ΘΔΚΑ: Ξξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο γηα «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΘΡΗΛΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γ.Λ Αηησι/λίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΚΑ: Ξξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο γηα «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΘΡΗΛΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γ.Λ Αηησι/λίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ."

Transcript

1 Αγξίλην, 21 Oθησβξίνπ 2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ Γξαθείν : Ξξνκεζεηώλ ΠΣΔΓΗΝ Ραρ. Γ/λζε : 3 ν ρικ ΔΝ ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΗΝ Ραρ. Θώδηθαο : 30100, Αγξίλην Ξιεξνθνξίεο : Γ.ΙΑΟΔΛΡΕΝ Ρει. : ,230 Fax : l ΘΔΚΑ: Ξξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο γηα «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΘΡΗΛΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γ.Λ Αηησι/λίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ. ρεη.: α.σν Π.Γ 118/07 άξζξν 22. β. Σν Π.Γ 60/07 άξζξν 25 παξ. 1γ. γ. Ο Ν.2286/ 1995 άξζξν 2 παξ. 13, εδαθ. V. δ. Η κε Αξηζκ. πξση. 4516/ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟΤ Νν 1 ηεο Δ.Π.Τ ε. Σν κε Αξηζκ. πξση. ΓΠΓΓ νηθ / έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΤΤΚΑ. ζη. Η κε αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ , (ΦΔΚ 2198/Β/ ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα». δ.η αξηζκ. 36 ε / (Θέκα 37 ν ) απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Αηησι/λίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ. ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο, ην Γ.Ν. Αηησι/λίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηφζν ηεο δεκφζηαο πγείαο φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνβαίλεη ζε πξφρεηξε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ππνβνιή πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο γηα «ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν Αηησι/λίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ρηιίσλ δηαθνζίσλ νγδφληα (1.280,00 ) κε Φ.Π.Α. Οη ζπκβάζεηο ζα έρνπλ ηζρχ ηξεηο (3) κήλεο. Πε πεξίπησζε, όκσο, νινθιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ δηαγσληζκώλ, παύνπλ λα ηζρύνπλ. ηε δηαδηθαζία απηή πξνζθαινχληαη νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν απηφ, γηα ππνβνιή θιεηζηήο πξνζθνξάο, ζε έληππε κνξθή, ιακβάλνληαο ππ φςε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο Δ.Π.Τ., φπνπ πθίζηαληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο. Τπνρξεσηηθά ζε θάζε πξνζθεξφκελν είδνο λα αλαγξάθεηαη εάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. θαζψο θαη ν α/α ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην είδνο. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ηίηινο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο απηήο θαζψο θαη ε έλδεημε «Λα κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή πεξεζία ή ηε γξακκαηεία», κέρξη ηελ Ρξίηε θαη ψξα 14:00 κ.κ. ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Ρεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. ηελ απνζθξάγηζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ. Καηά ηελ εκέξα απηή, θαη κφλνλ απηή, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα ιάβνπλ γλψζε γηα ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα ζα ζπληάμεη ηνλ εληαίν πίλαθα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ αλά είδνο, Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα ππνβάινπλ ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο

2 ηα παξαθάησ: Α. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία πξέπεη: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη: αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. Β.ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ Η πξνζθνξά, ηερληθή (μερσξηζηή) θαη νηθνλνµηθή (μερσξηζηή) ζα θαηαηεζνχλ ζε ΔΝΙΑΙΟ ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ι.- ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζαο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α) Η θξάζε" ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν Αηησι/λίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ρηιίσλ δηαθνζίσλ νγδφληα (1.280,00 ) κε Φ.Π.Α. " β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο µαο γ) Ο αξηζµφο Πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δ) Η εµεξνµελία δηελέξγεηαο ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 2. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζµαηα, ζβεζίµαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. 3.- Η ζπµµεηνρή ζηνλ δηαγσληζµφ µε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ( εηδηθψλ θαη γεληθψλ) ηεο παξνχζεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 4.- Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη ηελ ζπµµεηνρή ζε απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ θαη ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα ή θσηναληίγξαθα επηθπξσµέλα. Γ. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα έρεη δηάξθεηα εθαηφλ είθνζη { 120 } εκεξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007 χςνπο 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α.. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη απφ ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 θαη ε εμφθιεζε ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ ζα ππφθεηηαη ζηηο αλαινγνχζεο λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Η Τπεχζπλε Γξ. Πξνκεζεηψλ Λαπξέληδνπ Γ. Πξντζη.Οηθ.Σκήκαηνο Νηνχκα Γήκεηξα Ο Τπνδ/ληήο Ο Γηνθ. Γ/ληήο Ο Γηνηθεηήο Γεκεηξνγηάλλεο Λάκπξνο Μνλνγξαθή Ηκεξνκελία

3 Αγξίλην, 21 Oθησβξίνπ 2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ Γξαθείν : Ξξνκεζεηώλ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓIΘΡYΝ Ραρ. Γ/λζε : 3 ν ρικ ΔΝ ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΗΝ Ραρ. Θώδηθαο : 30100, Αγξίλην Ξιεξνθνξίεο : Γ.ΙΑΟΔΛΡΕΝ Ρει. : ,230 Fax : l ΘΔΚΑ: Ξξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο γηα «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΘΡΗΛΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γ.Λ Αηησι/λίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ. ρεη.: α.σν Π.Γ 118/07 άξζξν 22. β. Σν Π.Γ 60/07 άξζξν 25 παξ. 1γ. γ. Ο Ν.2286/ 1995 άξζξν 2 παξ. 13, εδαθ. V. δ. Η κε Αξηζκ. πξση. 4516/ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟΤ Νν 1 ηεο Δ.Π.Τ ε. Σν κε Αξηζκ. πξση. ΓΠΓΓ νηθ / έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΤΤΚΑ. ζη. Η κε αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ , (ΦΔΚ 2198/Β/ ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα». δ.η αξηζκ. 36 ε / (Θέκα 37 ν ) απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Αηησι/λίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ. ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο, ην Γ.Ν. Αηησι/λίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηφζν ηεο δεκφζηαο πγείαο φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνβαίλεη ζε πξφρεηξε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ππνβνιή πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο γηα «ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν Αηησι/λίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ρηιίσλ δηαθνζίσλ νγδφληα (1.280,00 ) κε Φ.Π.Α. Οη ζπκβάζεηο ζα έρνπλ ηζρχ ηξεηο (3) κήλεο. Πε πεξίπησζε, όκσο, νινθιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ δηαγσληζκώλ, παύνπλ λα ηζρύνπλ. ηε δηαδηθαζία απηή πξνζθαινχληαη νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν απηφ, γηα ππνβνιή θιεηζηήο πξνζθνξάο, ζε έληππε κνξθή, ιακβάλνληαο ππ φςε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο Δ.Π.Τ., φπνπ πθίζηαληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο. Τπνρξεσηηθά ζε θάζε πξνζθεξφκελν είδνο λα αλαγξάθεηαη εάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. θαζψο θαη ν α/α ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην είδνο. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ηίηινο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο απηήο θαζψο θαη ε έλδεημε «Λα κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή πεξεζία ή ηε γξακκαηεία», κέρξη ηελ Ρξίηε θαη ψξα 14:00 κ.κ. ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Ρεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. ηελ απνζθξάγηζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ. Καηά ηελ εκέξα απηή, θαη κφλνλ απηή, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα ιάβνπλ γλψζε γηα ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα ζα ζπληάμεη ηνλ εληαίν πίλαθα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ αλά είδνο, Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα ππνβάινπλ ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο ηα παξαθάησ:

4 Α. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία πξέπεη: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη: αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. Β.ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ Η πξνζθνξά, ηερληθή (μερσξηζηή) θαη νηθνλνµηθή (μερσξηζηή) ζα θαηαηεζνχλ ζε ΔΝΙΑΙΟ ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ι.- ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζαο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α) Η θξάζε" " ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν Αηησι/λίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ρηιίσλ δηαθνζίσλ νγδφληα (1.280,00 ) κε Φ.Π.Α " β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο µαο γ) Ο αξηζµφο Πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δ) Η εµεξνµελία δηελέξγεηαο ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 2.Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζµαηα, ζβεζίµαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. 3.- Η ζπµµεηνρή ζηνλ δηαγσληζµφ µε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ( εηδηθψλ θαη γεληθψλ) ηεο παξνχζεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 4.- Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη ηελ ζπµµεηνρή ζε απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ θαη ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ πξσηφηππα ή θσηναληίγξαθα επηθπξσµέλα. Γ. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα έρεη δηάξθεηα εθαηφλ είθνζη { 120 } εκεξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007 χςνπο 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α.. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη απφ ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 θαη ε εμφθιεζε ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ ζα ππφθεηηαη ζηηο αλαινγνχζεο λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΓΗΜΗΣΡΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟ

5 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΑΘΡΗΛΝΦΠΗΘΝ Κάιπςε ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο γηα ηελ ζχκθσλα κε ην λφκν ιεηηνπξγίαο ηνπ Αθηηλνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ Κ.Τ απηνχ κε ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΑΘΡΗΛΝΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ Γ.Λ. ΑΓΟΗΛΗΝ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ Σ-3 Θαηεγνξία Δμνπιηζκνύ Ρύπνο Κεραλήκαηνο Αξηζκόο Ιπρληώλ Αμνληθφο Σνκνγξάθνο GE BRIGHTSPEED ELITE 1 Μαγλεηηθφο Σνκνγξάθνο GE SIGNA HD xt 1.5t - Αθηηλνζθνπηθφ χζηεκα GENERAL MEDICAL MERATE PRECISION Rxi/D 1 Αθηηλνζθνπηθφ χζηεκα GMM DX12 2 χζηεκα GE PROTEUS XR/A 1 χζηεκα CPI INDICO 100 RAD 1 Μαζηνγξάθνο IMS SIOTTO 1 Παλνξακηθφ SIRONA ORTHOPHOS XG 5 DS CEPH 1 Φνξεηφ ηχπνπ C-Arm PRIMAX Cyberbloc 1 Φνξεηφ Mobildrive arl 5 2 Φνξεηφ GE TECHNIX SPA TMX+ 3 Φεθηαθφ Δκθαληζηήξην ΑGFA CR 85-X ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΏΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΩΛ ΡΩΛ Θ.. ΡΝ Γ.Λ. ΑΓΟΗΛΗΝ Θ.. ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ Ρύπνο Κεραλήκαηνο Αξηζκόο Ιπρληώλ χζηεκα MEDICOR EDR 750 B 1 Αθηηλνζθνπηθφ χζηεκα MEDICOR UV-4A 1 Κιαζζηθφ Δκθαληζηήξην IMS - AUTOMATICA Θ.. ΒΝΛΗΡΠΑΠ χζηεκα MEDICOR EDR 750 B 1 Κιαζζηθφ Δκθαληζηήξην AGFA CURIX - 60 Θ.. ΘΔΟΚΝ χζηεκα MEDICOR EDR 750 B 1 Κιαζζηθφ Δκθαληζηήξην AGFA CURIX - 60 Θ.. ΣΑΙΘΗΝΞΝΙΝ χζηεκα MEDICOR EDR 750 B 1 Κιαζζηθφ Δκθαληζηήξην Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αθηηλνπξνζηαζίαο απφ Αθηηλνθπζηθφ απνξξένπζεο απφ ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο. Αξκνδηόηεηεο πεύζπλνπ Αθηηλνπξνζηαζίαο Αθηηλνθπζηθνύ όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Θαλνληζκό Αθηηλνπξνζηαζίαο : 1. Παξέρεη ζην εξγαζηήξην ζπκβνπιέο επί ζεκάησλ αθηηλνπξνζηαζίαο νπνηεδήπνηε ρξεηαζζεί ή δεηεζεί. 2. Έρεη ηελ επζχλε καδί κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ εξγαζηεξίνπ έλαληη ηεο ΔΔΑΔ επί ζεκάησλ αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηήξεζεο ησλ θαλνληζκψλ αθηηλνπξνζηαζίαο ζην εξγαζηήξην. 3. πκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε θαη επηβιέπεη ηα πξνγξάκκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζην εξγαζηήξην πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ απφ πιεπξάο αθηηλνπξνζηαζίαο, ηελ βειηίσζε ησλ δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δφζεσλ ζηνπο εμεηαδφκελνπο, εξγαδφκελνπο θαη ην θνηλφ.

6 4. Πξνηείλεη λέεο κεζφδνπο ε ηξνπνπνίεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ γηα ηε κείσζε ηεο δφζεο ζηνπο εμεηαδνκέλνπο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απεηθνληζηηθήο. 5. Οξγαλψλεη, επηβιέπεη θαη εθηειεί πξνγξάκκαηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ησλ αθηηλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ (απηφκαησλ εκθαληζηεξίσλ, Hard Copy camera, θαζεηψλ, εληζρπηηθψλ πηλαθίδσλ θιπ). Η πεξηνδηθφηεηα ησλ ειέγρσλ, ηα ειάρηζηα ζεκεία ειέγρνπ, ηα φξηα απνδνρήο θαη ηα επίπεδα δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ παξέρνληαη ζηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΔΑΔ πνπ εθδίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 6. Διέγρεη ην αξρείν δνζηκέηξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηεγνξία Α θαη Β. 7. Βνεζά ζηνλ θαζνξηζκφ νξζψλ θπζηθνηερληθψλ παξακέηξσλ γηα ηηο αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο. 8. Οξγαλψλεη θαη εθηειεί πξνγξάκκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δφζεσλ αλαθνξάο (Reference Level) γηα θάζε αθηηλνινγηθή εμέηαζε θαη εηζεγείηαη κέηξα ζηελ Γ/λζε ή ζηνλ ππεχζπλν ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δφζεσλ ζηνπο εμεηαδφκελνπο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο. Ζ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ & κεηξήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη βάζεη ησλ γξαπηώλ πξσηνθόιισλ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΔΙΔΓΣΩΛ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ πνηόηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη από ην εξγαζηήξην αθηηλνβνιηώλ, είλαη : 1. Θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό Ρα άηνκα πνπ δηελεξγνύλ ειέγρνπο πνηόηεηαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα. Ο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο Αθηηλνθπζηθφο Ιαηξηθήο νθείιεη λα θαηέρεη ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξόληα, παξάιιεια λα έρεη εκπεηξία ζε παξφκνην εμνπιηζκφ κε απηφ ηνπ λνζνθνκείνπ θαηεγνξίαο Υ-3 ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξόληα. 2. Όξγαλα κεηξήζεσλ θαη νκνηώκαηα Καηάιιειν θαη πιήξε εμνπιηζκφ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα φξγαλα (kvp-meters, survey meters θιπ) θαη ηα δνζίκεηξα (ειεθηξφκεηξα, ζάιακνη ηνληζκνχ, θιπ) πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαθξίβσζεο απφ ην Δξγαζηήξην Βαζκνλφκεζεο Οξγάλσλ Ινληηδνπζψλ Αθηηλνβνιηψλ (ΔΒΟΙΑ) ηεο ΔΔΑΔ ή απφ άιιν πξφηππν ή ππν-πξφηππν εξγαζηήξην βαζκνλφκεζεο αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ ΔΔΑΔ ζηα νπνία λα αλαγξάθεηαη ν ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο σο θάηνρνο ηνπ εμνπιηζκνχ. 3. Απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ Ο ππεχζπλνο ηνπ εξγαζηεξίνπ (δηνίθεζε ή ππεχζπλνο αθηηλνιφγνο) είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαδεηθλχνπλ νη έιεγρνη πνηφηεηαο θαη ηα νπνία πξνηείλνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ ηα αθηηλνινγηθά ζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα θαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ. Πξνο ηνχην, κεξηκλά ψζηε ε ηερληθή ππεξεζία / εηαηξεία ή ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα πξνβαίλεη ζε ξπζκίζεηο, επηδηνξζψζεηο, αληηθαηάζηαζε κεξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 4. Ρήξεζε αξρείσλ Log book, Αξρείν Γνζηκεηξίαο Ο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο ηεξεί αξρείν (Log book) φπνπ θαηαγξάθνληαη φινη νη έιεγρνη θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ (κεηξήζεηο, film θιπ). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν δνζηκεηξίαο φπνπ ζα θπιάζζνληαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα δειηία κε ηηο δφζεηο πξνζσπηθνχ πνπ απνζηέιινληαη θάζε κήλα απφ ην Σκήκα Γνζηκεηξίαο ηεο ΔΔΑΔ. Σν βηβιίν ειέγρσλ θαζψο θαη ην αξρείν δνζηκεηξίαο ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ηελ ΔΔΑΔ. 5. Γίκελεο επηζθέςεηο ηνπ ππεπζχλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο ζην Αθηηλνινγηθφ Δξγαζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη δχν επηζθέςεηο αλά έηνο ζηα Κ.Τ. απηνχ. 6. Πιήξε ζπκκφξθσζε θαη εθηέιεζε ηεο εγθπθιίνπ ηεο ΔΔΑΔ γηα ηα λέα πξσηφθνιια ειέγρνπ ησλ αθηηλνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ππεπζχλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο (ζε εθαξκνγή ηεο ησλ Καλνληζκψλ Αθηηλνπξνζηαζίαο 18/10/2006)

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα