ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»"

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΖΜΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Γ32 / 1333 Σατ. Γ/νζη : Αγ. Κων/νοσ 8, ΣΚ 10241, Αθήνα Σηλέθωνο : Fax : Πληροθορίες : Υαρ. Ξένος E mail : ΠΡΟ : 1. Όιεο ηηο Ννκαξρηαθέο θαη Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο ΗΚΑ 2. Όια ηα Πεξηθεξεηαθά θαη Σνπηθά Τπνθαηαζηήκαηα ΗΚΑ ΔΣΑΜ (Οηθνλνκηθέο Γ/λζεηο Σκ/ηα Δθθαζάξηζεο Γαπαλώλ) ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : 1. Γξαθείν Πξνέδξνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Αθαδεκίαο 22, , Αζήλα 2. Γξαθείν Γηνηθεηή ΗΚΑ ΔΣΑΜ 3. Γξαθεία Τπνδηνηθεηώλ 4. Γηνίθεζε Έξγσλ Δθζπγρξνληζκνύ Δπηρεηξεζηαθή Οκάδα Τγείαο ΟΠ ΗΚΑ, Παηεζίσλ 12, , Αζήλα ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» ηηο ζπκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πνπ ζπλάπηεη ε Γηνίθεζε ηνπ ΗΚΑ παλειιαδηθά κε ππξεληθνύο ηαηξνύο ή εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεην (ζηαηηθό δπλακηθό), θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ σο άλσ ηαηξώλ/εξγαζηεξίσλ πξνο εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή, νξίδεηαη όηη νη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα ζπλππνβάιινπλ θαη ηα αληίγξαθα ηηκνινγίσλ αγνξάο ζαιείνπ (TL) γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ αζζελώλ ηνπ κήλα πνπ αθνξά ε θαηάζηαζε. Καηά ηελ εθθαζάξηζε ππνβιεζέλησλ ινγαξηαζκώλ ησλ σο άλσ ζπκβεβιεκέλσλ έρεη δηαπηζησζεί όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο- όηη δεν

2 σποβάλλονηαι αληίγξαθα ηηκνινγίσλ ή απηά πνπ ππνβάιινληαη αθνξνύλ παξάγσγα ηνπ ζαιείνπ (TL), ή ξαδηελεξγά ηζόηνπα. Δπεηδή ε πξαθηηθή απηή, εθηόο από αληηζπκβαηηθή, θέξεηαη λα επηθέξεη θαη νηθνλνκηθή δεκία ζην Ίδξπκα, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαζηαύξσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνκηζζέλησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ζαιείνπ (TL) ζε θάζε πεξίπησζε κε ην Ίδξπκα ηνπ Γεκόθξηηνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη θαηαζηάζεηο δελ πιεξνύλ ηα σο άλσ, δεν θα αποδίδεηαι η δαπάνη θαη ζα ελεκεξώλεηαη γη απηό ε Τπεξεζία καο. Εεηνύκε πηζηή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, θαη λα ελεκεξσζνύλ όια ηα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο. σν.: Καηαζηάζεηο ζπκβάζεσλ Αηηηθήο & Δπαξρίαο. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΉ Α/Α ΓΑΦΝΟΜΖΛΖ ΒΑΗΛΗΚΖ Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 2

3 ΤΜΒΑΔΗ ΑΣΣΗΚΖ ΠΗΝΘΖΡΟΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ ΜΔ ΘΑΛΔΗΟ (ΣΑΣΗΚΟ-ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΚΑΡΓΗΑ) (ΠΙΝΑΚΑΣ 19) α/α Περιοχή Εργαστήριο Διεύθυνση Τηλέυωνα 1 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ 2 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αγ. Αλάξγπξνη Πξνη. Γηαγλ. Κιέληξν Υαηδεθσηηάδεο Γαληήι ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. Πηέξνπ Κσλ/λα (Ππξ.Ηαηξόο) 3 EUROMEDICA Α.Δ 4 5 ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ- ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΝ. ΓΔΝ. ΝΟ/ΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 6 ΑΡΔΣΑΗΔΗΟΝ 7 Αζθιεπηόο ΔΠΔ Ηαηξηθό Γηαγλσζηηθό Κέληξν 8 ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 9 ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΑΔ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ Γ. Παπαλδξένπ Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο ΓΗΑΓΝΧΖ 3 Γεκνθξαηίαο 78 & Καλάξε 1 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ Μεζνγείσλ 384 & Λ. Δηξήλεο 2 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ Μεζνγείσλ 2-4 Πύξγνο Αζελώλ Λ. Αιεμάλδξαο Β. νθίαο Βαζ. νθίαο 14 Γνξπιαίνπ 8 Πι. Μαβίιε Μηραιαθνπνύινπ Λ. Κεθηζίαο 132 & Παπαδά ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ηνπξλάξε 29 Παηεζίσλ 49 Λ. Αιεμάλδξαο ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ Λ. Μεζνγείσλ ΔΤΡΧΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ Ζ ΠΑΜΜΑΚΑΡΗΣΟ Ννζνθνκείν Θείαο Πξόλνηαο 16 Ζ ΧΣΖΡΗΑ Γ. Ν. Ν. Θ. Αζαλαζηάδνπ Ηαθσβάησλ Μεζνγείσλ

4 Ν.Η.Μ.Σ ΑΗΓΑΛΔΧ 25 ΑΝΑΒΡΤΣΑ 26 ΑΥΑΡΝΑΗ 27 ΒΑΡΖ 28 ΓΛΤΦΑΓΑ BIO CARE 29 ΓΛΤΦΑΓΑ 30 ΓΛΤΦΑΓΑ 31 ΚΑΛΛΗΘΔΑ 32 ΚΑΛΛΗΘΔΑ 33 ΚΔΡΑΣΗΝΗ ΓΑΛΖΝΟ Νηθόι.Βαζ.ΚνπηαλίηεοΑ.Δ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΚΤΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟ Α.Δ. Πξόιεςηο Ηδησηηθό Γηαγλ.Δξγ/ξην ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΗΡΖΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Γηαγλσζηηθό Δξγαζηήξην Α.Η.Δ. ΤΓΔΗΑ Γηαγλσζηηθό & Θεξαπεπηηθό Κέληξν ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Α.Δ. ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. Γίθνγινπ Οπξαλία ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΥΑΡΝΑΗ Α.Δ. ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ Παιάζθαο Κσλ/λνο CARDIOSCAN Υαηδεπαλαγηώηνπ Θεόδσξνο Ππξεληθόο Ηαηξόο ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. Παζπαιηάξεο Αλδξέαο ΧΝΑΔΗΟ ΚΑΡΓΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Ηδησηηθό Πνιπταηξείν Ηαηξηθή ΔΠΔ 34 ΜΑΡΟΤΗ ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ 35 ΜΑΡΟΤΗ 36 Ν.ΚΖΦΗΗΑ 37 Ν.ΜΤΡΝΖ Υξήζηνο Υξήζηνπ Ηδησηηθό Πνιπταηξείν ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ ΓΔΝΗΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟ. ΚΖΦΗΗΑ THRAPEUTICAL DIAGNOSTIC Ηδησηηθό Πνιπηαηπξείν - Λεσθ. Τκεηηνύ Αζθιεπηνύ Βαζ. νθίαο Μνλή Πεηξάθε 10 ΗΛΗΗΑ εβαζηείαο 1 & Μηραιαθνπνύινπ 88 Α Β. νθίαο 82 Λ. Κεθηζίαο & Δξ. ηαπξνύ Λ. Αζελώλ 429 ΑΗΓΑΛΔΧ Κεθηζίαο 227 ΑΝΑΒΡΤΣΑ Λ. Αζελώλ 26 & Σζεβά ΑΥΑΡΝΑΗ Λεσθ. Βάξεο - Κνξσπίνπ ΒΑΡΖ Γνύζκαλε 24 Γ ΛΤΦΑΓΑ Μεηαμα 40 Α ΓΛΤΦΑΓΑ Γνπζκάλε 20Α & Η. Μεηαμά ΓΛΤΦΑΓΑ Δι. Βεληδέινπ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Λεσθ. πγγξνύ 356 ΚΑΛΛΗΘΔΑ Λεσθ.Κεξαηζηλίνπ 48 ΚΔΡΑΣΗΝΗ Γηζηόκνπ 5-7 ΜΑΡΟΤΗ Κεθηζίαο 116 ΜΑΡΟΤΗ Καιπθηάθε Ν.ΚΖΦΗΗΑ Λεσθ. πγγξνύ 137 Ν. ΜΤΡΝΖ (Κέληξν)

5 38 Ν.ΦΤΥΗΚΟ 39 ΝΗΚΑΗΑ 40 Π.ΦΑΛΖΡΟ 41 ΠΑΓΚΡΑΣΗ 42 ΠΔΗΡΑΗΑ Ηαηξηθή Απεηθόληζε Κέληξν Ππξηληθήο Ηαηξηθήο Α.Παπαληθνιάνπ& ίαο.δ. ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ EUROMEDICA ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ EUROMEDICA Α.Δ. Αζήλαηνλ Α ΒΗΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ Πεηξαηά ΔΠΔ 43 ΠΔΗΡΑΗΑ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. 44 ΠΔΗΡΑΗΑ 45 ΠΔΡΗΣΔΡΗ 46 ΥΑΗΓΑΡΗ 47 ΥΑΗΓΑΡΗ 48 ΥΑΛΑΝΓΡΗ 49 ΥΑΛΑΝΓΡΗ 50 ΥΑΛΑΝΓΡΗ 51 ΥΟΛΑΡΓΟ ΜΔΣΑΞΑ Γεληθό Παλεπηζηεκηαθό Αληηθαξθηληθό ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. Αζθιεπηόο Γηάγλσζε ΔΠΔ ΑΣΣΗΚΟΝ ΓΔΝ. ΝΟ/ΜΔΗΟ ΓΤΣΗΚΖ EUROMEDICA Α.Δ Δγθέθαινο Βνιησηόπνπινο Βαζίιεηνο ΗΑΣΡΟΠΟΛΖ ΜΑΓΝ. ΣΟΜ. Α.Δ. Καξδηνινγηθό Αζελώλ Ηδησηηθό Πνιπταηξείν ΒΗΟΣΤΠΟ - 52 ΥΟΛΑΡΓΟ ΗΑΧ GENERAL Κακπνύξνγινπ 26 Α Ν. ΦΤΥΗΚΟ Γξ. Λακπξάθε 77 ΝΗΚΑΗΑ Δξαηνύο 2 & Λ. Ακθηζέαο 107 Π. ΦΑΛΖΡΟ Κόλσλνο ΠΑΓΚΡΑΣΗ Ζξ. Πνιπηερλείνπ 14 ΠΔΗΡΑΗΑ Ζξ. Πνιπηερλείνπ ΠΔΗΡΑΗΑ Μπόηαζε 51 ΠΔΗΡΑΗΑ Π. Σζαιδάξε ΠΔΡΗΣΔΡΗ Αγ. ηξαη/δνπ Υαΐδαξίνπ 118 ΥΑΨΓΑΡΗ Ρίκηλη 1 ΥΑΨΓΑΡΗ Ρηδαξείνπ 3 ΥΑΛΑΝΓΡΗ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 56 ΥΑΛΑΝΓΡΗ Κεθηζίαο 330 ΥΑΛΑΝΓΡΗ Λ. Πεξηθιένπο 39 ΥΟΛΑΡΓΟ Μεζνγείσλ ΥΟΛΑΡΓΟ

6 ΤΜΒΑΔΗ ΔΠΑΡΥΗΑ ΜΔ ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΠΗΝΘΖΡΟΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ ΜΔ ΘΑΛΔΗΟ (ΣΑΣΗΚΟ-ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΚΑΡΓΗΑ) ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ : 1. ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ-Αγγειίδεο Παλαγηώηεο 2. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΒΔΡΟΗΑ : 1. ΡΟΜΣΗΟΤ ΣΔΛΛΑ ΒΟΛΟ : 1. ΠΟΛΤΕΟ ΗΧΑΝΝΖ 2. ΦΤΥΟΤΛΑ ΗΧΑΝΝΖ ΓΗΑΝΝΗΣΑ : 1.ΒΛΑΜΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΡΑΜΑ : 1. ΒΑΒΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 2. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΟΛΓΑ ΔΓΔΑ : 1. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΑΚΛΖΠΗΟ ΔΓΔΑ Η.Α.Δ- ηαπξίδεο Ησάλλεο ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ : 1. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ Η.Α.Δ, ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΡΖΣΖ- Μαλνύζαθαο Ησάλλεο 2. EUROMEDICA ΚΡΖΣΖ ΑΔ- ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΓΔΗΑ- Παπαδάθεο Δκκαλνπήι 3. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 4. ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ 5. ΓΑΚΑΛΑΚΖ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ : 1. ΓΔΝΗΚΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ 2. ΗΑΣΡΗΚΟ ΓΗΑΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΆΥΔΠΑ 4. ΚΑΣΗΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 5. ΓΟΤΜΑ ΑΡΓΤΡΗΟ 6

7 6. ΗΧΑΝΝΖ ΥΡΖΣΟ 7. ΔΤΡΧΓΗΑΓΝΧΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ 8. ΣΡΟΝΣΕΟ ΥΡΖΣΟ 9. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΑ : 1. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 2. ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΗΓΟΤ ΥΡΤΖ ΚΑΒΑΛΑ : 1. ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2. ΔΡΗΦΤΛΛΗΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΟΕΑΝΖ : 1. ΠΑΓΧΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 2. ΒΗΟΜΟΡΗΑΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΠΔ ΚΟΜΟΣΖΝΖ : 1. ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΘΡΑΚΖ ΑΔ ΛΑΡΗΑ : 1. ΗΑΣΡΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΔ. 2. ΚΑΡΑΛΟΗΕΟ ΛΑΕΑΡΟ 3. ΚΟΤΣΟΤΜΠΔΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 4. ΣΗΚΛΑ ΠΑΤΛΟ ΛΗΒΑΓΔΗΑ : 1. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΛΗΒΑΓΔΗΑ Η.ΑΔ. ΠΑΣΡΑ : 1. ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 2. ΒΗΟΔΞΔΣΑΖ Β. Μηραιόπνπινο- Θ.Γθνξίιαο ΟΔ 3. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΡΡΔ : 1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΡΑΓΗΟΗΟΣΟΠΧΝ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ- Γεσξγηηδίθεο Αζαλάζηνο ΠΑΡΣΖ : 1. ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟ ΑΔ-ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΑΡΣΖ ΣΡΗΚΑΛΑ : 1. EUROMEDICA- ΓΑΛΖΝΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΔ. 7

8 ΣΡΗΠΟΛΖ : 1. ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ ΥΑΝΗΑ : 1. ΗΑΣΡΗΚΟ ΥΑΝΗΧΝ ΑΔ 2. ΜΑΡΓΑΡΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΥΑΛΚΗΓΑ : 1. ΠΑΓΧΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 8

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Δφρεάν ηαηξηθέο επηζθέςεηο γηα θάζε θάηνρν, εηεζίσο ζε ηαηξνύο επηκειεηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Οη επηζθέςεηο αθνξνύλ προγραμμαηιζμένες ιαηρικές κλινικές επιζκέυεις θαη γίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα