηθόηεηαο (ζύκβαζε κε ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο) ηηο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο Δ1 / /22

9 4. ΚΑΝΟΝΔ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (1) Γηα ηε επηβνιή ησλ βξαδππνξηώλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ επόκελνπ πίλαθα. Ο πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθόο θαζ όζνλ κπνξεί λα ζπκπιεξώλεηαη κε άιια αίηηα, λα δηαθνξνπνηείηαη ή πξνζαξκόδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδεη θαιύηεξα ηνπο ιόγνπο επηβνιήο ησλ βξαδππνξηώλ. Ο εθάζηνηε ηζρύσλ πίλαθαο ζα είλαη ν πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εθαξκνγή «Βξαδππνξίεο» Γηεύζπλζεο Γξακκήο. Πίλαθαο 1: Αίηηα επηβνιήο βξαδππνξηώλ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΙΣΙΟΤ ΑΙΣΙΟ 100 ΥΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΗ 200 ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΑ ΦΑΛΜΑΣΑ ΥΑΡΑΞΖ ΓΡΑΜΜΖ (ΜΟΝΗΜΖ ΒΡΑΓΤΠΟΡΗΑ) ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΦΑΛΜΑΣΑ ΓΡΑΜΜΖ (ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΑ, ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΚΑ, ΣΡΔΒΛΟΣΖΣΑ ΚΛΠ) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΤΡΟΤ 300 ΤΛΙΚΑ-ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΦΘΟΡΑ ΗΓΖΡΟΣΡΟΥΗΧΝ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΗΚΔ ΤΓΚΟΛΛΖΔΗ ΔΠΗΚΑΜΦΔΗ ΑΡΜΧΝ ΦΘΟΡΑ ΜΗΚΡΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (π.ρ. ΤΝΓΔΜΧΝ, ΤΠΟΘΔΜΑΣΧΝ) ΦΘΟΡΑ ΣΡΧΣΖΡΧΝ ΚΑΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΜΑΣΟ ΔΛΛΔΗΦΖ ΚΤΡΟΤ ΦΘΟΡΑ Δ ΑΛΛΑΓΖ ΣΡΟΥΗΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΠΔΡΤΦΧΖ Δ ΑΛΛΑΓΖ ΣΡΟΥΗΑ ΔΠΗ ΚΑΜΠΤΛΖ ΑΗΥΜΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗ ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ, ΜΖ ΖΜΑΣΟΣΔΥΝΗΚΑ ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΖ ΦΘΟΡΑ Δ ΤΚΔΤΖ ΓΗΑΣΟΛΖ Δ1 / /22

10 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΙΣΙΟΤ 400 ΤΠΟΓΟΜΗ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΠΟΓΟΜΖ (Π.Υ. ΤΥΝΔ ΚΑΘΗΕΖΔΗ ΔΓΑΦΟΤ) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΦΔΡΟΤΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΔΦΤΡΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Δ ΖΡΑΓΓΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 500 ΔΚΣΑΚΣΟ ΤΜΒΑΝ ΘΡΑΤΖ ΗΓΖΡΟΣΡΟΥΗΧΝ ΣΡΔΒΛΧΖ / ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΦΖΛΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ-ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΡΔΒΛΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΗ ΠΡΑΝΧΝ - ΠΣΧΖ ΒΡΑΥΧΝ ΠΛΖΜΜΤΡΗΜΔΝΖ ΓΡΑΜΜΖ 600 ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΒΛΑΒΖ ΓΡΑΜΜΖ ΛΟΓΧ ΔΚΣΡΟΥΗΑΖ ΔΡΓΑΗΔ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ (ΤΝΣΖΡΖΖ, ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ) ΔΡΓΑΗΔ ΠΛΖΗΟΝ ΓΡΑΜΜΖ ΑΠΟΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΜΜΖ (εξγαζίεο ΗΗ Καηεγνξίαο) ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΜΜΖ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΤΠΟΓΟΜΧΖ ΜΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΣΑΔΧΝ 700 Ι.Γ ΚΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ Δ Η.Γ ΒΛΑΒΖ Α..Η.Γ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΟΠΖ Δ Η.Γ. ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ Δ Η.Γ. ΑΝΔΠΑΡΚΖ ΑΠΟΣΑΖ ΣΡΟΥΟΔΠΑΦΧΝ Δ1 / /22

11 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΙΣΙΟΤ 800 ΘΔΜΑΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 900 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΙΣΙΟ ΣΖΛΔΓΗΟΗΚΖΖ - ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ - ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΑΜΠΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΔΡΗΣΤΠΧΜΑΣΟ (Π.Υ. ΔΜΠΟΓΗΟ ΠΡΟΧΡΗΝΑ ΔΝΣΟ ΠΔΡΗΣΤΠΧΜΑΣΟ) ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ Δ ΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ ΛΟΓΧ ΒΛΑΣΖΖ ΔΝΑΠΟΘΔΖ Φ/Α Δ ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΖ ΓΡΑΜΜΖ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΦΤΛΑΞΖ (ΔΛΛΔΗΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ) Δ ΔΠΗΦΑΛΖ ΖΜΔΗΑ 1000 ΛΟΙΠΑ ΑΛΛΔ ΑΗΣΗΔ ΜΖ ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Δ1 / /22

12 5. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑΔΠΙΒΟΛΗ / ΑΡΗ ΒΡΑΓΤΠΟΡΙΑ 5.1. Απμόδιοι για ηην επιβολή βπαδςποπίαρ Ζ δηαδηθαζία επηβνιήο βξαδππνξηώλ πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαη αλαιύεηαη ζηα επόκελα. Αρμοδιότητεσ Υπηρεςιακών Μονάδων ωσ προσ τη διαδικαςία θζςησ βραδυπορίασ Phase ΔΙΠΑΡ ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΙΒΟΛΗΣ ΒΑΔΥΡΟΙΑΣ ΔΙΑΚΕΙΑ <2 ΜΗΝΩΝ; ΟΧΙ ΘΕΣΗ ΑΧΙΚΑ ΩΣ ΡΒ1 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΧ/ΚΟ ΥΓ ΓΙΑ ΕΓΚΙΣΗ ΩΣ ΡΒ2 Ή ΡΟΩΘΗΣΗ ΔΓ ΩΣ ΜΒ ΝΑΙ ΑΣΗ ΩΣ ΡΒ1 ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΩΣ ΡΒ2 ΘΕΣΗ ΩΣ ΡΒ1 ΔΙΠΑΡ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΓ ΕΥΛΟΓΗ ΕΡΙΒΟΛΗ ΩΣ ΡΒ2; ΟΧΙ ΕΥΛΟΓΗ ΕΡΙΒΟΛΗ ΩΣ ΜΒ; ΝΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΡΟΣ ΔΓ ΓΙΑ ΕΡΙΒΟΛΗ ΩΣ ΜΒ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΩΣ ΡΒ2 ΟΧΙ ΑΡΟΦΑΣΗ ΔΚ ΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΕΡΙΒΟΛΗ ΩΣ ΜΒ; ΔΓ ΝΑΙ ΘΕΣΗ ΩΣ ΜΒ ΔΚ ΣΥΜΡΕΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΡΕΙΟΔΟ ΕΚΔΟΣΗ ΥΡΟΔΕΙΓ- ΜΑΤΟΣ 1036 Σρήκα 1: Αξκνδηόηεηεο Υπεξεζηαθώλ κνλάδσλ σο πξνο ηε δηαδηθαζία επηβνιήο βξαδππνξηώλ Δ1 / /22

13 5.2. Δπιβολή βπαδςποπίαρ ΠΒ1 (1) Ζ επηβνιή πξνζσξηλώλ βξαδππνξηώλ ΠΒ1 (δηάξθεηαο κηθξόηεξεο ησλ 2 κελώλ), γίλεηαη από ηα Σκήκαηα Γξακκήο, ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ Σκεκάησλ Γξακκήο ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπο. (2) ηελ εηδηθή πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία πξνθύπηεη αλάγθε ζέζεο πξνζσξηλήο βξαδππνξίαο ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ ηα Σκήκαηα Γξακκήο δελ ιεηηνπξγνύλ (εθηόο σξώλ εξγαζίαο), είλαη δπλαηόλ λα ηεζεί πξνζσξηλή βξαδππνξία από ηνλ Δξγνδεγό ή ηνλ Αξρηηερλίηε Γξακκήο, κε απνζηνιή ηειεγξαθήκαηνο ζηνλ πιεζηέζηεξν αλνηθηό ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό. Ο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ππνρξενύηαη, κόιηο ιάβεη ην ηειεγξάθεκα, ζηελ έθδνζε ππνδείγκαηνο 1036, ζύκθσλα κε ηνλ Γ.Κ.Κ. θαη ηηο εγθπθιίνπο πνπ ηνλ ζπλνδεύνπλ. Ζ σο άλσ βξαδππνξία εθ όζνλ δελ έρεη ήδε αξζεί- ππνρξεσηηθά επηβεβαηώλεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα κε ηειεγξάθεκα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο ή ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ Δπιβολή βπαδςποπίαρ ΠΒ2 (1) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνβιέπεηαη λα αξζεί εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 2 κελώλ, ε βξαδππνξία ηίζεηαη αξρηθά σο ΠΒ1 θαη απνζηέιιεηαη εηζήγεζε πξνο ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αληίζηνηρεο Τπεξεζίαο Γξακκήο, ζηελ νπνία πξνηείλεηαη είηε λα ραξαθηεξηζηεί σο ΠΒ2, είηε σο κόληκε βξαδππνξία. (2) Ζ αξκνδηόηεηα ραξαθηεξηζκνύ βξαδππνξίαο σο ΠΒ2 αλήθεη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο Γξακκήο. (3) Δθ όζνλ ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο Γξακκήο θξίλεη όηη ε βξαδππνξία πξέπεη λα παξακείλεη σο ΠΒ1, απνξξίπηεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο θαη ελ ζπλερεία ζε ζπλεξγαζία κε απηόλ θαζνξίδεη ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο, νύησο ώζηε απηή αξζεί εληόο δηκήλνπ από ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο. (4) Γηα ηελ επηβνιή σο ΜΒ, γίλεηαη ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ζηε ΓΓ ζύκθσλα κε ηελ παξ (5) Οη εηζεγήζεηο ζε αλώηεξν όξγαλν ζα γίλνληαη έγθαηξα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε επρέξεηα εμέηαζεο ησλ δπλαηνηήησλ άξζεο απηώλ. Δ1 / /22

14 5.4. Δπιβολή βπαδςποπίαρ ΜΒ (1) Δθ όζνλ ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο Γξακκήο θξίλεη όηη απαηηείηαη λα ηεζεί κόληκε βξαδππνξία (ΜΒ), γίλεηαη ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ζηε ΓΓ 3, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζή ηεο σο ΜΒ ή δηαθνξεηηθά εμεηάδεη ηελ επηβνιή σο ΠΒ2 ή ΠΒ1, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αληίζηνηρε ΤΓ ηεο ΓΗΠΑΡ. (2) Οπνηαδήπνηε βξαδππνξία ηίζεηαη σο κόληκε, ιακβάλεηαη ππ όςηλ ζηελ ράξαμε ησλ δξνκνινγίσλ ηεο επόκελεο δξνκνινγηαθήο πεξηόδνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εγρεηξίδην θπθινθνξίαο ησλ ακαμνζηνηρηώλ (βι. θαη παξ. 9) Άπζη ηυν βπαδςποπιών Ζ άξζε ησλ βξαδππνξηώλ, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο απηήο (ΠΒ1, ΠΒ2 ή ΜΒ) ππνρξεσηηθώο γίλεηαη από απηόλ πνπ εμ αξρήο ηελ έζεζε ή ηεξαξρηθά αλώηεξό ηνπ. 3 ε νπνία θαη είλαη ε θαζ ύιελ αξκόδηα γηα ηελ ζέζε κνλίκσλ βξαδππνξηώλ Δ1 / /22

15 5.6. Σύνοτη Σα αξκόδηα όξγαλα γηα επηβνιή ή άξζε ησλ βξαδππνξηώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο2. Πίλαθαο2: Αξκόδηα Όξγαλα γηα ζέζε ή άξζε βξαδππνξηώλ θαζώο θαη ε αξκνδηόηεηά ηνπο ΑΡΜΟΓΙΟΙ Βπαδςποπία Θέζη Άπζη Παπαηηπήζειρ Καη εμαίξεζε βξαδππνξία πνπ ηίζεηαη από ηνλ Δξγνδεγό (ή Δπγοδηγόρ ή Αξρηηερλίηε) αίξεηαη ΓΙΠΑΡ: Σμήμα Γπαμμήρ Απσιηεσνίηηρ Γπαμμήρ ΠΒ1 ΠΒ1 από απηόλ, εθ όζνλ ππάξρεη ηαρεία απνθαηάζηαζε εθηόο σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο. Πποϊζηάμενορ Σμήμαηορ ΠΒ1 ΠΒ1 ΓΙΠΑΡ: Τπηπεζία Γπαμμήρ Πποϊζηάμενορ Τπηπεζίαρ ΠΒ2 ΠΒ2 Γιεύθςνζη Γπαμμήρ Γιεςθςνηήρ Γπαμμήρ ΜΒ ΜΒ Δ1 / /22

16 6. ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΔΠΙΒΟΛΗ ΒΡΑΓΤΠΟΡΙΧΝ 6.1. Βπαδςποπία πος ηο μήκορ ηηρ καλύπηει δύο Τμήμαηα Γπαμμήρ (1) Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο θαη άξζεο βξαδππνξίαο (ηειεγξαθήκαηα) πξαγκαηνπνηείηαη από ην Σκήκα Γξακκήο πνπ μεθηλά ε βξαδππνξία, θαηά ηελ θνξά ηεο ρηιηνκέηξεζεο. (2) Ζ ζήκαλζε (ηνπνζέηεζε ζεκάησλ) γίλεηαη από ην θάζε Σκήκα Γξακκήο ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηνπ. Δπεμεγεκαηηθό ππόκλεκα σο πξνο ηα επόκελα ζρήκαηα: Τα ρξεζηκνπνηνύκελα ζύκβνια έρνπλ ηελ παξαθάησ έλλνηα: Τν «καύξν» (ή «πνξηνθαιί») «εκηζρήκα» δειώλεη εάλ ν κεραλνδεγόο ζπλαληά βξαδππνξία πνπ έρεη επηβιεζεί ή βξαδππνξία πνπ αίξεηαη. Παξάδεηγκα: Ο κεραλνδεγόο ζε πνξεία από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζπλαληά βξαδππνξία πνπ έρεη επηβιεζεί. Ο κεραλνδεγόο ζε πνξεία από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ζπλαληά βξαδππνξία πνπ αίξεηαη. Παξάδεηγκα: Έζησ βξαδππνξία πνπ επηβάιιεηαη ζε ηκήκα ΑΒ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηα Τκήκαηα Γξακκήο (ΤΓ) 1 θαη 2. Δάλ ε θνξά ηεο ρηιηνκέηξεζεο είλαη από ην Α πξνο ην Β, ην ΤΓ1 επηβάιεη ηε βξαδππνία ζε όιν ην κήθνο ΑΒ. Τν ζήκα θαη πξόζεκα ζην ζεκείν έλαξμεο ηεο βξαδππνξίαο Α ηνπνζεηείηαη από ην ΤΓ1 θαη ηα αληηζηνηρα ζην ζεκείν Β από ην ΤΓ2. Σρήκα 2: Βξαδππνξία πνπ ην κήθνο ηεο θαιύπηεη δύν Τκήκαηα Γξακκήο Δ1 / /22

17 6.2. Τοποθέηηζη πποζυπινήρ βπαδςποπίαρ (ΠΒ1, ΠΒ2) ζε ςθιζηάμενη μόνιμη (ΜΒ) Σηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζε ηκήκα πνπ έρεη επηβιεζεί κόληκε βξαδππνξία (ΜΒ) επηβάιιεηαη πξνζσξηλή επηβάιιεηαη πξνζσξηλή βξαδππνξία (ΠΒ1, ή ΠΒ2), παξακέλεη ε ζήκαλζε ηεο ΜΒ θαη ζεκαίλεηαη ε ζεκαίλεηαη ε πξνζσξηλή βξαδππνξία (βι. Σρήκα 3 θαη ρήκα 4). Σρήκα 3: Τκήκα κε ΜΒ Σρήκα 4: Τνπνζέηεζε πξνζσξηλήο βξαδππνξίαο (ΠΒ1, ΠΒ2) ζε πθηζηάκελε κόληκε (ΜΒ) Παξάδεηγκα: Έζησ κόληκε βξαδππνξία (ΜΒ) πνπ επηβάιιεηαη ζε ηκήκα ΑΒ. Σην ελ ιόγσ ηκήκα επηβάιιεηαη θαη πξνζσξηλή βξαδππνξία ζε ηκήκα ΓΓ (εληόο ηνπ ΑΒ). Καη νη δύν βξαδππνξίεο ζεκαίλνληαη θαηάιιεια. Δ1 / /22

18 6.3. Τοποθέηηζη μόνιμηρ βπαδςποπίαρ (ΜΒ) ζε ςθιζηάμενη πποζυπινή (ΠΒ1, ΠΒ2) Σηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζε ηκήκα πνπ έρεη επηβιεζεί πξνζσξηλή βξαδππνξία (ΠΒ1, ή ΠΒ2) επηβάιιεηαη ή ΠΒ2) επηβάιιεηαη κόληκε βξαδππνξία (ΜΒ), παξακέλεη ε ζήκαλζε ηεο ΠΒ θαη ζεκαίλεηαη ε κόληκε ζεκαίλεηαη ε κόληκε βξαδππνξία (βι. Σρήκα 5 θαη ρήκα 6). Όηαλ αξζεί ε ΠΒ, ζα παξακείλεη ε ζήκαλζε ηεο ΜΒ. Σρήκα 5: Τκήκα κε ΠΒ Σρήκα 6: Τνπνζέηεζε κόληκεο βξαδππνξίαο (ΜΒ) ζε πθηζηάκελε πξνζσξηλή (ΠΒ1, ΠΒ2) Παξάδεηγκα: Έζησ πξνζσξηλή βξαδππνξία (ΠΒ1 ή ΠΒ2) πνπ επηβάιιεηαη ζε ηκήκα ΑΒ. Σην ελ ιόγσ ηκήκα επηβάιιεηαη θαη κόληκε βξαδππνξία ζε ηκήκα ΓΓ (εληόο ηνπ ΑΒ). Καη νη δύν βξαδππνξίεο ζεκαίλνληαη θαηάιιεια. Σεκείσζε: Σε δηπιή γξακκή ηζρύνπλ αλάινγεο πξνβιέςεηο κε ηε δηαθνξά όηη ηα ζήκαηα θαη επηβνιήο θαη ηέινπο βξαδππνξίαο ηνπνζεηνύληαη θαη ηα δύν δεμηά από ηνλ θιάδν γξακκήο ζηνλ νπνίν επηβάινληαη. Δ1 / /22

19 6.4. Βπαδςποπίερ ζε ζςνδεηήπιερ γπαμμέρ ππορ εγκαηαζηάζειρ εκηόρ οπίυν ζηαθμών και ζε παπακαμπηήπιερ γπαμμέρ κςκλοθοπίαρ ενηόρ ηυν ζηαθμών Αληηκεησπίδνληαη σο βξαδππνξία ζε αλνηθηή γξακκή θπθινθνξίαο. 7. ΗΜΑΝΗ ΒΡΑΓΤΠΟΡΙΧΝ 7.1. Δλάσιζηο μήκορ βπαδςποπίαρ Σν ειάρηζην κήθνο βξαδππνξίαο θαζνξίδεηαη ζε 100 m (δει. 50 m από ηα άθξα ηεο πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία ηίζεηαη βξαδππνξία) (άξζξν ΓΚΚ Μέξνο Α ) 7.2. Βπαδςποπία μεηά ζημάηυν Γενικά (1) Γηα ηε ζήκαλζε ησλ βξαδππνξηώλ (κνλίκσλ θαη πξνζσξηλώλ) πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξα ζήκαηα ηνπ Μέξνπο Α ΓΚΚ θαη ζηα άξζξα 14 θαη 15 απηνύ, δηαθξηλόκελα ζε θύξηα (Άξ. 14) θαη εηδνπνηεηηθά (Άξ. 15). Με ηα θύξηα ζήκαηα επηδίδεηαη ζην κεραλνδεγό ην ζεκείν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο θάζε βξαδππνξίαο θαη ε επηβαιιόκελε ηαρύηεηα. Με ηα εηδνπνηεηηθά δίδεηαη ζηνλ κεραλνδεγό ε ζε θαηάιιειε απόζηαζε πξνεηδνπνίεζε γηα βξαδππνξία πνπ πξόθεηηαη ζηε ζπλέρεηα λα εθηειέζεη. (2) εκεηώλεηαη όηη ζηηο πεξηνρέο αιιαγώλ ζηαζκώλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ζύζηεκα ειεθ. ζεκαηνδόηεζεο, ε ηαρύηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ακαμνζηνηρία ζε παξεθθιίλνληα θιάδν αιιαγήο επηδίδεηαη ζεκαηνηερληθά (Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ εκάησλ) Δίδη και μοπθή ζημάηων (1) Σα θύξηα ζήκαηα βξαδππνξίαο δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ επηηάζζνπλ πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλέρηζε ηεο πνξείαο (επηηήξεζε ή πινήγεζε) (ήκα 52) θαη ζηα άλεπ πξνεγνύκελεο ζηαζκεύζεσο (ήκα 53). Σα παξαπάλσ ζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ελάξμεσο (κε ην επίζεκα «α») θαη ιήμεσο (κε ην επίζεκα «β») (2) Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα είλαη αληίζηνηρα ηα 57 θαη 58. (3) εκεηώλεηαη όηη γηα ηηο γξακκέο κηθηνύ εύξνπο ππάξρνπλ ηδηαίηεξα ζήκαηα. Δ1 / /22

20 ΣΗΜΑ 52: Πηλαθίδα ελάξμεσο βξαδππνξίαο κεηά από πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε ΣΗΜΑ 53: Πηλαθίδα ελάξμεσο βξαδππνξίαο ρσξίο πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε ΣΗΜΑ 536: Πηλαθίδα ιήμεσο βξαδππνξίαο ΣΗΜΑ 57: Δηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πξνζεγγίζεσο ζήκαηνο βξαδππνξίαο κεηά από πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε ΣΗΜΑ 58: Δηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πξνζεγγίζεσο ζήκαηνο βξαδππνξίαο ρσξίο ζηηγκηαία ζηάζκεπζε Αποζηάζειρ ηοποθέηηζηρ ζημάηων ην άξζξν15 ηνπ Μέξνπο Α ΓΚΚ πεξί εηδνπνηεηηθώλ ζεκάησλ, γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ηεο αλαγθαίαο απόζηαζεο κεηαμύ εηδνπνηεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο πηλαθίδαο βξαδππνξίαο αλαιόγσο ηνπ επηβαιιόκελνπ πεξηνξηζκνύ θαη ηνπ κήθνπο πεδήζεσο ηεο γξακκήο. ην ελ ιόγσ άξζξν πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Δδάθην 126: Η εηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πξνζεγγίζεσο ζήκαηνο βξαδππνξίαο κεηά από πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε (ζήκα 57) θαζώο θαη ε εηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πξνζεγγίζεσο ζήκαηνο βξαδππνξίαο ρσξίο πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε (ζήκα 58), ζα ζπλαληώληαη πξηλ από ηηο πηλαθίδεο ελάξμεσο βξαδππνξίαο (ζήκαηνο 52α ή αληίζηνηρα 53α) θαη ζ' απόζηαζε: Δ1 / /22

21 Μείωζη ηασύηηηαρ (ΓV) σο πξνο ηε κεγίζηε ηεο γξακκήο ΓV 25 km/h Απόζηαζη μεηαξύ ειδοποιηηικήρ και εκηελεζηικήρ πινακίδαρ 400 m 25 km <ΓV 50 km 700 m 50 km <ΓV 75 km 900 m >75 km 1200 m Δδάθην 127: Παξ' όια απηά, αλ ιόγσ δηακνξθώζεσο ηνπ εδάθνπο, ηα ζήκαηα 57 θαη 58 δελ είλαη νξαηά από απόζηαζε 300 κέηξσλ, ηόηε ηνπνζεηνύληαη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε από απηή πνπ νξίδεη ην εδάθην 126, ώζηε λα είλαη νξαηά. Δδάθην 128: Σε πεξηπηώζεηο πνπ ε αξκόδηα Υπεξεζία Γξακκήο θξίλεη όηη ελδείθλπληαη, ηα παξαπάλσ εηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζπκπιεξώλνληαη κε ην ζήκα 173 (αλαιάκπσλ θαλόο), ζηεξενύκελν πάλσ ζηνλ ηζηό ηνπ Βπαδςποπία άνες ζημάηυν Γηα ιόγνπο έθηαθηνπο θαη εθ όζνλ δελ κπνξεί λα ηεζνύλ ζήκαηα, κπνξεί λα ηεζεί βξαδππνξία άλεπ ζεκάησλ, γηα κέγηζηε δηάξθεηα 24 σξώλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 24ώξνπ ε βξαδππνξία ζα ζεκαίλεηαη θαηά ηελ παξ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ «ΒΡΑΓΤΠΟΡΙΔ» 8.1. Θέζη / άπζη μέζυ ηος ζςζηήμαηορ «Βπαδςποπίερ» Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζην πιεξνθνξηθό ζύζηεκα «Βξαδππνξίεο» (www.inforailose.gr) επηβνιήο, άξζεο βξαδππνξίαο θαη απνζηνιή ηειεγξαθεκάησλ αλαθέξεηαη ζην εγρεηξίδην πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓ (www.inforail-ose.gr) 8.2. Αποδέκηερ ηηλεγπαθημάηυν (Υπηπεζίερ) Οη απνδέθηεο ηειεγξαθεκάησλ (Τπεξεζίεο) αλαθέξνληαη ζηνλ Γ.Κ.Κ. Μέξνο Β, Άξζξν 76, παξ Δ1 / /22

22 9. ΤΜΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΒΡΑΓΤΠΟΡΙΧΝ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΧΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΧΝ (1) Οη ΜΒ ςποσπεωηικά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δξνκνινγίσλ. (2) Οη ΠΒ2 ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δξνκνινγίσλ εθόζνλ ε δηάξθεηα ηνπο εληόο ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο δξνκνινγηαθήο πεξηόδνπ μεπεξλά ηνπ 6 κήλεο ή/θαη ε επίπησζή ηνπο είλαη ζεκαληηθή ζηνπο ρξόλνπο δηαδξνκήο, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΓΚ. (3) Ζ ΓΚ πεξηιακβάλεη θαηά ηε ράξαμε ησλ δξνκνινγίσλ ηελ επίπησζε ηεο αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ δηαδξνκήο από ηηο ΠΒ1 ζε πνζνζηό έσο 3%. Ζ ΓΚ κπνξεί λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ αύμεζε θαηά ηε θξίζε ηεο εθ όζνλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλν. 10. ΓΔΙΚΣΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ Χο δείθηεο επηπηώζεσλ ηεο βξαδππνξίαο (ΓΔ1) νξίδεηαη ην γηλόκελν ηεο δηαθνξάο ηεο ηαρύηεηαο ηεο βξαδππνξίαο από ηελ δξνκνινγηαθή ηαρύηεηα ΓV επί ην κήθνο L ηεο βξαδππνξίαο δηα ηνπ V L 1000 Όπνπ ΓVζε km/h θαη L ζε m Δ1 / /22

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ 07.01.20. Έθδνζε 1.0 / 22-7-2011 07 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ

Δ 07.01.20. Έθδνζε 1.0 / 22-7-2011 07 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Δ 07.01.20 Έθδνζε 1.0 / 22-7-2011 07 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ 20 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Η Οδεγία ηέζεθε ζε ηζρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα