ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 561 ΘΕΜΑ:. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ». Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος και 7) Ντάβαρη Ευαγγελία. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Την με αριθμ. 209/2011 ΑΔΣ που αφορά την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τεμπών και Δήμου Λαρισαίων για την Πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤH Δ.K. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» 3. Την με αριθμ.235/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά την Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή Δικτύου Αποχετεύσεως (ΔΑ) και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δ.Κ. Γόννων του Δήμου Τεμπών του Νομού Λάρισας. 4. Την με αρ. 126/2012 Α.Ο.Ε. που αφορά την Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 5. Την με αρ. 295/2012 Α.Ο.Ε. που αφορά την Έγκριση όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου: «Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης (ΔΑ) και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δ.Κ. Γόννων του Δήμου Τεμπών του Ν. Λάρισας». 6. Την 338/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ». 7. Την 121/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εξέταση Πρακτικού ΙΙ και της Γνωμοδότησης επί των ενστάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού του δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».» 8. Την με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα ΤΥΔΚ, η οποία έχει ως εξής: Προκειμένου η Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος να προβεί στην ολοκλήρωση του πρακτικού ΙΙΙ της διαδικασίας με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : Σελίδα 1 από 10

2 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» σας διαβιβάζουμε συνημμένα : 1. το υπ αριθμ. πρωτ / πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά του οποίου δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και παρακαλούμε όπως αποφανθείτε σχετικά με την έγκρισή του. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 9. Την με αριθμ. πρωτ / Βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα ΤΥΔΚ, η οποία έχει ως εξής: Βεβαιώνουμε ότι : στα πλαίσια του διαγωνισμού της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» δεν κατατέθηκε καμία ένσταση κατά του πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής. 10. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα ΤΥΔΚ, το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάθεση Εκπόνησης της Μελέτης : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» Στα γραφεία του τμήματος ΤΥΔΚ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων στη Λάρισα, στις 11 Οκτωβρίου του 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε. Δ.) η οποία καθορίσθηκε με την υπ αριθμ. 338/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε μετά από πρόσκληση της Προέδρου για την διαδικασία ανοίγματος των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς, σε ανοικτή συνεδρίαση, του Δημόσιου Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ». Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίστανται τα μέλη ως κατωτέρω : 1. Τσιτσιουβά Γεωργία, αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ υπάλληλος Δήμου Τεμπών, Πρόεδρος 2. Τσιάρας Μιχαήλ, πολιτικός μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων, μέλος 3. Καραβιδές Γεώργιος, μηχανολόγος μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, μέλος Στη συνέχεια η Ε. Δ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.5. της οικείας προκήρυξης, άνοιξε τους φακέλους των «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων, οι οποίοι σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ, συνεχίζουν στην διαδικασία του διαγωνισμού και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι με τις αντίστοιχες βαθμολογίες «Τεχνικής προσφοράς» Α/Α ομάδ ας ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ / 19- ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΔΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 6 Β 13/Δ & 8/Α 13/Γ, 9/Γ, & 18/Β ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ U.T.Π. από πρακτικό ΙΙ 84,25 Σελίδα 2 από 10

3 / / / / 20- "Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." ΒΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΦΑΣΜΑ ΜΑΡΚΟΣ ΛΥΡΑΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΝΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ DELCO-Ε.ΠΕ. Ν. Δεληγιαννίδης & ΣΙΑ ΓΚΟΛΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΠΚΑ ΜΑΡΙKΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΥΚΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.- ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ" ΤΑΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 09 Ε 08 Α 06 Α 18 Β 21 Β 27/Α & 18/Β 27/Α & 13/Γ 9 Γ 6 Α 21 Β 18 Α 8 Α 09 Γ 06 Α 08 Β 18 Β 08 Β 18/Α & 27/Α 9 Γ 06 Β 74,78 66,33 82,62 80, / / / / 20- ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΝΤΡΑ ΠΑΓΩΝΑ ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΗ ΕΛΕΝΗ "ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε." ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ "PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Π.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ Ε. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε." ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ "ΧΑΡΑΞΗ ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΤΟΣ ΒΑΪΟΣ Σελίδα 3 από Α 09 Γ 18 Α 08 Α 09/Γ, 21/Α, 16/Α 18 Β 06 Α 08 Α 09 Ε 08 Α 27/Α & 18/Β 6/Α & 13/Γ 09 Γ 18 Α 06/Α & 08/Α 79,93 89,83 74,68 66,72

4 / / / / / / / 20- "ΤΕΗΜ ΕΠΕ" "ΦΡΑΓΚΟΥ Γ. ΜΑΡΙΛΕΝΑ"Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩ/ΝΟΣ ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΛΑΔΑ ΖΩΗ ΜΑΡΑΒΕΑΣ Χ. ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΠΑΪΔΟΥΣΗ ΜΗΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ- ΠΑΝ. ΠΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΤΡΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. "ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ" "Δ. ΜΗΤΡΟΥ - Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε." ("ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ") ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ - ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΝΤΖΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΨΑΛΛΙΔΑ ΑΝΘΗ "ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ" "Κ. ΚΙΤΟΣ - Δ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΕ" "ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ"ΕΕ ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΝΟΥΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "ENVIROPLAN A.E." ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΔΑΣ Δ. ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. "HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε." "ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ"Α.Ε. "ΕΠΕΜ Α.Ε." ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΟΤΣΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε. ΝΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΣΚΕΥΟΣ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΥΤΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ 9 Ε 21 Β 6 Α 8 Β 18 Β 09 Ε' ' ' ' ' ' 08/Β & 06/Β 18 Β' 09 Γ' ' ' 06 Α' 21 Β' ' 08 Α' 18 Β' 6/Α & 8/Α 18/Α & 27/Α 9 Γ 13/ Γ & 21/Α' ' 18/ Α' & 27/ Α' 13/Δ', 09/Γ', 21/Α', 06/Β, 08/Β 13/ Γ', 21/Α', 16/Α' 09 Ε' 06 Α' 18/Α, 27/Α' 08 Α' 18/Α, 27/Α' 13/Γ, 9/Γ 08 Α' 18/Α, 27/Α' ' ' 06 Α' 65,28 68,49 71,81 86,40 69,38 86,30 95,86 Στην παρούσα φάση συνεχίζουν όλοι ανεξαιρέτως οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν προσφορές στον Διαγωνισμό, εφ όσον δεν υπήρξε κανείς αποκλεισμός με το Πρακτικό ΙΙ. Κατόπιν ανοίχθηκαν κατά σειρά υποβολής και αρίθμησης οι φάκελοι «Οικονομικής Προσφοράς» όλων των διαγωνιζομένων και η Ε. Δ. μονόγραψε και κατέγραψε το περιεχόμενο του κάθε φάκελου έκαστου διαγωνιζόμενου. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι «Οικονομικής Προσφοράς» όλων των διαγωνιζομένων ήταν συνταγμένοι σύμφωνα με την παρ. 4.5 και παρ της προκήρυξης και κατέγραψε τις «Οικονομικές Προσφορές» όλων των ομάδων ως εξής. Σελίδα 4 από 10

5 Α/Α ομάδα ς ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 1. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΔΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 2. "Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." ΒΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΦΑΣΜΑ ΜΑΡΚΟΣ ΛΥΡΑΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΝΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. DELCO-Ε.ΠΕ. Ν. Δεληγιαννίδης & ΣΙΑ ΓΚΟΛΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΠΚΑ ΜΑΡΙKΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΥΚΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.- ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ" ΤΑΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6. ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΝΤΡΑ ΠΑΓΩΝΑ ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 7. "ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε." ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ -ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8. "PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Π.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ Ε. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε." ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο.Π. Σελίδα 5 από 10 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ U.Ο.Π. = 100*Ο.Π. min/ Ο.Π ,00 78, ,46 88, ,00 91, ,41 100, ,00 69, ,00 60, ,63 55, ,02 81,63

6 ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ "ΧΑΡΑΞΗ 9. ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΤΟΣ ΒΑΪΟΣ 10. "ΤΕΗΜ ΕΠΕ" "ΦΡΑΓΚΟΥ Γ. ΜΑΡΙΛΕΝΑ"Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩ/ΝΟΣ 11. ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΛΑΔΑ ΖΩΗ ΜΑΡΑΒΕΑΣ Χ. ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΠΑΪΔΟΥΣΗ ΜΗΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ- ΠΑΝ. ΠΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΤΡΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 12. "ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ" "Δ. ΜΗΤΡΟΥ - Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε." ("ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ") ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ - ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΝΤΖΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΨΑΛΛΙΔΑ ΑΝΘΗ 13. "ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ" "Κ. ΚΙΤΟΣ - Δ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΕ" "ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ"ΕΕ ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΝΟΥΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. "ENVIROPLAN A.E." ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΔΑΣ Δ. ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. "HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε." 15. "ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ"Α.Ε. "ΕΠΕΜ Α.Ε." ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΟΤΣΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ 16. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε. ΝΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΣΚΕΥΟΣ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΥΤΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ,00 66, ,25 72, ,96 74, ,67 80, ,66 62, ,73 83, ,13 93, ,63 65,71 Σελίδα 6 από 10

7 Όπου Ο.Π. min = ,41 ΕΥΡΩ η χαμηλότερη υποβληθείσα οικονομική προσφορά, η οποία δόθηκε από τις διαγωνιζόμενες συμπράξεις. Στη συνέχεια η Ε.Δ. λόγω παρέλευσης του χρόνου, διέκοψε τη συνεδρίαση και συνέχισε την σύνταξη του Πρακτικού ΙΙΙ σε δύο επόμενες συνεδριάσεις την Δευτέρα και την Τετάρτη Στις συνεδριάσεις αυτές με βάση τις βαθμολογίες U1 και U2 των «Τεχνικών Προσφορών» του Πρακτικού ΙΙ, και την βαθμολογία U.Ο.Π. των «Οικονομικών Προσφορών» και σύμφωνα με την παρ του άρθρου 22 της Προκήρυξης, η επιτροπή προέβη στον υπολογισμό της σταθμισμένης βαθμολογίας της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς κάθε ομάδας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Α/Α ομάδα ς ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 1. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΔΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 2. "Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." ΒΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΦΑΣΜΑ ΜΑΡΚΟΣ ΛΥΡΑΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΝΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. DELCO-Ε.ΠΕ. Ν. Δεληγιαννίδης & ΣΙΑ ΓΚΟΛΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΠΚΑ ΜΑΡΙKΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΥΚΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.- ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ" ΤΑΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6. ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΝΤΡΑ ΠΑΓΩΝΑ ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ U.T.Π. Σελίδα 7 από 10 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ U.Ο.Π. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ U= U.T.Π.*0,75+ U.Ο.Π.*0,25 84,25 78,25 82,75 74,78 88,17 78,13 66,33 91,11 72,53 82,62 100,00 86,97 80,86 69,91 78,13 79,93 60,84 75,16

8 7. "ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε." ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ -ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8. "PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" Ε.Π.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ Ε. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε." ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ "ΧΑΡΑΞΗ 9. ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΤΟΣ ΒΑΪΟΣ 10. "ΤΕΗΜ ΕΠΕ" "ΦΡΑΓΚΟΥ Γ. ΜΑΡΙΛΕΝΑ"Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩ/ΝΟΣ 11. ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΛΑΔΑ ΖΩΗ ΜΑΡΑΒΕΑΣ Χ. ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΠΑΪΔΟΥΣΗ ΜΗΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ- ΠΑΝ. ΠΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΤΡΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 12. "ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ" "Δ. ΜΗΤΡΟΥ - Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε." ("ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ") ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ - ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΝΤΖΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΨΑΛΛΙΔΑ ΑΝΘΗ 13. "ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ" "Κ. ΚΙΤΟΣ - Δ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΕ" "ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ"ΕΕ ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΝΟΥΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. "ENVIROPLAN A.E." ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΤΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΔΑΣ Δ. ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. "HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε." 89,83 55,53 81,25 74,68 81,63 76,42 66,72 66,76 66,73 65,28 72,42 67,07 68,49 74,72 70,05 71,81 80,14 73,90 86,40 62,32 80,38 69,38 83,39 72,89 Σελίδα 8 από 10

9 15. "ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ"Α.Ε. "ΕΠΕΜ Α.Ε." ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΟΤΣΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ 16. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε. ΝΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΣΚΕΥΟΣ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΥΤΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ 86,30 93,96 88,22 95,86 65,71 88,33 Έπειτα από τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 4.5 του άρθρου 4 της προκήρυξης, η Επιτροπή ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Την ανάθεση της σύμβασης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» στο μελετητικό σχήμα Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε. - ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΣΚΕΥΟΣ - ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΧΥΤΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ το οποίο εμφανίζεται στον παρόντα διαγωνισμό σαν ομάδα 16 Επειδή αυτό υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά και συγκέντρωσε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία δηλαδή 88,33 μονάδες (οικονομική προσφορά ,63 ευρώ συν Φ.Π.Α με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 50,00 % ) Την Τετάρτη η Ε.Δ. συνέταξε το παρόν Πρακτικό ΙΙΙ, κατά του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις σύμφωνα με την παρ. 4.8 της Προκήρυξης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης του Πρακτικού ΙΙΙ. Το παρόν να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΤΥΔΚ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Λάρισα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Τσιτσιουβά Γεωργία 2. Τσιάρας Μιχαήλ 3. Καραβιδές Γεώργιος 11. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καφφέ Θεόδωρου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ«ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Σελίδα 9 από 10

10 (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» και αναθέτει τη σύμβαση για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» στο μελετητικό σχήμα Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε. - ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΣΚΕΥΟΣ - ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΧΥΤΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ, το οποίο υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά και συγκέντρωσε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία δηλαδή 88,33 μονάδες (οικονομική προσφορά ,63 ευρώ συν Φ.Π.Α με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 50,00 % ) Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σελίδα 10 από 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 9 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 112/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση 4

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα