ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014"

Transcript

1 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 6, του Ν. 4014/2011 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Q4U - Σύμβουλοι Μηχανικοί Πλουτάρχου 20, , Αθήνα, τηλ.: , Fax: , url:www.q4u.gr,

2 Πίνακας περιεχομένων Δ ΙΑΔ Ι ΚΑ Σ Ι Α 4 Α. Τ Ε ΧΝ Ι Κ Η Π ΕΡ Ι ΓΡΑΦΗ Τ Η Σ ΔΡΑ ΣΤ ΗΡ Ι Ο Τ Η ΤΑ Σ...7 Α1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 7 Α2. ΣΚΟΠΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 8 Α2.1 Κτιριακές Εγκαταστάσεις Α2.2. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Α2.3. Λειτουργία Μονάδας Ανακύκλωσης Α2.4. Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης Α2.5. Χρόνος Παραμονής των ΑΕΚΚ Α2.6. Συμβάσεις Με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ Α2.7. Συμβάσεις Με Αδειοδοτημένους Αποδέκτες Ανακυκλώσιμων Υλικών Α2.8. Τήρηση Μητρώου Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων Α2.9. Σχέδια Εγκατάστασης Α2.10. Παραγωγή και Απασχολούμενο Προσωπικό Α2.11. Χρήση Νερού και Ενέργειας Α2.12. Πρώτες ύλες - Προϊόντα Α2.14 Απόβλητα Α3. Τ/Δ ΜΕ ΣΑΦΗ ΈΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Β. Π ΕΡ Ι ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Ι Χ Ε Ι ΩΝ ΦΥ Σ Ι Κ ΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΟ Γ ΕΝ ΟΥ Σ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΠΟ Υ Σ Χ Ε Τ Ι Ζ ΟΝΤΑ Ι ΜΕ Π Ι ΘΑΝ Ε Σ Ε Π Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ Α Ι Τ ΟΥΜΕΝΗ Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ Σ Η Σ Β.1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β.1.1. Περιγραφή γεωμορφολογίας Β.1.2. Υδρογεωλογία περιοχής Β.1.3. Κλιματολογικά στοιχεία Β.1.4. Χλωρίδα - Πανίδα Β.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ. Σ Υ ΝΟ Π Τ Ι Κ Η Π ΕΡ Ι ΓΡΑΦΗ ΤΩ Ν ΣΤΟ Ι Χ Ε Ι Ω Ν ΠΟΥ Ε ΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕ Ι Α ΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟ Σ ΠΑΡΑΚΟΛ ΟΥΘΗ Σ Η Σ ΚΑ Ι ΕΛ Ε Γ Χ ΩΝ Δ. Ε Κ Τ ΙΜΗ Σ Η & ΑΞΙΟΛΟ Γ Η Σ Η ΕΝΔ Ε Χ ΟΜΕΝΩΝ ΕΠ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν ΛΟ Γ Ω ΤΗ Σ ΑΙ Τ ΟΥΜ ΕΝΗ Σ ΤΡΟΠΟ Π Ο Ι Η Σ Η Σ 36 Δ1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Δ1.1. Οικολογικές Επιπτώσεις Δ1.2. Επιπτώσεις Από Θορύβους Δ1.3. Επιπτώσεις Σε Κρατικές Εξυπηρετήσεις - Δίκτυα Δ2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Δ2.1. Επιπτώσεις στη Φυσιογνωμία της Περιοχής - Συμπεράσματα Ε. Π ΕΡ Ι ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑ Σ Ε ΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑ Ι ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥ ΓΗ Σ ΚΑ Ι ΑΝΤ ΙΜΕΤΩΠΙ Σ Η Τ ΩΝ ΕΠ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ Α Ι Τ ΟΥΜΕΝΗ Σ ΤΡΟΠ Ο ΠΟ Ι Η Σ Η Σ 39 Ε1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ε2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΛΥΕΣ Ε3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Ε4. ΘΟΡΥΒΟΣ Ε5. ΟΣΜΕΣ Ε6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΌΡΟΙ Σ Τ. ΠΡΟΤ Ε Ι ΝΟΜΕΝΟ ΣΧ Ε Δ Ι Ο ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤ Ι Κ Η Σ Δ Ι ΑΧ Ε ΙΡ Ι Σ Η Σ ΚΑ Ι ΕΦΑΡΜΟ ΓΗ Σ ΤΩΝ ΠΡΟΤ Ε Ι ΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥ ΓΗ Σ ΚΑ Ι ΑΝΤ ΙΜΕΤ Ω Π Ι Σ Η Σ Τ ΩΝ ΕΠ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν ΤΗ Σ Α Ι ΤΟΥΜΕΝΗ Σ ΤΡΟΠΟ Π Ο Ι Η Σ Η Σ 47 Η. ΧΑΡΤΕ Σ ΚΑ Ι Σ Χ Ε Δ ΙΑ 48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Δ ΙΑ ΓΡΑΜΜΑ ΡΟ Η Σ Λ Ε Ι Τ ΟΥΡ Γ ΙΑ Σ ΜΟΝΑΔΑ Σ ΑΝΑΚΥ ΚΛ Ω Σ Η Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι : ΦΩΤΟ ΓΡΑΦΙ Ε Σ Χ ΩΡΟΥ Ε Γ ΚΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Σ ΔΡΑΣ Τ ΗΡ Ι Ο Τ Η ΤΑ Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Π ΩΛΗΤΗΡ ΙΑ Σ ΥΜΒΟΛΑ ΙΑ 53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΑΑΝΕΛ 54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Α Ε Π Ο & ΑΔ Ε Ι Ε Σ ΥΦΙ Σ ΤΑΜΕΝΗ Σ ΔΡΑ Σ Τ ΗΡ Ι Ο Τ Η ΤΑΣ Σ ε λ ί δ α

3 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1: Συντεταγμένες του χώρου εγκατάστασης μονάδας ΑΕΚΚ Πίνακας 2: Κωδικοί αποβλήτων μονάδας κατά ΕΚΑ και εργασίες αξιοποίησης Πίνακας 3: Μηχανολογικός εξοπλισμός μονάδας ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Πίνακας 4: Απασχολούμενο προσωπικό Πίνακας 5: Κατανάλωση υγρών καυσίμων μηχανημάτων ανά έτος Πίνακας 6: Παραγόμενα προϊόντα δομικών κατασκευών προερχόμενα από ΑΕΚΚ και συναφή απόβλητα & πιστοποιήσεις αυτών Πίνακας 7: Σύνολο ΑΕΚΚ Μαγνησίας για τα έτη Πίνακας 8: Εισερχόμενα & εξερχόμενα υλικά στην μονάδα Πίνακας 9: Κατάλογος, Ποσότητες και Πραγματοποιούμενες Εργασίες Αξιοποίησης Αποβλήτων Πίνακας 10: Κλιματολογικά στοιχεία Αγχιάλου Πίνακας 11: Τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης Λίστα Εικόνων Εικόνα 1: Άποψη χώρου εγκατάστασης μονάδας & υφιστάμενων βαθμίδων λατομείου Εικόνα 2: Άποψη χώρου μονάδας από μεσαία απόσταση Εικόνα 3: Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός Εικόνα 4: Υφιστάμενες φυτεύσεις στα πρανή του δρόμου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μελέτη εκτυπώθηκε σε χαρτί 100% προερχόμενο από ανακύκλωση 3 Σ ε λ ί δ α

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η παρούσα Μελέτη έχει συνταχθεί με σκοπό την Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δραστηριότητας από «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης (επεξεργασίας) Στερεών και Μη Επικίνδυνων Α.Ε.Κ.Κ.». Έχει συνταχθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης νέων έργων και δραστηριοτήτων, την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και την ισχύουσα νομοθεσία για τις τεχνικές προδιαγραφές των «Προϊόντων Δομικών Κατασκευών». Ειδικότερα: 1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) περί «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε.&96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ). 2. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 3. Την Υ.Α /ΕΥΠΕ (ΦΕΚ Β ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011,». 4. Την Υ.Α (ΦΕΚ Β 21/ ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011). 5. Την Υ.Α (ΦΕΚ Β 1565/ ) «Τροποποίηση της Υ.Α. 1958/ , σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)». 6. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24/ ), «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 7. Τον Κανονισμό 303/ «θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ ΕΚ». 4 Σ ε λ ί δ α

5 8. Τον Ν. 2939/2001, «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ. Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και τα εφαρμοστικά αυτού Π.Δ. 9. Την Κ.Υ.Α /2727 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 10. Την Κ.Υ.Α /1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 11. Την Εγκύκλιο οικ /1278/ , σχετικά με την εφαρμογή της Νομοθεσίας για την διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 12. Την Εγκύκλιο 16/Α.Π / του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011». 13. Το Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ Α 176/ ) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 14. Την ΚΥΑ υπ.αρ.5328/122 (ΦΕΚ Β 386/ ) «Αδρανή Δομικών Έργων». 15. Την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1016/ ), «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 16. Την Εγκύκλιο οικ / /ΥΠΕΧΩΔΕ, «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π /7033/ (ΦΕΚ 332/Β/2003)». 17. Την Υ.Α.: Αριθ. Ειβ. 221/65 (ΦΕΚ 138/Β/ ), «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων». Φορέας υλοποίησης του παραπάνω έργου είναι η «Κ. & Β. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Α.Ε.». Ομάδα Μελέτης Α/Α ΟΝΟΜΑ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ 1 ΠΑΝΤ ΕΛ Η Σ Δ Ι ΠΛ. ΜΗΧΑΝ Ι Κ Ο Σ ΜΕΤΑ ΛΛΕ Ι Ω Ν ΜΕΤ/ΡΓΟ Σ ΕΜΠ, ΜΕΛ Ε Τ Η Τ Η Σ ΜΟ Σ Κ ΟΦΟ ΓΛΟΥ ΚΑΤΗ ΓΟΡ ΙΑ Σ ΦΩΤ Ε ΙΝ Η ΣΑΦΡΑ Π ΤΥ Χ. Π ΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤ ΟΛΟ ΓΟ Σ, ΠΑΝ Ε Π Ι Σ Τ ΗΜΙΟ Ι ΩΑΝΝ ΙΝ ΩΝ 3 Ζ Ω Η ΜΟ Σ Κ ΟΦΟ ΓΛΟΥ Δ Ι ΠΛ. Π ΟΛ Ι Τ Ι Κ Ο Σ ΜΗΧΑ Ν Ι Κ Ο Σ, ΠΑΝ Ε Π Ι Σ Τ ΗΜΙΟ ΛΟΝΔ ΙΝΟ Υ 5 Σ ε λ ί δ α

6 Κατηγοριοποίηση Έργου ΟΜΑΔ Α Α/ Α Ε Ι Δ Ο Σ ΕΡ ΓΟΥ Η ΔΡΑ Σ Τ ΗΡ Ι Ο Τ Η ΤΑ Σ ΥΠΟ ΚΑΤΗ Γ ΟΡ ΙΑ ΚΥΡ Ι Ω Σ ΕΡ ΓΟ Α1 - ΕΝΤ Ο Σ ΛΑΤΟΜΙ Κ ΩΝ ΠΕΡ Ι Ο Χ ΩΝ Γ ΙΑ Τ Ι Σ 5Η 4 Ε Ξ ΟΡΥ Ξ Η ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛ Ι Κ ΩΝ Ο ΠΟ Ι Ε Σ Δ ΕΝ Ε Χ Ε Ι Δ Ι Ε Ξ Α Χ Θ Ε Ι Σ Π Ε & Ε Κ Τ Ο Σ Π ΕΡ Ι Ο Χ ΩΝ NATURA ΜΕ Ε 25 0 Σ ΤΡ. Σ Υ ΝΟ ΔΑ ΕΡ ΓΑ Κ Ο Π Η, ΜΟΡΦΟΠΟ Ι Η Σ Η & ΚΑΤΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ Λ Ι Θ ΩΝ Γ ΙΑ 13 Δ ΙΑ ΚΟ ΣΜΗΤ Ι Κ ΟΥ Σ & 9Η Β - Τ Ο Σ ΥΝΟΛΟ 0 Ο Ι Κ Ο Δ ΟΜΙ ΚΟΥ Σ Σ Κ Ο Π ΟΥ Σ ( Σ ΥΜΠ ΕΡ ΙΛΑΜΒΑΝΕ ΤΑ Ι Η ΘΡΑΥ Σ Η Ή / ΚΑ Ι Η ΠΛΥ Σ Η ΑΔΡΑΝΩ Ν Α2 9Η 87 ΠΑΡΑ ΓΩ Γ Η Α ΣΦΑΛΤΟΜΙ ΓΜΑΤΟ Σ > ΤΝ/ΗΜΕΡΑ Ε Γ ΚΑ ΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ Ε Π Ε Ξ ΕΡ ΓΑ Σ Ι Α Σ 4Η 16 Α2 Τ Ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΕ Κ Κ ( ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ R 5) 9Η 22 5 ΑΝΑΚΥ ΚΛ Ω Σ Η ΜΗ ΜΕΤΑΛΛ Ι Κ ΩΝ ΑΠΟΡΡ ΙΜΜΑΤΩΝ & Υ ΠΟΛ Ε ΙΜΜΑΤΩΝ Α2 > 500 KW Σύμφωνα με το άρθρο 1, 5 του Ν. 4014/ΦΕΚ 209/ , «Έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατηγορία του έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία». Συνεπώς η εν λόγω δραστηριότητα, κατατάσσεται στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 1. 6 Σ ε λ ί δ α

7 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α1. Τεχνική Περιγραφή Αδειοδοτημένης Δραστηριότητας Η εταιρεία «Κ. & Β. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Α.Ε.» λειτουργεί λατομείο αδρανών υλικών σε ιδιωτικό τμήμα έκτασης 56,28151 στρ. και παράλληλα σε δημόσιο τμήμα 214,76 στρ. του λατομικού χώρου Ιγ1 της λατομικής περιοχής Ι του Ν. Μαγνησίας (ΚΥΑ ΥΔΕ-ΥΒΕΤ 43724/ ) και σε όμορη έκταση 153,54 στρ., που αποκτήθηκε από την εταιρία και αποτελεί τμήμα του Ιβ1 λατομικού χώρου της ίδιας λατομικής περιοχής και για την οποία έκταση των 153,54 στρ. έχει εκδοθεί η υπ αρ. πρ. ΔΒΜ1366/Φ.29-50/ Άδεια Εκμετάλλευσης από την Νομαρχία Μαγνησίας. Επίσης έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με την υπ αρ. πρ. 1089/ ΑΕΠΟ του Γ.Γ. Περιφ. Θεσσαλίας για το σύνολο των παραπάνω εκτάσεων, οι οποίες είναι όμορες και συνεκμεταλλεύονται, δηλ. για 424,58 στρ. συνολικά. Οι ως άνω Π.Ο. ανανεώθηκαν σύμφωνα με την υπ αρ. πρ. 4577/116462/ ΑΕΠΟ και ισχύουν έως τις Σημειώνουμε επίσης ότι η ως άνω ΑΕΠΟ (1089/ ) συμπληρώθηκε όσον αφορά το συγκρότημα θραύσης σπαστηροτριβείο ισχύος 1847,5 HP και την κινητή μονάδα ασφάλτου 401 HP, με την Συμπληρωματική ΑΕΠΟ 412/ του Γ.Γ. Περιφ. Θεσσαλίας. Όλες οι προαναφερόμενες άδειες και εγκρίσεις παρατίθενται στο Παράρτημα V. 7 Σ ε λ ί δ α

8 Α2. Σκοπός & Τεχνική Περιγραφή της Τροποποίησης του Αδειοδοτημένου Έργου ή Δραστηριότητας Η εταιρία προτίθεται με την παρούσα μελέτη να τροποποιήσει επεκτείνει την υφιστάμενη δραστηριότητα της με την προσθήκη της εξής δραστηριότητας: «Μονάδα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ» η οποία θα πραγματοποιεί εργασίες «Αξιοποίησης 1 Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις, (για συντομία Α.Ε.Κ.Κ.) και Αποβλήτων Συναφών Ρευμάτων με τα Α.Ε.Κ.Κ.», τα οποία θα προέρχονται από τις οικοδομικές εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που θα εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή (εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας), με σκοπό την «εναλλακτική διαχείριση» αυτών. Έπειτα από τις διαδικασίες «αξιοποίησης» που θα επιδέχονται στη μονάδα τα εισερχόμενα Α.Ε.Κ.Κ. καθώς και τα λοιπά, συναφή με τα ΑΕΚΚ απόβλητα, θα παράγονται μεταξύ άλλων και «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», τα οποία η εταιρία θα εμπορεύεται στην ελεύθερη αγορά. Τα απόβλητα που δεν θα επιδέχονται επεξεργασία από τη μονάδα (π.χ. χαρτιά, μέταλλα, πλαστικά κλπ), θα πωλούνται έπειτα από διαλογή, σε άλλους αδειοδοτημένους ανακυκλωτές για επεξεργασία και αξιοποίηση. Ο χώρος μελλοντικής εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων, έχει συνολικό εμβαδό ,73 m 2, βρίσκεται εντός του λατομικού χώρου Ι και αποτελεί τμήμα ευρύτερης ιδιοκτησίας της εταιρίας. Τμήμα του υπό μελέτη χώρου βρίσκεται εντός του υφιστάμενου λατομικού χώρου και στα ΝΔκά αυτού, σε τμήμα όπου δεν έχει προγραμματιστεί καμία εργασία εκμετάλλευσης. Βορειοανατολικά του εν λόγω γηπέδου εμβαδού ,73 m 2, βρίσκονται εγκατεστημένες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις κατεργασίας αδρανών υλικών της εταιρίας, ισχύος 1847,5 HP (1378,24 KW) με μηχανήματα τα οποία περιγράφονται στην ήδη εγκεκριμένη ΜΠΕ, αλλά και στον Πίνακα 3 της παρούσας. Επίσης έχει εγκατασταθεί σε έκταση 4 στρ. εντός του λατομικού χώρου, κινητή μονάδα παραγωγής ασφάλτου με δυνατότητα παραγωγής 200 tn/h ασφαλτομίγματος και μηχανολογικό εξοπλισμό ισχύος 401 HP (299,15 KW). Όλα τα παραπάνω εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο Τ/Δ κλ. 1:5.000 του κεφ. Η. Είναι προφανές ότι η λειτουργία της εν λόγω μονάδας ανακύκλωσης θα συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήματος της διάθεσης των Α.Ε.Κ.Κ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ουσιαστικά μπαζών οικοδομών), τα οποία συνήθως απορρίπτονται ανεξέλεγκτα και παράνομα, ενώ παράλληλα θα εξοικονομούνται πεπερασμένοι φυσικοί πόροι με την παραγωγή από τα Α.Ε.Κ.Κ. χρήσιμων δομικών 1 Βλπ Ν.4042/2012 Παράρτημα Β, Ενότητα Β, Παράρτημα IΙ (εργασίες αξιοποίησης) 8 Σ ε λ ί δ α

9 και άλλων υλικών. Να τονιστεί εδώ ότι αυτή θα είναι και η πρώτη δραστηριότητα ανακύκλωσης εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλία. Η έκταση του χώρου εγκατάστασης της μονάδας «Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ» έχει εμβαδόν ,73 m 2 (ή 15,284στρ.) και όπως δίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, ορίζεται από 93 σημεία (κορυφές ορίων), με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87: Α/Α ΕΓΣΑ 87 Χ Υ Σ ε λ ί δ α

10 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ Ε=15.284,73 M 2 Πίνακας 1: Συντεταγμένες του χώρου εγκατάστασης μονάδας ΑΕΚΚ Όπως φαίνεται στο Τ/Δ του κεφ. Η. η παραπάνω έκταση βρίσκεται στο ένα τμήμα της (βόρειο τμήμα 1, εμβαδού 8.091,30 m 2 ) εντός της έκτασης του λατομικού χώρου, ενώ το υπόλοιπο (νότιο τμήμα 2, εμβαδού 7.193,43 m 2 ) βρίσκεται εκτός λατομικού χώρου. Από πλευράς ιδιοκτησίας η παρούσα έκταση είναι ιδιωτική, ιδιοκτησίας της εκμεταλλεύτριας Εταιρείας βάσει των πωλητηρίων συμβολαίων 26468/98 & 26472/98 του συμβολαιογράφου Βόλου Χρήστου Καλομέρα (βλ. Παράρτημα III). Η τροποποίηση λοιπόν επέρχεται και στο γεγονός ότι ζητάμε επέκταση των ορίων της έκτασης κατά 7.193,43 m 2, δηλαδή από την υφιστάμενη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη έκταση των 424,58 στρ. σε 431,77 στρ. συνολικά. Τα εισερχόμενα υλικά στον χώρο της μονάδας θα είναι «Μη Επικίνδυνα Α.Ε.Κ.Κ.» όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α /1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/ ), «Μέτρα, όροι και 10 Σ ε λ ί δ α

11 πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» το οποίο είναι σύμφωνο με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.). Θα διαχειρίζεται δηλαδή όλα τα είδη αποβλήτων του Κεφαλαίου 17 (Απόβλητα Από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) του ΕΚΑ, εκτός από εκείνα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Επίσης η μονάδα θα υποδέχεται και θα αξιοποιεί και «στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα συναφών ρευμάτων με τα ΑΕΚΚ», δηλαδή απόβλητα που ανήκουν σε άλλα κεφάλαια του ΕΚΑ, αλλά είναι ίδιας φυσικής και χημικής σύστασης με τα ΑΕΚΚ, τυγχάνουν επεξεργασίας και αξιοποίησης με ίδιες μεθόδους, ενώ και κάποια από αυτά έχουν ενταχθεί στο πεδίο των ΑΕΚΚ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α /1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/ ) και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, 1 «καθώς και σε στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων που προορίζονται για οικοδομικές εργασίες και περίσσεια σκυροδέματος»). Οι κωδικοί αποβλήτων που διαχειρίζεται η μονάδα και οι εργασίες «αξιοποίησης» που θα εκτελούνται, κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τον ΕΚΑ και την Κ.Υ.Α /2727/2003, παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 2. ΜΗ Ε Π Ι Κ Ι Ν ΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗ ΤΑ ΕΡ ΓΑ Σ Ι Ε Σ ΑΝΑΚ Τ Η Σ Η Σ ΠΟΥ ΘΑ Ε Κ Σ Κ ΑΦΩΝ, ΚΑ ΤΑ Σ Κ Ε Υ ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ Ε ΔΑΦΙ Σ Ε ΩΝ ΠΡΑ ΓΜΑΤΟΠ Ο Ι ΟΥΝΤΑ Ι Σ Τ Η ΜΟΝΑΔΑ 2 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ Ε ΚΑ Ε Ι Δ Ο Σ Α. Ε. Κ. Κ Σ Κ ΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΟΥΒΛΑ, ΠΛΑΚ ΑΚ ΙΑ ΚΑ Ι Κ ΕΡΑΜΙΚΑ Σ Κ ΥΡΟΔΕΜΑ R Τ ΟΥΒΛΑ R ΠΛΑ ΚΑΚ ΙΑ ΚΑ Ι Κ ΕΡΑΜΙΚ Α R5 ΜΕΙ ΓΜΑ ΣΚΥΡΟΔ ΕΜΑΤ Ο Σ, Τ ΟΥΒΛ ΩΝ, ΠΛΑΚ Ι Δ Ι ΩΝ ΚΑΙ Κ ΕΡΑΜΙ Κ ΩΝ Ε Κ Τ Ο Σ Ε Κ Ε Ι ΝΩΝ R5 Π ΟΥ Π ΕΡ Ι Ε Χ ΟΥΝ ΕΠ Ι Κ Ι Ν ΔΥΝΕ Σ ΟΥ Σ Ι Ε Σ ΓΥΑΛ Ι R Χ ΩΜΑΤΑ ΚΑ Ι ΠΕ ΤΡΕ Σ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Π ΕΡ Ι Ε Χ ΟΥΝ Ε Π Ι Κ ΙΝ ΔΥΝ Ε Σ ΟΥ Σ Ι Ε Σ ΕΡΜΑ Σ Ι Δ ΗΡΟΤΡΟΧ Ι ΩΝ Ε Κ Τ Ο Σ Ε Κ Ε ΙΝ ΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡ Ι Ε Χ Ε Ι Ε Π Ι Κ ΙΝ ΔΥΝ Ε Σ ΟΥ Σ Ι Ε Σ ΥΛ Ι ΚΑ ΔΟΜΙΚ ΩΝ ΚΑΤΑ Σ Κ Ε ΥΩΝ ΜΕ ΒΑ Σ Η Τ ΟΝ ΓΥΨΟ ΥΛ Ι ΚΑ ΔΟΜΙΚ ΩΝ ΚΑΤΑ Σ Κ Ε ΥΩΝ ΜΕ ΒΑ Σ Η ΤΟΝ ΓΥΨΟ Ε Κ Τ Ο Σ ΑΠΟ Ε Κ Ε ΙΝΑ ΠΟΥ Ε ΙΝΑ Ι ΜΟΛΥ ΣΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε Π Ι Κ Ι Ν ΔΥΝ Ε Σ ΟΥ Σ Ι ΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Σ ΚΥΡΟΔ ΕΜΑΤΟ Σ ΚΑΙ ΛΑ Σ Π Η Σ Σ Κ ΥΡΟΔ ΕΜΑΤΟ Σ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΚΑ Ι ΠΡ Ι ΟΝ Ι ΣΜΑ Π Ε ΤΡΑ Σ Ε Κ Τ Ο Σ Ε Κ Ε ΙΝ ΩΝ ΠΟΥ Π ΕΡ Ι Ε Χ ΟΥ Ν Ε Π Ι Κ ΙΝ ΔΥΝ Ε Σ ΟΥ Σ Ι Ε Σ R5 R5 R5 R5 R5 R5 R5 2 Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, το άρθρο 11 και τα Παραρτήματα I και ΙΙ της Ενότητας Β του Ν. 4042/2012 & τον Κανονισμό 333/ «θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ ΕΚ». 11 Σ ε λ ί δ α

12 ΜΗ Ε Π Ι Κ Ι Ν ΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗ ΤΑ Ε Κ Σ Κ ΑΦΩΝ, ΚΑ ΤΑ Σ Κ Ε Υ ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ Ε ΔΑΦΙ Σ Ε ΩΝ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ Ε ΚΑ Ε Ι Δ Ο Σ Α. Ε. Κ. Κ. ΕΡ ΓΑ Σ Ι Ε Σ ΑΝΑΚ Τ Η Σ Η Σ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑ ΓΜΑΤΟΠ Ο Ι ΟΥΝΤΑ Ι Σ Τ Η ΜΟΝΑΔΑ Ξ ΥΛΟ R ΠΛΑ Σ Τ Ι Κ Ο R 1 3 ΜΟΝΩΤ Ι ΚΑ ΥΛ Ι ΚΑ Ε Κ Τ Ο Σ Ε Κ Ε ΙΝ ΩΝ ΠΟΥ Π ΕΡ Ι Ε Χ ΟΥ Ν ΑΜΙΑΝΤΟ Η ΑΠΟΤ ΕΛΟΥΝΤΑ Ι ΑΠΟ R5 Ε Π Ι Κ ΙΝ ΔΥΝ Ε Σ ΟΥ Σ Ι Ε Σ Η ΤΙ Σ Π ΕΡ Ι Ε Χ ΟΥΝ ΧΑΛ Κ Ο Σ, ΜΠΡΟΥΝΤ Ζ Ο Σ, R5 ΟΡΕ Ι ΧΑΛ Κ Ο Σ ΑΛΟΥΜΙΝ ΙΟ R ΜΟΛΥΒΔΟ Σ ΨΕΥΔΑΡ ΓΥΡΟ Σ Σ Ι Δ ΗΡΟ Σ ΚΑ Ι ΧΑΛΥΒΑ Σ ΚΑ Σ Σ Ι Τ ΕΡΟ Σ ΑΝΑΜΕΙ Κ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ R5 R5 R5 R5 R ΜΠΑ ΖΑ Ε Κ Σ ΚΑΦΩΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Π ΕΡ Ι Ε Χ ΟΥΝ Ε Π Ι Κ ΙΝ ΔΥΝ Ε Σ ΟΥ Σ Ι Ε Σ ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΟΜΙΚ Ω Ν ΚΑΤΑ Σ Κ Ε Υ ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙ Σ Ε Ω Ν ΚΑΛΩ Δ ΙΑ Ε Κ ΤΟ Σ Ε Κ Ε Ι Ν ΩΝ Π ΟΥ Π ΕΡ Ι Ε Χ ΟΥΝ Π Ε ΤΡΕΛΑΙΟ, Λ ΙΘΑΝΘΡΑΚ Ο Π Ι Σ Σ Α ΚΑ Ι ΑΛΛ Ε Σ Ε Π Ι Κ ΙΝ ΔΥΝ Ε Σ ΟΥ Σ Ι Ε Σ ΜΕΙ ΓΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛ Η Τ ΩΝ ΔΟΜΙ Κ ΩΝ ΚΑΤΑ Σ Κ Ε Υ ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙ Σ Ε Ω Ν Ε Κ Τ Ο Σ Ε Κ Ε Ι ΝΩΝ Π ΟΥ ΠΕΡ Ι Ε Χ ΟΥΝ ΥΔΡΑΡ Γ ΥΡΟ, PCB ΚΑ Ι ΑΛΛΕ Σ Ε Π Ι Κ Ι Ν ΔΥΝ Ε Σ ΟΥ Σ Ι Ε Σ R 3, R 4, R 5 R 1 3 R 3, R 4, R 5 ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ( Σ ΥΝΑΦΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ Α.Ε. Κ. Κ. ) Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ Ε ΚΑ Ε Ι Δ Ο Σ Α ΠΟ ΒΛ Η ΤΟΥ ΕΡ ΓΑ Σ Ι Ε Σ ΑΝΑΚ Τ Η Σ Η Σ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑ ΓΜΑΤΟΠ Ο Ι ΟΥΝΤΑ Ι Σ Τ Η ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Κ ΕΡΑΜΙΚ ΩΝ, Τ ΟΥΒΛ ΩΝ, Κ ΕΡΑΜΙΔ Ι ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤ ΩΝ ΔΟΜΙ Κ Ω Ν ΚΑΤΑ Σ Κ Ε Υ ΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ Θ ΕΡΜΙΚ Η Ε Π Ε Ξ ΕΡ ΓΑ Σ Ι Α ) R ΓΥΑΛ ΙΑ R ΟΡΥΚ ΤΑ (Π. Χ. ΑΜΜΟ Σ, Π Ε ΤΡ Ε Σ ) R5 3 Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, το άρθρο 11 και τα Παραρτήματα I και ΙΙ της Ενότητας Β του Ν. 4042/ Σ ε λ ί δ α

13 ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ( Σ ΥΝΑΦΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ Α.Ε. Κ. Κ. ) Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ Ε ΚΑ Ε Ι Δ Ο Σ Α ΠΟ ΒΛ Η ΤΟΥ ΕΡ ΓΑ Σ Ι Ε Σ ΑΝΑΚ Τ Η Σ Η Σ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑ ΓΜΑΤΟΠ Ο Ι ΟΥΝΤΑ Ι Σ Τ Η ΜΟΝΑΔΑ Χ ΩΜΑΤΑ ΚΑ Ι Π Ε ΤΡ Ε Σ R Ξ ΥΛΑ ΕΚ Τ Ο Σ Ε Κ Ε Ι Ν ΩΝ Π ΟΥ Π ΕΡ Ι Ε Χ ΟΥΝ ΕΠ Ι Κ Ι Ν ΔΥΝ Ε Σ ΟΥ Σ Ι Ε Σ R ΠΛΑ Σ Τ Ι ΚΑ R ΜΕΤΑΛΛΑ R5 Πίνακας 2: Κωδικοί αποβλήτων μονάδας κατά ΕΚΑ και εργασίες αξιοποίησης Τα προς τροφοδοσία της μονάδας ανακύκλωσης απόβλητα, θα προέρχονται από Υπόχρεους Διαχειριστές Α.Ε.Κ.Κ. (χωματουργούς, ΟΤΑ, ιδιώτες, Τεχνικές Εταιρίες, κλπ), οι οποίοι θα οφείλουν να συμβάλλονται με Ατομικά ή και Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. Επίσης εννοείται ότι η όλη διαδικασία «Συλλογής & Μεταφοράς» θα καλύπτεται από τις απαιτούμενες από την νομοθεσία άδειες Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων 4. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα απορρίμματα και υπολείμματα (Α.Ε.Κ.Κ.) θα προέρχονται, είτε από εκσκαφές θεμελίων σε ιδιωτικές ή μη κατασκευές, είτε από εκσκαφές - διανοίξεις δρόμων, είτε από κατεδαφίσεις ιδιωτικών ή μη κατασκευών αντιμετωπίζοντας το περιβαλλοντικό πρόβλημα της απόθεσης - διάθεσης των υλικών αυτών (μπαζών) σε νόμιμες ή μη χωματερές (ΧΥΤΑ -ΧΑΔΑ). Αναλυτικότερα ο χώρος εγκατάστασης της ως άνω δραστηριότητας προβλέπεται να γίνει 9 χλμ. ΒΔκά του Βόλου, σε τμήμα ευρύτερης ιδιωτικής έκτασης της εταιρείας, εμβαδού επιφανείας ,73 m 2, που βρίσκεται στη λατομική περιοχή Ι, Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, της Δ.Ε. Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας. Στους Τοπογραφικούς Χάρτες υπό κλίμακα 1:500, 1:5.000 και 1: που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη, φαίνεται η θέση του χώρου εγκατάστασης της πιο πάνω δραστηριότητας. Όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση της δραστηριότητας ως προς το επίπεδο όχλησης, με βάση την Κοινή Υπ. Απόφαση Αριθ. Οικ.: 3137/191/Φ.15, (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1048/Β / ), αυτή εντάσσεται σε δραστηριότητα μέσης όχλησης, λόγω της ιπποδύναμης του σπαστηροτριβείου (1378,24 kw > 250 kw) αφού θα χρησιμοποιείται ο υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρίας για την επεξεργασία των εισερχόμενων ΑΕΚΚ. 4 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2003, Άρ. 8, παρ.1. α.1 13 Σ ε λ ί δ α

14 Α2.1 Κτιριακές Εγκαταστάσεις Δεν υπάρχουν κτιριακές ή άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις εντός του χώρου των ,73 στρ. Όλες οι εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία της μονάδας υπάρχουν χωροθετημένες εκτός του χώρου των ,73 στρ. αλλά εντός του λατομικού χώρου, μιας και εξυπηρετούν και το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών, αλλά και τις συναφείς δραστηριότητες (μονάδα θραύσης - ταξινόμησης, μονάδα ασφαλτομίγματος). Οι βοηθητικές αυτές εγκαταστάσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν πλέον και την μονάδα ανακύκλωσης είναι οι εξής: 1. Γραφείο κίνησης 2. Χώρος τουαλετών 3. Φαρμακείο 4. Γεώτρηση 5. Συνεργείο μηχανικών μέσων και ηλεκτρολογείο 6. Υποσταθμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος Επίσης πλησίον του εν λόγω κτιρίου βρίσκεται γεφυροπλάστιγγα, η οποία χρησιμοποιείται για τη ζύγιση των προϊόντων που παράγει το εργοστάσιο. Με αυτή θα ζυγίζονται πλέον και τα εισερχόμενα ΑΕΚΚ, καθώς και τα παραγόμενα υπ αυτών προϊόντα (Βλ. Τοπογρ. Διάγρ. Κλ. 1:5.000, κεφ. Η). Δεν προβλέπονται και δεν υπάρχουν έργα και εγκαταστάσεις φωτισμού εντός του χώρου της μονάδας επειδή οι εργασίες επεξεργασίας ολοκληρώνονται πάντα σε μια ημερήσια βάρδια. Προβλέπεται παρόλα αυτά φωτισμός ασφαλείας για τις νυκτερινές ώρες για τον χώρο «προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΚΚ» ώστε να αποφεύγεται είτε η κλοπή των πολυτίμων εξ αυτών (μέταλλα όπως αλουμίνιο, χάλυβας, κλπ) είτε η επιμόλυνσή τους από επικίνδυνα ή άλλα μη αποδεκτά απόβλητα. Α2.2. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στη Μονάδα Αξιοποίησης Στερεών Μη Επικίνδυνων Α.Ε.Κ.Κ. θα είναι ο υφιστάμενος, ο οποίος χρησιμοποιείται στο λατομείο παραγωγής αδρανών υλικών. Αυτός είναι εγκατεστημένος εκτός του χώρου των 15,284 στρ., δυτικά αυτού, αλλά εντός του λατομικού χώρου (βλ. Τ/Δ κλ. 1:5.000 στο κεφ. Η) και αποτελείται από σπαστήρα, τριβεία, κόσκινα, σιλό και συστήματα τροφοδοσίας. Η αναλυτική περιγραφή των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ., δίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 14 Σ ε λ ί δ α

15 Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ ΤΥΠΟ Σ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ 10 Ε Ξ Ο ΠΛ Ι ΣΜΟ Σ G E I G E R ΕΛ Ε Γ Χ ΟΥ & 11 Δ ΙΑΛΟΓ Η Σ Ε Ι Σ ΕΡ Χ ΟΜΕΝΩΝ C C T V 12 ΑΕ Κ Κ Σ Υ Σ Τ ΗΜΑ ΗΛ Ε Κ ΤΡΟΜΑΓΝΗ Τ Η ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ Σ Υ ΝΟΛ Ι Κ Η Ι Σ Χ Υ Σ ( HP ) Σ Υ ΝΟΛ Ι Κ Η Ι Σ Χ Υ Σ ( KW ) 1 ΠΑΛ ΙΝΔΡΟΜΙΚ Ο Σ ΤΡΟΦΟΔΟΤ Η Σ ΔΟΝΗ Τ Ι Κ Ο Σ Δ ΙΑΛΟΓ ΕΑ Σ Π ΕΡ Ι Σ ΤΡΟΦΙ Κ Ο Σ Σ Π Α Σ Τ ΗΡΑ Σ ΔΟΝΗ Τ Ι Κ Ο Ι ΠΑΡΑ ΓΩ Γ Ι Κ Ο Σ ΜΕΤΑΔ ΙΑΛΟΓ Ε Ι Σ Ε Ξ Ο ΠΛ Ι ΣΜΟ Σ ΔΟΝΗ Τ Ι ΚΑ Κ Ο Σ Κ Ι ΝΑ ΔΟΝΗ Τ Ι Κ Ο Ι ΤΡΟΦΟΔΟΤ Ε Σ ΤΡ Ι Β Ε ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙ Κ Ε Σ ΤΑ ΙΝ Ι Ε Σ ΑΕΡΟ ΣΥΜΠ Ι Ε Σ Τ Η Σ ΜΕΤΡΗΤ Η Σ ΑΜΕΛΗΤ ΕΑ ΡΑΔ Ι ΕΝΕΡ Γ Ε ΙΑ Σ ( < 0, 2 KW ) Χ Ε ΙΡΟ Σ 13 Σ Υ ΝΟΛ Ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟ Σ ΤΑ Σ Ι Α Σ Π ΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Γ ΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ ΚΛ Ε Ι Σ Τ Ο ΚΥ ΚΛ ΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ Σ Η Σ ΑΠΟΜΑΚΡΥΜΣΗ Σ Ι Δ ΗΡΟΥΧ ΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑ Σ Τ ΟΛ Η Σ Κ ΟΝ Η Σ Πίνακας 3: Μηχανολογικός εξοπλισμός μονάδας ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Επίσης στον μηχανολογικό εξοπλισμό θα συμπεριλαμβάνονται: 1. εκσκαφέας (1), 2. φορτωτής (1), 3. φορτηγό αυτοκίνητο (1), ΑΜΕΛΗΤ ΕΑ ( < 0, 2 KW ) 2 1, 5 2 1, τα οποία θα απασχολούνται στην φόρτωση και διακίνηση των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων. 15 Σ ε λ ί δ α

16 Α2.3. Λειτουργία Μονάδας Ανακύκλωσης Α Περιγραφή μεθόδου Η παρακάτω περιγραφόμενη μέθοδος, επιλέχθηκε με γνώμονα την μέγιστη παραγωγικότητα του συστήματος επεξεργασίας σε συνάρτηση με την βέλτιστη ποιότητα στα παραγόμενα εμπορεύσιμα προϊόντα (βλέπε Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας Ανακύκλωσης στο Παράρτημα I): 1 ο Στάδιο: Είσοδος Κατά την είσοδο των Αποβλήτων στη μονάδα, θα γίνεται επιθεώρηση τους ώστε να διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη εντός αυτών άλλων αποβλήτων μη αποδεκτών από τη μονάδα ανακύκλωσης (οικιακά απορρίμματα, σκουπίδια, επικίνδυνα και λοιπά μη αποδεκτά απόβλητα). Η επιθεώρηση θα γίνεται μακροσκοπικά από εκπαιδευμένο προσωπικό με χρήση ανιχνευτή ραδιενέργειας χειρός. Εάν διαπιστώνεται η ύπαρξη ακατάλληλων αποβλήτων, ο προσκομίζων θα ενημερώνεται ότι αυτά δεν είναι αποδεκτά και θα του απαγορεύεται να τα παραδώσει. Αν αυτά είναι αποδεκτά, τότε θα ζυγίζονται σε διακριβωμένη γεφυροπλάστιγγα και θα καταγράφεται η ποσότητα/είδος τους σε ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο θα καταχωρούνται και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α /2727/ (ΦΕΚ 1909/Β ) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», Άρθρο 2, 12, εδάφιο β. 2ο Στάδιο: Προσωρινή Αποθήκευση και Διαλογή Μετά την είσοδό τους στην εγκατάσταση, τα Απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινά σε σωρούς διαφορετικών κατηγοριών. Εάν είναι ήδη διαχωρισμένα από το εργοτάξιο προέλευσης, τότε θα αποτίθενται σε ξεχωριστούς σωρούς ανά είδος, αλλιώς θα πηγαίνουν σε σωρό ανάμικτων Α.Ε.Κ.Κ. Εκεί, με διάφορες μεθόδους (χειροδιαλογή ή με χρήση φορτωτή για τα ογκώδη), θα γίνεται διαχωρισμός των υλικών ανά είδος (π.χ. ξύλα, τούβλα, καλώδια, αλουμίνιο, σκυρόδεμα, βράχοι, γυψοσανίδες, κλπ), καθώς και μείωση του μεγέθους των ογκωδών και απομάκρυνση των οπλισμών από το σκυρόδεμα με χρήση υδραυλικής σφύρας και θα αποτίθενται στον αντίστοιχο σωρό. Εάν πρόκειται για απόβλητα από γύψο, (ο οποίος είναι πλήρως ανακυκλώσιμος), η διεργασία ανακύκλωσης των γυψοσανίδων περιλαμβάνει αφαίρεση του επικολλημένου χαρτιού και θραύση του εναπομείναντος υλικού σε γυψοκονία προς επιστροφή στην παραγωγή. Λεπτομερέστερη περιγραφή των παραπάνω διαδικασιών γίνεται σε διάγραμμα ροής που ακολουθεί στο Παράρτημα. 3ο Στάδιο: Επεξεργασία Τα επιδεχόμενα επεξεργασία υλικά, δηλαδή οπλισμένο/άοπλο σκυρόδεμα, ασβεστολιθικά/αργιλικά/ελαφροβαρή ηφαιστειακά, τούβλα, κεραμικά θα τροφοδοτούνται με 16 Σ ε λ ί δ α

17 χρήση φορτωτή στο συγκρότημα επεξεργασίας, στο οποίο θα γίνεται θραύση και ταξινόμηση αυτών για την παραγωγή τελικών προϊόντων τα οποία θα είναι ανακυκλωμένα δομικά υλικά. Το συγκρότημα θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα μαγνήτη ώστε να αφαιρούνται σιδηρούχα μέταλλα. Για την παραγωγή του κάθε προϊόντος θα γίνεται τροφοδοσία του συγκροτήματος με κατάλληλο είδος ΑΕΚΚ ενώ τα παραγόμενα αδρανή, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «προϊόντα δομικών κατασκευών» θα είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, διαθέτοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία πιστοποιήσεις CE, όπως ορίζει η Κ.Υ.Α /1757/Ε103 (ΦΕΚ Β 1312/ ) (άρθρο 11, 8) και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δομικών Προϊόντων 305/2011, ο οποίος εφαρμόζεται με την ΚΥΑ υπ.αρ.5328/122 (ΦΕΚ Β 386/ ). Συνοπτικά γίνεται περιγραφή παρακάτω: # Το προς επεξεργασία υλικό, αφού προηγηθεί πρωτογενής θραύση των μεγάλων τεμαχίων με τη χρήση υδραυλικής σφύρας, για τη μείωση της διάστασής τους σε μεγέθη μικρότερα των 100 cm, αν υπάρχουν, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του μηχανήματος α θραύσης, θα φορτώνεται και θα μεταφέρεται στον τροφοδότη του συγκροτήματος θραύσης - ταξινόμησης. Η επεξεργασία αφορά στη θραύση του υλικού Α.Ε.Κ.Κ. με σκοπό την παραγωγή των ακόλουθων προϊόντων: mm (χαλίκι) mm (ψηφίδα) - 6 mm (άμμος) - 4 mm (άμμος ψιλή) (3Α οδοποιίας) Πιο συγκεκριμένα η επεξεργασία θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια - φάσεις: # Το υλικό σε μεγέθη μικρότερα των 100 cm θα μεταφέρεται με φορτηγά αυτοκίνητα, στον παλινδρομικό τροφοδότη του συγκροτήματος θραύσης - ταξινόμησης. # Από τον τροφοδότη το υλικό θα οδηγείται με ελεγχόμενο ρυθμό στον δονητικό προδιαλογέα, ο οποίος φέρει πάτωμα, με σχάρες ανοίγματος 28 mm. # Το κλάσμα - 28 mm, θα διαχωρίζεται από τον προδιαλογέα, ενώ το κλάσμα + 28 mm θα οδεύει προς τον σπαστήρα πρώτης θραύσης. # Το κλάσμα - 28 mm θα απομακρύνεται μέσω μεταφορικών ταινιών και θα οδηγείται σε δονητικό κόσκινο τριών καταστρωμάτων, όπου θα διαχωρίζονται τα παρακάτω κλάσματα. > mm (χαλίκι) > mm (γαρμπίλι) και 17 Σ ε λ ί δ α

18 > mm (3Α προδιαλογής) Τα παραπάνω θα μεταφέρονται μέσω μεταφορικών ταινιών σε υπαίθριους σωρούς. # Το πρωτογενές θραυσμένο υλικό από τον σπαστήρα θα οδηγείται σε δονητικό κόσκινο τριών καταστρωμάτων, όπου θα διαχωρίζονται τα παρακάτω κλάσματα: > + 28 mm (σκύρο) > mm (χαλίκι) > mm (γαρμπίλι) και > - 6 mm (άμμος Β ). Πλην του κλάσματος +28 mm, τα παραπάνω προϊόντα θα μεταφέρονται μέσω μεταφορικών ταινιών σε τσιμεντένια σιλό ή σε υπαίθριους σωρούς. # Το κλάσμα +28 mm μέσω μεταφορικής ταινίας θα οδηγείται σε αμμοτριβείο, όπου θα γίνεται δευτερογενής θραύση του υλικού και παραγωγή ψιλής άμμου (-4 mm). Όλα τα παραπάνω υλικά θα αποθηκεύονται σε υπαίθριους σωρούς και θα διατίθενται στην αγορά ως «προϊόντα δομικών κατασκευών» ενώ οι κοκκομετρίες που παρουσιάζονται εδώ είναι ενδεικτικές αφού κάθε φορά θα τροποποιούνται αναλόγως με κατάλληλες ρυθμίσεις στο συγκρότημα θραύσης ταξινόμησης ώστε να καλύπτουν τις εκάστοτε ισχύουσες ευρωπαϊκές (ΕΝ) και Ελληνικές προδιαγραφές (ΚΤΣ 97, ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 12620, κλπ). Βασικό χαρακτηριστικό της όλης μεθοδολογίας επεξεργασίας, είναι ότι δεν θα παράγονται καθόλου στερεά, αέρια ή υγρά απόβλητα. Τα λοιπά Α.Ε.Κ.Κ. που θα εισέρχονται στη μονάδα (χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα, ξύλα κλπ) δεν θα επιδέχονται καμία επεξεργασία και θα πωλούνται σε αδειοδοτημένους ανακυκλωτές τέτοιων υλικών. Τα δε μεταλλικά Α.Ε.Κ.Κ., θα απομακρύνονται με χειροδιαλογή και θα πωλούνται για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες προς τούτο εταιρείες. Α2.4. Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης Τα εξερχόμενα προϊόντα από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: i. Ανακυκλώσιμα υλικά που θα προκύπτουν από τη διαλογή των ΑΕΚΚ ii. «Προϊόντα δομικών κατασκευών» που θα προκύπτουν από την επεξεργασία κατάλληλων προς αυτό ΑΕΚΚ και συναφών ρευμάτων αποβλήτων Τα μέσα αποθήκευσης των υπό i και ii αναλύονται στην επόμενη παράγραφο. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα προκύπτουν από την διαλογή των ΑΕΚΚ, θα τοποθετούνται σε «μεγάλους υποδοχείς (containers)» τραπεζοειδούς διατομής τύπου σκάφης, σύμφωνα με τις 18 Σ ε λ ί δ α

19 προδιαγραφές που ορίζει η ΚΥΑ /(ΦΕΚ Β 1016/ ), χωρητικότητας περίπου 10m 3. Τα υλικά θα τοποθετούνται εντός των κάδων και θα σκεπάζονται με πλαστικό κάλυμμα επαρκούς αντοχής ώστε να αποφεύγεται η διασπορά των ελαφροβαρών εξ αυτών (π.χ. χαρτιών, πλαστικών κλπ). Η θέση των κάδων αυτών φαίνεται στο σχέδιο κλ. 1:500 στο κεφ. Η. Τα «προϊόντα δομικών κατασκευών» που θα παράγονται από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, θα αποθηκεύονται με τον συνήθη τρόπο που αποθηκεύονται τα αδρανή υλικά, δηλαδή σε υπαίθριους σωρούς μη εφαπτόμενους μεταξύ τους για την αποφυγή της ανάμειξης υλικών διαφορετικών ειδών (π.χ. άμμος με χαλίκι, άμμος με 3Α, κ.ο.κ.) ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση της ποιότητάς του όπως ορίζουν και τα σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 305/2011 και τα προς εφαρμογή του πρότυπα (ΕΝ 12620, ΕΝ κ.λπ.). Τέλος, θα παράγονται αμελητέας ποσότητας απορρίμματα οικιακής φύσεως που θα προέρχονται α) από τους εργαζομένους στην μονάδα και β) από ακατάλληλα για ανακύκλωση χαρτιά, πλαστικά κλπ., τα οποία θα προωθούνται προς αδειοδοτημένους αποδέκτες. Γενικότερα και για διάφορους λόγους και κυρίως για λόγους ασφάλειας και αποφυγής επιμόλυνσης των προκυπτόντων υλικών, οι χώροι της μονάδας θα είναι περιφραγμένοι, προκειμένου να προστατεύονται από την απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων σε ώρες που δεν θα λειτουργεί ενώ η είσοδος θα παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) προς ενίσχυση της ασφάλειας. Α2.5. Χρόνος Παραμονής των ΑΕΚΚ Α Πρώτες ύλες Προϊόντα Ως Α ύλες για τη σχεδιαζόμενη μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, θεωρούνται τα εισερχόμενα σε αυτήν ΑΕΚΚ ενώ ως προϊόντα τα παραγόμενα από αυτήν «προϊόντα δομικών κατασκευών» και τα λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία δεν θα επιδέχονται κάποια επεξεργασία και θα πωλούνται σε άλλες αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης. Α Χρόνοι παραμονής Οι χρόνοι παραμονής των υλικών της θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Πιο συγκεκριμένα: Α Ανάμικτα ΑΕΚΚ Τα προς διαλογή εισερχόμενα ανάμικτα ΑΕΚΚ δεν θα παραμένουν, πριν τη διαλογή τους, στο χώρο υποδοχής τους περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους σε αυτόν. 19 Σ ε λ ί δ α

20 Α Αδρανή υλικά Ο χρόνος παραμονής των αδρανών αποβλήτων στο χώρο υποδοχής τους θα είναι έως 6 μήνες από την άφιξή τους σε αυτόν. Α Ανακτημένα υλικά Τα ανακτημένα υλικά, είτε είναι ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτιά, πλαστικά κ.λπ. που δεν θα επεξεργάζεται η σχεδιαζόμενη μονάδα, είτε είναι προϊόντα επεξεργασίας των ΑΕΚΚ δηλαδή δομικά υλικά, θα διατίθενται τα μεν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και τα δε στην ελεύθερη αγορά, εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες. Α2.6. Συμβάσεις Με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ Η σχεδιαζόμενη μονάδα είναι υποχρεωμένη (άρθρο 11, 1 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010) να συμβάλλεται με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και επομένως να παραλαμβάνει ΑΕΚΚ από αδειοδοτημένους και επίσης συμβεβλημένους με τα εν λόγω συστήματα συλλέκτες - μεταφορείς αποβλήτων. Για την κάλυψη της ως άνω υποχρέωσης, η εταιρεία έχει υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας με το ΣΣΕΔ ΑΑΝΕΛ (βλ. Παράρτημα IV). Το τελικό συμφωνητικό θα κοινοποιηθεί στη Δ/νση ΠΕ.ΣΧΕ. του ΥΠΕΚΑ με την υπογραφή του. Α2.7. Συμβάσεις Με Αδειοδοτημένους Αποδέκτες Ανακυκλώσιμων Υλικών Η εταιρεία ανακυκλώνει μέσω της ΕΛΤΕΠΕ (συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων λιπαντικών και ελαίων) τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, λόγω της λειτουργίας της ως λατομείο και της υφιστάμενης δραστηριότητας της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, αλλά δεν έχει ακόμα συμβληθεί με άλλους αποδέκτες ανακυκλώσιμων υλικών διότι δεν έχει ακόμα αδειοδοτηθεί σχετικά με την αιτούμενη δραστηριότητα. Είναι όμως στις προθέσεις της να συμβληθεί με καταλλήλως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων με την αδειοδότησή της. Α2.8. Τήρηση Μητρώου Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων Σχετικά με τις υποχρεώσεις της ως διαχειριστή αποβλήτων, η εταιρεία θα τηρεί μητρώο σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (άρθρο 12, 2, εδάφιο β.). Επίσης, θα συντάσσει την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων την οποία θα υποβάλλει έως τις 20 Φεβρουαρίου του κάθε έτους στη διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας περιφέρειας, Αποκ/νης Διοίκησης και στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. Α2.9. Σχέδια Εγκατάστασης Δίδονται στο Παράρτημα, τοπογραφικά διαγράμματα υπό κλίμακα 1:5.000 και 1:500 του χώρου και της ευρύτερης περιοχής που προβλέπεται να γίνει η εγκατάσταση της Μονάδας. 20 Σ ε λ ί δ α

21 Α2.10. Παραγωγή και Απασχολούμενο Προσωπικό Η ονομαστική δυναμικότητα παραγωγής της σχεδιαζόμενης μονάδας εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των tns/ώρα, σε ταξινομημένα «προϊόντα δομικών κατασκευών» αλλά η παραγωγικότητα της μονάδας προφανώς θα εξαρτάται από τις διαθέσιμες ποσότητες υλικών, προερχόμενων από εκσκαφές θεμελίων ή διανοίξεις δρόμων και λοιπές χωματουργικές εργασίες. Κατά τη λειτουργία της θα απασχοληθεί το ακόλουθο εργατοτεχνικό προσωπικό, που κατά ειδικότητα αναλύεται στον επόμενο Πίνακα. ΑΠΑ Σ Χ ΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟ Σ Ω Π Ι Κ Ο Α/Α Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ 1 Ε Π Ι Κ ΕΦΑΛΗ Σ ΕΡ ΓΑ Σ Ι Ω Ν 1 2 Χ Ε ΙΡ Ι Σ Τ Ε Σ 2 3 ΕΡ ΓΑΤΗ Σ Χ Ε ΙΡΟΔ ΙΑΛΟ ΓΗ Σ 1 ΑΡΙΘΜΟ Σ ΑΤΟΜΩΝ 4 Π ΕΡ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Σ Τ Ε ΧΝ Ι Κ Ο Σ Α ΣΦΑΛΕ ΙΑ Σ ( Σ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ι Σ Δ ΙΑ ΤΑ Ξ Ε Ι Σ Τ ΟΥ Ν / ) 1 Σ Υ ΝΟΛΟ 5 Πίνακας 4: Απασχολούμενο προσωπικό Α2.11. Χρήση Νερού και Ενέργειας Για τη λειτουργία της μονάδας θα απαιτηθεί νερό, το οποίο θα παρέχεται από την υφιστάμενη γεώτρηση της εταιρείας. Οι απαιτήσεις του νερού που θα χρειαστεί για την καταστολή της σκόνης στη μονάδα προϋπολογίζονται σε 2-3 m 3 /ημέρα και η καταστολή της σκόνης θα γίνεται μέσω ειδικών ψεκαστικών μπεκ. Για τον λόγο αυτό θα εγκατασταθεί πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 15 m 3 που θα συνδέεται μέσω πλαστικού σωλήνα με τη μονάδα και θα τροφοδοτεί το δίκτυο διαβροχής. Επίσης θα γίνεται συχνή χρήση νερού ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες για την διαβροχή των δρόμων και των υπαίθριων σωρών - αποθηκών αδρανών υλικών, που οι ποσότητες αυτού προϋπολογίζονται σε 4-5 m 3 /ημέρα. Ηλεκτρική ενέργεια κατά την παραγωγική διαδικασία απαιτείται για τη λειτουργία του συγκροτήματος θραύσης. Η ηλεκτρική αυτή ενέργεια παρέχεται από εγκατεστημένο υποσταθμό της ΔΕΗ ισχύος 1800 KVA. Η ετήσια ενέργεια η οποία καταναλώνεται για τη λειτουργία του 21 Σ ε λ ί δ α

22 λατομείου, όπως έχει υπολογιστεί στην ήδη εγκεκριμένη ΜΠΕ, ανέρχεται σε: kw/έτος, δεδομένου ότι λειτουργεί 240 ημέρες το έτος (8 ώρες ημερησίως) για συνολική ισχύ των μηχανημάτων 1362 kw και ταυτόχρονη λειτουργία για το 60% περίπου της ονομαστικής του ισχύος. Ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί και κατά τη διαδικασία θραύσης των ΑΕΚΚ, οπότε εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί να δουλεύει για περίπου 20 επιπλέον ημέρες το έτος (δηλαδή συνολικά 260 ημέρες το έτος), τροποποιούμε τα παραπάνω ως εξής: 1362 kw * 260 ημέρες / έτος * 8 ώρες * 0, kwh/έτος. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στη μονάδα θα είναι πετρελαιοκίνητα και τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα εκτιμώνται ως εξής: ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ι Σ Χ Υ Σ ( HP ) ΩΡ Ε Σ ΛΕ Ι Τ ΟΥΡ Γ ΙΑ Σ/ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΕ Σ/Ε Τ ΟΣ Σ Υ Ν Τ ΕΛ Ε Σ Τ Η Σ ( L T/HR. HP) ΚΑΤΑΝΑΛΩ Σ Η ( L T/Ε ΤΟ Σ ) ΦΟΡΤΩ Τ Η Σ , Ε Κ Σ Κ ΑΦΕΑ Σ , ΦΟΡΤΗ ΓΟ , Σ Υ ΝΟΛΟ Πίνακας 5: Κατανάλωση υγρών καυσίμων μηχανημάτων ανά έτος Α2.12. Α Πρώτες ύλες - Προϊόντα Χρήση Χημικών, τοξικών ή επικινδύνων ουσιών Δεν απαιτούνται, δεν θα παράγονται, ούτε θα διακινούνται γενικά από τις δραστηριότητες της μονάδας, τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες, όπως επίσης δεν θα χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα για την κατεργασία τους, ούτε και κατά την αποθήκευση των προϊόντων σε σωρούς. Θα γίνεται μόνο διαβροχή με νερό της επιφάνειας των σωρών για την καταστολή της σκόνης. Α Είδος Πρώτων Υλών Κατηγορίες Προϊόντων Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται, θα είναι Απόβλητα Από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις καθώς και Απόβλητα Συναφών Ρευμάτων, όπως αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο και καθορίζονται λεπτομερώς ως προς τους κωδικούς τους στον Πίνακα 2 της παρούσας. Γενικότερα, τα παραγόμενα προϊόντα της μονάδας χωρισμένα σε τρεις γενικές κατηγορίες, θα είναι: i. Προϊόντα δομικών κατασκευών κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται πληρώντας τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές βάσει της 89/106/ (ΚΥΑ υπ.αρ.5328/ Σ ε λ ί δ α

23 ΦΕΚ Β 386/ ), ως ορίζει η Κ.Υ.Α /1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» στο άρθρο 11 8: «Τα επεξεργασμένα αδρανή χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή τσιμέντου ή άλλων υλικών και ως «προϊόντα δομικών κατασκευών» σε έργα που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδομής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.». Για τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και λοιπές λεπτομέρειες ακολουθεί αναλυτικός πίνακας: Ε Ι Δ Ο Σ Α ΠΟ ΒΛ Η ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗ Σ Η ΑΠΟΒΛΗΤΑ Α ΣΒ Ε Σ Τ Ο Λ ΙΘ Ι Κ Η Σ ΠΡΟΕΛ ΕΥ Σ Η Σ ( Π. Χ. ΑΠΟ ΒΛΗΤΑ ΑΠΟ Κ Ο Π Η ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ Δ ΙΑ ΚΟ ΣΜΗΤ Ι Κ ΩΝ ΛΙΘΩΝ, Σ Κ ΥΡΟΔΕΜΑ, ΠΕ ΤΡΕ Σ, ΧΩΜΑΤΑ Ε Κ Σ Κ ΑΦΩΝ ΚΛΠ ) Τ ΟΥΒΛΑ, Κ ΕΡΑΜΙΚΑ, Σ Κ ΥΡΟΔ ΕΜΑ (ΑΟΠΛΟ/ΟΠΛ Ι ΣΜΕΝΟ ) ΚΑ Ι ΛΟΙ ΠΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛ Ι ΚΑ ΑΜΜΟ Σ ΓΑΡΜΠΙΛ Ι ΧΑΛ Ι Κ Ι ΥΛ Ι ΚΑ ΟΔ Ο ΠΟ Ι ΙΑ Σ ( ΤΥ Π ΟΥ 3Α, Ε4 ΚΛ Π ) ΑΔΡΑΝΗ Κ ΟΝ ΙΑΜΑΤΩΝ ( Π. Χ. ΑΜΜΟ Σ Σ Ο ΒΑ Τ Ι ΣΜΑΤΟ Σ ) ΥΛ Ι ΚΑ ΟΔ Ο ΠΟ Ι ΙΑ Σ ( ΤΥ Π ΟΥ 3Α, Ε4 ΚΛ Π ) ΑΔΡΑΝΗ Κ ΟΝ ΙΑΜΑΤΩΝ ( Π. Χ. ΑΜΜΟ Σ Σ Ο ΒΑ Τ Ι ΣΜΑΤΟ Σ ) I. Σ Κ ΥΡΟΔ ΕΜΑ I I. Α ΣΦΑΛΤΟΜΙ ΓΜΑ I I I. Κ ΟΝ ΙΑΜΑΤΑ I V. Ο ΔΟΠΟ Ι ΙΑ I. Σ Κ ΥΡΟΔ ΕΜΑ I I. Α ΣΦΑΛΤΟΜΙ ΓΜΑ I I I. Κ ΟΝ ΙΑΜΑΤΑ I V. Ο ΔΟ Π Ο Ι ΙΑ ΑΠΑΡΑΙ Τ Η Τ Ε Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ Σ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 532 8/1 2 2 (ΦΕ Κ Β 38 6/ ) I. EN : I I. EN : I I I. EN : I V. EN : 2013 I. EN : I I. EN : I I I. EN : I V. EN : ΟΔ Ο ΠΟ Ι ΙΑ EN : Κ ΟΝ ΙΑΜΑΤΑ EN : ΟΔ Ο ΠΟ Ι ΙΑ EN : Κ ΟΝ ΙΑΜΑΤΑ EN : Δ ΙΑΦΟΡΟ Ι Λ Ι ΘΟ Ι ΔΟΜΙ ΚΟ Ι Λ Ι Θ Ο Ι ΜΑΝΤΡΟΤΟ Ι Χ Ο Ι ΕΝ : Πίνακας 6: Παραγόμενα προϊόντα δομικών κατασκευών προερχόμενα από ΑΕΚΚ και συναφή απόβλητα & πιστοποιήσεις αυτών ii. Υλικό αργιλικής φύσεως κατάλληλο για χρήση επιχωματώσεων, αποκαταστάσεων ανενεργών και ενεργών λατομείων και ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεων χώρων 23 Σ ε λ ί δ α

24 υγειονομικής ταφής και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων ως επίσης ορίζει η Κ.Υ.Α /1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/ ). iii. Λοιπά υλικά, που θα δεν θα επιδέχονται επεξεργασία (π.χ. χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα κλπ) και απλώς θα πωλούνται προς αδειοδοτημένους ανακυκλωτές τέτοιων υλικών. Α Ισοζύγια Μίγμα Αποβλήτων ΑΕΚΚ Νομού Μαγνησίας Όπως προαναφέρθηκε, κατά την είσοδο των Αποβλήτων στη μονάδα, θα γίνεται επιθεώρηση τους ώστε να διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη εντός αυτών άλλων αποβλήτων μη αποδεκτών από τη μονάδα ανακύκλωσης (οικιακά απορρίμματα, σκουπίδια, επικίνδυνα και λοιπά μη αποδεκτά απόβλητα). Η επιθεώρηση θα γίνεται μακροσκοπικά από εκπαιδευμένο προσωπικό. Εάν διαπιστώνεται η ύπαρξη ακατάλληλων αποβλήτων, ο προσκομίζων θα ενημερώνεται ότι αυτά δεν είναι αποδεκτά και θα του απαγορεύεται να τα παραδώσει. Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ΑΕΚΚ που παράγονται στο Νομό Μαγνησίας χρησιμοποιήθηκε υπολογιστικό μοντέλο για την εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ που έχει αναπτύξει η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, βάσει ανάλυσης στατιστικών στοιχείων 5,6. % Τ Η Σ ΣΥΝΟΛ Ι Κ Η Σ Ε Κ Τ ΙΜΩΜΕΝΗ Σ ΠΑΡΑ ΓΩ Γ Η Σ Α Ε Κ Κ ΜΕ ΣΟ Σ ΟΡΟ Σ Σ Υ ΝΟΛΟ Ε Κ Τ ΙΜΩΜΕΝΗ Σ ΠΑΡΑ ΓΩ Γ Η Σ ΑΕ Κ Κ * ( TN S ) ΈΤ ΟΣ ΑΠΟΒΛΗ ΤΑ Ε Κ Σ Κ ΑΦ Η Σ (VW ) ΑΠΟΒΛΗΤ Α ΚΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ ( CW) ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙ Σ Η Σ ( DW ) ΑΠΟΒΛΗ ΤΑ Ε Κ Σ Κ ΑΦ Η Σ (VW ) ΑΠΟΒΛΗΤ Α ΚΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ ( CW) ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙ Σ Η Σ ( DW ) Πίνακας 7: Σύνολο ΑΕΚΚ Μαγνησίας για τα έτη Ο πληθυσμός της Μαγνησίας κατά την τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται σε κατοίκους, συνεπώς αντιστοιχούν περίπου 1,8 tns αποβλήτων ΑΕΚΚ ανά κάτοικο ανά έτος. 5 Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κατασκευαστική Δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, [LIFE05 ENV/GR/000235], Suscon, Ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 07 Απριλίου 24 Σ ε λ ί δ α

25 Οι διακινούμενες ποσότητες των προϊόντων προβλέπεται να μεταβάλλονται, εξαρτώμενης της μεταβολής περισσότερο από τις διαθέσιμες τροφοδοτούμενες ποσότητες υλικών. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, θεωρώντας ότι η μονάδα δύναται να δεχτεί όλα τα απόβλητα των Δήμων Βόλου, Ρήγα Φεραίου ή και άλλων δήμων της Π.Ε. Μαγνησίας, εφόσον απαιτηθεί, οι εισερχόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ και αποβλήτων συναφών ρευμάτων στη μονάδα ανακύκλωσης εκτιμάται ότι θα είναι περίπου tns, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή: Ε Ι Σ ΕΡ Χ ΟΜΕΝΑ (Α ΥΛΕ Σ ) ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ε Κ Σ ΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑ Σ Κ Ε Υ ΩΝ ΚΑ Ι ΚΑΤΕΔΑΦΙ Σ Ε ΩΝ ΚΑ Ι ΣΥΝΑΦΩΝ Π Ο Σ Ο Τ Η ΤΑ ( TN S ) ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ Ε Κ Σ ΚΑΦΕ Σ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Ε Σ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦ Ι Σ Ε Ι Σ Σ Υ ΝΟΛΟ Ε Ξ ΕΡΧ ΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ) Π Ο Σ Ο Τ Η ΤΑ ( TN S ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙ Κ ΩΝ ΚΑΤΑ Σ Κ ΕΥ ΩΝ ΥΛ Ι ΚΑ ΑΡ Γ ΙΛ Ι Κ Η Σ ΦΥ Σ Ε ΩΣ ΛΟ Ι ΠΑ ΥΛ Ι ΚΑ ( Π. Χ. ΧΑΡΤΙΑ, Π ΛΑ Σ Τ Ι ΚΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΛΠ) Σ Υ ΝΟΛΟ Πίνακας 8: Εισερχόμενα & εξερχόμενα υλικά στην μονάδα Οι ποσότητες των πιο πάνω προϊόντων, θα διακινούνται - μεταφέρονται καθημερινά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο υπαίθριων σωρών αποθήκευσης εντός της μονάδας, προς επαναπροώθησή τους στο ρεύμα της αγοράς, όπως άλλωστε ορίζει ο Ν.2939/2001. Α2.14 Απόβλητα Η ταξινόμηση των προερχόμενων από χωματουργικές εργασίες υλικών στη μονάδα, αποτελεί δραστηριότητα που δεν δημιουργεί αέρια, στερεά ή υγρά απόβλητα, λύματα επικίνδυνης ή βλαβερής για το περιβάλλον μορφής. Δεν απαιτούνται δε, ιδιαίτερα πολύπλοκα ή δαπανηρά μέτρα αντιμετώπισης ή περιορισμού των αποβλήτων αυτών. Απλώς θα γίνεται προσεκτικός έλεγχος κατά την παραλαβή τους, για να αποφεύγεται η παραλαβή επικίνδυνων ή άλλων ανεπιθύμητων απορριμμάτων αποβλήτων. Συνοπτικά ακολουθεί στην συνέχεια κατά κατηγορία η περιγραφή αποβλήτων και οι τρόποι πρόληψης - αντιμετώπισής τους. Α Αέρια Απόβλητα Από τη μελλοντική λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να παράγονται και συνεπώς ούτε να εκλύονται στην ατμόσφαιρα αέρια, ατμοί, σωματίδια, καπνός και διάφορα άλλα αερολύματα. Εκπομπή αερίων αποβλήτων αποτελούν ίσως τα καυσαέρια των μηχανημάτων, τα οποία όμως είναι αμελητέας ποσότητας. 25 Σ ε λ ί δ α

26 Τα μόνα απόβλητα που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία, είναι η σκόνη, η οποία θα δημιουργείται είτε κατά την εκφόρτωση του υλικού τροφοδοσίας στη μονάδα, είτε στους προσωρινούς σωρούς εναπόθεσης των προϊόντων υλικών στη φάση της αποθήκευσης τους. Πάντως οι εστίες σκόνης αυτού του είδους, αντιμετωπίζονται με τις συνήθεις τεχνικές, χωρίς να παρουσιάζουν κάποια τεχνική ιδιαιτερότητα (δηλαδή ψεκασμός με νερό στις εστίες δημιουργίας της σκόνης). H σκόνη που θα παράγεται εντός του χώρου από την εκφόρτωση ή την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων είναι αμελητέας ποσότητας και προβλέπεται να είναι πολύ κάτω από τις προδιαγραφές των Π.Δ. 307/86, 77/93, 90/99. Παράλληλα η αντιμετώπισή της όπως περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο, μειώνει έως μηδενίζει τα επίπεδα αυτά. Α Υγρά Απόβλητα - Ιλύες Στην παραγωγική διαδικασία της μονάδας ανακύκλωσης δεν θα παράγονται υγρά απόβλητα, αν και στην κατηγορία αυτή ανήκει το νερό που θα χρησιμοποιείται για τη διαβροχή των δρόμων - πλατειών και λοιπών χώρων της μονάδας. Οι ποσότητες νερού για τις ανάγκες αυτές είναι μικρές σε σχέση με την επιφάνεια που καταλαμβάνει ο χώρος εγκατάστασης της δραστηριότητας και δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι δημιουργούν υγρά απόβλητα, τα οποία νερά σπάνια κατεισδύουν σε βαθύτερους ορίζοντες, μιας και ο ρόλος της επιφανειακής εξάτμισης είναι σημαντικός. Επίσης στην κατηγορία των υγρών αποβλήτων εντάσσονται και τα λύματα από το χρησιμοποιούμενο νερό στους χώρους υγιεινής του προσωπικού, καθώς και τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά που παράγονται κατά την αντικατάστασή τους από νέα, στις μηχανές εσωτερικής καύσης και χρησιμεύουν για τη λίπανση των κινητήρων των οχημάτων της εταιρείας. Τα απόβλητα αυτά θα παράγονται στο συνεργείο της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται σε χώρο εκτός της μονάδας ανακύκλωσης αλλά εντός ιδιοκτησίας (βλ. Τοπ. Διάγρ. υπό κλ. 1:5.000). Γενικότερα στο χώρο αυτό δε θα εκτελείται καμία εργασία επισκευής συντήρησης, πλην της αλλαγής λαδιών στα μηχανήματα έργου. Κατά τη διαδικασία δεν θα παράγεται κανένα υγρό απόβλητο. Για την σπάνια περίπτωση διαρροής ορυκτελαίου στο δάπεδο, η εταιρεία έχει προνοήσει τοποθετώντας στο χώρο δάπεδο εκ σκυροδέματος ειδικής προδιαγραφής ( C20/25 - ανθεκτικό σε χημικές προσβολές κατά ΚΤΣ 97). Επιπλέον τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια συγκεντρώνονται στις ειδικές δεξαμενές που για αυτό το λόγο έχει τοποθετήσει στο χώρο ο αδειοδοτημένος συλλέκτης αποδέκτης αποβλήτων λιπαντικών & ελαίων (ΑΛΕ). Α Στερεά απόβλητα - Τοξικά Απόβλητα - Απορρίμματα Eκτιμάται ότι θα υπάρχουν και κάποιας μικρής ποσότητας απορρίμματα οικιακής φύσεως, τα οποία θα προέρχονται από: 26 Σ ε λ ί δ α

27 α) από τους εργαζομένους στην μονάδα και β) από ακατάλληλα για ανακύκλωση χαρτιά, πλαστικά κλπ. και τα οποία θα προωθούνται προς αδειοδοτημένους αποδέκτες. Όλα τα προϊόντα της επεξεργασίας θα διατίθενται - μεταφέρονται καθημερινά στον στο χώρο των τελικών σωρών αποθήκευσης προς επαναπροώθησή τους στο ρεύμα της αγοράς, όπως άλλωστε ορίζει ο Ν.2939/2001, ως προαναφέρθηκε. Τα λοιπά Α.Ε.Κ.Κ. που θα εισέρχονται στη μονάδα (χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα κλπ) δεν θα επιδέχονται καμία επεξεργασία και απλώς θα πωλούνται σε αδειοδοτημένους ανακυκλωτές τέτοιων υλικών. Παρακάτω παρατίθενται πίνακας των αποβλήτων της μονάδας κατά τον ΕΚΑ, οι περιγραφές τους, οι συμβεβλημένοι διαχειριστές τους και οι εκτιμώμενες ποσότητες αυτών ανά έτος. Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ ΑΠΟΒΛΗΤΟ Υ Π ΕΡ Ι ΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ Σ Υ ΝΘ Ε Τ Ι ΚΑ ΕΛΑ ΙΑ ΜΗΧΑΝΗ Σ, Κ Ι Β Ω Τ Ι ΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑ Ι Λ Ι ΠΑΝ Σ Η Σ ΜΠΑΤΑΡΙ Ε Σ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΕΛΑ Σ Τ Ι ΚΑ Σ Τ Ο Τ ΕΛΟ Σ Τ ΟΥ ΚΥ ΚΛ ΟΥ Ζ Ω Η Σ Τ ΟΥ Σ ΑΝΑΜΙΚ ΤΑ Δ ΗΜΟΤ Ι ΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Σ ΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ Σ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ Ι Σ Τ Η Σ ΑΡΜΟΔ Ι Ο Σ Υ ΛΛΟ Γ Ι Κ Ο Σ Υ Σ Τ ΗΜΑ ΑΡΜΟΔ Ι Ο Σ Υ ΛΛΟ Γ Ι Κ Ο Σ Υ Σ Τ ΗΜΑ ΑΡΜΟΔ Ι Ο Σ Υ ΛΛΟ Γ Ι Κ Ο Σ Υ Σ Τ ΗΜΑ ΑΔΕ ΙΟΔΟΤΗΜΕΝ Ο Ι ΑΠΟ Δ Ε Κ Τ Ε Σ Ε Κ Τ ΙΜΩΜΕΝ Ε Σ ΠΟ Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ ΑΠΟΒΛΗΤ ΩΝ L T 2 00 KG 5 00 KG K G ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ ΑΞ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΠΟΥ ΘΑ Ε Κ Τ ΕΛ Ε Ι ΤΑ Ι Σ Υ ΛΛΟ Γ Η : Η Σ Υ Γ Κ Ε Ν ΤΡΩ Σ Η ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡ ΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ Σ Τ Η Σ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚ Τ Ι Κ Η Σ Δ ΙΑΛΟΓ Η Σ ΚΑ Ι Τ Η Σ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚ Τ Ι Κ Η Σ Α Π ΟΘ Η Κ ΕΥ Σ Η Σ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Σ Κ Ο Π Ο Τ Η ΜΕ ΤΑΦΟΡΑ Τ ΟΥ Σ Σ Ε Ε Γ ΚΑ ΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Ε Π Ε Ξ ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ Σ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7 Πίνακας 9: Κατάλογος, Ποσότητες και Πραγματοποιούμενες Εργασίες Αξιοποίησης Αποβλήτων Τα υπόλοιπα απόβλητα που χρήζουν εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, ελαστικά) θα τυγχάνουν διαχείρισης μέσω του συμβεβλημένου εξωτερικού συνεργείου της εταιρείας. 7 Σύμφωνα με το άρθρο 11, σημείο 10 του Ν. 4042/2011 ή αλλιώς σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 27 Σ ε λ ί δ α

28 Α Θόρυβος Τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου στα όρια του χώρου από την παραγωγική διαδικασία και την λειτουργία των μηχανημάτων δεν αναμένονται να ξεπερνούν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.1180/81. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται να γίνεται, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας, μέτρηση των επιπέδων θορύβου από τις διάφορες πηγές και να τηρείται σχετικό μητρώο. 28 Σ ε λ ί δ α

29 Α3. Τ/Δ με Σαφή Ένδειξη των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων Επισυνάπτονται στο κεφ. Η. 29 Σ ε λ ί δ α

30 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Β.1. Φυσικό Περιβάλλον Β.1.1. Περιγραφή γεωμορφολογίας Ο χώρος εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται, όπως έχει προαναφερθεί, εντός υφιστάμενου λατομικού χώρου. Το εν λόγω λατομείο λειτουργεί στη θέση αυτή από το 1986 και δεν είναι ορατό από τους κύριους πολεοδομικούς ιστούς της Μαγνησίας και του Πηλίου. Ως προς το γεωλογικό υπόβαθρο του υπόψη χώρου και της ευρύτερης περιοχής, αυτό ανήκει στην Πελαγονική Ζώνη και δομείται από ασβεστόλιθους ανωτέρου Ιουρασικού. Σχετικά με το ανάγλυφο και τη μορφολογία η ευρύτερη περιοχή αποτελείται από συμπαγή πετρώματα και έχει ένα ομοιόμορφο ανάγλυφο. Κυριαρχούν ομαλοί λόφοι, λοφοσειρές, ήπια όρη και ομαλές κορυφές. Β.1.2. Υδρογεωλογία περιοχής Η περιοχή χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή υδροφορία. Αυτό οφείλεται κυρίως στο τοπικώς εμφανιζόμενο ασβεστολιθικό υπόβαθρο που με την ανάπτυξη καρστικών φαινομένων (έγκοιλα), διακλάσεις και λοιπές ασυνέχειες, παρουσιάζει υπόγεια απορροή. Τα όμβρια ύδατα (σχετικά χαμηλό ποσοστό βροχοπτώσεων) κατεισδύουν και απορρέουν εντός του ασβεστολιθικού πετρώματος διαμέσου ρωγμών και σπηλαίων που αποτελούν τους διοχετευτικούς αγωγούς. Σαν συνέπεια της καρστικής απορρόφησης και της υπόγειας απορροής είναι η χαρακτηριστική έλλειψη επιφανειακών ρεμάτων συνεχούς ροής και η παρουσία λειψυδρίας. Στην ευρύτερη περιοχή (ΒΔκά) τα ρέματα που υπάρχουν είναι περιοδικής ροής και δεν παρουσιάζουν χειμαρρική δραστηριότητα, ενώ απουσιάζουν μεγάλα υδρευτικά ή αρδευτικά έργα, πηγάδια, κ.τ.λ. Η υπό μελέτη τροποποίηση δραστηριότητας δεν θα επηρεάσει την επιφανειακή κίνηση του νερού, δεν θα επιφέρει αλλαγές στον ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης, καθώς και στην ποσότητα απόπλυσης του εδάφους, αλλά ούτε και μεταβολές στην πορεία ροής των νερών. Επίσης δεν είναι δυνατόν να επέλθουν μεταβολές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού, ούτε είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επικίνδυνες πλημμυρικές καταστάσεις για ανθρώπους και περιουσίες. Επιπλέον η έκταση που καταλαμβάνεται από την εν λόγω μονάδα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε σύγκριση με την έκταση των υδροπερατών γεωλογικών σχηματισμών. Έτσι τελικά και δεδομένου ότι δεν παράγονται υγρά απόβλητα ή άλλα απορρίμματα από αυτή τη δραστηριότητα, μπορούμε να θεωρήσουμε, ότι τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας των εργασιών της υπό μελέτη δραστηριότητας, δεν δημιουργούνται δυσμενείς επιπτώσεις στα υδρολογικά - υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής ούτε και απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων. 30 Σ ε λ ί δ α

31 Β.1.3. Κλιματολογικά στοιχεία Στην περιοχή μελέτης λειτουργεί ένας μετεωρολογικός σταθμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με τα ακόλουθα στοιχεία: Σταθμός: Αγχίαλος Συντεταγμένες: Γεωγρ. Πλάτος: 39.13, - Γεωγρ. Μήκος: Ύψος: 15.3 m Πρόκειται για τον κοντινότερο σταθμό στην περιοχή που εξετάζουμε. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στην ήδη εγκεκριμένη ΜΠΕ και περιληπτικά παρακάτω. ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΦΥ Σ Ι Κ Η Σ Τ Ο Ι Χ Ε ΙΑ Σ ΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗ Σ Ε Ι Σ Π Ο Σ Ο Τ Η ΤΑ ΜΕ ΣΗ Θ ΕΡΜΟΚΡΑ Σ ΙΑ Ο C ΨΥΧΡΟ Τ ΕΡΟ Σ ΜΗΝΑ Σ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Σ ΘΕΡΜΟΤ ΕΡ Ο Σ Ι ΟΥΛ Ι Ο Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Η Υ ΓΡΑ Σ ΙΑ % % ΜΙΚΡΟΤ ΕΡΑ ΠΟ Σ Ο Σ ΤΑ Υ ΓΡΑ Σ ΙΑ Σ ΙΟΥΛ Ι Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟ Σ Ο Σ ΤΑ Υ ΓΡΑ Σ ΙΑ Σ Δ Ε Κ ΕΜΒΡ ΙΟ ΜΕ ΣΟ ΥΨΟ Σ Υ Ε Τ ΟΥ 16 MM MM Ξ ΗΡΟΤ ΕΡΟ Σ ΜΗΝΑ Σ - > ΑΥ ΓΟΥ Σ Τ Ο Σ Υ ΓΡΟΤΕΡΟ Σ ΜΗΝΑ Σ ΝΟ ΕΜΒΡΙΟ Σ ΜΕΓΙ Σ Τ Η ΒΡΟ ΧΟΠΤΩ Σ Η MM ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ Σ Ε Π Τ ΕΜΒΡ ΙΟ 2 4 ΩΡΟΥ ΜΕ ΣΗ Ν ΕΦΩ Σ Η ΜΙΚΡΟΤ ΕΡΗ ΑΥ ΓΟΥ Σ Τ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ - > ΦΕ ΒΡΟΥΑΡ ΙΟ Πίνακας 10: Κλιματολογικά στοιχεία Αγχιάλου Χιονοπτώσεις εμφανίζονται από Οκτώβριο έως Απρίλιο, ενώ παγετός παρατηρείται κυρίως τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Ομίχλη εμφανίζεται όλο το έτος με εξαίρεση τον Αύγουστο. Γενικότερα το κλίμα μπορεί να χαρακτηρισθεί μεσογειακό, με μια σαφή ξηρή περίοδο από Μάιο έως Σεπτέμβριο που εναλλάσσεται με υγρό και ψυχρό χειμώνα, ενώ η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι περιορισμένες χρονικά και ως προς τα φαινόμενα περιοχές. 2.Β.1.4. Χλωρίδα - Πανίδα Στην περιοχή μελέτης η χλωρίδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, αφού δεν υπάρχει βλάστηση στον χώρο εγκατάστασης της μονάδας, όπως φαίνεται και στις συνημμένες φωτογραφίες του Παραρτήματος. Εξάλλου η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται για το βιομηχανικό της προφίλ, αφού λειτουργεί επί έτη λατομείο αδρανών υλικών, συγκρότημα θραύσης ταξινόμησης ασβεστόλιθου & μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της ιδίας εταιρίας εντός θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια. 31 Σ ε λ ί δ α

32 Όσον αφορά στην πανίδα της περιοχής, στο χώρο της υπό μελέτη δραστηριότητας δεν παρουσιάζονται ευνοϊκές συνθήκες για φώλιασμα και τροφή για τα ζώα της ευρύτερης περιοχής, εκτός ίσως των ερπετών για τους προαναφερθέντες λόγους. Πάντως είναι λογική, τουλάχιστον η διέλευσή τους από τον χώρο αυτό και η αναζήτηση τροφής τους. 2.Β.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου εμφανίζει υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και χαμηλά ποσοστά στον τριτογενή τομέα. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ρήγα Φεραίου απασχολείται σε δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις Τοπικές Κοινότητες Περιβλέπτου και Καναλίων (ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 80,86% και 64,96% αντίστοιχα). Αντίθετα, η Δ.Κ. Βελεστίνου εμφανίζει χαμηλό ποσοστό στον πρωτογενή τομέα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Τ.Κ., και υψηλό ποσοστό στον τριτογενή τομέα, γεγονός που απορρέει από την ύπαρξη διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ως πρωτεύουσα του δήμου. Επιπλέον, οι κάτοικοι των Δ.Κ. Κερασέας και Αγίου Γεωργίου απασχολούνται σε σημαντικό ποσοστό στο δευτερογενή τομέα. Δ ΗΜΟ Σ ΦΕΡΑΙΟΥ ΡΗΓΑ Δ ΗΜΟΤ Ι Κ Η ΕΝΟΤ Η ΤΑ ΚΑΡΛΑ Σ Τ. Κ. Σ Τ ΕΦΑΝΟΒ Ι Κ Ε Ι ΟΥ ΠΡΩ ΤΟ Γ Ε Ν Η Σ Τ ΟΜΕΑ Σ ΔΕΥΤΕΡΟ Γ ΕΝΗ Σ Τ ΟΜΕΑ Σ ΤΡ Ι Τ Ο Γ Ε Ν Η Σ Τ ΟΜΕΑ Σ 4 2, 7 4 % 1 8, 4 2 % 3 4, 6 2 % 4, 2 3 % 4 8, 4 6 % 1 6, 1 3 % 3 0, 3 2 % 5, 0 9 % 4 8, 6 2 % 1 1, 3 5 % 3 4, 5 1 % 5, 5 2 % Τ. Κ. ΚΑΝΑΛ Ι ΩΝ 6 4, 9 6 % 1 4, 6 0 % 2 0, 1 9 % 0, 2 4 % Τ. Κ. Κ ΕΡΑ Σ ΕΑ Σ 4 0, 5 6 % 2 8, 6 7 % 2 0, 9 8 % 9, 7 9 % Τ. Κ. Ρ Ι Ζ ΟΜΥΛΟΥ 3 7, 8 2 % 1 9, 7 4 % 3 5, 4 2 % 7, 0 1 % Δ ΗΜΟΤ Ι Κ Η ΕΝΟΤ Η ΤΑ ΦΕΡΩΝ 3 7, 4 8 % 2 0, 0 1 % 3 8, 7 5 % 3, 7 6 % Δ. Κ. Β ΕΛ Ε Σ Τ Ι ΝΟΥ 2 0, 4 3 % 2 3, 2 0 % 5 1, 2 3 % 5, 1 5 % Τ. Κ. Α Γ Ι ΟΥ ΓΕ ΩΡ Γ Ι ΟΥ ΦΕΡΩΝ 3 7, 3 2 % 2 7, 4 1 % 3 0, 9 0 % 4, 3 7 % Τ. Κ. Α ΕΡ ΙΝΟΥ 5 4, 1 2 % 1 8, 8 2 % 2 7, 0 6 % 0, 0 0 % Τ. Κ. ΜΙΚΡΟΥ Π ΕΡ Ι Β ΟΛΑΚ Ι ΟΥ 6 9, 9 0 % 9, 7 1 % 1 8, 4 5 % 1, 9 4 % Τ. Κ. Π ΕΡ Ι ΒΛΕΠΤΟΥ 8 0, 8 6 % 5, 3 9 % 1 3, 2 1 % 0, 5 4 % Δ ΗΜΟΤ Ι Κ Η ΕΝΟΤ Η ΤΑ Κ ΕΡΑΜΙΔ Ι ΟΥ 5 4, 2 9 % 2 0, 5 7 % 2 3, 4 3 % 1, 7 1 % Τ. Κ. Κ ΕΡΑΜΙΔ Ι ΟΥ 5 4, 2 9% 2 0, 5 7 % 2 3, 4 3 % 1, 7 1 % Πίνακας 11: Τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης 8 Δ Ε ΔΗΛΩ ΣΑΝ ΚΛΑΔΟ Ο Ι Κ ΟΝΟΜΙ Κ Η Σ ΔΡΑ Σ Τ ΗΡ Ι Ο Τ Η ΤΑ Σ Σ ε λ ί δ α

33 Λόγω του ευφόρου της περιοχής, της μικρής απόστασης από τον Βόλο και την Λάρισα, αλλά και των διευκολύνσεων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως η εκμετάλλευση των λατομείων της θεσμοθετημένης περιοχής και η ανάπτυξη βιομηχανιών στη ΒΙ.ΠΕ., τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζεται μετανάστευση αλλά αντίθετα παρατηρείται παλιννόστηση, γεγονός ιδιαίτερα θετικό για την Εθνική Οικονομία. 33 Σ ε λ ί δ α

34 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Η εταιρία για την υφιστάμενη δραστηριότητα δεν είχε υποχρέωση εφαρμογής Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (όπως αυτό ορίζεται στον Ν.4014/2011), δεδομένου ότι είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικώς προ της ισχύος αυτού, που ορίζει την υποχρεωτική εφαρμογή τέτοιου. Παρόλα αυτά, η εταιρία στα πλαίσια τήρησης των Περιβαλλοντικών της Όρων έχει πραγματοποιήσει τα εξής: Έχουν γίνει φυτεύσεις στο δυτικό τμήμα εκτός λατομικού χώρου όπως όριζαν οι Π.Ο Έχει γίνει οριοθέτηση με τεχνητά και μόνιμα ορόσημα Λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας 7275/ Έχει γίνει συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού αποκάλυψης Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος Έχουν γίνει φυτεύσεις στα πρανή της οδού προσπέλασης προς τον λατομικό χώρο Από την έως σήμερα λειτουργία του λατομείου δεν έχουν υπάρξει προβλήματα σε περιοίκους, καλλιέργειες ή στην κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής, ούτε υπάρχουν σχετικές διαμαρτυρίες. Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής περιορίζονται στην απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης (όπου αυτή υπάρχει) από το χώρο του λατομείου και μόνο, ενώ δεν έχουν επηρεαστεί κατά κανένα τρόπο οι παρακείμενες δασικές και γεωργικές εκτάσεις. Τα σύνολα της χλωρίδας που θίχθηκαν δεν αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα της άγριας πανίδας με αποτέλεσμα να μην θιγεί η πανίδα της περιοχής. Δεν παρατηρήθηκαν επιπτώσεις στη φυσιογνωμία, αφού το λατομείο βρίσκεται εντός θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής και δεν είναι ορατό από οικισμούς. Επίσης δεν παρατηρήθηκαν επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, διότι από την παραγωγική διαδικασία δεν προκύπτουν αέριοι ρύποι, πλην της σκόνης που εκλύεται σε μικρές ποσότητες, λόγω της φύσεως του υλικού αλλά και των ασθενών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, καθώς επίσης και λόγω του γεγονότος ότι οι δρόμοι είναι διαστρωμένοι με 3 Α και ανελλιπώς διαβρεχόμενοι και οι εξωτερικοί είναι ασφαλτοστρωμένοι. Επίσης η εταιρία φροντίζει για την συστηματική διαβροχή στα 34 Σ ε λ ί δ α

35 σημεία παραγωγής της σκόνης και συνεπώς δεν σημειώθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα. Δεν παρατηρήθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις στα νερά από την λειτουργία του λατομείου, διότι δεν γίνεται παραγωγή υγρών λυμάτων κατά την παραγωγική διαδικασία. Επίσης εντός του ασβεστόλιθου δεν υπάρχουν υπόγεια νερά ή υδροφόροι ορίζοντες στα υψόμετρα που διενεργείται εξόρυξη, καθώς επίσης ο λατομικός χώρος βρίσκεται εκτός ζώνης προστασίας οποιουδήποτε ρεύματος. Όσον αφορά το θόρυβο, δεν παρουσιάστηκαν δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον στην περιοχή, αφού όταν πραγματοποιούνται δονήσεις, χρησιμοποιούνται 100 kg εκρηκτικής ύλης ανά χρόνο ανατίναξης, και λόγω αυτού οι δονήσεις εντός των επιτρεπόμενων ορίων σε απόσταση 1600 m. Στην απόσταση αυτή δεν υπάρχουν κτίσματα ή έργα. Με βάση τα ως άνω, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την λατομική δραστηριότητα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά έως τώρα. Παρόλα αυτά η εταιρία προτίθεται στο εξής να εφαρμόζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη διασφάλιση της τήρησης περιβαλλοντικών όρων και την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφ. ΣΤ. 35 Σ ε λ ί δ α

36 Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ1. Εκτίμηση των Ενδεχόμενων Επιπτώσεων Δ1.1. Οικολογικές Επιπτώσεις Δ Ατμόσφαιρα - Κλίμα Δεν υπάρχουν και δεν παράγονται ούτε θα εκλύονται στην ατμόσφαιρα αέρια απόβλητα, εκπομπές σωματιδίων ή σκόνης από τη λειτουργία της μονάδας, πλην των αναφερομένων στην Α , τα οποία αντιμετωπίζονται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. Με την τροποποίηση της δραστηριότητας δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο κλίμα της περιοχής. Δ Υδρογεωλογία Οι εργασίες δεν επηρεάζουν πιθανά υπόγεια ύδατα ούτε προκαλούν δυσμενή επίπτωση επί του υδάτινου δυναμικού της ευρύτερης περιοχής, διότι οι όποιες διαμορφώσεις θα γίνουν σε μεγάλο υψόμετρο στο οποίο δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας. Δ Γεωμορφολογία - Έδαφος Η υπό μελέτη δραστηριότητα θα προκαλέσει μικρής κλίμακας ανακατάταξη του εδάφους (βλ. Α2.3). Σε ότι αφορά το υπέδαφος δε θα υπάρξει απολύτως καμία μεταβολή. Συνεπώς θα προκαλέσει αμελητέα αλλαγή στο ανάγλυφο της περιοχής μελέτης. Δ Χλωρίδα - Πανίδα Χλωρίδα Στην περιοχή μελέτης η χλωρίδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, αφού δεν υπάρχει βλάστηση στον χώρο εγκατάστασης της μονάδας. Έτσι δεν αναμένονται επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής, αντιθέτως με τις φυτεύσεις που προτείνονται στο επόμενο κεφάλαιο μάλλον θα αναβαθμιστεί αυτή. Πανίδα Όσον αφορά στην πανίδα της περιοχής μελέτης, στο χώρο της υπό μελέτη δραστηριότητας δεν παρουσιάζονται ευνοϊκές συνθήκες για φώλιασμα και τροφή για τα ζώα της ευρύτερης περιοχής, εκτός ίσως των ερπετών. Δ1.2. Επιπτώσεις Από Θορύβους Με τις εργασίες της παρούσας δραστηριότητας, θα διαταραχθεί σε ένα μικρό βαθμό η καθημερινή ρουτίνα των διαβιούντων ζώων, βασικά τις πρωινές ώρες της ημέρας που υφίστανται αυτές οι δραστηριότητες. 36 Σ ε λ ί δ α

37 Επίσης δε θα προκληθεί καμία επίπτωση από θορύβους στον ανθρώπινο παράγοντα, απουσία κατοικιών πέριξ της υπό μελέτη μονάδας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία θα τηρεί μητρώο μετρήσεων θορύβου στα όρια του γηπέδου, το οποίο θα κοινοποιεί στη ΔΙ.ΠΕ.ΣΧΕ./ΥΠΕΚΑ. Δ1.3. Επιπτώσεις Σε Κρατικές Εξυπηρετήσεις - Δίκτυα Δεν προβλέπονται αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, αντιθέτως η παρούσα δραστηριότητα θα ωφελήσει όχι μόνο την περιοχή αλλά και ολόκληρη την Θεσσαλία, καθόσον θα μειωθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, καθώς επίσης στα θετικά θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η εξοικονόμηση α υλών. Δ2. Αξιολόγηση Των Ενδεχόμενων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δεν αναμένονται και δεν καταγράφονται σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την τροποποίηση της παρούσας δραστηριότητα ούτε στην ποιότητα του αέρα και των νερών ούτε στην πανίδα - χλωρίδα της περιοχής, ούτε στο μορφολογικό ανάγλυφο αυτής. Πάντως η όποια επίπτωση θα είναι βραχυχρόνια και αναστρέψιμη, αφού προαναφέραμε, θα αναβαθμίσει το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Δ2.1. Επιπτώσεις στη Φυσιογνωμία της Περιοχής - Συμπεράσματα Δεν αναμένονται αρνητικές χωροταξικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου που σχεδιάζεται η ίδρυση της μονάδας. Συνεπώς και οι ενοχλήσεις από τη λειτουργία αυτής θα είναι περιορισμένες έως ασήμαντες. Επιπλέον θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της διάθεσης στείρων από χωματουργικές εργασίες σε ρέματα, χείμαρρους, ανεξέλεγκτες χωματερές ή και αλλού. Το έργο δεν θα προκαλέσει παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας, διότι θα γίνει περιμετρική φύτευση με φυτά, τα οποία εν γένει έχει εμπειρικά αποδειχθεί ότι ευδοκιμούν στην περιοχή (π.χ. πικροδάφνες, ψευδακακίες, κλπ). Επίσης φυτεύσεις θα γίνουν και εντός του γηπέδου, μεταξύ του χώρου προσωρινής αποθήκευσης - επεξεργασίας και του χώρου αποθήκευσης τελικών «προϊόντων δομικών κατασκευών» για την οπτική κάλυψη του γηπέδου καθώς και για μείωση του θορύβου. Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Στη φάση λειτουργίας των μονάδων οι εκπομπές σκόνης θα είναι μικρές και περιορισμένες και απολύτως ελεγχόμενες. Στα θετικά θα πρέπει να υπολογίζονται επίσης: 37 Σ ε λ ί δ α

38 i. η μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, από ανεξέλεγκτη ρίψη αποβλήτων ΑΕΚΚ με ό,τι αυτό συνεπάγεται ii. iii. Η παραγωγή χρήσιμων προϊόντων από υλικά που χαρακτηρίζονταν ως απόβλητα, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της περιοχής και ιδιαιτέρως των μικρότερων ηλικιών αφού αυτή θα είναι και η πρώτη δραστηριότητα ανακύκλωσης εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλία. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την υπ αρ. πρ.: 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/ , αρ. 12) και τους ποσοτικούς στόχους για την αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις αναφέρεται ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ ελάχιστον στο 50 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα και μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ ελάχιστον στο 70 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό εναλλακτικής διαχείρισης των ως άνω αποβλήτων, διότι δεν δραστηριοποιείται αρμόδιο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ στον Ν. Μαγνησίας. Με ασφάλεια μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η ανακύκλωση ΑΕΚΚ στην Μαγνησία βρίσκεται σε μηδενικό στάδιο. Συμπερασματικά η υπό μελέτη μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ δύναται να συμβάλλει σε ένα ποσοστό στην υλοποίηση των προαναφερθέντων Εθνικών στόχων (μέχρι 01/01/2015: αξιοποίηση τουλάχιστον 80% κ.β. του συνόλου!) αλλά και να κινητοποιήσει άλλες επιχειρήσεις με σκοπό την επίτευξη αυτών. 38 Σ ε λ ί δ α

39 Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν θα δημιουργήσει ασυνήθη ή επικίνδυνα απόβλητα ούτε θα εμπλέξει βλαπτικά για το περιβάλλον υλικά. Συνοπτικά ακολουθεί στην συνέχεια κατά κατηγορία η περιγραφή αποβλήτων και οι τρόποι πρόληψης - αντιμετώπισής τους. Ε1. Αέρια Απόβλητα Ο περιορισμός - καταστολή της σκόνης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προϋποθέτει τη σημαντικότερη φροντίδα στον τομέα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων. Αυτό εξάλλου, είναι κανόνας για δραστηριότητες αυτής της μορφής. Γενικά προβλέπονται και προτείνονται μέτρα καταστολής της σκόνης στις εστίες δημιουργίας της, με τους εξής τρόπους : i. Σύστημα ψεκασμού νερού με ειδικά ακροφύσια (μπεκ) ii. Βελτίωση οδοστρώματος και κατάβρεγμα δρόμων και πλατειών Αναλυτικότερα: i. Σύστημα ψεκασμού νερού με ειδικά ακροφύσια (μπεκ) Είναι η πιο καθιερωμένη και αποτελεσματική μέθοδος καταστολής της σκόνης σε Μονάδες ταξινόμησης και υπαίθριας αποθήκευσης των προϊόντων, με μόνες προϋποθέσεις τον σωστό σχεδιασμό του υδραυλικού δικτύου, την επιλογή των θέσεων εφαρμογής και των κατάλληλων ακροφυσίων. Ο ψεκασμός - καταιονισμός νερού προτείνεται να γίνεται στις εξής θέσεις: Τροφοδότης συγκροτήματος : Προβλέπεται τουλάχιστον ένα σημείο εκτόξευσης νερού (σαν σημείο νοείται ειδικό ακροφύσιο - μπέκ ή ανάλογης δυναμικότητας διάτρητος σωλήνας), που τίθενται σε λειτουργία κατά την κρίση του χειριστή του συγκροτήματος (υπερβολική διαβροχή του υλικού στον τροφοδότη δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του διαλογέα). Θραυστήρας : Προβλέπονται τουλάχιστον δύο σημεία εκτόξευσης νερού στην κορυφή του σπαστήρα για τη διαβροχή του υλικού κατά την είσοδό του. Έξοδος μεταφορικών ταινιών : Ένα σημείο εκτόξευσης νερού στην έξοδο των υλικών από την ταινία χωρίς διαβροχή αυτής. 39 Σ ε λ ί δ α

40 Υπαίθριοι χώροι αποθήκευσης έτοιμων προϊόντων : Προβλέπεται η τοποθέτηση ακροφυσίων σε κάθε θέση αποθήκευσης, για τη διαβροχή των σωρών των τελικών προϊόντων. Το σύστημα ψεκασμού, προϋποθέτει την ύπαρξη δεξαμενής νερού και την επαρκή ισχύ της πιεστικής αντλίας, σωστά μελετημένο και κατασκευασμένο υδραυλικό δίκτυο, βάνες χειρισμού κλπ., τα οποία θα εγκατασταθούν μετά την χορήγηση αδείας εγκατάστασης (βλέπε διάγρ. 1:500 στο κεφ. Η). ii. Βελτίωση οδοστρώματος και κατάβρεγμα δρόμων και πλατειών Για τον περιορισμό και καταστολή της σκόνης στους δρόμους κίνησης οχημάτων εντός της μονάδας θα γίνει ολική συντήρησή τους, με διάστρωση σκύρων και 3Α σε όλο το μήκος τους και δεν θα παραλείπεται το τακτικό κατάβρεγμά τους (2-4 φορές την ημέρα) με υδροφόρο όχημα, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Ε2. Υγρά Απόβλητα Ιλύες Όπως προαναφέρθηκε δεν θα χρησιμοποιούνται ούτε θα παράγονται ή θα υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία της μονάδας. Επίσης τα όμβρια ύδατα δεν δημιουργούν προβλήματα στο ευρύτερο περιβάλλον, καθόσον λόγω της μεγάλης υδατοπερατότητας του υποκείμενου ασβεστολιθικού σχηματισμού θα κατεισδύουν σε χαμηλότερους ορίζοντες. Μόνο τα αντικαθιστάμενα ορυκτέλαια υπάγονται στην κατηγορία αυτή. Για την αντιμετώπιση της διαρροής των ορυκτελαίων αυτών στο υπέδαφος της περιοχής, οι εργασίες αντικατάστασής τους θα γίνονται στο συνεργείο της επιχείρησης, εκτός της υπό μελέτη μονάδας αλλά εντός λατομικού χώρου, το δάπεδο του οποίου έχει τσιμεντοστρωθεί. Τα δε παραγόμενα παλαιά ορυκτέλαια συγκεντρώνονται σε κάδους και σε μεταλλικά δοχεία (βαρέλια) και παραλαμβάνονται κατά διαστήματα από τον αρμόδιο Συλλογικό Σύστημα (ΕΛΤΕΠΕ). Ε3. Στερεά Απόβλητα - Τοξικά Απόβλητα Απορρίμματα Δεν θα παράγονται στερεά απορρίμματα απόβλητα από την υπό μελέτη τροποποίηση. Όλα τα παραγόμενα στερεά θα αξιοποιούνται και θα διατίθενται για τις ανάγκες της αγοράς, όπως άλλωστε ορίζει ο Ν.2939/2001, ως προαναφέρθηκε. Τα λοιπά Α.Ε.Κ.Κ. που θα εισέρχονται στη μονάδα (χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα κλπ) δεν θα επιδέχονται καμία επεξεργασία και απλώς θα πωλούνται σε αδειοδοτημένους ανακυκλωτές τέτοιων υλικών. 40 Σ ε λ ί δ α

41 Ε4. Θόρυβος Ο θόρυβος προβλέπεται από ανάλογες δραστηριότητες που έχει μετρηθεί, να είναι σε χαμηλά επίπεδα, δεν μπορεί όμως ακόμα να προεκτιμηθεί. Μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων, θα γίνουν μετρήσεις θορύβου σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 1180/ 81 και Π.Δ. 85/1991. Ε5. Οσμές Από την παραγωγική διαδικασία δεν προβλέπεται πρόβλημα οσμών διότι δεν θα γίνεται καμία παραλαβή οργανικών υλικών ή οικιακών απορριμμάτων. 41 Σ ε λ ί δ α

42 Ε6. Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι Οι παρακάτω προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για την μονάδα ανακύκλωσης. Σε ότι αφορά το λατομείο και τα συνοδά του έργα (σπαστηροτριβείο, μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος) ισχύουν οι υφιστάμενοι. Γενικά 1. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. 2. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ. 3. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 4. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης. 5. Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους. 6. Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν. 7. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. 42 Σ ε λ ί δ α

43 Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας 8. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 9. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 10. Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Θόρυβος 11. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 db. 12. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους. 13. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου. 14. Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας. Αέρια Απόβλητα 15. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α ) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων. 16. Τα μηχανήματα θραύσης - ταξινόμησης να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκπομπή σκόνης. 43 Σ ε λ ί δ α

44 Υγρά Απόβλητα 17. Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. Στερεά Απόβλητα 18. Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. 19. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα: Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 44 Σ ε λ ί δ α

45 Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α). Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει. Ειδικές Δεσμεύσεις 20. Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων στο έδαφος και στα επιφανειακά ύδατα. 21. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα: Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 22. Οι συλλέκτες μεταφορείς όλων των εισερχομένων προς επεξεργασία ΑΕΚΚ να είναι κάτοχοι άδειας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων (ΑΕΚΚ), σύμφ. με το άρ. 8, παρ. 1, της ΚΥΑ 50910/2727/ Η μονάδα υποχρεούται να συμβληθεί με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ (άρθρο 11, 1 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010), εφόσον έχει εγκριθεί τέτοιο για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και να προσκομίσει τις σχετικές συμβάσεις στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. της Αποκ/νης Διοίκ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 24. Τα επεξεργασμένα αδρανή να χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή σκυροδέματος ή άλλων υλικών και ως προϊόντα δομικών κατασκευών σε έργα που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδομής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές φέροντας την απαιτούμενη σήμανση CE σύμφωνα με το ΠΔ 334/1994, τον Κανονισμό 305/2011/ΕΚ και λοιπές σχετικές διατάξεις. Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία ΑΕΚΚ, καθώς και τα χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών να αξιοποιούνται με τη χρήση τους σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκαταστάσεις ανενεργών και εν ενεργεία λατομείων, 45 Σ ε λ ί δ α

46 ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεις χώρων υγειονομικής ταφής και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή ανάπλαση χώρων. 25. Στη μονάδα θα γίνεται διαχείριση (προσωρινή αποθήκευση & επεξεργασία) ΜΟΝΟ μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Απαγορεύεται να μεταφέρονται στην μονάδα του θέματος προς διαχείριση επικίνδυνα απόβλητα ΑΕΚΚ. Τα ΑΕΚΚ που θα εισέρχονται στη μονάδα απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά απόβλητα. 26. Τα ανάμικτα απόβλητα δεν μπορούν να παραμένουν, πριν τη διαλογή τους, στους χώρους υποδοχής περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους σε αυτούς. 27. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος παραμονής τους στους χώρους υποδοχής παρατείνεται μέχρι 6 μήνες. 28. Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. 29. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προτείνεται η εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004, προσκομίζοντας το σχετικό πιστοποιητικό στη ΔΙ.ΠΕ.ΣΧΕ. του ΥΠΕΚΑ. 30. Για την ακρίβεια στις καταγραφές των εισερχομένων εξερχομένων να υπάρχει διακριβωμένη γεφυροπλάστιγγα στην είσοδο της μονάδας η οποία να διακριβώνεται ετησίως από καταλλήλως διαπιστευμένο φορέα. 46 Σ ε λ ί δ α

47 2.ΣΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Στη μονάδα θα εφαρμόζεται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη διασφάλιση της τήρησης περιβαλλοντικών όρων και την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Το σχέδιο στηρίζεται στη μέτρηση πηγών ρύπανσης και την τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων ορίων ρυπαντικών φορτίων, που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Συνοπτικά, το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα. α/ α 1 Μετρούμενο χαρακτηριστι κό Εκπομπές ασβεστολιθικής παιπάλης (περιβάλλοντος) 2 Στάθμη θορύβου 3 Απόβλητα συσκευασίας 4 Απόβλητα ΗΗΕ 5 6 Απόβλητα από Μεταχειρισμένα Ελαστικά Απόβλητα Ηλεκτρ. Στηλών και Μπαταριών 7 Απόβλητα Ε.Κ.Κ. 8 Φυτεύσεις Σ ημείο Μέτρησης Όρια γηπέδου Όρια γηπέδου Προσωρινοί χώροι εναπόθεσης Προσωρινοί χώροι εναπόθεσης Προσωρινοί χώροι εναπόθεσης Προσωρινοί χώροι εναπόθεσης Είσοδος - Έξοδος Περίμετρος γηπέδου Μονάδα μέτρησ ης ppm ή mg/m 3 Ό ριο νομοθεσία ς Σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Σ υ χ νότητ α ελέγ χου Μέθοδος μέτρησης Αρχείο Ετήσια Αντλία σκόνης Εσωτερικό Υπεύθυν ος Μέτρηση ς Υπ/νος Τήρησης Π.Ο. db 65 grade A 9 Ετήσια Ηχόμετρο >> >> kg ή tns kg ή tns kg ή tns kg ή tns tns τεμάχια Δεν υφίσταται Δεν υφίσταται Δεν υφίσταται Δεν υφίσταται Δεν υφίσταται Δεν υφίσταται Ετήσια Ετήσια Ετήσια Ετήσια Καθημερινά Εξαμηνιαία Βάσει παραστατικών Βάσει παραστατικών Βάσει παραστατικών Βάσει παραστατικών Βάσει διακριβωμένης γεφυροπλάστιγγας Βάσει παραστατικών ΕΕΠΑ 10 >> >> >> >> >> >> >> >> >> Ετήσιες εκθέσεις προόδου >> 9 ανώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης 10 Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων 47 Σ ε λ ί δ α

48 Η. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 48 Σ ε λ ί δ α

49 Για τη σύνταξη, Παντελής Ε. Μοσκοφόγλου Διπλ. Μηχανικός Μεταλλείων Μετ/ργός Ε.Μ.Π. Μελετητής Κατηγορίας 27 Φωτεινή Κ. Σαφρά Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος Πανεπ. Ιωαννίνων 49 Σ ε λ ί δ α

50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Q4U - Σύμβουλοι Μηχανικοί Πλουτάρχου 20, , Αθήνα, τηλ.: , Fax: , url:www.q4u.gr,

51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εικόνα 1: Άποψη χώρου εγκατάστασης μονάδας & υφιστάμενων βαθμίδων λατομείου Εικόνα 2: Άποψη χώρου μονάδας από μεσαία απόσταση Q4U - Σύμβουλοι Μηχανικοί Πλουτάρχου 20, , Αθήνα, τηλ.: , Fax: , url:www.q4u.gr,

52 Εικόνα 3: Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός Εικόνα 4: Υφιστάμενες φυτεύσεις στα πρανή του δρόμου 52 Σ ε λ ί δ α

53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 53 Σ ε λ ί δ α

54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΑΑΝΕΛ 54 Σ ε λ ί δ α

55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΕΠΟ & ΑΔΕΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 55 Σ ε λ ί δ α

56 56 Σ ε λ ί δ α

57 57 Σ ε λ ί δ α

58 58 Σ ε λ ί δ α

59 59 Σ ε λ ί δ α

60 60 Σ ε λ ί δ α

61 61 Σ ε λ ί δ α

62 62 Σ ε λ ί δ α

63 63 Σ ε λ ί δ α

64 64 Σ ε λ ί δ α

65 65 Σ ε λ ί δ α

66 66 Σ ε λ ί δ α

67 67 Σ ε λ ί δ α

68 68 Σ ε λ ί δ α

69 69 Σ ε λ ί δ α

70 70 Σ ε λ ί δ α

71 71 Σ ε λ ί δ α

72 72 Σ ε λ ί δ α

73 73 Σ ε λ ί δ α

74 74 Σ ε λ ί δ α

75 75 Σ ε λ ί δ α

76 76 Σ ε λ ί δ α

77 77 Σ ε λ ί δ α

78 78 Σ ε λ ί δ α

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Α. Νομοθετικό Πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Πρωτ. 2183/22-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Τ. Κ. Πληροφορίες Τηλ Καστρομηνάς 82 100 Σ. Καλλίκη 227103332

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 05-04-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.686 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 4-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 858 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ vπυροπροστασια - ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26759 10 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2471 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο που επηρεάζει τις κοινωνίες από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας: Τηλ fax : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη Βούλα 2331350615 2331320590 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 37/

Αριθ. Απόφασης 37/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 5/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ---------------------------------- Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική

5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική 5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική Στα συρτάρια το Προεδρικό Διάταγμα που θα έλυνε το πρόβλημα της διαχείρισής το Καμπανάκια κινδύνου χτυπά στην Αττική, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Εισαγωγή Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Σ. ΧΑΤΗΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σ. ΧΑΤΗΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β') ΕΚΤΑΣΗ:: ΠΕΡΙΙΟΧΗ:: ΘΕΣΗ:: ΝΟΜΟΣ:: 96..674 τ..µ...... ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ Τύµπανο Καβάλαςς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αθροιστικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. Τίτλος Διαγωνισµού : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.200,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 87/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Γνωµοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιμα

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιμα Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Δρ. Κων/νος Τριάντης, υπέγραψε επιβολή προστίμων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σε 12 μονάδες, συνολικού ύψους 373.450 ευρώ. Τα πρόστιμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θραύση-τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων Αρ. Πρωτ.: 18458 Σταυρούπολη 26/03/2013 Ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ

Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Το 2002, μέσα στις εκατοντάδες εναρμονιστικά Νομοσχέδια, υπήρχε και το Νομοσχέδιο για τη ιαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ.Πρωτ. 360/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ.Πρωτ. 360/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΜΜΟΧΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ.Πρωτ. 360/ 03.02.2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος από την χρήση ανακυκλωμένων υλικών έχει δύο οπτικές γωνίες: Α) Τα οικονομικά οφέλη

Το όφελος από την χρήση ανακυκλωμένων υλικών έχει δύο οπτικές γωνίες: Α) Τα οικονομικά οφέλη 1 Παρουσίαση για ΤΕΕ Ήδη από τους προηγούμενους ομιλητές έχει γίνει απόλυτα σαφές ότι στον τομέα της ανακύκλωσης δεν υπάρχει καμία πρόνοια ούτε από το κράτος ούτε από τους τοπικούς φορείς ( Περιφέρειες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) [σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ Σχετ. : Φ802/627/15

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα