Δ Έκδοζη 1 / ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΕ 01 ΓΔΝΙΚΑ 01 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ (ΚΑΝΟΝΕ ΕΠΙΒΟΛΗ / ΑΡΗ ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΩΝ) ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ 01.01.52. Έκδοζη 1 / 14-02-2012 ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΕ 01 ΓΔΝΙΚΑ 01 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ (ΚΑΝΟΝΕ ΕΠΙΒΟΛΗ / ΑΡΗ ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΩΝ) ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Δ Έκδοζη 1 / ΓΔΝΙΚΑ 01 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 52 ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΕ (ΚΑΝΟΝΕ ΕΠΙΒΟΛΗ / ΑΡΗ ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΩΝ) Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ / Απόθαζη ηων Γιεςθςνηών Κςκλοθοπίαρ και Γπαμμήρ

2 Πίνακαρ Μεηαβνιώλ, αλαζεσξήζεσλ, ελεκεξώζεσλ, ζπκπιεξώζεσλ, αληηθαηαζηάζεσλ θιπ. Ζ εθάζηνηε ηειεπηαία έθδνζε, θαηαξγεί όιεο ηηο πξνεγνύκελεο, νη νπνίεο πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη. Κωδικόρ Έκδοζη / Ημεπομηνία Απ. ελίδων Παπαηηπήζειρ Δ Δ1 /

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΚΟΠΟ ΟΡΙΜΟΙ ΟΙΑΚΉ ΤΑΧΦΤΗΤΑ ΤΑΧΦΤΗΤΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΘΕΙ» ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΤΑΧΦΤΗΤΑ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΚΑΣ ΡΟΣΩΙΝΉ ΒΑΔΥΡΟΚΑ *ΡΒ Προςωρινή βραδυπορία βραχείασ διάρκειασ [ΠΒ1] Προςωρινή βραδυπορία μακράσ διάρκειασ [ΠΒ2] ΜΠΝΙΜΗ ΒΑΔΥΡΟΚΑ *ΜΒ ΟΜΑΛΟΡΟΚΗΣΗ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΒΑΔΥΡΟΚΑ ΜΕ ΣΉΜΑΤΑ ΒΑΔΥΡΟΚΑ ΧΩΚΣ ΣΉΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΟΡΙΑΚΗ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΟΙΑΚΉ ΤΑΧΦΤΗΤΑ ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΤΑΧΦΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΕ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑΕΠΙΒΟΛΗ / ΑΡΗ ΒΡΑΔΤΠΟΡΙΑ ΑΜΠΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΒΟΛΉ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ ΕΡΙΒΟΛΉ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ ΡΒ ΕΡΙΒΟΛΉ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ ΡΒ ΕΡΙΒΟΛΉ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ ΜΒ ΆΣΗ ΤΩΝ ΒΑΔΥΡΟΙΪΝ ΣΦΝΟΨΗ ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΒΡΑΔΤΠΟΡΙΩΝ ΒΑΔΥΡΟΚΑ ΡΟΥ ΤΟ ΜΉΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΦΡΤΕΙ ΔΦΟ ΤΜΉΜΑΤΑ ΓΑΜΜΉΣ ΤΟΡΟΘΖΤΗΣΗ ΡΟΣΩΙΝΉΣ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ (ΡΒ1, ΡΒ2) ΣΕ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΜΠΝΙΜΗ (ΜΒ) ΤΟΡΟΘΖΤΗΣΗ ΜΠΝΙΜΗΣ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ (ΜΒ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΡΟΣΩΙΝΉ (ΡΒ1, ΡΒ2) ΒΑΔΥΡΟΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΉΙΕΣ ΓΑΜΜΖΣ ΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΕΚΤΠΣ ΟΚΩΝ ΣΤΑΘΜΪΝ ΚΑΙ ΣΕ ΡΑΑΚΑΜΡΤΉΙΕΣ ΓΑΜΜΖΣ ΚΥΚΛΟΦΟΚΑΣ ΕΝΤΠΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΪΝ ΗΜΑΝΗ ΒΡΑΔΤΠΟΡΙΩΝ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΜΉΚΟΣ ΒΑΔΥΡΟΚΑΣ ΒΑΔΥΡΟΚΑ ΜΕΤΆ ΣΗΜΆΤΩΝ Γενικά Είδη και μορφή ςημάτων Αποςτάςεισ τοποθζτηςησ ςημάτων Δ1 / /22

4 7.3. ΒΑΔΥΡΟΚΑ ΆΝΕΥ ΣΗΜΆΤΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ «ΒΡΑΔΤΠΟΡΙΕ» ΘΖΣΗ / ΆΣΗ ΜΖΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ «ΒΑΔΥΡΟΚΕΣ» ΑΡΟΔΖΚΤΕΣ ΤΗΛΕΓΑΦΗΜΆΤΩΝ (ΥΡΗΕΣΚΕΣ) ΤΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΩΝ ΒΡΑΔΤΠΟΡΙΩΝ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ Δ1 / /22

5 1. ΚΟΠΟ Ζ νδεγία απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκό ησλ βαζηθώλ αξρώλ θαη ησλ απαηηνπκέλσλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ζέζε θαη άξζε βξαδππνξηώλ ζην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν. Πξνο ηνύην, θαη αξρήλ, απνζαθελίδνληαη νη έλλνηεο ησλ ηαρπηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ησλ βξαδππνξηώλ, νξίδνληαη ηα είδε ησλ βξαδππνξηώλ ζην δίθηπν θαη θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ζέζεο θαη άξζεο απηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλαθεξόκελα ζην Γεληθό Καλνληζκό Κηλήζεσο (Μέξνο Β ) θαζώο θαη ζην Δγρεηξίδην Κπθινθνξίαο «Κ». Δπίζεο, γίλεηαη επηκεξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ, ώζηε ε δηαδηθαζία λα είλαη δηαθαλήο θαη ζπγθεθξηκέλε, δεδνκέλνπ όηη ην δήηεκα ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ βξαδππνξηώλ ζπλαξηάηαη πξσηίζησο κε ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ αμηόπηζηε ράξαμε αιιά θαη ηήξεζε ησλ δξνκνινγίσλ. Δπηπιένλ, ζηελ παξνύζα νδεγία αλαιύεηαη ν ηξόπνο ζήκαλζεο ησλ βξαδππνξηώλ, ν νπνίνο είλαη ζπκβαηόο κε ηα αλαθεξόκελα ζην Γεληθό Καλνληζκό Κηλήζεσο (Μέξνο Α ). Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο νδεγίαο επηδηώθεηαη ηόζν ε βειηηζηνπνίεζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ βξαδππνξηώλ ζε νιόθιεξν ην δίθηπν, όζν θαη ε ράξαμε δξνκνινγίσλ από ηελ Γηεύζπλζε Κπθινθνξίαο κε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Δ1 / /22

6 ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ ΑΗΓ ΓΚΚ ή Γ.Κ.Κ. ΓΓ ΓΚ ΓΗΠΑΡ ΗΓ MB ΠΒ1 ΠΒ2 ΤΓ ETCS Απηόκαην ύζηεκα Ηζνπέδσλ Γηαβάζεσλ Γεληθόο ΚαλνληζκόοΚπθινθνξίαο ΓηεύζπλζεΓξακκήο ΓηεύζπλζεΚπθινθνξίαο Γηεύζπλζε Παξαγσγήο Ηζόπεδε δηάβαζε Μόληκε βξαδππνξία Πξνζσξηλή βξαδππνξία βξαρείαο δηάξθεηαο Πξνζσξηλή βξαδππνξία καθξάο δηάξθεηαο Τπεξεζία Γξακκήο ηεο ΓΗΠΑΡ European Train Control System 2. ΟΡΙΜΟΙ 2.1. Οπιακή ηασύηηηα ην παξόλ ε νξηαθή ηαρύηεηα νξίδεηαη σο εμήο: «Οξηαθή ηαρύηεηα είλαη ε ηαρύηεηα, πνπ έρεη θαζνξηζηεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο γξακκήο, («σο θαηαζθεπάζζεη») θαη είλαη δπλαηόλ πξνζαξκνζζεί ζε ρακειόηεξα επίπεδα γηα ιόγνπο γξακκήο ή θπθινθνξίαο» Τασύηηηα «υρ καηαζκεςάζθει» Σαρύηεηα «σο θαηαζθεπάζζεη» είλαη ε ηαρύηεηα πνπ πξνθύπηεη από ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο θαηά ηελ θαηαζθεπή Γπομολογιακή ηασύηηηα αμαξοζηοισίαρ Γπομολογιακή ηασύηηηα ακαμνζηνηρίαο είλαη ην αλώηαην όξην κε ην νπνίν επηηξέπεηαη απηή λα θπθινθνξήζεη 1. 1 Βι. θαη Δγρεηξίδην Κπθινθνξίαο Κ, άξζξν 47 Δ1 / /22

7 2.4. Πποζυπινή βπαδςποπία [ΠΒ] Πποζωπινή βπαδςποπία είλαη ε λέα κεησκέλε ηαρύηεηα σο πξνο ηε νξηαθή ηαρύηεηα ε νπνία επηβάιιεηαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Γξακκήο ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δηαδξνκήο θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θπθινθνξία ησλ ακαμνζηνηρηώλ. Ζ πξνζσξηλή βξαδππνξία δηαθξίλεηαη ζε: Πποζωπινή βπαδςποπία βπασείαρ διάπκειαρ [ΠΒ1] Πποζωπινή βπαδςποπία βπασείαρ διάπκειαρ είλαη θάζε βξαδππνξία κε κέγηζηε δηάξθεηά σο θαη δύν κήλεο Πποζωπινή βπαδςποπία μακπάρ διάπκειαρ [ΠΒ2] Πξνζσξηλή βξαδππνξία καθξάο δηάξθεηαο είλαη θάζε βξαδππνξία κε δηάξθεηα από δύν κήλεο (60 εκέξεο) σο θαη νθηώ κήλεο Μόνιμη βπαδςποπία [ΜΒ] Μόνιμη βπαδςποπία είλαη ε λέα κεησκέλε ηαρύηεηα, σο πξνο ηελ νξηαθή, ε νπνία επηβάιιεηαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Γξακκήο ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δηαδξνκήο θαη γηα αόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα (άλσ ησλ νθηώ κελώλ), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θπθινθνξία ησλ ακαμνζηνηρηώλ. Μόληκεο βξαδππνξίεο ηίζεληαη εμ αηηίαο δηαθόξσλ αηηίσλ, ε άξζε ησλ νπνίσλ εληόο νθηώ κελώλ θξίλεηαη κε εθηθηή Ομαλοποίηζη ηασςηήηυν Οκαινπνίεζε ηαρπηήησλ είλαη ε πξνζαξκνγή επί κέξνπο δηαθνξεηηθώλ νξηαθώλ ηαρπηήησλ ζε δηαδνρηθά ηκήκαηα γξακκήο, ώζηε λα πξνθύπηνπλ κεγαιύηεξα ηκήκαηα κε εληαία ηαρύηεηα. ηόρνο ε απνθπγή κεγάισλ θαη ζπρλώλ απμνκεηώζεσλ ηαρπηήησλ, έηζη ώζηε λα εμππεξεηείηαη θαιύηεξα ε νκαιή θίλεζε ησλ ακαμνζηνηρηώλ Βπαδςποπία με ζήμαηα Βξαδππνξία κε ζήκαηα είλαη ε βξαδππνξία ε νπνία ζεκαίλεηαη ζηε γξακκή κε ηα πξνβιεπόκελα ζήκαηα (βι. παξ. 7.2) 2 π.ρ. δπζκελήο ράξαμε γξακκήο, κε εμαζθαιηζκέλεο αηρκέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ζε ζηαζκνύο. Δ1 / /22

8 2.8. Βπαδςποπία συπίρ ζήμαηα Βξαδππνξία ρσξίο ζήκαηα είλαη ε βξαδππνξία ε νπνία δελ ζεκαίλεηαη (βι. παξ. 7.3). 3. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΟΡΙΑΚΗ / ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ 3.1. Οπιακή ηασύηηηα (1) Ζ νξηαθή ηαρύηεηα ηίζεηαη από ηελ Γηεύζπλζε Γξακκήο. (2) Ζ νξηαθή ηαρύηεηα ηίζεηαη ζε εληαία ζε ηκήκαηα γξακκήο, ην κήθνο ησλ νπνίσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ δύν ζπλερόκελσλ ζηαζκώλ (Κηίξην Δπηβαηώλ). (3) Καη εμαίξεζε κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ηκήκαηα κηθξόηεξνπ κήθνπο, εθ όζνλ ε κεηαβνιή ηεο νξηαθήο ηαρύηεηαο γίλεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηεο γξακκήο (κεγάιε γέθπξα, ζήξαγγα θιπ). (4) Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο νξηαθήο ηαρύηεηαο ζα ιακβάλνληαη ππόςε: Ζ ηαρύηεηα «σο θαηαζθεπάζζεη» Γηάθνξνη πεξηνξηζκνί, όπσο o θαηαιιειόηεηα πιηθώλ επηδνκήο o θαηάζηαζε ηερληθώλ, o ύπαξμε ηζόπεδσλ δηαβάζεσλ (π.ρ. ηξόπνο θύιαμεο, νξαηόηεηα θιπ) o ύπαξμε αιιαγώλ ρσξίο εμαζθάιηζε o ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο απηόκαηεο πξνζηαζίαο ζπξκώλ (ETCS) Μόληκα πξνβιήκαηα ζηε γξακκή (ζέζεηο κνλίκσλ βξαδππνξηώλ) Ζ νκαινπνίεζε ηαρπηήησλ (ζα θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΚ) 3.2. Γπομολογιακή ηασύηηηα (1) Ζ δξνκνινγηαθή ηαρύηεηα ηίζεηαη από ηελ Γηεύζπλζε Κπθινθνξίαο. (2) Ζ δξνκνινγηαθή ηαρύηεηα θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππόςε: Σελ νξηαθή ηαρύηεηα ηελ ζύλζεζε ηεο ακαμνζηνηρίαο (κέγηζηε ηαρύηεηα θαηεγνξίαο ηξνραίνπ πιηθνύ πνπ έρεη εληαρζεί ζηελ ακαμνζηνηρία) ηελ πέδεζε (αλάινγα ηεο θιίζεο θαησθέξεηαο, γηα ηκήκα δηαδξνκήο, θαη κε βάζε ην ειάρηζην πνζνζηό πέδεζεο) ην κήθνο πεδήζεσο ηελ θαηαλνκή ηεο ρσξεηηθόηεηαο (ζύκβαζε κε ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο) ηηο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο Δ1 / /22

9 4. ΚΑΝΟΝΔ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (1) Γηα ηε επηβνιή ησλ βξαδππνξηώλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ επόκελνπ πίλαθα. Ο πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθόο θαζ όζνλ κπνξεί λα ζπκπιεξώλεηαη κε άιια αίηηα, λα δηαθνξνπνηείηαη ή πξνζαξκόδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδεη θαιύηεξα ηνπο ιόγνπο επηβνιήο ησλ βξαδππνξηώλ. Ο εθάζηνηε ηζρύσλ πίλαθαο ζα είλαη ν πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εθαξκνγή «Βξαδππνξίεο» Γηεύζπλζεο Γξακκήο. Πίλαθαο 1: Αίηηα επηβνιήο βξαδππνξηώλ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΙΣΙΟΤ ΑΙΣΙΟ 100 ΥΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΗ 200 ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΑ ΦΑΛΜΑΣΑ ΥΑΡΑΞΖ ΓΡΑΜΜΖ (ΜΟΝΗΜΖ ΒΡΑΓΤΠΟΡΗΑ) ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΦΑΛΜΑΣΑ ΓΡΑΜΜΖ (ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΑ, ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΚΑ, ΣΡΔΒΛΟΣΖΣΑ ΚΛΠ) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΤΡΟΤ 300 ΤΛΙΚΑ-ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΦΘΟΡΑ ΗΓΖΡΟΣΡΟΥΗΧΝ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΗΚΔ ΤΓΚΟΛΛΖΔΗ ΔΠΗΚΑΜΦΔΗ ΑΡΜΧΝ ΦΘΟΡΑ ΜΗΚΡΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (π.ρ. ΤΝΓΔΜΧΝ, ΤΠΟΘΔΜΑΣΧΝ) ΦΘΟΡΑ ΣΡΧΣΖΡΧΝ ΚΑΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΜΑΣΟ ΔΛΛΔΗΦΖ ΚΤΡΟΤ ΦΘΟΡΑ Δ ΑΛΛΑΓΖ ΣΡΟΥΗΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΠΔΡΤΦΧΖ Δ ΑΛΛΑΓΖ ΣΡΟΥΗΑ ΔΠΗ ΚΑΜΠΤΛΖ ΑΗΥΜΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗ ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ, ΜΖ ΖΜΑΣΟΣΔΥΝΗΚΑ ΔΞΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΖ ΦΘΟΡΑ Δ ΤΚΔΤΖ ΓΗΑΣΟΛΖ Δ1 / /22

10 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΙΣΙΟΤ 400 ΤΠΟΓΟΜΗ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΠΟΓΟΜΖ (Π.Υ. ΤΥΝΔ ΚΑΘΗΕΖΔΗ ΔΓΑΦΟΤ) ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΦΔΡΟΤΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΔΦΤΡΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Δ ΖΡΑΓΓΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 500 ΔΚΣΑΚΣΟ ΤΜΒΑΝ ΘΡΑΤΖ ΗΓΖΡΟΣΡΟΥΗΧΝ ΣΡΔΒΛΧΖ / ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΦΖΛΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ-ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΡΔΒΛΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΗ ΠΡΑΝΧΝ - ΠΣΧΖ ΒΡΑΥΧΝ ΠΛΖΜΜΤΡΗΜΔΝΖ ΓΡΑΜΜΖ 600 ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΒΛΑΒΖ ΓΡΑΜΜΖ ΛΟΓΧ ΔΚΣΡΟΥΗΑΖ ΔΡΓΑΗΔ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ (ΤΝΣΖΡΖΖ, ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ) ΔΡΓΑΗΔ ΠΛΖΗΟΝ ΓΡΑΜΜΖ ΑΠΟΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΜΜΖ (εξγαζίεο ΗΗ Καηεγνξίαο) ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΜΜΖ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΤΠΟΓΟΜΧΖ ΜΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΣΑΔΧΝ 700 Ι.Γ ΚΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ Δ Η.Γ ΒΛΑΒΖ Α..Η.Γ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΟΠΖ Δ Η.Γ. ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ Δ Η.Γ. ΑΝΔΠΑΡΚΖ ΑΠΟΣΑΖ ΣΡΟΥΟΔΠΑΦΧΝ Δ1 / /22

11 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΙΣΙΟΤ 800 ΘΔΜΑΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 900 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΙΣΙΟ ΣΖΛΔΓΗΟΗΚΖΖ - ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ - ΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΑΜΠΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΔΡΗΣΤΠΧΜΑΣΟ (Π.Υ. ΔΜΠΟΓΗΟ ΠΡΟΧΡΗΝΑ ΔΝΣΟ ΠΔΡΗΣΤΠΧΜΑΣΟ) ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ Δ ΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ ΛΟΓΧ ΒΛΑΣΖΖ ΔΝΑΠΟΘΔΖ Φ/Α Δ ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΖ ΓΡΑΜΜΖ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΦΤΛΑΞΖ (ΔΛΛΔΗΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ) Δ ΔΠΗΦΑΛΖ ΖΜΔΗΑ 1000 ΛΟΙΠΑ ΑΛΛΔ ΑΗΣΗΔ ΜΖ ΚΤΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Δ1 / /22

12 5. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑΔΠΙΒΟΛΗ / ΑΡΗ ΒΡΑΓΤΠΟΡΙΑ 5.1. Απμόδιοι για ηην επιβολή βπαδςποπίαρ Ζ δηαδηθαζία επηβνιήο βξαδππνξηώλ πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαη αλαιύεηαη ζηα επόκελα. Αρμοδιότητεσ Υπηρεςιακών Μονάδων ωσ προσ τη διαδικαςία θζςησ βραδυπορίασ Phase ΔΙΠΑΡ ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΙΒΟΛΗΣ ΒΑΔΥΡΟΙΑΣ ΔΙΑΚΕΙΑ <2 ΜΗΝΩΝ; ΟΧΙ ΘΕΣΗ ΑΧΙΚΑ ΩΣ ΡΒ1 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΧ/ΚΟ ΥΓ ΓΙΑ ΕΓΚΙΣΗ ΩΣ ΡΒ2 Ή ΡΟΩΘΗΣΗ ΔΓ ΩΣ ΜΒ ΝΑΙ ΑΣΗ ΩΣ ΡΒ1 ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΩΣ ΡΒ2 ΘΕΣΗ ΩΣ ΡΒ1 ΔΙΠΑΡ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΓ ΕΥΛΟΓΗ ΕΡΙΒΟΛΗ ΩΣ ΡΒ2; ΟΧΙ ΕΥΛΟΓΗ ΕΡΙΒΟΛΗ ΩΣ ΜΒ; ΝΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΡΟΣ ΔΓ ΓΙΑ ΕΡΙΒΟΛΗ ΩΣ ΜΒ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΩΣ ΡΒ2 ΟΧΙ ΑΡΟΦΑΣΗ ΔΚ ΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΕΡΙΒΟΛΗ ΩΣ ΜΒ; ΔΓ ΝΑΙ ΘΕΣΗ ΩΣ ΜΒ ΔΚ ΣΥΜΡΕΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΡΕΙΟΔΟ ΕΚΔΟΣΗ ΥΡΟΔΕΙΓ- ΜΑΤΟΣ 1036 Σρήκα 1: Αξκνδηόηεηεο Υπεξεζηαθώλ κνλάδσλ σο πξνο ηε δηαδηθαζία επηβνιήο βξαδππνξηώλ Δ1 / /22

13 5.2. Δπιβολή βπαδςποπίαρ ΠΒ1 (1) Ζ επηβνιή πξνζσξηλώλ βξαδππνξηώλ ΠΒ1 (δηάξθεηαο κηθξόηεξεο ησλ 2 κελώλ), γίλεηαη από ηα Σκήκαηα Γξακκήο, ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ Σκεκάησλ Γξακκήο ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπο. (2) ηελ εηδηθή πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία πξνθύπηεη αλάγθε ζέζεο πξνζσξηλήο βξαδππνξίαο ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ ηα Σκήκαηα Γξακκήο δελ ιεηηνπξγνύλ (εθηόο σξώλ εξγαζίαο), είλαη δπλαηόλ λα ηεζεί πξνζσξηλή βξαδππνξία από ηνλ Δξγνδεγό ή ηνλ Αξρηηερλίηε Γξακκήο, κε απνζηνιή ηειεγξαθήκαηνο ζηνλ πιεζηέζηεξν αλνηθηό ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό. Ο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ππνρξενύηαη, κόιηο ιάβεη ην ηειεγξάθεκα, ζηελ έθδνζε ππνδείγκαηνο 1036, ζύκθσλα κε ηνλ Γ.Κ.Κ. θαη ηηο εγθπθιίνπο πνπ ηνλ ζπλνδεύνπλ. Ζ σο άλσ βξαδππνξία εθ όζνλ δελ έρεη ήδε αξζεί- ππνρξεσηηθά επηβεβαηώλεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα κε ηειεγξάθεκα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο ή ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ Δπιβολή βπαδςποπίαρ ΠΒ2 (1) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνβιέπεηαη λα αξζεί εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 2 κελώλ, ε βξαδππνξία ηίζεηαη αξρηθά σο ΠΒ1 θαη απνζηέιιεηαη εηζήγεζε πξνο ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αληίζηνηρεο Τπεξεζίαο Γξακκήο, ζηελ νπνία πξνηείλεηαη είηε λα ραξαθηεξηζηεί σο ΠΒ2, είηε σο κόληκε βξαδππνξία. (2) Ζ αξκνδηόηεηα ραξαθηεξηζκνύ βξαδππνξίαο σο ΠΒ2 αλήθεη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο Γξακκήο. (3) Δθ όζνλ ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο Γξακκήο θξίλεη όηη ε βξαδππνξία πξέπεη λα παξακείλεη σο ΠΒ1, απνξξίπηεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο θαη ελ ζπλερεία ζε ζπλεξγαζία κε απηόλ θαζνξίδεη ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο, νύησο ώζηε απηή αξζεί εληόο δηκήλνπ από ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο. (4) Γηα ηελ επηβνιή σο ΜΒ, γίλεηαη ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ζηε ΓΓ ζύκθσλα κε ηελ παξ (5) Οη εηζεγήζεηο ζε αλώηεξν όξγαλν ζα γίλνληαη έγθαηξα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε επρέξεηα εμέηαζεο ησλ δπλαηνηήησλ άξζεο απηώλ. Δ1 / /22

14 5.4. Δπιβολή βπαδςποπίαρ ΜΒ (1) Δθ όζνλ ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο Γξακκήο θξίλεη όηη απαηηείηαη λα ηεζεί κόληκε βξαδππνξία (ΜΒ), γίλεηαη ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ζηε ΓΓ 3, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζή ηεο σο ΜΒ ή δηαθνξεηηθά εμεηάδεη ηελ επηβνιή σο ΠΒ2 ή ΠΒ1, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αληίζηνηρε ΤΓ ηεο ΓΗΠΑΡ. (2) Οπνηαδήπνηε βξαδππνξία ηίζεηαη σο κόληκε, ιακβάλεηαη ππ όςηλ ζηελ ράξαμε ησλ δξνκνινγίσλ ηεο επόκελεο δξνκνινγηαθήο πεξηόδνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εγρεηξίδην θπθινθνξίαο ησλ ακαμνζηνηρηώλ (βι. θαη παξ. 9) Άπζη ηυν βπαδςποπιών Ζ άξζε ησλ βξαδππνξηώλ, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο απηήο (ΠΒ1, ΠΒ2 ή ΜΒ) ππνρξεσηηθώο γίλεηαη από απηόλ πνπ εμ αξρήο ηελ έζεζε ή ηεξαξρηθά αλώηεξό ηνπ. 3 ε νπνία θαη είλαη ε θαζ ύιελ αξκόδηα γηα ηελ ζέζε κνλίκσλ βξαδππνξηώλ Δ1 / /22

15 5.6. Σύνοτη Σα αξκόδηα όξγαλα γηα επηβνιή ή άξζε ησλ βξαδππνξηώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο2. Πίλαθαο2: Αξκόδηα Όξγαλα γηα ζέζε ή άξζε βξαδππνξηώλ θαζώο θαη ε αξκνδηόηεηά ηνπο ΑΡΜΟΓΙΟΙ Βπαδςποπία Θέζη Άπζη Παπαηηπήζειρ Καη εμαίξεζε βξαδππνξία πνπ ηίζεηαη από ηνλ Δξγνδεγό (ή Δπγοδηγόρ ή Αξρηηερλίηε) αίξεηαη ΓΙΠΑΡ: Σμήμα Γπαμμήρ Απσιηεσνίηηρ Γπαμμήρ ΠΒ1 ΠΒ1 από απηόλ, εθ όζνλ ππάξρεη ηαρεία απνθαηάζηαζε εθηόο σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο. Πποϊζηάμενορ Σμήμαηορ ΠΒ1 ΠΒ1 ΓΙΠΑΡ: Τπηπεζία Γπαμμήρ Πποϊζηάμενορ Τπηπεζίαρ ΠΒ2 ΠΒ2 Γιεύθςνζη Γπαμμήρ Γιεςθςνηήρ Γπαμμήρ ΜΒ ΜΒ Δ1 / /22

16 6. ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΔΠΙΒΟΛΗ ΒΡΑΓΤΠΟΡΙΧΝ 6.1. Βπαδςποπία πος ηο μήκορ ηηρ καλύπηει δύο Τμήμαηα Γπαμμήρ (1) Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο θαη άξζεο βξαδππνξίαο (ηειεγξαθήκαηα) πξαγκαηνπνηείηαη από ην Σκήκα Γξακκήο πνπ μεθηλά ε βξαδππνξία, θαηά ηελ θνξά ηεο ρηιηνκέηξεζεο. (2) Ζ ζήκαλζε (ηνπνζέηεζε ζεκάησλ) γίλεηαη από ην θάζε Σκήκα Γξακκήο ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηνπ. Δπεμεγεκαηηθό ππόκλεκα σο πξνο ηα επόκελα ζρήκαηα: Τα ρξεζηκνπνηνύκελα ζύκβνια έρνπλ ηελ παξαθάησ έλλνηα: Τν «καύξν» (ή «πνξηνθαιί») «εκηζρήκα» δειώλεη εάλ ν κεραλνδεγόο ζπλαληά βξαδππνξία πνπ έρεη επηβιεζεί ή βξαδππνξία πνπ αίξεηαη. Παξάδεηγκα: Ο κεραλνδεγόο ζε πνξεία από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζπλαληά βξαδππνξία πνπ έρεη επηβιεζεί. Ο κεραλνδεγόο ζε πνξεία από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ζπλαληά βξαδππνξία πνπ αίξεηαη. Παξάδεηγκα: Έζησ βξαδππνξία πνπ επηβάιιεηαη ζε ηκήκα ΑΒ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηα Τκήκαηα Γξακκήο (ΤΓ) 1 θαη 2. Δάλ ε θνξά ηεο ρηιηνκέηξεζεο είλαη από ην Α πξνο ην Β, ην ΤΓ1 επηβάιεη ηε βξαδππνία ζε όιν ην κήθνο ΑΒ. Τν ζήκα θαη πξόζεκα ζην ζεκείν έλαξμεο ηεο βξαδππνξίαο Α ηνπνζεηείηαη από ην ΤΓ1 θαη ηα αληηζηνηρα ζην ζεκείν Β από ην ΤΓ2. Σρήκα 2: Βξαδππνξία πνπ ην κήθνο ηεο θαιύπηεη δύν Τκήκαηα Γξακκήο Δ1 / /22

17 6.2. Τοποθέηηζη πποζυπινήρ βπαδςποπίαρ (ΠΒ1, ΠΒ2) ζε ςθιζηάμενη μόνιμη (ΜΒ) Σηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζε ηκήκα πνπ έρεη επηβιεζεί κόληκε βξαδππνξία (ΜΒ) επηβάιιεηαη πξνζσξηλή επηβάιιεηαη πξνζσξηλή βξαδππνξία (ΠΒ1, ή ΠΒ2), παξακέλεη ε ζήκαλζε ηεο ΜΒ θαη ζεκαίλεηαη ε ζεκαίλεηαη ε πξνζσξηλή βξαδππνξία (βι. Σρήκα 3 θαη ρήκα 4). Σρήκα 3: Τκήκα κε ΜΒ Σρήκα 4: Τνπνζέηεζε πξνζσξηλήο βξαδππνξίαο (ΠΒ1, ΠΒ2) ζε πθηζηάκελε κόληκε (ΜΒ) Παξάδεηγκα: Έζησ κόληκε βξαδππνξία (ΜΒ) πνπ επηβάιιεηαη ζε ηκήκα ΑΒ. Σην ελ ιόγσ ηκήκα επηβάιιεηαη θαη πξνζσξηλή βξαδππνξία ζε ηκήκα ΓΓ (εληόο ηνπ ΑΒ). Καη νη δύν βξαδππνξίεο ζεκαίλνληαη θαηάιιεια. Δ1 / /22

18 6.3. Τοποθέηηζη μόνιμηρ βπαδςποπίαρ (ΜΒ) ζε ςθιζηάμενη πποζυπινή (ΠΒ1, ΠΒ2) Σηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζε ηκήκα πνπ έρεη επηβιεζεί πξνζσξηλή βξαδππνξία (ΠΒ1, ή ΠΒ2) επηβάιιεηαη ή ΠΒ2) επηβάιιεηαη κόληκε βξαδππνξία (ΜΒ), παξακέλεη ε ζήκαλζε ηεο ΠΒ θαη ζεκαίλεηαη ε κόληκε ζεκαίλεηαη ε κόληκε βξαδππνξία (βι. Σρήκα 5 θαη ρήκα 6). Όηαλ αξζεί ε ΠΒ, ζα παξακείλεη ε ζήκαλζε ηεο ΜΒ. Σρήκα 5: Τκήκα κε ΠΒ Σρήκα 6: Τνπνζέηεζε κόληκεο βξαδππνξίαο (ΜΒ) ζε πθηζηάκελε πξνζσξηλή (ΠΒ1, ΠΒ2) Παξάδεηγκα: Έζησ πξνζσξηλή βξαδππνξία (ΠΒ1 ή ΠΒ2) πνπ επηβάιιεηαη ζε ηκήκα ΑΒ. Σην ελ ιόγσ ηκήκα επηβάιιεηαη θαη κόληκε βξαδππνξία ζε ηκήκα ΓΓ (εληόο ηνπ ΑΒ). Καη νη δύν βξαδππνξίεο ζεκαίλνληαη θαηάιιεια. Σεκείσζε: Σε δηπιή γξακκή ηζρύνπλ αλάινγεο πξνβιέςεηο κε ηε δηαθνξά όηη ηα ζήκαηα θαη επηβνιήο θαη ηέινπο βξαδππνξίαο ηνπνζεηνύληαη θαη ηα δύν δεμηά από ηνλ θιάδν γξακκήο ζηνλ νπνίν επηβάινληαη. Δ1 / /22

19 6.4. Βπαδςποπίερ ζε ζςνδεηήπιερ γπαμμέρ ππορ εγκαηαζηάζειρ εκηόρ οπίυν ζηαθμών και ζε παπακαμπηήπιερ γπαμμέρ κςκλοθοπίαρ ενηόρ ηυν ζηαθμών Αληηκεησπίδνληαη σο βξαδππνξία ζε αλνηθηή γξακκή θπθινθνξίαο. 7. ΗΜΑΝΗ ΒΡΑΓΤΠΟΡΙΧΝ 7.1. Δλάσιζηο μήκορ βπαδςποπίαρ Σν ειάρηζην κήθνο βξαδππνξίαο θαζνξίδεηαη ζε 100 m (δει. 50 m από ηα άθξα ηεο πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία ηίζεηαη βξαδππνξία) (άξζξν ΓΚΚ Μέξνο Α ) 7.2. Βπαδςποπία μεηά ζημάηυν Γενικά (1) Γηα ηε ζήκαλζε ησλ βξαδππνξηώλ (κνλίκσλ θαη πξνζσξηλώλ) πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξα ζήκαηα ηνπ Μέξνπο Α ΓΚΚ θαη ζηα άξζξα 14 θαη 15 απηνύ, δηαθξηλόκελα ζε θύξηα (Άξ. 14) θαη εηδνπνηεηηθά (Άξ. 15). Με ηα θύξηα ζήκαηα επηδίδεηαη ζην κεραλνδεγό ην ζεκείν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο θάζε βξαδππνξίαο θαη ε επηβαιιόκελε ηαρύηεηα. Με ηα εηδνπνηεηηθά δίδεηαη ζηνλ κεραλνδεγό ε ζε θαηάιιειε απόζηαζε πξνεηδνπνίεζε γηα βξαδππνξία πνπ πξόθεηηαη ζηε ζπλέρεηα λα εθηειέζεη. (2) εκεηώλεηαη όηη ζηηο πεξηνρέο αιιαγώλ ζηαζκώλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ζύζηεκα ειεθ. ζεκαηνδόηεζεο, ε ηαρύηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ακαμνζηνηρία ζε παξεθθιίλνληα θιάδν αιιαγήο επηδίδεηαη ζεκαηνηερληθά (Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ εκάησλ) Δίδη και μοπθή ζημάηων (1) Σα θύξηα ζήκαηα βξαδππνξίαο δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ επηηάζζνπλ πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλέρηζε ηεο πνξείαο (επηηήξεζε ή πινήγεζε) (ήκα 52) θαη ζηα άλεπ πξνεγνύκελεο ζηαζκεύζεσο (ήκα 53). Σα παξαπάλσ ζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ελάξμεσο (κε ην επίζεκα «α») θαη ιήμεσο (κε ην επίζεκα «β») (2) Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα είλαη αληίζηνηρα ηα 57 θαη 58. (3) εκεηώλεηαη όηη γηα ηηο γξακκέο κηθηνύ εύξνπο ππάξρνπλ ηδηαίηεξα ζήκαηα. Δ1 / /22

20 ΣΗΜΑ 52: Πηλαθίδα ελάξμεσο βξαδππνξίαο κεηά από πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε ΣΗΜΑ 53: Πηλαθίδα ελάξμεσο βξαδππνξίαο ρσξίο πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε ΣΗΜΑ 536: Πηλαθίδα ιήμεσο βξαδππνξίαο ΣΗΜΑ 57: Δηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πξνζεγγίζεσο ζήκαηνο βξαδππνξίαο κεηά από πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε ΣΗΜΑ 58: Δηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πξνζεγγίζεσο ζήκαηνο βξαδππνξίαο ρσξίο ζηηγκηαία ζηάζκεπζε Αποζηάζειρ ηοποθέηηζηρ ζημάηων ην άξζξν15 ηνπ Μέξνπο Α ΓΚΚ πεξί εηδνπνηεηηθώλ ζεκάησλ, γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ηεο αλαγθαίαο απόζηαζεο κεηαμύ εηδνπνηεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο πηλαθίδαο βξαδππνξίαο αλαιόγσο ηνπ επηβαιιόκελνπ πεξηνξηζκνύ θαη ηνπ κήθνπο πεδήζεσο ηεο γξακκήο. ην ελ ιόγσ άξζξν πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Δδάθην 126: Η εηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πξνζεγγίζεσο ζήκαηνο βξαδππνξίαο κεηά από πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε (ζήκα 57) θαζώο θαη ε εηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πξνζεγγίζεσο ζήκαηνο βξαδππνξίαο ρσξίο πξνεγνύκελε ζηάζκεπζε (ζήκα 58), ζα ζπλαληώληαη πξηλ από ηηο πηλαθίδεο ελάξμεσο βξαδππνξίαο (ζήκαηνο 52α ή αληίζηνηρα 53α) θαη ζ' απόζηαζε: Δ1 / /22

21 Μείωζη ηασύηηηαρ (ΓV) σο πξνο ηε κεγίζηε ηεο γξακκήο ΓV 25 km/h Απόζηαζη μεηαξύ ειδοποιηηικήρ και εκηελεζηικήρ πινακίδαρ 400 m 25 km <ΓV 50 km 700 m 50 km <ΓV 75 km 900 m >75 km 1200 m Δδάθην 127: Παξ' όια απηά, αλ ιόγσ δηακνξθώζεσο ηνπ εδάθνπο, ηα ζήκαηα 57 θαη 58 δελ είλαη νξαηά από απόζηαζε 300 κέηξσλ, ηόηε ηνπνζεηνύληαη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε από απηή πνπ νξίδεη ην εδάθην 126, ώζηε λα είλαη νξαηά. Δδάθην 128: Σε πεξηπηώζεηο πνπ ε αξκόδηα Υπεξεζία Γξακκήο θξίλεη όηη ελδείθλπληαη, ηα παξαπάλσ εηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζπκπιεξώλνληαη κε ην ζήκα 173 (αλαιάκπσλ θαλόο), ζηεξενύκελν πάλσ ζηνλ ηζηό ηνπ Βπαδςποπία άνες ζημάηυν Γηα ιόγνπο έθηαθηνπο θαη εθ όζνλ δελ κπνξεί λα ηεζνύλ ζήκαηα, κπνξεί λα ηεζεί βξαδππνξία άλεπ ζεκάησλ, γηα κέγηζηε δηάξθεηα 24 σξώλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 24ώξνπ ε βξαδππνξία ζα ζεκαίλεηαη θαηά ηελ παξ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ «ΒΡΑΓΤΠΟΡΙΔ» 8.1. Θέζη / άπζη μέζυ ηος ζςζηήμαηορ «Βπαδςποπίερ» Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζην πιεξνθνξηθό ζύζηεκα «Βξαδππνξίεο» (www.inforailose.gr) επηβνιήο, άξζεο βξαδππνξίαο θαη απνζηνιή ηειεγξαθεκάησλ αλαθέξεηαη ζην εγρεηξίδην πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓ (www.inforail-ose.gr) 8.2. Αποδέκηερ ηηλεγπαθημάηυν (Υπηπεζίερ) Οη απνδέθηεο ηειεγξαθεκάησλ (Τπεξεζίεο) αλαθέξνληαη ζηνλ Γ.Κ.Κ. Μέξνο Β, Άξζξν 76, παξ Δ1 / /22

22 9. ΤΜΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΒΡΑΓΤΠΟΡΙΧΝ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΧΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΧΝ (1) Οη ΜΒ ςποσπεωηικά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δξνκνινγίσλ. (2) Οη ΠΒ2 ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δξνκνινγίσλ εθόζνλ ε δηάξθεηα ηνπο εληόο ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο δξνκνινγηαθήο πεξηόδνπ μεπεξλά ηνπ 6 κήλεο ή/θαη ε επίπησζή ηνπο είλαη ζεκαληηθή ζηνπο ρξόλνπο δηαδξνκήο, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΓΚ. (3) Ζ ΓΚ πεξηιακβάλεη θαηά ηε ράξαμε ησλ δξνκνινγίσλ ηελ επίπησζε ηεο αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ δηαδξνκήο από ηηο ΠΒ1 ζε πνζνζηό έσο 3%. Ζ ΓΚ κπνξεί λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ αύμεζε θαηά ηε θξίζε ηεο εθ όζνλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλν. 10. ΓΔΙΚΣΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ Χο δείθηεο επηπηώζεσλ ηεο βξαδππνξίαο (ΓΔ1) νξίδεηαη ην γηλόκελν ηεο δηαθνξάο ηεο ηαρύηεηαο ηεο βξαδππνξίαο από ηελ δξνκνινγηαθή ηαρύηεηα ΓV επί ην κήθνο L ηεο βξαδππνξίαο δηα ηνπ V L 1000 Όπνπ ΓVζε km/h θαη L ζε m Δ1 / /22

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα