ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΦΕΛΟΥΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΦΕΛΟΥΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΦΕΛΟΥΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ Τέντες Γιώργος, αµίγος ηµήτρης Τοµέας Μεταλλευτικής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων µεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία διερευνά κρίσιµες πτυχές της εφαρµογής της µεθόδου Μεταφοράς Οφέλους στην αποτίµηση της οικονοµικής αξίας των υδατικών πόρων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, χρησιµοποιώντας ως µελέτη περίπτωσης την αποτίµηση των υπόγειων νερών της περιοχής του Ασωπού ποταµού. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιολογούνται συγκριτικά οικονοµικές αξίες υπολογιζόµενες µε πρωτογενείς µεθόδους και µε διάφορες τεχνικές της µεθόδου Μεταφοράς Οφέλους, θέτοντας έτσι την επιστηµονική βάση για να διερευνηθούν οι αναγκαίες συνθήκες για περισσότερο αξιόπιστες µεταφορές οικονοµικών αξιών των υδατικών πόρων στο µέλλον. ΕCONOMIC VALUATION OF WATER RESOURCES USING BENEFIT TRANSFER: A CRITICAL APPROACH IN THE CASE OF ASOPOS GROUND WATER Tentes Georgios, Damigos Dimitrios Mining Engineering Section, School of Mining & Metallurgical Engineering, National Technical University of Athens Heroon Polytechniou 9, Zografou SUMMARY The present study investigates critical aspects in the application of Benefit Transfer method for water resources valuation, within the WFD 2000/60/EC, using Asopos River Basin aquifer as a case study. To this effect, economic values of groundwater are being estimated through primary methods and various Benefit Transfer approaches. The results are being comparatively evaluated, thus laying the ground for the investigations of the necessary conditions and assumptions for more reliable transfers of economic values and decision making in the field of water resources in the future. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικονοµική διάσταση των περιβαλλοντικών αγαθών αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης για πολλούς επιστηµονικούς και θεσµικούς φορείς ήδη από την δεκαετία του 1950 (Pearce, 2002). Η Ευρώπη υιοθέτησε την προσέγγιση αυτή αρκετά αργότερα από τις Η.Π.Α., το 1992, µε το 5 ο Πρόγραµµα ράσης για το Περιβάλλον, το οποίο εισήγαγε τη διασύνδεση οικονοµίας και περιβάλλοντος. Όσον αφορά στους υδατικούς πόρους, σηµαντικό βήµα προς την ενσωµάτωση αρχών της οικονοµίας στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι η υιοθέτηση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, η οποία εισάγει την αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών νερού (Άρθρο 9), ορίζοντας ως συνιστώσες αυτού όχι µόνο το χρηµατοοικονοµικό κόστος, αλλά και το «περιβαλλοντικό κόστος» και το «κόστος πόρου» (WATECO, 2003). Για την αποτίµηση του µη χρηµατοοικονοµικού κόστους χρησιµοποιούνται µέθοδοι αποτίµησης περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών που διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες (WATECO, 2003). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι λεγόµενες πρωτογενείς µέθοδοι εκτίµησης (π.χ. µέθοδοι δηλωµένης προτίµησης, µέθοδοι αποκαλυπτόµενης προτίµησης, κ.ά.) και στη δεύτερη βρίσκεται η οικογένεια µεθόδων Μεταφοράς Οφέλους (Benefit or Value Transfer method), οι οποίες είναι γνωστές ως δευτερογενείς µέθοδοι. Οι δευτερογενείς µέθοδοι στηρίζονται στην ύπαρξη προγενεστέρων πρωτογενών ερευνών και αφορούν στην οικονοµική αποτίµηση ενός περιβαλλοντικού αγαθού ή υπηρεσίας σε µια περιοχή, η οποία αποκαλείται περιοχή εφαρµογής (policy site) µε βάση εκτιµήσεις σε µία αρχική περιοχή αναφοράς (study site) (Dumas et al., 2005). Με δεδοµένο ότι η µεταφορά µπορεί να αφορά είτε κόστος είτε όφελος (WATECO, 2003), πάντα όµως οικονοµική αξία, κρίνεται ως ορθότερη η χρήση του όρου value transfer και η απόδοσή του στα ελληνικά ως µεταφορά αξίας. Παρ όλα αυτά, στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική βιβλιογραφία φαίνεται να επικρατεί ο όρος Μεταφορά Οφέλους, ο οποίος και υιοθετείται εδώ. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη δυνατότητα εφαρµογής της µεθόδου Μεταφοράς Οφέλους για την αποτίµηση της αξίας των υπόγειων νερών, χρησιµοποιώντας ως µελέτη περίπτωσης τον υδροφορέα του µέσου και κάτω ρου της λεκάνης του Ασωπού ποταµού στην περιοχή Αττικοβοιωτίας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η αξία των υπογείων νερών της περιοχής, η οποία εκτιµήθηκε µε πρωτογενή έρευνα, σε σχέση µε την αξία που υπολογίζεται µε τη µέθοδο Μεταφοράς Οφέλους. 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2.1. ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΦΕΛΟΥΣ Η µέθοδος Μεταφοράς Οφέλους αποτελεί µια διεθνώς αναγνωρισµένη πρακτική, όταν δεν είναι εφικτή η διενέργεια πρωτογενούς έρευνας λόγω οικονοµικών ή και χρονικών περιορισµών. Για να είναι αποτελεσµατική η εφαρµογή της µεθόδου, θα πρέπει να ικανοποιούνται ορισµένες συνθήκες και προϋποθέσεις ως προς την περιοχή εφαρµογής και τις περιοχές αναφοράς (βλ. και Rosenberger & Loomis, 2001, VandenBerg et al., 2001). Στη διαθέσιµη βιβλιογραφία, ο όρος Μεταφορά Οφέλους περιλαµβάνει µια σειρά εναλλακτικών προσεγγίσεων (βλ. π.χ. Bateman et al., 2000, Dumas et al., 2005, Navrud & Ready, 2007). Γενικά, η κατηγοριοποίηση των προσεγγίσεων αφορά σε µεταφορά τιµής (value transfer) και µεταφορά συνάρτησης (function transfer). Στην πράξη, κάθε µέθοδος από τις προαναφερόµενες συνήθως περιλαµβάνει και υποπεριπτώσεις, π.χ. είτε χρήση µιας ή πολλαπλών περιοχών 2

3 αναφοράς, είτε διόρθωση τιµών ως προς µακροοικονοµικά και µικροοικονοµικά µεγέθη (π.χ. Ready & Navrud, 2006, Santos, 2007, Aulong & Rinaudo, 2008) ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Το βασικό εµπειρικό ερώτηµα που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων, όταν αυτή βασίζεται στη µέθοδο Μεταφοράς Οφέλους, είναι κατά πόσον οι τιµές που προέρχονται από την περιοχή αναφοράς προσεγγίζουν την αληθή αξία στην περιοχή εφαρµογής, ήτοι της µέσης προθυµίας πληρωµής WTPP στην περιοχή εφαρµογής. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας της µεθόδου Μεταφοράς Οφέλους βασίζεται στη συγκέντρωση πρωτογενών µελετών και στον έλεγχο στατιστικών υποθέσεων (Navrud & Ready, 2007). Οι µελέτες που χρησιµοποιούνται συνήθως προέρχονται από την ίδια χώρα, αφορούν το ίδιο ή παρόµοιο περιβαλλοντικό ζήτηµα και έχουν διεξαχθεί είτε ταυτόχρονα είτε εντός περιορισµένου χρονικού διαστήµατος, µε το ίδιο ερωτηµατολόγιο. Έτσι ξεπερνιούνται σφάλµατα και προβλήµατα που σχετίζονται µε διαφορές στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, στο επίπεδο ευηµερίας, κ.ά. (Scarpa et al., 2007). Οι βασικές στατιστικές υποθέσεις που εξετάζονται αφορούν στη διαφορά µεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών τιµών, καθώς και στον έλεγχο της αξιοπιστίας των εναλλακτικών προσεγγίσεων της Μεταφοράς Οφέλους (VanderBerg et al., 2001, Kristofersson & Navrud, 2007, Scarpa et al., 2007). Τα κριτήρια που συναντώνται στη βιβλιογραφία είναι είτε τιµές που προκύπτουν εµπειρικά (Kristofersson & Navrud, 2007), είτε τιµές που προκύπτουν ως όρια εµπιστοσύνης της διαθέσιµης πρωτογενούς µεθόδου στην περιοχή εφαρµογής (Santos, 2007). Το σύνηθες κριτήριο εγκυρότητας είναι το λεγόµενο σφάλµα µεταφοράς (transfer error), το οποίο ορίζεται ως (Ready & Navrud, 2006): WTPt WTPp TE = (2.1) WTP p Όπου ΤΕ το σφάλµα µεταφοράς και WTP t η αξία που προέκυψε από τη µεταφορά. Το TE έχει χρησιµοποιηθεί σε αρκετές µελέτες προκειµένου να κριθεί η απόδοση της µεθόδου Μεταφοράς Οφέλους. Άλλα εφαρµοζόµενα στατιστικά κριτήρια είναι οι κατανοµές που ακολουθούν τα ποσά της προθυµίας πληρωµής, οι µεταβλητές των οικονοµετρικών µοντέλων, κ.ά ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Ένα σηµαντικό ζήτηµα στη Μεταφορά Οφέλους, είναι ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η µεταφορά τιµών και η διόρθωσή τους ώστε να αντανακλούν τα διαφορετικά οικονοµικά υπόβαθρα των διαφόρων χωρών, αλλά και τη διαχρονική εξέλιξη των επιπέδων των τιµών. Έτσι, προκειµένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των εκτιµήσεων, πέραν του υπολογισµού της µέσης τιµής στην περιοχή εφαρµογής (ανεξαρτήτως µεθοδολογίας) θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί προσαρµογή των δεδοµένων σε δύο στάδια µε την εφαρµογή του είκτη Ισότιµης Αγοραστικής ύναµης Καταναλωτή (Purchasing Power Parity Index-PPPI) και την εφαρµογή του είκτη Τιµών Καταναλωτή (Consumer Price Index-CPI). Η εξίσωση που εφαρµόζεται για τον σκοπό αυτό είναι η ακόλουθη (Pattanayak et al., 2002): 3

4 PPPI( C1Y 0 ) CPI( C1Y 1) V ( C1Y 1) = V ( C0Y0 ) (2.2.) PPPI( C Y ) CPI( C Y ) 0 0 Όπου µε V(C i Y j ) συµβολίζεται η αξία στην χώρα C i το έτος Y j και µε PPPI(C i Y j ) και µε CPI(C i Y j ) οι αντίστοιχοι δείκτες. Ο PPPI χρησιµοποιείται για τη «χωρική» µεταφορά των δεδοµένων (στη συγκεκριµένη περίπτωση από τις υπόλοιπες χώρες στην Ελλάδα) και ο CPI χρησιµοποιείται για τη «χρονική» µεταφορά των αποτελεσµάτων από το έτος της µελέτης αναφοράς στο έτος εκτίµησης (στην παρούσα έρευνα στο έτος 2011), ώστε να ληφθεί υπόψη και η επίδραση των πληθωριστικών τάσεων. Οι τιµές του δείκτη PPPI ελήφθησαν από πίνακες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και από την Παγκόσµια Τράπεζα, ενώ οι τιµές του CPI ελήφθησαν από την ΕΛΣΤΑΤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3.1. ΥΠΟΓΕΙΟΣ Υ ΡΟΦΟΡΕΑΣ ΑΣΩΠΟΥ Ο Ασωπός Ποταµός είναι ένας ποταµός σηµαντικού µεγέθους, από τους κοντινότερους στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα σύνορα µε τη Βοιωτία. Στην περιοχή του µέσου και κάτω ρου του ποταµού, το 1969, µε αρχή µια κοινή υπουργική απόφαση που τον ανακήρυσσε αποδέκτη αποβλήτων, δηµιουργήθηκε µια άτυπη, µη θεσµοθετηµένη βιοµηχανική περιοχή. Η ανάπτυξή της εδράσθηκε πάνω σε µία κοινή νοµαρχιακή απόφαση του 1979, καθώς και στο Προεδρικό ιάταγµα 84/1984, το οποίο απέκλεισε τη βιοµηχανική δραστηριότητα από το Νοµό Αττικής. Οι πάσης φύσεως δραστηριότητες που δεν κατάφεραν να εγκατασταθούν στο Νοµό Αττικής, επέλεξαν το Νοµό Βοιωτίας ως τον προσφορότερο για εγκατάσταση, δηµιουργώντας µία περιοχή υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων χωρίς όµως τις ανάλογες υποδοµές. Το 2004 µε κάποιους αρχικούς ελέγχους και το 2007 µε πιο επισταµένη παρακολούθηση διαπιστώθηκε ρύπανση των υπογείων νερών από αρσενικό (As), εξασθενές χρώµιο (Cr(VI)) και άλλες ουσίες (Γιαννουλόπουλος, 2008). Από το 2004 έως το 2009 βεβαιώθηκαν πρόστιµα 4,3 εκατοµµυρίων ευρώ για παράβαση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε 163 από τις πάνω από τις 400 αδειοδοτηµένες µονάδες (Μασούρα, 2008), οι οποίες διαθέτουν στερεά και υγρά απόβλητα σε φυσικούς αποδέκτες, µεταξύ αυτών και τα υπόγεια νερά. Το ρυπασµένο νερό από τον κοκκώδη υπόγειο υδροφορέα, ο οποίος περιγράφεται ως υδατικό σύστηµα νεογενών σχηµατισµών και τεταρτογενών προσχώσεων (π.χ. Γιαννουλόπουλος, 2008, Αλεξιάδου κ.ά., 2011), έχει βρεθεί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει άµεσα συνολικό πληθυσµό κατοίκων (5025 νοικοκυριά), οι οποίοι ζουν στους κύριους οικισµούς Οινοφύτων και Αγ. Θωµά (7504 κάτοικοι) στα δυτικά και Ωρωπού Χαλκουτσίου (7597 κάτοικοι) στα ανατολικά. Ο πληθυσµός αυτός χρησιµοποιούσε, έως το 2009, τα υπόγεια νερά ως τη µοναδική πηγή πόσιµου νερού. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται τα όρια του υδροφορέα µε βάση υδρολιθολογικά και πιεζοµετρικά κριτήρια, καθώς και οι θέσεις των οικισµών σε υπόβαθρο αεροφωτογραφίας. 4

5 Σχήµα 1. Οριζοντιογραφία της λεκάνης απορροής του ποταµού Ασωπού µε ένθετο χάρτη προσανατολισµού. Παχιά λευκή γραµµή: υδροκρίτης. Λεπτές λευκές γραµµές: Ποταµός Ασωπός και παραπόταµοι. Μαύρη γραµµή: όριο του υδροφορέα µέσου και κάτω ρου του Ασωπού (περιλαµβάνει και ηµι-περατούς σχηµατισµούς του τεταρτογενούς και του νεογενούς που θεωρείται ότι σχετίζονται µε τον Ασωπό) [Πηγή: Tentes & Damigos, 2011] ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Αναγνωρίζοντας ότι το υπόγειο νερό της λεκάνης του Ασωπού έχει απολέσει υπηρεσίες που παρείχε στους ανθρώπους και το οικοσύστηµα και, συνεπώς και σηµαντικό µέρος της οικονοµικής αξίας του, η έρευνα που διεξάχθηκε στην περιοχή αποπειράθηκε να εκτιµήσει για πρώτη φορά τη συνολική οικονοµική αξία (TEV) των υπόγειων νερών της περιοχής χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Υποθετικής Αξιολόγησης (Tentes & Damigos, 2011). Ο πληθυσµός της περιοχής αναφοράς περιλαµβάνει όλα τα νοικοκυριά των οικισµών Οινοφύτων, Αγίου Θωµά, Ωρωπού και Χαλκουτσίου και το επιλεγµένο δείγµα περιέλαβε 310 ερωτηθέντες. Η µέση τιµή της προθυµίας πληρωµής για την αποκατάσταση του ρυπασµένου υπόγειου νερού στην περιοχή εκτιµήθηκε µεταξύ 250 και 270 (εύρος εκτίµησης) ανά νοικοκυριό και έτος (τιµές 2011), επιλογή που έγινε από ένα σύνολο εκτιµήσεων οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Το 31% της εκτιµώµενης προθυµίας πληρωµής αναφέρεται σε αξία χρήσης και το 69% σε αξίες µη χρήσης. Σηµειώνεται ότι, µε βάση τις απαντήσεις των ερωτωµένων στις δηµογραφικές ερωτήσεις, το µέσο ετήσιο εισόδηµα στην περιοχή υπολογίστηκε σε περίπου. Πίνακας 1. Εκτιµήσεις προθυµίας πληρωµής για την αποκατάσταση της ρύπανσης υπογείου νερού στην περιοχή Ασωπού ανά νοικοκυριό και µήνα (Πηγή: Tentes & Damigos, 2011). Μεθοδολογική προσέγγιση Πλήρες δείγµα (περιλαµβάνονται µηδενικές απαντήσεις) Εκτίµηση µεθόδου Kaplan-Meier Μικτό παραµετρικό µοντέλο (χωρίς συµµεταβλητές) Μικτό παραµετρικό µοντέλο (µε συµµεταβλητές) Μέση WTP* 22,42 20,67 20,56 20,56 *WTP: Προθυµία Πληρωµής σε τιµές 2011 Η προθυµία πληρωµής εξαρτάται από δηµογραφικές µεταβλητές, (ηλικία και τόπος κατοικίας) αλλά και από µεταβλητές γνώµης (αλλαγές στην καθηµερινότητα, πεποίθηση για επιπτώσεις και στο οικοσύστηµα, χρήση του υπόγειου νερού πριν την δηµοσίευση της ρύπανσης). Αντίστοιχες µεταβλητές επηρεάζουν και το προσφερόµενο ποσό, το οποίο φαίνεται να εξαρτάται ιδιαίτερα από την γενικότερη αντίληψη περί της κατάστασης του περιβάλλοντος και των υπογείων νερών στην περιοχή, από την 5

6 ικανοποίηση για τις ενέργειες της Πολιτείας, αλλά και από το οικογενειακό εισόδηµα. Με βάση το συνολικό αριθµό των νοικοκυριών του πληθυσµού ενδιαφέροντος και το σενάριο αποτίµησης, η ολική αξία του υπόγειου νερού εκτιµήθηκε µεταξύ 7,6 M και 10,1 M ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ Έρευνες περιοχών αναφοράς Οι διαθέσιµες πρωτογενείς µελέτες αποτίµησης αξίας υπογείων νερών για τον ελληνικό χώρο είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Η µελέτη των Tentes & Damigos (2011) στην περιοχή εφαρµογής αποτελεί, µε βάση τα διαθέσιµα στους συγγραφείς στοιχεία, την πρώτη απόπειρα αποτίµησης της αξίας του υπογείου νερού ως αγαθού µε παρόµοιες µεθόδους. Έχει ακολουθήσει µία δεύτερη µελέτη, για τα υπόγεια νερά της πεδιάδας της Θήβας (Christantoni et al., 2011), η οποία έχει εκτιµήσει την αξία του ίδιου αγαθού σε γειτονική περιοχή, εντός των συµβατικών ορίων της λεκάνης απορροής του Βοιωτικού Κηφισού ποταµού. Η διεθνής βιβλιογραφία περιλαµβάνει σηµαντικό αριθµό πρωτογενών ερευνών αποτίµησης της αξίας του υπόγειου νερού µε τη µέθοδο Υποθετικής Αξιολόγησης. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν 17 µελέτες, οι οποίες έχουν αποτιµήσει αξίες υπογείων νερών σε 23 διακριτές περιπτώσεις. Οι αναφορές για τις έρευνες των περιοχών αναφοράς, διαχωρισµένες ανά µείζονα περιοχή, συνοδευόµενες από βασικές πληροφορίες και τις αποτιµώµενες αξίες δίνονται στον Πίνακα 2. Όπως διαπιστώνεται, η διακύµανση των εκτιµώµενων τιµών είναι σηµαντική. Πίνακας 2. Αποδελτίωση διαθέσιµων ερευνών µε θέµα την αποτίµηση της υποβάθµισης υπογείων υδάτων Μελέτη Χώρα/Περιοχή Έτος Αρχική τιµή Τιµή µεταφοράς Bergstrom et al., 2001 ΗΠΑ (Maine) (USD) 25 Bergstrom et al., 2001 ΗΠΑ (Georgia) (USD) 222 Poe & Bishop, 2001 ΗΠΑ (Wisconsin) (USD) 312 Epp & Delavan, 2001 ΗΠΑ (Pennsylvania) (USD) 99 Crutchfield et al., 1997 ΗΠΑ (Indiana) (USD) 592 Crutchfield et al., 1997 ΗΠΑ (Nebraska) (USD) 683 Crutchfield et al., 1997 ΗΠΑ (Susquehanna) ,8-60,9 (USD) 768 Crutchfield et al., 1997 ΗΠΑ (Columbia) (USD) 760 Edwards, 1988 ΗΠΑ (Massachussets) (USD) 17 Hauser & Van Kooten, Καναδάς (Columbia) (CAD) Wei et al., 2006 Κίνα (Fengqiu) ,26-1,40 (YUAN) 0.3 Dahn, 2007 Βιετνάµ (Mekong) (VND) 18 Martinez & Prantilla, 2007 Φιλιππίνες (Dumoy) (PHP) 31 Gren, 1995 Σουηδία (χώρα) (SEK) 80 Gren, 1995 Ηνωµένο Βασίλειο (GBP) 20 (χώρα) Hasler et al., 2005 ανία (χώρα) (DKK) 71 Press & Soderquist, 1998 Ιταλία (ποτ.πο) (ITL) Aulong & Rinaudo, 2008 Γαλλία (Άνω Ρήνος) (EURO) 36 Stenger & Willinger, 1998 Γαλλία (Αλσατία) (FF) 156 Christantoni et al, 2011 Ελλάδα (Θήβα) (EURO) 13 6

7 Μεταφορά τιµής από µία περιοχή αναφοράς Η πλέον συναφής µε την υπό εξέταση περιοχή έρευνα είναι των Christantoni et al. (2011) στην περιοχή της Θήβας, η οποία πραγµατοποιήθηκε την ίδια περίπου περίοδο µε την πρωτογενή έρευνα στην περιοχή του Ασωπού (Tentes & Damigos, 2011), µε το ίδιο ερωτηµατολόγιο αλλά µε ηπιότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα στα υπόγεια νερά. Με βάση τον Barton (2002), η γενική διατύπωση της µεταφοράς µετά από προσαρµογή είναι: υ s = α * υ p β (3.1) Yp a = (3.2) Ys Όπου υ s είναι η προθυµία πληρωµής στην περιοχή αναφοράς, υ p είναι η εκτιµώµενη προθυµία πληρωµής στην περιοχή εφαρµογής και α είναι ίσο µε το λόγο των εισοδηµάτων (διορθωµένων βάσει του CPI) στις δύο περιοχές (Y p, Y s, αντίστοιχα) στην περίπτωση της διόρθωσης βάσει εισοδήµατος. Ο εκθέτης β είναι η ελαστικότητα της ζήτησης του περιβαλλοντικού αγαθού ως προς το εισόδηµα, ο οποίος στις συνηθέστερες των περιπτώσεων θεωρείται ίσος µε 1. Η απλή µεταφορά τιµής (µε χρήση της µη-παραµετρικής εκτίµησης) ανέρχεται σε 143 ανά νοικοκυριό και έτος (ΤΕ: 45,2%), ενώ η διορθωµένη µε βάση το εισόδηµα τιµή σε 175,32 (ΤΕ: 32,6%) Μεταφορά τιµής από πολλαπλές περιοχές αναφοράς Για τη µεταφορά τιµής από πολλαπλές έρευνες, εξετάσθηκαν ποικίλοι συνδυασµοί, οι οποίοι παρουσιάζονται ακολούθως. Σ1. Χρήση όλων των διαθέσιµων τιµών. Σ2. Απόρριψη ακραίων τιµών. Σ3. Επιλογή υπογείων νερών µε εκτεταµένη περιβαλλοντική ζηµία. Σ4. Επιλογή αποτιµήσεων συνολικής αξίας υπογείου νερού TEV. Σ5. Επιλογή µελετών αποτίµησης αξιών χρήσης του υπόγειου νερού. Σ6. Επιλογή αποτιµήσεων υπογείων νερών µόνο από χώρες της Ε.Ε. Οι συνδυασµοί αυτοί εφαρµόσθηκαν επί 3 οµάδων τιµών, οι οποίες σχηµατίστηκαν ως εξής: Οµάδα 1: το σύνολο των εκτιµώµενων αριθµητικών µέσων των µέσων τιµών που υποδεικνύει κάθε επιµέρους έρευνα Οµάδα 2: το σύνολο των ελαχίστων των µέσων τιµών που υποδεικνύει κάθε επιµέρους έρευνα. Οµάδα 3: το σύνολο των τιµών που προτείνονταν από τους ερευνητές. Τα τελικά αποτελέσµατα ανά συνδυασµό και να οµάδα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Αποτελέσµατα ανάλυσης µεταφοράς τιµής για κάθε Οµάδα και Σενάριο εκτίµησης Οµάδα Τιµή Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Οµάδα 1 Μέση WTP ( 2011) TE 9,9% 12,5% 25,4% 41,0% 196,3% 41,5% Οµάδα 2 Μέση WTP ( 2011) TE 24,2% 29,2% 12,3% 61,7% 201,3% 59,8% Οµάδα 3 Μέση WTP ( 2011) TE 5,5% 9,6% 49,0% 70,8% 219,4% 61,6% 7

8 3.4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Με τη µεταφορά συνάρτησης επιδιώκεται η µεταφορά οφέλους µέσα από τη χρήση των εκτιµώµενων οικονοµετρικών µοντέλων (π.χ. logit, tobit ή άλλων) της πρωτογενούς έρευνας στην περιοχή αναφοράς (Dumas et al., 2005). Η προθυµία πληρωµής εκτιµάται µε βάση το οικονοµετρικό µοντέλο, χρησιµοποιώντας τις µέσες τιµές των µεταβλητών που λαµβάνονται για την περιοχή εφαρµογής. Για τη µεταφορά συνάρτησης εξετάσθηκαν όλες οι διεθνείς έρευνες του Πίνακα 2 και επελέγησαν οι µελέτες οι οποίες παρουσίαζαν την µεγαλύτερη οµοιότητα ως προς τα στοιχεία που θεωρούν πρωτεύοντα, π.χ. τα χαρακτηριστικά των πληθυσµών, το αποτιµώµενο αγαθό και το επίπεδο παροχής του, κ.ά. Οι έρευνες που τελικά επελέγησαν είναι αυτές των Press & Soderquist (1998) και των Christantoni et al. (2011). Στο πλαίσιο της χρήσης της συνάρτησης της περιοχής αναφοράς στην περιοχή εφαρµογής, πρέπει να γίνουν εκτιµήσεις των µέσων τιµών των µεταβλητών της συνάρτησης αυτής. Οι εκτιµήσεις είναι τριών ειδών: i. Εκτίµηση αριθµητικής µέσης τιµής δηµογραφικής µεταβλητής για την οποία διατίθενται στοιχεία στην περιοχή εφαρµογής, όπως π.χ. η µέση ηλικία του πληθυσµού ii. Εκτίµηση αριθµητικής µέσης τιµής µεταβλητής γνώµης, η οποία διατίθεται στην περιοχή εφαρµογής από άλλες πρωτογενείς έρευνες, όχι κατ ανάγκην οικονοµικές iii. Εκτίµηση αριθµητικής µέσης τιµής για µεταβλητή γνώµης, για την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίµησης στην περιοχή εφαρµογής Κατά πάγια τακτική (Dumas et al., 2005), όταν δεν διατίθενται στατιστικά στοιχεία για δηµογραφικές µεταβλητές της περιοχής εφαρµογής, χρησιµοποιούνται τιµές για ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες (π.χ. στη συγκεκριµένη περίπτωση για το ποσοστό των παιδιών κάτω από 4 ετών και για το µέσο εισόδηµα ελήφθησαν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε επίπεδο τοπικής κοινότητας). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίµησης της µέσης τιµής µιας µεταβλητής γνώµης στην περιοχή εφαρµογής, τότε η συνήθης πρακτική είναι να λαµβάνεται αυτούσια η αντίστοιχη τιµή από την περιοχή αναφοράς (µε την παραδοχή ότι οι απόψεις των δύο πληθυσµών είναι ταυτόσηµες ως προς την συγκεκριµένη µεταβλητή). Τέτοιου είδους περίπτωση αποτελεί η µεταβλητή που σχετίζεται µε το αν ο ερωτώµενος προµηθεύεται είδη µαναβικής από την περιοχή ή όχι, η οποία υφίσταται στην έρευνα των Press & Soderquist (1998). Κατά τη µεταφορά ελέγχεται το µέγεθος του σφάλµατος µεταφοράς και το κατά πόσον οι µεταφερόµενες τιµές εµπίπτουν στο εύρος ελέγχου. Τα τελικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Αποτελέσµατα ανάλυσης µεταφοράς συνάρτησης για κάθε περιοχή αναφοράς Περιοχή Μέση WTP TE Πεδιάδα π.πο (Press & Soderquist, 1998) ,6% Θήβα (Christantoni et al., 2011) ,4% 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η µέθοδος Μεταφοράς Οφέλους έχει πολλαπλώς ελεγχθεί ως προς την αξιοπιστία της στην αποτίµηση περιβαλλοντικών αγαθών. Ορισµένοι ερευνητές διαπιστώνουν ότι ως προς την αµφισβήτηση που δέχεται η µέθοδος λίγα πράγµατα έχουν αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια. Ειδικά για τα υπόγεια νερά, οι απόψεις των ερευνητών φαίνεται 8

9 να συγκλίνουν στο ότι η αβεβαιότητα που εκφράζεται για τις αξίες που εκτιµώνται µε τις πρωτογενείς µεθόδους, πολλαπλασιάζεται όταν οι αξίες µεταφέρονται σε άλλες περιοχές. Οι Ready & Navrud (2006) συνοψίζοντας συµπεράσµατα διαφόρων µελετών διαπιστώνουν ότι: 1. Σε διεθνείς µεταφορές οφέλους το µέσο σφάλµα µεταφοράς κυµαίνεται µεταξύ 20% και 40%, ενώ επιµέρους σφάλµατα µπορεί να αγγίξουν το 200% 2. Οι τιµές σφάλµατος µεταφοράς βρίσκονται στα ίδια επίπεδα είτε πρόκειται για διεθνείς Μεταφορές Οφέλους είτε για ενδοχώριες µεταφορές. 3. Οι διεθνείς µεταφορές εµφανίζουν συχνά µικρότερα σφάλµατα όταν χρησιµοποιούνται στοιχεία από µια «δεξαµενή» πολλών χωρών. 4. Οι αξίες µη-χρήσης φαίνεται να παρουσιάζουν σταθερότερη συµπεριφορά κατά τη µεταφορά από χώρα σε χώρα (βλ. και Kristofersson & Navrud, 2007). Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν τη διεθνή εµπειρία. Το µικρότερο εύρος σφάλµατος προκύπτει από τη χρήση όλων των τιµών των διαθέσιµων µελετών (πολλαπλή µεταφορά τιµής για Σ1). Η περαιτέρω εξειδικευµένη επεξεργασία των διαθέσιµων µελετών οδηγεί σε µεγαλύτερο σφάλµα (έως και 206% για τις αξίες χρήσης), όπως παρατηρούν και οι Bateman et al. (2000). Η µεταφορά τιµής µόνο από την περίπτωση της Θήβας, οδηγεί σε σφάλµα υποεκτίµησης 33-45%. Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη διαφοροποίηση του περιβαλλοντικού προβλήµατος και των αντιλήψεων του πληθυσµού µεταξύ των περιοχών εφαρµογής και αναφοράς. Όσον αφορά στη µεταφορά συνάρτησης, η έρευνα της Θήβας οδήγησε σε υποεκτίµηση της αναµενόµενης προθυµίας πληρωµής κατά 16% περίπου, ενώ αυτή της Ιταλίας σε υπερεκτίµηση κατά 120%. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν συµβατότητα µε τα ευρήµατα άλλων ερευνητών, όπως οι Eshet et al. (2007), οι οποίοι αναφέρουν ότι η οµοιότητα των χαρακτηριστικών αγαθού και πληθυσµού οδηγούν σε µικρότερο σφάλµα εκτίµησης κατά τη µεταφορά συνάρτησης. Αναφορικά µε το επίπεδο του σφάλµατος µεταξύ µεταφοράς τιµής και µεταφοράς συνάρτησης, οι απόψεις στη βιβλιογραφία διίστανται. Με βάση τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι η µεταφορά τιµής οδηγεί σε µικρότερο σφάλµα εκτίµησης, σε σύγκριση µε τη µεταφορά συνάρτησης. Αυτό αποδίδεται στην απουσία διαθέσιµων δεδοµένων για άλλες µεταβλητές πλην των δηµογραφικών (π.χ. πεποιθήσεων του ερωτώµενου για διάφορα θέµατα) στην περιοχή εφαρµογής (υπό την παραδοχή ότι δεν έχει εκπονηθεί πρωτογενής έρευνα στην περιοχή ενδιαφέροντος), γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρµογή του οικονοµετρικού µοντέλου της περιοχής αναφοράς. Συµπερασµατικά, είναι σαφές ότι η πρωτογενής έρευνα αποτελεί σε κάθε περίπτωση την «πρώτη καλύτερη» (first-best) επιλογή. Ωστόσο, όταν για λόγους κόστους ή χρόνου δεν είναι εφικτή η εκπόνηση πρωτογενούς µελέτης, η µέθοδος Μεταφοράς Οφέλους αποτελεί τη «δεύτερη καλύτερη» (second-best) λύση, συµβάλλοντας θετικά στην ορθότερη λήψη αποφάσεων. Σε αυτή τη βάση, η µέθοδος Μεταφοράς Οφέλους µπορεί να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Μακροπρόθεσµα, ωστόσο, θα πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα στην αποτίµηση των υδατικών πόρων µε πρωτογενείς µελέτες στον ελλαδικό χώρο, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας εξειδικευµένης ελληνικής βάσης δεδοµένων που θα βελτιώσει την ακρίβεια των δευτερογενών εκτιµήσεων στο εν λόγω πεδίο. 9

10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα αποτελεί τµήµα ευρύτερης έρευνας η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας σε επίπεδο διδακτορικού διπλώµατος» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξιάδου, Μ.Χ., Παναγόπουλος, Α. και Σιδέρης, Γ., Υδρογεωλογική µελέτη τεχνητού εµπλουτισµού Ανατολικής Βοιωτίας Σύνταξη µαθηµατικού µοντέλου. Τεύχος υδρογεωλογικής µελέτης, υποτεύχος τελικής έκθεσης Υ -ΤΕ1.1. Τµήµα Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων και Μαθηµατικών Οµοιωµάτων, /νση Γεωλογίας Υδρολογίας, ιοικητικός Τοµέας κοινοτικών πόρων και υποδοµών, ΥΠΑΑΤ, 311 σσ. Γιαννουλόπουλος, Π., Αναγνωριστική υδρογεωλογική υδροχηµική έρευνα ποιοτικής επιβάρυνσης των υπογείων νερών της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης του Ασωπού Ν.Βοιωτίας. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Τεχνική Έκθεση Γ2834/Υ2062. Αθήνα. Μασούρα, Γ., Ρυπαντική υδροχηµεία της. λεκάνης του ποταµού Ασωπού Νοµού Βοιωτίας. Μεταπτυχιακή Εργασία, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Aulong S. and Rinaudo, J.D., Assessing the benefits of different groundwater protection levels: results and lessons learnt from a contingent valuation survey in the Upper Rhine valley aquifer, France. Paper presented at the 13th IWRA World Water Congress 2008, 1-4 September, Monpellier, France Barton, D.N., The transferability of benefit transfer: contingent valuation of water quality improvements in Costa Rica. Ecol Econ 42: Bateman, I.J., Jones, A.P., Nishikawa, N. and Brouwer, R., Benefit transfer in theory and practice: A Review. CSERGE Working Paper GEC , 88 pp. Bergstrom, J.C., Boyle, K.J. and Yabe, M., Determinants of groundwater quality values: Georgia and Maine Case Studies. In: Bergstrom, J.C., Boyle, K.J. and Poe, G.L. (eds.), The economic value of water quality, Edward Elgar Publishing, pp Christantoni, M., Tentes, G. and Damigos, D., Groundwater valuation: Testing the transferability of secondary values. Proceedings of the 3rd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) & SECOTOX Conference. Crutchfield, S.R., Cooper, J.C. and Hellerstein, D., Benefits of Safer Drinking Water: The Value of Nitrate Reduction. U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, Food and Consumer Economics Division. Agricultural Economic Report No. 752 Dahn, V.T., Economic Value of Groundwater Protection in the Mekong Delta. School of Economics and Business Administration. CAULES-DANIDA Project. 10

11 Available at MekongDeltaofVietnam.pdf. Accessed 26/3/2012 Dumas, C.F., Schuhmann, P.W. and Whitehead, J.C., Measuring the Economic Benefits of Water Quality Improvement with Benefit Transfer: An Introduction for Noneconomists. Working Papers from Department of Economics, Appalachian State University, No Available at Accessed 14 December Edwards, S.F., Option Prices for Groundwater Protection. Journal of Environmental economics and Management 15: Epp, D.J. and Delavan, W., Measuring the value of protecting ground water quality from nitrate contamination in Southeastern Pennsylvania. In: Bergstrom, J.C., Boyle, K.J. and Poe, G.L. (eds), 2001,. The economic value of water quality, Edward Elgar Publishing, pp Eshet, T., Baron, M.G. and Shechter, M., Exploring Benefit Transfer: Disamenities of Waste Transfer Stations. Environ. Resour. Econ. 37(3): Gren, I.M., Costs and benefits of restoring wetlands: two Swedish case studies. Ecological Engineering 4: Hasler, B. et al., Valuation of groundwater protection versus water treatment in Denmark by Choice Experiments and Contingent Valuation. NERI Technical Report No National Environmental Research Institute, Ministry of the Environment, Denmark. Hauser, A. and Van Kooten, G.C., Benefits of improving water quality in the abbotsford Aquifer: An application of Contingent valuation methods. Fraser River Action Plan DOE-FRAP Department of Agricultural Economics, University of British Columbia, Vancouver, B.C.. Kristofersson, D. and Navrud, S., Can use and non-use values be transferred across countries? Ιn: Navrud, S., Ready, R. (eds.), Environmental Value Transfer: Issues and Methods, pp Martinez, C.P. and Prantilla, E.B., Economic Valuation of the Groundwater in Dumoy Aquifer. 10th National Convention on Statistics (NCS). October 1-2. Navrud, S. and Ready, R., Review of methods for value transfer. In: Navrud, S. and Ready, R. (eds.), Environmental Value Transfer: Issues and Methods, pp Pattanayak, S. et al., International health benefits transfer application tool: the use of PPP and inflation indices. Final report, prepared for Economic Analysis and Evaluation Division, Office of Policy Coordination and Economic Analysis Policy and Planning Directorate, Healthy Environments and Consumer Safety Branch, Health Canada. Pearce, D., An intellectual history of environmental economics. Annu. Rev. Energy Environ., 27: Poe, G.L. and Bishop, R.C., Information and the valuation of nitrates in Groundwater, Portage County, Wisconsin. In: Bergstrom, J.C., Boyle, K.J. and Poe, G.L. (eds.), The economic value of water quality, Edward Elgar Publishing, pp Press, J. and Soderquist, T., On estimating the benefits of groundwater protection: a contingent valuation study in Milan. In: Swanson T and Vighi M (eds.), Regulating Chemical Accumulation in the Environment. Cambridge University Press, pp Ready, R. and Navrud, S., International benefit transfer: Methods and validity tests. Ecol. Econ. 60:

12 Rosenberger, R.S. and Loomis, J.B., Benefit transfer of outdoor recreation use values: A technical document supporting the Forest Service Strategic Plan. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-72. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station (2000 revision), 60 pp. Santos, J.M.L., Transferring landscape values: How and how accurately. In: Navrud, S. and Ready, R. (eds.), Environmental Value Transfer: Issues and Methods, pp Scarpa, R., Hutchinson, W.G., Chilton, S.M. and Buongiorno, J., Benefit value transfers conditional on site attributes: some evidence of reliability from forest recreation in Ireland. In: Navrud, S., and Ready, R (eds.) Environmental Value Transfer: Issues and Methods, pp Stenger, A. and Willinger, M., Preservation value for groundwater quality in a large aquifer: a contingent-valuation study of the Alsatian aquifer. Journal of Environmental Management 53: Tentes, G. and Damigos, D., The Lost Value of Groundwater: The Case of Asopos River Basin in Central Greece. Water Resour. Manage 26: WATECO, Economics and the environment. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No1, 270 pp. Wei, Y., Davidson, B., Chen, D., White, R., Li, B. and Zhang, J., Can Contingent Valuation be Used to Measure the in Situ Value of Groundwater on the North China Plain? Water. Resour. Manag. 21:

Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση

Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση Εισαγωγή Οι υδάτινοι πόροι για ανθρώπινη κατανάλωση, γεωργική παραγωγή και περιβαλλοντικές ανάγκες είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Αποτίμηση των βελτιώσεων στη Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταμού υπό την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 στο δείγμα της Αθήνας Φοιτήτρια: Νικολάου Μαρία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κουντούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Σύμφωνα με το άρθρο 9, 1 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη αξιολογούν "το βαθμό ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Συνέδριο για την επιστηµονική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 5-8 Ιουλίου 2007, Πλωµάρι Λέσβου

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Συνέδριο για την επιστηµονική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 5-8 Ιουλίου 2007, Πλωµάρι Λέσβου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Συνέδριο για την επιστηµονική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 5-8 Ιουλίου 2007, Πλωµάρι Λέσβου Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου για την οικονοµική αποτίµηση του περιβάλλοντος αµίγος,. a,*,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Αποτίµησης

Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Αποτίµησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Αποτίµησης Κατηγοριοποίηση µεθόδων Με χρήση και χωρίς χρήση καµπυλών ζήτησης Άµεσες (ή δεδηλωµένης προτίµησης) Έµµεσες (ή αποκαλυπτόµενης προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προοπτικής Διερεύνησης Δημόσιας Πολιτικής (Policy Foresight Report) Δράση 4.4. Ioύλιος 2015

Έκθεση Προοπτικής Διερεύνησης Δημόσιας Πολιτικής (Policy Foresight Report) Δράση 4.4. Ioύλιος 2015 Έκθεση Προοπτικής Διερεύνησης Δημόσιας Πολιτικής (Policy Foresight Report) Δράση 4.4. Ioύλιος 2015 Σκοπιμότητα-στόχοι Στο πλαίσιο της δράσης 4.4. προβλέπεται η εκπόνηση μίας Έκθεσης Προοπτικής Διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ Σπύρος Κουβέλης Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ 1. Ramsar και Νερό 1.1 Γιατί η Σύμβαση Ραμσαρ χρειάζεται να ασχολείται με το Νερό? 1.2 Γιατί οι διαχειριστές Νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραµµά για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης συµπεριλαµβάνει σειρά µέτρων, που έχουν άµεσα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Αποτελέσματα Ερευνών Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Γιατί είναι σημαντικό; Αντίκτυπος του έργου στην κοινωνία Βιώσιμη ανάπτυξη Ποιότητα ζωής Θετική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση για την αποτίµηση του κινδύνου για την υγεία από την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων από την Λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού. Εισαγωγή-Πλαίσιο Ο Ασωπός ποταµός που

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων

Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων Αποστολία Σαλάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 8η: Υποδείγματα Υποθετικών Εκτιμήσεων. Δημήτριος Σκούρας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 8η: Υποδείγματα Υποθετικών Εκτιμήσεων. Δημήτριος Σκούρας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τίτλος Μαθήματος Ενότητα 8η: Υποδείγματα Υποθετικών Εκτιμήσεων Δημήτριος Σκούρας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 1 Σκοποί ενότητας Κατανόηση της μεθόδου υποθετικών εκτιμήσεων (contingent

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MBA ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αθανάσιος Καμπάς Τι είναι η οδηγία πλαίσιο 2000/60 ή Ν.3199/2003 ; Θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου 2012 Καταληκτική Ηµεροµηνία: 12 Οκτωβρίου 2012

ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου 2012 Καταληκτική Ηµεροµηνία: 12 Οκτωβρίου 2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισµό εκπροσώπων της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων σε συναντήσεις και οµάδες εργασίας στο εξωτερικό που άπτονται των δράσεων της Υπηρεσίας. ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Περίληψη Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Δ. Βοϊβόντας *, Δ. Ασημακόπουλος ** * Δρ. Χημικός Μηχανικός, ** Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ»

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Λ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Το Προεδρικό ιάταγµα του 1969, µε το οποίο επετράπη η εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανιών στην περιοχή των Οινοφύτων, αποτελεί το πρώτο κείµενο το οποίο σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή του Σαράντη το προηγούµενο µήνα κινήθηκε έντονα καθοδικά και οδηγήθηκε στη µακροχρόνια γραµµή στήριξής της και το επίπεδο των 6 ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1272 ΥΔΡΟΠΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1272 ΥΔΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1272 ΥΔΡΟΠΟΛΗ Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην πόλη με έμφαση σε καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ «ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ «ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.291-295 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ «ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ Υ ΑΤΩΝ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ Υ ΑΤΩΝ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ Υ ΑΤΩΝ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΕΚΠΟΝΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 Χώρα: Ελλάδα EuroSDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα Περιεχόµενα 1. Επικοινωνία 2. Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 6:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Τα Σχέδια Διαχείρισης Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων»

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών «Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Ονοματεπώνυμο: Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα