ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟΤ ΜΕ ΠΗΓΕ ΥΨΣΟ ΣΗΛΕΜΑΦΟ Λ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟ. Ε. ΝΣΤΝΑΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟΤ ΜΕ ΠΗΓΕ ΥΨΣΟ ΣΗΛΕΜΑΦΟ Λ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟ. Ε. ΝΣΤΝΑΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟΤ ΜΕ ΠΗΓΕ ΥΨΣΟ ΣΗΛΕΜΑΦΟ Λ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟ. Ε. ΝΣΤΝΑΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

2 Περύπου 5 εκατομμύρια θύλακεσ καλύπτουν το ανθρώπινο ςώμα εκτόσ από τα νύχια, τουσ βλεννογόνουσ, τα πϋλματα και τισ παλϊμεσ.

3 Οι όροι δαςυτριχιςμόσ και υπερτρύχωςη χρηςιμοποιούνται και οι δύο για να περιγρϊψουν αύξηςη τησ ανϊπτυξησ των τριχών ςτη γυναύκα. το δαςυτριχιςμό λαμβϊνει χώρα μετατροπό τριχώματοσ που υπό κ.φ. ςυνθόκεσ εύναι χνούδι ςε τελικό τρύχα ςε ορμονοεξαρτώμενεσ περιοχϋσ ςτο ςώμα και το πρόςωπο τησ γυναύκασ. την υπερτρίχωςη υπϊρχει αυξημϋνη ανϊπτυξη τόςο του χνοόσ όςο και των τελικών τριχών ςε ολόκληρη την επιφϊνεια του ςώματοσ. Σο τρύχωμα γύνεται μακρύτερο αλλϊ δεν αυξϊνει η διϊμετρόσ του

4 ΚΤΚΛΟ ΖΨΗ ΣΡΙΦΑ Αναγενϋσ (ανϊπτυξη τρύχασ) Καταγενϋσ (υποςτροφό, ςυςτολό του βολβού) Σελογενϋσ (ανϊπαυςη) Η διϊρκεια τησ αναγενούσ φϊςησ καθορύζει το μόκοσ και τη διϊμετρο τησ τρύχασ. το δαςυτριχιςμό παρατεύνεται η διϊρκεια τησ αναγενούσ φϊςησ με αποτϋλαςμα την αύξηςη των διαςτϊςεων τησ τρύχασ.

5 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ - ΙΣΟΡΙΚΟ Φρόνο ϋναρξησ δαςυτριχιςμού (ύβη, ςταδιακό ό αιφνύδια;) Διαταραχϋσ εμμόνου ρόςεωσ Αυτοϊνοςα νοςόματα (ΕΛ) Ιςτορικό φωτοευαιςθηςύασ Ιςτορικό χειλοειδών Λόψη φαρμϊκων ( ιςοτρετινοΐνη, δαςυτριχιςμόσ, φωτοευαιςθηςύα, ςκευϊςματα χρυςού) Ιςτορικό HSV Ωλλεσ θεραπεύεσ αποτρύχωςησ

6 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΕΙΚΣΗ FERRIMAN-GALLWAY 9 ανατομικϋσ περιοχϋσ (Α.Φ., πηγούνι, ςτϋρνο, ϊνω και κϊτω ρϊχη, ϊνω και κϊτω κοιλύα, βραχύονεσ και μηρού) βαθμολογούνται με τετραβϊθμια κλύμακα από το 0(καθόλου) μϋχρι το 4 (ϋντονη τριχοφυΐα). Σο max score εύναι 36 αλλϊ αν εύναι 8 ςυνόθωσ υποδηλώνει δαςυτριχιςμό.

7 Συμπτώματα που υποδεικνύουν ιδιοπαθή δαςυτριχιςμό Έναρξη δαςυτριχιςμού κατϊ την ύβη Συμπτώματα που υποδεικνύουν κακοήθεια ε όλεσ τισ ηλικύεσ ταδιακό εξϋλιξη του δαςυτριχιςμού Αιφνύδια ϋναρξη και γρόγορη εξϋλιξη Υυλό, + οικογενειακό ιςτορικό Έντονοσ δαςυτριχιςμόσ Κ.φ. ϋμμηνο ρύςη υμπτώματα ςυνδρόμου Cushing Δεν παρατηρεύται αρρενοπούηςη Παρατηρεύται αρρενοπούηςη

8 ΑΙΣΙΑ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟΤ Ιδιοπαθό Αυξημϋνα ανδρογόνα από υπόφυςη, ωοθόκεσ, επινεφρύδια, κακοόθεισ όγκουσ που εκκρύνουν ανδρογόνα, ςύνδρομο Cushing, υποθυρεοειδιςμόσ, καλόηθεσ προλακτύνωμα, ακρομεγαλύα, υπογοναδοτροπικόσ υπογοναδιςμόσ, αρρενοποιητικϊ τερατώματα, ανδροβλϊςτωμα,.δ. κύηςησ. Ακόμα και αν τα αύτια εύναι καλοόθη και ιδιοπαθό ςχετύζεται με μειωμϋνη ποιότητα ζωόσ και αυτοεκτύμηςη

9 ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ Εύναι οι ορμόνεσ που επηρεϊζουν περιςςότερο την ανϊπτυξη των τριχών. 1. Εμπλϋκονται ςτη κερατινοπούηςη και την αυξημϋνη διϊρκεια τησ αναγενούσ φϊςησ, 2. Σην μεταβολό του χνοώδουσ τριχώματοσ προσ τελικό τρύχα ςε ςυγκεκριμϋνεσ ανατομικϋσ εντοπύςεισ καθώσ και 3. τη ςμύκρυνςη των τριχοθυλϊκων και την ελϊττωςη τησ τριχοφυΐασ ςτο τριχωτό.

10 ΤΝΙΣΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ Ορμονικόσ ϋλεγχοσ: LH, FSH, 17-OH PG, SHBC, DHEA-s, Δ4 ανδροςτενδιόνη, προλακτύνη, οιςτραδιόλη, testo, F-testo, προγεςτερόνη, ινςουλύνη, κορτιζόλη, ACTH, FT3, FT4, TSH, anti TG, antitpo Απεικονιςτικόσ: U/S ελϊςςονοσ πυϋλου.

11 ΕΜΜΗΝΟΠΑΤΗ Μεταεμμηνοπαυςιακϋσ γυναύκεσ που δε παύρνουν αγωγό μπορεύ να εμφανύςουν δαςυτριχιςμό με ταυτόχρονη όμωσ λϋπτυνςη των τριχών ςτισ μαςχϊλεσ και το εφόβαιο.

12 ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΦΕΣΙΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟ Danazol Testosterone Anabolic steroids(dehydroepiandrosterone) Progestin-only oral contraceptives

13 ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΦΕΣΙΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΤΠΕΡΣΡΙΦΨΗ Acetazolamide Penicillamine Corticotropin Diazoxide Heavy metals Methyldopa Phenothiazines Cyclosporine Glucocorticoids Metoclopramide Minoxidil Phenytoin Reserpine

14 ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟ Ορύζεται η υπερτρύχωςη ςε αςθενεύσ με κ.φ. ωοθηλακιορρηξύα και κ.φ. επύπεδα ανδρογόνων. Παρατηρεύται ςτο 50% των περιπτώςεων με όπιο δαςυτριχιςμό. Πιθανώσ να οφεύλεται ςε αυξημϋνη μετατροπό τησ testo ςε DHT από την α reductase ό/και ςε κϊποια υπερευαιςθηςύα των υποδοχϋων των ανδρογόνων ςτο θύλακα τησ τρύχασ.

15 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι Αντιςυλληπτικϊ. Αναςτϋλλουν τη ςύνθεςη των ανδρογόνων ςτισ ωοθόκεσ, αυξϊνουν τα επύπεδα τησ SHBG και μειώνουν τα επύπεδα των ανδρογόνων. Προτιμούνται η δροςπιρενόνη, η οξεικό κυπροτερόνη και η διενογϋςτη. πιρονολακτόνη (ςε δόςεισ mg/24h). Εύναι αντιανδρογόνο και ανταγωνιςτόσ τησ αλδοςτερόνησ. Μειώνει τη παραγωγό και αναςτϋλλει τη δρϊςη των ανδρογόνων ςε κυτταρικό επύπεδο.

16 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ Υιναςτερύδη (2,5-5 mg/24h). Αναςτϋλλει τη 5-α reductase η οπούα καταλύει τη testo ςε DHT. Επομϋνωσ μειώνει το ποςοςτό των ανδρογόνων που ςυνδϋονται με τουσ υποδοχεύσ. Δεν επηρεϊζει τη παραγωγό ανδρογόνων ςτην υπόφυςη και τα επινεφρύδια. Μετφορμύνη. Φρηςιμοποιεύται για τη θεραπεύα του μη ινςουλινοεξαρτόμενου.δ. Μειώνει τη παραγωγό των ανδρογόνων και αυξϊνει τα επύπεδα τησ SHBG

17 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙΙ Τδροχλωρικό ελφορνιθύνη. Κρϋμα 13.9%, ϋχει εγκριθεύ από το FDA για τη τοπικό θεραπεύα τησ υπερτρύχωςησ ςτο πρόςωπο. Αναςτϋλλει το ϋνζυμο δικαρβοξυλικό ορνιθύνη και μειώνει (ΔΕΝ ςταματϊ) το ρυθμό ανϊπτυξησ τησ τρύχασ. Κερύ, κλωςτό, χημικό, μηχανικό κ.α.

18 ΘΕΡΑΠΕΙΑ IV LASER : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation IPL : Intense Pulsed Light LHE : Light, Heat and Energy OTC : Over The Counter laser divices

19

20 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟΣΡΙΦΨΗ 1. Ruby laser nm 2. Alexandrite laser nm 3. Diode laser nm 4. Neodymium - yttrium-aluminium-garnet (Nd:YAG) laser nm 5. Intense pulsed light system (IPL) without heat nm 6. Light and heat energy LHE nm 7. ELOS 8. OTC laser divices

21 ΕΠΙΕΚΣΙΚΗ ΥΨΣΟΘΕΡΜΟΛΤΗ Όταν η ενϋργεια τησ δϋςμησ Laser απορροφϊται από ϋνα χρωμοφόρο, αυξϊνεται η θερμοκραςύα του. Ωσ χρόνοσ θερμικόσ χαλϊρωςησ(thermal Relaxation Time/TRT) ορύζεται το διϊςτημα που χρειϊζεται ϋνασ ιςτόσ για να ψυχθεύ ςτο 50% τησ θερμοκραςύασ που απϋκτηςε μετϊ την πρόπτωςη τησ δϋςμησ Laser. Όταν ϋνασ ιςτόσ ςτόχοσ θερμανθεύ για χρονικό διϊςτημα μικρότερο από τον TRT, οι βλϊβεσ περιορύζονται εντόσ του ςυγκεκριμϋνου μόνο ιςτού, ενώ οι παρακεύμενοι ιςτού παραμϋνουν ανϋπαφοι. Anderson & Parish 1981

22 ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΥΨΣΟΘΕΡΜΟΛΤΗ Για να επιτευχθεύ απαιτεύται: 1. Κατϊλληλο μόκοσ κύματοσ τησ δϋςμησ που να απορροφϊται πολύ περιςςότερο από το χρωμοφόρο ςτόχο, ςε ςύγκριςη με τουσ παρακεύμενουσ ιςτούσ. 2. Ικανοποιητικό ενεργειακό μϋγεθοσ τησ δϋςμησ ώςτε να προκληθεύ καταςτροφό ςτο ςτόχο. 3. Η διϊρκεια ακτινοβόληςησ να εύναι μικρότερη του TRT του χρωμοφόρου.

23 ΤΚΕΤΕ ΧΤΞΗ ΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ Παρϊ το γεγονόσ ότι με την επιλεκτικό φωτοθερμόλυςη ςτοχεύουμε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ιςτό/χρωμοφόρο παρατηρεύται κϊποιου βαθμού απορρόφηςη τησ ενϋργειασ του laser από τα γειτονικϊ χρωμοφόρα και η θερμότητα μεταφϋρεται και ςτουσ γειτονικούσ ιςτούσ (HR, ιδιαύτερα τουσ καλοκαιρινούσ μόνεσ, ethnic popul.) με αποτϋλεςμα να εμφανιςτούν ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ. Με τη ψύξη τησ επιδερμύδασ μειώνουμε αυτό τη πιθανότητα.

24 ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ Υπϊρχουν 3 κύριοι παρϊμετροι ςε μύα ςυςκευό laser: 1. Μήκος κύματος, εύναι ςυγκεκριμϋνο. 2. Ενέργεια. Εύναι υπεύθυνη για το κλινικό αποτϋλεςμα. Η ενϋργεια που απαιτεύται για τη πόξη, τη πηκτικό νϋκρωςη ό την εξϊχνωςη των ιςτών εύναι ςυγκεκριμϋνη και εφαρμογό μικρότερησ ενϋργειασ εύναι υποθεραπεύα, με αμφύβολη αποτελεςματικότητα ενώ, εφαρμογό υψηλότερων ενεργειών μπορεύ να προκαλϋςει ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ (μϋχρι και ουλϋσ). Η ιδανικό ενϋργεια που απαιτεύται ώςτε να πετύχουμε ϋνα κϊλο αποτϋλεςμα εξαρτϊται από το τύπο δϋρματοσ του αςθενό!

25 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 3. Διάρκεια παλμού: Ο χρόνοσ που εκτύθεται ο ιςτόσ ςτην ενϋργεια του laser. Ωσ χρόνοσ θερμικόσ χαλϊρωςησ(trt) ορύζεται το διϊςτημα που χρειϊζεται ϋνασ ιςτόσ για να ψυχθεύ ςτο 50% τησ θερμοκραςύασ που απϋκτηςε μετϊ την πρόπτωςη τησ δϋςμησ Laser. Επομϋνωσ για την επύτευξη τησ αποτελεςματικότερησ θεραπεύα πρϋπει ο ιςτόσ να θερμαύνεται γρηγορότερα από τον TRT. Η ιδανικό διϊρκεια παλμού του TRT

26 Ruby laser nm Ήταν το πρώτο ςύςτημα αποτρύχωςησ με laser. Εύχε πολύ καλό αποτελεςματικότητα λόγω τησ ϊριςτησ απορρόφηςησ από τη μελανύνη και επομϋνωσ παρατηρόθηκαν και υψηλϊ ποςοςτϊ επιπλοκών. ε μια μεγϊλη πολυκεντρικό μελϋτη 200 αςθενών η πλειοψηφύα εύχε > 75% μεύωςη τησ τριχοφυΐασ ςε εξϊμηνη παρακολούθηςη μετϊ το πϋρασ 4. Anderson RR, Burns AJ, Garden J, et al.multicenter study of long-pulse ruby laser hair removal. Lasers Surg Med 1999:11 (Suppl.): 14.

27 Alexandrite laser nm Αςφαλϋσ ςύςτημα αποτρύχωςησ ςε τύπουσ δϋρματοσ Ι- ΙV αν και κϊποιεσ δημοςιεύςεισ επεκτεύνουν την αςφϊλειϊ του και ςε τύπουσ δϋρματοσ V+VI. Garcia C, Alamoudi H, NakibM, Zimmo S. Alexandrite laser hair removal is safe for Fitzpatrick skin types IV VI. Dermatol. Surg. 2000: 26 (2): Galadari I. Comparative evaluation of different hair removal lasers in skin types IV, V, and VI. Int J Dermatol. 2003: 42 (1):

28 Alexandrite laser nm ε μύα τυχαιοποιημϋνη τυφλό μελϋτη αςθενών με Fitzpatrick III- IV που ϋκαναν αποτρύχωςη με αλεξανδρύτη με τισ κϊτωθι παραμϋτρουσ (12 +18mm ss, 1,5ms pd και 20-40J/cm2 F) κϊθε 8 W για 4 παρατηρόθηκε 76-84% μεύωςη τησ τριχοφυΐασ 18 Μ μετϊ τη τελευταύα ςυνεδρύα. Davoudi SM, Behnia F, Gorouhi F, et al. Comparison of long-pulsed alexandrite and Nd : YAG lasers, individually and in combination, for leg hair reduction: an assessorblinded, randomized trial with 18 months of follow-up. Arch Dermatol 2008: 144 (10):

29 Alexandrite laser Alexandrite laser nm ε μύα τυχαιοποιημϋνη ελεγχόμενη με εικονικό θεραπεύα μελϋτη 144 αςθενών αςιατικόσ φυλόσ με τ.δ. III-IV και παραμϋτρουσ (12,5 mm ss, 40ms pd, kai J/cm2 F) ϋδειξε μετϊ από 9μηνη παρακολούθηςη: 55% μεύωςη τησ τριχοφυΐασ μετϊ από 3 44% μεύωςη τησ τριχοφυΐασ μετϊ από 2 32% μεύωςη τησ τριχοφυΐασ μετϊ από 1 Hussain M, Polnikorn N, Goldberg DJ. Laser-assisted hair removal in Asian skin: efficacy, complications, and the effect of single versus multiple treatments. Dermatol Surg 2003: 29 (3):

30 Alexandrite laser nm υνδυαςτικϋσ θεραπεύεσ με αλεξανδρύτη και Nd:YAG δεν ϋχουν αποδεύξει υπεροχό τησ αποτελεςματικότητϊσ τουσ ςυγκρινόμενεσ με τον αλεξανδρύτη ωσ μονοθεραπεύα. Khoury JG, Saluja R, Goldman MP. Comparative evaluation of long-pulse alexandrite and long-pulse Nd : YAG laser systems used individually and in combination for axillary hair removal. Dermatol Surg 2008: 34 (5): discussion

31 Diode laser nm Αςφαλόσ χρόςη ςε τ.δ. I-V. Δύο μη τυχαιοποιημϋνεσ με εικονικό θεραπεύα μελϋτεσ ϋδειξαν αντύςτοιχα 40% μεύωςη τησ τριχοφυΐασ 20 Μ μετϊ από την εφαρμογό 1 ό 2 (9mm ss, 5-30ms pd και J/cm2) και 84% μεύωςη τησ τριχοφυΐασ ςε 12μηνη παρακολούθηςη μετϊ το πϋρασ 4 με (9mm ss, 5-30ms pd, 12-40J/cm2) Lou WW,Quintana AT, Geronemus RG, Grossman MC. Prospective study of hair reduction by diode laser (800 nm) with long-termfollow-up. Dermatol Surg 2000: 26 (5): Eremia S, Li C, Newman N. Laser hair removal with alexandrite versus diode laser using four treatment sessions: 1-year results. Dermatol Surg 2001: 27 (11): discussion

32 Neodymium - yttrium-aluminium-garnet (Nd:YAG) laser nm Θεωρεύται το πιο αςφαλϋσ για φωτότυπουσ V+VI. ε ςχϋςη με τον αλεξανδρύτη και το διοδικό laser ϋχει χαμηλότερη αποτελεςματικότητα και εύναι και το πιο επώδυνο. ε μύα μελϋτη ςύγκριςησ τησ αποτελεςματικότητασ τησ θεραπεύασ αποτρύχωςησ τησ μαςχϊλησ με τα τρύα ςυςτόματα ϋδειξε να ϋχει τη μικρότερη αποτελεςματικότητα. Rao J, Goldman MP. Prospective, comparative evaluation of three laser systems used individually and in combination for axillary hair removal.dermatol Surg 2005: 31 (12): discussion 1677.

33 Meta-analysis of hair removal lasers , 203 ϊρθρα με λϋξεισ κλειδιϊ hair removal και laser και τα εξόσ κριτόρια : 1. Εντϊχθηκαν ςτην μελϋτη όςα ϊρθρα βαςύζονταν ςε κλινικϋσ μελϋτεσ και η αποτελεςματικότητϊ τουσ οριζόταν από την μεύωςη τησ επανϋκφυςησ των τριχών με φωτογραφύεσ ό και με μϋτρηςη τουσ. Η παρακολούθηςη των αςθενών μετϊ την τελευταύα διαρκούςε για τουλϊχιςτον 6 Μ 2. Αποκλεύςτηκαν από την μελϋτη όςα ϊρθρα βαςύζονταν ςε μη αντικειμενικϊ κριτόρια ό ςτην αξιολόγηςη τησ αποτελεςματικότητασ από τουσ ύδιουσ τουσ αςθενεύσ. Επύςησ αποκλεύςτηκαν όςα ϊρθρα ςυμπεριελϊμβαναν την μελϋτη των επιπλοκών Sadighha A, Mohaghegh Zahed G. Lasers Med Sci Jan;24(1):21-5.

34 Meta-analysis of hair removal lasers Ruby laser: 388 Μϋςη μεύωςη τριχοφυύασ 52,8% (52,8 ± 6%) Alexandrite laser: 365 Μϋςη μεύωςη 54,7% (± 17%) Diode laser: 154, Μϋςη μεύωςη 57,5% ± 14% Nd:YAG laser: 84, Μϋςη μεύωςη 42,3 ± 24% Sadighha A, Mohaghegh Zahed G. Lasers Med Sci Jan;24(1):21-5.

35 Intense pulsed light system (IPL) Πολυχρωματικό, μη παρϊλληλη πηγό φωτόσ που εκπϋμπει από τα 400 ωσ τα 1200 nm. Διϊφορα φύλτρα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν προκειμϋνου να ςτοχεύςουν το αντύςτοιχο χρωμοφόρο. Μϋχρι ςόμερα μακροχρόνια (>1 χρόνο) μεύωςη τησ τριχοφυΐασ δεν ϋχει αποδειχθεύ. Δύο μελϋτεσ που ςυνϋκριναν την αποτελεςματικότητα τησ θεραπεύασ με IPL και Alex ό διοδικό αντύςτοιχα ϋδειξαν και οι δύο χαμηλότερη αποτελεςματικότητα με το ςύςτημα IPL. McGill DJ, Hutchison C, McKenzie E, McSherry E, Mackay IR. A randomised, split-face comparison of facial hair removal with the alexandrite laser and intense pulsed light system. Lasers Surg Med 2007: 39 (10): Goh CL. Comparative study on a single treatment response to long pulse Nd : YAG lasers and intense pulse light therapy for hair removal on skin type IV to VI is longer wavelengths lasers preferred over shorter wavelengths lights for assisted hair removal. J Dermatolog Treat 2003: 14(4):

36 OTC LASER DIVICES Αυξημϋνη ζότηςη για αςφαλεύσ, οικονομικϋσ, αποτελεςματικϋσ και εύκολεσ ςτην χρόςη αποτριχωτικϋσ μεθόδουσ ώθηςε τισ εταιρεύεσ ςτην καταςκευό οικιακών ςυςκευών laser αποτρύχωςησ αρχικϊ και ςτη ςυνϋχεια και φωτοανϊπλαςησ.

37 OTC LASER DIVICES FDA cleared Tria Laser 810 nm Μπαταρύεσ 1cm ss Προκαθοριςμϋνοι παρϊμετροι Fluence low 13 J/cm2, medium 17,5 J/cm2, high 22J/cm2. Pulse widths (300, 450 και 600 ms) Προςταςύα οφθαλμών

38 OTC LASER DIVICES Tria Laser ε μύα μονοκεντρικό με δύο αρμούσ μελϋτη αξιολόγηςησ τησ αςφϊλειασ και αποτελεςματικότητασ τησ ςυςκευόσ, 77 χρόςτεσ τησ, Fitzpatrick I-V εφϊρμοςαν 3 (1 κϊθε 3 Ε). 44 ( V-VI Fitzpatrick, λευκϋσ, ξανθϋσ, γκρύζεσ τρύχεσ) αποτελούςαν την ομϊδα ελϋγχου ςτουσ οπούουσ εφαρμόςθηκε 1 laser. Wheeland RG: Simulated consumer use of a battery-powered, hand- held, portable diode laser (810 nm) for hair removal: A safety, efficacy and ease-of-use study. Lasers Surg Med 39: , 2007

39 OTC LASER DIVICES Tria Laser Μϋςοσ όροσ μεύωςησ τησ τριχοφυύασ ςτουσ 1, 6 και 12 μόνεσ όταν αντύςτοιχα 60, 41 και 33% Παροδικό ερύθημα Διϊρκεια αποτρύχωςησ ςτη μαςχϊλη min

40 FDA cleared OTC LASER DIVICES Silk's (Home Skinovations) IPL nm Max Fluence 5J/cm2, pulse duration < 1msec 2-3 cm ss και επαναφόρτιςη κϊθε 3,5 sec και διϊρκεια αποτρύχωςησ ςτην μαςχϊλη 2-3 min

41 34 χρόςτεσ, 92 ανατομικϋσ περιοχϋσ 3 με μεςοδιϊςτημα 2 Ε αξιολόγηςη ςτουσ 3 Μ 64% μεύωςη τριχοφυύασ 20 χρόςτεσ με ύδιεσ παρϊμετρουσ 40-61% μεύωςη τριχοφυύασ ςτουσ 3 Μ OTC LASER DIVICES Silk's 20 χρόςτεσ, 6 κϊθε 2 Ε, 72% μεύωςη ςτουσ 3 Μ 10 χρόςτεσ, 4-6 κϊθε 2 Ε, 10 % μεύωςη ςτουσ 3 Μ Mulholland RS: Silk n a novel device using Home Pulsed Light for hair removal at home. J Cosmet Laser Ther 11: , 2009 Alster TS, Tanzi EL: Effect of a novel low-energy pulsed-light device for home-use hair removal. Dermatol Surg 35: , 2009 Gold MH, Foster A, Biron JA: Low-energy intense pulsed light for hair removal at home. J Clin Aesthet Dermatol 3:48-53, 2010 Elm CM, Wallander ID, Walgrave SE, et al: Clinical study to determine the safety and efficacy of a low-energy, pulsed light device for home use hair removal. Lasers Surg Med 42: , 2010

42 Η αποτελεςματικότητα τησ θεραπεύασ και η διϊρκεια του αποτελϋςματοσ εξαρτώνται από το χρώμα τησ τρύχασ, το τύπο δϋρματοσ τησ αςθενούσ, την εφαρμοζόμενη ενϋργεια του laser. Περύπου % μακροχρόνιασ μεύωςησ παρατηρεύται ςε κϊθε με laser όταν χρηςιμοποιούνται οι ςωςτϋσ παρϊμετροι.

43 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕ/ ΕΠΙΠΛΟΚΕ Παρϊδοξη υπερτρύχωςη % ςτο λαιμό και το πρόςωπο ςε περιοχϋσ που δεν ϋχουν υποβληθεύ ςε θεραπεύα αποτρύχωςησ με laser ό ϊλλη πηγό φωτόσ Hair induction after laser assisted hair removal and its treatment Kontoes P, Vlachos S, Konstantinos M, Anastasia L, Myrto S. J Am Acad Dermatol Jan;54(1):64-7. Epub 2005 Dec 2.

44 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕ/ ΕΠΙΠΛΟΚΕ Προςωρινό ό μόνιμη μελαχρωματικό/ υποχρωματικό βλϊβη PIH Παρατεταμϋνο ερύθημα και περιθυλακικό ούδημα ωσ 7 μϋρεσ Ακμό Θυλακύτιδα Μώλωπεσ Ουλϋσ Επιμόλυνςη Πόνοσ

45 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Η ςτρατηγικό ξεκινϊει από την ώρα που η αςθενόσ μασ ειςϋρχεται ςτο ιατρεύο. Ένα πλόρεσ ιςτορικό, μύα ςωςτό κλινικό εξϋταςη (και όχι αναφορϊ ςτη τιμολόγηςη τησ θεραπεύασ), αν χρειαςτεύ ορμονολογικόσ και απεικονιςτικόσ ϋλεγχοσ μαζύ με τη κατϊλληλη ενημϋρωςη όςο αφορϊ τισ προςδοκύεσ, την αποτελεςματικότητα τησ θεραπεύασ, τισ πιθανϋσ παρενϋργειεσ αυτόσ και τη ςωςτό επιλογό ςυςτόματοσ αποτελούν τη βαςικό θεραπευτικό ςτρατηγικό για μύα επιτυχημϋνη θεραπεύα

46 Ευχαριςτώ πολύ!!!

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σημείωμα του Εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το τεύχος (1 ο μερος) καθώς και ένα ακόμη τεύχος (2 ο μέρος) που θα ακολουθησει εντός του έτους είναι αφιερωμένο στην Δερματοχειρουργική. Οι εκδότες μου έκαναν

Διαβάστε περισσότερα

Oόρος laser αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών. Ανασκόπηση. Laser εφαρμογές στη δερματολογία. Laser Applications in Dermatology. Ðå ñß ëç øç.

Oόρος laser αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών. Ανασκόπηση. Laser εφαρμογές στη δερματολογία. Laser Applications in Dermatology. Ðå ñß ëç øç. Ανασκόπηση Laser εφαρμογές στη δερματολογία Κωστάκης Π. Δρεκόλια Ε. Παναγιώτη Δ. Λάριος Γ. Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός, Αθήνα Ðå ñß ëç øç Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές. Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches. Ðå ñß ëç øç.

Ανασκόπηση. Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές. Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches. Ðå ñß ëç øç. Ανασκόπηση Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές Τύρος Γ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Στις μελαγχρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΕ LASER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΕ LASER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΕ LASER ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Lasers για τις μελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος

Lasers για τις μελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος 206 ομιλια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):206-213, 2009 Lasers για τις μελαγχρωματικές λάες του δέρματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι μελαγχρωματικές λάες προκαλούνται από την υπερπαραγωγή μελανίνης από τα μελανοκύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε;

Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε; Eιδικό Άρθρο Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε; Μπαλαμώτη Ε. Βαβούλη Χ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα Πρέπει να Γνωρίζετε για την Αποτρίχωση με Laser

Όλα όσα Πρέπει να Γνωρίζετε για την Αποτρίχωση με Laser queers.gr Όλα όσα Πρέπει να Γνωρίζετε για την Αποτρίχωση με Laser Πως να διαλέξετε υπηρεσίες Από την ομάδα του Queers.gr 2013 Κεφάλαιο 1. Τι είναι/ Πως λειτουργεί η μέθοδος με laser. 1. Τι είναι η αποτρίχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ TEYXOΣ 59 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 > Θεραπεία με εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος > Αποκατάσταση μαλλιών: Το παρόν και το μέλλον > Το πράσινο τσάι και οι φωτοπροστατευτικές και αντικαρκινικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική

Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα: Αισθητικής - Κοσμετολογίας Πτυχιακή εργασία Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της αγοράς της αισθητικής ιατρικής

Επισκόπηση της αγοράς της αισθητικής ιατρικής Επισκόπηση της αγοράς της αισθητικής ιατρικής Τώρα είναι η ώρα της αισθητικής ιατρικής Οι καταναλωτές αποδέχονται περισσότερο τις θεραπείες αισθητικής Διαρκώς αναπτύσσονται νέες θεραπείες και συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Κρατικής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α.

Διευθύντρια Κρατικής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Ανασκόπηση Χημική απολέπιση Ποτουρίδου Ε. Αρμύρα Κ. Διευθύντρια Κρατικής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και εξέλιξη. History and evolution ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ιστορία και εξέλιξη. History and evolution ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 422 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 5, (3):422-435, 2008 42ο σεμινάριο της ελληνικής εταιρείας δερματοχειρουργικής εφαρμογές Laser και άλλων πηγών ενέργειας στη δερματολογία Ιστορία και εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα