Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές µε εµπόρους για όλες τις εργασίες του ιαµεταφορέα που συνδέονται µε την επιµέλεια της µεταφοράς. β) Οι Γενικοί Όροι υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών τοπικών εµπορικών εθίµων και συναλλακτικών ηθών, καθώς και διαφορετικών νοµοθετικών διατάξεων και διατάξεων διεθνών συµβάσεων, εκτός αν αυτές είναι αναγκαστικού δικαίου. Aρθρο 2: Σύµβαση ιαµεταφοράς. α) Ανάθεση διαµεταφοράς είναι η σύµβαση µε την οποία ο ιαµεταφορέας αναλαµβάνει εγγράφως (ηλεκτρονικά ή µε fax) έναντι αµοιβής την υποχρέωση έναντι του αποστολέα ή του παραλήπτη των εµπορευµάτων, να µεταφέρει αυτά στον τόπο προορισµού, όχι διενεργώντας τη µεταφορά ο ίδιος προσωπικά, αλλά εξευρίσκοντας το µεταφορέα που θα µεταφέρει αυτά και µε τον οποίο αυτός συνάπτει τη σύµβαση µεταφοράς στο δικό του όνοµα αλλά για λογαριασµό του αποστολέα ή του παραλήπτη. β) Ο ιαµεταφορέας δύναται να υπεισέλθει ως µεταφορέας στην εκτέλεση της µεταφοράς. Aρθρο 3: Εκτέλεση συναφών εργασιών από τον ιαµεταφορέα. α) O ιαµεταφορέας αναλαµβάνει, µετά από ειδική συµφωνία, εκτός από την επιµέλεια της µεταφοράς και όλες τις παρεπόµενες εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η µεταφόρτωση, η αποθήκευση, ο εκτελωνισµός, η ασφάλιση και λοιπές συναφείς εργασίες. β) Οι Γενικοί Όροι ισχύουν για τις εργασίες του ιαµεταφορέα που συνδέονται µόνο µε την επιµέλεια µεταφοράς, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς µε τον εντολέα. Αρθρο 4: Υποχρεώσεις του εντολέα. α) Η σύναψη της σύµβασης επιµέλειας µεταφοράς από τον ιαµεταφορέα δεσµεύει τον εντολέα. β) O εντολέας βαρύνεται µε όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επιµέλειας µεταφοράς. γ) Ο εντολέας οφείλει να ενεργεί ότι απαιτείται για την εκτέλεση της σύµβασης. O ιαµεταφορέας δεν ευθύνεται για συνέπειες που µπορεί να προκύψουν λόγω της µη ή της καθυστερηµένης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εντολέα. Aρθρο 5: Οδηγίες του εντολέα. Ο ιαµεταφορέας υποχρεούται να ακολουθεί µόνο τις οδηγίες του εντολέα που προκύπτουν από τη σύµβαση επιµέλειας µεταφοράς και περιέχονται σ' αυτήν. Σε περίπτωση έλλειψης οδηγιών του εντολέα προς τον ιαµεταφορέα αποφασίζει ο τελευταίος σύµφωνα µε τη διακριτική του ευχέρεια, προς το συµφέρον του εντολέα και µέσα στα νόµιµα πλαίσια, χωρίς να ζηµιώνεται ο ιαµεταφορέας. Ο εντολέας ευθύνεται για όλες τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από λανθασµένες ή ανεπαρκείς οδηγίες του. Αρθρο 6: Υποχρεωτικά στοιχεία της εντολής. α) Στην εντολή που δίνεται στον ιαµεταφορέα πρέπει να προσδιορίζονται η ακριβής διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, ο τόπος φόρτωσης και παράδοσης, το είδος των εµπορευµάτων, η ποσότητα, το περιεχόµενο των κιβωτίων, οι διαστάσεις τους, το µικτό τους βάρος και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο που απαιτείται για την εκτέλεση της σύµβασης επιµέλειας µεταφοράς. Tην ευθύνη για ζηµίες που οφείλονται σε µη πλήρη ή λανθασµένα στοιχεία φέρει ο εντολέας. Αν δεν του έχει δοθεί σχετική γραπτή εντολή, δεν είναι υποχρεωµένος ο ιαµεταφορέας να ελέγξει ή να συµπληρώσει τα στοιχεία αυτά ή άλλες δηλώσεις του εντολέα. β) O ιαµεταφορέας υποχρεούται να προβεί σε ζύγιση των εµπορευµάτων µόνο εάν υπάρχει γραπτή εντολή. γ) Ο ιαµεταφορέας αναγράφει στο αποδεικτικό παραλαβής που εκδίδει το περιεχόµενο, την αξία, την ποσότητα, το βάρος ή τη συσκευασία του µεταφερόµενου αγαθού κατά δήλωση του εντολέα. Αρθρο 7: Μεταφερόµενα εµπορεύµατα. α) Ο ιαµεταφορέας δεν υποχρεούται να αναλάβει την µεταφορά εµπορευµάτων που µπορεί να προκαλέσουν ζηµία σε πρόσωπα, ζώα, άλλα εµπορεύµατα ή τα οποία είναι επιρρεπή σε χειροτέρευση ή φθορά, εκτός εάν υπάρχει προηγούµενη γραπτή συµφωνία ανάληψης ευθύνης από τον εντολέα. β) Αν λόγω λανθασµένων ή ανεπαρκών οδηγιών o ιαµεταφορέας ανέλαβε την επιµέλεια της µεταφοράς εµπορευµάτων τα οποία από τη φύση τους δεν µπορούν να γίνουν δεκτά, ή µπορούν να γίνουν δεκτά µόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, όπως π.χ. εκρηκτικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά, ραδιενεργά στοιχεία ή ουσίες που αναθυµιάζουν, η εντολή πρέπει να θεωρείται άκυρη. Αν παρ' όλα αυτά λάβει χώρα η µεταφορά, ο ιαµεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για όλες τις ζηµίες και τα έξοδα που µπορεί να προκύψουν. Αντίθετα διατηρεί κάθε δικαίωµα να λάβει κάθε απαραίτητο µέτρο για την προστασία των άλλων µεταφερόµενων εµπορευµάτων, προσώπων και του περιβάλλοντος, τα δε έξοδα βαρύνουν τον εντολέα. Αρθρο 8: Βάρος απόδειξης. O ιαµεταφορέας δεν φέρει την ευθύνη για ζηµίες, οι οποίες οφείλονται σε προφορικές εντολές, υποδείξεις ή γνωστοποιήσεις του εντολέα, εκτός αν επιβεβαιώθηκαν γραπτώς από αυτόν.

2 Αρθρο 9: ιεύθυνση του εντολέα. Ο εντολέας έχει υποχρέωση να δηλώσει στον ιαµεταφορέα την διεύθυνσή του ή την αλλαγή διεύθυνσης χωρίς καθυστέρηση. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει η τελευταία διεύθυνση που δόθηκε στον ιαµεταφορέα. Ο ιαµεταφορέας δεν ευθύνεται για ζηµίες που οφείλονται αν τυχόν δόθηκε λανθασµένη διεύθυνση από τον εντολέα ή σε ανεπαρκή ή ελλιπή ενηµέρωση σχετικά µε την αλλαγή διεύθυνσης του εντολέα. Αρθρο 10: Αποστολή εγγράφων. α) Ο ιαµεταφορέας δεν υποχρεούται να αποστέλλει τις επιστολές συστηµένες ή να ασφαλίζει τη µεταφορά εγγράφων, εκτός εάν υπάρχει γραπτή εντολή. β) O ιαµεταφορέας δεν είναι υποχρεωµένος να ελέγχει τη γνησιότητα των υπογραφών σε δηλώσεις που αφορούν τα µεταφερόµενα αντικείµενα ή σε άλλα γραπτά κείµενα ή να ελέγχει την αρµοδιότητα προς υπογραφή των υπογραφόντων, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί γραπτώς κάτι άλλο. Αρθρο 11: Aνάκληση εντολής. Ο εντολέας έχει δικαίωµα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, εκτός και αν ο ιαµεταφορέας δεσµεύθηκε µε τρίτους για την εκτέλεση της σύµβασης επιµέλειας µεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο εντολέας βαρύνεται µε όλα τα έξοδα και τις δηµιουργηθείσες δαπάνες καθώς και µε οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία που µπορεί να προκύψει από την ανάκληση της εντολής. Aρθρο 12: Οµαδική µεταφορά εµπορευµάτων. Ο ιαµεταφορέας δικαιούται να αναλάβει την επιµέλεια µεταφοράς των εµπορευµάτων µε το σύστηµα GROUPAGE, δηλαδή οµαδικά µε άλλα εµπορεύµατα, τα οποία ανήκουν σε περισσότερους εντολείς, εφόσον δεν συµφωνήθηκε γραπτώς το αντίθετο. Αρθρο 13: Εκχώρηση απαιτήσεων. H εκχώρηση των απαιτήσεων του εντολέα κατά του ιαµεταφορέα σε τρίτους ρητά συµφωνείται µε το παρόν ότι απαγορεύονται, ανεξαρτήτως της ισχύουσας νοµοθεσίας σε κάθε περίπτωση. Aρθρο 14: Ειδικές ρυθµίσεις για µεταφορές από και σε λιµάνι. α) Όταν πρόκειται για µεταφορά από και σε λιµάνι η φόρτωση και εκφόρτωση εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και όρους λειτουργίας του κάθε λιµένα και µε τους όρους που αναγράφονται στις φορτωτικές ή ναυλοσύµφωνα που εκδίδουν οι ναυτιλιακές ή οι πλοιοκτήτριες εταιρίες. β) Οι συµφωνηθείσες τιµές δεν περιλαµβάνουν επιπρόσθετα έξοδα που προέρχονται από φόρτωση, µεταφόρτωση ή εκφόρτωση των εµπορευµάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, του Σαββατοκύριακου ή των επίσηµων αργιών, κλπ. γ) Όταν ο ιαµεταφορέας αναλάβει την επιµέλεια της µεταφοράς των εµπορευµάτων στο λιµάνι φόρτωσης των εµπορευµάτων, δεν ευθύνεται για πιθανές καθυστερήσεις του πλοίου, για ελλιπή φόρτωση, υπερηµερία πλοίου, απαγόρευση απόπλου του πλοίου, για έξοδα φύλαξης, εκφόρτωση ή για οποιοδήποτε ζηµία που µπορεί να προκληθεί από τις ναυτιλιακές εταιρίες ή τους πράκτορες αυτών. Όλα τα προαναφερόµενα ειδικά έξοδα βαρύνουν τον εντολέα. II. ΠΑΡΟΧΕΣ - ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ Aρθρο 15: Αµοιβή του ιαµεταφορέα, έξοδα. α) Το ύψος της αµοιβής του ιαµεταφορέα για την εκτέλεση της ανατεθείσης σ' αυτόν εντολής καθορίζεται µε συµφωνία των συµβαλλοµένων. β) Εκτός από ρητή αντίθετη συµφωνία η αµοιβή και τα έξοδα προπληρώνονται µε την παραλαβή των εµπορευµάτων όταν εντολέας είναι ο αποστολέας και πριν την παράδοση των εµπορευµάτων όταν εντολέας είναι ο παραλήπτης. γ) Τα τιµολόγια του ιαµεταφορέα εξοφλούνται σε µετρητά. Ο εντολέας γίνεται υπερήµερος το αργότερο 15 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη εξώδικη ειδοποίηση ή άλλη προϋπόθεση, εκτός εάν επέρχεται νωρίτερα σύµφωνα µε το νόµο. Σε περίπτωση υπερηµερίας του εντολέα ο ιαµεταφορέας έχει δικαίωµα να ζητήσει τόκους υπερηµερίας. Αρθρο 16: Συµφωνία για την τιµή και την παροχή. α) Προσφορές του ιαµεταφορέα και συµφωνίες σχετικά µε τιµές και παροχές αφορούν πάντα µόνο τις ρητά αναφερόµενες παροχές του ιαµεταφορέα ή/και τρίτων και, εφόσον δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, µόνο εµπορεύµατα κανονικού όγκου, κανονικού βάρους και ποιότητας. Οι προσφορές αυτές προϋποθέτουν κανονικές και ανεµπόδιστες συνθήκες καθ'όλη τη διάρκεια της µεταφοράς. Για παρεπόµενα τέλη και έξοδα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία. H πληρωµή δασµών, φόρων, δικαιωµάτων και δαπανών τρίτων καθώς και οποιαδήποτε παροχή ιδιαιτέρων υπηρεσιών βαρύνουν τον εντολέα. β) Πιθανές ανατιµήσεις στους ναύλους των µεταφορέων ή στους τελωνειακούς δασµούς, αλλαγές στις ισοτιµίες των ξένων νοµισµάτων, φόρους, επιβαρύνσεις κλπ. που ήταν αδύνατο να είχαν προβλεφθεί εκ των προτέρων δικαιολογούν ανάλογες προσαρµογές στην αµοιβή και τα έξοδα του ιαµεταφορέα.

3 Aρθρο 17: Άρνηση παραλαβής. Αν ο παραλήπτης αρνηθεί την παραλαβή των µεταφερθέντων εµπορευµάτων, ο ιαµεταφορέας έχει δικαίωµα επιστροφής αυτών στον εντολέα, µε δαπάνη του εντολέα. Για την επιστροφή των εµπορευµάτων τον κίνδυνο φέρει ο εντολέας. Ο εντολέας ευθύνεται επίσης για κάθε δαπάνη που οφείλεται στην άρνηση του παραλήπτη προς παραλαβή. Αρθρο 18: Συµψηφισµός. Oι απαιτήσεις για την αµοιβή και τα έξοδα του διαµεταφορέα από την επιµέλεια της µεταφοράς δεν συµψηφίζονται. IΙΙ. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Αρθρο 19: Παράδοση εµπορευµάτων. α) Η παράδοση των εµπορευµάτων συντελείται µε την υπογραφή των φορτωτικών εγγράφων ή την παράδοση της διατακτικής στον παραλήπτη που αναφέρεται στα ως άνω φορτωτικά έγγραφα ή τυχόν αναγραφόµενο εντολοδόχο αυτού. β) εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει τα εµπορεύµατα ή για λόγο, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ιαµεταφορέας δεν γίνει η παράδοση των εµπορευµάτων, τα εµπορεύµατα παρακατίθενται σε χώρο επιλογής του ιαµεταφορέα µε κίνδυνο και έξοδα του εντολέα και ο ιαµεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ασφαλίσει. Ο ιαµεταφορέας επιπλέον δεν ευθύνεται για πλειστηριασµούς, δηµεύσεις κ.λ.π. οι οποίες µπορούν να επιβληθούν στα εµπορεύµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους στη χώρα που δεν παραδόθηκαν αυτά. Αρθρο 20: Παράδοση των εµπορευµάτων µε αντικαταβολή της αξίας τους. Η παράδοση των εµπορευµάτων µε αντικαταβολή της αξίας τους, προϋποθέτει ειδική και ρητή εντολή του εντολέαφορτωτή. Μόνο η ένδειξη "C.O.D." (cash on delivery) επί του εµπορικού τιµολογίου δεν συνιστά υποχρέωση παράδοσης των εµπορευµάτων µε αντικαταβολή για τον ιαµεταφορέα. IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ Αρθρο 21: Καµία εγγύηση για προθεσµίες. Eκτός από προηγούµενη γραπτή συµφωνία, ο ιαµεταφορέας δεν εγγυάται ούτε συγκεκριµένη ηµεροµηνία παράδοσης ούτε µια καθορισµένη σειρά προτεραιότητας για την εκτέλεση της µεταφοράς. Η απλή ένδειξη του χρόνου παράδοσης από τον εντολέα, δεν συνιστά υποχρέωση για τον ιαµεταφορέα. Ο ιαµεταφορέας δεν ευθύνεται για συνέπειες που προκύπτουν εξαιτίας λανθασµένων πληροφοριών που δίνονται από µεταφορείς ή τους πράκτορές τους σχετικά µε τις ηµεροµηνίες ή τους όρους φόρτωσης, εκφόρτωσης ή παράδοσης των εµπορευµάτων. Αρθρο 22: Aδυναµία εκπληρώσεως, πληµµελής εκπλήρωση. Γεγονότα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ιαµεταφορέα, λόγω των οποίων αδυνατεί να εκπληρώσει ολoκληρωτικά ή εν µέρει τις υποχρεώσεις του, τον ελευθερώνουν για το χρονικό διάστηµα που διαρκούν από τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια εντολών, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τα παραπάνω γεγονότα. Επίσης σ' αυτές τις περιπτώσεις, έχει το δικαίωµα ο ιαµεταφορέας να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, ακόµη και στην περίπτωση που έχει µερικώς εκπληρώσει την εντολή. Στην περίπτωση αυτή, ο ιαµεταφορέας έχει δικαίωµα να ζητήσει τα έξοδα που έχει κάνει. V. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. Αρθρο 23: Aσφάλιση εµπορευµάτων. α) Ο ιαµεταφορέας υποχρεούται να ασφαλίσει για λογαριασµό του εντολέα το εµπόρευµα µόνο αν του έχει δοθεί ρητή έγγραφη εντολή, στην οποία αναφέρεται η ασφαλιστική αξία και οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι. β) Το γεγονός της ασφάλισης προηγούµενων φορτώσεων του ίδιου εντολέα δεν συνεπάγεται την υποχρέωση του ιαµεταφορέα να ασφαλίσει και τις επόµενες µεταφορές του ίδιου εντολέα. Η απλή αναφορά αξιών των εµπορευµάτων δεν µπορεί να θεωρηθεί επίσης ως εντολή για ασφάλιση. γ) Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου δεν αναλαµβάνει ο ιαµεταφορέας τις υποχρεώσεις που έχει ο ασφαλισµένος. Υποχρεούται ωστόσο να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διατήρηση της αξίωσης από την ασφάλιση. δ) Αν δεν προσδιορίζονται εγγράφως από τον εντολέα οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι, η ασφάλιση των εµπορευµάτων γίνεται για τους συνήθεις κινδύνους και εξαιρέσεις, όπως καθορίζονται από την συµβαλλόµενη ασφαλιστική εταιρία. ε) Ο ιαµεταφορέας δεν µπορεί ποτέ να θεωρηθεί συνασφαλιστής. στ) Ο Εντολέας και η Ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούνται να παραιτηθούν κάθε αξιώσεως εναντίον του ιαµεταφορέα σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. VI. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Aρθρο 24: Προσωρινή Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες. α) H προσωρινή αποθήκευση γίνεται κατ' εκλογή του ιαµεταφορέα στις δικές του ή ξένες αποθήκες (ιδιωτικές ή δηµόσιες). β) Αν έχει αποθηκεύσει προσωρινά ο ιαµεταφορέας τα εµπορεύµατα σε ξένη αποθήκη ισχύουν για τη σχέση µεταξύ αυτού και του εντολέα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ισχύουν µεταξύ αυτού και του ξένου αποθηκευτή. Ο ιαµεταφορέας οφείλει να αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εάν του ζητηθούν.

4 γ) Υποχρέωση του ιαµεταφορέα για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων υπάρχει µόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή µισθωµένους από αυτόν χώρους και µόνο αν τούτο επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή αξιωθεί από τον εντολέα. Aρθρο 25: Είσοδος στην αποθήκη. Kάθε έλεγχος ή δειγµατοληψία των εµπορευµάτων που πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια που αυτά είναι προσωρινά αποθηκευµένα, πρέπει να έχει προηγουµένως συµφωνηθεί και να εκτελεστεί µόνο µε συνοδεία του ιαµεταφορέα ή υπαλλήλου του στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή. Αρθρο 26: ικαίωµα εκποίησης των προσωρινά αποθηκευθέντων εµπορευµάτων. α) Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης που ο δικαιούχος των εµπορευµάτων αρνείται να τα παραλάβει, ο ιαµεταφορέας δικαιούται να προβεί στην εκποίηση αυτών, µετά από έκδοση δικαστικής αποφάσεως. β) Το αντίτιµο της εκποίησης των εµπορευµάτων θα αποδίδεται στο δικαιούχο αυτών, µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων και εξόδων του ιαµεταφορέα. VII. ΠΡΟΝΟΜΙA Aρθρο 27: Εξασφάλιση των απαιτήσεων του ιαµεταφορέα. Ο ιαµεταφορέας έχει για κάθε ληξιπρόθεσµη απαίτηση που προέρχεται κατά την εκτέλεση της συµβάσεως επιµέλειας µεταφοράς, νόµιµο ενέχυρο και δικαίωµα παρακράτησης στα εµπορεύµατα του εντολέα. Τα ως άνω προνόµια εξασφαλίζουν όχι µόνο απαιτήσεις κάθε φύσεως σχετικές µε τα εµπορεύµατα τα οποία ο ιαµεταφορέας έχει στην κατοχή του, αλλά και εκείνες που αφορούν τα εµπορεύµατα που έχουν ήδη παραδοθεί. Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµίας του εµπορεύµατος, οι αξιώσεις του ιαµεταφορέα ικανοποιούνται και από την τυχόν καταβληθείσα ασφαλιστική αποζηµίωση. VIII. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ Αρθρο 28: Eκταση ευθύνης. α) Η ευθύνη του ιαµεταφορέα περιορίζεται ή απαλλάσσεται αυτός σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις ή τις διατάξεις που ακολουθούν. Ο ιαµεταφορέας ευθύνεται όταν η ζηµία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια του ίδιου ή των υπαλλήλων του. β) Οι διατάξεις των διεθνών συµβάσεων µεταφοράς που ρυθµίζουν τον περιορισµό ή την απαλλαγή από την ευθύνη του µεταφορέα, έχουν άµεση εφαρµογή και επί της ευθύνης του ιαµεταφορέα. Aρθρο 29: Περιορισµός της ευθύνης του ιαµεταφορέα. α) Εάν οι περιεχόµενες στη σύµβαση ιαµεταφοράς οδηγίες του εντολέα περιορίζουν την ελευθερία δράσης του ιαµεταφορέα, τότε επέρχεται αντίστοιχη µείωση της έκτασης της ευθύνης του. Σε περίπτωση επέλευσης ζηµίας στα εµπορεύµατα που τελούν σε αιτιώδη συνάφεια µε τις οδηγίες του εντολέα ο ιαµεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του. β) Η ευθύνη του ιαµεταφορέα ή του µεταφορέα απέναντι στον εντολέα, δεν µπορεί να υπερβαίνει αυτή των πρακτόρων τους ή των ξένων ανταποκριτών σε σχέση µε τους νόµους, τις διατάξεις, τους κανόνες και τα έθιµα που ισχύουν στη χώρα των προαναφερθέντων πρακτόρων και ξένων ανταποκριτών. Αρθρο 30: Ανώτατα όρια ευθύνης. Σε περίπτωση ευθύνης του ιαµεταφορέα λόγω βλάβης, απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης των µεταφεροµένων εµπορευµάτων τόσο όταν τούτο οφείλεται σε προσωπική ευθύνη του ιαµεταφορέα όσο και σε ευθύνη τρίτων µεταφορέων στους οποίους ανέθεσε την εκτέλεση της µεταφοράς, η οφειλόµενη αποζηµίωση περιορίζεται στα όρια που προβλέπονται από τις διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα µε νόµο και ρυθµίζουν τη σχετική σύµβαση µεταφοράς. Aρθρο 31: Εµπορεύµατα µεγάλης αξίας. Για εµπορεύµατα, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ευθύνης του µεταφορέα που προβλέπονται από τις διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα µε νόµο, καθώς και για χρήµατα, έγγραφα, αξιόγραφα, έργα τέχνης και κοσµήµατα ευθύνεται ο ιαµεταφορέας µόνο αν του δόθηκε από τον εντολέα εγκαίρως µία έγγραφη ένδειξη της αξίας των µεταφεροµένων εµπορευµάτων, ούτως ώστε να ήταν σε θέση να αποφασίσει για την αποδοχή ή άρνηση της εντολής, εγγράφως. Αρθρο 32: Απαλλαγή του ιαµεταφορέα από την ευθύνη του. 1) Η ευθύνη του ιαµεταφορέα αποκλείεται: α) Για ζηµίες οφειλόµενες είτε σε κλοπή µε την έννοια του αρθ. 374 στοιχ. γ ΠΚ είτε σε ληστεία µε την έννοια του αρθ. 380 ΠΚ. β) Για ζηµίες οφειλόµενες στην ύπαρξη νοµικών ή διοικητικών εµποδίων και δυσχερειών κατά την εκτέλεση της σύµβασης (έλλειψη ή καθυστερηµένη παραλαβή εγγράφων, εγγράφων εκτελωνισµού, εγκρίσεων εισαγωγής ή εξαγωγής κλπ). Επίσης δεν ευθύνεται o ιαµεταφορέας για µεταφορικά έξοδα, έξοδα εκτελωνισµού, τέλη, φόρους και άλλα έξοδα που έχουν επιβληθεί λανθασµένα από αρχές. γ) Για απώλεια ή βλάβη πραγµάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αποστολέα κατά τη φόρτωση ή σε ελάττωµα αυτών ή σε ελλιπή ή πληµµελή συσκευασία. O ιαµεταφορέας εξουσιοδοτείται σε τέτοιες περιπτώσεις να δεχτεί από τους µεταφορείς, τους αποθηκευτές και παραλήπτες γενικώς, επιφυλάξεις σχετικά µε την συσκευασία των εµπορευµάτων.

5 δ) Για ζηµία η οποία δεν θα αποτρεπόταν, ακόµη και αν ο ιαµεταφορέας είχε καταβάλλει το ανώτατο όριο επιµέλειας και προσοχής, ακόµη και αν είχε λάβει τα αναγκαία µέτρα προς αποφυγή της ζηµίας ή ήταν αντικειµενικά αδύνατο να τα λάβει. ε) Για ζηµίες λόγω της φύλαξης σε εξωτερικό χώρο, αν µια τέτοια φύλαξη είχε συµφωνηθεί, ή αν µία άλλη φύλαξη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους των αγαθών ή λόγω των περιστάσεων. στ) Για ζηµίες λόγω ανωτέρας βίας, επιδράσεις κακών καιρικών φαινοµένων, ζηµίες µηχανηµάτων, καλωδιώσεων, επίδρασης άλλων αγαθών, ζηµίες από ζώα ή φυσικής φθοράς των αγαθών. Στις περιπτώσεις αυτές ο ιαµεταφορέας ευθύνεται µόνο αν αποδειχθεί, ότι υπαίτια δηµιούργησε τη ζηµία. ζ) Για ζηµίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αµέλεια του ιαµεταφορέα ή των προστιθέντων του. η) Για ζηµίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιµένων, τελωνείων ή άλλων δηµοσίων αποθηκών. 2) Aν σύµφωνα µε τις περιστάσεις ήταν δυνατό να προκληθεί ζηµία από τους παραπάνω κινδύνους, τεκµαίρεται, ότι ο κίνδυνος επήλθε από τους παραπάνω κινδύνους. Αρθρο 33: Παύση της ευθύνης του ιαµεταφορέα. Η ευθύνη του ιαµεταφορέα παύει µε την πραγµατική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των εµπορευµάτων από τον παραλήπτη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος. Aρθρο 34: Άµεση, γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζηµίας. α) Όλες οι ζηµίες, ακόµη και αυτές που δεν είναι δυνατό να διαπιστωθούν εξωτερικά, πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στον ιαµεταφορέα αµέσως κατά την παράδοση των εµπορευµάτων. Αν η παράδοση των εµπορευµάτων έγινε από το ιαµεταφορέα, η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζηµίας πρέπει να γίνει σ' αυτόν σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) ηµερών. β) Στην περίπτωση µη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης τεκµαίρεται ότι η ζηµία έγινε µετά την παράδοση των εµπορευµάτων. γ) Eάν η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζηµίας γίνει σ' ένα χρονικό σηµείο, κατά το οποίο δεν είναι δυνατό να στραφεί πλέον ο ιαµεταφορέας κατά τρίτων, ο ιαµεταφορέας δεν φέρει καµία ευθύνη για τις συνέπειες. Αρθρο 35: Συνυπολογισµός ωφελειών. Στις περιπτώσεις που η αποζηµίωση που πρέπει να καταβάλλει ο ιαµεταφορέας για τη ζηµία ανέρχεται µέχρι την πλήρη αξία του εµπορεύµατος, ο ιαµεταφορέας υποχρεούται στην καταβολή της µόνο αν του µεταβιβαστεί η κυριότητα στο εµπόρευµα και του εκχωρηθούν οι απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένου και του ασφαλίσµατος σε σχέση µε το εµπόρευµα, του εντολέα ή του παραλήπτη κατά τρίτων. Αρθρο 36: Ευθύνη ιαµεταφορέα σε συνδυασµένη µεταφορά. Επί µεταφοράς, εκτελούµενης βάσει ενιαίας συµβάσεως (συνδυασµένη µεταφορά), το περιεχόµενο και η έκταση της ευθύνης του ιαµεταφορέα λόγω µερικής ή ολικής απώλειας ή βλάβης του µεταφερόµενου εµπορεύµατος εξαρτάται από το νόµο που διέπει το τµήµα της µεταφοράς στο οποίο συνέβη η απώλεια ή ζηµία. IX. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αρθρο 37: Παραγραφή. α) Οι αξιώσεις κατά του ιαµεταφορέα, για αποζηµίωση λόγω µερικής ή ολικής απώλειας ή βλάβης του µεταφερθέντος εµπορεύµατος, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 107 του Εµπορικού Νόµου, παραγράφονται, αν µεν πρόκειται για εξωτερική (δηλαδή εκτός της ελληνικής Επικράτειας) µεταφορά, εντός έτους, ενώ αν πρόκειται για εθνική / εσωτερική (δηλαδή εντός της ελληνικής Επικράτειας) µεταφορά / διακίνηση, εντός εξαµήνου. Εξαιρείται βέβαια η περίπτωση, που η ζηµία προκλήθηκε από παράνοµη αυτοτελή συµπεριφορά του ιαµεταφορέα. β) Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει, προκειµένου µεν περί ολικής απώλειας από την ηµέρα κατά την οποία τα εµπορεύµατα έπρεπε να παραδοθούν, σε κάθε δε άλλη περίπτωση από την ηµέρα κατά την οποία τα εµπορεύµατα παραδόθηκαν ή προσφέρθηκαν στον παραλήπτη. X. ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Αρθρο 38: Τόπος εκπλήρωσης, δωσιδικία, ισχύς του ελληνικού δικαίου. α) Τόπος εκπλήρωσης της σύµβασης ιαµεταφοράς είναι για όλα τα µέρη η έδρα ή το υποκατάστηµα του ιαµεταφορέα προς το οποίο απευθύνεται η εντολή διαµεταφοράς. β) Αρµόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από τη σύµβαση ιαµεταφοράς ή βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτή είναι, για όλα τα µέρη, το δικαστήριο στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα του ιαµεταφορέα, µε την επιφύλαξη ρήτρας αποκλειστικής αρµοδιότητας των εκδιδόµενων φορτωτικών. Για αξιώσεις κατά του ιαµεταφορέα αρµόδιο είναι αποκλειστικά αυτό το δικαστήριο. γ) Για τις έννοµες σχέσεις µεταξύ του ιαµεταφορέα και του εντολέα ή των διαδόχων του ισχύει το ελληνικό δίκαιο, καθώς και οι διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα µε νόµο και ρυθµίζουν τη σχετική σύµβαση µεταφοράς. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Aρθρο 1: Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες. α) H αποθήκευση γίνεται κατ' εκλογή του αποθηκευτή στις δικές του ή ξένες αποθήκες (ιδιωτικές ή δηµόσιες). Αν αποθηκεύσει ο αποθηκευτής σε ξένη αποθήκη, οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς τον τόπο και το όνοµα του ξένου αποθηκευτή στον αποθέτη ή εάν έχει εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής των αποθηκευµένων εµπορευµάτων, να σηµειωθεί πάνω σ' αυτό. εν επιτρέπεται µονοµερώς εκ µέρους του αποθηκευτή µεταβολή του τόπου αποθηκεύσεως των εµπορευµάτων εκτός αν τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή εξασφαλίζεται καλύτερα η φύλαξή τους.

6 β) Αν έχει αποθηκεύσει ο αποθηκευτής τα εµπορεύµατα σε ξένη αποθήκη ισχύουν για τη σχέση µεταξύ αυτού και του εντολέα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ισχύουν µεταξύ αυτού και του ξένου αποθηκευτή. Ο αποθηκευτής οφείλει να αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εάν του ζητηθούν. γ) Ο αποθέτης έχει το δικαίωµα να επιθεωρήσει τους αποθηκευτικούς χώρους. Ενστάσεις του αποθέτη κατά της τοποθέτησης ή κατά της εκλογής του χώρου θα πρέπει να γίνονται άµεσα. Ο αποθέτης, σε περίπτωση που δεν ασκήσει το δικαίωµά του να επιθεωρήσει τους αποθηκευτικούς χώρους, παραιτείται των ενστάσεών του κατά του είδους και του τρόπου της αποθήκευσης, εάν η επιλογή των αποθηκευτικών χώρων και η τοποθέτηση έγιναν µε τη φροντίδα ενός µέσου αποθηκευτή. Άρθρο 2: Είσοδος στην αποθήκη. Kάθε έλεγχος ή δειγµατοληψία των εµπορευµάτων που πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια που αυτά είναι αποθηκευµένα, πρέπει να έχει προηγουµένως συµφωνηθεί και να εκτελεστεί µόνο µε συνοδεία του αποθηκευτή ή υπαλλήλου του στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή. Άρθρο 3: Yποχρεώσεις - ευθύνη του αποθέτη. α) Η σύναψη της σύµβασης αποθήκευσης γίνεται από τον κύριο των εµπορευµάτων ή από εξουσιοδοτηµένο για το λόγο αυτό πρόσωπο. β) Τα εµπορεύµατα προς αποθήκευση πρέπει να είναι επαρκώς και κατάλληλα συσκευασµένα και σε τέτοια κατάσταση ώστε να µην προκαλέσουν ζηµιά σε πρόσωπα ή άλλα εµπορεύµατα είτε από εξάπλωση υγρασίας, προσβολή από έντοµα (κατακλυσµός), διαρροή ή διαφυγή αναθυµιάσεων. γ) Εµπορεύµατα νωπά, ευπαθή, εύφλεκτα, διαβρωτικά ή/και επικίνδυνα θα αποθηκεύονται σε αποθήκη ειδικών προδιαγραφών η οποία θα βρίσκεται σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει προηγούµενη γραπτή συµφωνία. Αν τέτοιου είδους εµπορεύµατα έχουν δοθεί στον αποθηκευτή χωρίς προηγούµενη συµφωνία, ο αποθηκευτής δικαιούται, αν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, να προβεί στην πώληση αυτών ή ακόµη, σε περίπτωση που επίκειται κίνδυνος να προχωρήσει στην καταστροφή τους. Ο αποθέτης είναι υπεύθυνος, για κάθε ζηµία που προέκυψε και φέρει όλα τα σχετικά έξοδα. δ) Ο αποθέτης υποχρεούται να δηλώσει µε ακρίβεια το είδος, την ποσότητα, τη συσκευασία το περιεχόµενο και την αξία των εµπορευµάτων. Την ευθύνη για ζηµίες που οφείλονται σε µη πλήρη ή λανθασµένα στοιχεία φέρει ο αποθέτης. Επίσης ο αποθέτης υποχρεούται να ενηµερώσει τις φορολογικές αρχές για τον τόπο αποθήκευσης και το όνοµα ή την επωνυµία του αποθηκευτή. ε) Ο αποθέτης υποχρεούται να ενηµερώσει τον αποθηκευτή εγγράφως για οποιαδήποτε "ειδική" προφύλαξη που θα ήταν αναγκαία για την ασφαλή αποθήκευση των εµπορευµάτων. στ) O αποθέτης ευθύνεται για όλες τις ζηµίες, οι οποίες µπορούν να προκληθούν υπαιτίως από τον ίδιο, τους υπαλλήλους ή τους εντολοδόχους του κατά την είσοδό τους στις αποθήκες, προς το αποθηκευτή, άλλους αποθέτες ή στον ιδιοκτήτη. ζ) Ο αποθέτης ευθύνεται για όλες τις ζηµίες που µπορεί να προκύψουν εξαιτίας των αποθηκευµένων εµπορευµάτων σε άλλα εµπορεύµατα. Στην περίπτωση αυτή ο αποθηκευτής δικαιούται να λάβει κάθε απαραίτητο µέτρο για την προστασία των άλλων αποθηκευµένων εµπορευµάτων, προσώπων και του περιβάλλοντος, τα δε έξοδα βαρύνουν τον αποθέτη. η) εάν αναγκαστεί ο αποθηκευτής απρόβλεπτα και χωρίς να φέρει καµία ευθύνη σε εκκένωση της αποθήκης υποχρεούται ο αποθέτης να αποµακρύνει αµέσως µε δικές του δαπάνες και δική του επιµέλεια τα αγαθά. ιαφορετικά βαρύνεται µε τις δαπάνες για την αποθήκευση σε άλλο χώρο που γίνεται µε επιµέλεια του αποθηκευτή. θ) Ο αποθέτης ευθύνεται για την καταβολή της αµοιβής του αποθηκευτή, ακόµη και αν τα εµπορεύµατα καταστράφηκαν άνευ υπαιτιότητας του αποθηκευτή. Aρθρο 4: Yποχρεώσεις του αποθηκευτή. α) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του χώρο κατάλληλο για την αποθήκευση των εµπορευµάτων. β) Υποχρέωση του αποθηκευτή για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων υπάρχει µόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή µισθωµένους από αυτόν χώρους και µόνο αν τούτο επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή αξιωθεί από τον αποθέτη. γ) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να ασκεί προσωπικά ή µέσω των προς τούτο εντεταλµένων οργάνων την επίβλεψη για την διατήρηση της υλικής υποστάσεως των εµπορευµάτων. δ) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει πάραυτα τον αποθέτη σε περίπτωση που η υλική ή και νοµική υπόσταση των εµπορευµάτων διατρέχει κίνδυνο. Άρθρο 5: Συµφωνητικό αποθήκευσης. Ο αποθηκευτής στο συµφωνητικό αποθήκευσης που εκδίδει πρέπει να αναγράφει: α) Το όνοµα και το επώνυµο ή την εταιρική επωνυµία, το επάγγελµα και τη διεύθυνση του αποθέτη. β) Το είδος, την ποσότητα, τη συσκευασία, το περιεχόµενο και την αξία των εµπορευµάτων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τον αποθέτη. γ) Τη διάρκεια της αποθήκευσης. δ) Αν τα προς αποθήκευση εµπορεύµατα είναι ασφαλισµένα ή όχι, κατά ποίου κινδύνου, τη διάρκεια της ασφαλίσεως και το ύψος των καταβληθέντων ασφαλίστρων. ε) Κάθε άλλη ένδειξη που αφορά τον χώρο, τον τρόπο ή τις τυχόν ειδικές συµφωνίες της αποθήκευσης. Μερική ανάληψη των αποθηκευµένων εµπορευµάτων είναι δυνατή µόνο κατόπιν ειδικής σηµείωσης στο συµφωνητικό αποθήκευσης. Aρθρο 6: Τόπος και χρόνος απόδοσης των αποθηκευµένων. α) Αν δεν ορίσθηκε διαφορετικά τα εµπορεύµατα αποδίδονται στον αποθέτη στον τόπο φυλάξεως αυτών. β) Ο αποθέτης δικαιούται να ζητήσει την απόδοση των αποθηκευµένων εµπορευµάτων πριν από τον καθορισµένο χρόνο διάρκειας της σύµβασης αποθήκευσης, µετά από έγγραφη γνωστοποίηση τουλάχιστον 15 ηµερών. Σε περίπτωση ευπαθών εµπορευµάτων η γνωστοποίηση µπορεί να γίνει εντός 5 ηµερών. Ρητά συµφωνείται, ότι σε περίπτωση

7 απόδοσης των αποθηκευµένων εµπορευµάτων πριν τον καθαρισµένο χρόνο, η αµοιβή του αποθηκευτή θα καταβάλλεται ολόκληρη και δεν θα επέρχεται ανάλογη µείωση. Aρθρο 7: Αµοιβές - ικαίωµα παρακράτησης εµπορευµάτων. α) Το ύψος της αµοιβής του αποθηκευτή καθορίζεται µε συµφωνία των µερών. β) Εκτός από ρητή αντίθετη συµφωνία η αµοιβή και τα έξοδα αποθήκευσης προπληρώνονται µε την παραλαβή των εµπορευµάτων από τον αποθηκευτή. γ) Τα τιµολόγια του αποθηκευτή εξοφλούνται σε µετρητά. Ο εντολέας αποθέτης γίνεται υπερήµερος το αργότερο 15 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη εξώδικη ειδοποίηση ή άλλη προϋπόθεση, εκτός εάν επέρχεται νωρίτερα σύµφωνα µε το νόµο. Σε περίπτωση υπερηµερίας του εντολέα αποθέτη ο αποθηκευτής δικαιούται τόκους υπερηµερίας. δ) Ο αποθηκευτής έχει για κάθε ληξιπρόθεσµη απαίτησή του δικαίωµα παρακράτησης στα εµπορεύµατα του αποθέτη. Aρθρo 8: Καταγγελία της σύµβασης αποθήκευσης. Tα µέρη δικαιούνται, αν δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, να καταγγείλουν τη σύµβαση αποθήκευσης οποτεδήποτε, µε συστηµένη επιστολή που πρέπει να αποσταλεί 30 ηµέρες πριν. Καταγγελία χωρίς την τήρηση προθεσµίας είναι δυνατή εκ µέρους του αποθηκευτή, σε περίπτωση πιθανής ζηµίας σε άλλα αποθηκευµένα εµπορεύµατα εξαιτίας των προαναφεροµένων εµπορευµάτων. Άρθρο 9: Eυθύνη αποθηκευτή. Ο αποθηκευτής ευθύνεται για κάθε ζηµία που οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια του ίδιου ή των προστιθέντων του. Aρθρο 10: Απαλλαγές - Εξαιρέσεις. Η ευθύνη του αποθηκευτή αποκλείεται: α) Για ζηµίες που µπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του αποθέτη ή των εντεταλµένων του. β) Για ζηµίες που προξενούνται από ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα της συσκευασίας των αποθηκευµένων εµπορευµάτων. γ) Για ζηµίες που προξενούνται από ίδιο ελάττωµα ή τη φύση των αποθηκευµένων εµπορευµάτων. δ) Για ζηµίες λόγω της αποθήκευσης των εµπορευµάτων σε εξωτερικό χώρο, αν µια τέτοια αποθήκευση είχε συµφωνηθεί ή αν µία άλλη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους των εµπορευµάτων ή λόγω των περιστάσεων. ε) Για ζηµίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιµένων, τελωνείων ή άλλων δηµοσίων αποθηκών. στ) Για ζηµίες που προξενούνται από απεργούς, εργαζοµένους που αντιµετωπίζουν ανταπεργία ή πρόσωπα που συµµετέχουν σε οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές και από τροµοκρατικές ενέργειες. ζ) Για ζηµίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αµέλεια του αποθηκευτή ή των προστιθέντων του. Άρθρο 11: Παύση της ευθύνης του αποθηκευτή. Η ευθύνη του αποθηκευτή παύει µε την πραγµατική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των εµπορευµάτων από τον αποθέτη. Άρθρο 12: Άµεση γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζηµίας. α) Όλες οι ζηµίες πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στον αποθηκευτή αµέσως κατά την παράδοση των εµπορευµάτων. Σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζηµίας πρέπει να γίνει στον αποθηκευτή σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) ηµερών. β) Σε περίπτωση µη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης τεκµαίρεται ότι η ζηµιά έγινε µετά την παραλαβή των εµπορευµάτων. Άρθρο 13: ικαιοδοσία - Εφαρµοστέο ίκαιο. α) Αρµόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση ή βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτή είναι, για όλα τα µέρη, το δικαστήριο της έδρας του αποθηκευτή. β) Για τις έννοµες σχέσεις µεταξύ του αποθηκευτή και του αποθέτη ή των διαδόχων τους ισχύει το ελληνικό δίκαιο._

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Freight Forwarders & Logistics Association Πρότυπα και Όροι Εμπορικών συναλλαγών Page 1

Cyprus Freight Forwarders & Logistics Association Πρότυπα και Όροι Εμπορικών συναλλαγών Page 1 Επιπρόσθετη προσοχή από τον πελάτη πρέπει να επικεντρωθεί στις ειδικές ρήτρες που απαλλάσσουν η περιορίζουν την ευθύνη της εταιρείας και εκείνων που σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν από τον πελάτη να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING)

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) Η φορτωτική (bill of

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΙΩΤΟΥ* i Το ακόλουθο άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ΑΠΟΘΗΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, τεύχος 23ο " Ιούλιος - Αύγουστος 2004" σελ.68 Λόγω της τεράστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε Με την παράδοση του αντικειμένου αποστολής για μεταφορά μέσω της RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε., ο Αποστολέας αποδέχεται τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι πωλήσεων ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πωλήσεως εμπορευμάτων της «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 29-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, επίσημος φορέας οργάνωσης Διεθνών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 08/09/2014

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 08/09/2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Όροι Πωλήσεων Οι πωλήσεις της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ΝΕΧΑΝS) διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους, η αποδοχή των οποίων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης διάρκεια - καταγγελία Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 Όροι Πωλήσεων Οι πωλήσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ΝΕΧΑΝS) διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους, η αποδοχή των οποίων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. I. Γενικοί όροι. II. Ανάθεση παραγγελίας

Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης. I. Γενικοί όροι. II. Ανάθεση παραγγελίας Γενικοί όροι πώλησης και παράδοσης I. Γενικοί όροι 1. Οι παραδόσεις και οι παροχές της εταιρείας (εφεξής: προμηθευτής) πραγματοποιούνται αποκλειστικά βάσει των ακόλουθων όρων πώλησης και παράδοσης. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα