ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24, ANFAS 2 JEWEX κοςμθματα-ωρολογιααςθμικα κλπ January 23-26, ISMIR GENCIZ 3 ISMOB 11 Istanbul Furniture ΕΠΙΠΛΑ ΜΟΝΣΕΡΝΑ-ΚΛΑΙΚΑ- ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΕ-ΚΑΡΕΚΛΕ- ΠΑΙΔΙΚΑ-ΚΡΕΒΑΣΟΚΑΜΑΡΕ Jan 27 - Feb 01, 4 IFEXPO 12 th International İstanbul Hosiery,Underwear February 05-07, 5 6 TEXPO EURASIA 12 th INTERNATIONAL YARN FAIR 7 BOAT SHOW 8 UNICERA 32 st International Textile, Weaving, Spinning, Finishing, Knitting, Hosiety Machines, Related Industries And Chemicals NHMATA-κλωςτεσ κλπ 8th International Sea Vehicles, Equipment & Accessories 27 th International Ceramic, Bathroom, Kitchen - CERAMICTECH Ceramic Processing Technologies Special Section - DEKOREKS Decoration Special Section February 05-08, February 05-08, February 14-22, February 24-28,

2 9 ANFAS FOOD PRODUCT 22st International Trade Exhibition for Food and ANFAS BEVEX 3th Trade Exhibition for Beverage February 24-28, ANFAS 10 BEVEX FAIR 4th trade exhibition for beverage February 24-28, ANFAS 11 FOTEG Istanbul food processing industry March 05 08, 12 Premier vision istanbull Διακοςμιςεισ-μεταξωτάυφαντά-Μάλλινα-Κουμπιά φερμουάρ κλπ March 11-13, 13 WINDOW 16 th International Window, Window Shade, Façade Systems and Accessories, Profile, Production Technologies and Machinery, Insulation Materials, Raw Materials and Auxiliary Products - Aluminium - Composite, Processing Technologies, Machinery, Product, Accessory and Raw Materials Special Section March 11-14, 14 GLASS EXPO 5 th Glass Products and Applications, Production - Processing Technologies and Machinery, Auxiliary Products and Chemicals March 11-14, 15 DOOR EXPO 7 th International Door, Shutter, Lock, Panel, Board, Partition Systems and Accessories March 11-14,

3 16 BEAUTY & CARE ENERGY FAIR Prosound Lighting image 24th Istanbul International Trade Beauty & Care Products, Equipments & Techniques, Cosmetics Products, Perfumery & Professional Hair Products, Coieur Equipment, Furniture & Spa-Wellness- Fitness Products ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Σεχνολογίεσ ιχου, εικόνασ,φωτιςμοφ ςυναυλιϊνςταδίουκινθματογράφου,ςυςτιματα καταγαφισ, εξοπλιςμοσ DJ 19 EDT Food service foodservice-προμθκευτεσ March 12-15, March 19-21, March 19-22, March 25-28, INTERTEK INTERTEK 20 LABTECHMED EURASIA 17th International Istanbul Laboratory Technology System and Equipment March 26-29, 21 EXPOMED 21 st International Istanbul Medical Analysis, Diagnosis, Treatment, Rehabilitation Product, Device, System, Technology, Equipment and Hospitals March 26-29, 22 Anfas city expo Απορριμματοφόρα- Λεωφορεία-Μθχανιματα υποδομϊν-κακαριςμοί δρόμων-spor equipment κλπ April 01 03, ANFAS 23 STATIONARY FAIR Istanbul Stationery & Office April 01 04, 24 GARDEN WORD ζπιπλα και αρχιτεκτονικι κιπου, εργαλεία κιπου April 02-05,

4 25 IDEAL HOME μαγειρικά ςκεφθ, φωτιςτικά, διακοςμθτικά ζπιπλα, θλεκτρικά είδθ, υφάςματα για το ςπίτι April 2-5, 26 CONSTRUCTION & DECORATION Δομικά υλικά, εγκαταςτάςεισ, κζρμανςθ, ψφξθ, κλιματιςμόσ, φυςικό αζριο, κουηίνα, μπάνιο, κεραμικά April 9-12, 27 AYMOD 52th Istanbul International Footwear Fashion April 15 18, 28 Maintenance facility managmett and maintenance April 16-18, 29 CLEAN ROOM Σεχνολογία -Μθχανιματα clean room April 16 18, 30 K.MOB - KAYSERI Home and children's furniture - Accessories - Decoration - Kitchen and bathroom furniture - Lighting - Carpeting April 22 26, KESARIA 31 IDEF Αμυντικό υλικό May 05-08, 32 AYSAF 53th Istanbul International Footwear Intustry Suppliers May 06-09, 33 MOBEF 34 ANUFOOD Ζπιπλα, αξεςουάρ επίπλων και κθπευτικά προιόντα Κρζασ, γαλακτοκομικά,ποτά και ηεςτά ροφιματα,, ψωμί, αρτοςκευάςματα, γλυκά, ςνακ, κατεψυγμζνα τρόφιμα και ειδικά halal προϊόντα, κακϊσ και το πλιρεσ φάςμα των υπθρεςιϊν και τεχνολογιϊν λιανικισ πϊλθςθσ. May 7-10, GAZIANTEP May 14-16, EREXPO

5 35 Evteks 21th Istanbul home textile exhibition May 19-22, 36 Rimini wellness Fitness walness -sport equipment May 28-31, RIMINI 37 Gas turkey Αεριοκινθςθ 38 VIV 7 th International Trade for Poultry Technologies June 11-14, June 11-13, SENEXPO HKF 39 ISAF Fire and Rescue fair fire, emergency, rescue and search sectors September10 13, 40 ISAF Safety and Health Occupational safety and health sectors September 10 13, 41 ISAF Security Security systems Services Equipment, RFID exhibition September 17-20, 42 ISAF IT Security Distributors, sellers and manufacturer of It systems and safety systems September ISAF Smart Home fair Technology, processes and infrastructure pertaining to Intelligent Buildings and Building Automation. September 17 20, 44 RAILWAY Σεχνολογία τραίνων - μεταφορζσ SEPTEMBER 17-20,

6 45 LED and LED Lighting fair Products like Led And Led Lighting, Decorative Lighting, Technical Lighting, Lighting Control, Accessories and Electronic Component, Lighting Engineering, Lighting Design, Lighting Management, Testing and Certification, Association and Media October 01-04, 46 Electronic Ενζργεια -θλεκτρικζσ & θλεκτρονικζσ Σεχνολογίεσ October 01-04, 47 ELEX fair Θλεκτρικι ενζργεια - διανομθ/μεταφορα θλεκτρικισ ενζργειασ. October 01-04, 48 WOOD PROCESSING MACHINERY 28 th. International Wood Processing Machines, Cutting Tools, Hand Tools October 10-14, 49 INTERMOB 18th. International Furniture Side Industry, Accessories, Forestry Products and Wood Technology October 10-14, 50 AGRICULTURE Bursa 13th International Agriculture, Seed Raising, Saplings and Dairy Industry October 13-17, 51 INTERNATIONAL STOCK BREEDING AND EQUIPMENT FAIR Μθχανθματα - εξοπλιςμοσ October 13-17, 52 Jewelry Show fine jewelry, diamonds, gems, watches, packaging, machinery October 15-18, Istanbul UBM

7 53 FOODEX IZMIR Food Technologies October 22-25, ISMIR GENCIZ 54 EURASIA PACKAGING 21 th. International Packaging Industry October FOOD-TECH 10 th International Food and Beverage Technologies, Food Safety, Additives and Ingredients, Cooling, Ventilation, Storage Systems and Logistics October 22-25, 56 IDF Istanbul 10 th. Leather & Fur November 03-05, 57 Ecomondo Material and energy recovery 58 Key Energy 59 MODEF EXPO 60 EMLAK REAL ESTATE Sustainable energy mobility fair 33TH Furniture & Decoration Housing, Working Premises Purchasing and Financing November 03-06, Italy November 03-06, Italy November 03 07, INEGOL November 04 08, 61 Yapex restoration 62 Comvex 63 Logist Eurasia Bulding Costraction renovation November 18 21, November 21-24, Εμπορικα οχθματα- Λεωφορεια-Ανταλακτικα Logistic Μεταφορεσ αποκθκευςθ εξοπλιςμοσ November 21-24,

8 64 MARBLE BLOCK FAIR Marble block and construction machinery fair November 25-28, 65 HEALTH EXPO Medical Products, Hospital Equipment, Health Computer and Technologies, Laboratory Systems, Home Care and Products and Health Tourism December 02-05, 66 ZUCCEV HOUSEWARE ΕΙΔΘ ΠΙΣΙΟΤ ASSESOUAR GLASSWERE AND HOME APPLIANCE FAIR DECEMBER 02-05, 67 BELEX 68 PLAST EURASIA Bursa 13th International Electric, Electronic, Automation, Illumination and Communication - Cable Special Section - Renewable Energy Systems Special Section 25 th International İstanbul Plastics Industry December 03-06, December 03-07, METAL PROCESSING TECHNOLOGIES OCCUPATIONAL & WORKER SECURITY,HEALT H AND EQUIPMENTS 14th International Metal Processing Machines, Welding, Cutting, Drilling Technologies, Hand Tools, Pneumatic and Hydraulic -Warehouse, Handling Special Section hard ware and occupational safety [EXIBITORS] 71 Iron - Steel Iron Steel, Casting, Non- Ferrous Metals, Product and Manufacturig Machinery

9 72 SHEET METAL PROCESSING TECHNOLOGIES 73 MOULD EURASIA 7th Sheet Metal, Pipe, Profile Processing Technologies and Related Industries Bursa 8 th Mould Technologies and Related Industries 74 AUTOMATION 13 TH International Electric, Electronic and Machinery Automation 75 SOUVENIR GIFTS AND HANDY CRAFT ΕΙΔΘ ΔΩΡΩΝ December ISMIR GENCIZ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 1710/2014 ΘΕΜΑ: RUBBER 2014 8 H Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Ελαστικών http://www.rubberistanbul.com/ Από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ιανουάριος 2013 1) ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Πληθυσμός 75.000.000 2. Γεννήσεις 1.350.100 ετησίως 3. Το 40% του πληθυσμού είναι έως 30 ετών 2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Σταθερό φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκθέσεις: α) ICSM EXPO b)labtech c)expo THERMAL d) EXPOMED στις 12-15 Απριλίου 2012 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας

Θέμα: Εκθέσεις: α) ICSM EXPO b)labtech c)expo THERMAL d) EXPOMED στις 12-15 Απριλίου 2012 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας Θέμα: Εκθέσεις: α) ICSM EXPO b)labtech c)expo THERMAL d) EXPOMED στις 12-15 Απριλίου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εκθέσεις - Συνέδρια - Εκδηλώσεις EXHIBITIONS - CONFERENCES - EVENTS

Εκθέσεις - Συνέδρια - Εκδηλώσεις EXHIBITIONS - CONFERENCES - EVENTS SINCE 1979 Εκθέσεις - Συνέδρια - Εκδηλώσεις EXHIBITIONS - CONFERENCES - EVENTS ΑΙΓΥΠΤΟΣ-EGYPT - 43η Διεθνής Έκθεση Καίρου (11 22.03.10) Πρόσκληση του General Organization for International Exhibitions

Διαβάστε περισσότερα

1/4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη. ΘΕΜΑ: OPEN DAYS για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Κύριοι,

1/4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη. ΘΕΜΑ: OPEN DAYS για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Κύριοι, 1/4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη ΘΕΜΑ: OPEN DAYS για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Κύριοι, Σε συνέχεια του ευρωπαϊκού θεσμού «OPEN DAYS» που διοργανώνεται εδώ και μερικά

Διαβάστε περισσότερα

30 Xρόνια επιτυχημένης πορείας

30 Xρόνια επιτυχημένης πορείας EMΠΟΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ A.Ε.Ε.Ε.Α. COMMERCIAL BULLETIN A.H.C.C.D. ΤΕΥΧΟΣ: 44 ISSUE: 44 30 Xρόνια επιτυχημένης πορείας Επιχειρηματική Αποστολή στο ΑΜΠΟΥ-ΝΤΑΜΠΙ / H.A.E. 22-25/03/10 Business Delegation to abu dhabi

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ηλεκτρονικά Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

30.11-3.12. 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας

30.11-3.12. 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας 44 th International Equipment Exhibition for Hotels, Restaurants & Entertainment Facilities 30.11-3.12 2012 ΕΚΘΕΣΗ Τα έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

CATEGORIES ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ACCOUNTANT AUDITORS & TAXATION CONSULTANTS ADVERTISING MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ADVERTISING OUTDOOR

CATEGORIES ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ACCOUNTANT AUDITORS & TAXATION CONSULTANTS ADVERTISING MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ADVERTISING OUTDOOR ACCOUNTANT AUDITORS & TAXATION CONSULTANTS ADVERTISING MEDIA ADVERTISING OUTDOOR ADVERTISING AGENCIES AMUSEMENT CENTERS & EQUIPMENT ANTENA & SATTELITE EQUIPMENT & SERVICES APPLIANCE SALES & SERVICE AUDIO

Διαβάστε περισσότερα

26-29 NOEMBΡΙΟΥ / NOVEMBER 2010

26-29 NOEMBΡΙΟΥ / NOVEMBER 2010 42 η Διεθνής Έκθεση Τουριστικής Βιομηχανίας 26-29 NOEMBΡΙΟΥ / NOVEMBER 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT 42 nd International Ηοtel & Restaurant Equipment Exhibition Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Δεκεμβρίου 2008 EXPOATHENS Ανθούσα. Βιοκλιματική Δόμηση & Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια

5-8 Δεκεμβρίου 2008 EXPOATHENS Ανθούσα. Βιοκλιματική Δόμηση & Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια 5-8 Δεκεμβρίου 2008 EXPOATHENS Ανθούσα www.buildinggreenexpo.gr ΔΟΜΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βιοκλιματική Δόμηση & Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια Δομικά Υλικά Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 SHOW SAUDI ARABIA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 SHOW SAUDI ARABIA ΔΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 SHOW SAUDI ARABIA ΤΖΕΝΤΑ, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 10/3-13/3/2012 ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση δομικών

Διαβάστε περισσότερα

financial Statements I A68 Investors brief

financial Statements I A68 Investors brief 3 General Manager s Message I 7 The Company I 7 Vision and Mission I 7 OurValues 11 Our products I 11 The markets I 11 The raw material I 11 The manufacturing process I 13 Product quality I 13 Investment

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

THE ONLY EVENT FOR SECURITY & SAFETY PROFESSIONALS IN GREECE

THE ONLY EVENT FOR SECURITY & SAFETY PROFESSIONALS IN GREECE THE ONLY EVENT FOR SECURITY & SAFETY PROFESSIONALS IN GREECE ORGANIZATION MEDIA PARTNER www.expoline.gr ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΩΡΑΡΙΟ / DURATION OPENING HOURS Η έκθεση SECUREXPO θα λειτουργήσει από 9 Μαίου έως 11

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

30 Xρόνια επιτυχηµένης πορείας

30 Xρόνια επιτυχηµένης πορείας COMMERCIAL BULLETIN A.H.C.C.D. ΤΕΥΧΟΣ: 45 ISSUE: 45 30 Xρόνια επιτυχηµένης πορείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ CHAMBER S ANNOUNCEMENTS/ SERVICES ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ CHAMBER S ACTIVITIES

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY CONTRANCTING PROCEDURE TOWARDS EDSM APPLICATIONS by

ENERGY CONTRANCTING PROCEDURE TOWARDS EDSM APPLICATIONS by EU-GCC CLEAN ENERGY NETWORK 3 rd Discussion Athens, 24-25 November 2011 ENERGY CONTRANCTING PROCEDURE TOWARDS EDSM APPLICATIONS by Michaelis KARAGIORGAS PhD Energy Engineer UNIVERSITE PARIS VII Shown ADAMSNET-BONAIR

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας Επώνυμο : Τσαρούχας Όνομα : Παναγιώτης Όνομα πατέρα : Χαράλαμπος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ Ανάλυση Κύκλου Ζωής (L.C.A.) Τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με

Διαβάστε περισσότερα

30 Xρόνια επιτυχημένης πορείας

30 Xρόνια επιτυχημένης πορείας EMΠΟΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ A.Ε.Ε.Ε.Α. COMMERCIAL BULLETIN A.H.C.C.D. ΤΕΥΧΟΣ: 46 ISSUE: 46 30 Xρόνια επιτυχημένης πορείας March 2010 / Μάρτιος 2010 SINCE 1979 Δραστηριότητες Επιμελητηρίου Chamber s Activities Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Προέδρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα