ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)"

Transcript

1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) 1. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.1 Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, γηα δεκηέο ή απψιεηεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε εκπνξεχκαηα ηδηνθηεζίαο ηξίησλ, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο κε ην αλαγξαθφκελν ζην παξφλ ζπκβφιαην ηδηφθηεην θνξηεγφ απηνθίλεην, ζχκθσλα κε ηελ Σχκβαζε Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (CMR). 1.2 Δηδηθφο Όξνο Γηα ηηο κεηαθνξέο θαηεςπγκέλσλ εκπνξεπκάησλ θαη γεληθά θνξηίσλ ρξήδνληα εηδηθέο ζεξκνθξαζίεο ζπληήξεζεο / θαηάςπμεο, θαιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ γηα πνηνηηθή αιινίσζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ εκπνξεχκαηνο πνπ πξνέξρεηαη κφλν απ επζείαο απφ ηελ ηπρφλ δηαθνπή ζπλέπεηα βιάβεο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ κεηαθέξνληνο απηνθηλήηνπ επί (24) είθνζη ηέζζεξηο ζπλερείο ψξεο. Γελ θαιχπηεηαη κε ην παξφλ ε πνηνηηθή αιινίσζε ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ σο άλσ, ζπλεπεία έιιεηςεο θαχζηκεο χιεο ή πνπ νθείιεηαη ζε απεξγίεο θαη / ή αληαπεξγίεο (Lock Outs) ή εξγαηηθέο ηαξαρέο. Δπίζεο δελ θαιχπηεηαη ε πνηνηηθή αιινίσζε γηα πξντφληα ζηα νπνία έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. Τα σο άλσ ηζρχνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη (ππνρξεσηηθνί φξνη): Τα αζθαιηδφκελα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, απνιχησο πγηή, επηκειψο ζπζθεπαζκέλα, θαηάιιεια ζηνηβαγκέλα θαη ζσζηά θαηεςπγκέλα ή ζπληεξεκέλα θαηά ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο Ύπαξμε θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία ζεξκνγξάθνπ ζηνλ ςπθηηθφ ζάιακν κεηαθνξάο, νη θαηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ (ζεξκνγξάθνπ) δχλαληαη λα πεξηέιζνπλ ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ, νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ. 2. ΔΚΣΑΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 2.1 Ζ επζχλε ησλ Αζθαιηζηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ δηεπζέηεζε βάζηκσλ απαηηήζεσλ θαη ηελ αληίθξνπζε αβάζηκσλ απαηηήζεσλ πνπ εγείξνληαη θαηά ηνπ αζθαιηδφκελνπ / απηνθηλεηηζηή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ απνδεκίσζεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Σχκβαζε Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Δκπνξεπκάησλ CMR. 2.2 Eπίζεο ε αζθάιηζε απηή θαιχπηεη ηηο δαπάλεο δηάζσζεο, απνηξνπήο, κεηψζεσο ή εμαθξηβψζεσο ηεο δεκίαο, εθ φζνλ απηή εκπίπηεη ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ θαη εθ φζνλ νη δαπάλεο απηέο είλαη δηθαηνινγεκέλεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Οη δαπάλεο απηέο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβνχλ ηα εηο ην παξφλ αζθαιηζηήξην αλαθεξφκελα αλψηαηα φξηα επζχλεο. 2.2 Ζ θάιπςε επζχλεο επεθηείλεηαη επίζεο θαη γηα φιεο ηηο άκεζεο πιηθέο απψιεηεο ή δεκηέο, πνπ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ηα εκπνξεχκαηα ηδηνθηεζίαο ηξίησλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ κε νρεκαηαγσγφ πινίν, πνπ εθηειεί δξνκνιφγηα γξακκήο. 2.3 Τν παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα ζεσξείηαη σο δεπηεξεχνλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Οπνηαδήπνηε άιιε αζθάιηζε πνπ θαιχπηεη θηλδχλνπο Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (CMR), αλεμάξηεηα κεηαμχ πνίσλ έρεη ζπλαθζεί, ζα έρεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο παξνχζαο αζθάιηζεο. 3. ΑΝΧΣΑΣΑ ΟΡΗΑ ΚΑΛΤΦΖ Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ, ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην απηφ, δελ ζα μεπεξλά ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ηνπ ζπκβνιαίνπ, αλά θνξηεγφ απηνθίλεην κεηά ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ ή ησλ ξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ ηνπ ή ηελ νξηδφκελε ζηα άξζξα 23 & 25 ηεο Σχκβαζεο Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (CMR), φπνην απφ ηα δχν πνζά είλαη κηθξφηεξν. ελίδα 1 από 7

2 Σε πεξίπησζε θφξησζεο πνπ ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ αλψηαην φξην ζα πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη έγθαηξα & εγγξάθσο νη Αζθαιηζηέο. Ζ θάιπςε ζα ηζρχεη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγγξαθεο απνδνρήο ησλ Αζθαιηζηψλ κε φξνπο θαη αζθάιηζηξα πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ αλά πεξίπησζε. 4. ΣΑΞΗΓΗ / ΣΡΟΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ : Απφ θαη πξνο Απζηξία, Βέιγην, Κχπξνο, Τζερία, Γαλία, Δζζνλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Λάηβηα, Ληζνπαλία, Οιιαλδία, Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Σνπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ννξβεγία. Οδηθψο κε T.I.R. Φ.Γ.Φ. ηδηνθηεζίαο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ σο αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. Τα θνξηεγά πνπ εθηεινχλ ηηο κεηαθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πηλαθίδεο κε αξηζκνχο θπθινθνξίαο ησλ παξαπάλσ ρσξψλ θαη κφλν απηψλ. 5. ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 5.1 Γεληθά εκπνξεχκαηα, ζε θαηάιιειε, επαγγεικαηηθή ζπζθεπαζία θαη ζηνηβαζία, ζε groupage θαη πιήξε θνξηία. 5.2 Γηα ηε κεηαθνξά ηνμηθψλ, επθιέθησλ, εθξεθηηθψλ θαη γεληθά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Οη κεηαθνξέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαζψο θαη ηνπ IMDG (International Maritime Dangerous Goods) πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ ηνπο ΓηεζλείοΟξγαληζκνχο U.N., MO (International Maritime Organization), RID/ADR θαη IATA, Ο ηξφπνο ζπζθεπαζίαο θαη ζηνηßαζίαο απηψλ ζα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε µεηαθνξά ηνπο, ζχµθσλα µε ηε ζρεηηθή Ννµνζεζία θαη Οξγαληζµνχο Τα µεηαθνξηθά µέζα θαη νη νδεγνί απηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ηηο απαηηνχµελεο άδεηεο θαη πιηθά µέζα, σο πξνßιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή Ννµνζεζία θαη Οξγαληζµνχο Θα ζπλνδεχνληαη µε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη επίζεµα έγγξαθα (π.ρ. Declaration of Dangerous Goods - Dangerous Packing Certificate). 5.3 Δξαιπούνται: επγελή κέηαιια, πνηθηινηξφπσο επεμεξγαζκέλα πνιχηηκα κέηαιια κεηαηξαπέληα ή φρη ζε λνκίζκαηα, θνζκήκαηα, πνιχηηκνη ιίζνη, ραξηνλνκίζκαηα, αμηφγξαθα θάζε είδνπο, έγγξαθα θαη επίζεκα πηζηνπνηεηηθά γξακκαηφζεκα, θαη ζρεδηαγξάκκαηα, κεηνρέο, νκφινγα, ηίηινη, ραξηφζεκα, πηζησηηθνί ηίηινη, πξσηφηππα απηψλ θαη κήηξεο, εηθαζηηθά, γιππηά, αγάικαηα, πίλαθεο, αληίθεο, έξγα ηέρλεο θαη γεληθά αληηθείκελα ζπιιεθηηθήο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο ινπινχδηα (φρη απνμεξακέλα), θαχζηκα, πεηξειαηνεηδή (φρη ιηπαληηθά), ππξεληθά θαη / ή ξαδηελεξγά πιηθά, ππξνκαρηθά, ππξνηερλήκαηα θαη γεληθά εθξεθηηθέο χιεο, θαπλφ, ηζηγάξα, πνχξα, αιθννινχρα πνηά (κπχξεο & θξαζί θαιχπηνληαη), ρχδελ θνξηία, βακβάθη, laptops, πξνζσπηθνί Ζ/Υ, ηζηπ ινγηζκηθνχ, θηλεηά ηειέθσλα & αμεζνπάξ θηλεηήο ηειεθσλίαο, δψληα δψα, νηθνζθεπέο, πξνζσπηθά είδε, εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ θαη γηα ηα νπνία έρεη ιάβεη γλψζε ν κεηαθνξέαο. Σε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζζνχλ θνξηία πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ εμαηξέζεηο ζα πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη έγθαηξα & εγγξάθσο νη Αζθαιηζηέο. Ζ θάιπςε ζα ηζρχεη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγγξαθεο απνδνρήο ησλ Αζθαιηζηψλ κε φξνπο θαη αζθάιηζηξα πνπ ζα ζπκθσλνχληαη αλά πεξίπησζε. ελίδα 2 από 7

3 6. ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΣΖ ΚΑΛΤΦΔΧ 6.1 Οη θάησζη πεξηπηψζεηο εμαηξνχληαη ηεο θαιχςεσο: Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαθνξέο θαηά ηηο νπνίεο παξαβηάδνληαη δεκφζηνη θαλνληζκνί, π.ρ. κεηαθνξά ρσξίο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο, ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, ή ησλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο Πεξαηηέξσ εμαηξνχληαη απαηηήζεηο απνδεκηψζεσο πξνεξρφκελεο απφ δεκίεο ή απψιεηεο ηηο νπνίεο ν αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, νη πιεξεμνχζηνί ηνπ, νη αλεμάξηεηνη δηεπζπληέο ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ ή νη πξνζηηζέληεο απηνχ (πξάθηνξεο, αληαπνθξηηέο, βνεζνί εθπιήξσζεο, θιπ) πξνμέλεζαλ απφ ελέξγεηα ή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ηζνδπλακεί κε «εζειεκέλε θαθή δηαρείξηζε». Δπίζεο, απαηηήζεηο πνπ εγείξνληαη απφ πξφζεζε, ή απφ βαξεία ακέιεηα άιισλ πξαθηφξσλ ηνπ αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, εθ φζνλ ν αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο ή νπνηνδήπνηε απφ ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ελήξγεζε κε ακέιεηα θαηά ηελ επηινγή ή ηελ επνπηεία ησλ πξαθηφξσλ Aπφ θαηλφκελα πνπ πξνθαινχληαη απφ κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ ππξήλα ηνπ αηφκνπ ή απφ ηερλεηή επηηάρπλζε αηφκσλ, απφ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα, πξνεξρφκελε απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπν Aπφ ξαδηελέξγεηα, ηνμηθφηεηα, έθξεμε ή άιινπο θηλδχλνπο ή κνιπζκαηηθέο ηδηφηεηεο νηαζδήπνηε ππξεληθήο εγθαηάζηαζεο ή εμαξηήκαηνο Απφ ηε ζράζε, ηήμε ηνπ ππξήλα ζε πνιεκηθφ φπιν ή απφ θάζε ζρεηηθή πξνο ηνχην αληίδξαζε ή ξαδηελεξγφ δχλακε ή νπζία Απαηηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε κεηαθνξά ππξεληθψλ αγαζψλ ή ξαδηελεξγψλ νπζηψλ Απψιεηα ή δεκία πνπ έρεη πξνθιεζεί, έρεη ζπκβεί ή είλαη ζπλέπεηα άκεζα ή έκκεζα πνιέκνπ, εηζβνιήο, πξάμεο μέλεο δχλακεο, ερζξνπξαμηψλ ή πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ (αλεμάξηεηα αλ ν πφιεκνο έρεη θεξπρζεί ή φρη), εμέγεξζεο, θαηάζρεζεο ή θαηαζηξνθήο ή επίηαμεο κε εληνιή ηεο θπβέξλεζεο ή νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο αξρήο, εγθαηαιειεηκκέλεο λάξθεο, ηνξπίιεο, βφκβεο ή άιια εγθαηαιειεηκκέλα πνιεκηθά φπια, απεξγνχο, αληαπεξγνχο ή πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαηηθέο ηαξαρέο, ζηάζεηο ή ιατθέο ηαξαρέο, απεξγίεο, αληαπεξγίεο, ελέξγεηεο νπνηνπδήπνηε ηξνκνθξάηε ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ελεξγεί κε πνιηηηθά θίλεηξα Μφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ Αζθαιηζκέλνπ απηνθηλεηηζηή θαη ηδηνθηεηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, εθηφο θαη αλ εγγξάθσο γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηνπο αζθαιηζηέο Δπζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 7,11, 29,38 θαη 40 ηεο ζχκβαζεο CMR Εεκηέο ή απψιεηεο ζε νρήκαηα πνπ θηλνχληαη απηνδχλακα (ηδία δπλάκεη), ή ξπκνπιθνχληαη Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ θιάδνπ απηνθηλήηνπ, θιάδνπ αζηηθήο επζχλεο, ή άιινπ θιάδνπ αζθάιηζεο Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππέξβαζε ησλ φξσλ παξάδνζεο πνπ ήηαλ αλεπαξθείο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ή είραλ αλεπηθχιαθηα ζπκθσλεζεί θαζψο θαη απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκθσλεκέλεο πνηληθέο ξήηξεο Απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 26 ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (CMR), εθ φζνλ ζπλίθζεζαλ ηέηνηα ζπκβφιαηα ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αζθαιηζηή Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε νπζηαζηηθά ειαηηψκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, ηελ άξζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε εχινγα νη αζθαιηζηέο λα απαηηήζνπλ ιφγσ πξνγελέζηεξεο απψιεηαο ή δεκηάο θαη ησλ νπνίσλ ηελ άξζε δήηεζαλ νη αζθαιηζηέο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξνεηδνπνηψληαο ηνλ γηα ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηεισλεηαθνχο θηλδχλνπο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, δαζκνχο, θφξνπο Απαηηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε θαηάζρεζε ζχιιεςε, θξάηεζε θαη ζπλέπεηεο απηψλ, ζε πνηλέο, πξφζηηκα θαη γεληθά δηθαζηηθέο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο Εεκηά ή απψιεηα ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο ηνπ νρήκαηνο γηα ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη θαη γηα ην νπνίν ν Αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο, γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη φηη ε αθαηαιιειφηεηα απηή ζα ζπληεινχζε ζηελ επέιεπζε ηεο δεκηάο. ελίδα 3 από 7

4 Σσκαηηθέο βιάβεο θαη/ή πιηθέο δεκηέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ γεληθή αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ Zεκηέο ή απψιεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα εκπνξεχκαηα απφ ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ επηβαίλνπλ ζην κεηαθνξηθφ κέζν. 6.2 Δμαηξνχληαη πιένλ ησλ αλσηέξσ, αμηψζεηο : Αλαγφκελεο ζε ζπκβάζεηο απνζεθεχζεσο, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απνζεθεχζεηο αγαζψλ πνπ δελ ελέρνληαη ζηε ζχκβαζε κεηαθνξάο Πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθεξεγγπφηεηα ή ηελ αζέηεζε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αζθαιηδνκέλνπ Ζ φπνηα επζχλε, θφζηνο ή έμνδα γηα ηα νπνία ν αζθαιηδφκελνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο απφ άιιν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Κάζε επζχλε, θφζηνο ή έμνδα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ή νθείινληαλ ζε νπνηαδήπνηε αλέληηκε, αζέκηηε, δφιηα ή πνηληθή ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ αζθαιηδνκέλνπ Σε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηδφκελνο έρεη απαίηεζε γλσξίδνληαο φηη απηή είλαη ςεπδήο ή δφιηα, ηφηε ε θάιπςε θαζίζηαηαη εμ' αξρήο άθπξε. 6.3 Τέινο εμαηξνχληαη απαηηήζεηο, πνπ νθείινληαη άκεζα ή έκκεζα : Σε απηαλάθιεμε ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ Σε ίδην ειάηησκα ή εγγελείο ηδηφηεηεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηνινγηθήο θζνξάο, ζπλήζεο απψιεηα βάξνπο ή φγθνπ, ειαηησκαηηθή ή αλεπαξθήο ζπζθεπαζία. Ωο ζπζθεπαζία λνείηαη θαη ε ζηνηβαζία κέζα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηην (CONTAINER) ή μπινθηβψηην Σε θαζπζηέξεζε θάζε κνξθήο ζηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ζε παξαβίαζε απνθιεηζκνχ, ιαζξεκπφξην θαη γεληθά απαγνξεπκέλεο ή παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Δπαθφινπζεο δεκίεο ησλ σο άλσ έζησ θαη εάλ είλαη απφξξνηα θαιππηφκελνπ θηλδχλνπ. 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ 7.1 Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδηθήο κεηαθνξάο ην θνξηεγφ απηνθίλεην δηαλπθηεξεχζεη ή ζηαζκεχζεη, απηή ε δηαλπθηέξεπζε ή ζηάζκεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν ζε θπιαζζφκελν ρψξν επί θαηαβνιήο αληηηίκνπ θαη παξαιαβήο ζρεηηθήο απφδεημεο θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ζε δεκφζην ή άιιν θεληξηθφ ζεκείν ή ελ ιεηηνπξγία ρψξν αιιά πάληα θσηηδφκελν, θαζψο θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ νδεγνχ ή/θαη ζπλνδεγνχ. Πιένλ ηνχηνπ ην θνξηεγφ απηνθίλεην (ειθπζηήξαο θαη ζπξφκελν / επηθαζήκελν) πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ην νπνίν ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία έζησ θαη γηα νιηγφιεπηε απνκάθξπλζε ηνπ νδεγνχ ή ησλ νδεγψλ. 7.2 Δπίζεο, ν Αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο ππνρξενχηαη : Να παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ ηερληθή θαη κεραληθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο θαη λα επηζθεπάδεη νπνηεζδήπνηε βιάβεο εκθαλίδνληαη, ρσξίο θαζπζηέξεζε Να ειέγρεη πάληα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αδηάβξνρνπ θαιχκκαηνο (κνπζακά), θαη λα θξνληίδεη έηζη ψζηε λα είλαη δεκέλν πάληα θαλνληθά ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο. Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο νηαζδήπνηε θζνξάο ή άιινπ πξνβιήκαηνο, λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε ηαθηνπνίεζή ηνπ H κεηαθνξά λα εθηειείηαη ηεξψληαο πάληα ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο Ο νδεγφο θάζε θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ή φπνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο δχν νδεγνχο, πξέπεη λα είλαη θάηνρνο/νη θαλνληθήο άδεηαο νδήγεζεο Ζ ζηνηβαζία ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θνξηεγφ απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηηθή Τν βάξνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην σθέιηκν θνξηίν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Άδεηα Κπθινθνξίαο ή ζε πεξίπησζε εηδηθψλ κεηαθνξψλ, ην επηπιένλ βάξνο λα είλαη επηηξεπφκελν απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο Σε πεξίπησζε φπνπ ν αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ, νη εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη ηνπ ή νη δηεπζπληέο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ παξαβαίλνπλ νπνηεζδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο, ν αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο γηα απνδεκίσζε. ελίδα 4 από 7

5 7.3. Δθ φζνλ ν αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο παξαβαίλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν ή πνπ απνηειεί ζπκθσλεκέλν ζπκβαηηθφ φξν ζπκβνιαίνπ, νη αζθαιηζηέο ζα απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο γηα απνδεκίσζε. 8. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ / ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ / ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟ ΕΖΜΗΧΝ Ο αζθαιηδφκελνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη ηα αλαγσγηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη απαηηήζεηο έλαληη ηξίησλ. Οθείιεη επίζεο, πάληνηε λα γλσζηνπνηεί ζηνπο ηξίηνπο ηελ επζχλε ηνπο εγγξάθσο, λα θνηλνπνηεί ζηνπο αζθαιηζηέο ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη λα εθρσξεί ζε απηνχο ηα αλαγσγηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαηφπηλ εληνιήο ηνπο Ο αζθαιηδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ αλαγλσξίδεη ή λα εθρσξεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ αζθαιηζηψλ Ο αζθαιηδφκελνο δελ ζα παξαδερζεί επζχλε, ή δηαθαλνλίζεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε, ή ζπκθσλήζεη ηελ φπνηα απψιεηα, ή ππνζηεί φπνην θφζηνο θαη έμνδα ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ γηα ηα νπνία ν αζθαιηδφκελνο αλαδεηά απνδεκίσζε, ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ησλ αζθαιηζηψλ νη νπνίνη ζα δηθαηνχληαη λα αλαιακβάλνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ζην φλνκα ηνπ αζθαιηδφκελνπ ηελ ππεξάζπηζε ή ην δηαθαλνληζκφ νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο Να ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ή κείσζε ηπρφλ απψιεηαο ή δεκηάο, λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε πιεξνθνξία θαη λα ηεξεί νπνηεζδήπνηε νδεγίεο δίλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο Σε πεξίπησζε αγσγήο απνδεκίσζεο θαηά ηνπ Αζθαιηδφκελνπ, απηφο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ δχν (2) εξγάζηκέο εκέξεο ηνπο Αζθαιηζηέο παξαδίλνληαο ηνπο ηα θνηλνπνηνχκελα ζε απηφλ δηθφγξαθα ή θιεηήξηα Ο αζθαιηδφκελνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη γξαπηψο ζηνπο αζθαιηζηέο νπνηνδήπνηε γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ζε απαίηεζε ελαληίνλ ηνπ απφ κεηαθνξέο εκπίπηνπζεο ζην παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Ζ αλαγγειία ζα γίλεηαη ακέζσο ή εληφο κίαο εβδνκάδαο (7 εκεξψλ) απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αζθαιηδφκελνο έιαβε γλψζε ηνπ αληίζηνηρνπ γεγνλφηνο Ο αζθαιηδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνπο Αζθαιηζηέο θαη λα πεξηκέλεη ηηο ππνδείμεηο ηνπο, γηα ηε λνκηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ φηαλ απηέο αθνινπζνχλ ηε δηθαζηηθή νδφ. Σηελ πεξίπησζε απηή, νη Αζθαιηζηέο ππνρξενχληαη κε δηθφ ηνπο θίλδπλν θαη κε δηθά ηνπο έμνδα, λα αλαιακβάλνπλ απηφ ην δηθαζηηθφ αγψλα, λα δηνξίζνπλ πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο, λα πξνβνχλ ζε φια ηα απαηηνχκελα δηαβήκαηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηδφκελνπ, πξνο απφθξνπζε ηεο δηθαζηηθά δηεθδηθνχκελεο απαίηεζεο θαη πξνο ηαθηνπνίεζε απηήο εμ' ηδίσλ ηεο είηε δηθαζηηθψο, είηε εμσδίθσο, κέζα ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα Σε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, θσηηάο, ιεζηείαο, νιηθήο θινπήο ή κεξηθήο θινπήο ε νπνία επέπεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, ν αζθαιηδφκελνο απηνθηλεηηζηήο θαη / ή πξνζηεζέληεο ηνπ θαη / ή αληαπνθξηηέο ηνπ ππνρξενχληαη λα εηδνπνηήζνπλ ακέζσο ηηο Αζηπλνκηθέο ή Ππξνζβεζηηθέο ή άιιεο Γεκφζηεο Αξρέο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπκβάληνο. 8.2 Αλ ν αζθαιηδφκελνο παξαβεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηφηε νη αζθαιηζηέο απαιιάζζνληαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην παξφλ ζπκβφιαην ππνρξεψζεηο ηνπο. 9. ΑΝΑΓΧΓΗΚΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά παληφο ηξίηνπ ππεπζχλνπ γηα ηε δεκηά κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηέβαιε. 10. ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Ζ εθθαζάξηζε ησλ δεκηψλ γίλεηαη κε βάζε έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ ζπληάζζεηαη απφ πξαγκαηνγλψκνλα νξηδφκελν απφ ηνπο Αζθαιηζηέο εθ φζνλ θξηζεί αλαγθαίν. Σε πεξίπησζε πνπ δελ απνδέρεηαη ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε ν Αζθαιηδφκελνο, έρεη δηθαίσκα λα δηνξίζεη έλα πξαγκαηνγλψκνλα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ. ελίδα 5 από 7

6 Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ, ε επηηξνπή πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηξίην πξαγκαηνγλψκνλα πνπ δηνξίδεηαη κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ ή ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ. Καζέλα απφ ηα κέξε θαηαβάιιεη ηελ ακνηβή ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα ηνπ θαη εθείλε ηνπ ηξίηνπ, θαηαβάιιεηαη θαηά ην ήκηζπ, απφ ηνπο Αζθαιηζηέο θαη θαηά ην άιιν ήκηζπ απφ ηνλ Αζθαιηδφκελν. 11. ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΧΝ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ 11.1 Ο Αζθαιηδφκελνο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο κέρξη λα: Απνδείμεη επηζήκσο ηελ αίηεζε απνδεκηψζεσο εθ κέξνπο ησλ λνκίκσλ ηδηνθηεηψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο ή ησλ αζθαιηζηψλ νη νπνίνη θαηέβαιιαλ πξνο ηνχην απνδεκίσζε Γειψζεη εάλ θαη πνηα άιια αζθαιηζηήξηα κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ αμίσζε αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο γηα ην ίδην ην γεγνλφο 11.2 Οιφθιεξε ε αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αζθαιηδφκελν ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή εμνθιεηηθή απφδεημε, εθηφο θαη αλ άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.ο Αζθαιηδφκελνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη αλαινγηθά ην πνζφ πνπ εηζέπξαμε ζηνπο λφκηκνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ Ο Αζθαιηδφκελνο δειψλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη αλαιακβάλεη θάζε επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκηψζεσο ζηνπο επηκέξνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απαιιάζζεη απφ ηψξα ηνπο Αζθαιηζηέο απφ νπνηαδήπνηε ελδερφκελε άκεζε αγσγή θαη / ή αμίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, αλαιακβάλεη δε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηνπο Αζθαιηζηέο, κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε, νπνηνδήπνηε πνζφ απηνί ζα ππνρξεσζνχλ λα πιεξψζνπλ κε δηθαζηηθή απφθαζε θαζψο θαη ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ηηο ακνηβέο ησλ δηθεγφξσλ. 12. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 12.1 Τα παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη απαξαίηεηα θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αζθαιηδφκελν ρσξίο θαζπζηέξεζε, πξνθεηκέλνπ νη Αζθαιηζηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ζρεηηθφ θάθειν δεκίαο : Αλαγγειία δεκηάο Έθζεζε δεκηάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αζθαιηδφκελν θαη απφ ηνλ νδεγφ ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ Αληίγξαθν θνξησηηθήο θαη / ή άιιεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο ή δειηίν απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ θαη ζηελ πεξίπησζε νκαδηθήο κεηαθνξάο αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ θνξηίσλ Αληίγξαθν : α) ηνπ νξηζηηθνχ ηηκνινγίνπ ησλ εκπνξεπκάησλ β) ηνπ δπγνινγίνπ ( αλ ππάξρεη) γ) ηνπ ηηκνινγίνπ είζπξαμεο λαχισλ Λνγαξηαζκφο απαίηεζεο ηνπ / ησλ δηθαηνχρνπ / σλ απνδεκίσζεο Έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή άιιε επίζεκε έγγξαθε απφδεημε απφ ηηο Αξρέο γηα ηελ έθηαζε ηεο απψιεηαο ή δεκηάο Δπίζεκν Γειηίν Σπκβάλησλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηνπ ηφπνπ πνπ ζπλέβε ε δεκηά ή ην αηχρεκα Τελ αιιεινγξαθία κε ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά κε ηελ επζχλε θαη / ή αμηψζεηο ηνπο γηα ηελ απψιεηα ή δεκηά Σε πεξίπησζε δεκηάο ή απψιεηαο, θαηά ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα εγεξζεί αμίσζε απνδεκηψζεσο θαηά ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία ζα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο δεκίαο, ζα θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζε ζπλελλφεζε κε Αζθαιηζηέο ή ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ δηεξεχλεζε ηεο ππνζέζεσο. 13. ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟΣΖΣΑ Ο Αζθαιηζκέλνο παξέρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα πξνο ηνπο Αζθαιηζηέο, εθφζνλ απηνί δελ ακθηζβεηνχλ ηελ απφ ηε ζχκβαζε ππνρξέσζε ηνπο, λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ελψπηνλ θάζε Γηθαζηεξίνπ, Γεκφζηαο ή άιιεο Αξρήο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ εληφο ή εθηφο ελίδα 6 από 7

7 Διιάδνο γηα ηελ αληίθξνπζε αμηψζεσλ ηξίησλ ελαληίνλ ηνπ, ππνρξενχηαη δε λα ρνξεγεί πξνο ηνπο Αζθαιηζηέο ή ηνπο ππνδεηθλπφκελνπο απφ απηή δηθαζηηθνχο παξαζηάηεο, ηα απαξαίηεηα γεληθά θαη εηδηθά δηθαζηηθά πιεξεμνχζηα. Οη Αζθαιηζηέο δηθαηνχληαη λα πξνβαίλνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη κέρξη ηα φξηα ηεο ππνρξέσζεο ηνπο ζε ζπκβηβαζηηθφ δηαθαλνληζκφ απαηηήζεσλ ηξίησλ ελαληίνλ ηνπο ή ελαληίνλ ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ. 14. ΑΚΤΡΧΖ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ Τν Αζθαιηζηήξην Σπκβφιαην, κπνξεί λα αθπξσζεί νπνηεδήπνηε εθ φζνλ ππάξμεη 30ήκεξε πξνεηδνπνίεζε κε fax ή ζπζηεκέλε επηζηνιή, ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ή πξφζζεηε πξάμε απφ ηνπο Αζθαιηζηέο. Τα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη ην ηαμίδη ηεο κεηαθνξάο θαηά ηελ έλλνηα ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Σε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ελφο απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, νη αζθαιηζηέο ζα ιάβνπλ θαη ζα παξαθξαηήζνπλ αλάινγν κέξνο απφ ηα έσο ηνχδε θαηαβιεζέληα (δεδνπιεπκέλα) αζθάιηζηξα. 15. ΓΧΗΓΗΚΗΑ Τν παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ππφθεηηαη ζηνλ Διιεληθφ Νφκν. Σε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα φξνπο, θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. ελίδα 7 από 7

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ 3 1) ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 3 ΣΗΣΛΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 3 ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 4 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΣΑΞΗΓΗ 5 ΚΑΛΤΦΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Ξ Η Λ Α Θ Α Π Θ Α Ι Τ Δ Υ Λ - Φσηηά - Πηψζε θεξαπλνχ - Έθξεμε (θπζηθή - ρεκηθή) - Εεκηέο απφ πηψζε αεξνζθαθψλ είηε ηκεκάησλ πνπ απνζπάζζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Β Θ Α Η Γ ( Κ Δ Θ Α Ι Τ Ζ Π Δ Η Π Κ Ν Ν Η Θ Ν Γ Ν Κ Ζ Π & Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Ν )

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Β Θ Α Η Γ ( Κ Δ Θ Α Ι Τ Ζ Π Δ Η Π Κ Ν Ν Η Θ Ν Γ Ν Κ Ζ Π & Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Ν ) Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Β Θ Α Η Γ ( Κ Δ Θ Α Ι Τ Ζ Π Δ Η Π Κ Ν Ν Η Θ Ν Γ Ν Κ Ζ Π & Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Ν ) Ξ Η Λ Α Θ Α Π Θ Α Ι Τ Δ Υ Λ - Φσηηά - Πηψζε θεξαπλνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2003 ειίδα 1 απφ 7

2/1/2003 ειίδα 1 απφ 7 Γ Δ Ν Η Κ Ο Η Ο Ρ Ο Η (ύνολο Άρθρων 18) ΑΡΘΡΟ 1. ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ Με ηελ παξνχζα Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε αζθαιίδνληαη νη θίλδπλνη πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζην Αζθαιηζηήξην θαη κφλν. ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΩΡΝ ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 'Αξζξν 1: Ζ έλλνηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα