ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)"

Transcript

1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) 1. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.1 Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, γηα δεκηέο ή απψιεηεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε εκπνξεχκαηα ηδηνθηεζίαο ηξίησλ, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο κε ην αλαγξαθφκελν ζην παξφλ ζπκβφιαην ηδηφθηεην θνξηεγφ απηνθίλεην, ζχκθσλα κε ηελ Σχκβαζε Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (CMR). 1.2 Δηδηθφο Όξνο Γηα ηηο κεηαθνξέο θαηεςπγκέλσλ εκπνξεπκάησλ θαη γεληθά θνξηίσλ ρξήδνληα εηδηθέο ζεξκνθξαζίεο ζπληήξεζεο / θαηάςπμεο, θαιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ γηα πνηνηηθή αιινίσζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ εκπνξεχκαηνο πνπ πξνέξρεηαη κφλν απ επζείαο απφ ηελ ηπρφλ δηαθνπή ζπλέπεηα βιάβεο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ κεηαθέξνληνο απηνθηλήηνπ επί (24) είθνζη ηέζζεξηο ζπλερείο ψξεο. Γελ θαιχπηεηαη κε ην παξφλ ε πνηνηηθή αιινίσζε ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ σο άλσ, ζπλεπεία έιιεηςεο θαχζηκεο χιεο ή πνπ νθείιεηαη ζε απεξγίεο θαη / ή αληαπεξγίεο (Lock Outs) ή εξγαηηθέο ηαξαρέο. Δπίζεο δελ θαιχπηεηαη ε πνηνηηθή αιινίσζε γηα πξντφληα ζηα νπνία έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. Τα σο άλσ ηζρχνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη (ππνρξεσηηθνί φξνη): Τα αζθαιηδφκελα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, απνιχησο πγηή, επηκειψο ζπζθεπαζκέλα, θαηάιιεια ζηνηβαγκέλα θαη ζσζηά θαηεςπγκέλα ή ζπληεξεκέλα θαηά ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο Ύπαξμε θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία ζεξκνγξάθνπ ζηνλ ςπθηηθφ ζάιακν κεηαθνξάο, νη θαηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ (ζεξκνγξάθνπ) δχλαληαη λα πεξηέιζνπλ ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ, νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ. 2. ΔΚΣΑΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 2.1 Ζ επζχλε ησλ Αζθαιηζηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ δηεπζέηεζε βάζηκσλ απαηηήζεσλ θαη ηελ αληίθξνπζε αβάζηκσλ απαηηήζεσλ πνπ εγείξνληαη θαηά ηνπ αζθαιηδφκελνπ / απηνθηλεηηζηή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ απνδεκίσζεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Σχκβαζε Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Δκπνξεπκάησλ CMR. 2.2 Eπίζεο ε αζθάιηζε απηή θαιχπηεη ηηο δαπάλεο δηάζσζεο, απνηξνπήο, κεηψζεσο ή εμαθξηβψζεσο ηεο δεκίαο, εθ φζνλ απηή εκπίπηεη ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ θαη εθ φζνλ νη δαπάλεο απηέο είλαη δηθαηνινγεκέλεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Οη δαπάλεο απηέο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβνχλ ηα εηο ην παξφλ αζθαιηζηήξην αλαθεξφκελα αλψηαηα φξηα επζχλεο. 2.2 Ζ θάιπςε επζχλεο επεθηείλεηαη επίζεο θαη γηα φιεο ηηο άκεζεο πιηθέο απψιεηεο ή δεκηέο, πνπ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ηα εκπνξεχκαηα ηδηνθηεζίαο ηξίησλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ κε νρεκαηαγσγφ πινίν, πνπ εθηειεί δξνκνιφγηα γξακκήο. 2.3 Τν παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα ζεσξείηαη σο δεπηεξεχνλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Οπνηαδήπνηε άιιε αζθάιηζε πνπ θαιχπηεη θηλδχλνπο Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (CMR), αλεμάξηεηα κεηαμχ πνίσλ έρεη ζπλαθζεί, ζα έρεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο παξνχζαο αζθάιηζεο. 3. ΑΝΧΣΑΣΑ ΟΡΗΑ ΚΑΛΤΦΖ Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ, ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην απηφ, δελ ζα μεπεξλά ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ηνπ ζπκβνιαίνπ, αλά θνξηεγφ απηνθίλεην κεηά ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ ή ησλ ξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ ηνπ ή ηελ νξηδφκελε ζηα άξζξα 23 & 25 ηεο Σχκβαζεο Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (CMR), φπνην απφ ηα δχν πνζά είλαη κηθξφηεξν. ελίδα 1 από 7

2 Σε πεξίπησζε θφξησζεο πνπ ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ αλψηαην φξην ζα πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη έγθαηξα & εγγξάθσο νη Αζθαιηζηέο. Ζ θάιπςε ζα ηζρχεη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγγξαθεο απνδνρήο ησλ Αζθαιηζηψλ κε φξνπο θαη αζθάιηζηξα πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ αλά πεξίπησζε. 4. ΣΑΞΗΓΗ / ΣΡΟΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ : Απφ θαη πξνο Απζηξία, Βέιγην, Κχπξνο, Τζερία, Γαλία, Δζζνλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Λάηβηα, Ληζνπαλία, Οιιαλδία, Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Σνπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ννξβεγία. Οδηθψο κε T.I.R. Φ.Γ.Φ. ηδηνθηεζίαο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ σο αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. Τα θνξηεγά πνπ εθηεινχλ ηηο κεηαθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πηλαθίδεο κε αξηζκνχο θπθινθνξίαο ησλ παξαπάλσ ρσξψλ θαη κφλν απηψλ. 5. ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 5.1 Γεληθά εκπνξεχκαηα, ζε θαηάιιειε, επαγγεικαηηθή ζπζθεπαζία θαη ζηνηβαζία, ζε groupage θαη πιήξε θνξηία. 5.2 Γηα ηε κεηαθνξά ηνμηθψλ, επθιέθησλ, εθξεθηηθψλ θαη γεληθά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Οη κεηαθνξέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαζψο θαη ηνπ IMDG (International Maritime Dangerous Goods) πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ ηνπο ΓηεζλείοΟξγαληζκνχο U.N., MO (International Maritime Organization), RID/ADR θαη IATA, Ο ηξφπνο ζπζθεπαζίαο θαη ζηνηßαζίαο απηψλ ζα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε µεηαθνξά ηνπο, ζχµθσλα µε ηε ζρεηηθή Ννµνζεζία θαη Οξγαληζµνχο Τα µεηαθνξηθά µέζα θαη νη νδεγνί απηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ηηο απαηηνχµελεο άδεηεο θαη πιηθά µέζα, σο πξνßιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή Ννµνζεζία θαη Οξγαληζµνχο Θα ζπλνδεχνληαη µε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη επίζεµα έγγξαθα (π.ρ. Declaration of Dangerous Goods - Dangerous Packing Certificate). 5.3 Δξαιπούνται: επγελή κέηαιια, πνηθηινηξφπσο επεμεξγαζκέλα πνιχηηκα κέηαιια κεηαηξαπέληα ή φρη ζε λνκίζκαηα, θνζκήκαηα, πνιχηηκνη ιίζνη, ραξηνλνκίζκαηα, αμηφγξαθα θάζε είδνπο, έγγξαθα θαη επίζεκα πηζηνπνηεηηθά γξακκαηφζεκα, θαη ζρεδηαγξάκκαηα, κεηνρέο, νκφινγα, ηίηινη, ραξηφζεκα, πηζησηηθνί ηίηινη, πξσηφηππα απηψλ θαη κήηξεο, εηθαζηηθά, γιππηά, αγάικαηα, πίλαθεο, αληίθεο, έξγα ηέρλεο θαη γεληθά αληηθείκελα ζπιιεθηηθήο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο ινπινχδηα (φρη απνμεξακέλα), θαχζηκα, πεηξειαηνεηδή (φρη ιηπαληηθά), ππξεληθά θαη / ή ξαδηελεξγά πιηθά, ππξνκαρηθά, ππξνηερλήκαηα θαη γεληθά εθξεθηηθέο χιεο, θαπλφ, ηζηγάξα, πνχξα, αιθννινχρα πνηά (κπχξεο & θξαζί θαιχπηνληαη), ρχδελ θνξηία, βακβάθη, laptops, πξνζσπηθνί Ζ/Υ, ηζηπ ινγηζκηθνχ, θηλεηά ηειέθσλα & αμεζνπάξ θηλεηήο ηειεθσλίαο, δψληα δψα, νηθνζθεπέο, πξνζσπηθά είδε, εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ θαη γηα ηα νπνία έρεη ιάβεη γλψζε ν κεηαθνξέαο. Σε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζζνχλ θνξηία πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ εμαηξέζεηο ζα πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη έγθαηξα & εγγξάθσο νη Αζθαιηζηέο. Ζ θάιπςε ζα ηζρχεη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγγξαθεο απνδνρήο ησλ Αζθαιηζηψλ κε φξνπο θαη αζθάιηζηξα πνπ ζα ζπκθσλνχληαη αλά πεξίπησζε. ελίδα 2 από 7

3 6. ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΣΖ ΚΑΛΤΦΔΧ 6.1 Οη θάησζη πεξηπηψζεηο εμαηξνχληαη ηεο θαιχςεσο: Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαθνξέο θαηά ηηο νπνίεο παξαβηάδνληαη δεκφζηνη θαλνληζκνί, π.ρ. κεηαθνξά ρσξίο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο, ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, ή ησλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο Πεξαηηέξσ εμαηξνχληαη απαηηήζεηο απνδεκηψζεσο πξνεξρφκελεο απφ δεκίεο ή απψιεηεο ηηο νπνίεο ν αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, νη πιεξεμνχζηνί ηνπ, νη αλεμάξηεηνη δηεπζπληέο ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ ή νη πξνζηηζέληεο απηνχ (πξάθηνξεο, αληαπνθξηηέο, βνεζνί εθπιήξσζεο, θιπ) πξνμέλεζαλ απφ ελέξγεηα ή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ηζνδπλακεί κε «εζειεκέλε θαθή δηαρείξηζε». Δπίζεο, απαηηήζεηο πνπ εγείξνληαη απφ πξφζεζε, ή απφ βαξεία ακέιεηα άιισλ πξαθηφξσλ ηνπ αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, εθ φζνλ ν αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο ή νπνηνδήπνηε απφ ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ελήξγεζε κε ακέιεηα θαηά ηελ επηινγή ή ηελ επνπηεία ησλ πξαθηφξσλ Aπφ θαηλφκελα πνπ πξνθαινχληαη απφ κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ ππξήλα ηνπ αηφκνπ ή απφ ηερλεηή επηηάρπλζε αηφκσλ, απφ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα, πξνεξρφκελε απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπν Aπφ ξαδηελέξγεηα, ηνμηθφηεηα, έθξεμε ή άιινπο θηλδχλνπο ή κνιπζκαηηθέο ηδηφηεηεο νηαζδήπνηε ππξεληθήο εγθαηάζηαζεο ή εμαξηήκαηνο Απφ ηε ζράζε, ηήμε ηνπ ππξήλα ζε πνιεκηθφ φπιν ή απφ θάζε ζρεηηθή πξνο ηνχην αληίδξαζε ή ξαδηελεξγφ δχλακε ή νπζία Απαηηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε κεηαθνξά ππξεληθψλ αγαζψλ ή ξαδηελεξγψλ νπζηψλ Απψιεηα ή δεκία πνπ έρεη πξνθιεζεί, έρεη ζπκβεί ή είλαη ζπλέπεηα άκεζα ή έκκεζα πνιέκνπ, εηζβνιήο, πξάμεο μέλεο δχλακεο, ερζξνπξαμηψλ ή πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ (αλεμάξηεηα αλ ν πφιεκνο έρεη θεξπρζεί ή φρη), εμέγεξζεο, θαηάζρεζεο ή θαηαζηξνθήο ή επίηαμεο κε εληνιή ηεο θπβέξλεζεο ή νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο αξρήο, εγθαηαιειεηκκέλεο λάξθεο, ηνξπίιεο, βφκβεο ή άιια εγθαηαιειεηκκέλα πνιεκηθά φπια, απεξγνχο, αληαπεξγνχο ή πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαηηθέο ηαξαρέο, ζηάζεηο ή ιατθέο ηαξαρέο, απεξγίεο, αληαπεξγίεο, ελέξγεηεο νπνηνπδήπνηε ηξνκνθξάηε ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ελεξγεί κε πνιηηηθά θίλεηξα Μφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ Αζθαιηζκέλνπ απηνθηλεηηζηή θαη ηδηνθηεηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, εθηφο θαη αλ εγγξάθσο γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηνπο αζθαιηζηέο Δπζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 7,11, 29,38 θαη 40 ηεο ζχκβαζεο CMR Εεκηέο ή απψιεηεο ζε νρήκαηα πνπ θηλνχληαη απηνδχλακα (ηδία δπλάκεη), ή ξπκνπιθνχληαη Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ θιάδνπ απηνθηλήηνπ, θιάδνπ αζηηθήο επζχλεο, ή άιινπ θιάδνπ αζθάιηζεο Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππέξβαζε ησλ φξσλ παξάδνζεο πνπ ήηαλ αλεπαξθείο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ή είραλ αλεπηθχιαθηα ζπκθσλεζεί θαζψο θαη απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκθσλεκέλεο πνηληθέο ξήηξεο Απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 26 ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (CMR), εθ φζνλ ζπλίθζεζαλ ηέηνηα ζπκβφιαηα ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αζθαιηζηή Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε νπζηαζηηθά ειαηηψκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, ηελ άξζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε εχινγα νη αζθαιηζηέο λα απαηηήζνπλ ιφγσ πξνγελέζηεξεο απψιεηαο ή δεκηάο θαη ησλ νπνίσλ ηελ άξζε δήηεζαλ νη αζθαιηζηέο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξνεηδνπνηψληαο ηνλ γηα ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηεισλεηαθνχο θηλδχλνπο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, δαζκνχο, θφξνπο Απαηηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε θαηάζρεζε ζχιιεςε, θξάηεζε θαη ζπλέπεηεο απηψλ, ζε πνηλέο, πξφζηηκα θαη γεληθά δηθαζηηθέο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο Εεκηά ή απψιεηα ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο ηνπ νρήκαηνο γηα ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη θαη γηα ην νπνίν ν Αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο, γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη φηη ε αθαηαιιειφηεηα απηή ζα ζπληεινχζε ζηελ επέιεπζε ηεο δεκηάο. ελίδα 3 από 7

4 Σσκαηηθέο βιάβεο θαη/ή πιηθέο δεκηέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ γεληθή αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ Zεκηέο ή απψιεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα εκπνξεχκαηα απφ ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ επηβαίλνπλ ζην κεηαθνξηθφ κέζν. 6.2 Δμαηξνχληαη πιένλ ησλ αλσηέξσ, αμηψζεηο : Αλαγφκελεο ζε ζπκβάζεηο απνζεθεχζεσο, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απνζεθεχζεηο αγαζψλ πνπ δελ ελέρνληαη ζηε ζχκβαζε κεηαθνξάο Πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθεξεγγπφηεηα ή ηελ αζέηεζε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αζθαιηδνκέλνπ Ζ φπνηα επζχλε, θφζηνο ή έμνδα γηα ηα νπνία ν αζθαιηδφκελνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο απφ άιιν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Κάζε επζχλε, θφζηνο ή έμνδα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ή νθείινληαλ ζε νπνηαδήπνηε αλέληηκε, αζέκηηε, δφιηα ή πνηληθή ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ αζθαιηδνκέλνπ Σε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηδφκελνο έρεη απαίηεζε γλσξίδνληαο φηη απηή είλαη ςεπδήο ή δφιηα, ηφηε ε θάιπςε θαζίζηαηαη εμ' αξρήο άθπξε. 6.3 Τέινο εμαηξνχληαη απαηηήζεηο, πνπ νθείινληαη άκεζα ή έκκεζα : Σε απηαλάθιεμε ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ Σε ίδην ειάηησκα ή εγγελείο ηδηφηεηεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηνινγηθήο θζνξάο, ζπλήζεο απψιεηα βάξνπο ή φγθνπ, ειαηησκαηηθή ή αλεπαξθήο ζπζθεπαζία. Ωο ζπζθεπαζία λνείηαη θαη ε ζηνηβαζία κέζα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηην (CONTAINER) ή μπινθηβψηην Σε θαζπζηέξεζε θάζε κνξθήο ζηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ζε παξαβίαζε απνθιεηζκνχ, ιαζξεκπφξην θαη γεληθά απαγνξεπκέλεο ή παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Δπαθφινπζεο δεκίεο ησλ σο άλσ έζησ θαη εάλ είλαη απφξξνηα θαιππηφκελνπ θηλδχλνπ. 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ 7.1 Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδηθήο κεηαθνξάο ην θνξηεγφ απηνθίλεην δηαλπθηεξεχζεη ή ζηαζκεχζεη, απηή ε δηαλπθηέξεπζε ή ζηάζκεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν ζε θπιαζζφκελν ρψξν επί θαηαβνιήο αληηηίκνπ θαη παξαιαβήο ζρεηηθήο απφδεημεο θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ζε δεκφζην ή άιιν θεληξηθφ ζεκείν ή ελ ιεηηνπξγία ρψξν αιιά πάληα θσηηδφκελν, θαζψο θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ νδεγνχ ή/θαη ζπλνδεγνχ. Πιένλ ηνχηνπ ην θνξηεγφ απηνθίλεην (ειθπζηήξαο θαη ζπξφκελν / επηθαζήκελν) πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ην νπνίν ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία έζησ θαη γηα νιηγφιεπηε απνκάθξπλζε ηνπ νδεγνχ ή ησλ νδεγψλ. 7.2 Δπίζεο, ν Αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο ππνρξενχηαη : Να παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ ηερληθή θαη κεραληθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο θαη λα επηζθεπάδεη νπνηεζδήπνηε βιάβεο εκθαλίδνληαη, ρσξίο θαζπζηέξεζε Να ειέγρεη πάληα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αδηάβξνρνπ θαιχκκαηνο (κνπζακά), θαη λα θξνληίδεη έηζη ψζηε λα είλαη δεκέλν πάληα θαλνληθά ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο. Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο νηαζδήπνηε θζνξάο ή άιινπ πξνβιήκαηνο, λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε ηαθηνπνίεζή ηνπ H κεηαθνξά λα εθηειείηαη ηεξψληαο πάληα ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο Ο νδεγφο θάζε θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ή φπνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο δχν νδεγνχο, πξέπεη λα είλαη θάηνρνο/νη θαλνληθήο άδεηαο νδήγεζεο Ζ ζηνηβαζία ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θνξηεγφ απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηηθή Τν βάξνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην σθέιηκν θνξηίν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Άδεηα Κπθινθνξίαο ή ζε πεξίπησζε εηδηθψλ κεηαθνξψλ, ην επηπιένλ βάξνο λα είλαη επηηξεπφκελν απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο Σε πεξίπησζε φπνπ ν αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ, νη εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη ηνπ ή νη δηεπζπληέο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ παξαβαίλνπλ νπνηεζδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο, ν αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο γηα απνδεκίσζε. ελίδα 4 από 7

5 7.3. Δθ φζνλ ν αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο παξαβαίλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν ή πνπ απνηειεί ζπκθσλεκέλν ζπκβαηηθφ φξν ζπκβνιαίνπ, νη αζθαιηζηέο ζα απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο γηα απνδεκίσζε. 8. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ / ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ / ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟ ΕΖΜΗΧΝ Ο αζθαιηδφκελνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη ηα αλαγσγηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη απαηηήζεηο έλαληη ηξίησλ. Οθείιεη επίζεο, πάληνηε λα γλσζηνπνηεί ζηνπο ηξίηνπο ηελ επζχλε ηνπο εγγξάθσο, λα θνηλνπνηεί ζηνπο αζθαιηζηέο ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη λα εθρσξεί ζε απηνχο ηα αλαγσγηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαηφπηλ εληνιήο ηνπο Ο αζθαιηδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ αλαγλσξίδεη ή λα εθρσξεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ αζθαιηζηψλ Ο αζθαιηδφκελνο δελ ζα παξαδερζεί επζχλε, ή δηαθαλνλίζεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε, ή ζπκθσλήζεη ηελ φπνηα απψιεηα, ή ππνζηεί φπνην θφζηνο θαη έμνδα ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ γηα ηα νπνία ν αζθαιηδφκελνο αλαδεηά απνδεκίσζε, ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ησλ αζθαιηζηψλ νη νπνίνη ζα δηθαηνχληαη λα αλαιακβάλνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ζην φλνκα ηνπ αζθαιηδφκελνπ ηελ ππεξάζπηζε ή ην δηαθαλνληζκφ νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο Να ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ή κείσζε ηπρφλ απψιεηαο ή δεκηάο, λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε πιεξνθνξία θαη λα ηεξεί νπνηεζδήπνηε νδεγίεο δίλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο Σε πεξίπησζε αγσγήο απνδεκίσζεο θαηά ηνπ Αζθαιηδφκελνπ, απηφο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ δχν (2) εξγάζηκέο εκέξεο ηνπο Αζθαιηζηέο παξαδίλνληαο ηνπο ηα θνηλνπνηνχκελα ζε απηφλ δηθφγξαθα ή θιεηήξηα Ο αζθαιηδφκελνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη γξαπηψο ζηνπο αζθαιηζηέο νπνηνδήπνηε γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ζε απαίηεζε ελαληίνλ ηνπ απφ κεηαθνξέο εκπίπηνπζεο ζην παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Ζ αλαγγειία ζα γίλεηαη ακέζσο ή εληφο κίαο εβδνκάδαο (7 εκεξψλ) απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αζθαιηδφκελνο έιαβε γλψζε ηνπ αληίζηνηρνπ γεγνλφηνο Ο αζθαιηδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνπο Αζθαιηζηέο θαη λα πεξηκέλεη ηηο ππνδείμεηο ηνπο, γηα ηε λνκηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ φηαλ απηέο αθνινπζνχλ ηε δηθαζηηθή νδφ. Σηελ πεξίπησζε απηή, νη Αζθαιηζηέο ππνρξενχληαη κε δηθφ ηνπο θίλδπλν θαη κε δηθά ηνπο έμνδα, λα αλαιακβάλνπλ απηφ ην δηθαζηηθφ αγψλα, λα δηνξίζνπλ πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο, λα πξνβνχλ ζε φια ηα απαηηνχκελα δηαβήκαηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηδφκελνπ, πξνο απφθξνπζε ηεο δηθαζηηθά δηεθδηθνχκελεο απαίηεζεο θαη πξνο ηαθηνπνίεζε απηήο εμ' ηδίσλ ηεο είηε δηθαζηηθψο, είηε εμσδίθσο, κέζα ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα Σε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, θσηηάο, ιεζηείαο, νιηθήο θινπήο ή κεξηθήο θινπήο ε νπνία επέπεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, ν αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο θαη / ή πξνζηεζέληεο ηνπ θαη / ή αληαπνθξηηέο ηνπ ππνρξενχληαη λα εηδνπνηήζνπλ ακέζσο ηηο Αζηπλνκηθέο ή Ππξνζβεζηηθέο ή άιιεο Γεκφζηεο Αξρέο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπκβάληνο. 8.2 Αλ ν αζθαιηδφκελνο παξαβεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηφηε νη αζθαιηζηέο απαιιάζζνληαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην παξφλ ζπκβφιαην ππνρξεψζεηο ηνπο. 9. ΑΝΑΓΧΓΗΚΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά παληφο ηξίηνπ ππεπζχλνπ γηα ηε δεκηά κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηέβαιε. 10. ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Ζ εθθαζάξηζε ησλ δεκηψλ γίλεηαη κε βάζε έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ ζπληάζζεηαη απφ πξαγκαηνγλψκνλα νξηδφκελν απφ ηνπο Αζθαιηζηέο εθ φζνλ θξηζεί αλαγθαίν. Σε πεξίπησζε πνπ δελ απνδέρεηαη ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε ν Αζθαιηδφκελνο, έρεη δηθαίσκα λα δηνξίζεη έλα πξαγκαηνγλψκνλα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ. ελίδα 5 από 7

6 Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ, ε επηηξνπή πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηξίην πξαγκαηνγλψκνλα πνπ δηνξίδεηαη κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ ή ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ. Καζέλα απφ ηα κέξε θαηαβάιιεη ηελ ακνηβή ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα ηνπ θαη εθείλε ηνπ ηξίηνπ, θαηαβάιιεηαη θαηά ην ήκηζπ, απφ ηνπο Αζθαιηζηέο θαη θαηά ην άιιν ήκηζπ απφ ηνλ Αζθαιηδφκελν. 11. ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΧΝ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ 11.1 Ο Αζθαιηδφκελνο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο κέρξη λα: Απνδείμεη επηζήκσο ηελ αίηεζε απνδεκηψζεσο εθ κέξνπο ησλ λνκίκσλ ηδηνθηεηψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο ή ησλ αζθαιηζηψλ νη νπνίνη θαηέβαιιαλ πξνο ηνχην απνδεκίσζε Γειψζεη εάλ θαη πνηα άιια αζθαιηζηήξηα κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ αμίσζε αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο γηα ην ίδην ην γεγνλφο 11.2 Οιφθιεξε ε αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αζθαιηδφκελν ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή εμνθιεηηθή απφδεημε, εθηφο θαη αλ άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.ο Αζθαιηδφκελνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη αλαινγηθά ην πνζφ πνπ εηζέπξαμε ζηνπο λφκηκνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ Ο Αζθαιηδφκελνο δειψλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη αλαιακβάλεη θάζε επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκηψζεσο ζηνπο επηκέξνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απαιιάζζεη απφ ηψξα ηνπο Αζθαιηζηέο απφ νπνηαδήπνηε ελδερφκελε άκεζε αγσγή θαη / ή αμίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, αλαιακβάλεη δε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηνπο Αζθαιηζηέο, κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε, νπνηνδήπνηε πνζφ απηνί ζα ππνρξεσζνχλ λα πιεξψζνπλ κε δηθαζηηθή απφθαζε θαζψο θαη ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ηηο ακνηβέο ησλ δηθεγφξσλ. 12. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 12.1 Τα παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη απαξαίηεηα θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αζθαιηδφκελν ρσξίο θαζπζηέξεζε, πξνθεηκέλνπ νη Αζθαιηζηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ζρεηηθφ θάθειν δεκίαο : Αλαγγειία δεκηάο Έθζεζε δεκηάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αζθαιηδφκελν θαη απφ ηνλ νδεγφ ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ Αληίγξαθν θνξησηηθήο θαη / ή άιιεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο ή δειηίν απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ θαη ζηελ πεξίπησζε νκαδηθήο κεηαθνξάο αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ θνξηίσλ Αληίγξαθν : α) ηνπ νξηζηηθνχ ηηκνινγίνπ ησλ εκπνξεπκάησλ β) ηνπ δπγνινγίνπ ( αλ ππάξρεη) γ) ηνπ ηηκνινγίνπ είζπξαμεο λαχισλ Λνγαξηαζκφο απαίηεζεο ηνπ / ησλ δηθαηνχρνπ / σλ απνδεκίσζεο Έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή άιιε επίζεκε έγγξαθε απφδεημε απφ ηηο Αξρέο γηα ηελ έθηαζε ηεο απψιεηαο ή δεκηάο Δπίζεκν Γειηίν Σπκβάλησλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηνπ ηφπνπ πνπ ζπλέβε ε δεκηά ή ην αηχρεκα Τελ αιιεινγξαθία κε ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά κε ηελ επζχλε θαη / ή αμηψζεηο ηνπο γηα ηελ απψιεηα ή δεκηά Σε πεξίπησζε δεκηάο ή απψιεηαο, θαηά ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα εγεξζεί αμίσζε απνδεκηψζεσο θαηά ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία ζα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο δεκίαο, ζα θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζε ζπλελλφεζε κε Αζθαιηζηέο ή ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ δηεξεχλεζε ηεο ππνζέζεσο. 13. ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟΣΖΣΑ Ο Αζθαιηζκέλνο παξέρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα πξνο ηνπο Αζθαιηζηέο, εθφζνλ απηνί δελ ακθηζβεηνχλ ηελ απφ ηε ζχκβαζε ππνρξέσζε ηνπο, λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ελψπηνλ θάζε Γηθαζηεξίνπ, Γεκφζηαο ή άιιεο Αξρήο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ εληφο ή εθηφο ελίδα 6 από 7

7 Διιάδνο γηα ηελ αληίθξνπζε αμηψζεσλ ηξίησλ ελαληίνλ ηνπ, ππνρξενχηαη δε λα ρνξεγεί πξνο ηνπο Αζθαιηζηέο ή ηνπο ππνδεηθλπφκελνπο απφ απηή δηθαζηηθνχο παξαζηάηεο, ηα απαξαίηεηα γεληθά θαη εηδηθά δηθαζηηθά πιεξεμνχζηα. Οη Αζθαιηζηέο δηθαηνχληαη λα πξνβαίλνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη κέρξη ηα φξηα ηεο ππνρξέσζεο ηνπο ζε ζπκβηβαζηηθφ δηαθαλνληζκφ απαηηήζεσλ ηξίησλ ελαληίνλ ηνπο ή ελαληίνλ ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ. 14. ΑΚΤΡΧΖ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ Τν Αζθαιηζηήξην Σπκβφιαην, κπνξεί λα αθπξσζεί νπνηεδήπνηε εθ φζνλ ππάξμεη 30ήκεξε πξνεηδνπνίεζε κε fax ή ζπζηεκέλε επηζηνιή, ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ή πξφζζεηε πξάμε απφ ηνπο Αζθαιηζηέο. Τα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη ην ηαμίδη ηεο κεηαθνξάο θαηά ηελ έλλνηα ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Σε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ελφο απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, νη αζθαιηζηέο ζα ιάβνπλ θαη ζα παξαθξαηήζνπλ αλάινγν κέξνο απφ ηα έσο ηνχδε θαηαβιεζέληα (δεδνπιεπκέλα) αζθάιηζηξα. 15. ΓΧΗΓΗΚΗΑ Τν παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ππφθεηηαη ζηνλ Διιεληθφ Νφκν. Σε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα φξνπο, θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. ελίδα 7 από 7

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα