O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία"

Transcript

1 O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ - ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΝΟΣΗΣΑ 4.1. ΚΡΕΑ Άξζξν 15 Πεδίν Εθαξκνγήο 1. Ζ παξνχζα ελφηεηα αθνξά θάζε έλλνηα θξέαηνο φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 853/2004 γηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο (βξψζηκα πξντφληα θξέαηνο, παξαπξντφληα θαη ηα παξαζθεπάζκαηα απηψλ) ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 2. Απφ πιεπξάο εθκεηαιιεχζεσλ / επηρεηξήζεσλ, ε παξνχζα απφθαζε αθνξά: α. Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ζθαγή δψσλ, εκπνξία, δηαθίλεζε, ηεκαρηζκφ θαη ηππνπνίεζε θξέαηνο θαη παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο. β. Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηαθίλεζε θαη εκπνξία θξέαηνο θαη δψσλ απφ ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο. γ. Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηε ιηαληθή πψιεζε θξέαηνο, ηα θξενπσιεία θαη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πνπ έρνπλ ηκήκα θξενπσιείνπ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΣΑΔΙΟ ΦΑΓΗ Άξζξν 16 Σήξεζε βηβιίνπ ζθαγώλ ζηα ζθαγεία ηεο ρώξαο, ηα νπνία είλαη εγθεθξηκέλα γηα ηε ζθαγή 1. ε φια ηα ζθαγεία ηεο Υψξαο (Ηδησηηθά, Γεκνηηθά θιπ.) ζηα νπνία γίλεηαη ζθαγή δψσλ, ηεξείηαη ππνρξεσηηθά βηβιίν ζθαγψλ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φιεο νη ζθαγέο ησλ δψσλ, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη ζε απηά γηα ζθαγή. 2. Σν βηβιίν ζθαγψλ ζεσξείηαη κε επζχλε ηνπ ζθαγείνπ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην ζθαγείν. Σν βηβιίν ζθαγψλ θξαηείηαη ζην ζθαγείν ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηειεπηαίν έηνο θαη επηδεηθλχεηαη ζε θάζε πξαγκαηνπνηνχκελν έιεγρν ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, εθφζνλ δεηεζεί. 3. Σα ελ ιφγσ ζθαγεία είλαη ππνρξεσκέλα γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ ζθαγψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Σν ελ ιφγσ βηβιίν ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ ζηήιεο: - 1ε ΣΖΛΖ «ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΦΑΓΖ» Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία πνπ ζθάρζεθε ην δψν. 1

2 - 2ε ΣΖΛΖ «ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΣΟΤ ΕΩΟΤ» Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κεηαθνξέα νδεγνχ θαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο πνπ κεηέθεξε ην δψν ζην ζθαγείν. - 3ε ΣΖΛΖ «ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΟΤ ΕΩΟΤ» Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία θαη έδξα) ηνπ θαηφρνπ ησλ δψσλ θαζψο θαη ε ηδηφηεηα απηνχ (Παξαγσγφο, ρνλδξέκπνξνο, εηζαγσγέαο, ιηαλνπσιεηήο θιπ.). - 4ε ΣΖΛΖ «ΦΤΛΖ ΣΟΤ ΕΩΟΤ» Αλαγξάθεηαη ε θπιή ηνπ θάζε δψνπ (π.ρ. αξνιέ, ίκεληαι θιπ.). - 5ε ΣΖΛΖ «ΑΡΗΘΜΟ ΔΝΩΣΗΟΤ» Αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ελσηίνπ πνπ θέξεη ην πξνο ζθαγή δψν. - 6ε ΣΖΛΖ «ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ» Αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο δηαβαηεξίνπ ηνπ δψνπ. - 7ε ΣΖΛΖ «ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΦΑΓΗΟΤ» Αλαγξάθεηαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ θάζε δψνπ κεηά ηε ζθαγή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή θιίκαθα θαηάηαμεο SEUROP π.ρ. AR3, D02 θιπ. - 8ε ΣΖΛΖ "ΑΡΗΘΜΟ ΦΑΓΖ" Αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο π.ρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 θιπ. ζθαγήο ηνπ δψνπ. - 9ε ΣΖΛΖ "ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΦΑΓΗΟΤ" Αλαγξάθεηαη ν πξννξηζκφο ηνπ ζθαγίνπ (Σαρ. Γ/λζε, Πφιε) θαζψο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν ζα ζηαιεί ην ζθάγην (Κξενπσιείν, Δξγαζηήξην θνπήοεπεμεξγαζίαο, Αιιαληνπνηία θιπ.). - 10ε ΣΖΛΖ "ΑΡΗΘΜΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ή ΓΔΛΣΗΟΤ ΑΠΟΣΟΛΖ" Αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο ηνπ ζθαγίνπ ή ν αξηζκφο ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο. - 11ε ΣΖΛΖ "ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ ΕΩΟΤ" Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ δψνπ. Δμαηξνχληαη δψα πνπ γελλήζεθαλ πξηλ απφ ην 1998 γηα ηα νπνία ε εκεξνκελία γέλλεζεο δελ αλαγξάθεηαη ζην δηαβαηήξην. 4. Δάλ γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ ζθάγηνπ δελ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ ζηήιεο (π.ρ. αξηζκφο δηαβαηεξίνπ), ηφηε απηή παξακέλεη θελή. 5. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν σο θάησζη: α) Με ηήξεζε βηβιίσλ ζθαγψλ ρίιηα επξψ ( 1.000) β) Διιηπήο ηήξεζε βηβιίσλ ζθαγψλ πεληαθφζηα επξψ ( 500). Άξζξν 17 Πεξί θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαηάηαμεο ζθάγησλ Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ηαμηλφκεζεο ησλ ζθάγησλ εθαξκφδεηαη ν Καλνληζκφο 1249/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2008, γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θιηκάθσλ θαηάηαμεο ησλ ζθάγησλ βννεηδψλ, ρνίξσλ θαη πξνβάησλ θαζψο θαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ θαη νη εθαξκνζηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Άξζξν 18 Παξαπξντόληα ζθάγησλ θαη ηξόπνο πώιεζεο ηνύησλ 1. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ θαλνληζκνχ 999/201 (Παξάξηεκα V) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πνπ αλαθέξεηαη ζηα πιηθά εηδηθνχ θηλδχλνπ, σο παξαπξντφληα ζεσξνχληαη φια ηα κέξε ηνπ δψνπ εθηφο απφ ην ζθάγην θαη ηα νπνία είλαη εδψδηκα π.ρ. ζπιάγρλα, πφδηα, νπξά, θεθάιη θ.ιπ. 2

3 2. Καζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη ιηαλνπσιεηέο θξενπψιεο πσινχλ ηηο ζπθσηαξηέο θαη ηα θεθαιάθηα ακλνεξηθίσλ θαη ακλνεξηθίσλ γάιαθηνο ρσξηζηά ηνπ θξέαηνο, απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα θεθαιάθηα πσινχληαη κε ην ηεκάρην θαη νη ζπθσηαξηέο κε ην θηιφ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν απφ άββαην ηνπ Λαδάξνπ κέρξη θαη Κπξηαθή ηνπ Θσκά, φπνπ κπνξνχλ λα πσινχλ ακλνεξίθηα θαη ακλνεξίθηα γάιαθηνο καδί κε ηα θεθάιηα θαη ηηο ζπθσηαξηέο ηνπο, φπνπ ηα θεθαιάθηα πσινχληαη ζε ηηκή αλά θηιφ. 3. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθφζηα επξψ ( 500) αλά ζθάγην. Άξζξν 19 Επηζήκαλζε βνείνπ θξέαηνο - ύζηεκα αλαγλώξηζεο θαη θαηαγξαθήο βννεηδώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Καλ / Όιεο νη επηρεηξήζεηο, νη θξενπψιεο θαη νη νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία ζθάγησλ βννεηδψλ θαη βνείνπ - κνζραξίζηνπ θξέαηνο, ηνπνζεηνχλ εηηθέηα ζηα ζθάγηα, ηεκάρηα απηψλ θαη ζην θξέαο (λσπφ - θαηεςπγκέλν, ζπζθεπαζκέλν ή κε), βάζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο. Ζ δηαθίλεζε θάζε ζθαγίνπ ή ηεκαρίσλ απηνχ δελ επηηξέπεηαη, εθφζνλ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε εηηθέηα. ε θάζε ζεκείν πψιεζεο αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πσιεηή, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή, ε εηηθέηα ζηα ειιεληθά κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ γέλλεζε, ηηο ρψξεο εθηξνθήο θαη ηελ ρψξα ζθαγήο ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην θξέαο θαζψο θαη ινηπά πξνβιεπφκελα ζηνηρεία. 2. Όινη νη παξαπάλσ θνξείο δηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά ζε θάζε έλα απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πψιεζεο, ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη πεξηεθηηθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο. Σν παξαπάλσ ζχζηεκα εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ θξέαηνο βννεηδψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δψσλ απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην θξέαο. 3. Σν ζχζηεκα θαηαγξαθήο πεξηιακβάλεη ηελ ΑΦΗΞΖ / ΑΓΟΡΑ θαη ΑΝΑΥΩΡΖΖ / ΠΩΛΖΖ ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ζθάγησλ ή ησλ ηεκαρίσλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηζηνηρία αθίμεσλ / αγνξψλ θαη αλαρσξήζεσλ / πσιήζεσλ. 4. Όιν ην αλσηέξσ ζχζηεκα απεηθνλίδεηαη ζε βηβιίν κε ηίηιν «ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΑΦΗΞΔΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΥΩΡΖΔΩΝ / ΠΩΛΖΔΩΝ» πνπ ζα είλαη αξηζκεκέλν θαηά ζειίδα θαη ζεσξεκέλν απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα κε αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα Δκπνξίνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο νξγάλσζεο θαη ζα παξακέλεη πάληα ζηελ έδξα απηψλ θαη ζα επηδεηθλχεηαη ππνρξεσηηθά ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα φηαλ δεηεζεί. 5. Οη ππφρξενη ηεο παξαγξάθνπ 2 δηαγξακκίδνπλ, ηεξνχλ θαη ελεκεξψλνπλ ην βηβιίν ππνρξεσηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη ζην θαησηέξσ ππφδεηγκα, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σν παξαπάλσ ζχζηεκα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα απνζήθεο ηεξνχλ νη επηρεηξήζεηο ή νη νξγαλψζεηο. 6. Σα θξενπσιεία αληί ηνπ παξαπάλσ βηβιίνπ, κπνξνχλ λα ηεξνχλ απινπνηεκέλν ζχζηεκα θαηαγξαθήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 7. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν σο θάησζη: α) Έιιεηςε εηηθέηαο κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζεκάλζεηο βνείνπ θξέαηνο ζε φια ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο εμαθφζηα επξψ ( 600) αλά ζθάγην ή ηεκάρην θξέαηνο. 3

4 β) Με ηήξεζε βηβιίνπ θαηαγξαθήο Αθίμεσλ/ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΥΩΡΖΔΩΝ / ΠΩΛΖΔΩΝ γηα ην ρνλδξεκπφξην ή χζηεκα θαηαγξαθήο γηα ην ιηαλεκπφξην ρίιηα επξψ ( 1.000). 8. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΑΦΗΞΔΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΥΩΡΖΔΩΝ / ΠΩΛΖΔΩΝ ΑΦΗΞΔΗ / ΑΓΟΡΔ Κσδ. Εψνπ (ή νκάδ αο δψσλ ) Πεξηγξα θή (γηα θξεάο) Πνζφηε ηα (Αξηζκ φο ηεκαρί σλ ή θηιά) Ζκεξνκε λία άθημεο ή αγνξάο ηνηρεία πξνκεζε πηή ηνηρε ία ηηκνι νγίνπ ΑΝΑΥΩΡΖΔΗ / ΠΩΛΖΔΗ Ζκεξνκελ ία αλαρψξε ζεο ή πψιεζεο ηνηρεί α Αγνξα ζηή ηνηρεία Σηκνινγί νπ ή Πεξηγξα Πνζφηε ιηαληθήο θή ηα (kg) απφδεημ εο Άξζξν 20 Πεξηγξαθή νξηζκέλσλ ηύπσλ ζθάγησλ ρνίξνπ 1. Πξνβιέπνληαη δχν ηχπνη ρνηξηλνχ, ν καδεηφο πνπ θέξεη ην δέξκα απνηξηρσκέλν θαη ν γδαξηφο πνπ ην δέξκα θαη ην ππνδφξην ιίπνο έρνπλ αθαηξεζεί πιήξσο (φζν βγαίλεη κε ην καραίξη). Γελ ππάξρνπλ ζπιάρλα, ηα πφδηα είλαη θνκκέλα ζηελ άξζξσζε ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ ηαξζνχ, ε νπξά είλαη θνκκέλε κεηαμχ 1νπ θαη 2νπ θνθθπγηθνχ ζπνλδχινπ, ην θεθάιη θνκκέλν ζηελ αηιαληντ- ληαθή δηάξζξσζε θαη έρεη αθαηξεζεί θαη ην δηάθξαγκα. 2. Σα ρνηξίδηα (θάησ ησλ 20 kg) είλαη καδεηά θαη θέξνπλ θαη' εμαίξεζε ην θεθάιη θαη ηα πφδηα. 3. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ επξψ ( 500). Άξζξν 21 Σξόπνο ηεκαρηζκνύ από ιηαλνπσιεηέο ηνπ ρνηξηλνύ ζθάγηνπ ηύπνπ θαξέ θαη ηνπ ζθάγηνπ βννεηδώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνπβαινεηδώλ) 1. Σα εκηκφξηα ηχπνπ θαξέ δηακνξθψλνληαη κεηά απφ: α. ηνλ εθζπιαρληζκφ, ηελ αθαίξεζε απφ ηα ζθάγηα ησλ άθξσλ, ηεο νπξάο θαη ηεο θεθαιήο πνπ απνθφπηεηαη απφ ηελ αηιαληντληαθή άξζξσζε β. ηε δηρνηφκεζε ηνπ ζθάγηνπ ζε δχν εκηκφξηα κε ηνκή πνπ αξρίδεη απφ ηελ εβηθή ζχκθπζε θαη δηέξρεηαη απφ ην κέζνλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη θαζ' φιν ην κήθνο ηεο γ. ηελ αθαίξεζε ηνπ θάησ κηζνχ ησλ ζσξαθνθνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ θαη πιεπξψλ καδί κε ηνπο κπο ηνπο κε ηνκή πνπ αξρίδεη απφ ην πξφζζην ρείινο ηνπ ηεηξαθέθαινπ κεξηαίνπ θαη βαίλεη παξάιιεια πξνο ηνπο νζθπτθνχο ζπνλδχινπο κέρξη ηνπ κέζνπ πεξίπνπ ηεο 14εο πιεπξάο θαη ζπλερίδεη επζεία θαη παξάιιειε πξνο ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζην χςνο ηεο σκνβξαρηφληαο άξζξσζεο δ. ηελ πιήξε απνιίπσζε ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζθάγηνπ κε ηαπηφρξνλε αθαίξεζε ηνπ δέξκαηνο εθφζνλ ην ρνίξεην θξέαο ηχπνπ θαξξέ είλαη ηχπνπ καδεηνχ. 4

5 2. Οη ιηαλνπσιεηέο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηα εκηκφξηα ζθάγηνπ ρνηξηλνχ ηχπνπ «θαξέ» ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ (α-δ) ζηα εμήο ηκήκαηα: α. Σνλ κεξφ απφ ηνλ ηαξζφ θαη άλσ β. Σα ζσξαθνθνηιηαθά ηνηρψκαηα (παληζέηα) γ. Όιε ηε ρψξα ησλ ζσξαθηθψλ θαη νζθπτθψλ ζπνλδχισλ (κπξηδφιεο) δ. Σελ σκνπιάηε κέρξη ηεο αξζξψζεσο ηνπ θαξπνχ ε. Σνπο ηξαρειηθνχο ζπνλδχινπο (ιαηκφο) 3. Οη ιηαλνπσιεηέο λσπνχ θξέαηνο βννεηδψλ ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηηο θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Π.Γ. 186/1981, ζρεηηθά κε ηα φξηα θαη ηνλ ηξφπν θνπήο ησλ ηεκαρίσλ ηνπ ελ ιφγσ θξέαηνο θαη λα πξνζθέξνπλ ηα ζθάγηα απηά ζηα εμήο ηεκάρηα: α. Κφηζη κπξνζηηλνχ άθξνπ β. Πνληίθη γ. πάια δ. Σξάρεινο ε. ηήζνο ζη. ηεζνπιεπξέο δ. Μπξηδφιεο ε. παινκπξηδφιεο ζ. Καπάθη η. Φηιεηάθη ηα. Γηάθξαγκα ηβ. ηχινη δηαθξάγκαηνο ηγ. Λάπα ηδ. Φηιέην ηε. Κφληξα ηζη. Κηιφην ηδ. Κφηζη πίζσ άθξνπ ηε. Μεξφο (πνπ πεξηιακβάλεη ην ηξάλο, λνπά, νπξά, ζηξνγγπιφ). ηζ. Παξαθηιέην 4. Οη ιηαλνπσιεηέο, φηαλ ηεκαρίδνπλ απφ ηα παξαπάλσ ηεκάρηα ηα ππφ ζηνηρεία (δ), (ε) θαη (ηε) ηα θφβνπλ ζε θέηεο κε πιεπξά θαη ρσξίο πιεπξά θαη ηα πσινχλ ζηνλ πειάηε ζηελ ζεηξά (δειαδή κία θέηα κε πιεπξά θαη κία θέηα ρσξίο πιεπξά). 5. Μεηά ην δηαρσξηζκφ ησλ κπξηδνιψλ απφ ην ρνηξηλφ ζθάγην θξέαηνο ηχπνπ «Ζκηκφξην θαξέ», θαηά ηνλ ηξφπν πνχ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 1, επηηξέπεηαη ζηνπο ιηαλνπσιεηέο λα αθαηξνχλ ην ελζσκαησκέλν ζηηο ρνηξηλέο κπξηδφιεο «θηιέην» δειαδή ην ςαξνλέθξη θαη λα ην πσινχλ, σο απηνηειέο ηεκάρην ζηνλ θαηαλαισηή. Σν ελ ιφγσ θηιέην πξνζθέξεηαη ζηνλ θαηαλαισηή σο θαζαξφ θξέαο (δειαδή ρσξίο νζηά, ιίπε, ηέλνληεο, λεχξα). 6. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ επξψ ( 500). ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΣΑΔΙΟ ΥΟΝΔΡΙΚΗ Άξζξν 22 Επηρεηξήζεηο ρνλδξεκπνξίαο θξεάησλ θαη πνπιεξηθώλ Οη επηρεηξήζεηο ρνλδξεκπνξίαο θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο πεξηιακβάλνπλ εηζαγσγείο - ρνλδξεκπφξνπο, ρνλδξεκπφξνπο, δσέκπνξνπο, βηνκεραλίεο - βηνηερλίεο - εξγαζηήξηα θνπήο ηεκαρηζκνχ, επεμεξγαζίαο, 5

6 ηππνπνίεζεο θαη πξνζπζθεπαζίαο θξεάησλ, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θηελνηξφθσλ ή άιισλ εκπνξηθψλ θνξέσλ αλεμάξηεηα βαζκίδαο θηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο, κεκνλσκέλνπο θηελνηξφθνπο, εηζαγσγείο - αληηπξνζψπνπο νίθσλ εμσηεξηθνχ, ρνλδξέκπνξν - ιηαλνπσιεηή, αληηπξνζψπνπο - εθπξνζψπνπο πνπ δηελεξγνχλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, άιινπο κε θαηνλνκαδφκελνπο, πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα ρνλδξεκπνξίαο. Άξζξν 23 ηνηρεία - ελδείμεηο ζηα παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο λσπώλ βννεηδώλ θαη ρνηξηλώλ λσπώλ - θαηεςπγκέλσλ 1. Δπί ησλ εθδηδνκέλσλ παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο λσπψλ θξεάησλ βννεηδψλ θαη βνπβαινεηδψλ θαζψο θαη ρνηξηλψλ θξεάησλ λσπψλ - θαηεςπγκέλσλ, αλαγξάθεηαη θαη θαηνλνκάδεηαη πιήξσο θαη νινθιεξσκέλα, ε πεξηγξαθή θάζε πσινχκελεο κνξθήο ησλ ελ ιφγσ θξεάησλ. 2. Δηδηθά νη αλαγξαθφκελεο ζην ηηκνιφγην ελδείμεηο «κε νζηά» ή «ρσξίο νζηά», κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ελδείμεηο «Μ/Ο» ή «Α/Ο», αληίζηνηρα. 3. ε φια ηα παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο λσπνχ βνείνπ θξέαηνο (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θιπ.) αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, εθηφο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ θαη ε θαηάηαμε ηνπ ζθαγίνπ, βάζε ηεο Κνηλνηηθήο Κιίκαθαο Καηάηαμεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 17 θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ησλ ελδείμεσλ απηψλ. Δπίζεο επί ησλ παξαζηαηηθψλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο λσπνχ βνείνπ θξέαηνο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν θσδηθφο αξηζκφο θάζε δψνπ (ελψηην) ή ηεο νκάδαο ησλ δψσλ. 4. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δπν ρηιηάδεο επξψ ( 2.000) αλά παξαζηαηηθφ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΣΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗ Άξζξν 24 Επηζήκαλζε 1. Σα θξενπσιεία, ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πνπ έρνπλ ηκήκα θξενπσιείνπ θαζψο θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία θξέαηνο, ππνρξενχληαη θαηά ηε ιηαληθή πψιεζε θξέαηνο λσπνχ, θαηεςπγκέλνπ, ζπζθεπαζκέλνπ, ηεκαρίσλ θξέαηνο, θηκά, θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη βξψζηκσλ πξντφλησλ απηνχ, λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππ' αξηζκ /2009 θαη /2009 θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαζψο θαη ηεο ππ' αξηζκ /2009 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 2. Οη σο άλσ απνθάζεηο, εθαξκφδνληαη θαηά ην κέξνο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014, νπφηε θαη ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. 412/8932/2012 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαγξαθή ηεο θαηαγσγήο - πξνέιεπζεο ηνπ θξέαηνο. 3. Οη ππφρξενη ηεο παξαγξάθνπ 1, φζνλ αθνξά ζην βφεην θαη κνζραξίζην θξέαο, πξέπεη επηπιένλ λα εθαξκφδνπλ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. 412/8932/2012 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηεο ππ' αξηζκ /2002 ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 6

7 Σξνθίκσλ, ηεο ππ' αξηζκ /2004 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαζψο ηηο ελσζηαθέο δηαηάμεηο: Α. ηνπ Καλ.(ΔΚ) αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο (Δ.Δ. αξ. L 204 ηεο , ζει. 1) "γηα ηελ ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλ. 820/97 ηνπ πκβνπιίνπ" θαη ηδίσο ηνλ ηίηιν ΗΗ "Δπηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε "βάζε ην βφεην θξέαο" θαη Β. ηνπ Καλ.(ΔΚ) αξηζ. 1825/2000 ηεο Δπηηξνπήο ηεο (Δ.Δ. αξ. L216/2000 ηεο , ζει. 8) "γηα ηελ ζέζπηζε ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαλ. αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο" 4. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ ( 1.000). Άξζξν 25 Κνπή θαη πώιεζε κε πξνζπζθεπαζκέλνπ θηκά 1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο ιηαλνπσιεηέο λα δηαηεξνχλ θαη λα εθζέηνπλ γηα πψιεζε έηνηκν κε πξνζπζθεπαζκέλν θηκά, δειαδή θνκκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ, απφ λσπφ ή θαηεςπγκέλν θξέαο. 2. Οη ιηαλνπσιεηέο ππνρξενχληαη λα θφβνπλ ηνλ θηκά απφ θνκκάηη θξέαηνο κε νζηά ή ρσξίο νζηά, πνπ δηαιέγεη ν θαηαλαισηήο θαη ε θνπή λα γίλεηαη πάληα κπξνζηά ζηνλ θαηαλαισηή. 3. Ζ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θηκά είλαη απηή ζηελ νπνία πσιείηαη ην θνκκάηη θξέαηνο (κε νζηά ή ρσξίο νζηά), απφ ην νπνίν παξαζθεπάζζεθε ν θηκάο θαη απαγνξεχεηαη θάζε πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ιφγσ θχξαο, θνπήο, πεξηπνίεζεο, αθαίξεζεο νζηψλ θιπ. 4. Οη ιηαλνπσιεηέο ππνρξενχληαη λα θφβνπλ ζε δηαθνξεηηθή κεραλή ηνλ θηκά πνπ πξνέξρεηαη απφ θξέαο πνπιεξηθψλ. 5. Οη παξαπάλσ κεραλέο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεκείν ηέηνην ψζηε ε θνπή λα είλαη απνιχησο νξαηή απφ ηνλ θαηαλαισηή. 6. Πξηλ απφ ηελ θνπή θξέαηνο ζε θηκά, ν θξενπψιεο ππνρξενχηαη λα θαζαξίζεη ηειείσο ηε κεραλή απφ ππνιείκκαηα πξνεγνχκελεο θνπήο, εθφζνλ ν θαηαλαισηήο ην δεηήζεη. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ην ππφιεηκκα θηκά πνπ ππάξρεη ζηε κεραλή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε βάξνο ηα 100 γξακκάξηα. 7. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ επξψ ( 500) αλά παξάβαζε θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 επηβάιιεηαη πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ ( 1.000). Άξζξν 26 Σήξεζε πηλαθίδσλ - Έθζεζε θξεάησλ πξνο πώιεζε 1. Οη ιηαλνπσιεηέο θξεάησλ ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ ηελ πηλαθίδα ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο παξνχζεο, κε ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: α. Σν είδνο (π.ρ. κνζράξη, θαηζίθη, ρνηξηλφ, αξλί, ζπθψηη, κφζρνπ, θεθάιη αξλίζην, γιψζζα κφζρνπ θιπ.). β. Σν ηεκάρην θξέαηνο (π.ρ. ζπάια, θφληξα, κπάια, θαπάθη, ζηήζνο, ιάπα, ειηά θιπ.). γ. «ΜΔ ΟΣΑ» ή «ΥΩΡΗ ΟΣΑ». δ. Σελ θαηαγσγή - πξνέιεπζε ηνπ θξέαηνο φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24. ε. Σελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, θαηά κνλάδα βάξνπο, ηεκάρην θ.ιπ. 7

8 2. ηνπο παξαβάηεο επηβάιινληαη αληίζηνηρα νη θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο παξνχζεο. Άξζξν 27 ήκαλζε - Εηζαγσγή - Εκπνξία δσληαλώλ δώσλ εηζαγσγήο 1. Πξνθεηκέλνπ γηα δσληαλά δψα (βννεηδή, αηγνπξφβαηα θαη ρνηξηλά) πξνέιεπζεο Σξίησλ Υσξψλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ ρψξα καο γηα ζθαγή ή πάρπλζε, ε είζνδνο ηνχησλ ζην ειιεληθφ έδαθνο είλαη επηηξεπηή κφλν εθφζνλ θέξνπλ ζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, σο εμήο: α) Βννεηδή: Καλνληζκφο (ΔΚ) 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΠΓ 308/2000 (Α' 252), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΠΓ 170/2002 (Α' 156). β) Αηγνπξφβαηα: Καλνληζκφο (ΔΚ) 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, αξηζ / (Β' 253) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ / (Β' 823) αληίζηνηρε, γ) Υνηξηλά: Οδεγία 2008/71/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ΠΓ 308/2000 (Α' 252), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΠΓ 170/2002 (Α' 156), αξηζ / (Β' 1170) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 2. Απαγνξεχεηαη ε πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ δψσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη φξνη ζήκαλζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 3. Ο έιεγρνο χπαξμεο ησλ εηδηθψλ ζεκάλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη απφ ηνλ επίζεκν θηελίαηξν ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ ΤΚΔ θαη ζπληάζζεηαη, γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, ζρεηηθφ έγγξαθν (Κνηλφ Κηεληαηξηθφ έγγξαθν Δηζφδνπ-ΚΚΔΔ), πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο έδξαο ηνπ εηζαγσγέα ή παρπληή. 4. Πξνθεηκέλνπ γηα βννεηδή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνπβαινεηδψλ), αηγνπξφβαηα θαη ρνηξηλά πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξψλ, πνπ εηζάγνληαη δσληαλά γηα ζθαγή, νη εηζαγσγείο ηνχησλ ππφθεηληαη ζηηο θαησηέξσ ππνρξεψζεηο: α) Σνπιάρηζηνλ 24 ψξεο, πξηλ ηελ άθημε ζηα ζχλνξα θάζε εηζαγφκελεο παξηίδαο ησλ δψσλ, ελεκεξψλνπλ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηνπ ζπλνξηαθνχ ζηαζκνχ, αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή απηή. β) Δλεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ζρεηηθά κε ην ζθαγείν, φπνπ πξνηίζεληαη λα ζθάμνπλ ηα δψα, πξνθεηκέλνπ ην ελ ιφγσ ζθαγείν λα κλεκνλεπζεί ζηελ άδεηα, πνπ ρνξεγεί ε ηνπηθή Κηεληαηξηθή Τπεξεζία. γ) Ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ησλ δψσλ (ειεχζεξσλ εηζαγσγήο) ζηε ρψξα καο, κεηαθέξνπλ νιφθιεξε ηελ παξηίδα εηζαγσγήο κφλν ζην ζθαγείν ηεο πεξίπησζεο β), φπνπ πξνβαίλνπλ ζηε ζθαγή ησλ δψσλ ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ησλ δψσλ ζην ζθαγείν. 5. Δηζαγσγείο δσληαλψλ δψσλ Σξίησλ Υσξψλ πξνο πάρπλζε, εθφζνλ ηα δηαζέηνπλ ζε ηξίηνπο, ππνρξενχληαη λα ηα πσιήζνπλ ζε αγνξαζηέο, πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ παρπληή. 6. Πξνθεηκέλνπ γηα ηα δψα Σξίησλ Υσξψλ ηεο παξαγξάθνπ 1, πξννξηδφκελα γηα ζθαγή, ε αγνξαπσιεζία, εκπνξία, δηαθίλεζε θαη θάζε άιιε εκπνξηθή ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη κφλν ζε βάξνο λσπνχ θξέαηνο θαη φρη ζε βάξνο δσληαλνχ δψνπ. ηηο ξπζκίζεηο απηέο ππάγνληαη θαη νη θάηνρνη ηέηνησλ δψσλ, πνπ εηζήρζεζαλ γηα πάρπλζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα ηα εκπνξεπζνχλ, ππφ ηελ επηθχιαμε κφλν ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξαγξάθνπ Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6, επηηξέπεηαη ε αγνξαπσιεζία αηγνπξνβάησλ θαηά βάξνο δσληαλνχ δψνπ, ππφ ηελ 8

9 πξνυπφζεζε φηη ε εκπνξηθή πξάμε ζα ιάβεη ρψξα κφλν ζην ζθαγείν, φπνπ ν εηζαγσγέαο ή ν θάηνρνο πσιεηήο κεηέθεξε ηα δψα γηα ζθαγή. πληξερνχζεο ηεο αγνξαπσιεζίαο απηήο, ν αγνξαζηήο ησλ αηγνπξνβάησλ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηε ζθαγή ησλ δψσλ ζην ίδην παξαπάλσ ζθαγείν θαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αγνξαπσιεζίαο ηνπ είδνπο. 8. Απαγνξεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε αθαίξεζε ή παξαπνίεζε ησλ επί ησλ δψσλ εηζαγσγήο θεξνκέλσλ εηδηθψλ ζεκάλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, πξηλ απφ ηε ζθαγή ηνπο. 9. Πξνθεηκέλνπ γηα δσληαλά δψα, πνπ εηζάγνληαη απφ ρψξεο ΔΔ γηα ζθαγή, ακέζσο κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ρψξα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 420/93 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). 10. Οη παρπληέο, εθφζνλ αγνξάδνπλ πξνο εκπνξία θαη ζθάγηα βννεηδψλ, αηγνπξνβάησλ θαη ρνηξηλψλ εγρψξηαο παξαγσγήο απφ θηελνηξφθνπο, ε ελ ιφγσ αγνξά ζα γίλεηαη κφλν ζε βάξνο θξέαηνο θαη φρη ζε βάξνο δσληαλνχ δψνπ. 11. Μεηά ηε κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ δψσλ ζηα εγθεθξηκέλα ζθαγεία νη εκπίπηνληεο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 εηζαγσγείο ή θάηνρνη ησλ δψσλ θαζψο θαη νη αγνξαζηέο απηψλ ηεο παξαγξάθνπ 6, ππφθεηληαη ζηελ θαησηέξσ ππνρξέσζε: Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζθαγήο ησλ δψσλ επηδεηθλχνπλ ζηνλ αξκφδην θηελίαηξν επίζεκν πγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ (ΚΚΔΔ), ηε δηαζάθεζε ηεισληζκνχ ζε αλάισζε ηεο παξηίδαο εηζαγσγήο ησλ δψσλ θαη ην ηηκνιφγην απφ ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ην είδνο ηνπ δψνπ, ε πξνέιεπζε ηνπ θαη ε πνζφηεηα ηεο παξηίδαο εηζαγσγήο. 12. Μέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, νη παρπληέο δψσλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο-Σξνθίκσλ ηεο έδξαο ηνπο, βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πνπ λα πηζηνπνηείηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο εθηξέθεη δψα πξνο πάρπλζε. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ αθνξά ηνπο παρπληέο δψσλ, πνπ έρνπλ ήδε ππνβάιιεη ηελ παξαπάλσ βεβαίσζε. 13. ηελ ίδηα ππνρξέσζε ππφθεηληαη θαη νη αζρνινχκελνη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, κε παρχλζεηο δψσλ, ηεο βεβαίσζεο ππνβαιινκέλεο ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ πξψηε αγνξά δψσλ πξνο πάρπλζε. 14. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ ( 1.000) αλά παξάβαζε. Άξζξν 28 Εηδηθέο ππνρξεώζεηο - ξπζκίζεηο επηπέδνπ ιηαληθήο 1. Δθφζνλ κε βάζε ηηο πηλαθίδεο, ηηκνθαηαιφγνπο θ.ιπ, ην θξέαο πσιείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο αλά θηιφ ή ηεκάρην απηφ ζπζθεπάδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπαζίεο. 2. Πψιεζε ζε επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζε, εκπνξία ή επεμεξγαζία, είλαη θαηαξρήλ επηηξεπηή ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ θαλνληζκψλ 852/2004 θαη 853/2004 θαη ησλ ινηπψλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή. 3. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ επξψ ( 500) αλά παξάβαζε. Άξζξν 29 Εηζαγόκελα θαηεςπγκέλα θξέαηα βννεηδώλ θαη βνπβαινεηδώλ κε εηδηθό θαζεζηώο από αιιαληνπνηίεο θαη θνλζεξβνπνηίεο 9

10 1. Απαγνξεχεηαη ζηηο αιιαληνπνηίεο θαη θνλζεξβνπνηίεο πνπ πξνκεζεχνληαη θαηεςπγκέλα θξέαηα βννεηδψλ θαη βνπβαινεηδψλ κε εηδηθφ θαζεζηψο (απφ ηελ παξέκβαζε ή απφ εηδηθέο δαζκνινγηθέο πνζνζηψζεηο εηζαγσγήο), λα πσιήζνπλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ηα ελ ιφγσ θξέαηα. 2. Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνλδήπνηε λα αγνξάζεη ηα θξέαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 απφ αιιαληνπνηίεο θαη θνλζεξβνπνηίεο. 3. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δέθα ρηιηάδσλ επξψ ( ) αλά παξάβαζε. 10

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΩΝ ΕΚΣΡΟΥΩΝ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΩΝ ΕΚΣΡΟΥΩΝ Νηξβάλα & Κνπξηίδνπ 56-58, 111 45 Αζήλα, Τει: 210-839 2000, Fax: 210-8231 438 e-mail: agrocert@otenet.gr, web site: www.elgo.gr ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΩΝ ΕΚΣΡΟΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Αζήλα, 18.09.2009 Αξ. πξση.: 323902 ΘΔΜΑ: «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ θαλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΤΑΛΛΟΙΩΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΤΑΛΛΟΙΩΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΤΑΛΛΟΙΩΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΔΤΑΛΛΟΙΩΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Άπθπο 1 Οπιζμοί Γηα ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Α) ΦΝΟΔΑΠ ΗΓΟΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ) 1. Φνξέαο ίδξπζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο (Ιεηηνπξγίαο) είλαη ν Γήκνο Θαξπελεζίνπ βάζεη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα