ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4 Σεπ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: α.π.δ. 270/1998 (Οργανισμός Σχολής) β.παδ 3-16/2009/ΓΕΕΘΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι την πρόσληψη με επιλογή, «Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ)» ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία για το Aκαδημαϊκό Eτος (χρονικό διάστημα από 1 Σεπ 2013 μέχρι 31 Αυγ 2014), για τα ακόλουθα μαθήματα θέσεις-δραστηριότητες και ώρες απασχόλησης όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΕΣ 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Προαιρετικά) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Προαιρετικά) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ α. Στον παραπάνω πίνακα όπου αναγράφεται ο όρος ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί εφόσον στα ανάλογα μαθήματα ο αριθμός των συμμετεχόντων σπουδαστών ανά μάθημα είναι τουλάχιστον οκτώ (8). β. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά στη ΣΑΝ από Πέμπτη 05/09 έως και Τετάρτη 18/09 και ώρες από 09:00 έως 13:00. γ. Η προκήρυξη, υπόδειγμα Αίτησης και πληροφορίες για το διαγωνισμό, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Σχολής δ. Η διεύθυνση της ΣΑΝ είναι: Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΤΑ Α, Βύρωνας, ΤΚ , Αθήνα, Τηλ , /636, (FAX). 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι υποψήφιοι πρέπει: α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2 - 2 - (1) Όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα(1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. (2) Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) Δύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι αυτούς απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Β επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπως επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. β. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. γ. Να μην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα. δ. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα. ε. Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων τους. στ. Να μην έχουν υπερβεί το 67 ο έτος της ηλικίας τους την 31 η Δεκ 2013 (έτος προκήρυξης του διαγωνισμού). 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α. Κατά την κατάθεση της αιτήσεως : (1) Αίτηση στην οποία να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, με μια πρόσφατη φωτογραφία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο τέλος της προκήρυξης). (2) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια καθώς και ο τρόπος και η ακριβής ημερομηνία κτήσης αυτής. (3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει δημόσια θέση, ή στην περίπτωση που κατέχει, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης θέσης, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς περί πολυθεσίας των Ν. 1256/82 και 1305/82. Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται ο κύριος ασφαλιστικός φορέας, ο αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, o AMKA, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει. Σε περίπτωση πρόσληψής τους, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα προσκομίζουν εντός μηνός από την ημέρα κοινοποίησης του διορισμού τους, απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου που ανήκουν η οποία θα επιτρέπει την απασχόλησή τους, άλλως θα ανακαλείται ο διορισμός τους. Σε κάθε περίπτωση, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι δεν θα διορίζονται παρά μόνο για μαθήματα των οποίων οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν εβδομήντα έξι (176). (4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναφέρει:

3 - 3 - (α) εάν έχει καταθέσει αίτηση υποψηφίου «Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ)» και σε άλλη παραγωγική Σχολή των Ενόπλων Δυνάμεων (β) (γ) (δ) σε ποιες Σχολές κατέθεσε αίτηση σε ποιο / ποια γνωστικά αντικείμενα ανά Σχολή, και για πόσες ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα. (5) Βιογραφικό σημείωμα του αιτούντος, στο οποίο θα παρατίθενται σύντομα βιογραφικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, έτος και τόπος γέννησης, σημερινή απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας). (6) Αντίγραφα πτυχίων ή διπλωμάτων επικυρωμένα. (7) Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. (8) Η πάσης φύσεως προϋπηρεσία σε σχέση με το συγκεκριμένο μάθημα σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, όπως αυτή προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατά περίπτωση: (α) Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα : 1/ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 2/ Χωριστά από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Εναλλακτικά, οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της προϋπηρεσίας. (β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες : 1/ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. 2/ Υπεύθυνη δήλωση, χωριστά από την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης. 3/ Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας. 4/ Για την προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. 5/ Όταν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

4 - 4-6/ Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται προϋπηρεσία που διανύθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 7/ Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής απασχόλησης (προϋπηρεσίας) θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς, το χρονικό διάστημα της απασχόλησης σε μήνες. 8/ Οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων, εφόσον καλύπτονται τα παραπάνω, αρκούν από μόνες τους για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα Προσωπικού. 9/ Οι βεβαιώσεις από ιδιώτες θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. (9) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού. (10) Επίσης, όλα τα έγγραφα θα είναι καταγεγραμμένα σε Πίνακα Περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/-μοί σελίδας/-δων του καθενός. (11) Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο ίδιος ο αιτών. β. Με το διορισμό θα υποβληθούν: (1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρουν οι υποψήφιοι ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά. (2) Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. (3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. (4) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δύναται να διδάξει στη Σχολή, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων που θα καθορισθεί από αυτήν και ότι εξουσιοδοτεί την υπηρεσία να ζητήσει αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής για τη μη ποινική δίωξή του καθώς και Πιστοποιητικό τύπου Α εκπλήρωσης Στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νομίμου απαλλαγής για τους άνδρες. 4. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ α. Η ανάρτηση του Πίνακα Διορισθέντων θα πραγματοποιηθεί από τη Σχολή την επόμενη ημέρα από την επίσημη παραλαβή του από το ΓΕΕΘΑ. β. Ο πίνακας θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και θα εμφανίζεται στο διαδίκτυο (www.san.mil.gr). γ. Την τελική έγκριση για την πρόσληψη έχει ο κ. ΥΕΘΑ. δ. Ο μέγιστος αριθμός των διδακτικών ωρών που είναι επιτρεπτό να διδάξει ένας ωρομίσθιος σε διάφορες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων στο διδακτικό έτος , είναι οκτακόσιες ογδόντα (880) ώρες.

5 - 5 - ε. Εφ όσον υποψήφιος αιτηθεί τη γνώση της αξιολόγησης άλλων υποψηφίων, αυτή είναι δυνατόν να δοθεί από τη Σχολή, αποκλειστικά και μόνο για τους συνυποψήφιους της συγκεκριμένης θέσης που έχουν λάβει βαθμολογία υψηλότερη από τον αιτούντα. Οι υποψήφιοι με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, εξουσιοδοτούν τη Διοίκηση, σε περίπτωση έννομου συμφέροντος των αιτούντων, να έχει το δικαίωμα να γνωστοποιήσει σε συνυποψήφιους τους τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και συνεκτιμώμενα προσόντα τους, τηρώντας όμως τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία για τη γνώση των διοικητικών εγγράφων και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. στ. Οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται σε δεκαπέντε(15) ημέρες, ημερολογιακά υπολογιζόμενες, και θα αρχίζει την επόμενη μέρα από την ανάρτηση του Πίνακα Διορισθέντων. Οι ενστάσεις είναι δυνατόν να κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο προσωπικά ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, είτε στις Σχολές-Μονάδες, είτε στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού των Ενόπλων Δυνάμεων. Επί των υποβαλλομένων ενστάσεων θα συντάσσεται σχέδιο απαντητικής επιστολής, από τη Σχολή, το οποίο θα υποβάλλεται ιεραρχικά προς το ΓΕΕΘΑ, το οποίο θα αποφαίνεται τελικά επί της ενστάσεως. ζ. Είναι δυνατός ο αποκλεισμός υποψηφίου από το διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση, όταν: (1) τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή όταν απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα (2) όταν δεν πληρούνται τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται παρακάτω. Ωστόσο, η επιτροπή ελέγχου των αιτήσεων διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υποψηφίους για την παροχή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο. η. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα καταστραφούν την 31 η Αυγ Οι υποψήφιοι είναι δυνατόν να ζητήσουν την επιστροφή της αίτησης και των δικαιολογητικών τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Θα δοθούν δε μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. θ. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα, και τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. ι. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν θα γίνονται δεκτοί αν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι, με υποχρεωτική την αναγωγή της βαθμολογίας σε δεκαβάθμια κλίμακα. ια. Όλα τα αντίγραφα εγγράφων πρέπει να είναι επίσημα θεωρημένα ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999. ιβ. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται από την προκήρυξη θα πρέπει να υποβληθούν απ ευθείας στην Κεντρική Γραμματεία της ΣΑΝ ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση ΣΑΝ- Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΤΑ Ά, Βύρωνας ΤΚ 16201, Αθήνα. Μετά την ημερομηνία αυτή, κανένα έγγραφο δεν θα γίνει δεκτό. ιγ. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας που προκηρύσσονται για οποιοδήποτε μάθημα, κατά την κρίση της.

6 - 6 - ιδ. Η Σχολή έχει το δικαίωμα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα λύεται ο διορισμός τους και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη. ιε Όταν η διάρκεια απασχόλησης, συνεχούς ή διακεκομμένης, δεν υπερβαίνει τις 176 ώρες, η επιλογή να γίνεται επίσης από την Τριμελή Επιτροπή. 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων είναι τα παρακάτω : α. Βασικός τίτλος σπουδών (1) Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδασκαλία μαθήματος και στις περιπτώσεις μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ, η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ. Το πτυχίο θα πρέπει να προέρχεται από τη Σχολή και το αντίστοιχο τμήμα αυτής όπου απαιτείται, που είναι συναφή με τη διδασκαλία του μαθήματος. (2) Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν από πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και αναγνωρισμένοι από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Η βαθμολογία του πτυχίου θα πρέπει να αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα. (3) Τίτλοι που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΑΕΠ), αναγνωρίζονται ως επίσημοι. β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών επί των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων, θα μοριοδοτούνται με τα αντίστοιχα ποσοστά του βασικού τίτλου σπουδών και όχι αθροιστικά μαζί με το κατεχόμενο βασικό πτυχίο. Ως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θεωρούνται οι τίτλοι-πτυχία επιπέδου Master που αποκτήθηκαν από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. γ. Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών επί των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων θα μοριοδοτούνται με τα αντίστοιχα ποσοστά του βασικού τίτλου σπουδών και όχι αθροιστικά μαζί με το κατεχόμενο βασικό πτυχίο. Ως διδακτορικοί τίτλοι σπουδών θεωρούνται οι τίτλοι - πτυχία που αποκτήθηκαν από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Όσον αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες αξιολόγησης, θα καταρτισθούν, κατά σειρά προτεραιότητας, τέσσερις (4) πίνακες ανά διδασκόμενο μάθημα: (1) Πίνακας πρώτης προτίμησης: θα περιλαμβάνει τους κατόχους: (α) Βασικού τίτλου σπουδών (β) Μεταπτυχιακού και διδακτορικού, τα οποία θα προέρχονται από αντίστοιχη Σχολή με αυτή που χορήγησε τον βασικό τίτλο σπουδών. (2) Πίνακας δεύτερης προτίμησης: Θα περιλαμβάνει τους κατόχους: (α) Βασικού τίτλου σπουδών (β) Διδακτορικού το οποίο θα προέρχεται από αντίστοιχη Σχολή με αυτή που χορήγησε τον βασικό τίτλο σπουδών. (3) Πίνακας τρίτης προτίμησης: Θα περιλαμβάνει τους κατόχους: (α) Βασικού τίτλου σπουδών

7 - 7 - (β) Μεταπτυχιακού το οποίο θα προέρχεται από αντίστοιχη Σχολή με αυτή που χορήγησε τον βασικό τίτλο σπουδών. (4) Πίνακας τέταρτης προτίμησης: Θα περιλαμβάνει τους κατόχους μόνο βασικού τίτλου σπουδών. δ. Ξένες Γλώσσες (1) Θα μοριοδοτείται η γνώση μόνο της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας. Σε περίπτωση που υποψήφιος θα κατέχει πτυχίο σε περισσότερες της μίας γλώσσας, θα μοριοδοτηθεί μόνο για την ξένη γλώσσα του ανώτερου επιπέδου. (2) Η κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου της αλλοδαπής διάρκειας σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους, θα αναγνωρίζεται ως γνώση της αντίστοιχης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. ε. Προϋπηρεσία (1) Η προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικά καθήκοντα μοριοδοτείται αθροιστικά με τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης. Ως τέτοια νοείται η απασχόληση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα ή η άσκηση ιδιωτικού επαγγέλματος, σε εκπαιδευτικά καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών. (2) Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σωρευτικά βεβαίωση επαγγελματικής απασχόλησης και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, στις οποίες θα περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία: (προϋπηρεσίας): (α) Για τη βεβαίωση επαγγελματικής απασχόλησης 1/ Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, σε μήνες - ημέρες (όχι αόριστα, όπως ακαδημαϊκό έτος, χειμερινό εξάμηνο κλπ.). εργάστηκε. 2/ Το αντικείμενο απασχόλησης. 3/ Τη σχέση εργασίας. 4/ Την ιδιότητα με την οποία ο υποψήφιος υπηρέτησε ή (β) Για τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. (3) Οι βεβαιώσεις από δημόσιους φορείς, εφόσον καλύπτονται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, αρκούν από μόνες τους για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα προσωπικού. (4) Η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες υποπαραγράφους της παρούσας παραγράφου, θα πρέπει επιπλέον να αναγνωρίζεται από Ελληνικό Ασφαλιστικό Φορέα ως συντάξιμος χρόνος. στ. Να λαμβάνεται υπόψη το ερευνητικό έργο των υποψηφίων (μελέτες, έρευνες, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) 6. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

8 - 8 - α. Η συνολική ανώτατη βαθμολογία των υποψηφίων καθορίζεται στα 1000 μόρια, τα οποία κατανέμονται αναλογικά ως ακολούθως: (1) Ποσοστό 55%(550 μόρια): Βασικός τίτλος σπουδών επί του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος, όπου αναγράφεται ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Ο υποψήφιος βαθμολογείται με βάση τις μονάδες που προκύπτουν από τον βαθμό που αναγράφεται στο πτυχίο του, με συντελεστή βαρύτητας 55( π.χ. για βαθμό πτυχίου 6,90 η βαθμολογία είναι 55Χ6,90=379,5 μόρια). Με τον ίδιο συντελεστή (ποσοστό 55%) θα υπολογίζεται και η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών. (2) Ποσοστό 15% (150 μόρια): Γνώση ξένων γλωσσών. Προσμετράται η γνώση μίας(1) μόνο ξένης γλώσσας όπου οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα μόρια που αναγράφονται παρακάτω αναλόγως του επιπέδου γνώσεως. Ως επίπεδα γνώσης νοούνται τα ακόλουθα: Άριστη: Πολύ Καλή: Καλή: 150 μόρια 125 μόρια 100 μόρια Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αυτό είναι εκατόν πενήντα(150) μόρια. (3) Ποσοστό 10% (100 μόρια): Προϋπηρεσία στον ίδιο ή άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) φορέα η οποία θα αποδεικνύεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπου κάθε ημερολογιακός μήνας προϋπηρεσίας θα λαμβάνει δύο (2) μόρια. Εφόσον οι χρόνοι προϋπηρεσίας συμπίπτουν ημερολογιακά, υπολογίζονται ως ένας. (4) Ποσοστό 20% (200 μόρια) : Ερευνητικό έργο (δημοσιεύσεις, μελέτες, έρευνες, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λ.π.) β. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι λάβουν συνολικά τον αυτό βαθμό μορίων τότε προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, βασικό τίτλο σπουδών( είτε πρόκειται για κύριο πτυχίο είτε για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών). Αν συμπίπτει η ημερομηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει τέκνα, προηγουμένου αυτού που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και ούτω καθεξής. Αν συμπίπτει και ο αριθμός των τέκνων, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Αν τέλος συμπίπτουν ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών και οι υποψήφιοι δεν έχουν τέκνα, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. γ. Δεν θα μοριοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών που δεν απαιτούνται από την προκήρυξη. δ. Να εξαιρούνται της διαδικασίας μοριοδότησης οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι μέλη ΔΕΠ, ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και ΤΕΙ και να επιλέγονται-κρίνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών. 7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ α. Δεν θα μοριοδοτηθούν: (1) Οι εκπαιδεύσεις που είναι κατώτερες των μεταπτυχιακών ειδικεύσεων (π.χ. η μεταπτυχιακή επιμόρφωση με σεμινάρια, ανεξαρτήτως των ωρών παρακολούθησης).

9 - 9 - (2) Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν των προαναφερθεισών. ΑΣΠΑΙΤΕ. (3) Οι βραβεύσεις, από οποιονδήποτε φορέα. (4) Οι προπτυχιακές διακρίσεις και επιδόσεις. (5) Υποτροφίες του ΙΚΥ. (6) Πιστοποίηση από Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, ή από πρώην ΣΕΛΕΤΕ, ή από (7) Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών που δεν θα είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος για το οποίο δηλώνουν υποψηφιότητα. (8) Βασικοί τίτλοι πτυχίων που δεν θα είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος για το οποίο δηλώνουν υποψηφιότητα. β. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ δικαιολογητικά που δεν θα μοριοδοτηθούν βάσει της παρούσας προκήρυξης. γ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι όλα τα έγγραφα που προέρχονται από την αλλοδαπή και είναι διατυπωμένα σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα, θα πρέπει να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. (1) Η επικύρωση γίνεται : (α) με την επίθεση επί του εγγράφου της σφραγίδας της σύμβασης της Χάγης (επισημείωση), ή Προξενείο, ή (β) με τη θεώρηση του εγγράφου από το αρμόδιο Ελληνικό (γ) με την επικύρωση του εγγράφου από το Προξενείο του Κράτους στο οποίο εκδόθηκε το έγγραφο (μόνο εφόσον υφίσταται διακρατική συμφωνία για επικύρωση ξένων δημοσίων εγγράφων). (2) Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται αυτή της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ή φορέων που έχουν δικαίωμα μεταφράσεων ή από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο. δ. Η διαδικασία της μοριοδότησης θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα προβεί και στην υποβολή προτάσεων στο ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛ/Β2 για την επιλογή του προσωπικού. ε. Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση τα προσόντα που απαιτεί η προκήρυξη και όχι τα κατεχόμενα από τους υποψηφίους. στ. Οι προσληφθέντες προσέρχονται στις Σχολές, εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα προσληφθέντων, για την υπογραφή της ατομικής τους σύμβασης εργασίας. ζ. Σε περίπτωση που με την λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση υποψηφιοτήτων διαπιστωθεί πως δεν έχουν καλυφθεί όλες οι προκηρυσσόμενες θέσεις, τότε δύναται η ενδιαφερόμενη Σχολή-Μονάδα να εκδώσει την προκήρυξη ακόμη μία φορά. η. Σε όσες περιπτώσεις οι προσληφθέντες διδάσκοντες δεν προσέλθουν για ανάληψη υπηρεσίας ή αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της

10 χρονικής διάρκειας της πρόσληψής τους, αντικαθίστανται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής-Μονάδας, η οποία υποβάλλεται προς τούτο ιεραρχικά. θ. Καθορισμός Τίτλων Γλωσσομάθειας (1) Οι τίτλοι γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν τα επίπεδα γνώσης της κάθε ξένης γλώσσας είναι οι ακόλουθοι : (α) Η Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 1/ Για την Αγγλική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Γ2. β/ CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH(CPE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. γ/ CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH(CPE) του Πανεπιστημίου του MICHIGAN. δ/ Edexcel Certificate in Proficient Communication. ε/ Lancashire Certificate of Proficiency in English. στ/ TOEFL, (Internet based). ζ/ TOEFL, (compt. based). η/ TOEFL, 620/677 (paper based). θ/ IELTS, score ι/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ2 Πανεπιστημίων 2/ Για την Γαλλική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Γ2. Παιδείας). β/ ALLIANCE FRANCAISE. γ/ DALF ή DALF C2 (του Γαλλικού Υπουργείου δ/ DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONE II). (SORBONNE III). ε/ DIPLOME SUPERIER D ETUDES FRANCAISES στ/ CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου της Γενεύης. ζ/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ2 Πανεπιστημίων 3/ Για την Γερμανική γλώσσα : Ν. 3149/03, επιπέδου Γ2.

11 παν/μίου του Μονάχου. β/ GROSSES DEUTSCΗES SPRACHDIPLOM του γ/ KLEINES DEUTSCΗES SPRACHDIPLOM του Παν/μίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου. του Παν/μίου της Γενεύης. (β) δ/ ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ε/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ2 Πανεπιστημίων Η Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 1/ Για την Αγγλική Γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Γ1. α/ CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH(CΑE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. β/ TOEFL, (Internet based). γ/ TOEFL, (compt. based). δ/ TOEFL, (paper based). ε/ Edexcel Certificate in Advanced Communication. στ/ Advanced Level Certificate in English (ALCE). ζ/ Test of English for International Communication (TOEIC) 785 και άνω (Educational Testing Service/CHAUNCEY) USA. η/ IELTS, score θ/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ1 Πανεπιστημίων 2/ Για την Γαλλική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Γ1. β/ DIPLOME D ETUDES SUPEREURES (DES) του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. γ/ DELF 2 nd degree (UNITES A 5 ET A 6). δ/ SORBONNE I ή DALF C1. ε/ Genève Certificat V.B.L.T. Niveau opirationnel. στ/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ1 Πανεπιστημίων 3/ Για την Γερμανική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Γ1. GOETHE). β/ Zentrale Mittelstufenprufung (του Ινστιτούτου

12 GOETHE). Ινστιτούτου GOETHE). (γ) γ/ Zentrale Oberstufenprufung (του Ινστιτούτου δ/ Prufung WIRTSCHAFTSDEUTSCΗE (του ε/ Geneva Zertifikat V.B.L.T. Selbstandiges Leben. στ/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ1 Πανεπιστημίων Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 1/ Για την Αγγλική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Β2. β/ FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. γ/ MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. δ/ CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS. ε/ TOEIC στ/ TOEFL, (Internet based). ζ/ TOEFL, (compt. based). η/ TOEFL, (paper based). θ/ IELTS, score ι/ Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 Πανεπιστημίων 2/ Για την Γαλλική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Β2. β/ DELF 1ER DEGRE ή DELF B2. γ/ CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE. δ/ Genève Certificat V.B.L.T. Niveau social. ε/ Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 Πανεπιστημίων 3/ Για την Γερμανική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Β2. του Ινστιτούτου Goethe. Πανεπιστημίου της Γενεύης. β/ ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) γ/ ZERTIFIKAT V.B.L.T. Soziales Leben του

13 δ/ Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 Πανεπιστημίων (δ) Ως προς την απόδειξη γλωσσομάθειας, σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001(ΦΕΚ Α 39). Ταξχος Μαρία Παναγάκη Παντελάκου Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής Πχης (ΥΝ) Φιλίσια Χωματά ΠΝ Τμημχης Εκπαίδευσης ΙΙΙ Έτους ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Α/Α ΑΙΤΗΣΕΩΣ:...

14 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ Η φωτογραφία να σφραγισθεί από την ίδια Αρχή που θα θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Α. ΠΡΟΣ:... Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ Ή ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ) ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ:... ΑΡΙΘΜΟΣ:... ΠΟΛΗ:... Τ.Κ:... Α.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:... ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΟ-ΚΙΝΗΤΟ):... ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Είμαι έγγαμος ΝΑΙ (Ν) ή ΟΧΙ (Ο) 12. Έχω... τέκνο (-α) 13. Έχω / Δεν έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις 14. Κατέχω / Δεν κατέχω Δημόσια θέση Τίτλοι σπουδών......

15 Γνώση Ξένων Γλωσσών Υποβάλλω υποψηφιότητα για να προσληφθώ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ωριαία αντιμισθία σε θέση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να διδάξω το μάθημα ή ένα από τα μαθήματα όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα Επισυνάπτω επικυρωμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, δηλώνω δε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι όλα είναι πραγματικά και πλήρη. Αθήνα Υπογραφή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.392/5/13789 Σ. 828 13 Αυγ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Θεσ/νίκη, 26 Αυγ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 1. Η Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013. Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2013 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ.Πρωτ.: 1908 Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. ΓΠ-841 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΖΙ-5Λ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΖΙ-5Λ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 3-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. : 1212.2/01/11 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο:

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αποδεικτικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος, 30 /06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ.Πρωτ. 2901.03/03/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικοτήτων Τεχνικών (ανδρών-γυναικών ) έτους 2007»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικοτήτων Τεχνικών (ανδρών-γυναικών ) έτους 2007» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.ΕΚ. ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντου 109 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.ΕΚ. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντου 109 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 22 /6 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121 /11 /15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 694 31 Δεκεμβρίου 2008 Προκήρυξη Πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1 -- ΑΡΙΟ. ΠΡΩΤ.. }Ι)1 4:. Μήνα,...j/-::::...Σf.::.=9t2!.).... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα