ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Βύρωνα Ν. Αττικής Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέ τηση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφορεία Διαδικασία απόκτησης άδειας μηχανοδηγού ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/2/3388 (1) Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Βύρωνα Ν. Αττικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Αναβάθμιση της πολιτικής προ στασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, β) της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α ) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ), γ) της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α / ) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις», δ) του άρθρου 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α / ) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». ε) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων, στ) του άρθρου 1 παρ. 2 περ. 5.1Β του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της». 2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α ) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 3. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 4. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2741/Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη». 5. Την αριθμ. Υ250/ απόφαση «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου (Β /2792). 6. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ1/1138 (ΦΕΚ 186/Β / )από φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυ πηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠ 854 και ΚΕΠ 854Π Δήμου Βύρω να. 7. Την αριθ. 230/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα για τη συγχώνευση του ΚΕΠ 854Π (Καρέα) στο ΚΕΠ 854 Βύρωνα. 8. Το αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ2/80/ΔΥ/ υπηρεσι ακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουρ γίας ΚΕΠ και την επ αυτού έγκριση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Βύρωνα, αποφασίζουμε: Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 854Π στο ΚΕΠ 854 Δήμου Βύ ρωνα Ν. Αττικής με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσω πικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

2 5998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 854Π περιέρχε ται στο ΚΕΠ 854. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύ ος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 854Π στο ΚΕΠ 854. Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 854Π διεκπεραιώνο νται από το ΚΕΠ 854. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 854Π μεταφέ ρονται στο ΚΕΠ 854. Οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών του ΚΕΠ 854Π που είχαν συσταθεί με την αριθμ. πρωτ / (ΦΕΚ 757/Β ) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονο μικών καταργούνται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ F Αριθμ. Γ456/οικ.7383/531/12 (2) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτη ση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών επι βατών με λεωφορεία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α) του εδαφίου β της παρ. 1α του άρθρου 10 του Ν. 1906/1990 (ΦΕΚ Α /157), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 2671/1998 (ΦΕΚ Α / 289),. β) του άρθρου 1, παρ. 2 του π.δ/τος 189/2009 (Α /221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», γ) του άρθρου 9 του Π.Δ. 293/1999 περί «Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α /26), όπως αυτές ισχύουν, δ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α /98), ε) του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 «σχετικά με τη θέ σπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλ ματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε.Ε.Ε. αριθ. L 300/ ), στ) του άρθρου 7 του Ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙ ΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (Α /188). 2. Τις προβλέψεις του Ν. 711/77 «Περί ειδικών τουριστι κών λεωφορείων» (ΦΕΚ Α /284), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009 (Ε.Ε.Ε.Ε. αριθ. L 300/ ), της πολυμερούς Συμφωνίας INTERBUS η οποία συνήφθη με την απόφαση 2002/917/ΕΚ (Ε.Ε.Ε.Ε. αριθ. L 321/ ) καθώς και των διμερών Συμφωνι ών Οδικών Μεταφορών που έχει συνάψει η Ελλάδα. 3. Την ανάγκη επικαιροποίησης των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών και λοιπών εγγράφων ελέγχου για την πραγματοποίηση διεθνών τακτικών και έκτακτων με ταφορών με λεωφορεία, με την επίτευξη ταυτοχρόνως υψηλότερου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και την πρόληψη φαινομένων παράνομης μεταφοράς. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο 1. Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των κριτηρίων, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδι κασίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης διεθνών έκτακτων και τακτικών μεταφορών με λεωφορεία. 2. Πρόσωπα που δικαιούνται να πραγματοποιούν διε θνείς τακτικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3, είναι τα ακόλουθα: α) Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. β) Τουριστικά γραφεία που έχουν έδρα στην Ελλά δα. γ) Οποιαδήποτε κοινοπραξία των ανωτέρω προσώπων (α) και (β). Σημειώνεται ότι δεν είναι αποδεκτή η υποβολή αιτή σεων για τις ίδιες τακτικές λεωφορειακές γραμμές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ατομικώς και ως μέλη κοινοπραξιών. 3. Δικαιούμενα πρόσωπα για την εξυπηρέτηση διεθνών εκτάκτων μεταφορών επιβατών με λεωφορεία είναι τα τουριστικά γραφεία. 4. Η εξυπηρέτηση διεθνών μεταφορών επιβατών είναι δυνατή υπό την αίρεση της συμμόρφωσης των μετα φορέων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν, κατά πε ρίπτωση, από την κοινοτική νομοθεσία, τις πολυμερείς Συμφωνίες στις οποίες η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλό μενο μέρος ή τις διμερείς Συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Τακτικές μεταφορές (γραμμές) είναι εκείνες με τις οποίες μεταφέρονται επιβάτες, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και διαδρομές, κατά τις οποίες οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από το όχημα σε προκαθορισμένα σημεία στάσης. Οι τακτικές γραμμές είναι ανοικτές σε όλους. Οι τακτικές γραμμές εξυπηρετούνται με τη χρήση καταλλήλων αδειών. 2. Έκτακτες μεταφορές είναι εκείνες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο ορισμό των τακτικών γραμμών και αφορούν στην μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων με κοινό προορισμό. Οι υπόψη μεταφορές μπορούν να εκτελούνται με ορισμένη συχνότητα χωρίς ωστόσο να παύσουν να θεωρούνται έκτακτες. Ως απελευθερωμένες έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία νοούνται αυτές που βάσει δι μερούς ή πολυμερούς συμφωνίας, της οποίας η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, πραγματοποιούνται με την κάλυψη φύλλου ελέγχου, δίχως να απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της χώ ρας προορισμού.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5999 Άρθρο 3 Έκτακτες μεταφορές επιβατών 1. Οι απελευθερωμένες έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία διενεργούνται (α) για την πε ρίπτωση των ενδοκοινοτικών μεταφορών με τη χρήση κοινοτικής άδειας και των κατάλληλα συμπληρωμένων φύλλων ελέγχου του άρθρου 4 της παρούσας, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009 ενώ (β) για την περίπτωση μεταφορών προς τρίτες χώρες με τη χρήση κατάλληλα συμπλη ρωμένων φύλλων ελέγχου της πολυμερούς Συμφωνίας INTERBUS ή παρομοίων. Τα έγγραφα ελέγχου χορηγούνται από τις κατά τό πους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας κατόπιν αιτήσεως τουριστικού γραφείου συνοδευομένης από τα ακόλουθα δικαιολο γητικά: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδικού μεταφορέα διεθνών μεταφορών στο όνομα του αιτούμενου τουριστικού γραφείου, (β) επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος ειδικού σή ματος λειτουργίας του τουριστικού γραφείου, και (γ) επικυρωμένο αντίγραφο μίας (1) τουλάχιστον άδειας τουριστικού λεωφορείου, ιδιοκτησίας του αιτούντος ή διαθέσιμου είτε βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε δυνάμει εγκύρου συμβάσεως μίσθωσης κατατεθειμένης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2. Δικαιούμενα πρόσωπα της χορήγησης εγγράφων ελέγχου διεθνών μεταφορών είναι και τουριστικές επι χειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) εφόσον συμβάλ λονται με τουριστικό γραφείο βάσει εγκύρου συμβά σεως συνεργασίας τρίμηνης κατ ελάχιστον διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από την Τ.Ε.Ο.Μ., περιλαμβάνει τα ως άνω α εως γ δικαιολο γητικά της Τ.Ε.Ο.Μ., τη σύμβαση συνεργασίας με το τουριστικό γραφείο κατατεθειμένη στην οικεία Δ.Ο.Υ., το ειδικό σήμα λειτουργίας της Τ.Ε.Ο.Μ. και του συνερ γαζόμενου τουριστικού γραφείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του υπευθύνου της Τ.Ε.Ο.Μ., σχετικά με τη χρησιμοποίηση των χορηγούμενων εγγράφων ελέγχου αποκλειστικά για τις ανάγκες του αντισυμβαλλόμενου τουριστικού γραφείου. Στην περίπτωση εφαρμογής της παρούσας παραγράφου τα έγγραφα ελέγχου φέρουν ειδική μνεία του συνεργαζόμενου τουριστικού γραφείου και περι ορίζονται χρονικά από της διάρκειας της σύμβασης συνεργασίας ενώ οι Τ.Ε.Ο.Μ. υποχρεούνται σε τυχόν έλεγχο να επιδεικνύουν αντίγραφο της σύμβασης και το πλήρες βιβλιάριο φύλλων ελέγχου. 3. Προκειμένου για τη χορήγηση αδειών μη απελευ θερωμένων εκτάκτων μεταφορών, με τις χώρες για τις οποίες έχει καθιερωθεί βάσει διακρατικής Συμφωνί ας, η ετήσια ανταλλαγή αδειών μη απελευθερωμένων εκτάκτων μεταφορών, οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς υποβάλουν αίτηση για περιορισμένο αριθμό αδειών (έως τρεις ανά αίτηση) στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφο ρών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Υ.Υ.Μ.Δ.), συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται εφόσον υπάρχει προς διάθεση, ανάλογα με τη χώρα προορισμού, υπόλοιπο αδειών εκτάκτων μεταφορών. 4. Τα δικαιολογητικά για την προμήθεια εγγράφων ελέγχου και αδειών για την πραγματοποίηση διεθνών εκτάκτων μεταφορών με λεωφορεία προσκομίζονται μαζί με την πρώτη αίτηση κάθε ημερολογιακού έτους. Στις επόμενες, εντός έτους, αιτήσεις του ίδιου μετα φορέα απαιτείται απλώς η προσκόμιση για έλεγχο των προηγουμένως χορηγηθεισών εγγράφων ελέγχου, εφό σον η ημερομηνία λήξης ισχύος των κατά την παρά γραφο 2 του παρόντος άρθρου, δικαιολογητικών, δεν έχει εκπνεύσει. 5. Οι λοιπές μη απελευθερωμένες έκτακτες μεταφορές διενεργούνται με τη χρήση ειδικών εγκρίσεων, οι οποίες χορηγούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη κοινοτική νομοθεσία ή πολυμερείς ή διμερείς Συμφωνίες στις οποίες η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μεταφορέα και συμφωνία των χωρών προορισμού και διέλευσης. 6. Οι διανεμόμενες άδειες και λοιπά έγγραφα ελέγχου είναι αμεταβίβαστα και δεν είναι επιτρεπτή η χρησιμο ποίηση τους από μεταφορείς στους οποίους δεν έχουν χορηγηθεί. Εφόσον διαπιστωθεί παράτυπη χρήση των εγγράφων αυτών, οι εμπλεκόμενοι μεταφορείς αποκλεί ονται της διαδικασίας χορήγησης νέων, με πράξη που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η παράτυπη χρήση μέχρι τη λήξη του ιδίου ημερολογιακού έτους. Άρθρο 4 Διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών με χώρες της Ε.Ε. 1. Για τη χορήγηση αδειών τακτικών μεταφορών με χώρες της Ε.Ε., οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς υποβάλ λουν αίτηση στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. 2. Η αίτηση, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το διαχειριστή μεταφορών του τουριστικού γραφεί ου ή της κοινοπραξίας, κατά περίπτωση και πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) ορθά συμπληρωμένη τυποποιημένη αίτηση του κανονισμού (ΕΚ) 2121/98 ή αντίστοιχου νεότερου κανο νιστικού κειμένου. (β) επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας άσκη σης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, διεθνών μεταφορών, του αιτούμενου τουριστικού γραφείου. (γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λει τουργίας του αιτούμενου τουριστικού γραφείου. (δ) αντίγραφο του καταστατικού στην περίπτωση εταιρείας και των εγγράφων εκπροσώπησης της στην περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. (ε) πρόγραμμα δρομολογίου όπου εμφαίνονται, σαφώς, το ωράριο του δρομολογίου, οι στάσεις και τα σημεία διέλευσης των συνόρων. Για την ελληνική επικράτεια δηλώνονται τα ακριβή σημεία στάσεων και αφετηρίας, ενώ στο χώρο της αφετηρίας θα πρέπει το αιτούμενο γραφείο να διαθέτει νόμιμο χώρο στάθμευσης λεωφο ρείων και να παρέχει στους επιβάτες χώρο αναμονής με τουαλέτα ανδρών και γυναικών. Προς απόδειξη αυ τού του γεγονότος υποβάλλονται, ενδεικτικά, σχετικά συμβόλαια ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, θεωρημένα στην τελευταία περίπτωση από την οικεία Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών μεταφορέας θα πρέπει να υποβάλ λει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι τα προτεινόμενα σημεία αναχώρησης και ενδιάμεσων στάσεων είναι σύμφωνα με τις σχετικές,

4 6000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για τη στάθμευση λεωφορείων, διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99, όπως ισχύει), όπως για παράδειγμα εγκεκριμένοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης ή Σ.Ε.Α. επί αυτοκινητοδρόμων ή οδών ταχείας κυκλο φορίας. (στ) Πρόγραμμα οδήγησης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. (ζ) απεικόνιση του δρομολογίου σε χάρτη με σημειω μένα τα σημεία επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών. (η) τις κλίμακες των κομίστρων. (θ) κατάλογο και επικυρωμένα αντίγραφα του απα ραίτητου αριθμού αδειών τουριστικών λεωφορείων. Τα λεωφορεία είναι δυνατόν να είναι είτε ιδιοκτησίας του αιτούντος είτε βάσει συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε μισθωμένα βάσει εγκύρου συμβάσεως μίσθωσης. Ως έγκυρη σύμβαση μίσθωσης νοείται αυτή που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα πρόκειται ισχύει η άδεια της γραμμής. Στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση μίσθω σης λεωφορείου πρέπει να συνοδεύει την αίτηση. (ι) Εκτίμηση των αναμενόμενων στοιχείων όγκου και φύσης της κυκλοφορίας που ο μεταφορέας πρόκειται να εξυπηρετήσει στηριγμένη σε πραγματικά στοιχεία ή, στην περίπτωση αίτησης για ανανέωση άδειας τα κτικής γραμμής, αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία από τη λειτουργία της γραμμής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης από κοινο πραξία μεταφορικών επιχειρήσεων, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β) & (γ) της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας ενώ υποβάλλεται και το καταστατικό της κοινοπραξίας απ όπου θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής. Εφόσον υποβληθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η αίτηση διαβιβάζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009, στις αρμόδιες αρχές των χωρών διέλευσης και προορισμού για τη σύμφωνη γνώμη τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης στις αρ μόδιες αρχές των χωρών διέλευσης και προορισμού και συναίνεσης αυτών, εκδίδεται η άδεια από το Υ.Υ.Μ.Δ. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση ανανέωσης άδειας τακτικής γραμμής. 3. Στην περίπτωση των αλλοδαπών (κοινοτικών) με ταφορικών επιχειρήσεων η εφαρμοστέα διαδικασία για την έκδοση ή ανανέωση, από την αρμόδια εκδίδουσα αρχή του κράτους μέλους της Ε.Ε., άδειας τακτικής γραμμής, περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009. Ο μεταφορέας θα πρέπει να δηλώνει τα ακριβή σημεία στάσεων και αφετηρίας εντός της ελληνικής επικράτει ας, τα οποία θα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99, όπως ισχύει) καθώς και ένα τουλάχιστον συνεργαζόμενο ελληνικό τουριστικό γραφείο που θα αναλάβει την έκδοση εισι τηρίων εντός ελληνικής επικράτειας. Η Διεύθυνση Επι βατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης. 4. Οι χορηγούμενες άδειες εκδίδονται για πέντε έτη, το ανώτερο, και είναι αμεταβίβαστες. Οι τακτικές με ταφορές είναι δυνατό να διενεργούνται μέσω υπερ γολάβων, μόνο, εφόσον το γεγονός αυτό αναφέρεται σαφώς σε αίτηση του μεταφορέα και εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009, όπως ισχύει. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της, τότε η άδεια (ή η συναίνεση του Υ.Υ.Μ.Δ. προκειμένου για αλλοδαπούς μεταφορείς) ανακαλείται. Άρθρο 5 Διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών με χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. Α. Ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις 1. Για τη χορήγηση αδειών συμφωνημένων τακτικών γραμμών με χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., οι εν διαφερόμενοι μεταφορείς ή κοινοπραξίες μεταφορέων υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Επιβατικών Μετα φορών του Υ.Υ.Μ.Δ. 2. Η αίτηση, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το διαχειριστή μεταφορών, του τουριστικού γραφεί ου ή της κοινοπραξίας, κατά περίπτωση και πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας άσκη σης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, διεθνών μεταφορών, του αιτούμενου τουριστικού γραφείου. (β) επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λει τουργίας του αιτούμενου τουριστικού γραφείου. (γ) αντίγραφο του καταστατικού στην περίπτωση εταιρείας και των εγγράφων εκπροσώπησης της στην περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. (δ) πρόγραμμα δρομολογίου όπου εμφαίνονται, σα φώς, το ωράριο του δρομολογίου, οι στάσεις και τα σημεία διέλευσης των συνόρων. Για τις στάσεις εντός της ελληνικής επικράτειας δηλώνονται τα ακριβή σημεία στάσεων ενώ στην αφετηρία θα πρέπει το αιτούμενο γραφείο να διαθέτει νόμιμο χώρο στάθμευσης λεωφο ρείων και να παρέχει στους επιβάτες χώρο αναμονής με τουαλέτα ανδρών και γυναικών. Προς απόδειξη αυτού του γεγονότος υποβάλλονται, ενδεικτικά, σχετικά συμ βόλαια ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, θεωρημένα στην τελευ ταία περίπτωση από την οικεία Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτω ση ο νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούμενου γραφείου θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι τα προτεινόμενα σημεία αναχώρησης και ενδιάμεσων στάσεων είναι σύμφωνα με τις σχετικές για τη στάθμευση λεωφορείων, διατά ξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99, όπως ισχύει), όπως για παράδειγμα εγκεκριμένοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης ή Σ.Ε.Α. επί αυτοκινητοδρόμων ή οδών ταχείας κυκλοφορίας. (ε) Πρόγραμμα οδήγησης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. (στ) απεικόνιση του δρομολογίου σε χάρτη με σημει ωμένα τα σημεία επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών. (ζ) τις κλίμακες των προτεινόμενων κομίστρων. (η) κατάλογο και επικυρωμένα αντίγραφα του απαραί τητου αριθμού αδειών τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση της γραμμής. Τα λεωφορεία είναι δυνατόν να είναι ιδιόκτητα ή διαθέσιμα βάσει σύμβασης χρημα τοδοτικής μίσθωσης ή εγκύρου συμβάσεως μίσθωσης. Ως έγκυρη σύμβαση μίσθωσης νοείται αυτή που έχει κα τατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια της γραμμής. Στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση μίσθωσης λεωφορείου πρέπει να συνοδεύει την αίτηση.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην αίτηση αναγράφονται εκτός από τα στοιχεία του αιτούντος, η συγκεκριμένη γραμμή τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης της οποίας αιτείται ο ενδιαφε ρόμενος καθώς και τα δρομολόγια που επιθυμεί να εξυπηρετήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αιτήσεως είναι η προς εκμετάλλευση γραμμή να έχει καθιερωθεί με διακρατική Συμφωνία, Πρωτόκολλο ή άλλο νόμιμο τρόπο, προβλεπόμενο στις αντίστοιχες διακρατικές Συμφωνίες ή Πρωτόκολλα. 4. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο των νέων τακτικών γραμμών προς τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. (που καθιερώνονται βάσει διακρατικής συμφωνίας) καθώς και των υπαρχουσών τακτικών γραμμών εφόσον δεν έχει απελευθερωθεί η εξυπηρέτηση τους. Η πρόσκληση αναρτάται στον ιστο χώρο του Υ.Υ.Μ.Δ. και κοινοποιείται στις Ομοσπονδίες ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για το σύνολο των προς διάθεση γραμμών και αντιστοίχων δρομολο γίων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία, από τη Διεύθυνση Επιβατι κών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. Οι ημεδαπές εταιρείες που αιτούνται άδεια εκμε τάλλευσης διεθνούς τακτικής γραμμής με αφετηρία σε πόλη διαφορετική της έδρας εγκατάστασης τους, υποχρεούνται να προσκομίζουν σύμβαση συνεργασίας για έκδοση εισιτηρίων με τουριστικά γραφεία ή υποκα ταστήματα με έδρα στη συγκεκριμένη πόλη. Στις περιπτώσεις απελευθερωμένης λειτουργίας σε διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές ως προς τον αριθμό μεταφορέων και τη συχνότητα των δρομολογίων με οποιαδήποτε χώρα προορισμού, βάσει διακρατικής συμφωνίας, οι άδειες χορηγούνται χωρίς περιορισμό. 5. Εφ όσον ο αιτών διαθέτει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η σχετική αίτηση διαβιβάζεται στη χώρα προορισμού για τη αποδοχή της. Η κατανομή των δρομολογίων κάθε γραμμής, γίνεται αναλογικά μεταξύ των εγκύρων αιτήσεων. Μετά την κατανομή των δρομολογίων, οι δικαιούχοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ., τις επιθυμητές ημέρες και τα ωράρια πραγματοποίησης των δρομολογίων για τις τακτικές γραμμές που έχουν αναλάβει. Οι αιτούντες διατηρούν το δικαίωμα να αναλάβουν την εξυπηρέτηση μικρότερου αριθμού δρομολογίων από τα αναλογούντα σε αυτούς. Στην περίπτωση που η εξυπηρέτηση των τακτικών γραμμών προς κάποια τρίτη χώρα απελευθερωθεί σε ότι αφορά στον αριθμό των δρομολογίων ή/και των μεταφορικών επιχειρήσεων, βάσει διμερούς συμφωνίας, οι αιτούντες δηλώνουν εκ των προτέρων την επιθυμητή συχνότητα εξυπηρέτησης της γραμμής. Η άδεια τακτικής λεωφορειακής γραμμής εκδίδεται μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη χώρα προορισμού και ισχύει για τρία χρόνια το ανώτερο. 6. Η ανανέωση της άδειας γίνεται μετά από αίτηση του εκτελούντος τη γραμμή τέσσερις μήνες πριν τη λήξη της. Με την αίτηση συνυποβάλλονται, τουλάχιστον, τα υπ αριθμ. α, β, γ και η δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Β. Αλλοδαπές μεταφορικές επιχειρήσεις Η έκδοση αδειών για την εξυπηρέτηση καθιερωμέ νων τακτικών γραμμών από αλλοδαπές μεταφορικές επιχειρήσεις γίνεται κατόπιν σχετικής πρότασης του αρμόδιου για τις μεταφορές Υπουργείου της χώρας εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης. Αναγκαίες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση αιτή ματος για αδειοδότηση αλλοδαπού μεταφορέα για την εξυπηρέτηση τακτικής γραμμής με προορισμό στην Ελ λάδα είναι: ο αλλοδαπός μεταφορέας να έχει σύμβαση συνεργα σίας με ημεδαπό μεταφορέα για την από κοινού εκμε τάλλευση της γραμμής. Η σχέση πραγματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να είναι ίση με 1:1. Η έκδοση των εισιτηρίων εντός της ελληνικής επι κράτειας θα γίνεται υποχρεωτικά από ελληνικά τουρι στικά γραφεία (είτε του συνεργαζόμενου μεταφορέα είτε άλλων). Δηλώνονται τα ακριβή σημεία αφετηρίας και στάσε ων εντός της ελληνικής επικράτειας και ικανοποιούνται οι συνθήκες της ως άνω παραγράφου 2(δ) του τμήματος Α του παρόντος άρθρου. Γ. Κοινές διατάξεις για τις ημεδαπές και αλλοδαπές μεταφορικές επιχειρήσεις 1. Η άδεια τακτικής λεωφορειακής γραμμής είναι αμε ταβίβαστη και δεν δύναται να εκχωρηθεί καθ οιονδήπο τε τρόπο σε τρίτους. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, για την προσχώρηση νέου κοινοπρακτούντος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 2 για το νέο κοινοπρακτού ντα ενώ η αποχώρηση κοινοπρακτούντος είναι δυνατή, χωρίς συνέπειες για την κοινοπραξία, εφόσον οι ενα πομένοντες κοινοπρακτούντες αναλάβουν, βάσει υπευ θύνου δηλώσεως του διαχειριστή της κοινοπραξίας, το ακάλυπτο έργο που προκύπτει. 2. Η άδεια τακτικής λεωφορειακής γραμμής εκδίδεται υπό την αίρεση της συμμόρφωσης προς τις διαδικασίες που αναφέρονται στις εκάστοτε εν ισχύ διακρατικές Συμφωνίες και τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα. 3. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δικαιούται να ανακαλέσει την άδεια σε περίπτωση κα τάργησης της εν λόγω λεωφορειακής γραμμής. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταφορέας δε δικαιούται αποζημί ωση για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υπέστη. Άρθρο 6 Διοικητικός Έλεγχος Κυρώσεις 1. Οι χορηγούμενες άδειες τακτικών λεωφορειακών γραμμών ανακαλούνται: α) όταν δεν ισχύει κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησής τους β) σε περίπτωση εκ χώρησης της εκμετάλλευσης σε τρίτους και γ) σε περί πτωση παραίτησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης. 2. Οι άδειες ανακαλούνται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών και πρά ξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε περίπτωση που εναντίον του νομίμου εκπροσώπου μεταφορικής επι χείρησης που εξυπηρετεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποια από τις εξής παραβάσεις: λαθρεμπορία, μεταφορά λαθρομεταναστών, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση,

6 6002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγρά φων, ληστεία, υπεξαίρεση και αλητεία. 3. Οι άδειες δύνανται να ανακληθούν οριστικά, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιβατικών Με ταφορών και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε περίπτωση που ο εκτελών τη διεθνή τακτική λεωφο ρειακή γραμμή υποπέσει, κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας, στις εξής παραβάσεις: α) Παραβάσεις καθ υποτροπή των διατάξεων της φο ρολογικής νομοθεσίας και τελωνειακού κώδικα. β) Παραβάσεις καθ υποτροπή των διατάξεων για τις διεθνείς μεταφορές συμπεριλαμβανομένης της μετα φοράς ασυνόδευτων δεμάτων. 4. Για τις παρακάτω παραβάσεις δύναται να επιβλη θεί, με πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, κατ αρχάς σύσταση και σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας τακτικής λεωφορει ακής γραμμής. α) Παραβάσεις των κοινωνικών διατάξεων του τομέα των μεταφορών (ιδίως των κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 ή/και (ΕΟΚ) 3821/85). β) Παραβάσεις της τιμολογιακής πολιτικής οι οποίες διαπιστώνονται από έγγραφες και επώνυμες καταγγε λίες στηριζόμενες σε αποδεικτικά στοιχεία. γ) μη εξυπηρέτηση, καθ υποτροπή εντός ημερολογι ακού έτους, προγραμματισμένων δρομολογίων εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας γνωστοί στη Δι εύθυνση Επιβατικών Μεταφορών. δ) Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από το μεταφορέα λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο Στην περίπτωση που ανακληθεί άδεια τακτικής γραμμής, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο εκτελών τη διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή, αποκλείεται για τρία (3) έτη από την ανάληψη εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης διε θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η ποινή αυτή, προκειμένου περί κοινοπραξιών, εφαρμόζεται για όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη. Η ανάκληση της άδειας και η παρεπόμενη ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή για την ανάληψη της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής γραμ μής δεν επεκτείνεται σε άλλες τακτικές γραμμές που ενδεχομένως εξυπηρετεί ο ίδιος μεταφορέας. 6. Εφόσον η άδεια ανακληθεί κατ εφαρμογή της περί πτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο μεταφορέας αποκλείεται έως ότου είτε απαλλαγεί, είτε, σε περίπτωση καταδίκης, παρέλθουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 576 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την περίπτωση, ή αρθούν οι έννομες συνέπειες της καταδίκης. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις εκτελούντος τακτική γραμμή 1. Ο εκτελών διεθνείς λεωφορειακές μεταφορές οφεί λει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξυ πηρέτηση των επιβατών, την ασφαλή μετακίνησή τους, την πραγματοποίηση του συνόλου των δρομολογίων που του έχουν παραχωρηθεί και την τήρηση της ελ ληνικής νομοθεσίας, των διεθνών συμβάσεων, και της νομοθεσίας που ισχύει στις χώρες διέλευσης και προ ορισμού της λεωφορειακής γραμμής. Ιδιαιτέρως πρέπει να τηρείται η εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε ότι αφορά τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών. Οι οδηγοί πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων. 2. Τα λεωφορεία του αναδόχου πρέπει να έχουν σε ισχύ διεθνή ασφάλιση (πράσινη κάρτα). Το ελάχιστο ύψος των ασφαλιστικών καλύψεων για σωματικές βλά βες των επιβαινόντων και τρίτων προσώπων αλλά και για υλικές ζημίες πρέπει να είναι σύμφωνο με το προ βλεπόμενο από την εθνική νομοθεσία. 3. Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλών, ρυπα ρών αποσκευών, ζώων και ειδών των οποίων η διακίνηση αντίκειται στους ισχύοντες κανόνες. Απαγορεύεται πλή ρως η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων. Η μεταφορά ασυνόδευτού δέματος επιφέρει μετά δεύτερη αποδε δειγμένη παράβαση της απαγόρευσης, ανάκλησης της άδειας τακτικής γραμμής, όπως ορίζεται στην παρ. 3(β) του άρθρου 6 της παρούσας. Τα λεωφορεία απαγορεύεται να φέρουν καύσιμα σε δοχεία, εκτός των καυσίμων που περιέχονται στις συ νηθισμένες δεξαμενές τους. 4. Τα εισιτήρια των επιβατών θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του εκδίδοντος τουριστικού γραφείου. 5. Ο εκτελών τη γραμμή οφείλει να αναφέρει εγγρά φως προς τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών τα προ βλήματα που τυχόν δημιουργούνται κατά την εκτέλεση της γραμμής, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τα οποία κατέθεσε σ αυτή για τη λειτουργία της γραμμής. Ο εκτελών διεθνείς τακτικές λεωφορει ακές γραμμές δύναται να τροποποιήσει τους όρους διενέργειας τακτικής λεωφορειακής γραμμής μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος και έγκριση από το Γενικό Διευθυντή Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. Ειδικά για την περίπτωση της αναπροσαρμογής των κομίστρων, ο εκτελών την τακτική γραμμή δύναται να την εφαρ μόσει, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης έγκρισης, ένα μήνα μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. Άρθρο 8 Μεταβατικές διατάξεις 1. Άδειες διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με προϊσχύουσες της παρούσας απόφασης διατάξεις, ανακαλούνται, εφόσον δεν συμμορφωθούν με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, εντός αποκλειστικής προθε σμίας τριών μηνών από την θέση αυτής σε ισχύ. Από της θέσης σε ισχύ της παρούσας, η εξέταση αιτήσεων και γενικότερα η εξυπηρέτηση των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας. 2. Σε περίπτωση ανάκλησης ή λήξης ισχύος άδειας που χορηγήθηκε με προϊσχύουσες διατάξεις, για τη χο ρήγηση νέας άδειας εκμετάλλευσης τακτικής γραμμής ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας απόφασης. 3. Αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών τακτικών λεωφορει ακών γραμμών που έχουν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης και δεν έχουν εξεταστεί, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 9 Τελικές διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργού νται η αριθ. Γ456/οικ.10429/771/07 (ΦΕΚ Β /283/ )

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6003 απόφασή μας, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ F Αριθμ. ΑΣ19/60169/6396 (3) Διαδικασία απόκτησης άδειας μηχανοδηγού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Ν. 3911/2011 (ΦΕΚ Α /12) «Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες δι ατάξεις». β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010 της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2009 «σχετικά με τα κοινοτικά υποδείγματα αδειών μηχανοδηγού, συμπληρωματικών πιστοποιητικών, επικυρωμένων αντιγράφων συμπληρω ματικών πιστοποιητικών και εντύπων αίτησης για άδειες μηχανοδηγού, σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΕΕ L 13/1 της ), ανακοινώνει ότι: 1. Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται για την από κτηση νέας άδειας μηχανοδηγού, την προσαρμογή υφι στάμενης αδείας στα πρόσφατα δεδομένα (επικαιρο ποίηση/ τροποποίηση), την ανανέωση ή τη χορήγηση αντιγράφου άδειας μηχανοδηγού. 2. Η άδεια εκδίδεται από το Τμήμα Ασφάλειας Σι δηροδρόμων (εφεξής «Αρχή»), ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος μηχανοδηγός ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξ ονόματός του. Η αίτηση καθώς και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 3. Η άδεια τροποποιείται όταν πρόκειται να καταχω ρισθεί ιατρικός περιορισμός, κατά το χρονικό διάστημα της ισχύος της, όπως αυτός προκύπτει από τα αποτελέ σματα των υποχρεωτικών περιοδικών ιατρικών εξετάσε ων ή/και δοκιμασιών, που υποβάλλεται ο μηχανοδηγός προκειμένου να είναι έγκυρη η άδεια του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.1 του Ν. 3911/2011 καθώς και τυχόν έκτακτων ιατρικών εξετάσεων ή/και δοκιμασιών, που υποβάλλεται ο μηχανοδηγός σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3911/ Αλλαγή των στοιχείων της διεύθυνσης του μηχα νοδηγού ή/και του αριθμού του εργαζομένου (προαι ρετικά στοιχεία), γνωστοποιείται στην Αρχή από τον μηχανοδηγό ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξ ονόματός του, υποβάλλοντας το έντυπο αίτησης του Παραρτήματος Ι (σημείο 6.1 της παρούσας). Στην περίπτωση αυτή επικαι ροποιείται το Μητρώο της Αρχής αλλά δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας μηχανοδηγού, καθώς τα προαι ρετικά πεδία 4δ και 8 της κοινοτικής άδειας μηχανο δηγού, του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 36/2010, παραμένουν κενά. 5. Η αίτηση που υποβάλλεται έχει την μορφή του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι (σημείο 6.1 της παρούσας) και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 5.1. Για την έκδοση νέας άδειας: Υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης (Παράρτημα Ι, σημείο 6.1 της παρούσας) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου αναγνωρισμένου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα και την ηλικία του υποψηφίου μηχανο δηγού Αποδεικτικό του επιπέδου εκπαίδευσης του υπο ψηφίου μηχανοδηγού Πρόσφατο αποδεικτικό καλής φυσικής κατάστα σης για πρώτη έκδοση άδειας Πρόσφατο αποδεικτικό καλής ψυχολογικής κα τάστασης Αποδεικτικό γενικής επαγγελματικής επάρκειας Έγκριση για την επεξεργασία δεδομένων προ σωπικού χαρακτήρα (Ν. 2492/1997 (ΦΕΚ 50/Α / ) όπως ισχύει), που έχει τη μορφή του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ (Παράρτημα ΙΙ, σημείο 6.2 της παρούσας) Γραμμάτιο είσπραξης δημόσιου ταμείου (παρά βολο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14.7 του Ν. 3911/2011) 5.2. Για την προσαρμογή υφιστάμενης αδείας στα πρόσφατα δεδομένα (επικαιροποίηση): Ισχύουσα άδεια Αιτιολόγηση μεταβολής για την επικαιροποίηση δεδομένων (συμπληρώνεται πάνω στην αίτηση) 5.3. Για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας μηχα νοδηγού: Ισχύουσα άδεια Πρόσφατο αποδεικτικό καλής φυσικής κατάστα σης Αιτιολογία μεταβολής για τη διόρθωση δεδομέ νων (συμπληρώνεται πάνω στην αίτηση) Γραμμάτιο είσπραξης δημόσιου ταμείου (παρά βολο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14.7 του Ν. 3911/2011) 5.4. Για την έκδοση αντιγράφου της άδειας μηχανο δηγού: Υπεύθυνη Δήλωση (αρθρ. 8 Ν. 1599/1986) του λό γου για τον οποίο ζητείται αντίγραφο (καταστροφή/ κλοπή/δηλωθείσα απώλεια/παραποίηση δεδομένων) Άδεια, μόνο σε περίπτωση που το αντίγραφο ζητείται λόγω παραποίησης/ζημίας της άδειας Γραμμάτιο είσπραξης δημόσιου ταμείου (παρά βολο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14.7 του Ν. 3911/2011) 5.5. Για την ανανέωση υφιστάμενης άδειας μηχανο δηγού: Αντίγραφο της τελευταίας άδειας Πρόσφατο αποδεικτικό καλής φυσικής κατάστα σης Πρόσφατο αποδεικτικό καλής ψυχολογικής κα τάστασης Αποδεικτικά στοιχεία διατήρησης επάρκειας (συμμετοχή στην επιμορφωτική διαδικασία που προ βλέπεται στο άρθρο 23.8 του Ν. 3911) Γραμμάτιο είσπραξης δημόσιου ταμείου (παρά βολο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14.7 του Ν. 3911/2011)

8 6004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6005

10 6006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6007

12 6008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 457 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 7228 Πρόσβαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3292 10 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 17393 Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 κοινής Υπουρ γικής Απόφασης «Όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Υ.Α. αριθ. 16368/17.7.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα