O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία"

Transcript

1 O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ - ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΝΟΣΗΣΑ 4.1. ΚΡΕΑ Άξζξν 15 Πεδίν Εθαξκνγήο 1. Ζ παξνχζα ελφηεηα αθνξά θάζε έλλνηα θξέαηνο φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 853/2004 γηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο (βξψζηκα πξντφληα θξέαηνο, παξαπξντφληα θαη ηα παξαζθεπάζκαηα απηψλ) ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 2. Απφ πιεπξάο εθκεηαιιεχζεσλ / επηρεηξήζεσλ, ε παξνχζα απφθαζε αθνξά: α. Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ζθαγή δψσλ, εκπνξία, δηαθίλεζε, ηεκαρηζκφ θαη ηππνπνίεζε θξέαηνο θαη παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο. β. Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηαθίλεζε θαη εκπνξία θξέαηνο θαη δψσλ απφ ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο. γ. Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηε ιηαληθή πψιεζε θξέαηνο, ηα θξενπσιεία θαη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πνπ έρνπλ ηκήκα θξενπσιείνπ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΣΑΔΙΟ ΦΑΓΗ Άξζξν 16 Σήξεζε βηβιίνπ ζθαγώλ ζηα ζθαγεία ηεο ρώξαο, ηα νπνία είλαη εγθεθξηκέλα γηα ηε ζθαγή 1. ε φια ηα ζθαγεία ηεο Υψξαο (Ηδησηηθά, Γεκνηηθά θιπ.) ζηα νπνία γίλεηαη ζθαγή δψσλ, ηεξείηαη ππνρξεσηηθά βηβιίν ζθαγψλ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φιεο νη ζθαγέο ησλ δψσλ, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη ζε απηά γηα ζθαγή. 2. Σν βηβιίν ζθαγψλ ζεσξείηαη κε επζχλε ηνπ ζθαγείνπ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην ζθαγείν. Σν βηβιίν ζθαγψλ θξαηείηαη ζην ζθαγείν ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηειεπηαίν έηνο θαη επηδεηθλχεηαη ζε θάζε πξαγκαηνπνηνχκελν έιεγρν ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, εθφζνλ δεηεζεί. 3. Σα ελ ιφγσ ζθαγεία είλαη ππνρξεσκέλα γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ ζθαγψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Σν ελ ιφγσ βηβιίν ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ ζηήιεο: - 1ε ΣΖΛΖ «ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΦΑΓΖ» Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία πνπ ζθάρζεθε ην δψν. 1

2 - 2ε ΣΖΛΖ «ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΣΟΤ ΕΩΟΤ» Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κεηαθνξέα νδεγνχ θαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο πνπ κεηέθεξε ην δψν ζην ζθαγείν. - 3ε ΣΖΛΖ «ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΟΤ ΕΩΟΤ» Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία θαη έδξα) ηνπ θαηφρνπ ησλ δψσλ θαζψο θαη ε ηδηφηεηα απηνχ (Παξαγσγφο, ρνλδξέκπνξνο, εηζαγσγέαο, ιηαλνπσιεηήο θιπ.). - 4ε ΣΖΛΖ «ΦΤΛΖ ΣΟΤ ΕΩΟΤ» Αλαγξάθεηαη ε θπιή ηνπ θάζε δψνπ (π.ρ. αξνιέ, ίκεληαι θιπ.). - 5ε ΣΖΛΖ «ΑΡΗΘΜΟ ΔΝΩΣΗΟΤ» Αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ελσηίνπ πνπ θέξεη ην πξνο ζθαγή δψν. - 6ε ΣΖΛΖ «ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ» Αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο δηαβαηεξίνπ ηνπ δψνπ. - 7ε ΣΖΛΖ «ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΦΑΓΗΟΤ» Αλαγξάθεηαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ θάζε δψνπ κεηά ηε ζθαγή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή θιίκαθα θαηάηαμεο SEUROP π.ρ. AR3, D02 θιπ. - 8ε ΣΖΛΖ "ΑΡΗΘΜΟ ΦΑΓΖ" Αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο π.ρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 θιπ. ζθαγήο ηνπ δψνπ. - 9ε ΣΖΛΖ "ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΦΑΓΗΟΤ" Αλαγξάθεηαη ν πξννξηζκφο ηνπ ζθαγίνπ (Σαρ. Γ/λζε, Πφιε) θαζψο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν ζα ζηαιεί ην ζθάγην (Κξενπσιείν, Δξγαζηήξην θνπήοεπεμεξγαζίαο, Αιιαληνπνηία θιπ.). - 10ε ΣΖΛΖ "ΑΡΗΘΜΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ή ΓΔΛΣΗΟΤ ΑΠΟΣΟΛΖ" Αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο ηνπ ζθαγίνπ ή ν αξηζκφο ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο. - 11ε ΣΖΛΖ "ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ ΕΩΟΤ" Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ δψνπ. Δμαηξνχληαη δψα πνπ γελλήζεθαλ πξηλ απφ ην 1998 γηα ηα νπνία ε εκεξνκελία γέλλεζεο δελ αλαγξάθεηαη ζην δηαβαηήξην. 4. Δάλ γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ ζθάγηνπ δελ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ ζηήιεο (π.ρ. αξηζκφο δηαβαηεξίνπ), ηφηε απηή παξακέλεη θελή. 5. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν σο θάησζη: α) Με ηήξεζε βηβιίσλ ζθαγψλ ρίιηα επξψ ( 1.000) β) Διιηπήο ηήξεζε βηβιίσλ ζθαγψλ πεληαθφζηα επξψ ( 500). Άξζξν 17 Πεξί θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαηάηαμεο ζθάγησλ Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ηαμηλφκεζεο ησλ ζθάγησλ εθαξκφδεηαη ν Καλνληζκφο 1249/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2008, γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θιηκάθσλ θαηάηαμεο ησλ ζθάγησλ βννεηδψλ, ρνίξσλ θαη πξνβάησλ θαζψο θαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ θαη νη εθαξκνζηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Άξζξν 18 Παξαπξντόληα ζθάγησλ θαη ηξόπνο πώιεζεο ηνύησλ 1. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ θαλνληζκνχ 999/201 (Παξάξηεκα V) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πνπ αλαθέξεηαη ζηα πιηθά εηδηθνχ θηλδχλνπ, σο παξαπξντφληα ζεσξνχληαη φια ηα κέξε ηνπ δψνπ εθηφο απφ ην ζθάγην θαη ηα νπνία είλαη εδψδηκα π.ρ. ζπιάγρλα, πφδηα, νπξά, θεθάιη θ.ιπ. 2

3 2. Καζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη ιηαλνπσιεηέο θξενπψιεο πσινχλ ηηο ζπθσηαξηέο θαη ηα θεθαιάθηα ακλνεξηθίσλ θαη ακλνεξηθίσλ γάιαθηνο ρσξηζηά ηνπ θξέαηνο, απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα θεθαιάθηα πσινχληαη κε ην ηεκάρην θαη νη ζπθσηαξηέο κε ην θηιφ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν απφ άββαην ηνπ Λαδάξνπ κέρξη θαη Κπξηαθή ηνπ Θσκά, φπνπ κπνξνχλ λα πσινχλ ακλνεξίθηα θαη ακλνεξίθηα γάιαθηνο καδί κε ηα θεθάιηα θαη ηηο ζπθσηαξηέο ηνπο, φπνπ ηα θεθαιάθηα πσινχληαη ζε ηηκή αλά θηιφ. 3. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθφζηα επξψ ( 500) αλά ζθάγην. Άξζξν 19 Επηζήκαλζε βνείνπ θξέαηνο - ύζηεκα αλαγλώξηζεο θαη θαηαγξαθήο βννεηδώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Καλ / Όιεο νη επηρεηξήζεηο, νη θξενπψιεο θαη νη νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία ζθάγησλ βννεηδψλ θαη βνείνπ - κνζραξίζηνπ θξέαηνο, ηνπνζεηνχλ εηηθέηα ζηα ζθάγηα, ηεκάρηα απηψλ θαη ζην θξέαο (λσπφ - θαηεςπγκέλν, ζπζθεπαζκέλν ή κε), βάζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο. Ζ δηαθίλεζε θάζε ζθαγίνπ ή ηεκαρίσλ απηνχ δελ επηηξέπεηαη, εθφζνλ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε εηηθέηα. ε θάζε ζεκείν πψιεζεο αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πσιεηή, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή, ε εηηθέηα ζηα ειιεληθά κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ γέλλεζε, ηηο ρψξεο εθηξνθήο θαη ηελ ρψξα ζθαγήο ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην θξέαο θαζψο θαη ινηπά πξνβιεπφκελα ζηνηρεία. 2. Όινη νη παξαπάλσ θνξείο δηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά ζε θάζε έλα απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πψιεζεο, ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη πεξηεθηηθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο. Σν παξαπάλσ ζχζηεκα εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ θξέαηνο βννεηδψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δψσλ απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην θξέαο. 3. Σν ζχζηεκα θαηαγξαθήο πεξηιακβάλεη ηελ ΑΦΗΞΖ / ΑΓΟΡΑ θαη ΑΝΑΥΩΡΖΖ / ΠΩΛΖΖ ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ζθάγησλ ή ησλ ηεκαρίσλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηζηνηρία αθίμεσλ / αγνξψλ θαη αλαρσξήζεσλ / πσιήζεσλ. 4. Όιν ην αλσηέξσ ζχζηεκα απεηθνλίδεηαη ζε βηβιίν κε ηίηιν «ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΑΦΗΞΔΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΥΩΡΖΔΩΝ / ΠΩΛΖΔΩΝ» πνπ ζα είλαη αξηζκεκέλν θαηά ζειίδα θαη ζεσξεκέλν απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα κε αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα Δκπνξίνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο νξγάλσζεο θαη ζα παξακέλεη πάληα ζηελ έδξα απηψλ θαη ζα επηδεηθλχεηαη ππνρξεσηηθά ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα φηαλ δεηεζεί. 5. Οη ππφρξενη ηεο παξαγξάθνπ 2 δηαγξακκίδνπλ, ηεξνχλ θαη ελεκεξψλνπλ ην βηβιίν ππνρξεσηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη ζην θαησηέξσ ππφδεηγκα, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σν παξαπάλσ ζχζηεκα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα απνζήθεο ηεξνχλ νη επηρεηξήζεηο ή νη νξγαλψζεηο. 6. Σα θξενπσιεία αληί ηνπ παξαπάλσ βηβιίνπ, κπνξνχλ λα ηεξνχλ απινπνηεκέλν ζχζηεκα θαηαγξαθήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 7. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν σο θάησζη: α) Έιιεηςε εηηθέηαο κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζεκάλζεηο βνείνπ θξέαηνο ζε φια ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο εμαθφζηα επξψ ( 600) αλά ζθάγην ή ηεκάρην θξέαηνο. 3

4 β) Με ηήξεζε βηβιίνπ θαηαγξαθήο Αθίμεσλ/ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΥΩΡΖΔΩΝ / ΠΩΛΖΔΩΝ γηα ην ρνλδξεκπφξην ή χζηεκα θαηαγξαθήο γηα ην ιηαλεκπφξην ρίιηα επξψ ( 1.000). 8. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΑΦΗΞΔΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΥΩΡΖΔΩΝ / ΠΩΛΖΔΩΝ ΑΦΗΞΔΗ / ΑΓΟΡΔ Κσδ. Εψνπ (ή νκάδ αο δψσλ ) Πεξηγξα θή (γηα θξεάο) Πνζφηε ηα (Αξηζκ φο ηεκαρί σλ ή θηιά) Ζκεξνκε λία άθημεο ή αγνξάο ηνηρεία πξνκεζε πηή ηνηρε ία ηηκνι νγίνπ ΑΝΑΥΩΡΖΔΗ / ΠΩΛΖΔΗ Ζκεξνκελ ία αλαρψξε ζεο ή πψιεζεο ηνηρεί α Αγνξα ζηή ηνηρεία Σηκνινγί νπ ή Πεξηγξα Πνζφηε ιηαληθήο θή ηα (kg) απφδεημ εο Άξζξν 20 Πεξηγξαθή νξηζκέλσλ ηύπσλ ζθάγησλ ρνίξνπ 1. Πξνβιέπνληαη δχν ηχπνη ρνηξηλνχ, ν καδεηφο πνπ θέξεη ην δέξκα απνηξηρσκέλν θαη ν γδαξηφο πνπ ην δέξκα θαη ην ππνδφξην ιίπνο έρνπλ αθαηξεζεί πιήξσο (φζν βγαίλεη κε ην καραίξη). Γελ ππάξρνπλ ζπιάρλα, ηα πφδηα είλαη θνκκέλα ζηελ άξζξσζε ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ ηαξζνχ, ε νπξά είλαη θνκκέλε κεηαμχ 1νπ θαη 2νπ θνθθπγηθνχ ζπνλδχινπ, ην θεθάιη θνκκέλν ζηελ αηιαληντ- ληαθή δηάξζξσζε θαη έρεη αθαηξεζεί θαη ην δηάθξαγκα. 2. Σα ρνηξίδηα (θάησ ησλ 20 kg) είλαη καδεηά θαη θέξνπλ θαη' εμαίξεζε ην θεθάιη θαη ηα πφδηα. 3. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ επξψ ( 500). Άξζξν 21 Σξόπνο ηεκαρηζκνύ από ιηαλνπσιεηέο ηνπ ρνηξηλνύ ζθάγηνπ ηύπνπ θαξέ θαη ηνπ ζθάγηνπ βννεηδώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνπβαινεηδώλ) 1. Σα εκηκφξηα ηχπνπ θαξέ δηακνξθψλνληαη κεηά απφ: α. ηνλ εθζπιαρληζκφ, ηελ αθαίξεζε απφ ηα ζθάγηα ησλ άθξσλ, ηεο νπξάο θαη ηεο θεθαιήο πνπ απνθφπηεηαη απφ ηελ αηιαληντληαθή άξζξσζε β. ηε δηρνηφκεζε ηνπ ζθάγηνπ ζε δχν εκηκφξηα κε ηνκή πνπ αξρίδεη απφ ηελ εβηθή ζχκθπζε θαη δηέξρεηαη απφ ην κέζνλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη θαζ' φιν ην κήθνο ηεο γ. ηελ αθαίξεζε ηνπ θάησ κηζνχ ησλ ζσξαθνθνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ θαη πιεπξψλ καδί κε ηνπο κπο ηνπο κε ηνκή πνπ αξρίδεη απφ ην πξφζζην ρείινο ηνπ ηεηξαθέθαινπ κεξηαίνπ θαη βαίλεη παξάιιεια πξνο ηνπο νζθπτθνχο ζπνλδχινπο κέρξη ηνπ κέζνπ πεξίπνπ ηεο 14εο πιεπξάο θαη ζπλερίδεη επζεία θαη παξάιιειε πξνο ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζην χςνο ηεο σκνβξαρηφληαο άξζξσζεο δ. ηελ πιήξε απνιίπσζε ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζθάγηνπ κε ηαπηφρξνλε αθαίξεζε ηνπ δέξκαηνο εθφζνλ ην ρνίξεην θξέαο ηχπνπ θαξξέ είλαη ηχπνπ καδεηνχ. 4

5 2. Οη ιηαλνπσιεηέο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηα εκηκφξηα ζθάγηνπ ρνηξηλνχ ηχπνπ «θαξέ» ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ (α-δ) ζηα εμήο ηκήκαηα: α. Σνλ κεξφ απφ ηνλ ηαξζφ θαη άλσ β. Σα ζσξαθνθνηιηαθά ηνηρψκαηα (παληζέηα) γ. Όιε ηε ρψξα ησλ ζσξαθηθψλ θαη νζθπτθψλ ζπνλδχισλ (κπξηδφιεο) δ. Σελ σκνπιάηε κέρξη ηεο αξζξψζεσο ηνπ θαξπνχ ε. Σνπο ηξαρειηθνχο ζπνλδχινπο (ιαηκφο) 3. Οη ιηαλνπσιεηέο λσπνχ θξέαηνο βννεηδψλ ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηηο θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Π.Γ. 186/1981, ζρεηηθά κε ηα φξηα θαη ηνλ ηξφπν θνπήο ησλ ηεκαρίσλ ηνπ ελ ιφγσ θξέαηνο θαη λα πξνζθέξνπλ ηα ζθάγηα απηά ζηα εμήο ηεκάρηα: α. Κφηζη κπξνζηηλνχ άθξνπ β. Πνληίθη γ. πάια δ. Σξάρεινο ε. ηήζνο ζη. ηεζνπιεπξέο δ. Μπξηδφιεο ε. παινκπξηδφιεο ζ. Καπάθη η. Φηιεηάθη ηα. Γηάθξαγκα ηβ. ηχινη δηαθξάγκαηνο ηγ. Λάπα ηδ. Φηιέην ηε. Κφληξα ηζη. Κηιφην ηδ. Κφηζη πίζσ άθξνπ ηε. Μεξφο (πνπ πεξηιακβάλεη ην ηξάλο, λνπά, νπξά, ζηξνγγπιφ). ηζ. Παξαθηιέην 4. Οη ιηαλνπσιεηέο, φηαλ ηεκαρίδνπλ απφ ηα παξαπάλσ ηεκάρηα ηα ππφ ζηνηρεία (δ), (ε) θαη (ηε) ηα θφβνπλ ζε θέηεο κε πιεπξά θαη ρσξίο πιεπξά θαη ηα πσινχλ ζηνλ πειάηε ζηελ ζεηξά (δειαδή κία θέηα κε πιεπξά θαη κία θέηα ρσξίο πιεπξά). 5. Μεηά ην δηαρσξηζκφ ησλ κπξηδνιψλ απφ ην ρνηξηλφ ζθάγην θξέαηνο ηχπνπ «Ζκηκφξην θαξέ», θαηά ηνλ ηξφπν πνχ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 1, επηηξέπεηαη ζηνπο ιηαλνπσιεηέο λα αθαηξνχλ ην ελζσκαησκέλν ζηηο ρνηξηλέο κπξηδφιεο «θηιέην» δειαδή ην ςαξνλέθξη θαη λα ην πσινχλ, σο απηνηειέο ηεκάρην ζηνλ θαηαλαισηή. Σν ελ ιφγσ θηιέην πξνζθέξεηαη ζηνλ θαηαλαισηή σο θαζαξφ θξέαο (δειαδή ρσξίο νζηά, ιίπε, ηέλνληεο, λεχξα). 6. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ επξψ ( 500). ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΣΑΔΙΟ ΥΟΝΔΡΙΚΗ Άξζξν 22 Επηρεηξήζεηο ρνλδξεκπνξίαο θξεάησλ θαη πνπιεξηθώλ Οη επηρεηξήζεηο ρνλδξεκπνξίαο θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο πεξηιακβάλνπλ εηζαγσγείο - ρνλδξεκπφξνπο, ρνλδξεκπφξνπο, δσέκπνξνπο, βηνκεραλίεο - βηνηερλίεο - εξγαζηήξηα θνπήο ηεκαρηζκνχ, επεμεξγαζίαο, 5

6 ηππνπνίεζεο θαη πξνζπζθεπαζίαο θξεάησλ, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θηελνηξφθσλ ή άιισλ εκπνξηθψλ θνξέσλ αλεμάξηεηα βαζκίδαο θηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο, κεκνλσκέλνπο θηελνηξφθνπο, εηζαγσγείο - αληηπξνζψπνπο νίθσλ εμσηεξηθνχ, ρνλδξέκπνξν - ιηαλνπσιεηή, αληηπξνζψπνπο - εθπξνζψπνπο πνπ δηελεξγνχλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, άιινπο κε θαηνλνκαδφκελνπο, πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα ρνλδξεκπνξίαο. Άξζξν 23 ηνηρεία - ελδείμεηο ζηα παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο λσπώλ βννεηδώλ θαη ρνηξηλώλ λσπώλ - θαηεςπγκέλσλ 1. Δπί ησλ εθδηδνκέλσλ παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο λσπψλ θξεάησλ βννεηδψλ θαη βνπβαινεηδψλ θαζψο θαη ρνηξηλψλ θξεάησλ λσπψλ - θαηεςπγκέλσλ, αλαγξάθεηαη θαη θαηνλνκάδεηαη πιήξσο θαη νινθιεξσκέλα, ε πεξηγξαθή θάζε πσινχκελεο κνξθήο ησλ ελ ιφγσ θξεάησλ. 2. Δηδηθά νη αλαγξαθφκελεο ζην ηηκνιφγην ελδείμεηο «κε νζηά» ή «ρσξίο νζηά», κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ελδείμεηο «Μ/Ο» ή «Α/Ο», αληίζηνηρα. 3. ε φια ηα παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο λσπνχ βνείνπ θξέαηνο (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θιπ.) αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, εθηφο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ θαη ε θαηάηαμε ηνπ ζθαγίνπ, βάζε ηεο Κνηλνηηθήο Κιίκαθαο Καηάηαμεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 17 θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ησλ ελδείμεσλ απηψλ. Δπίζεο επί ησλ παξαζηαηηθψλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο λσπνχ βνείνπ θξέαηνο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν θσδηθφο αξηζκφο θάζε δψνπ (ελψηην) ή ηεο νκάδαο ησλ δψσλ. 4. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δπν ρηιηάδεο επξψ ( 2.000) αλά παξαζηαηηθφ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΣΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗ Άξζξν 24 Επηζήκαλζε 1. Σα θξενπσιεία, ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πνπ έρνπλ ηκήκα θξενπσιείνπ θαζψο θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία θξέαηνο, ππνρξενχληαη θαηά ηε ιηαληθή πψιεζε θξέαηνο λσπνχ, θαηεςπγκέλνπ, ζπζθεπαζκέλνπ, ηεκαρίσλ θξέαηνο, θηκά, θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη βξψζηκσλ πξντφλησλ απηνχ, λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππ' αξηζκ /2009 θαη /2009 θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαζψο θαη ηεο ππ' αξηζκ /2009 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 2. Οη σο άλσ απνθάζεηο, εθαξκφδνληαη θαηά ην κέξνο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014, νπφηε θαη ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. 412/8932/2012 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαγξαθή ηεο θαηαγσγήο - πξνέιεπζεο ηνπ θξέαηνο. 3. Οη ππφρξενη ηεο παξαγξάθνπ 1, φζνλ αθνξά ζην βφεην θαη κνζραξίζην θξέαο, πξέπεη επηπιένλ λα εθαξκφδνπλ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. 412/8932/2012 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηεο ππ' αξηζκ /2002 ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 6

7 Σξνθίκσλ, ηεο ππ' αξηζκ /2004 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαζψο ηηο ελσζηαθέο δηαηάμεηο: Α. ηνπ Καλ.(ΔΚ) αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο (Δ.Δ. αξ. L 204 ηεο , ζει. 1) "γηα ηελ ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλ. 820/97 ηνπ πκβνπιίνπ" θαη ηδίσο ηνλ ηίηιν ΗΗ "Δπηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε "βάζε ην βφεην θξέαο" θαη Β. ηνπ Καλ.(ΔΚ) αξηζ. 1825/2000 ηεο Δπηηξνπήο ηεο (Δ.Δ. αξ. L216/2000 ηεο , ζει. 8) "γηα ηελ ζέζπηζε ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαλ. αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο" 4. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ ( 1.000). Άξζξν 25 Κνπή θαη πώιεζε κε πξνζπζθεπαζκέλνπ θηκά 1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο ιηαλνπσιεηέο λα δηαηεξνχλ θαη λα εθζέηνπλ γηα πψιεζε έηνηκν κε πξνζπζθεπαζκέλν θηκά, δειαδή θνκκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ, απφ λσπφ ή θαηεςπγκέλν θξέαο. 2. Οη ιηαλνπσιεηέο ππνρξενχληαη λα θφβνπλ ηνλ θηκά απφ θνκκάηη θξέαηνο κε νζηά ή ρσξίο νζηά, πνπ δηαιέγεη ν θαηαλαισηήο θαη ε θνπή λα γίλεηαη πάληα κπξνζηά ζηνλ θαηαλαισηή. 3. Ζ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θηκά είλαη απηή ζηελ νπνία πσιείηαη ην θνκκάηη θξέαηνο (κε νζηά ή ρσξίο νζηά), απφ ην νπνίν παξαζθεπάζζεθε ν θηκάο θαη απαγνξεχεηαη θάζε πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ιφγσ θχξαο, θνπήο, πεξηπνίεζεο, αθαίξεζεο νζηψλ θιπ. 4. Οη ιηαλνπσιεηέο ππνρξενχληαη λα θφβνπλ ζε δηαθνξεηηθή κεραλή ηνλ θηκά πνπ πξνέξρεηαη απφ θξέαο πνπιεξηθψλ. 5. Οη παξαπάλσ κεραλέο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεκείν ηέηνην ψζηε ε θνπή λα είλαη απνιχησο νξαηή απφ ηνλ θαηαλαισηή. 6. Πξηλ απφ ηελ θνπή θξέαηνο ζε θηκά, ν θξενπψιεο ππνρξενχηαη λα θαζαξίζεη ηειείσο ηε κεραλή απφ ππνιείκκαηα πξνεγνχκελεο θνπήο, εθφζνλ ν θαηαλαισηήο ην δεηήζεη. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ην ππφιεηκκα θηκά πνπ ππάξρεη ζηε κεραλή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε βάξνο ηα 100 γξακκάξηα. 7. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ επξψ ( 500) αλά παξάβαζε θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 επηβάιιεηαη πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ ( 1.000). Άξζξν 26 Σήξεζε πηλαθίδσλ - Έθζεζε θξεάησλ πξνο πώιεζε 1. Οη ιηαλνπσιεηέο θξεάησλ ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ ηελ πηλαθίδα ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο παξνχζεο, κε ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: α. Σν είδνο (π.ρ. κνζράξη, θαηζίθη, ρνηξηλφ, αξλί, ζπθψηη, κφζρνπ, θεθάιη αξλίζην, γιψζζα κφζρνπ θιπ.). β. Σν ηεκάρην θξέαηνο (π.ρ. ζπάια, θφληξα, κπάια, θαπάθη, ζηήζνο, ιάπα, ειηά θιπ.). γ. «ΜΔ ΟΣΑ» ή «ΥΩΡΗ ΟΣΑ». δ. Σελ θαηαγσγή - πξνέιεπζε ηνπ θξέαηνο φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24. ε. Σελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, θαηά κνλάδα βάξνπο, ηεκάρην θ.ιπ. 7

8 2. ηνπο παξαβάηεο επηβάιινληαη αληίζηνηρα νη θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο παξνχζεο. Άξζξν 27 ήκαλζε - Εηζαγσγή - Εκπνξία δσληαλώλ δώσλ εηζαγσγήο 1. Πξνθεηκέλνπ γηα δσληαλά δψα (βννεηδή, αηγνπξφβαηα θαη ρνηξηλά) πξνέιεπζεο Σξίησλ Υσξψλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ ρψξα καο γηα ζθαγή ή πάρπλζε, ε είζνδνο ηνχησλ ζην ειιεληθφ έδαθνο είλαη επηηξεπηή κφλν εθφζνλ θέξνπλ ζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, σο εμήο: α) Βννεηδή: Καλνληζκφο (ΔΚ) 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΠΓ 308/2000 (Α' 252), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΠΓ 170/2002 (Α' 156). β) Αηγνπξφβαηα: Καλνληζκφο (ΔΚ) 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, αξηζ / (Β' 253) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ / (Β' 823) αληίζηνηρε, γ) Υνηξηλά: Οδεγία 2008/71/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ΠΓ 308/2000 (Α' 252), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΠΓ 170/2002 (Α' 156), αξηζ / (Β' 1170) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 2. Απαγνξεχεηαη ε πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ δψσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη φξνη ζήκαλζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 3. Ο έιεγρνο χπαξμεο ησλ εηδηθψλ ζεκάλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη απφ ηνλ επίζεκν θηελίαηξν ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ ΤΚΔ θαη ζπληάζζεηαη, γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, ζρεηηθφ έγγξαθν (Κνηλφ Κηεληαηξηθφ έγγξαθν Δηζφδνπ-ΚΚΔΔ), πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο έδξαο ηνπ εηζαγσγέα ή παρπληή. 4. Πξνθεηκέλνπ γηα βννεηδή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνπβαινεηδψλ), αηγνπξφβαηα θαη ρνηξηλά πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξψλ, πνπ εηζάγνληαη δσληαλά γηα ζθαγή, νη εηζαγσγείο ηνχησλ ππφθεηληαη ζηηο θαησηέξσ ππνρξεψζεηο: α) Σνπιάρηζηνλ 24 ψξεο, πξηλ ηελ άθημε ζηα ζχλνξα θάζε εηζαγφκελεο παξηίδαο ησλ δψσλ, ελεκεξψλνπλ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηνπ ζπλνξηαθνχ ζηαζκνχ, αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή απηή. β) Δλεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ζρεηηθά κε ην ζθαγείν, φπνπ πξνηίζεληαη λα ζθάμνπλ ηα δψα, πξνθεηκέλνπ ην ελ ιφγσ ζθαγείν λα κλεκνλεπζεί ζηελ άδεηα, πνπ ρνξεγεί ε ηνπηθή Κηεληαηξηθή Τπεξεζία. γ) Ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ησλ δψσλ (ειεχζεξσλ εηζαγσγήο) ζηε ρψξα καο, κεηαθέξνπλ νιφθιεξε ηελ παξηίδα εηζαγσγήο κφλν ζην ζθαγείν ηεο πεξίπησζεο β), φπνπ πξνβαίλνπλ ζηε ζθαγή ησλ δψσλ ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ησλ δψσλ ζην ζθαγείν. 5. Δηζαγσγείο δσληαλψλ δψσλ Σξίησλ Υσξψλ πξνο πάρπλζε, εθφζνλ ηα δηαζέηνπλ ζε ηξίηνπο, ππνρξενχληαη λα ηα πσιήζνπλ ζε αγνξαζηέο, πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ παρπληή. 6. Πξνθεηκέλνπ γηα ηα δψα Σξίησλ Υσξψλ ηεο παξαγξάθνπ 1, πξννξηδφκελα γηα ζθαγή, ε αγνξαπσιεζία, εκπνξία, δηαθίλεζε θαη θάζε άιιε εκπνξηθή ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη κφλν ζε βάξνο λσπνχ θξέαηνο θαη φρη ζε βάξνο δσληαλνχ δψνπ. ηηο ξπζκίζεηο απηέο ππάγνληαη θαη νη θάηνρνη ηέηνησλ δψσλ, πνπ εηζήρζεζαλ γηα πάρπλζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα ηα εκπνξεπζνχλ, ππφ ηελ επηθχιαμε κφλν ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξαγξάθνπ Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6, επηηξέπεηαη ε αγνξαπσιεζία αηγνπξνβάησλ θαηά βάξνο δσληαλνχ δψνπ, ππφ ηελ 8

9 πξνυπφζεζε φηη ε εκπνξηθή πξάμε ζα ιάβεη ρψξα κφλν ζην ζθαγείν, φπνπ ν εηζαγσγέαο ή ν θάηνρνο πσιεηήο κεηέθεξε ηα δψα γηα ζθαγή. πληξερνχζεο ηεο αγνξαπσιεζίαο απηήο, ν αγνξαζηήο ησλ αηγνπξνβάησλ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηε ζθαγή ησλ δψσλ ζην ίδην παξαπάλσ ζθαγείν θαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αγνξαπσιεζίαο ηνπ είδνπο. 8. Απαγνξεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε αθαίξεζε ή παξαπνίεζε ησλ επί ησλ δψσλ εηζαγσγήο θεξνκέλσλ εηδηθψλ ζεκάλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, πξηλ απφ ηε ζθαγή ηνπο. 9. Πξνθεηκέλνπ γηα δσληαλά δψα, πνπ εηζάγνληαη απφ ρψξεο ΔΔ γηα ζθαγή, ακέζσο κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ρψξα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 420/93 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). 10. Οη παρπληέο, εθφζνλ αγνξάδνπλ πξνο εκπνξία θαη ζθάγηα βννεηδψλ, αηγνπξνβάησλ θαη ρνηξηλψλ εγρψξηαο παξαγσγήο απφ θηελνηξφθνπο, ε ελ ιφγσ αγνξά ζα γίλεηαη κφλν ζε βάξνο θξέαηνο θαη φρη ζε βάξνο δσληαλνχ δψνπ. 11. Μεηά ηε κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ δψσλ ζηα εγθεθξηκέλα ζθαγεία νη εκπίπηνληεο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 εηζαγσγείο ή θάηνρνη ησλ δψσλ θαζψο θαη νη αγνξαζηέο απηψλ ηεο παξαγξάθνπ 6, ππφθεηληαη ζηελ θαησηέξσ ππνρξέσζε: Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζθαγήο ησλ δψσλ επηδεηθλχνπλ ζηνλ αξκφδην θηελίαηξν επίζεκν πγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ (ΚΚΔΔ), ηε δηαζάθεζε ηεισληζκνχ ζε αλάισζε ηεο παξηίδαο εηζαγσγήο ησλ δψσλ θαη ην ηηκνιφγην απφ ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ην είδνο ηνπ δψνπ, ε πξνέιεπζε ηνπ θαη ε πνζφηεηα ηεο παξηίδαο εηζαγσγήο. 12. Μέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, νη παρπληέο δψσλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο-Σξνθίκσλ ηεο έδξαο ηνπο, βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πνπ λα πηζηνπνηείηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο εθηξέθεη δψα πξνο πάρπλζε. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ αθνξά ηνπο παρπληέο δψσλ, πνπ έρνπλ ήδε ππνβάιιεη ηελ παξαπάλσ βεβαίσζε. 13. ηελ ίδηα ππνρξέσζε ππφθεηληαη θαη νη αζρνινχκελνη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, κε παρχλζεηο δψσλ, ηεο βεβαίσζεο ππνβαιινκέλεο ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ πξψηε αγνξά δψσλ πξνο πάρπλζε. 14. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ ( 1.000) αλά παξάβαζε. Άξζξν 28 Εηδηθέο ππνρξεώζεηο - ξπζκίζεηο επηπέδνπ ιηαληθήο 1. Δθφζνλ κε βάζε ηηο πηλαθίδεο, ηηκνθαηαιφγνπο θ.ιπ, ην θξέαο πσιείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο αλά θηιφ ή ηεκάρην απηφ ζπζθεπάδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπαζίεο. 2. Πψιεζε ζε επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζε, εκπνξία ή επεμεξγαζία, είλαη θαηαξρήλ επηηξεπηή ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ θαλνληζκψλ 852/2004 θαη 853/2004 θαη ησλ ινηπψλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή. 3. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ επξψ ( 500) αλά παξάβαζε. Άξζξν 29 Εηζαγόκελα θαηεςπγκέλα θξέαηα βννεηδώλ θαη βνπβαινεηδώλ κε εηδηθό θαζεζηώο από αιιαληνπνηίεο θαη θνλζεξβνπνηίεο 9

10 1. Απαγνξεχεηαη ζηηο αιιαληνπνηίεο θαη θνλζεξβνπνηίεο πνπ πξνκεζεχνληαη θαηεςπγκέλα θξέαηα βννεηδψλ θαη βνπβαινεηδψλ κε εηδηθφ θαζεζηψο (απφ ηελ παξέκβαζε ή απφ εηδηθέο δαζκνινγηθέο πνζνζηψζεηο εηζαγσγήο), λα πσιήζνπλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ηα ελ ιφγσ θξέαηα. 2. Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνλδήπνηε λα αγνξάζεη ηα θξέαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 απφ αιιαληνπνηίεο θαη θνλζεξβνπνηίεο. 3. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δέθα ρηιηάδσλ επξψ ( ) αλά παξάβαζε. 10

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30-04-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξ. πξωη. 4808/128824 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ Α ΠΡΟ : Απνδέθηεο πίλαθα δηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα