ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ"

Transcript

1 ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπο υρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δ ελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "Ε ΓΝΑΤΙΑ Ο ΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣ ΚΟΥ ΕΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Μπο υρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δ ελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛ ΗΨΗ Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την αξιολόγηση των στοιχείων γεωτεχνικής παρακολούθησης για την ερμηνεία της συμπεριφ οράς της σήραγγας, τον υπολογισμό και τη διαστασιολόγηση μέτρων θεραπείας για συγκεκριμένα τμήματα του μέχρι του παρόντος διανοιχθέντος τμήματος, στα οποία το μέγεθος των συγκλίσεων που έχουν καταγραφείείναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και επιπλέον έχουν επισυ μβεί τοπικές αστοχίες των εφαρμοσθέντων μέτρων προσωρινής υποστήριξης και την ανάλυση των συ νθηκών ευστάθειας στο μη διανοιχθέν τμήμα και τη διαστασιολόγηση με βάση τις απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής όπως αυτές έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα εμπειρία της κατασκευής του έργου αλλά και τις πρόσφ ατες επιστημονικές θεωρήσεις σχετικά με τις γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό σηράγγων σεφ λυσχικούς σχηματισμούς και την επίδραση της υδροφορίας στις παραμέτρους αντοχής. Με την ως άνω διαδικασία, διατηρήθηκεστην ουσία της η αρχική τεχνική λύση της ΕΟΑΕ, μεελαφρές επεμβάσεις και προσαρμογές στα περιθώ ρια εφαρμογής του σχεδιασμού των μέτρων υποστήριξης και αποφεύχθηκαν ριζικές μεταβολές. Υπηρετήθηκε και βελτιώ θηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, καθώς προσαρμόστηκεο σχεδιασμός σεβήματα προχώ ρησης που να εξυπηρετούν τις αναγκαίεςαποδόσεις χωρίς να επιβαρύνουν τα μέτρα υποστήριξης και παρά τη συνδυασμένη λειτουργία δύο και όχι τριώ ν εργοταξίων όπως προβλεπόταν αρχικά. Επίσης, ανεξαρτητοποιήθηκελειτουργικά το σύνολο της παραγωγής από τον επιστημονικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των στοιχείων, παρά το γεγονός ότι βεβαίως επιφ ορτίσθηκε με την υποχρέωση της παροχής πολύ μεγάλου πλήθους στοιχείων και πρωτογενώ ν πληροφοριώ ν προς το Σύμβουλο του Αναδόχου. Τέλος, μέσα από το σύνολο της προσπάθειας, αποκτήθηκε βελτιωμένη επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνογνωσία υποστηρικτική της μεθοδολογίας κατασκευής, όσον αφορά τις διαθέσιμες σύγχρονες τεχνικές λύσεις για σήραγγεςμεγάλου μήκους και υπερκειμένων σεφ λύσχη. 1. ΠΛΑΙΣ ΙΟ Ε ΡΓΑΣΙΩΝ H δίδυμη οδική σήραγγατου Δρίσκου, κατασκευάζεται στο τμήμα 2.3: «ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ ποταμός ΑΡΑΧΘΟΣ " (από Χ.Θ έως Χ.Θ ) της ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Οι δύο κλάδοι του Αυτοκινητοδρόμου διέρχονται από δύο ανεξάρτητεςσήραγγεςστις θέσεις: Αριστερός κλάδος από Χ.Θ έως Χ.Θ (L = 4563,94 m). Δεξιός κλάδος από Χ.Θ ,21 έως Χ.Θ (L = m). Η διατομή των σηράγγων είναι πεταλοειδής μεημικυκλικό θόλο ακτίνας εσωραχίου τελικής επένδυσης 5,50 m και μέγιστο ελεύθερο πλάτος 11,00 m, σύμφ ωνα μετην τυπική διατομή της ΕΟΑΕ. Η σήραγγα διανοίγεται εντός σχηματισμώ ν του Ιονίου Φλύσχη, μεμέγιστα υπερκείμενα 220 m. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 2 από 20.

3 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Η κατασκευή του έργου ανατέθηκεαπό την ΕΟΑΕ στην Κ/Ξ ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥΚΛΕΙΔ ΗΣ ΑΤΕ, η οποία επέλεξε ως υπεύθυνη για την ενγένει διαχείριση της σύμβασης και τη διαμόρφωση ενιαίου σχεδιασμού υλοποίησης της κατασκευής σεσχέση μετον Κύριο του έργου την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Βασικό στόχο απετέλεσε η ικανοποίηση του χρονοδ ιαγράμματος του έργου, που λόγω της σπουδαιότητας του έργου ήταν ανελαστικό ως μέγεθος, ως και η αντιμετώ πιση στα πλαίσια της ισχύουσας σύμβασης κατασκευής του κόστους του έργου. Το εν λόγω μέγεθος, υπόκειται σεμεταβολές, λόγω της ανάγκης εξυπηρέτησης της υπόγειας κατασκευής με ιδιαίτερα μεγάλο μήκος, λόγω του υψηλού κόστους διαχείρισης μηχανικού εξοπλισμού και εργατικώ ν, λόγω της ανάγκης εγκατάστασης και λειτουργίας πολυάριθμων εργοταξίων σε πλήρη καθετοποίηση της λειτουργίας τους και τέλος λόγω της ιδιόμορφης τεχνικογεωλογικής συμπεριφ οράς του Ιόνιου φλύσχη εντός του οποίου θα ορυσσόταν η σήραγγα υπό συνθήκες υψηλώ ν υπερκειμένων (220m). Από την εμπειρία προηγούμενων υπογείων έργων μεγάλου μήκους σεασβεστόλιθο, ο Ανάδοχος είχεκαταλήξει σεμία μεθοδολογία οργάνωσης και κατασκευής, η οποία εν γένει καθόρισετον τύπο και τα χαρακτηριστικά του μηχανικού εξοπλισμού, ο οποίος βέβαια προσαρμόστηκεσεσυνεργασία μετους προμηθευτές ώ στενα εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές ανάγκες του έργου, τόσο από πλευράς συνθηκώ ν χρήσης όσο και από πλευράς απαιτούμενων αποδόσεων. Ως προς την αναμενόμενη τεχνικογεωλογική ακολουθία των σχηματισμώ ν και τη συμπεριφ ορά αυτώ ν κατά την όρυξη, η ΕΟΑΕ είχε διαμορφωμένη εικόνα και ορθούς κατ αρχήν προσανατολισμούς μέσω των αρχικώ ν γεωλογικών και γεωτεχνικώ ν μελετώ ν που παρείχε στον Ανάδοχο, ο οποίος από την πλευρά του είχενα αντιμετωπίσει ορισμένα δυσχερώ ς προσδιορίσιμα μεγέθη που αφορούσαν στο συ νδυασμό κατασκευής σηράγγων μεγάλου μήκους, σευψηλά υπερκείμενα κα ι σειδιόμορφη βραχόμαζα προκειμένου να υ λοποιήσει το χρονοδιάγραμμα του έργου. Για τους ως άνω λόγους, ο Ανάδοχος προσέλαβε την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ως γενικό σύμβουλο μελετώ ν και αξιολόγησης των δεδομένων και απαιτήσεων σχεδιασμού του έργου και παράλληλα διαμόρφωσεειδική ανεξάρτητη ομάδα (ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕ) για την ευθύνη της εν γένει γεωτεχνικής παρακολούθησης και κατηγοριοποίησης, η οποία υποστηρίχθηκε από ενισχυμένο τοπογραφικό τμήμα λήψ ης και επεξεργασίας των στοιχείων μετρήσεων. Κατ αυτόν τον τρόπ ο, αφενός ανεξαρτητοποιήθηκεη υλοποίηση των ανωτέρω στόχων και υποχρεώ σεων από το βασικό παραγωγικό μηχανισμό του εργοταξίου (αποφυγή εμπλοκώ ν, διατήρηση υψηλώ ν αποδόσεων), αφετέρου δεεπιτεύχθηκεσυστηματοποίηση της διαδικασίαςλήψ ης, επεξεργασίαςκαι αξιολόγησης του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου των γεωτεχνικώ ν δεδομένων, τα οποία αξιοποιήθηκαν από το σύμβουλο του Αναδόχου μεστόχο τη βελτίωση των συνθηκώ ν και όρων σχεδιασμού του έργου στα πλαίσια της αρχικής τεχνικής λύσης της ΕΟΑΕ. Προς επίτευξητων ανωτέρω, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθεςμελετητικές εργασίες: Εκτέλεση Ανάδρομων αναλύσεων προσδιορισμού γεωτεχνικώ ν παραμέτρων σχεδιασμού για τη διαστασιολόγηση των μέτρων θεραπείας στο διανοιχθέν τμήμα, όπου έχει εφαρμοστεί η τυπική διατομή ΙΙΙ του αρχικού σχεδιασμού του έργου. Αντίστοιχη εργασία πραγματοποιήθηκεκαι για τις περιοχές όπου έχει εφαρμοστείη τυπική διατομή IV και οι μετρηθείσες συγκλίσεις είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες. Υπολογισμός των επιπτώ σεων (μέγεθος πρόσθετων συγκλίσεων, επέκταση ζώνης πλαστικοποίησης, αύξηση εντατικών μεγεθώ ν) στην περίπτωση μη εφαρμογής πρόσθετων μέτρων στις περιοχές που έχει σημειωθείυπέρβαση των επιτρεπόμενων συγκλίσεων και η εκσκαφή της κάτω ημιδιατομής διενεργηθεί μετα μέτρα που προβλέπονται από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου για την τυπική διατομή ΙΙΙ και την Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 3 από 20.

4 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής τυπική διατομή IV, μεβάση τις γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού των μέτρων θεραπείας. Αναλύσεις για τον υπολογισμό των μέτρων θεραπείας στο διανοιχθέν τμήμα όπου έχει εφαρμοστεί η τυπική διατομή ΙΙΙ και η τυπική διατομή IV, του αρχικού σχεδιασμού του έργου. Διερευνήθηκαν 3 εναλλακτικές τεχνικές λύσεις για την περίπτωση της τυπικής διατομής ΙΙΙ και 2 για την τυπική διατομή IV. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάδρομων αναλύσεων προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις εφαρμογής μέτρων προσωρινής υποστήριξης στο μη ορυχθέν τμήμα Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση τυπικώ ν διατομώ ν, οι οποίεςθα εφαρμοστούν στο μη διανοιχθέν τμήμα της σήραγγας, λαμβάνοντας αναθεωρημένες γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από το μέχρι σήμερα διανοιχθέν τμήμα. Για το σχεδιασμό αυτό χρησιμοποιήθηκε και ο τρισδιάστατος κώ δικας ανάλυσης FLAC3D. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω επί μέρους μελετώ ν καθορίστηκαν τα εύρη εφαρμογής των τυπικώ ν διατομώ ν και τα αντίστοιχα επιπεδα προειδοποίησης και συ ναγερμού για κάθετυπική διατομή για το νέο τμήμα, καθώ ς και για το ήδη διανοιχθέν τμήμα, όσον αφορά τις εργασίεςεκσκαφώ ν της β φάσης. Σημειώ νεται ότι είναι λίγεςοι περιπτώσεις που καταβάλλεται τέτοια προσπάθεια, η οποία προκύπτει από συντονισμένη και εντατική εργασία της μελετητικής ομάδας και του Αναδόχου και αξιολογεί ένα από τα πλέον εντατικά συ στήματα παρακολούθησης της κατασκευής που έχουν εφαρμοστείποτέ στον ελληνικό χώ ρο, μεστοχό την αποτελεσματική προσαρμογή των υπαρχόντων μελετητικών δεδομένων (αρχικός σχεδιασμός του έργου ), τα οποία είναι εν γένει προσανατολισμένα προς την ορθή κατεύθυνση σχεδιασμού, την αξιολόγηση των επί τόπου συνθηκώ ν όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί από την όρυξη σημα ντικού μήκους σημαντικού μήκους του υπογείου έργου και στη βελτιστοποίηση του εν γένει σχεδιασμού με στόχο την ασφ αλή κάλυψη όλων των αντιμετωπιζομένων περιπτώσεων. Η ως άνω προσπάθεια δεν αποσκοπεί στην κατάργηση των προβλέψεων του αρχικού σχεδιασμού του έργου αλλά στο δημιουργικό εμπλουτισμό του και στην ικανοποίηση όλων εκείνων των μελετητικώ ν απαιτήσεων για την εύρυθμη και απρόσκοπτη αποπεράτωση της κατασκευής. 2. ΤΕ ΧΝΙΚΟΓΕ ΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο φλύσχης της Ιόνιας ενότητας και ειδικά στη σήραγγα Δρίσκου έχει ήδη συναντηθεί και προβλέπεται να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται στη μέτρια ως πτωχή ποιότητα του. Οι σχηματισμοί στους οποίους γίνεται η διάνοιξη των σηράγγων αποτελούνται κυρίως από στρώ σεις μεσοστρωματωδών έως παχυστρωματωδώ ν ψαμμιτώ ν της τάξης των 30cm έως 70 cm σεσυ νεχή εναλλαγή μελεπτοστρωματώ δεις ιλυολίθους, μεκύριο χαρακτηριστικό τους : Την περίπου παραοριζόντια κλίση τους (σεσχέση μετην διεύθυνση της σήραγγας) για το 60% της μηκοτομικής διάνοιξης του έργου, δηλ. από το νότιο μέτωπο. Την περίπου παρακατακόρυφη κλίση τους (σεσχέση μετη διεύθυνση της σήραγγας) για το 40% της υπόλοιπης διάνοιξης, αλλά σεπολλές θέσεις έντονα πτυχωμένο. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 4 από 20.

5 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Διακλάσεις εμφ ανίζονται κυρίως στις ψαμμιτικές ενστρώ σεις, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν στο σύνολο τους δευτερεύουσες επιφ άνειες διαχωρισμού της βραχόμαζας και συγκριτικά προς τις επιφ άνειες στρώ σης υπολείπονται σημαντικά σεσπουδαιότητα και επηρεασμό των τεχνικογεωλογικών συνθηκώ ν της βραχόμαζας. Διακλάσεις επεκτείνονται (όχι πάντα ) στα ιλυολιθικά μέρη, που χαρακτηρίζονται από μικρό συνολικό πάχος από 10 εως 40 cm μεεναλλαγές στρώ σεων μεταξύ τους εως 1 έως 5 cm. Αρκετά συ χνά έχει αναγνωρισθεί ότι οι επιφ άνειες στρώ σης αποτελούν διατμημένες επιφ άνειες, ιδιαίτερα στα ιλυολιθικά μέρη των μεσο-παχυστρωματω δώ ν ψαμμιτών / ιλυολίθων, συ νήθως πλησίον περιοχών που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την τακτή και επαναλήψ ιμη εμφ άνιση γεωλογικώ ν ρηγμάτων, που όταν «συ ντονίζονται» και συνυ πάρχουν, δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες ευστάθειας για την προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας. Είναι δε φανερό ότι οι επιφ άνειες στρώ σης όχι μόνο αποτελούν κύριο στοιχείο, αλλά και ότι η γωνιακή σχέση μεταξύτης διεύθυνσης της παράταξης των σχηματισμώ ν και της διεύθυνσης της σήραγγας, σεσυνάρτηση μετην γωνία κλίσης των επιφ ανειώ ν στρώ σης, μπορούν να δώ σουν αποσφ ηνώ σεις στην περίμετρο θεωρητικής εκσκαφής της σήραγγας (από το μέτωπο εισόδου ), οι οποίες μπορεί να είναι αποκολλήσεις πλακώ ν από την οροφή ή αποτεμαχισμός τεμαχώ ν ψαμμίτη στις παρειές. Για τη διατήρηση της ικανότητας ανάληψης φορτίου από τη βραχόμαζα θα πρέπει τα φαινόμενα χαλάρωσης, κυρίως εγκάρσια στα επίπεδα της στρώ σης του άστρωτου ιλυολίθου και στρωσιγενούς ψαμμίτη, να ελαχιστοποιηθούν. Πλησίον περιοχών ρηγμάτων έχουν παρατηρηθεί εξαιρετικά δυσμενή αποτελέσματα γεωλογικών υπερεκσκαφώ ν αποσφ ηνώ σεων. 3. ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Σ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Για τον αρχικό σχεδιασμό των κατηγοριώ ν των μέτρων υποστήριξης λήφ θηκαν υπόψη το εύρος διακύμανσης της ποιότητας της βραχόμαζας, ο αντίστοιχος λιθολογικός σχηματισμός και το ύψος τω ν υπερκειμένων. Χαρακτηριστικό του σχεδιασμού, λόγω του μεγάλου αριθμού διαφορετικώ ν γεωλογικώ ν σχηματισμώ ν, ποιότητας βραχόμαζας και διακύμανσης πάχους υπερκειμένων, ήταν η όχι μονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύκατηγοριώ ν μέτρων υποστήριξης και ποιότητας βρα χόμαζας. Σύμφ ωνα με την αρχική μελέτη διαστασιολογήθηκαν 5 τυπικές διατομές εκσκαφής και μέτρων προσωρινής υ ποστήριξης (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Vα και Vβ), οι οποίες προέβλεπαν την εφαρμογήεκτοξευόμενου σκυροδέματος και αγκυρίων μήκους 3-4 m για τις κατηγορίες ΙΙ κα ι ΙΙΙ, το συ νδυασμό εκτοξευόμενου σκυροδέματος, μεταλλικώ ν δικτυωτώ ν πλαισίων και αγκυρίων μήκους 4-6 m για την κατηγορία IV, το συ νδυασμό εκτοξευόμενου σκυροδέματος χαλύβδινων πλαισίων τύπου ΗΕΑ160 ή ΗΕΒ180, αγκυρίων μήκους 5-6 m και το κλείσιμο του πυθμένα για τις κατηγορίες V ακαι Vβ. Για την κατηγορία Vb προβλέποταν επιπλέον η χρήση δοκώ ν προπορείας, και το κλείσιμο του πυθμένα της άνω ημιδιατομής με διαμόρφωση ανάστροφου τόξου. Υπολογίστηκαν επίσης οι μέγιστες επιτρεπτές μετατοπίσεις στην κλείδα ανά κα τηγορία μέτρων υποστήριξης, οι οποίες κυμαίνονταν από 7.5 mm για την κατηγορία ΙΙ έως 8 cm για την κατηγορία Vβ. Κάθεκατηγορία μέτρων υποστήριξης προβλέποταν να εφαρμοστεί για ένα εύρος συνδυασμώ ν ποιότητας βραχόμαζας, γεωλογικού σχηματισμού και πάχους υπερκειμένων. 4. ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το μέχρι σήμερα διανοιχθέν τμήμα της σήραγγας Δρίσκου έχει παρουσιάσει σε αρκετά τμήματά του μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες από τον αρχικό σχεδιασμό συγκλίσεις. Ταυτόχρονα έχουν παρατηρηθεί αστοχίες αγκυρίων και εκτοξευόμενου Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 5 από 20.

6 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής σκυροδέματος σεαρκετές θέσεις, γεγονός, που υποδηλώ νει τη σχετική ανεπάρκεια των μέτρων προσωρινής υ ποστήριξης για τη συγκεκριμένη βραχόμαζα, σετοπική κλίμακα και σε μερικές ακραίες εν γένει συνθήκες. Μεβάση τα παραπάνω υφίσταται η ανάγκη λήψ ης πρόσθετων μέτρων θεραπείας του ήδη διανοιχθέντος τμήματος, όπως επίσης και υπολογισμού νέων διατομώ ν στο μη διανοιχθέν τμήμα όπου θα λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα διάνοιξη όπως και η ύπαρξη νερού η οποία υποβαθμίζει περαιτέρω τις παραμέτρους αντοχής και ποιότητας της βραχόμαζας. Θ α πρέπει επομένως κατά τους υπολογισμούς της διαστασιολόγησης της προσωρινής υποστήριξης να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη του νερού και να απομειώ νονται κατάλληλα οι παράμετροι αντοχής της βραχόμαζας. Τα παραπάνω οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι ενόψει της διάνοιξης της β φάσης θα πρέπεινα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα θεραπείας, ώ στε: (α ) Ν α μειωθείστο ελάχιστο και να ανασχεθείηπεραιτέρω αύξηση των συ γκλίσεων και (β) Να μην επιφ ορτιστούν περαιτέρω, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, τα ήδη εφαρμοσθέντα μέτρα προσωρινής υ ποστήριξης. Ταυτόχρονα θα πρέπει τα μέτρα θεραπείας που θα επιλεγούν να εξασφ αλίζουν στη σήραγγα κατάλληλεςδιαστάσεις, ώ στεη μόνιμη επένδυση να έχει το προβλεπόμενο από το σχεδιασμό του έργου στατικό πάχος. Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, διενεργήθηκαν ανάδρομες αναλύσεις ύστερα από αξιολόγηση των δεδομένων των γεωτεχνικών οργανομετρήσεων, έτσι ώ στε: Να καθοριστούν οι γεωτεχνικές παράμετροι της βραχόμαζας, για τις οποίες οι υπολογιζόμενεςσυγκλίσεις προσεγγίζουν τις μετρούμενες. Να ελεγχθεί η επάρκεια των προβλεπομένων από την οριστική μελέτη μέτρων προσωρινής υποστήριξης στις περιοχές όπου έχει ήδη συ μβεί υπέρβαση της επιτρεπόμενης σύγκλισης. Στη συ νέχεια εκτελέστηκαν αναλύσεις μεδεδομένες γεωτεχνικές παραμέτρους, οι οποίες προέκυψαν από τις ανάδρομες αναλύσεις, μεστόχο να υπολογιστούν πρόσθετα μέτρα υποστήριξης, αλλά και μέτρα βελτίωσης της βραχόμαζας, για τις περιπτώ σεις εκείνεςόπου τα μέτρα της προσωρινής υ ποστήριξης κριθούν ως ανεπαρκή, για τη διάνοιξητης β φάσης. 5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΛ ΟΓΗΣ ΓΕ ΩΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕ ΤΡ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ ΛΥΣΧΗ Στα φύλλα αποτύπωσης των μετώ πων, σχεδόν σεόλες τις θέσεις, αναφέρεται η παρουσία νερού μεμορφή υγρασίας έως ροής υπό μέτρια πίεση. Έ ντονη επίση ς είναι η παρουσία παρακατακόρυφων ρηγμάτων σεκάθεδιατομή αποτύπωσης, πληρωμένων με μυ λονιτιωμένο, χαμηλών, αντοχώ ν υλικό. Τα στρώ ματα φλύσχη και ιλυολίθου έχουν διάταξη παραοριζόντια ως προς το μέτωπο, κυρίως στην περιοχή της εισόδου. Οι μηχανικές ιδιότητες του φλύσχη παρουσιάζονται τοπικά μεμειωμένεςτιμές λόγω της ύπαρξης υψηλοτέρων από τις κανονικές συγκεντρώ σεων τάσεων οι οποίες προκαλούνται όταν τα παραοριζόντια στρώ ματα του φλύσχη διατέμνονται από ομάδες ρηγμάτων. Σύμφ ωνα επίσης μενεώ τερο άρθρο των Μαρίνου και Hoek **, για τις τιμές των ** Marinos and Hoek «Mechanical properties of Flysch» submitted for publication in the Bulletin of IAEG Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 6 από 20.

7 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής μηχανικώ ν παραμέτρων του φλύσχη, θα πρέπει να λαμβάνεται πλέον υπόψη η επίδραση της ύπαρξης υπογείων νερώ ν. Η ύπαρξη νερού έχει αρνητική επίδραση στην τιμή της αντοχής σεθλίψ η του αρρήκτου πετρώ ματος σ ci, όπως επ ίσης και στην τιμή της σταθεράς m i. Επομένως θα πρέπει κατά την κατηγοριοποίηση της βραχόμαζας να λαμβάνεται υπόψη και η ύπαρξηυδροφορίας, ώ στεοι τιμές των μηχανικώ ν ιδιοτήτων της να απομειώ νονται κατάλληλα. Η τιμή του δείκτη GSI επηρεάζεται επίσης την εφαρμογή μη επαρκώ ν μέτρων υποστήριξης, η οποία είχεως αποτέλεσμα τη δημιουργία ζώ νης χαλάρωσης γύρω από την εκσκαφή. Αυτό είχεως αποτέλεσμα τη μείωση του βαθμού αλληλεμπλοκής των τεμαχών της βραχόμαζας, τη διεύρυνση του ανοίγματος των ασυνεχειώ ν που διασχίζουν τη βραχόμαζα, φαινόμενο το οποίο επιδρά αρνητικά στην τιμή του δείκτη GSI. Οι γεωτεχνικές οργανομετρήσεις άλλωστε, μεχρήση μηκυνσιομέτρων επιβεβαιώ νουν μάλλον την παρουσία ζώνης χαλάρωσης μεγαλύτερου εύρους από το προβλεφθέν στην οριστική μελέτη του έργου. Σύμφ ωνα επίσης μετον παρακάτω πίνακα για την επιλογή του δείκτη GSI, οι υπολογισθείσες τιμές του δείκτη θα πρέπει να μετατοπιστούν ελαφρώ ς προς τη δεξιά πλευρά, λόγω της ύπαρξης υπογείων νερώ ν. Επομένως οι τιμές των σ ci, m i και GSI, θα πρέπει να μειωθούν σεσχέση μετις παραδοχές του αρχικού σχεδιασμού του έργου. Επειδή όμως δενυπάρχουν προς το παρόν στη βιβλιογραφία, ποσοτικές εκτιμήσεις για τη μείωση αυτή, το κριτήριο για το πόσο πρέπει να μειωθούν οι παράμετροι είναι, αφενός μενοι τιμές των μετρηθεισώ ν συγκλίσεων, αφετέρου προκειμένου για το m i, η τιμή του να μένει εντός των ορίων που προτείνει ηβιβλιογραφία για το φλύσχη. Σ υγκεκριμένα οι τιμές ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής ψαμμίτη και ιλυολίθου κυμαίνονται από 5 έως 21. Οι τιμές του δείκτη m i μειώ θηκαν μέχρι η υπολογιζόμενη κατακόρυφη μετατόπιση να προσεγγίσει τη μετρηθείσα κατακόρυφη μετατόπιση. Για την εκτίμηση των παραμέτρων αντοχής c (συνοχή) και φ (γωνία εσωτερικής τριβής) της βραχόμαζας εφαρμόσθηκετο κριτήριο Hoek & Brown σεσυνδυασμό μετο εύρος διακύμανσης του πάχους των υπερκειμένων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεωλογικά στοιχεία, αλλά και το γεγονός ότι το τμήμα της σήραγγας που θα διανοιχτεί ευρίσκεται σεπεριοχή μεαρκετά υψηλότερα υπερκείμενα από το μέχρι σήμερα διανοιχθέν (μέγιστο ύψος 220 m), εκτελέστηκαν αναλύσεις μεχρήση δισδιάστατου και τρισδιάστατου κώδικα πεπερασμένων διαφορώ ν, για το δυσμενέστερο συνδυασμό αρχικού εντατικού πεδίου και ποιότητας βραχόμαζας για τις κατηγορίεςμέτρων προσωρινής υποστήριξης ΙΙΙ, ΙV, Vα και Vβ, με σκοπό την αναπροσαρμογή τους στα υφιστάμενα δεδομένα, για την ποιότητα της βραχόμαζας. Η διαστασιολόγηση των νέων διατομώ ν καθίσταται αναγκαία όπως έδειξεηεμπειρία από τη διάνοιξηαλλά και για κατασκευαστικούς λόγους. Η επιλογή του δυσμενέστερου συ νδυασμού υπερκειμένων ανά κατηγορία, βασίστηκεστο λόγο σ cm /P o (Αντοχή βραχόμαζας / Γεωστατική τάση ). Σύμφ ωνα μετον αρχικό σχεδιασμό του έργου κάθετυπική διατομή εφαρμόζεται για ένα συ γκεκριμένο πεδίο συ νδυασμώ ν ποιότητας βραχόμαζας και ύψους υπερκειμένων. Προκειμένου να διαστασιολογηθούν οι νέεςδιατομές, θεωρήθηκεκαταρχήν ότι κάθεμία από αυτές θα πρέπει να έχει το ίδιο ενγένει πεδίο εφαρμογής μετην αντίστοιχή της στον αρχικό σχεδιασμό του έργου, λαμβάνοντας υπόψη μικρή απομείωση των γεωτεχνικώ ν παραμέτρων σ ci και m i. H απομείωση του δείκτη GSI λόγωυπογείων νερώ ν και δυσμενούς στρωσιγένειας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατηγοριοποίηση της βραχόμαζας, ώ στε να επιλέγεται η κατάλληλη τυπική διατομή. Οι νέες διατομές διαστασιολογούνται για το δυσμενέστερο συνδυασμό ποιότητας βραχόμαζας και ύψους υπερκειμένων, όπως αυτός λαμβάνεται για κάθεκατηγορία μέτρων υποστήριξης σύμφ ωνα μετον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 7 από 20.

8 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Πίνακας 1 Δείκτης GSI βάσει της δομής του γεωλογικού σχηματισμού του φλύσχη (διαφοροποίηση αναλογίας στρώ σεων ψαμμίτη και ιλυόλιθου ). 6. ΑΝΑΔΡΟΜΕ Σ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Η φιλοσοφία εκτέλεσης των ανάδρομων αναλύσεων και σχεδιασμού μέτρων θεραπείας των τμημάτων της σήραγγας μεπροβλήματα συ γκλίσεων, παρουσιάζεται στο διάγραμμα του παρακάτω σχήματος, και αφορά τμήματα του έργου όπου είχαν εφαρμοστεί οι κατηγορίες εκσκαφής και μέτρων προσωρινής υποστήριξης ΙΙΙ και IV του αρχικού σχεδιασμού, μευ πέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων μετατοπίσεων. Οι αρχικές γεωτεχνικές παράμετροι λήφ θηκαν υπόψη σύμφ ωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου για τη συγκεκριμένη κατηγορία και σχηματισμό, ο οποίος απαντάται στη κρίσιμεςθέσεις ελέγχου. Πίνακας 2 Γεωτεχνικές παράμετροι για την εκτέλεση των ανάδρομων αναλύσεων, σύμφ ωνα μετον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Κατηγορία GSI m i σ ci γ(kn/m 3 ) ΙΙΙ ΙV Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 8 από 20.

9 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Δεδομένα γεωτεχνικών οργανομετρήσεων συ γκλίσεων Ταξινόμηση των δεδομένων α νά κα τη γορία υποστήριξης(ιιι, ΙV) Αξιολόγηση των συγκλίσεων ανά κατηγορία (ΙΙΙ, ΙV) Επιλογή των αντιπροσωπευτικών κατακόρυφων και οριζοντίων μετατοπίσεων ανά κατηγορία (ΙΙΙ, ΙV) YD, XD Επιλογή των διατομώ ν ελέγχου ανά κατηγορία (Χ.Θ.) Λήψ η γεωτεχνικών παραμέτρων μεβάση την οριστική μελέτη μέτρων προσωρινής υποστήριξης Κατασκευή προσομοιωμάτων μεχρήση του δισδιάστατου FLAC Υπολογισμόςμετατοπίσεων YDcal, XDcal Προσομοίωση β φάσηςδιάνοιξης μετα μέτρα προσωρ. υποστήριξηςτηςοριστικής μελέτης NAI Ydcal = YD και Xdcal = XD OXI Μεταβολή των γεωτεχνικών παραμέτρων (GSI, σci, mi) NAI ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΤΕΛΟΣ - Επαρκή τα προσωρινά μέτρα ; - Σ ταθεροποίηση των μετατοπίσεων; - Σ ταθεροποίηση των εντατικών μεγεθών; ΟΧΙ Έ λεγχος επάρκειας προσωρινώ ν μέτρων υποστήριξης, μετατοπίσεων, και εντατικών μεγεθών Επιλογή πρόσθετων μέτρων υποστήριξηςκαι βελτίωσηςτηςβραχόμαζας Προσομοίωση β φάσης διάνοιξης μετα μέτρα προσωρ. υποστήριξηςτηςοριστικής μελέτης ΟΧΙ - Επαρκή πρόσθετα μέτρα ; - Σ ταθεροποίηση των μετατοπίσεων; - Σ ταθεροποίηση των εντατικών μεγεθών; ΝΑΙ ΤΕΛΟΣ Σχήμα 1 Λογικό διάγραμμα ροής εκτέλεσης ανάδρομων αναλύσεων και υπολογισμού μέτρων θεραπείας Οι ανάδρομες α ναλύσεις για την κατηγορία ΙΙΙ περιλαμβάνουν την εκτέλεση υπολογισμώ ν με διαφοροποιήσεις των γεωτεχνικών παραμέτρων της βραχόμαζας και επαναληπτικές διαδικασίες, ώ στεη υπολογιζόμενη κατακόρυφη μετατόπιση να προσεγγίσει το μέγεθος της μέγιστης μετρηθείσας η οποία έλαβε τιμή 34 mm, ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη ήταν της τάξεως των 15 mm μετά τη διάνοιξη της πλήρους διατομής. Λαμβάνεται δεη μετατόπιση ως κύριο κριτήριο για την εκτέλεση των ανάδρομων αναλύσεων διότι αποτελεί το πλέον εύκολα μετρούμενο μέγεθος μ ε την μικρότερη πιθανότητα σφ άλματος από πλευράς οργανομετρήσεων, ως και το κυριότερο μέγεθος από πλευράς λειτουργικότητας της σήραγγας. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ενδεικτικά ένα διάγραμμα παρακολούθησης των μετατοπίσεων από το έργο. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 9 από 20.

10 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής 5 ΔΕΞΙΟΣ ΚΛΑΔ ΟΣ - Σ ΤΑΘ ΜΟΣ SG_15_DX (Χ.Θ.=6+724) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ( Δ Η ) Δ Η (mm) Απόστα ση μετώ που (m) /6/ /6/ /6/ /7/ /7/ /8/ /8/2000 7/9/ /9/2000 5/10/ /10/2000 2/11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /1/ /1/2001 Ακιδα1 Ακίδα 2 Ακίδα 3 Αποσταση Μετώπου Top Heading Απόσταση Μετώπου Bench Σχήμα 2 Κατακόρυφη μετατόπιση στη Χ. Θ ως συ νάρτηση του χρόνου και της απόστασης της θέσης από το μέτωπο εκσκαφής. Οι υπολογισμοί εκτελέστηκαν διατηρώ ντας σταθερά τα μέτρα προσωρινής υποστήριξης και μεταβάλλοντας ανάλογα τις παραμέτρους GSI, m i και σ ci του πετρώ ματος. Η αρχική αποτόνωση τη στιγμή όπου εγκαθίσταται το πρώ το μέτρο προσωρινής υποστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 5 cm) εκτιμήθηκεμεβάση τις καμπύλες Panet για δεδομένες τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων, ακτίνας εκσκαφής και πάχους υπερκειμένων. Η προσομοίωση της α φάσης εκσκαφής έγινεσε11 στάδια κατά τα οποία ελήφ θη υπόψη ο χρόνος ωρίμανσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος σεσχέση μετην προχώ ρηση του μετώ που (επίδραση τρίτης διάστασης). Εξετάστηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί τιμώ ν γεωτεχνικών παραμέτρων. Πίνακας 3 Τιμές γεωτεχνικών παραμέτρων ανάδρομων αναλύσεων και αντίστοιχα μεγέθη μετατοπίσεων. Κατηγορία ΙΙΙ. Παράμετροι GSI m i σ ci Κατακόρυφη μετατόπιση (mm) Αριστερός κλάδος Δεξιός κλάδος Οριζόντια μετατόπιση (mm) Αριστερός κλάδος Δεξιός κλάδος Εύρος ζώνης πλαστικ/σης (m) Αριστερός κλάδος Δεξιός κλάδος Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 10 από 20.

11 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Η μέγιστη αναπτυσσόμενη θλιπτική τάση στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα που υπολογίστηκε για το συνδυασμό ΙΙΙ, που ήταν και ο δυσμενέστερος ήταν της τάξεως των 26 MPa, τιμή που προσεγγίζει την θλιπτική αντοχή των 28 ΜPa του εκτοξευόμενου σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε. Μεβάση το γεγονός ότι έχουν ήδη επισυ μβείτοπικές αστοχίεςσεαγκύρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, για τον υπολογισμό των μέτρων θεραπείας της διατομής ΙΙΙ γίνεται αποδεκτός ο τρίτος συνδυασμός γεωτεχνικώ ν παραμέτρων, δηλ, GSI 25, σ ci 20, m i 8, αφού η τιμή της υπολογιζόμενης κατακόρυφης μετατόπισης, προσεγγίζει ικανοποιητικά την μετρηθείσα. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται για τα τμήματα όπου εφαρμόστηκε η τυπική διατομή IV, με προβλήματα συ γκλίσεων. Η κατακόρυφη μετατόπιση η οποία λήφ θηκε υπόψη στους υπολογισμούς έλαβετιμή 80 mm μετά τη διάνοιξητης άνω ημιδιατομής, ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη ήταν της τάξεως των 25 mm μετά τη διάνοιξητης πλήρους διατομής. Η προσομοίωση της α φάσης εκσκαφής έγινεσε12 στάδια. Οι τιμές των γεωτεχνικώ ν παραμέτρων όπως και τα κυριότερα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : Πίνακας 4 Τιμές γεωτεχνικών παραμέτρων ανάδρομων αναλύσεων και αντίστοιχα μεγέθη μετατοπίσεων. Κατηγορία ΙV. Παράμετροι GSI m i σ ci Δεξιός κλάδος Κατακόρυφη μετατόπιση (mm) Αριστερός κλάδος Οριζόντια μετατόπιση (mm) Δεξιός κλάδος Αριστερός κλάδος Δεξιός κλάδος Εύρος ζώνης πλαστικ/σης (m) Αριστερός κλάδος Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται ότι οι υπολογιζόμενες μετατοπίσεις, δε συμπίπτουν μετις μετρηθείσες. Ο τρίτος συνδυασμός δίνει μετατοπίσεις που προσεγγίζουν καλύτερα τις μετρηθείσες. Ωστόσο τα αναπτυσσόμενα εντατικά μεγέθη επί της υποστήριξης παρουσιάζονται πολύ αυξημένα, εντος της περιοχής των όριων αντοχής τους. Για ανάλυση της επιλογής των μέτρων θεραπείας για την κατηγορία IV, λήφ θηκαν οι τιμές των γεωτεχνικώ ν παραμέτρων του τρίτου συνδυασμού. 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟ Σ ΜΕ ΤΡ ΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΥΣΧΕ ΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΧΩΝ ΕΡΓΟ Υ Βασικός στόχος της επιλογής των μέτρων θεραπείας είναι: (α) Ν α μειωθείστο ελάχιστο ή και να μηδενιστείηπεραιτέρω αύξηση των συγκλίσεων και το εύρος της ζώ νης πλαστικοποίησης μετην ολοκλήρωση και της β φάσης εκσκαφής (κάτω ημιδιατομής). (β) Ν α μην επιφ ορτιστούν περαιτέρω τα ήδη εφαρμοσθέντα μέτρα προσωρινής υποστήριξης μετην ολοκλήρωση και της β φάσης εκσκαφής. (γ) Τα μέτρα υποστήριξης της β φάσης να είναι επαρκή Μεβάση τα ανωτέρω εξετάστηκαν τα κάτωθι μέτρα θεραπείας για κάθεκατηγορία : Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 11 από 20.

12 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Κατηγορία ΙΙΙ Σεόλους τους παρακάτω συνδυασμούς αύξηση του συ νολικού πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος της β φάσης κατά 5 cm, φθάνοντας τα 15 cm συνολικά, (o αρχικός σχεδιασμός προέβλεπεπάχος 10 cm) και επιπλέον εφαρμογή των ακόλουθων συνδυασμώ ν μέτρων: Συνδυασμός Α : Σ υνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (7 m) σεκάνναβο 1.3 Χ 1.3 m, στις παρειές της άνω φάσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποιήσεως, μέσου μήκους 5 m, στις παρειές της άνω και της κάτω φάσης. Συνδυασμός Β : Σ υνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (7 m) σεκάνναβο 1.3 Χ 1.3 m στις παρειές της άνω φ άσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποιήσεωςμήκους 3 m στις παρειές της β φάσης. Συνδυασμός Γ: Εφαρμογή αγκυρίων πλήρους πακτώ σεως μεγάλου μήκους (7 m) σε κάνναβο 1.3 Χ 1.3 m στις παρειές της α φάσης. Επιπλέον για τις συγκεκριμένες γεωτεχνικές παραμέτρους, οι οποίες ελήφ θησαν υπόψη, για την περίπτωση όπου δεθα εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα θεραπείας, αναμένονται να επισυμβούν μετατοπίσεις στην υπάρχουσα υποστήριξητης τάξης των 10 mm επιπλέον αυτώ ν, που έχουν ήδη συ μβεί, ενώ για τη ν υποστήριξη, που θα εγκατασταθεί στη β φάση (παρειές βαθμίδας) η μετατόπιση που αναμένεται είναι της τάξεως των 16 mm. Επιπλέον τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται στην υποστήριξη της β φάσης είναι οριακά, λαμβάνοντας υπόψη ότι o αρχικός σχεδιασμός προεβλέπεεκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 10 cm. Συγκρίνοντας τα αναπτυσσόμενα εντατικά μεγέθη επί της υποστήριξης για τους τρεις συνδυασμούς και τις μετατοπίσεις πρόεκυψεσαφής βελτίωση για την περίπτωση λήψ ης των μέτρων θεραπείας, των συνδυασμώ ν Α και Β, μετον συνδυασμό Α να υπερτερεί. Μετον συνδυασμό Γ δεπροέκυψεουσιαστική βελτίωση. Επιλέχθηκε επομένως ως καταλληλότερος συνδυασμός μέτρων θεραπείας ο συνδυασμός Α. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα μέτρα θεραπείας του συνδυασμού Α θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν από την προχώρηση του έργου στην β φάση εκσκαφής. Η τεχνική λύση που επιλέχθηκε για τα ήδη ορυχθέντα τμήματα στα οποία εφαρμόστηκεη κατηγορία ΙΙΙ, περιλαμβάνειτα κάτωθι μέτρα : Αύξηση του πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στις παρειές της β φ άσης κατά 5 cm, ήτοι από 10 cm που προέβλεπεη οριστική μελέτη σε15 cm. Το πάχος των 10 cm κρίνεται ανεπαρκές όπως έδειξε ηανάλυση κατά την οποία η εκσκαφή της β φάσης γίνεται χωρίς την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων. Εφαρμογή αγκυρίων μήκους 7 m στις παρειές της άνω φάσης σε κάνναβο διαστάσεων 1.3 Χ 1.3 m. Το μέτρο αυτό επελέγη διότι ένας σημαντικός αριθμός αγκυρίων της α φάσης στην περιοχή αυτή είναι πολύ κοντά στο όριο της φέρουσας ικανότητας, όπως φάνηκεαπό τις ανάστροφες αναλύσεις. Επίσης το μήκος των 7m επιλέχθηκεπροκειμένου να υπάρχει ικανό μήκος αγκύρωσης των αγκυρίων εκτός της ζώνης πλαστικοποίησης η οποία έχειαναπτυχθείγύρω από τη σήραγγα. Αύξηση του μήκους των αγκυρίων, που θα εγκατασταθούν στη β φάση κατά ένα μέτρο φθάνοντας συνολικά τα 4 μέτρα (η οριστική μελέτη προέβλεπεαγκύρια μήκους 3 m). Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 12 από 20.

13 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Η αύξηση του μήκους των αγκυρίων είναι αναγκαία διότι όπως φάνηκεαπό τις ανάδρομες αναλύσεις το εύρος της ζώνης πλαστικοποίησης έχειυπερβείτα 3 m. Εφαρμογή τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης της περιβάλλουσας την εκσκαφή βραχόμαζας, τόσο στις παρειές της α φάσης, όσο και στις παρειές της β φάσης εκσκαφής μήκους 5 έως 7 m. Αυτό προκύπτει από τις αναλύσεις όπου η πλαστικοποιημένη ζώνη μετά την εφαρμογή των μέτρων περιορίζεται αισθητά μετην εφαρμογή μεγαλυτέρου μήκους τσιμεντενέσεων σεσχέση μετην εφαρμογήτσιμεντενέσεων μόνον στις παρειές της β φάσης εκσκαφής. Στα παρακάτω σχήματα 2 και 3 δίνεται η διάταξητων ανωτέρω μέτρων θεραπείας Κατηγορία IV Εξετάστηκαν δύο διαφορετικοί συνδυασμοί μέτρων θερ απείας ως κάτωθι: Σεκάθεπερίπτωση αύξηση του μήκους των αγκυρίων που θα τοποθετηθούν στις παρειές της β φάσης από 4m (όπως προέβλεπεη οριστική μελέτη ) σε6 m λόγω της πλαστικοποίησης της βραχόμαζας που έχει επισυ μβεί και επιπλέον εφαρμογή των ακόλουθω ν συ νδυασμώ ν μέτρων: Συνδυασμός Α : Σ υνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (8 m, σεκάνναβο 1.3 Χ 1.3 m) στις παρειές της άνω φάσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποιήσεως, μέσου μήκους 5 m, στις παρειές της άνω και της κάτω φάσης Συνδυασμός Β : Σ υνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (8 m) στις παρειές της άνω φ άσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης τόσο στις παρειές της α και β φάσης όσο και κάτω από το τελικό δάπεδο της σήραγγας μέχρι βάθους 3 m. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ Α & Β ΦΑΣΗ ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ Κ Λ. 1:50 ΟΡΙΟ Α Φ ΑΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦ ΗΣ ΟΡΙΟ B ΦΑΣΗΣ ΕΚ ΣΚ ΑΦ ΗΣ Σχήμα 3 Πρόσθετεςεργασίες και μεταβολές στην Α και Β φάση εκσκαφής για την κατηγορία ΙΙΙ Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 13 από 20.

14 ο ο ο Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Σχήμα 4 Πρόγραμμα εκτέλεσης τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης βραχόμαζας, κατηγορία IV ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ Α & Β Φ ΑΣΗ ΕΚΣΚΑΦ ΗΣ Κ Λ. 1:50 ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧ OY Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ4.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΙΣ50 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚ ΕΣΟΠΕΣΦ 76 ΜΗΚ ΟΥΣL=6.00m ΑΝΑ 2.00m ΣΤΙΣ120 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ, OΠOY ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΙ. INOΠ ΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚ ΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚ ΥΡ ΟΔΕΜΑ B25 ΠΑΧΟΥΣ20cm ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚ ΕΣΟΠΕΣΦ 76 ΜΗΚ ΟΥΣL=6.00m ΑΝΑ 2.00m ΣΤΙΣ120 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ, OΠ OY ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΙ. ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧOY Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΟΝ ΥΠ ΟΛΟΙΠΟ ΘΟΛΟ. ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΟΝ ΥΠ ΟΛΟΙΠΟ ΘΟΛΟ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ ΠΛΑΚ Α ΣΥΝ ΔΕΣΗΣΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ ΖΕΥΓΟΣΑΓΚ ΥΡΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚ ΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΣΑΓΚ ΥΡΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗ Σ ΜΕΤΑΛΛΙΚ ΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Α Φ ΑΣΗ ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ ΔΙΚ ΤΥΩΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΡΑΜ ΜΗ "Β " ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ LATTICE GIRDER ΤΥΠ ΟΥ 95-28/D28 ANA 1.30m ΓΡΑΜΜΗ "Α" ΠΛΑΚ Α ΣΥΝ ΔΕΣΗΣΠΛΑΙΣΙΩΝ INOΠ ΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚ ΥΡ ΟΔΕΜΑ B25 Π ΑΧΟΥΣ20cm ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΙΣΠΑΡΕΙΕΣ. B ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΙΣΠΑΡ ΕΙΕΣ. ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ Σχήμα 5 Πρόσθετεςεργασίες και μεταβολές στην Α και Β φάση εκσκαφ ής για την κατηγορία ΙV Όπως προέκυψεαπό τις αναλύσεις η βέλτιστη λύση είναι εκείνη του συνδυασμού Β. Η τεχνική λύση που επιλέχθηκε για τα ήδη ορυχθέντα τμήματα στα οποία έχει εφαρμοστείηκατηγορία IV, δίνεται στα σχήματα 4 και 5 και περιλαμβάνειτα κάτωθι μέτρα : Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 14 από 20.

15 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Εφαρμογή αγκυρίων μήκους 8 μέτρων σεδιάταξη καννάβου 1.3 X 1.3 m στις παρειές της α φάσης. Τα αγκύρια αυτά θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί η περιοχή των παρειώ ν της α φάσης. Σύμφ ωνα μετα αποτελέσματα των ανάδρομων αναλύσεων, τα ήδη εγκατεστημένα αγκύρια στην υπόψη περιοχή είναι στο όριο της φέρουσας ικανότητάς τους, ενώ ορισμένα από αυτά έχουν ήδη αστοχήσει. Το μήκος των 8m, είναι αναγκαίο προκειμένου αυτά να αγκυρωθούν εκτός της ζώ νης πλαστικοποίησης. Εφαρμογήτσιμεντενέσεων μήκους 5m έως 8m, γύρω από την εκσκαφή εκτός της περιοχής των 50 ο του θόλου. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύτων 2 διαφορετικών διατάξεων τσιμεντενέσεων που διερευνήθηκαν, έδειξε ότι μετη συ γκεκριμένη διάταξη επιτυγχάνεται σταθεροποίηση των μετατοπίσεων και μικρότερη αύξηση των εντατικώ ν μεγεθώ ν. Η εκτέλεση τσιμεντενέσεων κάτω από τον τελικό πυθμένα της εκσκαφής κρίνεται απαραίτητη συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των συ νδυασμώ ν Α και Β, που αφορούν μετατοπίσεις και εύρος ζώ νης πλαστικοποίησης. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι στο σύνολο του ορυχθέντος τμήματος εκτελούνται κατάλληλεςεργασίες επισκευής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στις περιοχές όπου έχει παρατηρηθείαστοχία του. Οι ενλόγω εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την έναρξητω ν εργασιώ ν της β φάσης διάνοιξης στις συγκεκριμένες περιοχές. Και τούτο διότι οι ρωγμές αυτές αποτελούν αφετηρίεςεκκίνησης γενικευμένης αστοχίας της επένδυσης κατά τη διάνοιξη της β φάσης. Επίσης, θα πρέπει απαραίτητα να διανοίγονται αποστραγγιστικές οπ ές όταν υπάρχει ένδειξη ύπαρξης υπόγειου νερού, ώ στε να αποτονώ νονται οι πιέσεις, που αναπτύσσονται στην προσωρινή υ ποστήριξη. 8. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Υ ΓΙΑ ΤΟ Π ΡΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟ Υ ΕΡΓΟ Υ Οι τιμές των μειωμένων ιδιοτήτων που προσδιορίστηκαν ως αντιπροσωπευτικές για το σχεδιασμό των τυπικών διατομώ ν στο μη ορυχθέν τμήμα, προσδιορίστηκαν βάσει του λόγου σ cm /P o (Αντοχή βραχόμαζας/ Γεωστατική τάση ). Ειδικότερα επιλέχθηκαν οι ελάχιστες τιμές του λόγου σ cm /P o για τον οποίο εφαρμόζεται κάθεκατηγορία σύμφ ωνα μετον αρχικό σχεδιασμό. Από αυτούς τους συ νδυασμούς, επιλέχθηκαν οι κατωτέρω παράμετροι, μεμικρή απομείωση των παραμέτρων σ ci, και m i σεσχέση μεεκείνες του αρχικού σχεδιασμού προκειμένου να ληφθείυπόψη η επίδραση του νερού και η δυσμενής, ενγένειστρωσιγένεια στο μη διανοιχθέν τμήμα, ανάλογα μετην κατηγορία μέτρων προσωρινής υ ποστήριξης. Πίνακας 5 Γεωτεχνικές παράμετροι και υπερκείμενα που ελήφ θησαν υπόψη κατά τις αναλύσεις για τη διαστασιολόγηση των διατομώ ν στο μη διανοιχθέν τμήμα Τυ πική διατομή ΙΙΙ ΙV V α V β Λιθολογικός σχηματισμός Ιλυόλιθος Ιλυόλιθος SiSa/Si+SaSi SiSa/Si+SaSi GSI σ ci (ΜPa) m i σ cm (MPa) Ύψος υπερκειμένων (m) P o (MPa) Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 15 από 20.

16 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Για τη διαστασιολόγηση των μέτρων προσωρινής υποστήριξης των κατηγοριώ ν ΙΙΙ και IV χρησιμοποιήθηκε ο τρισδιάστατος κώ δικας πεπερασμένων διαφορώ ν FLAC 3D. Λόγω συ μμετρίας προσομοιώ θηκεμόνον το ήμισυ της σήραγγας θεωρώ ντας ότι δεν θα υπάρξει αλληλεπίδραση των δύο κλάδων της σήραγγας, για τις εν λόγω κατηγορίες. Στα προσομοιώ ματα που κατασκευάστηκαν, ακολουθήθηκαν επακριβώ ς οι φάσεις εκσκαφής, το βήμα προχώ ρησης, και ο χρονισμός τοποθέτησης των μέτρων υποστήριξης. Τα αγκύρια τοποθετούνται σε κάνναβο σε πεσσοειδή διάταξη. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα προσομοιώ νεται ως ελαστικό υλικό, μεμεταβαλλόμενο μέτρο ελαστικότητας ανάλογα μετην απόσταση του από το μέτωπο της εκσκαφής. Τα πλαίσια προσομοιώ νονται μεραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία (beam elements). Προσομοιώ νονται επίσης οι επάλληλες στρώ σεις τοποθέτησης του σκυροδέματος, όπως και η διεύρυνση τύπου «elephant foot» για την θεμελίωση της άνω ημιδιατομής. Κατά την τρισδιάστατη ανάλυση προσομοιώ θηκαν 40 συνολικά μέτρα εκσκαφής-υ ποστήριξης, ώ στε το συνολικό μήκος προσομοίωσης να υπερβαίνει τις 2½ διαμέτρους, απόσταση εις την οποία οι μετατοπίσεις λαμβάνουν την θεωρητικά υπολογιζόμενη τελική τους τιμή. Εκτελέστηκαν δύο επιλύσεις μία για λόγο Κ =0.6 και μία για λόγο Κ =0.9. Η εκσκαφή της κάτω ημιδιατομής προσομοιώ θηκε μετά την ολοκλήρωση της α φάσης. Για τον έλεγχο της επάρκειας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος εξετάζονται οι κύριες τάσεις που αναπτύσσονται στο κέλυφος. Στα παρακάτω σχήματα δίνονται χαρακτηριστικά αποτελέσματα του τρισδιάστατου κώ δικα. Σχήμα 6 Μετατοπίσεις κατά μήκος της σήραγγας μετά το τέλος της α φάσης εκσκαφής. Κατηγορία ΙΙΙ, Κ=0,9. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 16 από 20.

17 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Σχήμα 7 Κατανομή της ελάχιστης κύριας τάσης επί του κελύφους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος μετά το πέρας της εκσκαφής. Κατηγορία ΙΙΙ, Κ=0,6. Σχήμα 8 Αξονικές δυνάμεις στα αγκύρια κατά μήκος της σήραγγας μετά το τέλος της α φάσης εκσκαφής σεπεσσοειδή διάταξη. Κατηγορία ΙΙΙ, Κ=0,9. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 17 από 20.

18 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Σχήμα 9 Τρισδιάστατη προσομοίωση εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης κατηγορίας IV. Άνω ημιδιατομή, μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος ως συ νάρτηση της απόστασης από το μέτωπο. Σχήμα 10 Λεπτομέρεια τρισδιάστατης προσομοίωσης εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης κατηγορίας IV. Άνω ημιδιατομή, θλιπτική τάση στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 18 από 20.

19 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Οι νέεςτυπικές διατομές, που διαστασιολόγήθηκαν μεβάση τα ανωτέρω, βασίζονται στις διατομές που προέβλεπεο αρχικόςσχεδιασμός, διαφοροποιημένεςκυρίως στα εξής επί μέρους στοιχεία : Αύξηση του εύρους της γραμμής «Α». Η γραμμή αυτή καθορίζει τα όρια της εκσκαφής με βάση την απαιτούμενη γεωμετρία της διατομής και τις αναμενόμενες συγκλίσεις και κατασκευαστικές ανοχές. Μετη νέα θεώ ρηση και υπολογισμούς αυξάνεται το εύρος της γραμμής «Α» σεκάθετυπική διατομή. Αύξηση του πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την κατηγορία ΙΙΙ κατά 5 cm και του μήκους των αγκυρίων βράχου από 3 και 4 m σε5 και 6 m αντίστοιχα μεταβάλλοντας ταυτόχρονα τον κάνναβο τοποθέτησης από 1.3 m Χ 1.3 m σε1.3mx1.5m. Αύξηση του βήματος προχώρησης της άνω και κάτω ημιδιατομής από 1.3 m και 2.6 m σε 1.5 m και 3.0 m αντίστοιχα. Αντικατάσταση των δικτυωτώ ν πλαισίων της κατηγορίας IV που τοποθετούνταν ανά 1.00 m μεμεταλλικά πλαίσια τύπου ΗΕΒ140 ανά 1.30m, και αύξηση του μήκους των αγκυρίων στον θόλο της διατομής και στις παρειές της β φάσης από 4 m σε6 m, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα τον κάνναβο τοποθέτησης από 1.2 m Χ 1.0 m σε1.2 m X 1.3 m. Αύξηση του βήματος προχώρησης της άνω και κάτω ημιδιατομής από 1.0 m και 2.0 m σε 1.3 m και 2.6 m αντίστοιχα. Επιπλέον εφαρμόζεται διεύρυνση στην θεμελίωση των πλαισίων της άνω ημιδιατομής τύπου elephant foot, για την αντιμετώ πιση τυχόν καθιζήσεων στην περιοχή θεμελίωσης.αύξηση του πάχους του εκτοξευ όμενου σκυροδέματος κατά 5 cm. Αντικατάσταση των πλαισίων τύπου ΗΕΑ της κατηγορίας Vα, μεπλαίσια τύπου ΗΕΒ160 μεγαλύτερης ακαμψ ίας. Πύκνωση του καννάβου των αγκυρίων, από 1.50mΧ1.0m σε1.2 m X 1.0 m, μεταυτόχρονη αύξηση της φέρουσας ικανότητας τους. Εφαρμογή προσωρινού ανάστροφου τόξου στην άνω ημιδιατομή. Διαμόρφωση θεμελίωσης πλαισίων τύπου elephant foot. Αφαίρεση των αγκυρίων στον πυθμένα της β φάσης, μεταυτόχρονη αλλαγή της γεωμετρίας του τελικού ανάστροφου τόξου. Μεταβολή της γεωμετρίας του τελικού ανάστροφου τόξου στην τυπική διατομή Vβ, με ταυτόχρονη αύξηση της απόστασης των πλαισίων από 0.50 m σε0.80 m. Αύξηση του βήματος προχώ ρησης της άνω και κάτω ημιδιατομής από 0.50 m και 1.0 m σε0.80 και 1.6 m αντίστοιχα. 9. ΣΥΜΠ ΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετην εν λόγω δια δικασία, διατηρήθηκεστην ουσία της η αρχική τεχνική λύση της ΕΟΑΕ, μεελαφρές επεμβάσεις και προσαρμογές στα περιθώ ρια εφαρμογής του σχεδιασμού των μέτρων υποστήριξης και αποφεύχθηκαν ριζικές μεταβολές. Υπηρετήθηκε και βελτιώ θηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, καθώς προσαρμόστηκε ο σχεδιασμός σεβήματα προχώ ρησης που να εξυπηρετούν τις αναγκαίεςαποδόσεις χωρίς να επιβαρύνουν τα μέτρα υποστήριξης και παρά τη συνδυασμένη λειτουργία δύο και όχι τριώ ν εργοταξίων όπως προβλεπόταν αρχικά. Επίσης, ανεξα ρτητοποιήθηκελειτουργικά το σύνολο της παραγωγής από τον επιστημονικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των στοιχείων, παρά το γεγονός ότι βεβαίως επιφ ορτίσθηκε μετην υποχρέωση της παροχής πολύ μεγάλου πλήθους στοιχείων και πρωτογενώ ν πληροφοριώ ν προς το Σύμβουλο του Αναδόχου. Τέλος, μέσα από το σύνολο της προσπάθειας, αποκτήθηκε βελτιωμένη επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνογνωσία υ ποστηρικτική της μεθοδολογίας κατασκευής, όσον αφορά τις διαθέσιμες σύγχρονες τεχνικές λύσεις για σήραγγες μεγάλου μήκους και υπερκειμένων σε φλύσχη. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 19 από 20.

20 Ευχαριστίες Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Οι συγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στις Δ /νσεις Έ ργων Δυτικού Τομέα και Μελετώ ν (Τμήμα Σηράγγων) της ΕΟΑΕ για την εποικοδομητική συμβολή τους στη διερεύνηση και υλοποίηση των εφαρμοζόμενων λύσεων. Αναφορές 1. Itasca consulting Group, Inc. (2000) FLAC ver. 4.0 Manual, Minneapolis, Minnesota, USA. 2. Itasca consulting Group, Inc. (1998) FLAC 3D ver. 2.0 Manual, Minneapolis, Minnesota, USA. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 20 από 20.

21 ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ,ΕΜΠΣ ΕΙΡ ΙΕ Σ, Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,ΣΤΟ ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπουρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π.Δελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

22 ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΤΟ Υ ΕΡΓΟ Υ Tμήμα 2.3 Ε.Ο.: «Δ ΡΟΣΟΧΩΡΙ ποταμός ΑΡΑΧΘΟΣ». Μήκος 4500 m α νά κλάδ ο. Διανοίγεται εντός σχηματισμώ ν του Ιονίου Φλύσχη, μεμέγιστα υ περκείμενα 220 m. Κατασκευή Κ/Ξ ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥΚΛΕΙΔ ΗΣ ΑΤΕ. Υπεύθυνη διαχείριση ςτης σύμβασης και διαμόρφωση ςενιαίου σχεδιασμού υλοποίησης της κατασκευήςη ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Σύμβουλος Μελετώ ν του Αναδόχου η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ. Σύμβουλος Αναδόχου για την ευθύνη της γεωτεχνικής παρακολούθησης η ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕ. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

23 ΠΛΑΙΣ ΙΟ Ε ΡΓΑΣΙΩΝ Βασικοίστόχ οι: Η ικανοποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου. Η αντιμετώ πιση στα πλαίσια της ισχύουσας σύμβασης κατασκευήςκαι του κόστους του έργου σεσχέση με: Τη ν εξυπηρέτηση της υπόγειας κατασκευής ιδιαίτερα μεγάλου μήκου ς, Την εγκατάσταση και λειτουργία διακριτώ ν εργοταξίων σεπλήρη καθετοποίηση της λειτουργίας τους, Τηνιδιόμορφη τεχνικογεωλογική συμπεριφ ορά του Ιόνιου φλύσχη εντός του οποίου θα ορυσσότανη σήραγγαυπό συνθήκεςυψηλώ ν υπερκειμένων και σημαντικής υ δροφορίας. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

24 ΠΛΑΙΣ ΙΟ Ε ΡΓΑΣΙΩΝ Επιτυχής κατασκευή μέρους του έργου μεβάση τον αρχικό σχεδιασμό Αντιμετώ πιση προβλημάτων τοπικώ ν αστοχιώ ν κελύφους και συγκλίσεων μεγαλύτερων των αρχικώ ς προβλεπομένων Ενέργειες: Εκτέλεση Ανάδρομων αναλύσεων για τη διαστασιολόγηση μέτρων θεραπείας στο διανοιχθέν τμήμα. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση νέων τυπικώ ν διατομώ ν, οι οποίεςθα εφαρμοστούν στο μη διανοιχθέν τμήμα. Καθορισμόςσυνθηκώ ν εφαρμογής των νέων τυπικώ ν διατομώ ν και αντίστοιχων επιπέδων προειδοποίησης και συναγερμού. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

25 ΓΕ ΩΛΟΓΙΑ Ο φλύσχ ηςτηςιόνιαςενότηταςαπαντάταιστη μέτρια ως πτωχή πο ιότητα του. Στρώ σεις μεσοστρωματωδώ νέωςπαχ υστρωματωδώ ν ψαμμιτώ ντηςτάξηςτων30cm έως70 cm σε συνεχή εναλλαγή με λεπτοστρωματώ δεις ιλυολίθους. Περίπο υ παραο ριζόντια κλίση τωνστρωμάτωνγια το 60% της μηκοτομικήςδιάνοιξηςτου έργου. Περίπο υ παρακατακόρυφη κλίση για το 40% τηςυπόλοιπης διάνοιξης, αλλά σε πο λλές θέσεις έντονα πτυχωμένο. Διακλάσεις, διατμημένεςεπιφάνειες. Τακτή καιεπαναλήψ ιμη εμφάνιση γεωλο γικώ νρηγμάτων. Γεωλογικές υπερεκσκαφές απο σφηνώ σεις. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

26 ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Σ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1/3) Κ ατά το ναρχ ικό σχ εδιασμό τω νκατηγο ριώ ντω νμέτρω ν υπο στήριξηςλήφθηκανυπόψη το εύρο ςδιακύμανσηςτης πο ιότηταςτηςβραχ όμαζας, ο αντίστοιχοςλιθολογικός σχηματισμόςκαιτο ύψοςτωνυπερκειμένων. Όχιμο νοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ κατηγοριώ νμέτρων υπο στήριξηςκαιπο ιότηταςβραχ όμαζας. Κ ατά το ναρχ ικό σχ εδιασμό διαστασιο λο γήθηκαν5 τυπικές διατομές εκσκαφήςκαιμέτρωνπρο σωρινήςυπο στήριξης. Ο αρχ ικόςσχεδιασμόςαπεδείχθη επαρκήςγια το μεγαλύτερο μέρο ςτου διανοιχθέντοςτμήματοςτου έργου. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

27 ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Σ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (2/3) Το μέχρισήμερα διανοιχθέντμήμα τηςσήραγγαςδ ρίσκου έχει παρο υσιάσεισε αρκετά τμήματά του μεγαλύτερεςαπό τις προ βλεπόμενεςαπό τοναρχ ικό σχεδιασμό συγκλίσεις. Παρατηρήθηκαναστοχίεςαγκυρίωνκαι εκτοξευομένου σκυρο δέματος Σχετική ανεπάρκεια τωνμέτρωνπρο σωρινήςυπο στήριξης, σε το πική κλίμακα καισε μερικέςακραίεςενγένεισυνθήκες. Ανάγκη λήψ ηςπρόσθετωνμέτρωνθεραπείας, ώ στε: Να σταθεροποιηθούν οι συγκλίσεις. Να μην επιφ ορτιστούν περαιτέρω, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, τα ήδη εφαρμοσθέντα μέτρα προσωρινής υποστήριξης. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

28 ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Σ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (3/3) Δ ιαστασιο λόγηση νέωντυπικώ νδιατο μώ νλαμβάνο ντας υπόψη: Νέεςτιμές παραμέτρωναντοχήςκαιπο ιότητας βραχ όμαζας. Το δυσμενέστερο συνδυασμό πο ιότηταςβραχ όμαζας καιύψουςυπερκειμένων, όπωςαυτόςλαμβάνεταιγια κάθε κατηγο ρία μέτρωνυπο στήριξηςσύμφωνα με το ν αρχ ικό σχεδιασμό του έργου. Το ίδιο ενγένειπεδίο εφαρμο γήςμε τις αντίστοιχές τουςστοναρχ ικό σχεδιασμό του έργου. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

29 ΕΠΙΛ ΟΓΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕ ΝΩΝ ΓΕ ΩΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕ ΤΡ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ ΛΥΣΧΗ Επιλογή νέωνπαραμέτρωνσci, mi καιgsi, για το φλύσχη με βάση: Την παρουσία νερού Την παρουσία παρακατακόρυφων ρηγμάτων Την παρουσία υ ψηλότερων από τις κανονικές συγκεντρώ σεων τάσεων, οι οποίεςπροκαλούνται όταν τα παραοριζόντια στρώ ματα του φλύσχη διατέμνονται από ομάδεςρηγμάτων. Τις τιμές των μετρηθεισώ ν συγκλίσεων. Οιτιμές τωνπαραμέτρωνσci, mi καιgsi, απο μειώ θηκανσε σχέση με τις παραδο χές του αρχ ικού σχεδιασμο ύ του έργου. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

30 ΔείκτηςGSI βάσειτης δομής του γεωλογικού σχηματισμού (Hoek, E. and Brown, E.T., 1997). ΔείκτηςGSI βάσειτης δομής του γεωλογικού σχηματισμού του φλύσχη, (Marinos, P., and Hoek, E., 2000). ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

31 ΑΝΑΔΡΟΜΕ Σ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Δεδομένα γεωτεχνικώ ν οργανομε τρήσεων συγκλίσεων Ταξινόμηση των δεδομένων ανά κα τηγορία υποστήριξης (ΙΙΙ, ΙV) Αξιολόγηση των συγκλίσεων ανά κα τηγορία (ΙΙΙ, ΙV) Επιλογή των αντιπροσωπευτικώ ν κα τακόρυφων κα ι οριζοντίω ν με τατοπίσεων ανά κα τηγορία (ΙΙΙ, ΙV) YD, XD Επιλογή των διατομώ ν ελέγχου ανά κα τηγορία (Χ.Θ.) Λήψη γεωτεχνικώ ν παρα μέτρων με βάση την οριστική με λέτη μέτρων προσωρινής υποστήριξης Κατασκε υή προσομοιωμάτων με χρήση του δισδιάστατου FLAC Υπολογισμός με τατοπίσεων YDcal, XDcal Προσομοίω ση β φάσηςδιάνοιξης με τα μέτρα προσωρ. υποστήριξης της οριστικής με λέτης NAI Ydcal = YD κα ι Xdcal = XD OXI Μεταβολή των γεωτεχνικώ ν παρα μέτρων (GSI, σci, mi) NAI ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤ ΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΤΕΛΟ Σ - Επαρκή τα προσωρινά μέτρα ; - Σταθεροποίηση των με τατοπίσεων; - Σταθεροποίηση των εντατικώ ν με γεθών; ΟΧΙ Επιλογή πρόσθετων μέτρων υποστήριξης κα ι βελτίω σηςτης βραχόμα ζας Έλεγχος επάρκε ιας προσωρινών μέτρων υποστήριξης, με τατοπίσεων, κα ι εντατικώ ν με γεθών Προσομοίω ση β φάσης διάνοιξης με τα μέτρα προσωρ. υποστήριξης της οριστικής με λέτης ΟΧΙ - Επαρκή πρόσθετα μέτρα ; - Σταθεροποίηση των με τατοπίσεων; - Σταθεροποίηση των εντατικώ ν με γεθών; ΝΑΙ ΤΕΛΟ Σ ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

32 ΜΕ ΤΡ Α ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Π Ρ Ο ΣΘ ΕΤΕΣΕΡ ΓΑΣΙΕΣΚ ΑΙ Μ ΕΤΑΒΟ ΛΕΣ ΣΤΗΝ Α & Β Φ ΑΣΗ ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧOY Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚ ΟΥΣ4.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ο Χ 1.00m ΣΤΙΣ50 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ. Κ Λ. 1:50 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚ ΕΣΟΠΕΣΦ 76 ΜΗΚ ΟΥΣL=6.00m ΑΝΑ 2.00m ο ΣΤΙΣ120 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ, OΠOY ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΙ. INOΠ ΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚ ΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚ ΥΡ ΟΔΕΜΑ B25 ΠΑΧΟΥΣ20cm ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚ ΕΣΟΠΕΣΦ 76 ΜΗΚ ΟΥΣL=6.00m ΑΝΑ 2.00m ο ΣΤΙΣ120 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ, OΠ OY ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΙ. Τσιμεντενέσεις σταθερο πο ίησης ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧOY Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚ ΟΥΣ6.00m ΣΕΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΟΝ ΥΠ ΟΛΟΙΠΟ ΘΟΛΟ. ΖΕΥΓΟΣΑΓΚ ΥΡ ΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗ Σ ΜΕΤΑΛΛΙΚ ΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΡΑΜ ΜΗ "Β " ΓΡΑΜΜΗ "Α" ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ Α Φ ΑΣΗ ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ ΠΛΑΚ Α ΣΥΝ ΔΕΣΗΣΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ1.00m ΣΤΟΝ ΥΠ ΟΛΟΙΠΟ ΘΟΛΟ. ΖΕΥΓΟΣΑΓΚ ΥΡ ΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗ Σ ΜΕΤΑΛΛΙΚ ΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΚ ΤΥΩΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ LATTICE GIRDER ΤΥΠ ΟΥ 95-28/D28 ANA 1.30m ΠΛΑΚ Α ΣΥΝ ΔΕΣΗΣΠΛΑΙΣΙΩΝ Αγκύρια μεγάλου μήκους Καθαιρέσεις και απο καταστάσεις ρωγματωμένου κελύφους ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΙΣΠΑΡΕΙΕΣ. ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ B ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ INOΠ ΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚ ΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚ ΥΡ ΟΔΕΜΑ B25 ΠΑΧΟΥΣ20cm ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ1.00m ΣΤΙΣΠΑΡΕΙΕΣ. Αύξηση στατικού πάχους Ε.Σ. Β φάσης ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

33 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Υ ΓΙΑ ΤΟ Π ΡΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟ Υ ΕΡΓΟ Υ Τρισδιάστατεςελαστοπλαστικές αναλύσεις Προ σαρμο γή παραμέτρωνσχεδιασμο ύ για το φλύσχη Τρο πο πο ίηση βήματοςπρο χώ ρησηςανά κατηγορία Επαναπρο σδιορισμόςαναμενομένωνσυγκλίσεων Έ λεγχοςθεμελίωσηςκελύφους Elephant Feet Αντικατάσταση πλαισίωνlg καιηεα με ΗΕΒ Γεωμετρία ανάστρο φωντόξων Αναλύσεις ευστάθειαςυπο γείωνμετώ πων εκσκαφής Κατηγο ριο πο ίηση διατο μώ ν ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

34 ΤΡ ΙΣ ΔΙΑΣΤΑΤΕ Σ ΕΛΑΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

35 ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑΤΑ Δ ιατηρήθηκε στηνο υσία τηςη αρχ ική τεχ νική λύση τηςε Ο ΑΕ, με ελαφρές επεμβάσεις καιπρο σαρμο γές στα περιθώ ρια εφαρμο γήςτου σχεδιασμο ύ τωνμέτρωνυπο στήριξηςκαιαπο φεύχ θηκανριζικές μεταβο λές Υπηρετήθηκε καιβελτιώ θηκε το χρο νοδιάγραμμα κατασκευήςτου έργο υ, καθώ ςπρο σαρμόστηκε ο σχεδιασμόςσε βήματα προ χώ ρησης, πο υ να εξυπηρετούντις αναγκαίες απο δόσεις χωρίς να επιβαρύνουντα μέτρ α υπο στήριξηςκαιπαρά τη συνδυασμένη λειτουργία δύο καιόχ ιτριώ ν εργοταξίωνόπωςπρο βλεπόταναρχ ικά. Ανεξαρτητοπο ιήθηκε λειτουργικά το σύνολο τηςπαραγωγήςαπό τον επιστημο νικό σχεδιασμό καιτηναξιολόγηση τωνστοιχείων, παρά το γεγονόςότιβεβαίωςεπιφορτίσθηκε με τηνυπο χρέωση τηςπαρο χήςπο λύ μεγάλου πλήθο υςστοιχείωνκαιπρωτογενώ νπληρο φοριώ νπρο ςτο Σύμβο υλο του Αναδόχ ου. Απο κτήθηκε βελτιωμένη επιστημο νική τεκμηρίωση καιτεχνογνωσία υπο στηρικτική τηςμεθοδο λογίαςκατασκευής, όσοναφορά τις διαθέσιμες σύγχρο νεςτεχνικές λύσεις για σήραγγες μεγάλου μήκουςκαιυπερκειμένων σε φλύσχη. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτώ ν κλάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 3 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 31 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17γ/06/238/ΦΝ 447.α Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/76/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα