ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ"

Transcript

1 ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπο υρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δ ελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "Ε ΓΝΑΤΙΑ Ο ΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣ ΚΟΥ ΕΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Μπο υρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δ ελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛ ΗΨΗ Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την αξιολόγηση των στοιχείων γεωτεχνικής παρακολούθησης για την ερμηνεία της συμπεριφ οράς της σήραγγας, τον υπολογισμό και τη διαστασιολόγηση μέτρων θεραπείας για συγκεκριμένα τμήματα του μέχρι του παρόντος διανοιχθέντος τμήματος, στα οποία το μέγεθος των συγκλίσεων που έχουν καταγραφείείναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και επιπλέον έχουν επισυ μβεί τοπικές αστοχίες των εφαρμοσθέντων μέτρων προσωρινής υποστήριξης και την ανάλυση των συ νθηκών ευστάθειας στο μη διανοιχθέν τμήμα και τη διαστασιολόγηση με βάση τις απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής όπως αυτές έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα εμπειρία της κατασκευής του έργου αλλά και τις πρόσφ ατες επιστημονικές θεωρήσεις σχετικά με τις γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό σηράγγων σεφ λυσχικούς σχηματισμούς και την επίδραση της υδροφορίας στις παραμέτρους αντοχής. Με την ως άνω διαδικασία, διατηρήθηκεστην ουσία της η αρχική τεχνική λύση της ΕΟΑΕ, μεελαφρές επεμβάσεις και προσαρμογές στα περιθώ ρια εφαρμογής του σχεδιασμού των μέτρων υποστήριξης και αποφεύχθηκαν ριζικές μεταβολές. Υπηρετήθηκε και βελτιώ θηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, καθώς προσαρμόστηκεο σχεδιασμός σεβήματα προχώ ρησης που να εξυπηρετούν τις αναγκαίεςαποδόσεις χωρίς να επιβαρύνουν τα μέτρα υποστήριξης και παρά τη συνδυασμένη λειτουργία δύο και όχι τριώ ν εργοταξίων όπως προβλεπόταν αρχικά. Επίσης, ανεξαρτητοποιήθηκελειτουργικά το σύνολο της παραγωγής από τον επιστημονικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των στοιχείων, παρά το γεγονός ότι βεβαίως επιφ ορτίσθηκε με την υποχρέωση της παροχής πολύ μεγάλου πλήθους στοιχείων και πρωτογενώ ν πληροφοριώ ν προς το Σύμβουλο του Αναδόχου. Τέλος, μέσα από το σύνολο της προσπάθειας, αποκτήθηκε βελτιωμένη επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνογνωσία υποστηρικτική της μεθοδολογίας κατασκευής, όσον αφορά τις διαθέσιμες σύγχρονες τεχνικές λύσεις για σήραγγεςμεγάλου μήκους και υπερκειμένων σεφ λύσχη. 1. ΠΛΑΙΣ ΙΟ Ε ΡΓΑΣΙΩΝ H δίδυμη οδική σήραγγατου Δρίσκου, κατασκευάζεται στο τμήμα 2.3: «ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ ποταμός ΑΡΑΧΘΟΣ " (από Χ.Θ έως Χ.Θ ) της ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Οι δύο κλάδοι του Αυτοκινητοδρόμου διέρχονται από δύο ανεξάρτητεςσήραγγεςστις θέσεις: Αριστερός κλάδος από Χ.Θ έως Χ.Θ (L = 4563,94 m). Δεξιός κλάδος από Χ.Θ ,21 έως Χ.Θ (L = m). Η διατομή των σηράγγων είναι πεταλοειδής μεημικυκλικό θόλο ακτίνας εσωραχίου τελικής επένδυσης 5,50 m και μέγιστο ελεύθερο πλάτος 11,00 m, σύμφ ωνα μετην τυπική διατομή της ΕΟΑΕ. Η σήραγγα διανοίγεται εντός σχηματισμώ ν του Ιονίου Φλύσχη, μεμέγιστα υπερκείμενα 220 m. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 2 από 20.

3 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Η κατασκευή του έργου ανατέθηκεαπό την ΕΟΑΕ στην Κ/Ξ ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥΚΛΕΙΔ ΗΣ ΑΤΕ, η οποία επέλεξε ως υπεύθυνη για την ενγένει διαχείριση της σύμβασης και τη διαμόρφωση ενιαίου σχεδιασμού υλοποίησης της κατασκευής σεσχέση μετον Κύριο του έργου την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Βασικό στόχο απετέλεσε η ικανοποίηση του χρονοδ ιαγράμματος του έργου, που λόγω της σπουδαιότητας του έργου ήταν ανελαστικό ως μέγεθος, ως και η αντιμετώ πιση στα πλαίσια της ισχύουσας σύμβασης κατασκευής του κόστους του έργου. Το εν λόγω μέγεθος, υπόκειται σεμεταβολές, λόγω της ανάγκης εξυπηρέτησης της υπόγειας κατασκευής με ιδιαίτερα μεγάλο μήκος, λόγω του υψηλού κόστους διαχείρισης μηχανικού εξοπλισμού και εργατικώ ν, λόγω της ανάγκης εγκατάστασης και λειτουργίας πολυάριθμων εργοταξίων σε πλήρη καθετοποίηση της λειτουργίας τους και τέλος λόγω της ιδιόμορφης τεχνικογεωλογικής συμπεριφ οράς του Ιόνιου φλύσχη εντός του οποίου θα ορυσσόταν η σήραγγα υπό συνθήκες υψηλώ ν υπερκειμένων (220m). Από την εμπειρία προηγούμενων υπογείων έργων μεγάλου μήκους σεασβεστόλιθο, ο Ανάδοχος είχεκαταλήξει σεμία μεθοδολογία οργάνωσης και κατασκευής, η οποία εν γένει καθόρισετον τύπο και τα χαρακτηριστικά του μηχανικού εξοπλισμού, ο οποίος βέβαια προσαρμόστηκεσεσυνεργασία μετους προμηθευτές ώ στενα εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές ανάγκες του έργου, τόσο από πλευράς συνθηκώ ν χρήσης όσο και από πλευράς απαιτούμενων αποδόσεων. Ως προς την αναμενόμενη τεχνικογεωλογική ακολουθία των σχηματισμώ ν και τη συμπεριφ ορά αυτώ ν κατά την όρυξη, η ΕΟΑΕ είχε διαμορφωμένη εικόνα και ορθούς κατ αρχήν προσανατολισμούς μέσω των αρχικώ ν γεωλογικών και γεωτεχνικώ ν μελετώ ν που παρείχε στον Ανάδοχο, ο οποίος από την πλευρά του είχενα αντιμετωπίσει ορισμένα δυσχερώ ς προσδιορίσιμα μεγέθη που αφορούσαν στο συ νδυασμό κατασκευής σηράγγων μεγάλου μήκους, σευψηλά υπερκείμενα κα ι σειδιόμορφη βραχόμαζα προκειμένου να υ λοποιήσει το χρονοδιάγραμμα του έργου. Για τους ως άνω λόγους, ο Ανάδοχος προσέλαβε την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ως γενικό σύμβουλο μελετώ ν και αξιολόγησης των δεδομένων και απαιτήσεων σχεδιασμού του έργου και παράλληλα διαμόρφωσεειδική ανεξάρτητη ομάδα (ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕ) για την ευθύνη της εν γένει γεωτεχνικής παρακολούθησης και κατηγοριοποίησης, η οποία υποστηρίχθηκε από ενισχυμένο τοπογραφικό τμήμα λήψ ης και επεξεργασίας των στοιχείων μετρήσεων. Κατ αυτόν τον τρόπ ο, αφενός ανεξαρτητοποιήθηκεη υλοποίηση των ανωτέρω στόχων και υποχρεώ σεων από το βασικό παραγωγικό μηχανισμό του εργοταξίου (αποφυγή εμπλοκώ ν, διατήρηση υψηλώ ν αποδόσεων), αφετέρου δεεπιτεύχθηκεσυστηματοποίηση της διαδικασίαςλήψ ης, επεξεργασίαςκαι αξιολόγησης του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου των γεωτεχνικώ ν δεδομένων, τα οποία αξιοποιήθηκαν από το σύμβουλο του Αναδόχου μεστόχο τη βελτίωση των συνθηκώ ν και όρων σχεδιασμού του έργου στα πλαίσια της αρχικής τεχνικής λύσης της ΕΟΑΕ. Προς επίτευξητων ανωτέρω, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθεςμελετητικές εργασίες: Εκτέλεση Ανάδρομων αναλύσεων προσδιορισμού γεωτεχνικώ ν παραμέτρων σχεδιασμού για τη διαστασιολόγηση των μέτρων θεραπείας στο διανοιχθέν τμήμα, όπου έχει εφαρμοστεί η τυπική διατομή ΙΙΙ του αρχικού σχεδιασμού του έργου. Αντίστοιχη εργασία πραγματοποιήθηκεκαι για τις περιοχές όπου έχει εφαρμοστείη τυπική διατομή IV και οι μετρηθείσες συγκλίσεις είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες. Υπολογισμός των επιπτώ σεων (μέγεθος πρόσθετων συγκλίσεων, επέκταση ζώνης πλαστικοποίησης, αύξηση εντατικών μεγεθώ ν) στην περίπτωση μη εφαρμογής πρόσθετων μέτρων στις περιοχές που έχει σημειωθείυπέρβαση των επιτρεπόμενων συγκλίσεων και η εκσκαφή της κάτω ημιδιατομής διενεργηθεί μετα μέτρα που προβλέπονται από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου για την τυπική διατομή ΙΙΙ και την Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 3 από 20.

4 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής τυπική διατομή IV, μεβάση τις γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού των μέτρων θεραπείας. Αναλύσεις για τον υπολογισμό των μέτρων θεραπείας στο διανοιχθέν τμήμα όπου έχει εφαρμοστεί η τυπική διατομή ΙΙΙ και η τυπική διατομή IV, του αρχικού σχεδιασμού του έργου. Διερευνήθηκαν 3 εναλλακτικές τεχνικές λύσεις για την περίπτωση της τυπικής διατομής ΙΙΙ και 2 για την τυπική διατομή IV. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάδρομων αναλύσεων προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις εφαρμογής μέτρων προσωρινής υποστήριξης στο μη ορυχθέν τμήμα Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση τυπικώ ν διατομώ ν, οι οποίεςθα εφαρμοστούν στο μη διανοιχθέν τμήμα της σήραγγας, λαμβάνοντας αναθεωρημένες γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από το μέχρι σήμερα διανοιχθέν τμήμα. Για το σχεδιασμό αυτό χρησιμοποιήθηκε και ο τρισδιάστατος κώ δικας ανάλυσης FLAC3D. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω επί μέρους μελετώ ν καθορίστηκαν τα εύρη εφαρμογής των τυπικώ ν διατομώ ν και τα αντίστοιχα επιπεδα προειδοποίησης και συ ναγερμού για κάθετυπική διατομή για το νέο τμήμα, καθώ ς και για το ήδη διανοιχθέν τμήμα, όσον αφορά τις εργασίεςεκσκαφώ ν της β φάσης. Σημειώ νεται ότι είναι λίγεςοι περιπτώσεις που καταβάλλεται τέτοια προσπάθεια, η οποία προκύπτει από συντονισμένη και εντατική εργασία της μελετητικής ομάδας και του Αναδόχου και αξιολογεί ένα από τα πλέον εντατικά συ στήματα παρακολούθησης της κατασκευής που έχουν εφαρμοστείποτέ στον ελληνικό χώ ρο, μεστοχό την αποτελεσματική προσαρμογή των υπαρχόντων μελετητικών δεδομένων (αρχικός σχεδιασμός του έργου ), τα οποία είναι εν γένει προσανατολισμένα προς την ορθή κατεύθυνση σχεδιασμού, την αξιολόγηση των επί τόπου συνθηκώ ν όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί από την όρυξη σημα ντικού μήκους σημαντικού μήκους του υπογείου έργου και στη βελτιστοποίηση του εν γένει σχεδιασμού με στόχο την ασφ αλή κάλυψη όλων των αντιμετωπιζομένων περιπτώσεων. Η ως άνω προσπάθεια δεν αποσκοπεί στην κατάργηση των προβλέψεων του αρχικού σχεδιασμού του έργου αλλά στο δημιουργικό εμπλουτισμό του και στην ικανοποίηση όλων εκείνων των μελετητικώ ν απαιτήσεων για την εύρυθμη και απρόσκοπτη αποπεράτωση της κατασκευής. 2. ΤΕ ΧΝΙΚΟΓΕ ΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο φλύσχης της Ιόνιας ενότητας και ειδικά στη σήραγγα Δρίσκου έχει ήδη συναντηθεί και προβλέπεται να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται στη μέτρια ως πτωχή ποιότητα του. Οι σχηματισμοί στους οποίους γίνεται η διάνοιξη των σηράγγων αποτελούνται κυρίως από στρώ σεις μεσοστρωματωδών έως παχυστρωματωδώ ν ψαμμιτώ ν της τάξης των 30cm έως 70 cm σεσυ νεχή εναλλαγή μελεπτοστρωματώ δεις ιλυολίθους, μεκύριο χαρακτηριστικό τους : Την περίπου παραοριζόντια κλίση τους (σεσχέση μετην διεύθυνση της σήραγγας) για το 60% της μηκοτομικής διάνοιξης του έργου, δηλ. από το νότιο μέτωπο. Την περίπου παρακατακόρυφη κλίση τους (σεσχέση μετη διεύθυνση της σήραγγας) για το 40% της υπόλοιπης διάνοιξης, αλλά σεπολλές θέσεις έντονα πτυχωμένο. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 4 από 20.

5 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Διακλάσεις εμφ ανίζονται κυρίως στις ψαμμιτικές ενστρώ σεις, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν στο σύνολο τους δευτερεύουσες επιφ άνειες διαχωρισμού της βραχόμαζας και συγκριτικά προς τις επιφ άνειες στρώ σης υπολείπονται σημαντικά σεσπουδαιότητα και επηρεασμό των τεχνικογεωλογικών συνθηκώ ν της βραχόμαζας. Διακλάσεις επεκτείνονται (όχι πάντα ) στα ιλυολιθικά μέρη, που χαρακτηρίζονται από μικρό συνολικό πάχος από 10 εως 40 cm μεεναλλαγές στρώ σεων μεταξύ τους εως 1 έως 5 cm. Αρκετά συ χνά έχει αναγνωρισθεί ότι οι επιφ άνειες στρώ σης αποτελούν διατμημένες επιφ άνειες, ιδιαίτερα στα ιλυολιθικά μέρη των μεσο-παχυστρωματω δώ ν ψαμμιτών / ιλυολίθων, συ νήθως πλησίον περιοχών που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την τακτή και επαναλήψ ιμη εμφ άνιση γεωλογικώ ν ρηγμάτων, που όταν «συ ντονίζονται» και συνυ πάρχουν, δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες ευστάθειας για την προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας. Είναι δε φανερό ότι οι επιφ άνειες στρώ σης όχι μόνο αποτελούν κύριο στοιχείο, αλλά και ότι η γωνιακή σχέση μεταξύτης διεύθυνσης της παράταξης των σχηματισμώ ν και της διεύθυνσης της σήραγγας, σεσυνάρτηση μετην γωνία κλίσης των επιφ ανειώ ν στρώ σης, μπορούν να δώ σουν αποσφ ηνώ σεις στην περίμετρο θεωρητικής εκσκαφής της σήραγγας (από το μέτωπο εισόδου ), οι οποίες μπορεί να είναι αποκολλήσεις πλακώ ν από την οροφή ή αποτεμαχισμός τεμαχώ ν ψαμμίτη στις παρειές. Για τη διατήρηση της ικανότητας ανάληψης φορτίου από τη βραχόμαζα θα πρέπει τα φαινόμενα χαλάρωσης, κυρίως εγκάρσια στα επίπεδα της στρώ σης του άστρωτου ιλυολίθου και στρωσιγενούς ψαμμίτη, να ελαχιστοποιηθούν. Πλησίον περιοχών ρηγμάτων έχουν παρατηρηθεί εξαιρετικά δυσμενή αποτελέσματα γεωλογικών υπερεκσκαφώ ν αποσφ ηνώ σεων. 3. ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Σ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Για τον αρχικό σχεδιασμό των κατηγοριώ ν των μέτρων υποστήριξης λήφ θηκαν υπόψη το εύρος διακύμανσης της ποιότητας της βραχόμαζας, ο αντίστοιχος λιθολογικός σχηματισμός και το ύψος τω ν υπερκειμένων. Χαρακτηριστικό του σχεδιασμού, λόγω του μεγάλου αριθμού διαφορετικώ ν γεωλογικώ ν σχηματισμώ ν, ποιότητας βραχόμαζας και διακύμανσης πάχους υπερκειμένων, ήταν η όχι μονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύκατηγοριώ ν μέτρων υποστήριξης και ποιότητας βρα χόμαζας. Σύμφ ωνα με την αρχική μελέτη διαστασιολογήθηκαν 5 τυπικές διατομές εκσκαφής και μέτρων προσωρινής υ ποστήριξης (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Vα και Vβ), οι οποίες προέβλεπαν την εφαρμογήεκτοξευόμενου σκυροδέματος και αγκυρίων μήκους 3-4 m για τις κατηγορίες ΙΙ κα ι ΙΙΙ, το συ νδυασμό εκτοξευόμενου σκυροδέματος, μεταλλικώ ν δικτυωτώ ν πλαισίων και αγκυρίων μήκους 4-6 m για την κατηγορία IV, το συ νδυασμό εκτοξευόμενου σκυροδέματος χαλύβδινων πλαισίων τύπου ΗΕΑ160 ή ΗΕΒ180, αγκυρίων μήκους 5-6 m και το κλείσιμο του πυθμένα για τις κατηγορίες V ακαι Vβ. Για την κατηγορία Vb προβλέποταν επιπλέον η χρήση δοκώ ν προπορείας, και το κλείσιμο του πυθμένα της άνω ημιδιατομής με διαμόρφωση ανάστροφου τόξου. Υπολογίστηκαν επίσης οι μέγιστες επιτρεπτές μετατοπίσεις στην κλείδα ανά κα τηγορία μέτρων υποστήριξης, οι οποίες κυμαίνονταν από 7.5 mm για την κατηγορία ΙΙ έως 8 cm για την κατηγορία Vβ. Κάθεκατηγορία μέτρων υποστήριξης προβλέποταν να εφαρμοστεί για ένα εύρος συνδυασμώ ν ποιότητας βραχόμαζας, γεωλογικού σχηματισμού και πάχους υπερκειμένων. 4. ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το μέχρι σήμερα διανοιχθέν τμήμα της σήραγγας Δρίσκου έχει παρουσιάσει σε αρκετά τμήματά του μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες από τον αρχικό σχεδιασμό συγκλίσεις. Ταυτόχρονα έχουν παρατηρηθεί αστοχίες αγκυρίων και εκτοξευόμενου Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 5 από 20.

6 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής σκυροδέματος σεαρκετές θέσεις, γεγονός, που υποδηλώ νει τη σχετική ανεπάρκεια των μέτρων προσωρινής υ ποστήριξης για τη συγκεκριμένη βραχόμαζα, σετοπική κλίμακα και σε μερικές ακραίες εν γένει συνθήκες. Μεβάση τα παραπάνω υφίσταται η ανάγκη λήψ ης πρόσθετων μέτρων θεραπείας του ήδη διανοιχθέντος τμήματος, όπως επίσης και υπολογισμού νέων διατομώ ν στο μη διανοιχθέν τμήμα όπου θα λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα διάνοιξη όπως και η ύπαρξη νερού η οποία υποβαθμίζει περαιτέρω τις παραμέτρους αντοχής και ποιότητας της βραχόμαζας. Θ α πρέπει επομένως κατά τους υπολογισμούς της διαστασιολόγησης της προσωρινής υποστήριξης να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη του νερού και να απομειώ νονται κατάλληλα οι παράμετροι αντοχής της βραχόμαζας. Τα παραπάνω οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι ενόψει της διάνοιξης της β φάσης θα πρέπεινα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα θεραπείας, ώ στε: (α ) Ν α μειωθείστο ελάχιστο και να ανασχεθείηπεραιτέρω αύξηση των συ γκλίσεων και (β) Να μην επιφ ορτιστούν περαιτέρω, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, τα ήδη εφαρμοσθέντα μέτρα προσωρινής υ ποστήριξης. Ταυτόχρονα θα πρέπει τα μέτρα θεραπείας που θα επιλεγούν να εξασφ αλίζουν στη σήραγγα κατάλληλεςδιαστάσεις, ώ στεη μόνιμη επένδυση να έχει το προβλεπόμενο από το σχεδιασμό του έργου στατικό πάχος. Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, διενεργήθηκαν ανάδρομες αναλύσεις ύστερα από αξιολόγηση των δεδομένων των γεωτεχνικών οργανομετρήσεων, έτσι ώ στε: Να καθοριστούν οι γεωτεχνικές παράμετροι της βραχόμαζας, για τις οποίες οι υπολογιζόμενεςσυγκλίσεις προσεγγίζουν τις μετρούμενες. Να ελεγχθεί η επάρκεια των προβλεπομένων από την οριστική μελέτη μέτρων προσωρινής υποστήριξης στις περιοχές όπου έχει ήδη συ μβεί υπέρβαση της επιτρεπόμενης σύγκλισης. Στη συ νέχεια εκτελέστηκαν αναλύσεις μεδεδομένες γεωτεχνικές παραμέτρους, οι οποίες προέκυψαν από τις ανάδρομες αναλύσεις, μεστόχο να υπολογιστούν πρόσθετα μέτρα υποστήριξης, αλλά και μέτρα βελτίωσης της βραχόμαζας, για τις περιπτώ σεις εκείνεςόπου τα μέτρα της προσωρινής υ ποστήριξης κριθούν ως ανεπαρκή, για τη διάνοιξητης β φάσης. 5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΛ ΟΓΗΣ ΓΕ ΩΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕ ΤΡ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ ΛΥΣΧΗ Στα φύλλα αποτύπωσης των μετώ πων, σχεδόν σεόλες τις θέσεις, αναφέρεται η παρουσία νερού μεμορφή υγρασίας έως ροής υπό μέτρια πίεση. Έ ντονη επίση ς είναι η παρουσία παρακατακόρυφων ρηγμάτων σεκάθεδιατομή αποτύπωσης, πληρωμένων με μυ λονιτιωμένο, χαμηλών, αντοχώ ν υλικό. Τα στρώ ματα φλύσχη και ιλυολίθου έχουν διάταξη παραοριζόντια ως προς το μέτωπο, κυρίως στην περιοχή της εισόδου. Οι μηχανικές ιδιότητες του φλύσχη παρουσιάζονται τοπικά μεμειωμένεςτιμές λόγω της ύπαρξης υψηλοτέρων από τις κανονικές συγκεντρώ σεων τάσεων οι οποίες προκαλούνται όταν τα παραοριζόντια στρώ ματα του φλύσχη διατέμνονται από ομάδες ρηγμάτων. Σύμφ ωνα επίσης μενεώ τερο άρθρο των Μαρίνου και Hoek **, για τις τιμές των ** Marinos and Hoek «Mechanical properties of Flysch» submitted for publication in the Bulletin of IAEG Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 6 από 20.

7 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής μηχανικώ ν παραμέτρων του φλύσχη, θα πρέπει να λαμβάνεται πλέον υπόψη η επίδραση της ύπαρξης υπογείων νερώ ν. Η ύπαρξη νερού έχει αρνητική επίδραση στην τιμή της αντοχής σεθλίψ η του αρρήκτου πετρώ ματος σ ci, όπως επ ίσης και στην τιμή της σταθεράς m i. Επομένως θα πρέπει κατά την κατηγοριοποίηση της βραχόμαζας να λαμβάνεται υπόψη και η ύπαρξηυδροφορίας, ώ στεοι τιμές των μηχανικώ ν ιδιοτήτων της να απομειώ νονται κατάλληλα. Η τιμή του δείκτη GSI επηρεάζεται επίσης την εφαρμογή μη επαρκώ ν μέτρων υποστήριξης, η οποία είχεως αποτέλεσμα τη δημιουργία ζώ νης χαλάρωσης γύρω από την εκσκαφή. Αυτό είχεως αποτέλεσμα τη μείωση του βαθμού αλληλεμπλοκής των τεμαχών της βραχόμαζας, τη διεύρυνση του ανοίγματος των ασυνεχειώ ν που διασχίζουν τη βραχόμαζα, φαινόμενο το οποίο επιδρά αρνητικά στην τιμή του δείκτη GSI. Οι γεωτεχνικές οργανομετρήσεις άλλωστε, μεχρήση μηκυνσιομέτρων επιβεβαιώ νουν μάλλον την παρουσία ζώνης χαλάρωσης μεγαλύτερου εύρους από το προβλεφθέν στην οριστική μελέτη του έργου. Σύμφ ωνα επίσης μετον παρακάτω πίνακα για την επιλογή του δείκτη GSI, οι υπολογισθείσες τιμές του δείκτη θα πρέπει να μετατοπιστούν ελαφρώ ς προς τη δεξιά πλευρά, λόγω της ύπαρξης υπογείων νερώ ν. Επομένως οι τιμές των σ ci, m i και GSI, θα πρέπει να μειωθούν σεσχέση μετις παραδοχές του αρχικού σχεδιασμού του έργου. Επειδή όμως δενυπάρχουν προς το παρόν στη βιβλιογραφία, ποσοτικές εκτιμήσεις για τη μείωση αυτή, το κριτήριο για το πόσο πρέπει να μειωθούν οι παράμετροι είναι, αφενός μενοι τιμές των μετρηθεισώ ν συγκλίσεων, αφετέρου προκειμένου για το m i, η τιμή του να μένει εντός των ορίων που προτείνει ηβιβλιογραφία για το φλύσχη. Σ υγκεκριμένα οι τιμές ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής ψαμμίτη και ιλυολίθου κυμαίνονται από 5 έως 21. Οι τιμές του δείκτη m i μειώ θηκαν μέχρι η υπολογιζόμενη κατακόρυφη μετατόπιση να προσεγγίσει τη μετρηθείσα κατακόρυφη μετατόπιση. Για την εκτίμηση των παραμέτρων αντοχής c (συνοχή) και φ (γωνία εσωτερικής τριβής) της βραχόμαζας εφαρμόσθηκετο κριτήριο Hoek & Brown σεσυνδυασμό μετο εύρος διακύμανσης του πάχους των υπερκειμένων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεωλογικά στοιχεία, αλλά και το γεγονός ότι το τμήμα της σήραγγας που θα διανοιχτεί ευρίσκεται σεπεριοχή μεαρκετά υψηλότερα υπερκείμενα από το μέχρι σήμερα διανοιχθέν (μέγιστο ύψος 220 m), εκτελέστηκαν αναλύσεις μεχρήση δισδιάστατου και τρισδιάστατου κώδικα πεπερασμένων διαφορώ ν, για το δυσμενέστερο συνδυασμό αρχικού εντατικού πεδίου και ποιότητας βραχόμαζας για τις κατηγορίεςμέτρων προσωρινής υποστήριξης ΙΙΙ, ΙV, Vα και Vβ, με σκοπό την αναπροσαρμογή τους στα υφιστάμενα δεδομένα, για την ποιότητα της βραχόμαζας. Η διαστασιολόγηση των νέων διατομώ ν καθίσταται αναγκαία όπως έδειξεηεμπειρία από τη διάνοιξηαλλά και για κατασκευαστικούς λόγους. Η επιλογή του δυσμενέστερου συ νδυασμού υπερκειμένων ανά κατηγορία, βασίστηκεστο λόγο σ cm /P o (Αντοχή βραχόμαζας / Γεωστατική τάση ). Σύμφ ωνα μετον αρχικό σχεδιασμό του έργου κάθετυπική διατομή εφαρμόζεται για ένα συ γκεκριμένο πεδίο συ νδυασμώ ν ποιότητας βραχόμαζας και ύψους υπερκειμένων. Προκειμένου να διαστασιολογηθούν οι νέεςδιατομές, θεωρήθηκεκαταρχήν ότι κάθεμία από αυτές θα πρέπει να έχει το ίδιο ενγένει πεδίο εφαρμογής μετην αντίστοιχή της στον αρχικό σχεδιασμό του έργου, λαμβάνοντας υπόψη μικρή απομείωση των γεωτεχνικώ ν παραμέτρων σ ci και m i. H απομείωση του δείκτη GSI λόγωυπογείων νερώ ν και δυσμενούς στρωσιγένειας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατηγοριοποίηση της βραχόμαζας, ώ στε να επιλέγεται η κατάλληλη τυπική διατομή. Οι νέες διατομές διαστασιολογούνται για το δυσμενέστερο συνδυασμό ποιότητας βραχόμαζας και ύψους υπερκειμένων, όπως αυτός λαμβάνεται για κάθεκατηγορία μέτρων υποστήριξης σύμφ ωνα μετον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 7 από 20.

8 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Πίνακας 1 Δείκτης GSI βάσει της δομής του γεωλογικού σχηματισμού του φλύσχη (διαφοροποίηση αναλογίας στρώ σεων ψαμμίτη και ιλυόλιθου ). 6. ΑΝΑΔΡΟΜΕ Σ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Η φιλοσοφία εκτέλεσης των ανάδρομων αναλύσεων και σχεδιασμού μέτρων θεραπείας των τμημάτων της σήραγγας μεπροβλήματα συ γκλίσεων, παρουσιάζεται στο διάγραμμα του παρακάτω σχήματος, και αφορά τμήματα του έργου όπου είχαν εφαρμοστεί οι κατηγορίες εκσκαφής και μέτρων προσωρινής υποστήριξης ΙΙΙ και IV του αρχικού σχεδιασμού, μευ πέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων μετατοπίσεων. Οι αρχικές γεωτεχνικές παράμετροι λήφ θηκαν υπόψη σύμφ ωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου για τη συγκεκριμένη κατηγορία και σχηματισμό, ο οποίος απαντάται στη κρίσιμεςθέσεις ελέγχου. Πίνακας 2 Γεωτεχνικές παράμετροι για την εκτέλεση των ανάδρομων αναλύσεων, σύμφ ωνα μετον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Κατηγορία GSI m i σ ci γ(kn/m 3 ) ΙΙΙ ΙV Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 8 από 20.

9 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Δεδομένα γεωτεχνικών οργανομετρήσεων συ γκλίσεων Ταξινόμηση των δεδομένων α νά κα τη γορία υποστήριξης(ιιι, ΙV) Αξιολόγηση των συγκλίσεων ανά κατηγορία (ΙΙΙ, ΙV) Επιλογή των αντιπροσωπευτικών κατακόρυφων και οριζοντίων μετατοπίσεων ανά κατηγορία (ΙΙΙ, ΙV) YD, XD Επιλογή των διατομώ ν ελέγχου ανά κατηγορία (Χ.Θ.) Λήψ η γεωτεχνικών παραμέτρων μεβάση την οριστική μελέτη μέτρων προσωρινής υποστήριξης Κατασκευή προσομοιωμάτων μεχρήση του δισδιάστατου FLAC Υπολογισμόςμετατοπίσεων YDcal, XDcal Προσομοίωση β φάσηςδιάνοιξης μετα μέτρα προσωρ. υποστήριξηςτηςοριστικής μελέτης NAI Ydcal = YD και Xdcal = XD OXI Μεταβολή των γεωτεχνικών παραμέτρων (GSI, σci, mi) NAI ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΤΕΛΟΣ - Επαρκή τα προσωρινά μέτρα ; - Σ ταθεροποίηση των μετατοπίσεων; - Σ ταθεροποίηση των εντατικών μεγεθών; ΟΧΙ Έ λεγχος επάρκειας προσωρινώ ν μέτρων υποστήριξης, μετατοπίσεων, και εντατικών μεγεθών Επιλογή πρόσθετων μέτρων υποστήριξηςκαι βελτίωσηςτηςβραχόμαζας Προσομοίωση β φάσης διάνοιξης μετα μέτρα προσωρ. υποστήριξηςτηςοριστικής μελέτης ΟΧΙ - Επαρκή πρόσθετα μέτρα ; - Σ ταθεροποίηση των μετατοπίσεων; - Σ ταθεροποίηση των εντατικών μεγεθών; ΝΑΙ ΤΕΛΟΣ Σχήμα 1 Λογικό διάγραμμα ροής εκτέλεσης ανάδρομων αναλύσεων και υπολογισμού μέτρων θεραπείας Οι ανάδρομες α ναλύσεις για την κατηγορία ΙΙΙ περιλαμβάνουν την εκτέλεση υπολογισμώ ν με διαφοροποιήσεις των γεωτεχνικών παραμέτρων της βραχόμαζας και επαναληπτικές διαδικασίες, ώ στεη υπολογιζόμενη κατακόρυφη μετατόπιση να προσεγγίσει το μέγεθος της μέγιστης μετρηθείσας η οποία έλαβε τιμή 34 mm, ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη ήταν της τάξεως των 15 mm μετά τη διάνοιξη της πλήρους διατομής. Λαμβάνεται δεη μετατόπιση ως κύριο κριτήριο για την εκτέλεση των ανάδρομων αναλύσεων διότι αποτελεί το πλέον εύκολα μετρούμενο μέγεθος μ ε την μικρότερη πιθανότητα σφ άλματος από πλευράς οργανομετρήσεων, ως και το κυριότερο μέγεθος από πλευράς λειτουργικότητας της σήραγγας. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ενδεικτικά ένα διάγραμμα παρακολούθησης των μετατοπίσεων από το έργο. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 9 από 20.

10 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής 5 ΔΕΞΙΟΣ ΚΛΑΔ ΟΣ - Σ ΤΑΘ ΜΟΣ SG_15_DX (Χ.Θ.=6+724) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ( Δ Η ) Δ Η (mm) Απόστα ση μετώ που (m) /6/ /6/ /6/ /7/ /7/ /8/ /8/2000 7/9/ /9/2000 5/10/ /10/2000 2/11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /1/ /1/2001 Ακιδα1 Ακίδα 2 Ακίδα 3 Αποσταση Μετώπου Top Heading Απόσταση Μετώπου Bench Σχήμα 2 Κατακόρυφη μετατόπιση στη Χ. Θ ως συ νάρτηση του χρόνου και της απόστασης της θέσης από το μέτωπο εκσκαφής. Οι υπολογισμοί εκτελέστηκαν διατηρώ ντας σταθερά τα μέτρα προσωρινής υποστήριξης και μεταβάλλοντας ανάλογα τις παραμέτρους GSI, m i και σ ci του πετρώ ματος. Η αρχική αποτόνωση τη στιγμή όπου εγκαθίσταται το πρώ το μέτρο προσωρινής υποστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 5 cm) εκτιμήθηκεμεβάση τις καμπύλες Panet για δεδομένες τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων, ακτίνας εκσκαφής και πάχους υπερκειμένων. Η προσομοίωση της α φάσης εκσκαφής έγινεσε11 στάδια κατά τα οποία ελήφ θη υπόψη ο χρόνος ωρίμανσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος σεσχέση μετην προχώ ρηση του μετώ που (επίδραση τρίτης διάστασης). Εξετάστηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί τιμώ ν γεωτεχνικών παραμέτρων. Πίνακας 3 Τιμές γεωτεχνικών παραμέτρων ανάδρομων αναλύσεων και αντίστοιχα μεγέθη μετατοπίσεων. Κατηγορία ΙΙΙ. Παράμετροι GSI m i σ ci Κατακόρυφη μετατόπιση (mm) Αριστερός κλάδος Δεξιός κλάδος Οριζόντια μετατόπιση (mm) Αριστερός κλάδος Δεξιός κλάδος Εύρος ζώνης πλαστικ/σης (m) Αριστερός κλάδος Δεξιός κλάδος Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 10 από 20.

11 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Η μέγιστη αναπτυσσόμενη θλιπτική τάση στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα που υπολογίστηκε για το συνδυασμό ΙΙΙ, που ήταν και ο δυσμενέστερος ήταν της τάξεως των 26 MPa, τιμή που προσεγγίζει την θλιπτική αντοχή των 28 ΜPa του εκτοξευόμενου σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε. Μεβάση το γεγονός ότι έχουν ήδη επισυ μβείτοπικές αστοχίεςσεαγκύρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, για τον υπολογισμό των μέτρων θεραπείας της διατομής ΙΙΙ γίνεται αποδεκτός ο τρίτος συνδυασμός γεωτεχνικώ ν παραμέτρων, δηλ, GSI 25, σ ci 20, m i 8, αφού η τιμή της υπολογιζόμενης κατακόρυφης μετατόπισης, προσεγγίζει ικανοποιητικά την μετρηθείσα. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται για τα τμήματα όπου εφαρμόστηκε η τυπική διατομή IV, με προβλήματα συ γκλίσεων. Η κατακόρυφη μετατόπιση η οποία λήφ θηκε υπόψη στους υπολογισμούς έλαβετιμή 80 mm μετά τη διάνοιξητης άνω ημιδιατομής, ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη ήταν της τάξεως των 25 mm μετά τη διάνοιξητης πλήρους διατομής. Η προσομοίωση της α φάσης εκσκαφής έγινεσε12 στάδια. Οι τιμές των γεωτεχνικώ ν παραμέτρων όπως και τα κυριότερα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : Πίνακας 4 Τιμές γεωτεχνικών παραμέτρων ανάδρομων αναλύσεων και αντίστοιχα μεγέθη μετατοπίσεων. Κατηγορία ΙV. Παράμετροι GSI m i σ ci Δεξιός κλάδος Κατακόρυφη μετατόπιση (mm) Αριστερός κλάδος Οριζόντια μετατόπιση (mm) Δεξιός κλάδος Αριστερός κλάδος Δεξιός κλάδος Εύρος ζώνης πλαστικ/σης (m) Αριστερός κλάδος Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται ότι οι υπολογιζόμενες μετατοπίσεις, δε συμπίπτουν μετις μετρηθείσες. Ο τρίτος συνδυασμός δίνει μετατοπίσεις που προσεγγίζουν καλύτερα τις μετρηθείσες. Ωστόσο τα αναπτυσσόμενα εντατικά μεγέθη επί της υποστήριξης παρουσιάζονται πολύ αυξημένα, εντος της περιοχής των όριων αντοχής τους. Για ανάλυση της επιλογής των μέτρων θεραπείας για την κατηγορία IV, λήφ θηκαν οι τιμές των γεωτεχνικώ ν παραμέτρων του τρίτου συνδυασμού. 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟ Σ ΜΕ ΤΡ ΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΥΣΧΕ ΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΧΩΝ ΕΡΓΟ Υ Βασικός στόχος της επιλογής των μέτρων θεραπείας είναι: (α) Ν α μειωθείστο ελάχιστο ή και να μηδενιστείηπεραιτέρω αύξηση των συγκλίσεων και το εύρος της ζώ νης πλαστικοποίησης μετην ολοκλήρωση και της β φάσης εκσκαφής (κάτω ημιδιατομής). (β) Ν α μην επιφ ορτιστούν περαιτέρω τα ήδη εφαρμοσθέντα μέτρα προσωρινής υποστήριξης μετην ολοκλήρωση και της β φάσης εκσκαφής. (γ) Τα μέτρα υποστήριξης της β φάσης να είναι επαρκή Μεβάση τα ανωτέρω εξετάστηκαν τα κάτωθι μέτρα θεραπείας για κάθεκατηγορία : Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 11 από 20.

12 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Κατηγορία ΙΙΙ Σεόλους τους παρακάτω συνδυασμούς αύξηση του συ νολικού πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος της β φάσης κατά 5 cm, φθάνοντας τα 15 cm συνολικά, (o αρχικός σχεδιασμός προέβλεπεπάχος 10 cm) και επιπλέον εφαρμογή των ακόλουθων συνδυασμώ ν μέτρων: Συνδυασμός Α : Σ υνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (7 m) σεκάνναβο 1.3 Χ 1.3 m, στις παρειές της άνω φάσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποιήσεως, μέσου μήκους 5 m, στις παρειές της άνω και της κάτω φάσης. Συνδυασμός Β : Σ υνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (7 m) σεκάνναβο 1.3 Χ 1.3 m στις παρειές της άνω φ άσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποιήσεωςμήκους 3 m στις παρειές της β φάσης. Συνδυασμός Γ: Εφαρμογή αγκυρίων πλήρους πακτώ σεως μεγάλου μήκους (7 m) σε κάνναβο 1.3 Χ 1.3 m στις παρειές της α φάσης. Επιπλέον για τις συγκεκριμένες γεωτεχνικές παραμέτρους, οι οποίες ελήφ θησαν υπόψη, για την περίπτωση όπου δεθα εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα θεραπείας, αναμένονται να επισυμβούν μετατοπίσεις στην υπάρχουσα υποστήριξητης τάξης των 10 mm επιπλέον αυτώ ν, που έχουν ήδη συ μβεί, ενώ για τη ν υποστήριξη, που θα εγκατασταθεί στη β φάση (παρειές βαθμίδας) η μετατόπιση που αναμένεται είναι της τάξεως των 16 mm. Επιπλέον τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται στην υποστήριξη της β φάσης είναι οριακά, λαμβάνοντας υπόψη ότι o αρχικός σχεδιασμός προεβλέπεεκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 10 cm. Συγκρίνοντας τα αναπτυσσόμενα εντατικά μεγέθη επί της υποστήριξης για τους τρεις συνδυασμούς και τις μετατοπίσεις πρόεκυψεσαφής βελτίωση για την περίπτωση λήψ ης των μέτρων θεραπείας, των συνδυασμώ ν Α και Β, μετον συνδυασμό Α να υπερτερεί. Μετον συνδυασμό Γ δεπροέκυψεουσιαστική βελτίωση. Επιλέχθηκε επομένως ως καταλληλότερος συνδυασμός μέτρων θεραπείας ο συνδυασμός Α. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα μέτρα θεραπείας του συνδυασμού Α θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν από την προχώρηση του έργου στην β φάση εκσκαφής. Η τεχνική λύση που επιλέχθηκε για τα ήδη ορυχθέντα τμήματα στα οποία εφαρμόστηκεη κατηγορία ΙΙΙ, περιλαμβάνειτα κάτωθι μέτρα : Αύξηση του πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στις παρειές της β φ άσης κατά 5 cm, ήτοι από 10 cm που προέβλεπεη οριστική μελέτη σε15 cm. Το πάχος των 10 cm κρίνεται ανεπαρκές όπως έδειξε ηανάλυση κατά την οποία η εκσκαφή της β φάσης γίνεται χωρίς την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων. Εφαρμογή αγκυρίων μήκους 7 m στις παρειές της άνω φάσης σε κάνναβο διαστάσεων 1.3 Χ 1.3 m. Το μέτρο αυτό επελέγη διότι ένας σημαντικός αριθμός αγκυρίων της α φάσης στην περιοχή αυτή είναι πολύ κοντά στο όριο της φέρουσας ικανότητας, όπως φάνηκεαπό τις ανάστροφες αναλύσεις. Επίσης το μήκος των 7m επιλέχθηκεπροκειμένου να υπάρχει ικανό μήκος αγκύρωσης των αγκυρίων εκτός της ζώνης πλαστικοποίησης η οποία έχειαναπτυχθείγύρω από τη σήραγγα. Αύξηση του μήκους των αγκυρίων, που θα εγκατασταθούν στη β φάση κατά ένα μέτρο φθάνοντας συνολικά τα 4 μέτρα (η οριστική μελέτη προέβλεπεαγκύρια μήκους 3 m). Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 12 από 20.

13 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Η αύξηση του μήκους των αγκυρίων είναι αναγκαία διότι όπως φάνηκεαπό τις ανάδρομες αναλύσεις το εύρος της ζώνης πλαστικοποίησης έχειυπερβείτα 3 m. Εφαρμογή τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης της περιβάλλουσας την εκσκαφή βραχόμαζας, τόσο στις παρειές της α φάσης, όσο και στις παρειές της β φάσης εκσκαφής μήκους 5 έως 7 m. Αυτό προκύπτει από τις αναλύσεις όπου η πλαστικοποιημένη ζώνη μετά την εφαρμογή των μέτρων περιορίζεται αισθητά μετην εφαρμογή μεγαλυτέρου μήκους τσιμεντενέσεων σεσχέση μετην εφαρμογήτσιμεντενέσεων μόνον στις παρειές της β φάσης εκσκαφής. Στα παρακάτω σχήματα 2 και 3 δίνεται η διάταξητων ανωτέρω μέτρων θεραπείας Κατηγορία IV Εξετάστηκαν δύο διαφορετικοί συνδυασμοί μέτρων θερ απείας ως κάτωθι: Σεκάθεπερίπτωση αύξηση του μήκους των αγκυρίων που θα τοποθετηθούν στις παρειές της β φάσης από 4m (όπως προέβλεπεη οριστική μελέτη ) σε6 m λόγω της πλαστικοποίησης της βραχόμαζας που έχει επισυ μβεί και επιπλέον εφαρμογή των ακόλουθω ν συ νδυασμώ ν μέτρων: Συνδυασμός Α : Σ υνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (8 m, σεκάνναβο 1.3 Χ 1.3 m) στις παρειές της άνω φάσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποιήσεως, μέσου μήκους 5 m, στις παρειές της άνω και της κάτω φάσης Συνδυασμός Β : Σ υνδυασμός αγκυρίων μεγάλου μήκους (8 m) στις παρειές της άνω φ άσης και τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης τόσο στις παρειές της α και β φάσης όσο και κάτω από το τελικό δάπεδο της σήραγγας μέχρι βάθους 3 m. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ Α & Β ΦΑΣΗ ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ Κ Λ. 1:50 ΟΡΙΟ Α Φ ΑΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦ ΗΣ ΟΡΙΟ B ΦΑΣΗΣ ΕΚ ΣΚ ΑΦ ΗΣ Σχήμα 3 Πρόσθετεςεργασίες και μεταβολές στην Α και Β φάση εκσκαφής για την κατηγορία ΙΙΙ Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 13 από 20.

14 ο ο ο Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Σχήμα 4 Πρόγραμμα εκτέλεσης τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης βραχόμαζας, κατηγορία IV ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ Α & Β Φ ΑΣΗ ΕΚΣΚΑΦ ΗΣ Κ Λ. 1:50 ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧ OY Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ4.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΙΣ50 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚ ΕΣΟΠΕΣΦ 76 ΜΗΚ ΟΥΣL=6.00m ΑΝΑ 2.00m ΣΤΙΣ120 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ, OΠOY ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΙ. INOΠ ΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚ ΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚ ΥΡ ΟΔΕΜΑ B25 ΠΑΧΟΥΣ20cm ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚ ΕΣΟΠΕΣΦ 76 ΜΗΚ ΟΥΣL=6.00m ΑΝΑ 2.00m ΣΤΙΣ120 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ, OΠ OY ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΙ. ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧOY Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΟΝ ΥΠ ΟΛΟΙΠΟ ΘΟΛΟ. ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΟΝ ΥΠ ΟΛΟΙΠΟ ΘΟΛΟ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ ΠΛΑΚ Α ΣΥΝ ΔΕΣΗΣΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ ΖΕΥΓΟΣΑΓΚ ΥΡΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚ ΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΣΑΓΚ ΥΡΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗ Σ ΜΕΤΑΛΛΙΚ ΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Α Φ ΑΣΗ ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ ΔΙΚ ΤΥΩΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΡΑΜ ΜΗ "Β " ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ LATTICE GIRDER ΤΥΠ ΟΥ 95-28/D28 ANA 1.30m ΓΡΑΜΜΗ "Α" ΠΛΑΚ Α ΣΥΝ ΔΕΣΗΣΠΛΑΙΣΙΩΝ INOΠ ΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚ ΥΡ ΟΔΕΜΑ B25 Π ΑΧΟΥΣ20cm ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΙΣΠΑΡΕΙΕΣ. B ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΙΣΠΑΡ ΕΙΕΣ. ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ Σχήμα 5 Πρόσθετεςεργασίες και μεταβολές στην Α και Β φάση εκσκαφ ής για την κατηγορία ΙV Όπως προέκυψεαπό τις αναλύσεις η βέλτιστη λύση είναι εκείνη του συνδυασμού Β. Η τεχνική λύση που επιλέχθηκε για τα ήδη ορυχθέντα τμήματα στα οποία έχει εφαρμοστείηκατηγορία IV, δίνεται στα σχήματα 4 και 5 και περιλαμβάνειτα κάτωθι μέτρα : Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 14 από 20.

15 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Εφαρμογή αγκυρίων μήκους 8 μέτρων σεδιάταξη καννάβου 1.3 X 1.3 m στις παρειές της α φάσης. Τα αγκύρια αυτά θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί η περιοχή των παρειώ ν της α φάσης. Σύμφ ωνα μετα αποτελέσματα των ανάδρομων αναλύσεων, τα ήδη εγκατεστημένα αγκύρια στην υπόψη περιοχή είναι στο όριο της φέρουσας ικανότητάς τους, ενώ ορισμένα από αυτά έχουν ήδη αστοχήσει. Το μήκος των 8m, είναι αναγκαίο προκειμένου αυτά να αγκυρωθούν εκτός της ζώ νης πλαστικοποίησης. Εφαρμογήτσιμεντενέσεων μήκους 5m έως 8m, γύρω από την εκσκαφή εκτός της περιοχής των 50 ο του θόλου. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύτων 2 διαφορετικών διατάξεων τσιμεντενέσεων που διερευνήθηκαν, έδειξε ότι μετη συ γκεκριμένη διάταξη επιτυγχάνεται σταθεροποίηση των μετατοπίσεων και μικρότερη αύξηση των εντατικώ ν μεγεθώ ν. Η εκτέλεση τσιμεντενέσεων κάτω από τον τελικό πυθμένα της εκσκαφής κρίνεται απαραίτητη συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των συ νδυασμώ ν Α και Β, που αφορούν μετατοπίσεις και εύρος ζώ νης πλαστικοποίησης. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι στο σύνολο του ορυχθέντος τμήματος εκτελούνται κατάλληλεςεργασίες επισκευής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στις περιοχές όπου έχει παρατηρηθείαστοχία του. Οι ενλόγω εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την έναρξητω ν εργασιώ ν της β φάσης διάνοιξης στις συγκεκριμένες περιοχές. Και τούτο διότι οι ρωγμές αυτές αποτελούν αφετηρίεςεκκίνησης γενικευμένης αστοχίας της επένδυσης κατά τη διάνοιξη της β φάσης. Επίσης, θα πρέπει απαραίτητα να διανοίγονται αποστραγγιστικές οπ ές όταν υπάρχει ένδειξη ύπαρξης υπόγειου νερού, ώ στε να αποτονώ νονται οι πιέσεις, που αναπτύσσονται στην προσωρινή υ ποστήριξη. 8. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Υ ΓΙΑ ΤΟ Π ΡΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟ Υ ΕΡΓΟ Υ Οι τιμές των μειωμένων ιδιοτήτων που προσδιορίστηκαν ως αντιπροσωπευτικές για το σχεδιασμό των τυπικών διατομώ ν στο μη ορυχθέν τμήμα, προσδιορίστηκαν βάσει του λόγου σ cm /P o (Αντοχή βραχόμαζας/ Γεωστατική τάση ). Ειδικότερα επιλέχθηκαν οι ελάχιστες τιμές του λόγου σ cm /P o για τον οποίο εφαρμόζεται κάθεκατηγορία σύμφ ωνα μετον αρχικό σχεδιασμό. Από αυτούς τους συ νδυασμούς, επιλέχθηκαν οι κατωτέρω παράμετροι, μεμικρή απομείωση των παραμέτρων σ ci, και m i σεσχέση μεεκείνες του αρχικού σχεδιασμού προκειμένου να ληφθείυπόψη η επίδραση του νερού και η δυσμενής, ενγένειστρωσιγένεια στο μη διανοιχθέν τμήμα, ανάλογα μετην κατηγορία μέτρων προσωρινής υ ποστήριξης. Πίνακας 5 Γεωτεχνικές παράμετροι και υπερκείμενα που ελήφ θησαν υπόψη κατά τις αναλύσεις για τη διαστασιολόγηση των διατομώ ν στο μη διανοιχθέν τμήμα Τυ πική διατομή ΙΙΙ ΙV V α V β Λιθολογικός σχηματισμός Ιλυόλιθος Ιλυόλιθος SiSa/Si+SaSi SiSa/Si+SaSi GSI σ ci (ΜPa) m i σ cm (MPa) Ύψος υπερκειμένων (m) P o (MPa) Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 15 από 20.

16 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Για τη διαστασιολόγηση των μέτρων προσωρινής υποστήριξης των κατηγοριώ ν ΙΙΙ και IV χρησιμοποιήθηκε ο τρισδιάστατος κώ δικας πεπερασμένων διαφορώ ν FLAC 3D. Λόγω συ μμετρίας προσομοιώ θηκεμόνον το ήμισυ της σήραγγας θεωρώ ντας ότι δεν θα υπάρξει αλληλεπίδραση των δύο κλάδων της σήραγγας, για τις εν λόγω κατηγορίες. Στα προσομοιώ ματα που κατασκευάστηκαν, ακολουθήθηκαν επακριβώ ς οι φάσεις εκσκαφής, το βήμα προχώ ρησης, και ο χρονισμός τοποθέτησης των μέτρων υποστήριξης. Τα αγκύρια τοποθετούνται σε κάνναβο σε πεσσοειδή διάταξη. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα προσομοιώ νεται ως ελαστικό υλικό, μεμεταβαλλόμενο μέτρο ελαστικότητας ανάλογα μετην απόσταση του από το μέτωπο της εκσκαφής. Τα πλαίσια προσομοιώ νονται μεραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία (beam elements). Προσομοιώ νονται επίσης οι επάλληλες στρώ σεις τοποθέτησης του σκυροδέματος, όπως και η διεύρυνση τύπου «elephant foot» για την θεμελίωση της άνω ημιδιατομής. Κατά την τρισδιάστατη ανάλυση προσομοιώ θηκαν 40 συνολικά μέτρα εκσκαφής-υ ποστήριξης, ώ στε το συνολικό μήκος προσομοίωσης να υπερβαίνει τις 2½ διαμέτρους, απόσταση εις την οποία οι μετατοπίσεις λαμβάνουν την θεωρητικά υπολογιζόμενη τελική τους τιμή. Εκτελέστηκαν δύο επιλύσεις μία για λόγο Κ =0.6 και μία για λόγο Κ =0.9. Η εκσκαφή της κάτω ημιδιατομής προσομοιώ θηκε μετά την ολοκλήρωση της α φάσης. Για τον έλεγχο της επάρκειας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος εξετάζονται οι κύριες τάσεις που αναπτύσσονται στο κέλυφος. Στα παρακάτω σχήματα δίνονται χαρακτηριστικά αποτελέσματα του τρισδιάστατου κώ δικα. Σχήμα 6 Μετατοπίσεις κατά μήκος της σήραγγας μετά το τέλος της α φάσης εκσκαφής. Κατηγορία ΙΙΙ, Κ=0,9. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 16 από 20.

17 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Σχήμα 7 Κατανομή της ελάχιστης κύριας τάσης επί του κελύφους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος μετά το πέρας της εκσκαφής. Κατηγορία ΙΙΙ, Κ=0,6. Σχήμα 8 Αξονικές δυνάμεις στα αγκύρια κατά μήκος της σήραγγας μετά το τέλος της α φάσης εκσκαφής σεπεσσοειδή διάταξη. Κατηγορία ΙΙΙ, Κ=0,9. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 17 από 20.

18 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Σχήμα 9 Τρισδιάστατη προσομοίωση εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης κατηγορίας IV. Άνω ημιδιατομή, μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος ως συ νάρτηση της απόστασης από το μέτωπο. Σχήμα 10 Λεπτομέρεια τρισδιάστατης προσομοίωσης εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης κατηγορίας IV. Άνω ημιδιατομή, θλιπτική τάση στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 18 από 20.

19 Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Οι νέεςτυπικές διατομές, που διαστασιολόγήθηκαν μεβάση τα ανωτέρω, βασίζονται στις διατομές που προέβλεπεο αρχικόςσχεδιασμός, διαφοροποιημένεςκυρίως στα εξής επί μέρους στοιχεία : Αύξηση του εύρους της γραμμής «Α». Η γραμμή αυτή καθορίζει τα όρια της εκσκαφής με βάση την απαιτούμενη γεωμετρία της διατομής και τις αναμενόμενες συγκλίσεις και κατασκευαστικές ανοχές. Μετη νέα θεώ ρηση και υπολογισμούς αυξάνεται το εύρος της γραμμής «Α» σεκάθετυπική διατομή. Αύξηση του πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την κατηγορία ΙΙΙ κατά 5 cm και του μήκους των αγκυρίων βράχου από 3 και 4 m σε5 και 6 m αντίστοιχα μεταβάλλοντας ταυτόχρονα τον κάνναβο τοποθέτησης από 1.3 m Χ 1.3 m σε1.3mx1.5m. Αύξηση του βήματος προχώρησης της άνω και κάτω ημιδιατομής από 1.3 m και 2.6 m σε 1.5 m και 3.0 m αντίστοιχα. Αντικατάσταση των δικτυωτώ ν πλαισίων της κατηγορίας IV που τοποθετούνταν ανά 1.00 m μεμεταλλικά πλαίσια τύπου ΗΕΒ140 ανά 1.30m, και αύξηση του μήκους των αγκυρίων στον θόλο της διατομής και στις παρειές της β φάσης από 4 m σε6 m, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα τον κάνναβο τοποθέτησης από 1.2 m Χ 1.0 m σε1.2 m X 1.3 m. Αύξηση του βήματος προχώρησης της άνω και κάτω ημιδιατομής από 1.0 m και 2.0 m σε 1.3 m και 2.6 m αντίστοιχα. Επιπλέον εφαρμόζεται διεύρυνση στην θεμελίωση των πλαισίων της άνω ημιδιατομής τύπου elephant foot, για την αντιμετώ πιση τυχόν καθιζήσεων στην περιοχή θεμελίωσης.αύξηση του πάχους του εκτοξευ όμενου σκυροδέματος κατά 5 cm. Αντικατάσταση των πλαισίων τύπου ΗΕΑ της κατηγορίας Vα, μεπλαίσια τύπου ΗΕΒ160 μεγαλύτερης ακαμψ ίας. Πύκνωση του καννάβου των αγκυρίων, από 1.50mΧ1.0m σε1.2 m X 1.0 m, μεταυτόχρονη αύξηση της φέρουσας ικανότητας τους. Εφαρμογή προσωρινού ανάστροφου τόξου στην άνω ημιδιατομή. Διαμόρφωση θεμελίωσης πλαισίων τύπου elephant foot. Αφαίρεση των αγκυρίων στον πυθμένα της β φάσης, μεταυτόχρονη αλλαγή της γεωμετρίας του τελικού ανάστροφου τόξου. Μεταβολή της γεωμετρίας του τελικού ανάστροφου τόξου στην τυπική διατομή Vβ, με ταυτόχρονη αύξηση της απόστασης των πλαισίων από 0.50 m σε0.80 m. Αύξηση του βήματος προχώ ρησης της άνω και κάτω ημιδιατομής από 0.50 m και 1.0 m σε0.80 και 1.6 m αντίστοιχα. 9. ΣΥΜΠ ΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετην εν λόγω δια δικασία, διατηρήθηκεστην ουσία της η αρχική τεχνική λύση της ΕΟΑΕ, μεελαφρές επεμβάσεις και προσαρμογές στα περιθώ ρια εφαρμογής του σχεδιασμού των μέτρων υποστήριξης και αποφεύχθηκαν ριζικές μεταβολές. Υπηρετήθηκε και βελτιώ θηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, καθώς προσαρμόστηκε ο σχεδιασμός σεβήματα προχώ ρησης που να εξυπηρετούν τις αναγκαίεςαποδόσεις χωρίς να επιβαρύνουν τα μέτρα υποστήριξης και παρά τη συνδυασμένη λειτουργία δύο και όχι τριώ ν εργοταξίων όπως προβλεπόταν αρχικά. Επίσης, ανεξα ρτητοποιήθηκελειτουργικά το σύνολο της παραγωγής από τον επιστημονικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των στοιχείων, παρά το γεγονός ότι βεβαίως επιφ ορτίσθηκε μετην υποχρέωση της παροχής πολύ μεγάλου πλήθους στοιχείων και πρωτογενώ ν πληροφοριώ ν προς το Σύμβουλο του Αναδόχου. Τέλος, μέσα από το σύνολο της προσπάθειας, αποκτήθηκε βελτιωμένη επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνογνωσία υ ποστηρικτική της μεθοδολογίας κατασκευής, όσον αφορά τις διαθέσιμες σύγχρονες τεχνικές λύσεις για σήραγγες μεγάλου μήκους και υπερκειμένων σε φλύσχη. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 19 από 20.

20 Ευχαριστίες Σήραγγα Δρίσκου εμπειρίες, μελέτες, πρόο δο ςεργασιώ ν, στοιχεία κατασκευής Οι συγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στις Δ /νσεις Έ ργων Δυτικού Τομέα και Μελετώ ν (Τμήμα Σηράγγων) της ΕΟΑΕ για την εποικοδομητική συμβολή τους στη διερεύνηση και υλοποίηση των εφαρμοζόμενων λύσεων. Αναφορές 1. Itasca consulting Group, Inc. (2000) FLAC ver. 4.0 Manual, Minneapolis, Minnesota, USA. 2. Itasca consulting Group, Inc. (1998) FLAC 3D ver. 2.0 Manual, Minneapolis, Minnesota, USA. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝ ΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ " Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές :Ι. Μπουρνάζος, Π. Δελαπόγλου, Δρ. Π. Κοντοθανάσης 7&8 Δεκεμβρίου 2001 Σελίδα 20 από 20.

21 ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ,ΕΜΠΣ ΕΙΡ ΙΕ Σ, Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,ΣΤΟ ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπουρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π.Δελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝ ΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

22 ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΤΟ Υ ΕΡΓΟ Υ Tμήμα 2.3 Ε.Ο.: «Δ ΡΟΣΟΧΩΡΙ ποταμός ΑΡΑΧΘΟΣ». Μήκος 4500 m α νά κλάδ ο. Διανοίγεται εντός σχηματισμώ ν του Ιονίου Φλύσχη, μεμέγιστα υ περκείμενα 220 m. Κατασκευή Κ/Ξ ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥΚΛΕΙΔ ΗΣ ΑΤΕ. Υπεύθυνη διαχείριση ςτης σύμβασης και διαμόρφωση ςενιαίου σχεδιασμού υλοποίησης της κατασκευήςη ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Σύμβουλος Μελετώ ν του Αναδόχου η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ. Σύμβουλος Αναδόχου για την ευθύνη της γεωτεχνικής παρακολούθησης η ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕ. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

23 ΠΛΑΙΣ ΙΟ Ε ΡΓΑΣΙΩΝ Βασικοίστόχ οι: Η ικανοποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου. Η αντιμετώ πιση στα πλαίσια της ισχύουσας σύμβασης κατασκευήςκαι του κόστους του έργου σεσχέση με: Τη ν εξυπηρέτηση της υπόγειας κατασκευής ιδιαίτερα μεγάλου μήκου ς, Την εγκατάσταση και λειτουργία διακριτώ ν εργοταξίων σεπλήρη καθετοποίηση της λειτουργίας τους, Τηνιδιόμορφη τεχνικογεωλογική συμπεριφ ορά του Ιόνιου φλύσχη εντός του οποίου θα ορυσσότανη σήραγγαυπό συνθήκεςυψηλώ ν υπερκειμένων και σημαντικής υ δροφορίας. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

24 ΠΛΑΙΣ ΙΟ Ε ΡΓΑΣΙΩΝ Επιτυχής κατασκευή μέρους του έργου μεβάση τον αρχικό σχεδιασμό Αντιμετώ πιση προβλημάτων τοπικώ ν αστοχιώ ν κελύφους και συγκλίσεων μεγαλύτερων των αρχικώ ς προβλεπομένων Ενέργειες: Εκτέλεση Ανάδρομων αναλύσεων για τη διαστασιολόγηση μέτρων θεραπείας στο διανοιχθέν τμήμα. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση νέων τυπικώ ν διατομώ ν, οι οποίεςθα εφαρμοστούν στο μη διανοιχθέν τμήμα. Καθορισμόςσυνθηκώ ν εφαρμογής των νέων τυπικώ ν διατομώ ν και αντίστοιχων επιπέδων προειδοποίησης και συναγερμού. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

25 ΓΕ ΩΛΟΓΙΑ Ο φλύσχ ηςτηςιόνιαςενότηταςαπαντάταιστη μέτρια ως πτωχή πο ιότητα του. Στρώ σεις μεσοστρωματωδώ νέωςπαχ υστρωματωδώ ν ψαμμιτώ ντηςτάξηςτων30cm έως70 cm σε συνεχή εναλλαγή με λεπτοστρωματώ δεις ιλυολίθους. Περίπο υ παραο ριζόντια κλίση τωνστρωμάτωνγια το 60% της μηκοτομικήςδιάνοιξηςτου έργου. Περίπο υ παρακατακόρυφη κλίση για το 40% τηςυπόλοιπης διάνοιξης, αλλά σε πο λλές θέσεις έντονα πτυχωμένο. Διακλάσεις, διατμημένεςεπιφάνειες. Τακτή καιεπαναλήψ ιμη εμφάνιση γεωλο γικώ νρηγμάτων. Γεωλογικές υπερεκσκαφές απο σφηνώ σεις. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

26 ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Σ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1/3) Κ ατά το ναρχ ικό σχ εδιασμό τω νκατηγο ριώ ντω νμέτρω ν υπο στήριξηςλήφθηκανυπόψη το εύρο ςδιακύμανσηςτης πο ιότηταςτηςβραχ όμαζας, ο αντίστοιχοςλιθολογικός σχηματισμόςκαιτο ύψοςτωνυπερκειμένων. Όχιμο νοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ κατηγοριώ νμέτρων υπο στήριξηςκαιπο ιότηταςβραχ όμαζας. Κ ατά το ναρχ ικό σχ εδιασμό διαστασιο λο γήθηκαν5 τυπικές διατομές εκσκαφήςκαιμέτρωνπρο σωρινήςυπο στήριξης. Ο αρχ ικόςσχεδιασμόςαπεδείχθη επαρκήςγια το μεγαλύτερο μέρο ςτου διανοιχθέντοςτμήματοςτου έργου. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

27 ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Σ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (2/3) Το μέχρισήμερα διανοιχθέντμήμα τηςσήραγγαςδ ρίσκου έχει παρο υσιάσεισε αρκετά τμήματά του μεγαλύτερεςαπό τις προ βλεπόμενεςαπό τοναρχ ικό σχεδιασμό συγκλίσεις. Παρατηρήθηκαναστοχίεςαγκυρίωνκαι εκτοξευομένου σκυρο δέματος Σχετική ανεπάρκεια τωνμέτρωνπρο σωρινήςυπο στήριξης, σε το πική κλίμακα καισε μερικέςακραίεςενγένεισυνθήκες. Ανάγκη λήψ ηςπρόσθετωνμέτρωνθεραπείας, ώ στε: Να σταθεροποιηθούν οι συγκλίσεις. Να μην επιφ ορτιστούν περαιτέρω, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, τα ήδη εφαρμοσθέντα μέτρα προσωρινής υποστήριξης. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

28 ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Σ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (3/3) Δ ιαστασιο λόγηση νέωντυπικώ νδιατο μώ νλαμβάνο ντας υπόψη: Νέεςτιμές παραμέτρωναντοχήςκαιπο ιότητας βραχ όμαζας. Το δυσμενέστερο συνδυασμό πο ιότηταςβραχ όμαζας καιύψουςυπερκειμένων, όπωςαυτόςλαμβάνεταιγια κάθε κατηγο ρία μέτρωνυπο στήριξηςσύμφωνα με το ν αρχ ικό σχεδιασμό του έργου. Το ίδιο ενγένειπεδίο εφαρμο γήςμε τις αντίστοιχές τουςστοναρχ ικό σχεδιασμό του έργου. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

29 ΕΠΙΛ ΟΓΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕ ΝΩΝ ΓΕ ΩΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕ ΤΡ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ ΛΥΣΧΗ Επιλογή νέωνπαραμέτρωνσci, mi καιgsi, για το φλύσχη με βάση: Την παρουσία νερού Την παρουσία παρακατακόρυφων ρηγμάτων Την παρουσία υ ψηλότερων από τις κανονικές συγκεντρώ σεων τάσεων, οι οποίεςπροκαλούνται όταν τα παραοριζόντια στρώ ματα του φλύσχη διατέμνονται από ομάδεςρηγμάτων. Τις τιμές των μετρηθεισώ ν συγκλίσεων. Οιτιμές τωνπαραμέτρωνσci, mi καιgsi, απο μειώ θηκανσε σχέση με τις παραδο χές του αρχ ικού σχεδιασμο ύ του έργου. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

30 ΔείκτηςGSI βάσειτης δομής του γεωλογικού σχηματισμού (Hoek, E. and Brown, E.T., 1997). ΔείκτηςGSI βάσειτης δομής του γεωλογικού σχηματισμού του φλύσχη, (Marinos, P., and Hoek, E., 2000). ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

31 ΑΝΑΔΡΟΜΕ Σ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Δεδομένα γεωτεχνικώ ν οργανομε τρήσεων συγκλίσεων Ταξινόμηση των δεδομένων ανά κα τηγορία υποστήριξης (ΙΙΙ, ΙV) Αξιολόγηση των συγκλίσεων ανά κα τηγορία (ΙΙΙ, ΙV) Επιλογή των αντιπροσωπευτικώ ν κα τακόρυφων κα ι οριζοντίω ν με τατοπίσεων ανά κα τηγορία (ΙΙΙ, ΙV) YD, XD Επιλογή των διατομώ ν ελέγχου ανά κα τηγορία (Χ.Θ.) Λήψη γεωτεχνικώ ν παρα μέτρων με βάση την οριστική με λέτη μέτρων προσωρινής υποστήριξης Κατασκε υή προσομοιωμάτων με χρήση του δισδιάστατου FLAC Υπολογισμός με τατοπίσεων YDcal, XDcal Προσομοίω ση β φάσηςδιάνοιξης με τα μέτρα προσωρ. υποστήριξης της οριστικής με λέτης NAI Ydcal = YD κα ι Xdcal = XD OXI Μεταβολή των γεωτεχνικώ ν παρα μέτρων (GSI, σci, mi) NAI ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤ ΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΤΕΛΟ Σ - Επαρκή τα προσωρινά μέτρα ; - Σταθεροποίηση των με τατοπίσεων; - Σταθεροποίηση των εντατικώ ν με γεθών; ΟΧΙ Επιλογή πρόσθετων μέτρων υποστήριξης κα ι βελτίω σηςτης βραχόμα ζας Έλεγχος επάρκε ιας προσωρινών μέτρων υποστήριξης, με τατοπίσεων, κα ι εντατικώ ν με γεθών Προσομοίω ση β φάσης διάνοιξης με τα μέτρα προσωρ. υποστήριξης της οριστικής με λέτης ΟΧΙ - Επαρκή πρόσθετα μέτρα ; - Σταθεροποίηση των με τατοπίσεων; - Σταθεροποίηση των εντατικώ ν με γεθών; ΝΑΙ ΤΕΛΟ Σ ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

32 ΜΕ ΤΡ Α ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Π Ρ Ο ΣΘ ΕΤΕΣΕΡ ΓΑΣΙΕΣΚ ΑΙ Μ ΕΤΑΒΟ ΛΕΣ ΣΤΗΝ Α & Β Φ ΑΣΗ ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧOY Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚ ΟΥΣ4.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ο Χ 1.00m ΣΤΙΣ50 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ. Κ Λ. 1:50 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚ ΕΣΟΠΕΣΦ 76 ΜΗΚ ΟΥΣL=6.00m ΑΝΑ 2.00m ο ΣΤΙΣ120 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ, OΠOY ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΙ. INOΠ ΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚ ΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚ ΥΡ ΟΔΕΜΑ B25 ΠΑΧΟΥΣ20cm ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚ ΕΣΟΠΕΣΦ 76 ΜΗΚ ΟΥΣL=6.00m ΑΝΑ 2.00m ο ΣΤΙΣ120 ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ, OΠ OY ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑΙ. Τσιμεντενέσεις σταθερο πο ίησης ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧOY Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚ ΟΥΣ6.00m ΣΕΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΟΝ ΥΠ ΟΛΟΙΠΟ ΘΟΛΟ. ΖΕΥΓΟΣΑΓΚ ΥΡ ΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗ Σ ΜΕΤΑΛΛΙΚ ΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΡΑΜ ΜΗ "Β " ΓΡΑΜΜΗ "Α" ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ Α Φ ΑΣΗ ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ ΠΛΑΚ Α ΣΥΝ ΔΕΣΗΣΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ (POST-GROUTED) ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ1.00m ΣΤΟΝ ΥΠ ΟΛΟΙΠΟ ΘΟΛΟ. ΖΕΥΓΟΣΑΓΚ ΥΡ ΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗ Σ ΜΕΤΑΛΛΙΚ ΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΚ ΤΥΩΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ LATTICE GIRDER ΤΥΠ ΟΥ 95-28/D28 ANA 1.30m ΠΛΑΚ Α ΣΥΝ ΔΕΣΗΣΠΛΑΙΣΙΩΝ Αγκύρια μεγάλου μήκους Καθαιρέσεις και απο καταστάσεις ρωγματωμένου κελύφους ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ 1.00m ΣΤΙΣΠΑΡΕΙΕΣ. ΔΙΑΔΟΚ ΙΔΑ B ΕΚ ΣΚ ΑΦΗΣ INOΠ ΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚ ΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚ ΥΡ ΟΔΕΜΑ B25 ΠΑΧΟΥΣ20cm ΑΠΛΕΣΗΛΩΣΕΙΣΒΡΑΧΩΝ Φ 25, S500 ΜΗΚΟΥΣ6.00m ΣΕ ΠΕΣΣΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Χ1.00m ΣΤΙΣΠΑΡΕΙΕΣ. Αύξηση στατικού πάχους Ε.Σ. Β φάσης ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

33 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Υ ΓΙΑ ΤΟ Π ΡΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟ Υ ΕΡΓΟ Υ Τρισδιάστατεςελαστοπλαστικές αναλύσεις Προ σαρμο γή παραμέτρωνσχεδιασμο ύ για το φλύσχη Τρο πο πο ίηση βήματοςπρο χώ ρησηςανά κατηγορία Επαναπρο σδιορισμόςαναμενομένωνσυγκλίσεων Έ λεγχοςθεμελίωσηςκελύφους Elephant Feet Αντικατάσταση πλαισίωνlg καιηεα με ΗΕΒ Γεωμετρία ανάστρο φωντόξων Αναλύσεις ευστάθειαςυπο γείωνμετώ πων εκσκαφής Κατηγο ριο πο ίηση διατο μώ ν ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

34 ΤΡ ΙΣ ΔΙΑΣΤΑΤΕ Σ ΕΛΑΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

35 ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑΤΑ Δ ιατηρήθηκε στηνο υσία τηςη αρχ ική τεχ νική λύση τηςε Ο ΑΕ, με ελαφρές επεμβάσεις καιπρο σαρμο γές στα περιθώ ρια εφαρμο γήςτου σχεδιασμο ύ τωνμέτρωνυπο στήριξηςκαιαπο φεύχ θηκανριζικές μεταβο λές Υπηρετήθηκε καιβελτιώ θηκε το χρο νοδιάγραμμα κατασκευήςτου έργο υ, καθώ ςπρο σαρμόστηκε ο σχεδιασμόςσε βήματα προ χώ ρησης, πο υ να εξυπηρετούντις αναγκαίες απο δόσεις χωρίς να επιβαρύνουντα μέτρ α υπο στήριξηςκαιπαρά τη συνδυασμένη λειτουργία δύο καιόχ ιτριώ ν εργοταξίωνόπωςπρο βλεπόταναρχ ικά. Ανεξαρτητοπο ιήθηκε λειτουργικά το σύνολο τηςπαραγωγήςαπό τον επιστημο νικό σχεδιασμό καιτηναξιολόγηση τωνστοιχείων, παρά το γεγονόςότιβεβαίωςεπιφορτίσθηκε με τηνυπο χρέωση τηςπαρο χήςπο λύ μεγάλου πλήθο υςστοιχείωνκαιπρωτογενώ νπληρο φοριώ νπρο ςτο Σύμβο υλο του Αναδόχ ου. Απο κτήθηκε βελτιωμένη επιστημο νική τεκμηρίωση καιτεχνογνωσία υπο στηρικτική τηςμεθοδο λογίαςκατασκευής, όσοναφορά τις διαθέσιμες σύγχρο νεςτεχνικές λύσεις για σήραγγες μεγάλου μήκουςκαιυπερκειμένων σε φλύσχη. ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α"ΟΙ Α ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπουρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος σήραγγας Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 8 η Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες.

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες. ΤΟ Ε.Μ.Π. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Σύστημα Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες. Εφαρμογές στην Εγνατία Οδό Α.Ε.» Καθ. Π. Μαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση Εκτίμηση συγκλίσεων και μέτρων άμεσης υποστήριξης. Γεωτεχνική ταξινόμηση RMR και GSI κατά μήκος σήραγγας. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Γεωλογίας Εργαστήριο και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΑΚ-Β12) Σειρά μεταπτυχιακών διαλέξεων στο ΕΜΠ Ακαδ. Ετος 2007-08 Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 7ης ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 6η ΑΣΚΗΣΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του έργου της Εγνατίας Οδού εβδομήντα τέσσερις οδικές σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 100 χλμ. (ανηγμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ 4. Μέθοδος ανάλυσης Κατά τη διάνοιξη σηράγγων οι µετακινήσεις του εδάφους αρχίζουν σε θέσεις αρκετά εµπρός από

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 7η Σειρά Ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ 1.1.6. ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Δρ Ιωάννης Λέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ A.E. Αθανάσιος Δάλλας ΔΩΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns)

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns) ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι (Caverns) A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ Υπόγειοι Θάλαμοι Διαστάσεις εκσκαφής: Πλάτος:12 m Ύψος: 20 m Μήκος: 40 m Κατασκευή υπογείων θαλάμων (caverns) για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Αναπλ. Καθ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Φορτίσεις Σεισμική Δράση Ιδιο Βάρος Ωθήσεις Γαιών Υδροστατική Φόρτιση Κινητά Φορτία Θερμοκρασιακές Μεταβολές Καταναγκασμοί Κινηματική Αλληλεπίδραση Αδρανειακές Δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες και φορτίσεις σχεδιασµού της τελικής επένδυσης σηράγγων. Παρουσίαση στοιχείων από σήραγγες της Εγνατίας Οδού.

Μεθοδολογίες και φορτίσεις σχεδιασµού της τελικής επένδυσης σηράγγων. Παρουσίαση στοιχείων από σήραγγες της Εγνατίας Οδού. Μεθοδολογίες και φορτίσεις σχεδιασµού της τελικής επένδυσης σηράγγων. Παρουσίαση στοιχείων από σήραγγες της Εγνατίας Οδού. Π.Ι. Φορτσάκης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Υποψήφιος ιδάκτοράς ΕΜΠ. Τοµέας Γεωτεχνικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.Καθηγητής 8 η Σειρά ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Μέθοδος ΝΑΤΜ Η βασική «φιλοσοφία» της ΝΑΤΜ είναι η ενεργοποίηση της αντοχής της περιβάλλουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr (1/28) ΦΕΚ 42, τεύχος Β /20.01.2012 (Απόφαση: Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Χ. Γεωργανόπουλος Θεσσαλονίκη, 15-16/10/99 ΕΟΑΕ και ΕΕΣΥΕ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99 : Φέρουσα (πέτρα) τοιχοπ :

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου. Έλεγχος της κατασκευής του πλοίου

Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου. Έλεγχος της κατασκευής του πλοίου Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου είναι η μελέτη της κατασκευής του πλοίου σε σχέση με την ικανότητα της να φέρει ασφαλώς τις κάθε είδους δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ 9 ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2013-14 04 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού τμήματος της Σήραγγας Σ2 της Εγνατίας Οδού Η παρουσίαση αφορά την μεθοδολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των βελτιωτικών αντιστηρικτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER)

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο του Σ.Ε. (CONSTRUCTION MANAGER) στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η ανάλυση ευστάθειας βραχώδους πρανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣXΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισηγητές: Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ, Δρ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα

5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα 5.2 Έργα με πρανή 5.2.1 Γενικά 5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα Η πλέον συνήθης μέθοδος κατασκευής εξωτερικών λιμενικών έργων, ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι με λιθορριπές διατάσσονται σε τραπεζοειδή πρισματική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη :

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη : Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη : Ανάπτυξη προτύπων αριθμητικών παραδειγμάτων για την υποστήριξη της ορθής εφαρμογής του EAK 2000 και τον έλεγχο προγραμμάτων Η/Υ και Νέου κανονιστικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος σήραγγας Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Γεωλογίας Εργαστήριο και Υδρογεωλογίας Τεχνικής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 8 η Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αποκατάστασης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τόσο της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά,

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν Κατολισθητικά φαινόμενα στην Εγνατία οδό: διάγνωση, αντιμετώπιση, παρακολούθηση Ελένη Σακουμπέντα Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τμηματάρχης Γεωτεχνικών Διεύθυνση Μελετών esakum@egnatia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Σημειώσεις παραδόσεων Καθηγητή Σ Κ Μπαντή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής 2010 Η ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ σ 1 σ 1 σ 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Έως τώρα Καταστατικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική καταπόνιση σε μία διεύθυνση) σ ε Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα