ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"

Transcript

1 EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 1 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς Βιβλίων/Δεμάτων» του υποέργου «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων» του έργου «Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα» Αρ. πρωτ :

2 Στην Αθήνα, σήμερα την 24 Ιουνίου 2010 μεταξύ ΑΦΕΝΟΣ της ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΤ» (εφεξής και χάριν συντομίας καλούμενη ως «ΕΔΕΤ») που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών (οδός Μεσογείων 56) με ΑΦΜ της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παναγιώτη Τσανάκα, Πρόεδρό της, και ΑΦΕΤΕΡΟΥ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ACS S.A.», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Ασκληπιού αρ.25, με ΑΦΜ της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα από τους κκ Απόστολο Γεωργαντζή και Αντώνιο Βάλλα (εφεξής καλούμενης προς χάριν συντομίας ως «ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), και από κοινού των «ΜΕΡΩΝ» και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α. Της υπ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, ) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης που κυρώνει τον κανονισμό προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. β. Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34Α Α/98) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ 209/Α/2001), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003) και το ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006). γ. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) με θέμα «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » δ. Της ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749, ΦΕΚ 540Β/2008, Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης. 2. Την από 17/3/2010 και με αρ. πρωτ /ΨΣ4161 επιστολή του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού. 3. Την από 30/12/2009 και με αρ. πρωτ. 182 επιστολή του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 2

3 4. Τα πρακτικά της 208ης συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 18/3/2010 (Θέμα 15) 5. Το από 10/5/2010 και με αρ. πρωτ 2019 τεύχος προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας) 6. Την από 26/05/2010 και με αρ. πρωτ 2285 προσφορά της εταιρείας ACS Διεθνείς Μεταφορές και Διευκολύνσεις ΑΕΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας) 7. Την από 07/06/2010 και με αρ. πρωτ απόφαση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε. για την έγκριση και κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού στην εταιρεία ACS Διεθνείς Μεταφορές και Διευκολύνσεις ΑΕΕ Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 1.1 Το παρόν έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς Συγγραμμάτων στο πλαίσιο του έργου "Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων" της ΕΔΕΤ Α.Ε., για λογαριασμό των εκδοτών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), για τρία έτη, από την έναρξη του έργου. Ειδικότερα: O Ανάδοχος (πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς) υποχρεούται για την άμεση και ολοκληρωμένη μεταφορά/παροχή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους κατά τόπους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας υφίσταται τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Τεχνικό Παράρτημα 2 της προκήρυξης. Ο ανάδοχος εγγυάται πως θα μεριμνά για την προσθήκη σημείων στο δίκτυο καταστημάτων του, στην περίπτωση της δημιουργίας στο μέλλον, κάποιου τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ σε άλλη πόλη της Ελλάδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την ίδια χρέωση για όλους τους εκδότες, οι οποίοι θα επιλέξουν τη χρήση των υπηρεσιών του και για όλες τις αποστολές συγγραμμάτων, σε οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας υφίσταται τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα αναπτύξει Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) στο πλαίσιο του έργου «Εύδοξος Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων». Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την απευθείας διασύνδεση μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Internet, των συστημάτων του με το ΚΠΣ (π.χ για τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων του Συγγράμματος αλλά και των στοιχείων του παραλήπτη φοιτητή, για την ενημέρωση παραλαβής ενός Συγγράμματος από ένα φοιτητή κτλ). Η διαδικασία της παραλαβής των εν λόγω Συγγραμμάτων από τους εκδότες και της παράδοσης στους φοιτητές από σταθερό σημείο/α ανά πόλη προορισμού θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Η διακίνηση των αποστολών θα γίνεται με την χρήση ΣΥΔΕΤΑ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) και η παρακολούθηση της πορείας τους με 3

4 ΕΣΠΕΤΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ). Τις εν λόγω τμηματικές παραλαβές των Συγγραμμάτων υποχρεούται κάθε εκδότης να τις παραδίδει στον Ανάδοχο συσκευασμένες και έτοιμες προς αποστολή για τον αντίστοιχο προορισμό με ΣΥΔΕΤΑ. Συμφωνείται ότι όσον αφορά την προετοιμασία και συσκευασία των αποστολών οι εκδότες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που θα οριστούν από την ACS. Για τη διακίνηση των αποστολών θα συνάπτεται μεταξύ του Αναδόχου και κάθε εκδότη που θα του αναθέτει τη μεταφορά τους, με την ιδιότητά του ως αποστολέα, σύμβαση ταχυμεταφοράς (είτε ατομική είτε για πλήθος αντικειμένων είτε σύμβαση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα), η οποία θα περιλαμβάνει τους οικονομικούς όρους (τιμές) που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα, όπως μεταξύ άλλων και ειδικό όρο για τον ακριβή τρόπο και χρόνο πληρωμής του αναδόχου και, σε κάθε περίπτωση, τους ισχύοντες Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς του Αναδόχου, που επισυνάπτονται και στην παρούσα ως συνημμένοι στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα 2) και διέπουν την παροχή των υπηρεσιών του. Η διάρκεια του έργου θα είναι 3 έτη από την έναρξη του έργου. Η ΕΔΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει κατά την κρίση της την διάρκεια έως δύο φορές για ένα επιπλέον έτος κάθε φορά. 1.2 Για την άρτια παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου, η ΕΔΕΤ θα παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία (τεχνικά και οικονομικά) καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλη στήριξη, απαραίτητη για την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες του με μέσα της απόλυτου επιλογής του και στους χώρους που θα οριστούν από τον ίδιο Η παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας σύμβασης και με τις οδηγίες της ΕΔΕΤ 2.3. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας της ΕΔΕΤ. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3.1 Δεδομένου ότι το έργο της παροχής των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς θα παρέχεται προς τους εκδότες, η εν λόγω αμοιβή για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεν θα καλυφθεί από την ΕΔΕΤ Α.Ε. αλλά από τους εκδότες που θα συμμετάσχουν, χωρίς να είναι υποχρεωτική η χρήση των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για αυτούς. 4

5 3.2. Η τιμή της χρέωση για κάθε αποστολή (Συγγράμματος), ορίζεται σε 1,2 ευρώ, έως τα 1,5 κιλά βάρος πλέον 0,36 ευρώ για κάθε έως μισό (1/2) επιπλέον κιλό βάρους της αποστολής (άνω του 1,5 κιλών) πλέον ΦΠΑ. Για οτιδήποτε επιπλέον δεν ρυθμίζεται στο κύριο σώμα της παρούσας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα ως Παράρτημα 3 : Σχέδιο Σύμβασης Ταχυμεταφοράς με Εκδότες Οικονομική Προσφορά / Αποδοχή Προσφοράς / Σύμβαση Ταχυμεταφοράς / Αίτηση Άδειας Χρήσης ACS CONNECT 3.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την ίδια χρέωση (βάσει των ανωτέρω) για όλους τους εκδότες, οι οποίοι θα επιλέξουν τη χρήση των υπηρεσιών του και για όλες τις αποστολές συγγραμμάτων, σε οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας υφίσταται τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Η παρούσα έχει διάρκεια τρία έτη. Η ΕΔΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει κατά την κρίση της την διάρκεια έως δύο φορές, για ένα επιπλέον έτος κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις και παραδόσεις εγγράφων μεταξύ των ΜΕΡΩΝ θα γίνονται νόμιμα εφόσον γίνονται μέσω ταχυδρομείου, courier ή fax στις διευθύνσεις που εμφανίζονται παραπάνω για κάθε ΜΕΡΟΣ. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 6.1. Όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του Αναδόχου, χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση τους σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση της ΕΔΕΤ Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί πλήρη εχεμύθεια όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες, τις ερευνητικές προτάσεις, την αναπτυξιακή και ερευνητική δραστηριότητα, τα ερευνητικά προγράμματα, τις επιστημονικές αξιολογήσεις και τις λοιπές νόμιμες ενέργειες και δραστηριότητες της ΕΔΕΤ Η ΕΔΕΤ θα τηρεί εμπιστευτικά, και δεν θα αποκαλύπτει σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του Αναδόχου, όλα τα έγγραφα και συμβουλές που περιέρχονται σε αυτή από τον Ανάδοχο και που αφορούν στις μεθόδους εργασίας αυτού σχετικά με το έργο Οι ανωτέρω όροι εμπιστευτικότητας δεν θα ισχύουν κατά περίπτωση για πληροφορίες, έγγραφα και ενέργειες των οποίων η γνωστοποίηση απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5

6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι ισχύος τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται εντός διαστήματος 10 ημερών μετά τη λήξη του έργου. Εφόσον παραταθεί πέραν της τριετίας τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την παρατείνει για ένα έτος κάθε φορά βάση της ετήσιας ανανέωσης. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις της, να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η ΕΔΕΤ ΑΕ αποδεδειγμένα έχει εξ αυτού του λόγου και με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ανάδοχου, υποστεί συγκεκριμένη θετική ζημία μπορεί να την αναζητήσει με έγγραφή δήλωσή της προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών με σκοπό την ικανοποίηση της ΕΔΕΤ ΑΕ, τότε η τελευταία θα μπορεί να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος συμβάλλεται με την ΕΔΕΤ ΑΕ επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης του (του Αναδόχου) μόνο για άμεση ζημία και για τα όρια που περιγράφονται στα άρθρο 7 & 9 των γενικών όρων ανάληψης μεταφοράς του, οι οποίοι προσαρτώνται στην συνημμένη στην παρούσα ως Παράρτημα 2 οικονομική προσφορά του και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Αναδόχου ρητά περιορίζεται στο ανωτέρω ποσό της εγγυητικής επιστολής κατ ανώτατο όριο, πέραν του οποίου η ACS δε φέρει ευθύνη έναντι της ΕΔΕΤ ΑΕ ή οποιουδήποτε τρίτου για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ Η παρούσα σύμβαση και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτήν, είναι προσωπικά των μερών και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν, συνολικά ή εν μέρει, από κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου. Σε κάθε περίπτωση ρητώς εξαιρούνται της εν λόγω απαγορεύσεως οι ενταγμένες στο ταχυδρομικό δίκτυο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ επιχειρήσεις, που ως τέτοιες εκτελούν ταχυδρομικό έργο και κατ επέκταση εκπληρώνουν υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6

7 9.1 Επιτρέπεται στον Ανάδοχο η υπεργολαβική ανάθεση μέρους του έργου σε τρίτους, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Αναδόχου έναντι της ΕΔΕΤ παραμένει αναλλοίωτη, βάσει της παρούσας και ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα. Σε καμία φάση και για οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, του εκάστοτε υπεργολάβου, δεν επέρχεται υποκατάσταση της ευθύνης αυτής στην παρούσα σύμβαση δια του τρίτου. 9.2 Οι πράξεις ή παραλείψεις τρίτου, στον οποίο ο Ανάδοχος έχει αναθέσει τμήμα του έργου υπεργολαβικά, δεν ενδιαφέρουν την ΕΔΕΤ, έναντι της οποίας υπεύθυνος για αυτές τις πράξεις είναι μόνον ο Ανάδοχος, ως ο μόνος δικαιούχος ή υπόχρεος εκ της παρούσας Σύμβασης έναντι της ΕΔΕΤ. ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ KAI ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του έργου θα οριστεί από την ΕΔΕΤ, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την ΕΔΕΤ με βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και του Υπευθύνου του έργου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΕΔΕΤ και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις της, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως την Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην ΕΔΕΤ δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 7

8 Εφ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της ΕΔΕΤ, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Κανονισμού Προμηθειών, σε συνδυασμό με όσα ειδικότερα προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν εκπληρώθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΛΥΣΗ 11.1 Καταγγελία της Σύμβασης: I. Τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούνται να καταγγείλουν την παρούσα Σύμβαση μονομερώς πριν τη συμβατική λήξη αυτής μόνο για σπουδαίο λόγο, κοινοποιώντας έγγραφη ειδοποίηση με την πρόθεσή τους στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία από την οποία επιθυμούν να αρχίζουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Σπουδαίος λόγος καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους των συμβαλλομένων είναι η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας, καθώς και των προβλεπόμενων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διατάξεων που αναφέρονται στους λόγους καταγγελίας. Η ΕΔΕΤ δύναται επίσης να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση διάλυσης ή κήρυξης σε πτώχευση ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εκκαθάριση του Αναδόχου. II. Κατ εξαίρεση, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται κατ ενάσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας αυτό είναι δυνατό, να τάξουν εύλογη (κατ αυτά) προθεσμία θεραπείας των παραβάσεων, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον αντισυμβαλλόμενο, ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. III. Με τη λύση της παρούσας σύμβασης μετά από καταγγελία της ΕΔΕΤ, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της ΕΔΕΤ: Α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση της συνέχειας του έργου του Αναδόχου. 8

9 Β) Να παραδώσει σε χρόνο που θα προσδιορίσει η ΕΔΕΤ, όποιο έργο, εργασία ή υπηρεσία έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του ή έχει παράσχει, ολοκληρωμένο ή μη, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία προόδου του έργου και μέσα (ηλεκτρονικά ή μη) Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου: Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης, για το παρόν και τα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας που την αναφέρουν, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 37 του κανονισμού της ΕΔΕΤ ΑΕ (ΦΕΚ Β 1280, ) Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου ή καταγγελίας της σύμβασης από την ΕΔΕΤ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες μέχρι της ανάδειξης και εγκατάστασης του νέου Αναδόχου, εφόσον του ζητηθεί από την ΕΔΕΤ, λαμβάνοντας τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντίστοιχο με αυτό που ορίζεται στην παρούσα Η παρούσα σύμβαση δύναται επίσης να λυθεί με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 12.1 Ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ενέργεια του υπόχρεου παρακωλύεται από τυχερό και απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δεν ήταν δυνατό να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης Συμφωνείται σχετικά ότι σε κάθε περίπτωση που στην παρούσα Σύμβαση και στα παραρτήματά της έχουν συνομολογηθεί προθεσμίες μέσα στις οποίες ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι υποχρεωμένο να κάνει μια ενέργεια ή να εκτελέσει κάποιο έργο, σε περίπτωση ανωτέρας βίας η λήξη των προθεσμιών αυτών αναστέλλεται για ίσο χρονικό διάστημα προς το διάστημα που διήρκεσε αποδεδειγμένα το γεγονός που συνιστά την περίπτωση της ανωτέρας βίας Επίσης συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης από τους συμβαλλόμενους, εάν η παράβαση αυτών από τον ένα εξ αυτών οφείλεται αποκλειστικά σε ανωτέρα βία, καμία απολύτως συνέπεια, εκ των οριζομένων στην παρούσα σύμβαση, δεν θα επέρχεται σε βάρος του, εάν ο συμβαλλόμενος εκπληρώσει το συγκεκριμένο όρο της σύμβασης μόλις εκλείψει το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση της ανωτέρας βίας και παρέλθει και ο χρόνος που διήρκεσε αυτή, Εφόσον επομένως η Ανάδοχος προβεί στην ενέργεια ή εκτελέσει το έργο μέσα στη συμφωνηθείσα προθεσμία, συν το χρόνο που διήρκεσε το γεγονός που συνιστά την περίπτωση της ανωτέρας βίας, καμία απολύτως συνέπεια, οποιασδήποτε μορφής, δεν θα επέρχεται σε βάρος του από την αιτία αυτή, 9

10 12.4 Τέλος, συμφωνείται ότι για να είναι νόμιμη η επίκληση από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη της ύπαρξης περίπτωσης ανωτέρας βίας υπέρ αυτού, πρέπει ο επικαλούμενος ανωτέρα βία: α. μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα λάβει χώρα το συγκεκριμένο γεγονός που κατά την άποψη του επικαλούμενου συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας, να το γνωστοποιήσει με έγγραφό του στον αντισυμβαλλόμενο και β. μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα εκλείψει το γεγονός αυτό, να το γνωστοποιήσει πάλι, με έγγραφό του, στον αντισυμβαλλόμενο, αναφέροντας συγχρόνως στο έγγραφό του το συνολικό χρόνο που διήρκεσε κατ αυτόν το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση ανωτέρας βίας. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν αρνηθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της τελευταίας των προαναφερομένων προς αυτόν γνωστοποιήσεων, με έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο του ισχυρισμού του επικαλεσθέντος τη συνδρομή περίπτωσης ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι αποδέχεται και συνομολογεί αυτόν. ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 13.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους για φιλική διευθέτησή της με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η φιλική διευθέτηση της διαφοράς, τότε για την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι δεσμευτικοί, ισχύουν υπέρ και κατά των συμβαλλομένων και των αντιστοίχων ειδικών και καθολικών διαδόχων αυτών. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι κάθε ένας και όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι βασικοί και ουσιώδεις. Συνεπώς αποδέχονται και διαβεβαιώνουν ότι καθένας θα εκπληρώσει καλόπιστα όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση Αν οποιοδήποτε μέρος ή οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί από το οποιοδήποτε Δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλομένους ότι αντιβαίνει στο νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό Με εξαίρεση τα περιγραφόμενα στην παρούσα δικαιώματα που πρέπει να ασκούνται εντός ορισμένης προθεσμίας, ενδεχόμενη μη ενάσκηση δικαιώματος από οποιοδήποτε μέρος ή παράλειψη να απαιτήσει την εκπλήρωση κάποιου από τους 10

11 όρους της παρούσας σύμβασης δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα ούτε εμποδίζει την ακόλουθη εκτέλεση του όρου αυτού Σε κάθε περίπτωση διακοπής της εκτέλεσης του έργου, η ΕΔΕΤ διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα αξιοποίησης των μέχρι τότε παραχθέντων αποτελεσμάτων του έργου. Σε πίστωση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, κάθε ΜΕΡΟΣ έλαβε από ένα, το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΕΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ καθ. Παναγιώτης Τσανάκας 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Το από 10/05/2010 και με αρ. πρωτ τεύχος προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας)

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:. Η από και με αρ. πρωτ 2285 τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας ACS Διεθνείς Μεταφορές και Διευκολύνσεις ΑΕΕ μετά των συνημμένων σε αυτή Γενικών Όρων Ανάληψης Μεταφοράς της

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Σχέδιο Σύμβασης Ταχυμεταφοράς με Εκδότες Οικονομική Προσφορά / Αποδοχή Προσφοράς / Σύμβαση Ταχυμεταφοράς / Αίτηση Άδειας Χρήσης ACS CONNECT

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα