ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χ. Κου κου τός - Μ. Μηνδρινός Ο Ε Αγ. Γεωργίου 14, Ίλιον τηλ ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χ. Κου κου τός - Μ. Μηνδρινός Ο Ε Αγ. Γεωργίου 14, 131 21 Ίλιον τηλ. 210 2612 994, 210 2693020"

Transcript

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χ. Κου κου τός - Μ. Μηνδρινός Ο Ε Αγ. Γεωργίου 14, Ίλιον τηλ , ΝΕΑ ΑΡΙΘ ΜΟΔΟΤΗΣΗ από 3/11/2002 ΟδηγίεςΑναβάθμισηςτω ν προγραμμάτω ν του TeleCost Λόγω της Ν ΕΑΣ ΑΡΙΘ ΜΟΔΟΤΗΣΗΣ που η ΕΕΤΤ έχειαναγγείλειότιθα ισχύειαπό τις 3/11/2002, είναιαπαρα ίτητη η αναβάθμιση των προγρα μμάτων του TeleCost2000-2, έτσιώστε να είναι συμβ ατά με τη νέα αριθμοδότηση. TeleCost 2004 (ρ ιζικάνέα έκδ οση) Η Έκδοση TeleCost 2004 είναιαπόλυτα συμβ ατή με τη Νέα Αριθμοδότηση. Καταχωρείτα τηλεφωνήμα τα στην πλήρη του ς μορφή βάσειτης νέας αριθμοδότησης (πλήρως, με τα νέα προθέμα τα - 210, 231, 8962, 800, κ.λ.π..). Πλεονεκτήμα τα Η έκδοση αυτή έχειαναβαθμισμένες/πολλές νέες δυνατότητες σε σχέση με το TeleCost2002. Στηρίζεταιστην α ρχιτεκτονική της έκδοσης TeleCost MultiCarrier (έκδοση γιαπολλαπλού ς Παροχείς), με την διαφορά ότιυποστηρίζειμο ΝΟ ΕΝΑ Παροχέα (οποιοδήποτε ΕΝΑ από μία Λίστα 22 Π αροχέων αλλά έναν). A. Ο δηγίεςαναβάθμισηςστη ΕΝΤΕΛΩΣ Ν ΕΑ!!! έκδοση TeleCost 2004 (V2.1) Μ πορούμε να υλοπ οιήσου με την αναβάθμιση του TeleCost με τρεις διαφορετικούς τρόπου ς, συ ναρτήσει του : α. Εάν θέλου με η ΝΕΑ εγκατάσταση να έχειμο ΝΟ τιςνέες συνδιαλέξεις (στοιχεία) β. Εάν θέλου με να ΜΗΝ χαθού ν τα παλαιάστοιχεία συνδιαλέξεων στην Νέα εγκατάσταση γ. Εάν θέλου με στην Νέα εγκατάσταση να ΜΗΝ υπάρχου ν οιπ αλαιές συνδιαλέξεις, α λλά ταυτόχρονα να υπάρχειτρόπος οιπ αλαιές συνδιαλέξειςνα μην χαθού ν έτσιώστε να μπορού με τις χρησιμοποιήσου με α ν γιακάποιολόγο α παιτηθείκάτιτέτοιομελλοντικά. Α.1 Διαδικασία προετοιμα σίας πριντην Α ναβάθμιση Καιστουςτρειςτρόπουςαναβάθμισηςπου αναφέρονταιπαραπάνω θα πρέπεινα προηγη θούν απαραίτητα τα παρακάτω βήματα καιμε την ακόλουθη σειρά : Α.1.1 Αποσύνδεση του Υπολογισ τή από την συσ κευή Buffer α. Σβ ήνου νε την συσκευή Buffer (την αποσυνδέου με από την τροφοδοσίατης ) β. Βγάζου με το βύσμα DB9 από την θύ ρα COM2 της συσκευής Buffer, έτσιώστε να την αποσυνδέσου με από τον υπολογιστή (καλώδιοσύνδεσης υπολογιστή με Buffer) γ. Ανάβ ου με πάλιτην συσκευή Buffer, έτσιώστε να συνεχίσου ν να αποθηκεύονταιοιτηλεφωνικές συνδιαλέξεις Α.1.3 Αντιγραφή των Ρυθμίσεων της παλαιάς εγκατάστασης α. Ρυθμίσεων Επικοινωνίας β. Ρυθμίσεων του Format του Τηλεφωνικού Κέντρου γ. Ρυθμίσεων Χρέωσης Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 1/11

2 Την Α ντιγρα φή μπορού με να την κάνου με κάνοντας Alt - Print Screen το αντίστοιχο παράθυ ρο και κατόπινεπικόλληση (Paste) καιεκτύπωση μέσω του προγράμμα τος Paint (ή φυσικά με το χέρισε 2 σελίδες χαρτί). Καιοιτρειςπαρα πάνω ρυ θμίσειςβρίσκονταιστο Πρόγρα μμα Gate. Γιανα τιςαντιγράψ ου με πρέπει κάτ αρχάς να δώσου με το SuperVisor Password έτσιώστε να μπού με στο πρόγρα μμα σε SuperVisor Mode. Πληκτρολογούμε το SuperVisor Password έτσι ώστε να μπούμε στο πρόγραμμα σε SuperVisor Mode Α Διαδικασίααντιγραφής των Ρυθμίσεων Επικο ινωνίας Από την επιλογή Pυ θμίσειςεπιλέγου με Επικοινωνίες Αντιγράφουμε (ή εκτυπώνουμε) τις παραπάνω Ρυθμίσεις Επικοινωνίας Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 2/11

3 Α Δ ιαδ ικασία Αντιγραφήςτω ν Ρυθμίσεω ν - ΤύποςΤη λ. Κέντρου Επιλέγου με Ρυθμίσεις - Τύπος Τηλ. Κέντρου από την Λίστα Τηλεφωνικών Κέντρων Επιλέγου με Format Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 3/11

4 Αντιγράφουμε προσεκτικά (ή εκτυπώνουμε) όλες τις ρυθμίσεις της οθόνης Format εκτύπωσης Τηλεφωνικού Κέντρου Στην περίπτωση που στην παρα πάνω οθόνη δεν υπάρχειμία ενιαία καρτέλα ρυ θμίσεων γιατα Εισερχόμενα/Εξερχόμενα, α λλά δύο, ξεχωριστή δηλαδή καρτέλα ρυ θμίσεων γιατα εισερχόμενα και ξεχωριστή γιατα Εξερχόμενα, α ντιγράφου με καιτιςδύο Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 4/11

5 Α Δ ιαδ ικασία Αντιγραφήςτω ν Ρυθμίσεω ν Χρέω σης Επιλέγου με Ρυθμίσεις - Χρονοχρέωση Στην οθόνη Σύσταση που θα εμφανισθείεπιλέγου με Αποδέχομαι τα παραπάνω έτσιώστε να εμφανισθείη οθόνη ΧρονοΧρέωση όπως καιδύο προηγού μενες περιπτώσειςέτσικαιπάλι, Αντιγράφουμε προσεκτικά (ή εκτυπώνουμε) όλες τις ρυθμίσεις της οθόνης ΧρονοΧρέωσης Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 5/11

6 Α.3. ΜέθοδοιΕγκατάστασης Νεώτερης Έκδοσης Αφού έχειπροηγη θείη Διαδικασία προετοιμασίαςπριν την Αναβάθμιση, δηλαδή η Αντιγρα φή των παλαιών Ρυθμίσεων. Ό πως αναφέρετε καιστην α ρχή του παρόντος κειμένου, μπορού με να επιλέξου με τρειςδιαφορετικού ς τρόπου ς αναβάθμισης. Παρα κάτω αναφέρονταιτα απαραίτητα βήμα τα, που θα πρέπειακολου θήσου με συναρτήσειτης μεθόδου εγκατάστασης που θα επιλέξου με. Α.3.1. Καθαρή Εγκατάσταση της Νέας Έκδ οσης των προγραμμάτων α. Τρέχου με το πρόγρα μμα Setup.EXE α πό route directory του CD γιανα εγκαταστήσου με το πρόγρα μμα TeleCost 2004 β. Επιλέγου με το Directory εγκατάστασης, συνήθως C:\Program Files\TeleCost2004 γ. Ακολου θού με τα υπόλοιπα βήμα τα που μα ς υποδεικνύειτο πρόγρα μμα ώστε να ολοκληρωθείη ΝΕΑ εγκατάσταση Επιτυχώς. δ. Από την επιλογή Start - Programs των Windows επιλέγου με TeleCost2004 καικατόπιν Gate2004, έτσιώστε να τρέξου με την ΝΕΑ Έκδοση του Προγράμμα τος Gate που μόλις εγκαταστήσαμε. ε. Πληκτρολογού με το User Name S καιpassword MC έτσιώστε να μπού με στο πρόγρα μμα σε SuperVisor Mode στ. Από την επιλογή Ρυθμίσειςεπιλέγου με ΤύποςΤη λ. Κέντρου ζ. Από Ο θόνη Λίστα Τη λεφω νικών Κέντρω ν επιλέγου με το κέντρο που ήταν επιλεγμένο στην προηγού μενη εγκατάσταση η. Επιλέγου με Format καιαντιπαρα βάλου με πολύ προσεκτικά την Νέα οθόνη Format με αυτήν που είχαμε αντιγράψ ει. Ενημερώνου με την Νέα Ο θόνη με οποιαδήποτε διαφορά είχε από την παλιά. Εφόσον περάσου με όλες τιςαλλαγές πατάμε το πλήκτρο Update καικατόπινclose θ. Στην οθόνη Λίστα Τηλεφωνικών Κέντρων πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ι. Από την επιλογή Ρυθμίσειςεπιλέγου με Επικοινω νίες κ. Στην Ο θόνη Communication Settings (Ρυθμίσειςεπικοινωνίας) περνάμε όλες τιςρυ θμίσειςπού προηγου μένως είχαμε αντιγράψ ειαπό την παλιάεγκατάσταση λ. Πατάμε το πλήκτρο ΟΚ έτσιώστε να ενεργοποιηθού ν οιρυ θμίσειςεπικοινωνίας μ. Σβήνουμε την συσκευή TeleCost Buffer, συνδέου με το καλώδιοεπικοινωνίας με τον υπολογιστή (επανατοποθετού με το βύσμα DB9 στην θύ ρα COM2 του Buffer) καικατόπιντην ανάβουμε πάλι Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 6/11

7 ν. Στο σημείο αυτό θα πρέπεινα αρχίσου ν στην οθόνη του προγράμμα τος Gate να εμφανίζονται τηλεφωνικές συνδιαλέξειςκαινα αυξάνετε ο μετρητής Data Lines. Αν οιδύο μετρητές Total Lines καιdata Lines αρχίσου ν να αυξάνονταιμε την αναλογία που υπήρχε καιστην παλιάεγκατάσταση η εγκατάσταση της νέας έκδοσης προγρα μμάτων έγινε με επιτυχία. ξ. Προα ιρετικά καιεφόσον είμα στε σίγου ροιότιδεν χρειαζόμα στε τιςπαλαιές συνδιαλέξεις, μπορού με στο σημείο αυτό να απεγκαταστήσου με την παλαιάέκδοση του TeleCost γιανα απελευθερώσου με χώρο από τον σκληρό μα ς δίσκο Απεγκατάσταση της παλαιάς έκδ οσης προγραμμάτων Η απεγκατάσταση απαιτείτα παρα κάτω βήμα τα : 1. Ανοίγου με τον Π ίνακα Ελέγχου (Control Panel) των Windows 2. Ενεργοποιού με την επιλογή Π ροσθα φαίρεση Π ρογρα μμάτων (Add / Remove Programs) 3. Εντοπίζου με στην λίστα των εγκατεστημένων προγρα μμάτων, το TeleCost 4. Επιλέγου με το πλήκτρο Π ροσθήκη /Αφαίρεση (Add/Remove) 5. Στην ερώτηση εάν είμα στε σίγου ροιγιατην α πεγκατάσταση επιλέγου με Ναι(Yes) Προσοχή!!! Επιλέγου με καθα ρή εγκατάσταση ΜΟ ΝΟ εφόσον είμα στε σίγου ροιότιδεν μα ς ενδιαφέρου ν τα στοιχεία των παλαιών συνδιαλέξεων Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 7/11

8 Α.3.2. Εγκατάσταση της Νέας Έκδ οσης των προγραμμάτων ΧΩΡΙΣ να χαθούν τα παλαιά Δεδομένα Γιατην Εγκατάσταση της Νέας Έκδοσης των προγρα μμάτων ΧΩΡΙΣνα χαθού ν τα παλαιά Δεδομένα απαιτού νταιτα παρα κάτω : α. Α κολου θού με με την σειρά τα βήμα τα από το (α ) έως καιτο (ν ) της Καθα ρής Εγκατάστασης (β λέπε παρα πάνω) β. Α φού η νέα εγκατάσταση λειτου ργήσεικανονικά, δηλαδή, στο πρόγρα μμα Gate2004 α ρχίσου ν να εμφανίζονταισυνδιαλέξειςκαιαυξάνονταιτα Data Lines, περιμένου με να παύσου ν να καταγράφονται συνδιαλέξειςγιαχρόνο 20 δευτερολέπτων. Τότε θα ενεργοποιηθείστο μενού του προγράμμα τος Gate η επιλογή Εισαγω γή. (Σε τηλεφωνικά κέντρα με πολύ μεγάλο όγκο συνδιαλέξεων που δεν υπάρχειπερίπτωση να περάσου ν 20 δευτερόλεπτα χωρίςνα γίνεικάποιασυνδιάλεξη, γιανα ενεργοποιήσου με την επιλογή Εισαγω γή, μπορού με να κάνου με το παρα κάτω τέχνασμα : 1. Τρέχου με το πρόγρα μμα Gate Περιμένου με να αυξηθείο μετρητής Data Lines 3. Αφαιρού με τότε, την τροφοδοσί από την συσκευή Buffer 4. Αφαιρού με το βύσμα DB9 α πό την θύ ρα COM2 στην συσκευή Buffer (καλώδιοσύνδεσης Buffer με υ πολογιστή ) 5. Επαναφέρου με την τροφοδοσίαστην συσκευή Buffer. Με το τέχνασμα α υτό διακόπτετε η μεταφορά συνδιαλέξεων στο πρόγρα μμα Gate, χωρίςνα χάνονταιοινέες συνδιαλέξεις (καθότι αποθηκεύονταιστην συσκευή Buffer, που είναιεν λειτου ργία) 6. Περιμένου με 20 δευτερόλεπτα έως ότου ενεργοποιηθείη επιλογή Εισαγω γή γ. Επιλέγου με Εισαγω γή α πό το μενού του Π ρογράμμα τος Gate καικατόπινβάσηςδεδομένω ν... Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 8/11

9 Η οθόνη Εισαγωγής Τηλ. Συ νδιαλέξεων από Βάση Δεδομένων πατώντας το Button Αρχείο εμφανίζεταιο κλασσικός διάλογος επιλογής αρχείου των Windows μέσω του οποίου επιλέγου με στον υ ποκατάλογο της παλαιάς εγκατάστασης του TeleCost το αρχείο Pabx.mdb πού είναιη παλαιά βάση δεδομένω ν Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 9/11

10 στο πεδίο Κωδικός πληκτρολογού με τον κωδικό της παλαιάς β άσης δεδομένων (α ν δεν έχειαλλαχθεί είναιτο m2). Α πό την ομάδα επιλογών δεδομένων γιαεισαγωγή, επιλέγου με τα δεδομένα της παλαιάς εγκατάστασης του TeleCost που θέλου με να εισαγάγου με στην Νέα εγκατάσταση. δ. Γιανα αρχίσειη διαδικασία Εισαγωγής, πατάμε το Button Εισ αγωγή Μετά από μερικά λεπτά έχειολοκληρωθείη διαδικασία Εισαγωγής καιου σιαστικά έχειτελειώσεικαιη διαδικασία Αναβάθμισης ε. Στο σημείο αυτό θα πρέπεινα τρέξου με το πρόγρα μμα Reports καιμέσω των επιλογών του μενού Επεξεργα σία να επιβεβαιώσου με ότιόλα τα στοιχεία τιςπαλαιάς εγκατάστασης (συνδιαλέξεις, πελάτες, groups,... ) έχου ν μεταφερθείστην Νέα. Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 10/11

11 στ. Π ροα ιρετικά καιεφόσον είμα στε σίγου ροιότιδεν χρειαζόμα στε τιςπαλαιές συνδιαλέξεις, μπορού με στο σημείο αυτό να απεγκαταστήσου με την παλαιάέκδοση του TeleCost γιανα απελευθερώσου με χώρο α πό τον σκληρό μα ς δίσκο Α.3.3. Καθαρή Νέα Εγκατάσταση ΧΩΡΙΣ να χαθούν τα παλαιάδεδομένα Στην περίπτωση που θέλου με, στην Νέα εγκατάσταση να ΜΗΝ υπάρχου ν οιπ αλαιές συνδιαλέξεις, α λλά ταυτόχρονα να υπάρχειτρόπος α υτές τιςπαλαιές συνδιαλέξειςνα μην τιςχάσου με, έτσιώστε να μπορού με τιςχρησιμοποιήσου με α ν γιακάποιολόγο α παιτηθείκάτιτέτοιοστο μέλλων, αρκεί: α. Να ακολου θήσου με με την σειρά τα βήμα τα από το (α ) έως καιτο (ν ) της Καθα ρής Εγκατάστασης (β λέπε παρα πάνω) β. Να δημιουργήσουμε μία συντόμευση (shortcut) του παλαιού προγράμμα τος Reports exe που υ πάρχειστον υ ποκατάλογο TeleCost στο Desktop του υ πολογιστή μα ς μετονομάζοντας το σε ReportsOLD έτσιώστε να μην υ πάρχειπερίπτωση σύγχυσης με το αντίστοιχο της νέας εγκατάστασης. Η συντομότερη μέθοδος γιανα δημιου ργήσου με την συντόμευση αυτή είναιμέσω του προγράμμα τος Εξερεύνηση τω ν Windows (Windows Explorer). Π ηγα ίνου με στον υ ποκατάλογο TeleCost καινα πατάμε το δεξίπλήκτρο του mouse πάνω στο πρόγρα μμα Reports exe από τα μενού που θα εμφανισθού ν, επιλέγου με διαδοχικά Send To -> Desktop (create shortcut). Γιανα μετονομάσου με τη συντόμευση που δημιου ργήθηκε σε ReportsOLD, πατάμε πάνω στο εικονίδιοτο δεξίπλήκτρο του Mouse καιαπό το μενού θα εμφανισθείεπιλέγου με Μετονομα σία (Rename). δ. Να διαγράψ ου με α πό τον υ ποκατάλογο TeleCost το παλαιόπρόγρα μμα Gate exe και οποιοδήποτε άλλη συντόμευση είχαμε δημιου ργήσειγιατην παλαιάεγκατάσταση. Οδηγίες Αναβάθμισης των προγρα μμάτων του TeleCost σε Νεώτερη Έκδοση σελ. 11/11

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD Για τη διευκόλυνσή σας κατά το switch-off της περιοχής της Πελοποννήσου έχουμε προσθέσει στους ψηφιακούς μας δέκτες μία νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.mlsdestinator.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα αναβαθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HP DeskJet 1125C. Getting Started Guide ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸. Οδηγός Εκκίνησης. Professional Series ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆. Read Me First!

HP DeskJet 1125C. Getting Started Guide ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸. Οδηγός Εκκίνησης. Professional Series ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆. Read Me First! HP DeskJet 1125C Professional Series Getting Started Guide Οδηγός Εκκίνησης ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸ Read Me First! ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟ! ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆ Acknowledgements Microsoft is a U.S. registered trademark

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του TABLET της εταιρείας μας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να εξοικειωθείτε με τις πιο σημαντικές λειτουργίες της συσκευής. 1.)

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

To internet. Το Internet. Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

To internet. Το Internet. Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παιχνιδιού με το Game Maker 8.1 Lite 1

Δημιουργία παιχνιδιού με το Game Maker 8.1 Lite 1 Δημιουργία παιχνιδιού με το Game Maker 8.1 Lite 1 Νίκος Αγγελιδάκης, ΠΕ19 2 έκδοση 1.0 Φεβρουάριος 2012 1 http://www.yoyogames.com/gamemaker/windows 2 http://aggelid.mysch.gr Περιεχόμενα σελ. 1 - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα