Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 1997R2027 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη των αεροµεταφορέων όσον αφορά την αεροπορική µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους (ΕΕ L 285 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2002 L

2 1997R2027 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη των αεροµεταφορέων όσον αφορά την αεροπορική µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης ( 3 ), Εκτιµώντας: (1) ότι, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών, είναι ανάγκη να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των επιβατών των εµπλεκοµένων σε αεροπορικά ατυχήµατα (2) ότι οι κανόνες περί ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος διέπονται από τη σύµβαση γαι την ενοποίηση ορισµένων κανόνων σχετικά µε τις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929, ή τη σύµβαση αυτή όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεµβρίου 1955 και τη σύµβαση που έγινε στη Γκουανταλαχάρα στις 18 Σεπτεµβρίου 1961, αναλόγως του ποια εφαρµόζεται, εκάστη αναφεροµένη εφεξής, ανάλογα µε την περίπτωση, ως «σύµβαση της Βαρσοβίας» ότι η σύµβαση της Βαρσοβίας εφαρµόζεται σε παγκόσµιο επίπεδο προς όφελος τόσο των επιβατών όσο και των αερο- µεταφορέων (3) ότι το όριο της ευθύνης που ορίζει η σύµβαση της Βαρσοβίας είναι υπερβολικά χαµηλό σε σχέση µε τα σηµερινά οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα και συχνά οδηγεί σε δίκες που χρονίζουν και αµαυρώνουν την εικόνα των αεροπορικών µεταφορών ότι, κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη έχουν αυξήσει διαφοροτρόπως το όριο ευθύνης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διαφορετικοί όροι µεταφοράς στην εσωτερική αγορά των αεροπορικών µεταφορών (4) ότι, επιπλέον, η σύµβαση της Βαρσοβίας εφαρµόζεται µόνο στις διεθνείς µεταφορές ότι, στην εσωτερική αγορά αεροπορικών µεταφορών, έχει εξαλειφθεί η διάκριση µεταξύ εθνικών και διεθνών µεταφορών ότι είναι συνεπώς σωστό να είναι ίδιο το όριο και ίδια η φύση της ευθύνης τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς µεταφορές (5) ότι εδώ και πολύ καιρό αναµένεται µια πλήρης επανεξέταση και αναθεώρηση της σύµβασης της Βαρσοβίας που θα αποτελέσει, µακροπρόθεσµα, µια περισσότερο ενιαία και εφαρµόσιµη απάντηση, σε διεθνές επίπεδο, στο ζήτηµα της ευθύνης του αεροµεταφορέα στην περίπτωση ατυχή- µατος ότι θα πρέπει να συνεχιστούν, µέσω διαπραγµατεύσεων σε πολυµερές επίπεδο, οι προσπάθειες ( 1 ) ΕΕ C 104 της , σ. 18 και ΕΕ C29της , σ. 10. ( 2 ) ΕΕ C 212 της , σ. 38. ( 3 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1996 (ΕΕ C 320 της , σ. 30), κοινή θέση του Συµβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 1997 (ΕΕ C 123 της , σ. 89) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 182 της ).

3 1997R2027 EL για την αύξηση των ορίων ευθύνης που επιβάλλει η σύµβαση της Βαρσοβίας (6) ότι, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, είναι ευκταίο να γίνουν ενέργειες σε κοινοτικό επίπεδο, προκει- µένου να επιτευχθεί εναρµόνιση στο πεδίο της ευθύνης του αεροµεταφορέα, οι οποίες και θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν ως κατευθυντήριες γραµµές για τη βελτίωση της προστασίας των επιβατών σε παγκόσµια κλίµακα (7) ότι ενδείκνυται να αρθούν όλα τα χρηµατικά όρια ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 1 της σύµβασης της Βαρσοβίας ή οποιαδήποτε άλλα νοµικά ή συµβατικά όρια, σύµφωνα µε τις τάσεις που επικρατούν σήµερα σε διεθνές επίπεδο (8) ότι, για να αποφευχθούν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα θύµατα ατυχηµάτων δεν θα αποζηµιώνονται, οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς, όταν υπάρχουν απαιτήσεις λόγω θανάτου, τραυµατισµού ή άλλης σωµατικής βλάβης επιβάτη κατά την έννοια του άρθρου 17 της σύµβασης της Βαρσοβίας, δεν θα πρέπει να δικαιούνται να επικαλεσθούν το άρθρο 20 παράγραφος 1 της σύµβασης της Βαρσοβίας, µέχρι ενός καθορισµένου ορίου (9) ότι οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς µπορούν να απαλλάσσονται από την ευθύνη τους σε περίπτωση εξ αµελείας συνυπαιτιότητας του συγκεκριµένου επιβάτη (10) ότι είναι ανάγκη να διευκρινισθούν οι υποχρεώσεις του παρόντος κανονισµού υπό το πρίσµα του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί της εκδόσεως αδειών των αεροµεταφορέων ( 1 ) ότι, ως προς αυτό, οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς θα πρέπει να ασφαλίζονται µέχρις ενός ορίου καθοριζό- µενου στον παρόντα κανονισµό (11) ότι οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς θα πρέπει να έχουν πάντοτε το δικαίωµα να εγείρουν απαιτήσεις κατά τρίτων (12) ότι η ταχεία καταβολή προκαταβολής µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τους τραυµατισµένους επιβάτες ή τα δικαιού- µενα αποζηµιώσεως φυσικά πρόσωπα να αντιµετωπίσουν τα άµεσα έξοδα συνεπεία του αεροπορικού ατυχήµατος (13) ότι οι κανόνες για τη φύση και τον περιορισµό της ευθύνης σε περίπτωση θανάτου, τραυµατισµού ή άλλης σωµατικής βλάβης που έχει υποστεί επιβάτης συνιστούν µέρος των όρων της µεταφοράς στις µεταξύ µεταφορέα και επιβάτη συµβάσεις αεροπορικής µεταφοράς ότι, προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισµού, οι µεταφορείς τρίτων χωρών θα πρέπει να ενηµερώνουν επαρκώς τους επιβάτες για τους όρους τους όσον αφορά τη µεταφορά (14) ότι είναι ενδεδειγµένο και αναγκαίο τα χρηµατικά όρια τα οποία τίθενται στο παρόντα κανονισµό να επανεξετάζονται προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στα διεθνή fora (15) ότι η ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας ( ΟΠΑ) επανεξετάζει τώρα τη σύµβαση της Βαρσοβίας ότι, εν αναµονή των σχετικών αποτελεσµάτων, προσωρινές κοινοτικές ενέργειες θα ενισχύσουν την προστασία των επιβατών ότι το Συµβούλιο θα πρέπει να επανεξετάσει τον παρόντα κανονισµό το συντοµότερο δυνατόν µετά την εκ µέρους της ΟΠΑ επανεξέταση, ( 1 ) ΕΕ L 240 της , σ. 1.

4 1997R2027 EL ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο παρών κανονισµός θέτει σε εφαρµογή τις σχετικές διατάξεις της σύµβασης του Μόντρεαλ σε ό,τι αφορά την αεροπορική µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και καθορίζει µερικές επιπλέον διατάξεις. Επίσης, επεκτείνει την εφαρµογή των διατάξεων αυτών στην αεροπορική µεταφορά εντός ενός κράτους µέλους. Άρθρο 2 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως: α) «αεροµεταφορέας»: επιχείρηση αεροµεταφορών µε νόµιµη άδεια λειτουργίας β) «κοινοτικός αεροµεταφορέας»: αεροµεταφορέας µε νόµιµη άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από κράτος µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 γ) «δικαιούχος αποζηµιώσεως»: ο επιβάτης ή κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα να εγείρει απαιτήσεις αντ' αυτού, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο δ) «αποσκευές»: εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αποσκευές, τόσο οι παραδιδόµενες κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων όσο και οι µη παραδιδόµενες κατά τον έλεγχο κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 4 της σύµβασης του Μόντρεαλ ε) «ΕΤ»: ειδικό τραβηκτικό δικαίωµα κατά τα οριζόµενα από το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στ) «Σύµβαση της Βαρσοβίας»: η σύµβαση για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων που έχουν σχέση µε τις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, η οποία υπεγράφη στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929, ή η σύµβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεµβρίου 1955, και η συµπληρωµατική σύµβαση της σύµβασης της Βαρσοβίας που έγινε στη Γκουανταλαχάρα στις 18 Σεπτεµβρίου 1961 ζ) «σύµβαση του Μόντρεαλ»: η σύµβαση για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, η οποία υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 28 Mαΐου Έννοιες περιεχόµενες στον παρόντα κανονισµό και µη οριζόµενες στην παράγραφο 1, είναι ταυτόσηµες µε τις έννοιες που χρησιµοποιούνται στη σύµβαση του Μόντρεαλ. Άρθρο 3 1. Η ευθύνη ενός κοινοτικού αεροµεταφορέα έναντι επιβατών και των αποσκευών τους διέπεται από όλες τις διατάξεις της σύµβασης του Μόντρεαλ σχετικά µε την εν λόγω ευθύνη. 2. Η υποχρέωση ασφάλισης που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2407/92 όσον αφορά την ευθύνη έναντι επιβατών έχει την έννοια ότι ο κοινοτικός αεροµεταφορέας απαιτείται να ασφαλίζεται µέχρι ενός ποσού που θα εξασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται αποζηµίωσης θα λάβουν όλο το ποσό που δικαιούνται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Άρθρο 3α Tο συµπληρωµατικό ποσό, το οποίο µπορεί να ζητήσει κοινοτικός αεροµεταφορέας σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 2 της σύµβασης του Μόντρεαλ, όταν ένας επιβάτης κάνει ειδική δήλωση ασφαλιστικού συµφέροντος για την παράδοση της αποσκευής του στον τόπο προορισµού, βασίζεται σε τιµολόγιο συνδεόµενο µε τα πρόσθετα έξοδα που συνεπάγεται η µεταφορά και η ασφάλιση της αποσκευής, τα οποία υπερβαίνουν τα έξοδα

5 1997R2027 EL για αποσκευές που τιµώνται έως το όριο ευθύνης. Tο τιµολόγιο διατίθεται στους επιβάτες, εφόσον το ζητήσουν. Άρθρο 5 1. Ο κοινοτικός αεροµεταφορέας οφείλει να καταβάλει αµελλητί, οπωσδήποτε δε δεκαπέντε ηµέρες το αργότερο αφ' ής στιγµής εξακριβωθεί η ταυτότητα του φυσικού προσώπου το οποίο δικαιούται την αποζηµίωση, την απαιτούµενη προκαταβολή για την κάλυψη των άµεσων οικονοµικών αναγκών, ανάλογα µε το µέγεθος της ζηµίας που υπέστη. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η προκαταβολή ισούται τουλάχιστον µε το ισοδύναµο ΕΤ σε ευρώ ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου. 3. Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση της ευθύνης και µπορεί να αφαιρεθεί από οιαδήποτε µεταγενέστερη πληρωµή λόγω ευθύνης του κοινοτικού αεροµεταφορέα ωστόσο δεν επιστρέφεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 της σύµβασης του Μόντρεαλ ή στις περιπτώσεις που το πρόσωπο που έλαβε την προκαταβολή δεν ήταν δικαιούχος αποζηµίωσης. Άρθρο 6 1. Όλοι οι αεροµεταφορείς, οσάκις πωλούν αεροπορική µεταφορά στην Κοινότητα, εξασφαλίζουν ότι διατίθεται στους επιβάτες, σε όλα τα σηµεία πώλησης καθώς και στις πωλήσεις µέσω τηλεφώνου και ιαδικτύου, περίληψη των κύριων διατάξεων που διέπουν την ευθύνη για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους, ιδίως των προθεσµιών για την άσκηση αγωγής αποζηµίωσης και της δυνατότητας υποβολής ειδικής δήλωσης για αποσκευές. Προκειµένου να συµµορφώνονται προς την εν λόγω απαίτηση πληροφόρησης, οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς κάνουν χρήση του σηµειώµατος που παρατίθεται στο παράρτηµα. Η περίληψη ή το σηµείωµα αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως βάση για απαίτηση αποζηµίωσης ούτε για την ερµηνεία των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή της σύµβασης του Μόντρεαλ. 2. Επιπροσθέτως των απαιτήσεων πληροφόρησης που ορίζονται στην παράγραφο 1, όλοι οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς παρέχουν γραπτώς σε κάθε επιβάτη για αεροπορική µεταφορά που παρέχεται ή αγοράζεται στην Κοινότητα: το όριο ευθύνης του αεροµεταφορέα, εφόσον υπάρχει, που ισχύει για τη συγκεκριµένη πτήση σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού, το όριο ευθύνης του αεροµεταφορέα που ισχύει για τη συγκεκριµένη πτήση σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή φθοράς της αποσκευής και ειδοποίηση ότι αποσκευές αξίας µεγαλύτερης του ορίου αυτού θα πρέπει να υποδεικνύονται στον αεροµεταφορέα κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων ή να ασφαλίζονται πλήρως από τον επιβάτη πριν από το ταξίδι, το όριο ευθύνης του αεροµεταφορέα που ισχύει για τη συγκεκριµένη πτήση σε περίπτωση ζηµίας λόγω καθυστέρησης. 3. Για όλες τις µεταφορές που εκτελούνται από κοινοτικούς αεροµεταφορείς, τα όρια που αναγράφονται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις πληροφόρησης των παραγράφων 1 και 2, είναι εκείνα που ορίζει ο παρών κανονισµός, εκτός εάν ο κοινοτικός αεροµεταφορέας εκούσια εφαρµόζει υψηλότερα όρια. Για όλες τις µεταφορές που εκτελούνται από µη κοινοτικούς αεροµεταφορείς, οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται µόνον για τη µεταφορά προς, από ή εντός της Κοινότητας.

6 1997R2027 EL Άρθρο 7 Το αργότερο τρία έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2002 ( 1 ), η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η Επιτροπή εξετάζει ιδίως εάν είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν τα ποσά που αναγράφονται στα σχετικά άρθρα της σύµβασης του Μόντρεαλ µε βάση τις οικονοµικές εξελίξεις και τις κοινοποιήσεις της ΟΠΑ ως θεµατοφύλακα. Άρθρο 8 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει ένα έτος µετά την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. ( 1 ) ΕΕ L 140 της , σ. 2.

7 1997R2027 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ευθύνη των αεροµεταφορέων έναντι των επιβατών και των αποσκευών τους Το παρόν πληροφοριακό σηµείωµα συνοψίζει τους κανόνες περί ευθύνης που εφαρµόζουν οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας και της σύµβασης του Μόντρεαλ. Αποζηµίωση σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού εν υπάρχουν οικονοµικά όρια αποζηµίωσης για τραυµατισµό ή θάνατο επιβατών. Για βλάβες έως ΕΤ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα), ο αεροµεταφορέας δεν µπορεί να αµφισβητήσει απαιτήσεις για αποζηµίωση. Άνω του ποσού αυτού, ο αεροµεταφορέας µπορεί να αντικρούσει απαίτηση εφόσον αποδείξει ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε αµέλειά του ή σε υπαιτιότητά του. Προκαταβολές Σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού επιβάτη, ο αεροµεταφορέας οφείλει να καταβάλει προκαταβολή για την κάλυψη των άµεσων οικονο- µικών αναγκών εντός 15 ηµερών από τον προσδιορισµό της ταυτότητας του δικαιούχου αποζηµίωσης. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκαταβολή δεν είναι κατώτερη των ΕΤ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα). Καθυστέρηση επιβατών Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατών, ο αεροµεταφορέας ευθύνεται για τις ζηµίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα µέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβει τα µέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης επιβατών περιορίζεται στα ΕΤ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα). Καθυστέρηση αποσκευών Σε περίπτωση καθυστέρησης αποσκευών, ο αεροµεταφορέας ευθύνεται για τις ζηµίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα µέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβει τα µέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης αποσκευών περιορίζεται στα ΕΤ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα). Καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών Ο αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος για την καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών έως ΕΤ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα). Σε περίπτωση που οι αποσκευές έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος ακόµη και εάν η ζηµία δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, εκτός εάν η αποσκευή έφερε ελάττωµα. Σε περίπτωση που οι αποσκευές δεν έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος µόνον εφόσον η ζηµία οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ανώτερα όρια για αποσκευές Ένας επιβάτης µπορεί να τύχει υψηλότερου ορίου ευθύνης εφόσον κάνει ειδική δήλωση το αργότερο κατά την παράδοση των αποσκευών κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και εφόσον πληρώσει ένα συµπληρωµατικό ποσό. Καταγγελίες για αποσκευές Σε περίπτωση φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει γραπτή καταγγελία στον αεροµεταφορέα το ταχύτερο δυνατό. Σε περίπτωση φθοράς αποσκευών που έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει γραπτή καταγγελία στον αεροµεταφορέα εντός επτά ηµερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης εντός είκοσι µιας ηµερών, σε αµφότερες τις περιπτώσεις από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι αποσκευές τέθηκαν στην διάθεση του επιβάτη. Ευθύνη συµβαλλοµένων και πραγµατικών αεροµεταφορέων Εάν ο αεροµεταφορέας που αναλαµβάνει την πτήση δεν είναι ο ίδιος µε το συµβαλλόµενο αεροµεταφορέα, ο επιβάτης έχει το δικαίωµα να απευθύνει καταγγελία ή να απαιτήσει αποζηµίωση και από τους δύο

8 1997R2027 EL αεροµεταφορείς. Εάν το όνοµα ή ο κωδικός ενός αεροµεταφορέα αναγράφεται στο εισιτήριο, αυτός ο αεροµεταφορέας είναι ο συµβαλλόµενος αεροµεταφορέας. Χρονικό περιθώριο για την άσκηση αγωγής Η άσκηση αγωγής για την αξίωση αποζηµίωσης υποβάλλεται εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε να φθάσει το αεροσκάφος. Βάση της πληροφόρησης Βάση για τους ανωτέρω κανόνες είναι η σύµβαση του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999, η οποία εφαρµόζεται στην Κοινότητα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2027/97, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 889/2002, και µε την εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών.

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.2.2004 L 46/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0261 EL 17.02.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΙΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΙV ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - V ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - VI ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα