ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που υπάγονται στις διατά ξεις της Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μετα φορές καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού ATP Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/ )... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ /3643/13 (1) Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευ παθών τροφίμων που υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού ATP. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου δεύτερου του Ν. 2006/1992 (ΦΕΚ 11/ Α /1992) Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις δι εθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ει δικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970, όπως τροποποιήθηκε από την οικ /5114/2012 (ΦΕΚ 70/Β /2012) Αποδοχή της Συμφω νίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970, και τροποποιήθηκε και ισχύει την 2η Ιανουαρίου 2011, όπως ισχύει, β) του άρθρου 2 του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α /2010) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημά των για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης με ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις, γ) του άρθρου 2 του Ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α /2010) «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» όπως ισχύει, δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικο ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005), ε) της υπ αριθμ. Υ301/ απόφασης του Πρωθυ πουργού (ΦΕΚ 1594/Β /2013) «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων», στ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α /2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουρ γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουρ γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως», ζ) του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α /2013) «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», η) του άρθρου 4 του Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α /2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμ ματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», θ) της υπ αριθμ. 329/ απόφασης του Πρωθυ πουργού (ΦΕΚ 1655/Β /2013) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχα ήλ Παπαδόπουλου». 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο οχημάτων που μεταφέρουν ευπαθή τρόφιμα και υπάγονται στις διατάξεις της Συμ φωνίας ΑΤΡ για τις διεθνείς μεταφορές, καθώς και η αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ΑΤΡ στη χώρα μας.

2 31142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: «Συμφωνία ΑΤΡ»: Η Συμφωνία για τις διεθνείς μετα φορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) η οποία υπεγράφη στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970, κυρώθηκε με το Ν. 2006/92 (Α 11) και τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 57687/5114/2012 (ΦΕΚ 70/ Β /20120 όπως τροποποιημένη κάθε φορά ισχύει. «Ευπαθή τρόφιμα» είναι τα κατεψυγμένα και υπερκα τεψυγμένα (ή βαθειάς κατάψυξης) τρόφιμα καθώς και τα διατηρημένα με απλή ψύξη τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα 3 της Συμφωνίας ΑΤΡ. «Σταθμοί ελέγχου ΑΤΡ» είναι φορείς εξουσιοδοτη μένοι από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ /1057/2013 (ΦΕΚ 883/Β /2013) κοινή υπουργική «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την εξουσιοδό τηση Σταθμών ελέγχου ΑΤΡ» «Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ» είναι εξειδικευμένοι ελεγκτές εξοπλισμών μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, εξουσιο δοτημένοι από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του προ σαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ. «Αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ATP στη χώρα μας» είναι οι «Σταθμοί ελέγχου ATP» για την έκδοση όλων των πιστοποιητικών ΑΤΡ εξαετίας και τριετίας και οι «Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ» μόνο για την έκδοση πι στοποιητικών τριετίας που αφορούν ελέγχους για τους οποίους έχουν εξουσιοδοτηθεί να διενεργούν. «Αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ΑΤΡ άλλης χώρας που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ» είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των πιστοποιητικών ΑΤΡ η οποία βρίσκεται σε χώρα η οποία είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία ΑΤΡ και είναι καταχωρημένη στον πίνακα ο οποίος είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: unece.org/fileadmin/dam/trans/main/wp11/teststations.pdf. «Αναγνωρισμένοι σταθμοί ελέγχου ΑΤΡ άλλης χώρας που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ» είναι οι Σταθ μοί ελέγχου ΑΤΡ οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την αρμό δια αρχή της χώρας τους, η οποία είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία ΑΤΡ. Οι εν λόγω σταθμοί είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: unece.org/fileadmin/dam/trans/main /wp11/teststations.pdf. «Νέος ή καινούργιος εξοπλισμός» θεωρείται ο μονωμέ νος, ψυχόμενος, μηχανικά ψυχόμενος ή θερμαινόμενος εξοπλισμός επί οχήματος ο οποίος έχει πρόσφατα κα τασκευαστεί [μικρότερος των έξι (6) ετών] και δεν έχει ταξινομηθεί σε καμία χώρα. «Μεταχειρισμένος εξοπλισμός» θεωρείται ο μονωμέ νος, ψυχόμενος, μηχανικά ψυχόμενος ή θερμαινόμενος εξοπλισμός επί οχήματος ο οποίος έχει ταξινομηθεί στην χώρα μας ή σε άλλη χώρα. Άρθρο 3 Ταξινόμηση εξοπλισμών για διεθνείς μεταφορές 1. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας από την αρ μόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφε ρειακής Ενότητας σε όχημα που διαθέτει καινούργιο ή μεταχειρισμένο εξοπλισμό μεταφοράς ευπαθών τροφί μων (όχημα ψυγείο, ισοθερμική δεξαμενή κ.λπ.) για να εκτελεί διεθνείς οδικές μεταφορές ευπαθών τροφίμων, απαιτείται πιστοποιητικό ΑΤΡ σε ισχύ από αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ΑΤΡ στη χώρα μας σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στο άρθρο 4. Εφόσον το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό ΑΤP ισχύος έξι (6) ετών έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητι κών ΑΤΡ άλλης χώρας που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ είναι δυνατή η χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας με χρονική διάρκεια ισχύος τριών μηνών ή την εναπομένουσα ισχύ του πιστοποιητικού ΑΤΡ εφόσον αυτή είναι μικρότερη του τριμήνου, ώστε να εκδοθεί το προαναφερόμενο πιστοποιητικό ΑΤΡ από αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ΑΤΡ στη χώρα μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφε ρειακής Ενότητας για την ταξινόμηση λαμβάνει υπόψη της το πιστοποιητικό ΑΤΡ της παρ. 1, την ξένη άδεια κυ κλοφορίας (εφόσον υπάρχει) και διενεργεί επιθεώρηση στο όχημα. Κατά την επιθεώρηση ελέγχεται η συμφωνία του εξοπλισμού μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (θαλά μου ή ισοθερμικής δεξαμενής) με τα αναγραφόμενα στοιχεία στο πιστοποιητικό ΑΤΡ, η ύπαρξη πινακίδας συμμόρφωσης του εξοπλισμού, των διακριτικών σημά των καθώς και της πινακίδας του κατασκευαστή της θερμικής συσκευής σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 5 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ. Στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας σημειώνεται η κατηγορία του εξοπλισμού του οχήματος όπως αυτή προκύπτει από το πιστοποιητικό ΑΤΡ. Άρθρο 4 Έκδοση, ανανέωση, ισχύς του πιστοποιητικού ATP. Α. Όλα τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων με μονωμένο, ψυχόμενο, μηχανικά ψυχόμενο ή θερμαι νόμενο εξοπλισμό τα οποία είναι ταξινομημένα ή πρό κειται να ταξινομηθούν στην χώρα μας για να εκτελούν διεθνείς μεταφορές πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ισχύον πιστοποιητικό ΑΤΡ σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος 3 του παραρτήματος 1 της Συμφω νίας ΑΤΡ, από αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ΑΤΡ στη χώρα μας. Β. Οι χρονικές περίοδοι ισχύος του πιστοποιητικού ATP ανάλογα με την παλαιότητα του εξοπλισμού και το είδος του διενεργούμενου ελέγχου αποτυπώνονται στον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση πιστοποιητικού ΑΤΡ από αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ΑΤΡ στη χώρα μας καθώς και η χρονική ισχύς αυτού ανά περίπτωση, καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως εξής: 1. Για την έκδοση πιστοποιητικού ΑΤΡ για καινούργιο πρωτότυπο ή παραγόμενο εν σειρά εξοπλισμό ελληνι κής κατασκευής απαιτούνται κατά περίπτωση τα εξής: α) Έκθεση ελέγχου από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ της χώρας μας του ίδιου του εξοπλισμού ή του εξοπλισμού αναφοράς στην οποία προσδιορίζονται: του συντελεστή K σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1 ή 2.2 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ και ii) η αποδοτικότητα των θερμικών συσκευών (εφόσον υπάρχουν) του εξοπλισμού που έχει μετρηθεί σύμφωνα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με τις παραγράφους 3.1 έως και 3.3 του προσαρ τήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ, β) βεβαίωση του κατασκευαστή για την καινουργή και αμεταχείριστη ψυκτική συσκευή σύμφωνα με την παρ του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ [εναλλακτικά της περίπτωσης (αii) της παρούσας παραγράφου], γ) βεβαίωση του κατασκευαστή του μονωμένου εξο πλισμού (θάλαμος, ισοθερμική δεξαμενή κ.λπ.) ότι πρό κειται για καινούργιο εξοπλισμό στην οποία δηλώνεται το έτος κατασκευής του, δ) βεβαίωση του κατασκευαστή του ψυχόμενου, μηχα νικά ψυχόμενου ή θερμαινόμενου εξοπλισμού (εφόσον υπάρχει τέτοιος εξοπλισμός) ή του κατασκευαστή του μονωμένου θαλάμου ή του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα ότι πρόκειται για καινούργιο εξοπλισμό στην οποία δηλώνεται το έτος κατασκευής του, ε) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον κατασκευα στή του μονωμένου εξοπλισμού (θάλαμος, ισοθερμική δεξαμενή κ.λπ.) σύμφωνα με τα πρότυπα και τις δια τάξεις της Συμφωνίας ΑΤΡ για εν σειρά παραγόμενων εξοπλισμών, Το χορηγούμενο πιστοποιητικό έχει ισχύ έξι (6) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των δοκιμών των εν σειρά παραγόμενων εξοπλισμών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ. 2. Για την έκδοση πιστοποιητικού ΑΤΡ για καινούρ γιο εξοπλισμό που έχει κατασκευαστεί στο εξωτερικό (μεμονωμένος ή παραγόμενος εν σειρά), απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ATP, τα εξής: α) το πρωτότυπο πιστοποιητικό ATP από την αρμόδια αρχή της χώρας κατασκευής που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία ΑΤΡ ισχύος έξι (6) ετών και β) η έκθεση ελέγχου από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ της χώρας μας ή αναγνωρισμένο σταθμό ελέγχου ΑΤΡ άλ λης χώρας που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ και στην οποία κατασκευάστηκε ο εξοπλισμός ή στην περίπτωση εξοπλισμού παραγόμενου εν σειρά, του εξο πλισμού αναφοράς στην οποία προσδιορίζεται: του συντελεστή K σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1 ή 2.2 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ και ii) η αποδοτικότητα των θερμικών συσκευών (εφόσον υπάρχουν) του εξοπλισμού που έχει μετρηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 έως και 3.3 του προσαρ τήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ, γ) βεβαίωση του κατασκευαστή για την καινουργή και αμεταχείριστη ψυκτική συσκευή σύμφωνα με την παρ του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ [εναλλακτικά της περίπτωσης (βii) της παρούσας παραγράφου], δ) βεβαίωση του κατασκευαστή του μονωμένου εξο πλισμού (θάλαμος, ισοθερμική δεξαμενή κ.λπ.) ή του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ότι πρόκειται για και νούργιο εξοπλισμό και δηλώνεται το έτος κατασκευής του, ε) βεβαίωση του κατασκευαστή του ψυχόμενου ή θερ μαινόμενου εξοπλισμού (εφόσον υπάρχει τέτοιος εξο πλισμός) ή του κατασκευαστή του μονωμένου θαλάμου ή του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα ότι πρόκειται για καινουργή εξοπλισμό και δηλώνεται το έτος κατα σκευής του, στ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον κατασκευ αστή του μονωμένου εξοπλισμού (θάλαμος, ισοθερμική δεξαμενή κ.λπ.) σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διατά ξεις της Συμφωνίας ΑΤΡ για εν σειρά παραγόμενων εξο πλισμών και πλήρης μετάφραση δεόντως επικυρωμένη. Το χορηγούμενο πιστοποιητικό ATP έχει ισχύ το χρο νικό διάστημα που εναπομένει μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο ξένο πιστοποιητικό ATP. 3. Για την έκδοση πιστοποιητικού ΑΤΡ για μεταχειρι σμένο εξοπλισμό με ισχύον πιστοποιητικό ATP έξι (6) ετών από αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ΑΤΡ άλλης χώρας που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ, απαιτούνται τα εξής: α) το ισχύον πιστοποιητικό ATP έξι (6) ετών, β) έκθεση ελέγχου από αναγνωρισμένο σταθμό ελέγ χου ΑΤΡ άλλης χώρας που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ του ίδιου του εξοπλισμού ή του εξοπλισμού αναφοράς στην οποία προσδιορίζονται: του συντελεστή K σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1 ή 2.2 ή του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ και ii) η αποδοτικότητα των θερμικών συσκευών του εξο πλισμού που έχει μετρηθεί σύμφωνα με τις παραγρά φους 3.1 έως και 3.3 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ, γ) βεβαίωση του κατασκευαστή του μονωμένου εξο πλισμού (θάλαμος, ισοθερμική δεξαμενή κ.λπ.) ή του αντι προσώπου του στην Ελλάδα στην οποία να αναφέρεται το έτος κατασκευής του (ζητείται μόνο στην περίπτωση που η ηλικία του εξοπλισμού δεν προκύπτει από τα πα ραπάνω έγγραφα ή το πινακιδάκι του κατασκευαστή), δ) βεβαίωση του κατασκευαστή του ψυχόμενου ή θερμαινόμενου εξοπλισμού (εφόσον υπάρχει τέτοιος εξοπλισμός) ή του κατασκευαστή του μονωμένου θα λάμου ή του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα στην οποία αναφέρεται το έτος κατασκευής του (ζητείται μόνο στην περίπτωση που η ηλικία του εξοπλισμού δεν προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα ή το πινακιδάκι του κατασκευαστή), ε) στην περίπτωση μηχανικά ψυχόμενου εξοπλισμού που η ψυκτική συσκευή είναι ηλικίας άνω των έξι (6) ετών και για την έκδοση του ξένου πιστοποιητικού εξαετίας δεν έχει γίνει επιπλέον έλεγχος εξαετίας του ψυκτικού μηχανήματος τότε θα πρέπει να διενεργείται δοκιμή επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητας των θερμικών συσκευών σύμφωνα με την παρ. 6 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή εμπειρογνώμονα ΑΤΡ. Το χορηγούμενο πιστοποιητικό ATP έχει ισχύ το χρο νικό διάστημα που εναπομένει μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο ξένο πιστοποιητικό ATP. Στην περίπτωση ε) που το υπόλοιπο ισχύος του ξένου πιστοποιητικού εξαετίας είναι μικρότερο των τριών (3) ετών τότε με επιπλέον έλεγχο μονωτικής ικανότητας σύμφωνα με την παρ. 5, προσάρτημα 2, παράρτημα 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ χορηγείται Πιστοποιητικό ΑΤΡ με ισχύ τρία (3) έτη και η ημερομηνία λήξης του πιστοποι ητικού ΑΤΡ δεν θα ξεπερνά τα δώδεκα (12) έτη από τον πρώτο έλεγχο/δοκιμή για την μέτρηση του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ.

4 31144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Για την έκδοση πιστοποιητικού ΑΤΡ για μεταχειρι σμένο εξοπλισμό με πιστοποιητικό ΑΤΡ ισχύος τριών (3) ετών, που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ΑΤΡ άλλης χώρας που είναι Συμβαλλό μενο Μέρος στην ΑΤΡ και με ηλικία εξοπλισμού μικρό τερη των δώδεκα (12) ετών, απαιτούνται τα εξής: α) το ισχύον πιστοποιητικό ATP τριών (3) ετών, β) έκθεση ελέγχου μονωτικής ικανότητας σύμφωνα με την παρ. 5, προσάρτημα 2, παράρτημα 1 της Συμφω νίας ΑΤΡ και επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητας των θερμικών συσκευών σύμφωνα με την παρ. 6 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή εμπειρογνώμονα ΑΤΡ, γ) βεβαίωση του κατασκευαστή του μονωμένου εξο πλισμού (θάλαμος, ισοθερμική δεξαμενή κ.λπ.) ή του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα στην οποία να ανα φέρεται το έτος κατασκευής του (ζητείται μόνο στην περίπτωση που η ηλικία του εξοπλισμού δεν προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα ή το πινακιδάκι του κατα σκευαστή), δ) βεβαίωση του κατασκευαστή του ψυχόμενου ή θερμαινόμενου εξοπλισμού (εφόσον υπάρχει τέτοιος εξοπλισμός) ή του κατασκευαστή του μονωμένου θα λάμου ή του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα στην οποία αναφέρεται το έτος κατασκευής του (ζητείται μόνο στην περίπτωση που η ηλικία της συσκευής δεν προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα ή το πινακιδάκι του κατασκευαστή), Το χορηγούμενο πιστοποιητικό έχει έχει ισχύ τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του ελέγχου και οπωσδήπο τε δεν πρέπει να ξεπερνά τα δώδεκα (12) έτη από τον πρώτο έλεγχο/δοκιμή για την μέτρηση του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ. 5. Για την έκδοση πιστοποιητικού ΑΤΡ καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού χωρίς πιστοποιητικό ΑΤΡ ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών με πιστοποιητικό ATP τριετίας από αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ΑΤΡ άλλης χώρας που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ, απαιτούνται τα εξής: α) έκθεση ελέγχου του ίδιου του εξοπλισμού από ανα γνωρισμένο σταθμό ελέγχου ΑΤΡ άλλης χώρας που εί ναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ ή από σταθμό ελέγ χου ΑΤΡ στη χώρα μας στην οποία προσδιορίζονται: του συντελεστή K σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1 ή 2.2 ή του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ και ii) η αποδοτικότητα των θερμικών συσκευών του εξο πλισμού που έχει μετρηθεί είτε σύμφωνα με τις παρα γράφους 3.1 έως και 3.3 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ, β) βεβαίωση του κατασκευαστή του μονωμένου εξο πλισμού (θάλαμος, ισοθερμική δεξαμενή κ.λπ.) ή του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα στην οποία να ανα φέρεται το έτος κατασκευής του (ζητείται μόνο στην περίπτωση που η ηλικία του εξοπλισμού δεν προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα ή το πινακιδάκι του κατα σκευαστή), γ) βεβαίωση του κατασκευαστή του ψυχόμενου ή θερμαινόμενου εξοπλισμού (εφόσον υπάρχει τέτοιος εξοπλισμός) ή του κατασκευαστή του μονωμένου θα λάμου ή του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα στην οποία αναφέρεται το έτος κατασκευής του (ζητείται μόνο στην περίπτωση που η ηλικία της συσκευής δεν προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα ή το πινακιδάκι του κατασκευαστή). Το χορηγούμενο πιστοποιητικό έχει ισχύ έξι (6) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των δοκιμών. 6. Για κάθε ανανέωση πιστοποιητικού ΑΤΡ όταν ο εξοπλισμός (θάλαμος ή ισοθερμική δεξαμενή) έχει ηλικία μικρότερη των δώδεκα (12) ετών, απαιτούνται: α) έκθεση ελέγχου μονωτικής ικανότητας σύμφωνα με την παρ. 5, προσάρτημα 2, παράρτημα 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ και επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητας των θερμικών συσκευών σύμφωνα με την παρ. 6 του προσαρ τήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ και β) πιστοποιητικό ΑΤΡ του οποίου ζητείται ανανέωση (έστω και αν έχει λήξει). Το χορηγούμενο ανανεωμένο πιστοποιητικό ΑΤΡ έχει ισχύ τρία (3) έτη από την ημερομηνία λήξης του προη γούμενου πιστοποιητικού και οπωσδήποτε δεν πρέπει να ξεπερνά τα δώδεκα (12) έτη από τον πρώτο έλεγχο/ δοκιμή για την μέτρηση του συντελεστή θερμοπερα τότητας Κ. Εάν το πιστοποιητικό ΑΤΡ έχει λήξει πάνω από τρία (3) έτη τότε το χορηγούμενο πιστοποιητικό έχει ισχύ τρία (3) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου και οπωσδήποτε δεν πρέπει να ξεπερνά τα δώδεκα (12) έτη από τον πρώτο έλεγχο/δοκιμή για την μέτρηση του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ. 7. Για κάθε ανανέωση πιστοποιητικού ΑΤΡ όταν ο εξο πλισμός (θάλαμος ή ισοθερμική δεξαμενή) έχει ηλικία μεγαλύτερη των δώδεκα (12) ετών απαιτούνται: α) έκθεση ελέγχου από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ στη χώρα μας ή αναγνωρισμένο σταθμό ελέγχου ΑΤΡ άλ λης χώρας που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ στην οποία προσδιορίζονται: του συντελεστή K σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1 ή 2.2 ή του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ και ii) η αποδοτικότητα των θερμικών συσκευών (εφόσον υπάρχουν) του εξοπλισμού που έχει μετρηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 έως και 3.3 του προσαρ τήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ. β) πιστοποιητικό ΑΤΡ του οποίου ζητείται ανανέωση (έστω και αν έχει λήξει). Το χορηγούμενο πιστοποιητικό ισχύει για έξι (6) έτη από την ημερομηνία ελέγχου/δοκιμών. 8. Για μηχανικά ψυχόμενο εξοπλισμό με πιστοποιητικό ΑΤΡ σε ισχύ και εφόσον η συσκευή μηχανικής ψύξης αντικαθίσταται με μονάδα διαφορετικού τύπου πρέπει να εκδίδεται νέο πιστοποιητικό ΑΤΡ για την έκδοση του οποίου υποβάλλονται: α) πιστοποιητικό ΑΤΡ σε ισχύ, β) αν πρόκειται για μεταχειρισμένη συσκευή, έκθεση ελέγχου από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή αναγνωρισμένο σταθμό ελέγχου ΑΤΡ άλλης χώρας που είναι Συμβαλ λόμενο Μέρος στην ΑΤΡ στην οποία προσδιορίζεται η αποτελεσματικότητα των θερμικών συσκευών σύμφωνα με τις παρ έως του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ. Αν πρόκειται για νέα συσκευή, εναλ λακτικά αρκεί η υποβολή βεβαίωσης του κατασκευαστή για την ψυκτική συσκευή σύμφωνα με την παρ του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το χορηγούμενο πιστοποιητικό ΑΤΡ έχει ισχύ το χρο νικό διάστημα που εναπομένει μέχρι την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού το οποίο αντικαθίσταται. 9. Για μηχανικά ψυχόμενο εξοπλισμό με πιστοποιητικό ΑΤΡ που έχει λήξει και εφόσον η συσκευή μηχανικής ψύξης αντικαθίσταται με μονάδα διαφορετικού τύπου πρέπει να εκδίδεται νέο πιστοποιητικό ΑΤΡ για την έκδοση του οποίου υποβάλλονται: α) το ληγμένο πιστοποιητικό ΑΤΡ, βi) έκθεση ελέγχου μονωτικής ικανότητας σύμφωνα με την παρ. 5, προσάρτημα 2, παράρτημα 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή εμπειρογνώμονα ΑΤΡ και τα αναφερόμενα στην παρ. 8β όταν πρόκειται για εξοπλισμό με ηλικία μικρότερη των δώδεκα ετών, βii) έκθεση ελέγχου από σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή ανα γνωρισμένο σταθμό ελέγχου ΑΤΡ άλλης χώρας που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ, στην οποία προσ διορίζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 7α (πλην της 3.3), όταν πρόκειται για εξοπλισμό με ηλικία μεγαλύτερη των δώδεκα ετών. Το χορηγούμενο πιστοποιητικό ΑΤΡ έχει ισχύ τριών (3) ετών από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού που έχει λήξει εφόσον πρόκειται για εξοπλισμό της περίπτω σης (βi) ή έξι (6) ετών από την ημερομηνία των δοκιμών εφόσον πρόκειται για εξοπλισμό της περίπτωσης (βii). 10. Για την έκδοση νέου πιστοποιητικού ΑΤΡ λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη χωρίς άλλη αλλαγή στον εξοπλισμό ή λόγω αλλαγής του πλαισίου του οχήματος, απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού ΑΤΡ σε ισχύ. Το χορηγούμενο πιστοποιητικό ΑΤΡ έχει ισχύ το χρο νικό διάστημα που εναπομένει μέχρι την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού το οποίο αντικαθίσταται. 11. Για την έκδοση νέου πιστοποιητικού ΑΤΡ λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων του, απαιτείται σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση αντίγραφου δήλωσης απώλειας/κλοπής στην Αστυνομία ή υπεύθυνης δήλωσης περί τούτου (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Άρθρο 5 Έλεγχοι και αποτελέσματα 1. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ μπορούν να διενεργούνται είτε από σταθμό ελέγ χου ΑΤΡ είτε εμπειρογνώμονα ΑΤΡ κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου προς έναν εξ αυτών και σε χώρο διαφορετικό από τον δηλωθέντα για την εξουσιοδότησή τους. Οι χώροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλ λακτικά για το σκοπό αυτό, είναι οι εγκαταστάσεις και υπαίθριοι χώροι ΚΤΕΟ, οι εγκαταστάσεις κατασκευα στών θαλάμων ψυγείων ή οι χώροι συνεργείων ψυκτικών μηχανημάτων. Με ευθύνη του διενεργούντα τον έλεγχο πρέπει να διασφαλίζονται οι κατάλληλες εξωτερικές συνθήκες της παραγράφου 6 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της ΑTP καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου και να μην παρεμποδίζονται άλλες δραστηρι ότητες που πιθανόν εκτελούνται στο χώρο αυτό. 2. Η αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικού ΑΤΡ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 4 της παρούσας για την έκδοση πιστοποιητικού ΑΤΡ είναι υποχρεωμένη να εκδίδει για τον εξοπλισμό και τα εξής: α) την πινακίδα πιστοποίησης συμμόρφωσης του εξο πλισμού που προβλέπεται στην παρ. 3 του προσαρτή ματος 1 του παραρτήματος 1 και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 3Β του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ, β) τα διακριτικά σήματα που προβλέπονται στην παρ. 4 του προσαρτήματος 1 του παραρτήμα τος 1 και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 4 του πα ραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ. Η πινακίδα και τα διακριτικά σήματα με ευθύνη του υπευθύνου του εξοπλισμού επικολλώνται επί του εξο πλισμού, η μεν πινακίδα σε ευκρινές σημείο τα δε δια κριτικά σήματα και στις δύο πλευρές στις πάνω γωνίες κοντά στο εμπρόσθιο τμήμα του εξοπλισμού (θάλαμος/ δεξαμενή). 3. Εφόσον από τον έλεγχο από σταθμό ελέγχου ATP διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός έχει παύσει να ανταπο κρίνεται στα πρότυπα της Συμφωνίας ΑΤΡ τότε δεν χορηγείται πιστοποιητικό ATP αλλά έκθεση ελέγχου στην οποία αναγράφεται ρητώς ότι «Το όχημα δεν εί ναι κατάλληλο για μεταφορές ATP» και η οποία κοινο ποιείται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που έχει απογραφεί το όχημα για την ακύρωση της άδειας κυκλοφορίας. Η αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ή το ΚΤΕΟ υποδεικνύουν στον υπεύθυνο του εξοπλισμού ότι οι σχετικές σημάνσεις πρέπει να αφαι ρεθούν από τον εξοπλισμό. 4. Εφόσον, σε εφαρμογή των παρ. 5.3 και 6.5 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνί ας ΑΤΡ, αποφασίζεται ο υποβιβασμός της κλάσης του εξοπλισμού, ακολουθεί κοινοποίηση στην αρμόδια Δ/ νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που είναι εγγεγραμένο το όχημα για την ακύ ρωση της άδειας κυκλοφορίας και την έκδοση νέας στην οποία θα αναγράφεται η νέα κλάση στην οποία ταξινομείται ο εξοπλισμός του οχήματος (προσάρτημα 4 του παραρτήματος 1). 5. Οι εκθέσεις ελέγχου είναι όπως τα υποδείγματα 1Α έως 10 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ATP. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις ΚΤΕΟ 1. Τα ΚΤΕΟ διενεργούν τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές ή εθνι κές και διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων, σύμφω να με τις ισχύουσες για την κατηγορία του οχήματος γενικές διατάξεις της υ.α /123/85 (ΦΕΚ Β 781) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» όπως ισχύει και ειδικότερα ελέγχουν τα εξής: α) την ύπαρξη κατάλληλου ισχύοντος πιστοποιητικού ΑΤΡ από αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικού ΑΤΡ της χώρας μας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα, διαφορετικά σημειώνεται σοβαρή έλλειψη με κωδικό «Έλλειψη πιστοποιητικού συμμόρφωσης που προβλέπεται από τη νομοθεσία ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ)» στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), β) την ύπαρξη κατάλληλης πινακίδας συμμόρφωσης και διακριτικών σημάτων του εξοπλισμού ΑΤΡ σύμφωνα

6 31146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με τα οριζόμενα στις παρ. 2α και 2β του άρθρου 5 της παρούσας και σημειώνουν σοβαρή έλλειψη με κωδικό «Έλλειψη ή ακαταλληλότητα της πινακίδας πι στοποίησης συμμόρφωσης του εξοπλισμού (ΑΤΡ)» στο Δ.Τ.Ε., γ) την ταυτοποίηση του εξοπλισμού (σειριακός αριθ μός) και της θερμικής συσκευής (σειριακός αριθμός ή τύπος της συσκευής) με τα αναγραφόμενα στο Πιστο ποιητικό ΑΤΡ, διαφορετικά σημειώνεται σοβαρή έλλει ψη με κωδικό «Έλλειψη ή ακαταλληλότητα του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία εξοπλισμού (ΑΤΡ)» στο Δ.Τ.Ε.. 2. Τα ΚΤΕΟ μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου απο στέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. αναφορά με στοιχεία τα οποία αντιγράφονται από το πιστοποιητικό ΑΤΡ ως εξής: i) αριθμός κυκλοφορίας οχήματος ii) αριθμός πλαισίου iii) αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού ΑΤΡ iv) ημερομηνία λήξης ισχύος πιστοποιητικού ΑΤΡ v) κατηγορία κατάταξης του εξοπλισμού vi) αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικού ATP. Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις Τα πιστοποιητικά ATP οχήματων τα οποία ταξινομήθη καν στη χώρα μας βάσει των προγενέστερων διατάξεων, ισχύουν ως έχουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομη νία λήξης τους και κατόπιν πρέπει να ακολουθήσουν διαδικασία ανανέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Άρθρο 8 Καταργούμενες διατάξεις Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι αποφάσεις: α) οικ /2802/2003 (ΦΕΚ 1515/Β ) «Ρύθμιση των τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων για την ταξι νόμηση οχημάτων που μεταφέρουν ευπαθή τρόφιμα και υπάγονται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μεταφορές. β) Φ.201/48692/5161/2004 (ΦΕΚ 1340/Β ) «Ρύθμιση θεμά των για την έκδοση Πιστοποιητικού μετά τον περιοδικό ειδικό και τεχνικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ATP) που διενεργούν διεθνείς με ταφορές Διαδικασία περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Άρθρο 9 Παράρτημα Ι Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας το Παράρτημα Ι «πίνακας ισχύος του Πιστο ποιητικού ATP για διεθνείς μεταφορές». Άρθρο 10 Ισχύς Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράρτημα Ι ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΤP για διεθνείς με ταφορές ή εθνικές και διεθνείς μεταφορές Έκδοση/Ανα νέωση 1η έκδοση Παλαιό τητα του εξοπλισμού Καινούρ γιο/μετα χειρισμένο Ισχύς του πι στοποι ητικού 6 έτη 1η ανανέωση 6 ετών 3 έτη 2η ανανέωση 9 ετών 3 έτη επόμενες ανανεώσεις 1 εξοπλισμού 12 ετών 1 6 έτη Διαφοροποιήσεις Από την ημερο μηνία της πρώτης έκδοσης, το πιστο ποιητικό ATP έχει ισχύ 6 έτη Μετά από 6 έτη κυκλοφορίας του εξοπλισμού, μπο ρεί να ανανεωθεί το πιστοποιητικό ΑΤΡ για άλλα 3 έτη μετά από έλεγχο σε σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή εμπειρογνώ μονα ΑΤΡ (παρ. 7 άρθρο 4) Μετά από 9 έτη κυκλοφορίας του εξοπλισμού μπο ρεί να ανανεωθεί το πιστοποιητικό ΑΤΡ για άλλα 3 έτη μετά από έλεγχο σε σταθμό ελέγχου ΑΤΡ ή εμπειρογνώ μονα ΑΤΡ (παρ. 7 άρθ. 4) Φθάνοντας στα 12 έτη του εξοπλισμού μπορεί να ανανεώ νει το πιστοποιητι κό για 6 έτη μόνο έπειτα από έλεγχο σε σταθμό ελέγχου ΑΤΡ (παρ. 7 άρθρο 4) 1 Παρατήρηση: Ο πρώτος και οι επόμενοι έλεγχοι που διενεργούνται σ εξοπλισμό ηλικίας μεγαλύτερης των 12 ετών θα γίνεται υποχρεωτικά από σταθμό ελέγχου ATP. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ F Αρ. απόφ. 459/2014 (2) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ γειας (ΦΕΚ Β' 103/ ) Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση της 27ης Αυγούστου 2014) Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ), όπως ισχύουν, και ιδίως τις διατάξεις των Αρθρων 12 και 96.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ιδίως τις διατάξεις του Άρθρου Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΣΗΕ/22066/ έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I / ) με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος σχετικά με τον υπολογισμό των Ωρών Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου». 4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΣΗΕ/20200/ έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I / ) με θέμα «Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειρίσεως του Συστήματος ( )». 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4001/2011 (σχε τικό υπ' αριθμ. 1), η ΡΑΕ «παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο της προβλεπόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο πρόσθετο δυναμικό παρα γωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου που βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή υπό κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντή ρησης και αξιοπιστίας των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων διανομής, και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της αιχμής ζήτησης, καθώς και τις συνθή κες της αγοράς ενέργειας σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγωγικού δυναμικού.» Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4001/2011, Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζο νται ιδίως:... (θ) Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει να πλη ρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως μέσω συμβάσεων.» Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του Ν. 4001/2011: «Ο Κώδικας (Διαχείρισης του Συστήματος) τροποποι είται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτή ματος του Διαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου». Επειδή, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (εφεξής ΚΔΣ), σχετικό υπ' αριθμ. 2, και ειδικότερα κατά το Άρθρο 189 παράγραφος 1, περιγρά φεται σχέση βάσει της οποίας καθορίζονται οι Ώρες Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου (εφεξής ΩΑΠΑΦ), δηλαδή οι Περίοδοι Κατανομής ενός Έτους Αξιοπιστίας που συνιστούν τις ώρες αναφοράς για τον υπολογισμό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος των Εκ προσώπων Φορτίου. Οι ΩΑΠΑΦ επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές κατά το δυνατόν οι περιπτώσεις περιορισμένης εφεδρείας του συστήματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 189 του ΚΔΣ: «Ως Ώρες Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου λαμβάνονται οι Περίοδοι Κατανομής για τις οποίες η Διαθέσιμη Εφεδρεία R h, όπως προσδιορίζεται από τη σχέση που ακολουθεί, είναι μικρότερη του μηδενός». Επειδή, είναι επιθυμητό οι ΩΑΠΑΦ να είναι αρκετές σε αριθμό και να εκτείνονται σε αρκετές ημέρες του έτους και σε διάφορους μήνες έτσι ώστε να εξομαλύ νονται επιδράσεις από μικρά και τυχαία γεγονότα και να λαμβάνονται υπόψη και συστημικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εφεδρεία του Συστήματος. Επιπλέον, ο μικρός αριθμός ΩΑΠΑΦ και η μικρή διασπορά τους σε διάφορες ημέρες του Έτους Αξιοπιστίας είναι πι θανό να δημιουργήσουν αδικίες κατά τον επιμερισμό των χρεώσεων στους μετρητές φορτίου, και ειδικότερα στους μετρητές που δεν παρουσιάζουν σταθερό προφίλ κατανάλωσης. Επειδή, με την επιστολή υπ' αριθμ. 3 σχετικό ο ΑΔΜΗΕ παρουσιάζει στην Αρχή ανάλυση για τον υπολογισμό των ΩΑΠΑΦ. Συγκεκριμένα, μετά την λήξη του Έτους Αξιοπιστίας , υπολογίστηκαν οι ΩΑΠΑΦ σύμ φωνα με το άρθρο 189 του ΚΔΣ και προέκυψαν μόλις 3 ώρες με αρνητική Διαθέσιμη Εφεδρεία Σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ, ενώ για τα Έτη Αξιοπιστίας έως και ο αριθμός των ΩΑΠΑΦ ήταν μεγαλύτερος από 300 από το Έτος Αξιοπιστί ας και μετά παρατηρείται σημαντική μείωση των ωρών καθώς και σχεδόν μηδενική συμμετοχή των θερινών μηνών του έτους. Προκύπτει δε ότι ο μέσος όρος του αριθμού των ΩΑΠΑΦ κατά τα έτη αξιοπιστίας εξαιρώντας τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή ανέρχεται σε 310,5 ώρες. Επειδή, σε συνέχεια της ανωτέρω ανάλυσης, ο ΑΔΜΗΕ εισηγείται την τροποποίηση του ΚΔΣ, όσον αφορά τον υπολογισμό των ΩΑΠΑΦ. Συγκεκριμένα, προτείνει τη διατήρηση της βάσης υπολογισμού, με την προσθή κη ειδικής περίπτωσης, όταν ο υπολογισμός οδηγεί σε αριθμό ΩΑΠΑΦ μικρότερο του εκατό (100). Σε αυτήν την περίπτωση, προτείνεται να λαμβάνονται ως ΩΑΠΑΦ οι 100 Περίοδοι Κατανομής του Έτους Αξιοπιστίας με τη μικρότερη Διαθέσιμη Εφεδρεία R h. Επειδή, Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από 13/12/ /01/2014, την ανωτέρω τροποποίηση του ΚΔΣ, συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της ανάλυ σης του, και ενημέρωσε την Αρχή για τα αποτελέσματα με το υπ' αριθμ. 4 σχετικό του έγγραφο. Επειδή, η τροποποίηση που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ κρί νεται εύλογη, ως προς το σκεπτικό, για την αποτε λεσματική εφαρμογή του επιμερισμού των χρεώσεων των Εκπροσώπων Φορτίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Θεωρείται, ωστόσο ότι ο αριθμός των ωρών που εισηγείται ως κατώφλι ο ΑΔΜΗΕ είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, και ότι απαιτείται αύξηση του προκειμένου να διασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των χρεώσεων στους μετρητές φορτίου, και ειδικότερα στους μετρητές που δεν παρουσιάζουν σταθερό προφίλ κατανάλωσης, αποφασίζει: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 96 του Ν. 4001/2011, για την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) όπως ισχύει, την τροποποίηση του πρώ του εδαφίου της παραγράφου 1 του Άρθρου 189 ως εξής: «Ώρες Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου είναι οι Περίοδοι Κατανομής ενός Έτους Αξιοπιστίας που συνιστούν τις ώρες αναφοράς για τον υπολογισμό της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος των Εκπροσώπων

8 31148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φορτίου. Ως Ώρες Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου λαμβάνονται οι Περίοδοι Κατανομής για τις οποίες η Διαθέσιμη Εφεδρεία R h, είναι μικρότερη του μηδενός. Εάν ο αριθμός των Περιόδων Κατανομής για τις οποίες η Διαθέσιμη Εφεδρεία R h είναι μικρότερη του μηδενός είναι μικρότερος από τριακόσιες (300) τότε ως Ώρες Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου λαμβάνονται οι τριακόσιες (300) Περίοδοι Κατανομής του Έτους Αξιοπιστίας με τη μικρότερη Διαθέσιμη Εφε δρεία R h. Η Διαθέσιμη Εφεδρεία R h προσδιορίζεται από τη σχέση που ακολουθεί:...» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011

Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011 Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011 Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2840 23 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5299/406 Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 13 12 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 130770/7690 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 3 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: οικ. 57229/3762 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 16 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ: 9995/680 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 30 Ιανουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 37566/5116/10 Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυ μουλκουμένων τους

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 14 05 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44908/2373 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2000 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 366/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/01/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτοκ.: 1223/67 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων»

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» Αριθμ. οικ Α 61515/5281/13 (5) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 185 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8619/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Υ.Α. αριθ. 16368/17.7.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 179 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12 Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα