ΑΔΑ: ΒΕΤ9Φ-2ΦΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΤ9Φ-2ΦΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία: Α.Π.: 1406/306/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την µε Α.Π. 1121/ 408 /Φ /ΦΕΚ Β 655/ απόφαση των Υπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθµ /2938 /Φ.03/ /ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ ΕΠΑΕ). 4. Το Π.. 117/2012 (ΦΕΚ Α 202/ ) Σύσταση, συγχώνευση και µετονοµασία Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 (δ) αυτού. 5. Την µε ΑΠ / ΙΟΕ 883 / ΦΕΚ Β 2379/ Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Κατάργηση της Ειδικής Γραµµατείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα. 6. Την µε Α.Π. 7682/1854 /Φ03/ (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 1 από 6

2 Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης (ΕΥ ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 8. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 9. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 10. Την υπ αριθµ. Ε(2007)5338/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO Την µε Α.Π. Ε(2007) 5443/ απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 12. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5337/ απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά. 13. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/ απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, όπως ισχύει κάθε φορά. 14. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5439/ απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, όπως ισχύει κάθε φορά. 15. Τη µε Α.Π /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως ισχύει. 16. Το µε Α.Π /Γ ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 17. Τον µε Α.Π /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 18. Την µε Α.Π. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/ Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019 / ). 20. Την σύµβαση µεταξύ ΕΥ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 4226/1019 / , «Επιλογή Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96». 21. Την υπ αριθµ. 6126/1745/0020/ Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξης «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) και των των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στον Ενδιάµεσο Φορέα Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 2 από 6

3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 22. Την µε Α.Π. 6530/1344/Α2/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» και ειδικότερα την Παράγραφο 1.3. του Κεφαλαίου Β. ιαδικασία Αξιολόγησης του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράµµατος που είναι αναπόσπαστο µέρος της προαναφερόµενης απόφασης, προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης Την µε Α.Π. 1042/250/Α2/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: Παράταση, τροποποίηση, συµπλήρωση και διόρθωση εσφαλµένων ή ασαφών διατυπώσεων του Οδηγού του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» και των παραρτηµάτων αυτού. 24. Την µε Α.Π. 1734/454/Α2/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: Παράταση της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πλαίσιο του Οδηγού του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» και των παραρτηµάτων αυτού. 25. Την µε Α.Π. 3800/1056/Α2/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε θέµα: Τροποποίηση, συµπλήρωση και διόρθωση εσφαλµένων διατυπώσεων του Οδηγού του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» ως προς την ηµεροµηνία υποβολής φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών από τους υποψήφιους επενδυτές. 26. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση µητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. ΕΦΕΠΑΕ 192/ Την µε Α.Π. 947/188/089/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα για την έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον». 28. Την µε Α.Π. 495/104 / Α2/ ιαβίβαση κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων ράσεων πανελλήνιας εµβέλειας του ΕΠΑΕ για έγκριση από τις Επ.Πα. των περιφερειών µεταβατικής στήριξης 29. Την µε Α.Π. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024Β2/ Έγκριση Μητρώου ΕΦΕΠΑΕ από την ΕΥ ΕΠΑΕ. 30. Την µε Α.Π. 2813/770/Α2/ Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον». 31. Την µε Α.Π. 692/122/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ «Τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον». 32. Τα Πρακτικά 12/ , 13/ , 14/ και 15/ / της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον». 33. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 3258/ (Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 1075/ ) µε το οποίο διαβιβάστηκαν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης όπως Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 3 από 6

4 προέκυψαν από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) µε την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την αποδοχή των Πρακτικών 12/ , 13/ , 14/ , 15/ και 16/ της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε µε την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π. 2813/770/Α2/ όπως τροποποιήθηκε µε την Α.Π. 692/122/Α2/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, για την εισήγηση προς τον Γενικό Γραµµατέα ηµόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ της ένταξης των έργων στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον». 2. Την ένταξη εκατόν σαράντα οχτώ (148) έργων µε συνολικό επιχορηγούµενο προϋπολογισµό ,83 και δηµόσια δαπάνη ,26 στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» - Άξονας 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 3. Την ένταξη ενενήντα τριών (93) έργων µε συνολικό επιχορηγούµενο προϋπολογισµό ,21 και δηµόσια δαπάνη ,06 στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής» - Άξονας 3, σύµφωνα µε το Παράρτηµα II, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 4. Την ένταξη ενενήντα (90)έργων µε συνολικό επιχορηγούµενο προϋπολογισµό ,92 και δηµόσια δαπάνη ,47 στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)» - Άξονας 4, σύµφωνα µε το Παράρτηµα III, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 5. Την ένταξη έντεκα(11) έργων µε συνολικό επιχορηγούµενο προϋπολογισµό ,70 και δηµόσια δαπάνη ,39 στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας Θράκης ( υτική Μακεδονία)» - Άξονας 5, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 6. Την ένταξη τριάντα πέντε (35) έργων µε συνολικό επιχορηγούµενο προϋπολογισµό ,56 και δηµόσια δαπάνη ,30 στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου(Στερεά Ελλάδα)» - Άξονας 8, σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 7. Την ένταξη έξι (6) έργων µε συνολικό επιχορηγούµενο προϋπολογισµό ,85 και δηµόσια δαπάνη ,40 στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 4 από 6

5 την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου(Νότιο Αιγαίο)» - Άξονας 6, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 8. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων δέκα (10) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε συνολικό προϋπολογισµό ,85 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» - Άξονας 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 9. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων επτά (7) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε συνολικό προϋπολογισµό ,00 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής» - Άξονας 3, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 10. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων τριών (3) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε συνολικό προϋπολογισµό ,67 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)» - Άξονας 4, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 11. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµων δύο (2) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε συνολικό προϋπολογισµό ,00 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Μακεδονίας Θράκης ( υτική Μακεδονία)» - Άξονας 5, σύµφωνα µε το Παράρτηµα X, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 12. Την απόρριψη ως µη επιλέξιµης µία (1) αίτησης χρηµατοδότησης µε συνολικό προϋπολογισµό ,00 που υποβλήθηκε στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου(Νότιο Αιγαίο)» - Άξονας 6, σύµφωνα µε το Παράρτηµα XI, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 13. Την απόρριψη ογδόντα εννιά (89) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε επιχορηγούµενο προϋπολογισµό ,49 και συνολική δηµόσια δαπάνη ,16 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» - Άξονας 2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα XII, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 14. Την απόρριψη είκοσι τεσσάρων (24) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε επιχορηγούµενο προϋπολογισµό ,66 και συνολική δηµόσια δαπάνη ,46 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 5 από 6

6 Αττικής» - Άξονας 3, σύµφωνα µε το Παράρτηµα XΙII, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 15. Την απόρριψη επτά(7) αιτήσεων χρηµατοδότησης µε επιχορηγούµενο προϋπολογισµό ,62 και συνολική δηµόσια δαπάνη ,43 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου(Νότιο Αιγαίο)» - Άξονας 6, σύµφωνα µε το Παράρτηµα XIV, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 16. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστείλει για κάθε δυνητικό δικαιούχο σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές. Συγκεκριµένα στην περίπτωση των ενταγµένων έργων θα αναφέρεται το τελικά εγκεκριµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο καθώς και η αιτιολογία για τις τυχόν περικοπές σε σχέση µε τον υποβαλλόµενο προϋπολογισµό. Στην περίπτωση των απορριφθέντων Αιτήσεων Χρηµατοδότησης σχετικό αναλυτικό έγγραφο µε τους λόγους απόρριψης. 17. Για τις αιτήσεις χρηµατοδότησης των κατηγοριών 13, 14 και 15 είναι δυνατή η σε µεταγενέστερο χρόνο ένταξή τους στο πρόγραµµα κατά σειρά προτεραιότητας εφόσον εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι. 18. Τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ και του ΕΦΕΠΑΕ Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Γεώργιος Γιαννούσης Συνηµµένα: 1. Παράρτηµα Ι 2. Παράρτηµα ΙΙ 3. Παράρτηµα ΙΙΙ 4. Παράρτηµα ΙV 5. Παράρτηµα V 6. Παράρτηµα VΙ 7. Παράρτηµα VΙΙ 8. Παράρτηµα VΙΙΙ 9. Παράρτηµα IX 10. Παράρτηµα X 11. Παράρτηµα XΙ 12. Παράρτηµα XΙI 13. Παράρτηµα XΙII 14. Παράρτηµα XΙV Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Νίκης 5-7, Αθήνα ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισµού, Νίκης 5-7, Αθήνα ΥΠΑΑΝ, Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, Αθήνα ΕΦΕΠΑΕ ΕΥΣΕ ΕΜΠ Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ ΕΠΑΕ Μονάδες Α1, Β2, Γ, Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 6 από 6

7 Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα - Άξονας 2 (Νέες - Νεοσύστατες - Υπο σύσταση) Κωδικός Πρότασης Τελική Βαθµολ ογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγού µενος Π/Υ ηµόσια απάνη Επωνυµία Επιχείρησης 1 PTL ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,45 2 Ο Μ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ , , ,50 3 ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ ΕΥΘΥΝΗΣ , , , Ο Μ Γ. ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , Ο Μ ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Ε.Π.Ε , , ,56 Ο Μ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Γ. & Ν. ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΠΕ , , ,00 Ο Μ ΓΚΟΥΝΤΡΙΑΣ - ΣΙΑΦΗΣ Ε.Π.Ε , , ,00 Ο Μ ΑΣΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΠΕ , , ,50 Ο Μ Ο Μ ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,47 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,70 Ο Μ ΝΟΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , , ,06 12 Ο Μ Μ.Κ.-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ , , ,09 13 Ο Μ ΟΥΣΜΑΝΗΣ Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε , , ,00 14 Ο Μ Ν. ΕΛΦΑΣ Α.Ε , , ,90 15 ΠΕΙΟΓΛΟΥ Ο Μ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε , , ,50 16 ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΑΝΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο Μ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΡΙΤΣΟΣ Α.Ε , , ,64 17 Ο Μ ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ , , ,60 18 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο Μ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , , ,80 19 Ο Μ ΜΗΤΡΕΛΛΗΣ ΕΠΕ , , ,21 20 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ "ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΕΠΕ" , , ,81 21 Ο Μ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , , ,03 22 ΑΤ-LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ Ο Μ ΕΤΑΙΡΙΑ , , ,43 23 ΓΑΛΑΝΟΣ Ο Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε , , ,48 24 Ο Μ ΠΡΩΤΗ ΕΠΕ , , ,11 25 ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ Ο Μ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , , ,93 1/4

8 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα - Άξονας 2 (Υφιστάµενες) 26 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Μ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,63 27 AC ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο Μ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , , ,22 28 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ο Μ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΧΥΣ Α.Ε , , ,00 29 ΗΜΟΤΙΚΑΛΗΣ ΕΠΕ (ΥΠΟ Ο Μ ΣΥΣΤΑΣΗ) , , ,93 30 Ο Μ ΑΦΟΙ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΑΕ , , ,00 31 Ο Μ ΙΜΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΕ , , ,90 32 ΜΠΕΛΕΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ο Μ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,00 33 ΝΤΑΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο Μ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , , ,90 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο Μ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , , ,03 35 Ο Μ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ Α.Ε , , ,78 36 Ο Μ ΚΑΡΑΒΑΣ ΕΠΕ , , ,00 37 Ο Μ ΘΩΜΟΣ Ε.Π.Ε , , ,00 38 Ο Μ ΑΓΚΑΣ ΕΠΕ , , ,50 39 Ο Μ GKANIS EXPRESS AE , , ,30 40 Ο Μ ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΥ Ε.Π.Ε , , ,55 41 Ο Μ ΕΥΣΤΑΤΟΓΛΟΥ Π. & Σ. ΕΠΕ , , ,75 42 Ο Μ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Α.Μ.Ε , , ,90 43 Ο Μ ΑΦΟΙ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ Ε.Π.Ε , , ,90 44 Ο Μ ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ ΕΠΕ , , ,50 45 MINOAN TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,33 46 Ο Μ ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ , , ,00 47 Ο Μ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ , , ,00 48 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Ο Μ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , , ,00 49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο Μ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,08 50 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο Μ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ , , ,94 51 ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο Μ ΙΩΑΝΝΗΣ , , ,48 52 Ο Μ Γ ΓΚΟΡΙΛΑΣ ΓΚΟΡΙΛΑΣ 86, , , ,45 53 Ι ΙΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΤΡΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ ΕΥΘΥΝΗΣ 85, , , ,00 54 Ο Μ ΣΑΜΑΡΑΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 82, , , ,50 55 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο Μ ΖΑΧΑΡΙΑ 82, , , ,00 56 ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ Ο Μ ΜΙΧΑΗΛ 80, , , ,80 57 Ο Μ ΛΕΛΕ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80, , , ,30 58 Ο Μ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 80, , , ,40 59 Ο Μ ΜΠΑΛΑΛΩΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 80, , , ,00 60 Ο Μ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 79, , , ,00 61 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ Ο Μ ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ Κ/Ν 78, , , ,37 62 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ- Ο Μ ΨΥΞΕΙΣ- ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 78, , , ,72 63 Ο Μ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 78, , , ,67 64 Ο Μ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 77, , , ,69 65 Ο Μ KRETA LOGISTICS ΑΕ 77, , , ,20 66 Ο Μ ΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 77, , , ,00 2/4

9 67 Ο Μ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 77, , , ,00 68 ΚΟΡΟ ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ Ο Μ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 77, , , ,00 69 ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ο Μ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 77, , , ,00 70 Ο Μ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 77, , , ,00 71 Ο Μ ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 77, , , ,00 72 Ο Μ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , , ,00 73 Ο Μ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 76, , , ,00 74 Ο Μ ΤΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76, , , ,30 75 ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ι.Μ.Ε. Ι ΙΟΤΥΠΗ Ο Μ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,98 76 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο Μ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,61 77 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο Μ ΗΜ. 75, , , ,00 78 Ο Μ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75, , , ,50 79 Ο Μ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 75, , , ,50 80 Ο Μ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 75, , , ,62 81 Ο Μ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75, , , ,50 82 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. - Ο Μ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 75, , , ,13 83 Ο Μ ΜΑΖΙΩΤΗΣ Π. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 75, , , ,45 84 Ο Μ ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 74, , , ,00 85 Ο Μ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 74, , , ,55 86 Ο Μ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΠΕ 74, , , ,60 87 Ο Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝ. ΠΑΧΙΟΣ 74, , , ,78 88 Ο Μ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 74, , , ,00 89 Ο Μ ΚΕΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 74, , , ,40 90 ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Ο Μ ΙΩΑΝΝΗ 74, , , ,44 91 Ο Μ ΣΑΛΤΖΙ ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 74, , , ,79 92 Ο Μ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 73, , , ,35 93 Ο Μ ΧΑΜΠΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 73, , , ,50 94 Ο Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 73, , , ,36 95 Ο Μ ΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 73, , , ,00 96 Ο Μ ΜΥΤΙΛHΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 72, , , ,50 97 Ο Μ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72, , , ,00 98 ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Μ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 72, , , ,00 99 ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΑΜ & ΠΑΝ Ο Μ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 72, , , , ΓΚΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ο Μ ΕΤΑΙΡΙΑ 72, , , , Ο Μ ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 72, , , , Ο Μ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 72, , , , JL ΑΝΩΝΥΜΗ Ο Μ ΕΤΑΙΡΙΑ 72, , , , Ο Μ ΧΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72, , , , Ο Μ ΛΥΚΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72, , , , Ο Μ ΚΟΥΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 72, , , , Ο Μ ΚΛΩΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72, , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κ. &. Ο Μ ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ ΙΜΕ ΕΠΕ 72, , , , ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο Μ ΑΒΛΑΝΤΗ Ο.Ε , , , Ο Μ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ 71, , , , Ο Μ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 71, , , ,00 3/4

10 112 Ο Μ ΦΑΛΕΚΑΣ ΗΜΟΣ 71, , , , Ο Μ ΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71, , , , ΛΑΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο Μ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71, , , , ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71, , , , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο Μ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ Ι.Μ.Ε Ε.Π.Ε. 71, , , , Ο Μ ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ 71, , , , ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71, , , , Ο Μ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , , , Ο Μ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑ ΑΣ , , , Ο Μ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 70, , , , ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο Μ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , , Ο Μ ΜΠΕΤΕΙΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 70, , , , Ο Μ ΙΜΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΙΚΗ EXPRES 70, , , , Ο Μ ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 70, , , , Ο Μ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 70, , , , Ο Μ ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70, , , , Ο Μ ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΡΥ ΙΚΗ 70, , , , ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο Μ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ IME 70, , , , Ο Μ ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70, , , , Σ.ΜΑΤΣΙΚΑΣ - Κ.ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Ι.Μ.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 70, , , , Ο Μ ΜΟΥΤΟΣ ΗΜ. ΑΝ ΡΕΑΣ 70, , , , Ο Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 69, , , , Ο Μ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 69, , , , ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 69, , , , Ο Μ ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 69, , , , Ο Μ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69, , , , Ο Μ ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69, , , , Ο Μ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 69, , , , Ο Μ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 69, , , , Ο Μ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 68, , , , ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο Μ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 68, , , , Ο Μ ΡΑΠΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 68, , , , Ι ΙΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΙΤΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Μ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ 68, , , , Ο Μ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 68, , , , Ο Μ ΜΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68, , , , Ο Μ ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68, , , , Ο Μ ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68, , , , , , ,26 4/4

11 Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αττικής - Άξονας 3 (Νέες - Νεοσύστατες - Υπο σύσταση) Κωδικός Πρότασης Ο Μ Ο Μ Ο Μ Επωνυµία Επιχείρησης Τελική Βαθµολο γία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούµενος Π/Υ ηµόσια απάνη ΕΛΑΤΟΛΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ 3PL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,50 ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , , ,55 GENESIS WORLD TRANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,00 5 Ο Μ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑ ΙΑΡΗ- ΙΣΙ ΩΡΑ ΧΑ ΙΑΡΗ ΕΠΕ , , ,13 Ο Μ ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,20 6 Ο Μ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ , , ,59 7 Ο Μ ΚΛΕΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ , , ,00 8 "ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ- Ο Μ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΤΣΟΥΛΙΑΣ Ε.Π.Ε." , , ,70 9 Ο Μ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,97 10 ΑΛΦΑ ΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,00 11 ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ - Ο Μ ΠΡΑΠΙ Η ΕΠΕ , , ,93 12 Ο Μ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ (ΚΑΡ ΑΤΟΣ) , , ,95 13 Ο Μ ΕΛΕΝΗ ΤΟΓΚΟΥΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε , , ,00 1/5

12 Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Β. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ , , ,00 Ε ΚΑΙ Σ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,55 ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΠΕ , , ,10 ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ε.Π.Ε , , ,44 ΡΟΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ , , ,80 HΛΙΑΣ ΕΥΑΓ.ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , , ,00 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΚ. ΒΑΤΜΑΝΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΙΤΑΡΗ ΘΩΜΑ , , ,00 ΒΩΚΟΣ ΕΠΕ , , ,40 ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , , ,80 Α ΕΛΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,96 ΦΟΥΡΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,75 2/5

13 Αττικής - Άξονας 3 (Υφιστάµενες) Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΒΑΖΑΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,00 Συστήµατα Οργανώσεως Τραπεζών & Γραφείων Α.Ε , , ,00 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΕΠΕ , , ,28 Γ.ΚΑΙ Σ.ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΕΠΕ , , ,79 Ν. ΚΑΙ Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , , ,30 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,45 ΑΝ ΡΕΑΣ Ι. ΝΟΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , , ,00 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 86, , , ,87 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ , , ,00 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 82, , , ,50 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ ΚΑΙ ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ 82, , , ,50 ΧΑΡΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 81, , , ,00 CARGOLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81, , , ,00 Ο Μ N. ΤΑΦΙΑ ΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ - ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 80, , , ,63 42 ΜΑΥΡΙ ΗΣ Ο Μ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 80, , , ,90 43 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ο Μ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 80, , , ,77 44 ΣΑΜΠΑΝΗΣ Ο Μ ΗΡΑΚΛΗΣ 79, , , ,86 45 ΤΕΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Μ ΑΤΟΜΙΚΗ 79, , , ,00 46 Ο Μ ΜΠΙΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 78, , , ,30 47 ΤΣΩΝΗΣ Ο Μ ΛΕΟΝΑΡ ΟΣ 77, , , ,00 3/5

14 48 ΣΚΛΗΒΑΣ Ο Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 77, , , ,46 49 ΕΞΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ Ο Μ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 76, , , ,00 50 Ο Μ ΧΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76, , , ,20 51 ΧΑΛΕΝ ΤΡΑΝΣ Ο Μ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 76, , , ,80 52 TRANSPORT LINK? Ο Μ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,70 53 ΤΕΝΕΝΤΕΣ Ο Μ ΣΤΑΥΡΟΣ 75, , , ,00 54 ΚΑΝΑΚΙ ΗΣ Ο Μ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 75, , , ,84 55 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο Μ ΜΑΡΚΟΣ 75, , , ,00 56 Ο Μ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΛΑΣΙ ΗΣ 75, , , ,00 57 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 74, , , ,00 58 ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ Ο Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 73, , , ,00 59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Μ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 73, , , ,60 60 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ Ο Μ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 73, , , ,20 61 Ο Μ APM ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,00 62 Ο Μ ΤΣΩΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 72, , , ,00 63 Ο Μ ΧΑΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 72, , , ,67 64 Ο Μ ΑΘΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72, , , ,88 65 Ο Μ ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , , ,00 66 Ο Μ ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 71, , , ,20 67 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ο Μ ΙΩΑΝΝΗΣ 71, , , ,53 68 Ο Μ ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71, , , ,00 69 ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΗΣ Ο Μ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 71, , , ,60 70 ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ Ο Μ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70, , , , Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ ΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΕ 69, , , ,93 ΤΣΑΚΜΑΚΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69, , , ,30 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69, , , ,00 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 69, , , ,52 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 68, , , ,00 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68, , , ,00 ΜΕΙ ΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 68, , , ,00 4/5

15 78 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο Μ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ Α.Ε.Ε. 68, , , ,04 79 ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Ι. - ΑΒΟΥΤΗΣ Ι. 68, , , ,00 80 Ο Μ ΜΠΙΣΚΙΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 68, , , ,00 81 ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ο Μ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 68, , , ,73 82 Ο Μ ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , , ,00 83 ΣΩΤΗΡΑΣ Ο Μ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 67, , , ,84 84 Ο Μ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑ ΑΣ 67, , , ,00 85 ΣΩΤΗΡΑ- ΚΕΧΑΓΙΑ Ο Μ ΜΕΡΟΠΗ 67, , , ,87 86 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ο Μ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , , ,00 87 ΓΟΝΙ ΗΣ Ο Μ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , , ,00 88 ΓΙΑΚΙΜΤΣΟΥΚΗΣ Ο Μ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 65, , , ,20 89 ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΗΣ Ο Μ ΛΕΩΝΙ ΑΣ 65, , , ,00 90 ΑΛΥΣΑΝ ΡΑΤΟΣ Ο Μ ΓΕΡΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 65, , , ,91 91 ΜΑΖΗΣ Ο Μ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 65, , , ,50 92 ΣΙΜΟΣ Ο Μ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 64, , , ,60 93 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΤΡΑΝΣ Ο Μ Μ.Ε.Π.Ε 64, , , , , , ,06 5/5

16 Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μακεδονίας - Θράκης - Άξονας 4 (Υφιστάµενες) Κ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Κωδικός Πρότασης Ο Μ Επωνυµία Επιχείρησης Τελική Βαθµολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούµεν ος Π/Υ ηµόσια απάνη ΜΠΑΝΑΒΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ ΑΤΟΜΙΚΗ , , ,60 Ο Μ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΙΜΕ - ΕΠΕ 84, , , ,00 Ο Μ FROST TRANS IME ΕΠΕ 79, , , ,50 Ο Μ ΤΣΙΠΛΑΚΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , , ,02 5 Ο Μ ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 77, , , ,00 6 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΛΕΟΝΑΡ ΟΣ 75, , , ,00 7 Ο Μ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75, , , ,50 8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75, , , ,00 9 Ο Μ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΤΣΑΡΗΣ 74, , , ,00 10 Ο Μ ΤΣΑΓΚΑΛΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 73, , , ,00 11 Ο Μ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71, , , ,50 12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 71, , , ,00 13 ΠΕΡΜΑΝΘΟΥΛΗΣ Ο Μ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 71, , , ,00 14 Ο Μ ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 71, , , ,90 15 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ Ο Μ Α.Ε. 71, , , ,00 16 ΠΑΓΙ ΑΣ ΤΡΑΝΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ ΕΥΘΥΝΗΣ 70, , , ,05 17 Ο Μ ΚΟΚΟΒΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 70, , , ,50 18 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS , , ,85 19 Ο Μ ΛΙΑΚΟΥ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 69, , , ,00 20 Ο Μ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 68, , , ,40 21 Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΙΜΕ ΕΠΕ 68, , , ,80 22 ΖΩΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο Μ ΑΤΟΜΙΚΗ 68, , , ,65 23 Ο Μ CAPRAZI ANESTI , , ,80 24 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο Μ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 67, , , ,00 25 Ο Μ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 67, , , ,00 26 Ο Μ ΤΣΙΒΡΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67, , , ,79 27 ΚΟΥΤΛΑΣ Ν. 28 Ο Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 66, , , ,00 ΑΕ Ο Μ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 66, , , ,00 29 Ο Μ ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. 66, , , ,00 30 Ο Μ ΘΑΜΝΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 66, , , ,00 31 Ο Μ ΜΑΚΕ ΩΝ ΙΜΕ ΕΠΕ 65, , , ,85 32 Ο Μ ΠΕΤΡΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 65, , , ,30 33 Ο Μ ΤΣΟΧΑΤΑΡΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65, , , ,00 34 Ο Μ ΚΟΥΝΑ ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 64, , , ,00 35 KOYKOYNAΡΑΣ Ο Μ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 64, , , ,00 1/3

17 36 Ο Μ ΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 63, , , ,20 37 Ο Μ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 63, , , ,00 38 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 63, , , ,00 39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ο Μ ΙΩΑΝΝΗΣ 63, , , ,00 40 Ο Μ ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 62, , , ,07 41 ΣΑΜΠΑ ΕΞΠΡΕΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ο Μ ΕΤΑΙΡΙΑ 62, , , ,50 42 Ο Μ ΡΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62, , , ,00 43 ΗΛΙΑ ΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ Ο Μ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 62, , , ,67 44 ΤΣΟΧΑΤΑΡΙ ΗΣ Ο Μ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 62, , , ,00 45 Ο Μ ΓΑΤΟΥΡΤΖΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 61, , , ,00 46 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61, , , ,00 47 Ο Μ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 60, , , ,70 48 ΚΑΝΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΕΘΝΩΝ Ο ΙΚΩΝ Ο Μ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 60, , , ,10 49 Ο Μ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60, , , ,50 50 Ο Μ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 60, , , ,40 51 Ο Μ ΧΟΛΕΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 60, , , ,20 52 ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ Ο Μ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 59, , , ,75 53 Ο Μ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΩΝΙ ΗΣ 58, , , ,00 54 Ο Μ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 58, , , ,69 55 ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε.-ΕΘΝΙΚΕΣ Ο Μ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 58, , , ,33 56 Ο Μ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ 58, , , ,00 57 Ο Μ ΣΤΕΦΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 57, , , ,90 58 ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 56, , , ,00 59 Ι ΙΟΤΥΠΟΣ Ο Μ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥ ΑΝΙΑ 56, , , ,00 60 Ο Μ ΙΜΕ ΜΠΑΝΤΕΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ 54, , , ,50 61 Ο Μ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 54, , , ,00 62 Ο Μ ΤΕΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 54, , , ,00 63 Ο Μ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53, , , ,00 64 Ο Μ ΦΙΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 52, , , ,00 65 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΗΣ Ο Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52, , , ,50 66 Ο Μ ΓΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52, , , ,00 67 ΜΠΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο Μ ΑΤΟΜΙΚΗ 51, , , ,17 68 Ο Μ ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 51, , , ,00 69 Ο Μ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 50, , , ,00 2/3

18 Μακεδονίας - Θράκης - Άξονας 4 (Νέες - Νεοσύστατες - Υπο σύσταση) Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Ο Μ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 50, , , ,00 Ο Μ TFTS ΑΕ , , ,00 Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ ΕΡΒΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,84 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΥ ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,30 ΑΦΟΙ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,00 ΗΛΙΑ ΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , ,45 ΕΡΒΕΝΙ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , , ,00 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , ,00 ΤΡΥΦΩΝΙ ΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΠΕ , , ,50 ΧΑΛΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , , ,00 ΚΙΦΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,78 PRAXIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , ,39 HELLENIC DISTRIBUTION CENTER A.E , , ,00 ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,00 ΠΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , , ,48 Κ.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ , , ,34 ΠΟΛΥΜΑΤΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , , ,00 Ο Μ BALKAN TRANSPORT ΕΠΕ , , ,00 Ο Μ ΤΣΙΧΛΑΚΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,67 89 Ο Μ BPS ΕΠΕ , , ,58 90 Ο Μ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , , , , , ,47 3/3

19 Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μακεδονίας - Θράκης - Άξονας 5 (Νέες - Νεοσύστατες - Υπο σύσταση). ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Μακεδονίας - Θράκης - Άξονας 5 (Υφιστάµενες). ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Τελική Βαθµολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούµεν ος Π/Υ ηµόσια απάνη 1 Ο Μ M-TRANS Ε.Π.Ε , , ,80 2 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Ο Μ ΙΩΑΝΝΗΣ , , ,30 3 Ο Μ ΓΑΙΓΑΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙ ΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,75 4 ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ Ο Μ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,67 5 ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ Ο Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71, , , ,00 6 ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο Μ ΛΑΖΑΡΟΣ 68, , , ,70 7 ΕΘΝΙΚΕΣ Ο Μ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΦΕΡΓΑ ΑΣ Ι ΙΟΤΥΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 61, , , ,00 8 ΓΑΙΓΑΝΗΣ Ο Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59, , , ,00 9 ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ ΘΕΟ. Ο Μ ΣΤΑΥΡΟΣ 59, , , ,20 10 ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο Μ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 57, , , ,97 11 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙ ΗΣ Ο Μ ΠΑΥΛΟΣ 51, , , , , , ,39 1/1

20 Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου - Άξονας 8 (Νέες - Νεοσύστατες - Υπο σύσταση) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου - Άξονας 8 (Υφιστάµενες ) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κωδικός Πρότασης Τελική Βαθµολο γία Επιχορηγούµενος Π/Υ ηµόσια απάνη Επωνυµία Επιχείρησης Συνολικός Π/Υ 1 ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ ΕΥΘΥΝΗΣ , , ,15 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ Ο Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,00 3 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ Ο Μ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,00 4 ΑΝΩΝΥΜΗ Ο Μ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,86 5 ΣΤΡΟΒΙΚΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο Μ ΕΠΕ , , ,00 6 Ο Μ ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ , , ,53 7 Ο Μ ΛΙΝΑΡ ΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 80, , , ,00 8 ΚΟΥΚΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ Ο Μ ΑΤΟΜΙΚΗ 78, , , ,00 9 ΕΚΟ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Ο Μ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,60 10 Ο Μ ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 75, , , ,00 11 Ο Μ ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72, , , ,00 12 Ο Μ ΠΑΝΤΙΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69, , , ,00 13 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Ο Μ ΑΤΟΜΙΚΗ 68, , , ,00 14 Ο Μ ΝΤΡΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 68, , , ,00 15 Ο Μ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 68, , , ,00 16 ΡΟΣΕΡΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ- Ο Μ ΡΕΒΒΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 68, , , ,40 17 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67, , , ,00 18 Ο Μ ΣΦΟΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67, , , ,38 19 Ο Μ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 67, , , ,00 20 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛ. Ο Μ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 67, , , ,00 21 Ο Μ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ. ΣΥΡΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 66, , , ,00 22 Ο Μ ΜΑΥΡΟΕΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65, , , ,61 23 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο Μ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 63, , , ,20 24 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Μ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 63, , , ,00 25 Ο Μ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 63, , , ,00 26 Ο Μ ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 63, , , ,50 27 Ο Μ ΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 62, , , ,00 28 ΠΑΝΤΙΣΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο Μ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 60, , , ,00 29 Ο Μ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 59, , , ,00 30 Ο Μ ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 58, , , ,77 31 Ο Μ ΓΕΡΟ ΗΜΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 58, , , ,00 32 ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΕΚΑΣ Ο Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57, , , ,00 33 Ο Μ ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 54, , , ,00 1/2

ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα