ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «ΤΕΛΕΚΟΜΠΛΕΞ Ανώνυμος Εταιρεία Τη λεοπτικών Κινηματογραφικών και Διαφημιστικών Επιχειρήσεων» και δ.τ. «TELECOMPLEX S.A.» επωνυμία «TOM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Ανώνυμος Βιομηχα νική και Εμπορική Εταιρεία» επωνυμία «Ε. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Α. ΜΠΛΑΝΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων Οδοποιίας και Λα τομείων Εισαγωγών Εξαγωγών ΑΕ» επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Π.ΚΑΙ Α. ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕ ΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ» επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Εμπορία Βιοτεχνία Παραγωγή Επεξεργασία Αδρανών Υλικών, Λατομι κές Μεταλλευτικές Ασφαλτικές, Χωματουργικές, Οι κοδομικές, Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις, Θαλάσσιες και Χερσαίες Μεταφορές, Αντιπροσω πείες, Εισαγωγές Εξαγωγές Λατομικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΒΙΟΧΑΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΙΔΙ ΚΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΧΑΡ. ΠΡΕΖΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «MATOU RANCE» επωνυμία «ΠΕΣΣΑΧ ΙΛΙΟΝ ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ. «ΠΕΣΣΑΧ ΙΛΙΟΝ Α.Ε.» επωνυμία «Δ. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» και δ.τ. «AMBASSADOR (ΑΜΠΑΣ ΣΑΝΤΟΡ)» επωνυμία «Μελετητική Τεχνικών Έργων Θεσσαλο νίκης Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «ΜΕ.ΤΕ.Θ. Α.Ε» επω νυμία «ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΡΑΒΕΛ» επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επωνυμία «Γ.Α.Αλλαμανής Ανώνυμος Εταιρεία Κα πνού Α.Ε.» επωνυμία «ΕΜΙΓΚΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMIGRES AE» επωνυμία «Ι. ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε.» και δ.τ. «Ι. Κ. AMUSEMENT A.E.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήμα τος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CAPITAL KINETICS CK SERVISES LIMITED» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ Ο ΘΟΔΩΡΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». 16 Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΝΤΙΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑNAKOINΩΣΕΙΣ (1) επωνυμία «ΤΕΛΕΚΟΜΠΛΕΞ Ανώνυμος Εταιρεία Τη λεοπτικών Κινηματογραφικών και Διαφημιστικών Επι χειρήσεων» και δ.τ. «TELECOMPLEX S.A.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΚΟΜΠΛΕΞ Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεοπτικών Κινηματογραφικών και Διαφημιστικών Επιχειρήσεων» και δ.τ. «TELECOMPLEX S.A.» και αριθ μό Μητρώου 4246/01/Β/86/4244 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Διδότου 37) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σταμάτιος Πρωτοψάλτης του Βασιλείου, κάτοι κος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηλείας 44, με α.δ.τ. Λ /1979, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Γεράσιμος Πρωτοψάλτης του Βασιλείου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηλείας 44, με α.δ.τ. Μ , Αντιπρόεδρος 3. Ευστάθιος Γεράρδος του Γεωργίου, κάτοικος Αθη νών, οδός Μαυρομιχάλη αριθ.18, με α.δ.τ. Σ /97, Γραμματέας του Δ.Σ. 4. Ιωάννης Παπαγρηγοράκης του Ευτύχιου, κάτοικος Αθηνών Γαλάτσι, οδός Ακτημόνων αριθ. 23, με α.δ.τ. Σ /1996, μέλος του Δ.Σ. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται και για όλη την διάρκεια της θητείας του παρόντος Δ.Σ. στον Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταμάτιο Πρωτοψάλτη του, Βασιλείου, στον οποίο και μεταβιβάζονται αρμοδι ότητες του Δ.Σ. που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2011 Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (2) επωνυμία «TOM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Ανώνυμος Βιομηχα νική και Εμπορική Εταιρεία». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TOM ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΘΩΜΑΣ ΓΕ ΩΡΓΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 7801/01ΔΤ/Β/86/71, που εδρεύει στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού Αττικής: 2. Το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Περιστέρι, 19 Οκτωβρίου 2011 (3) επωνυμία «Ε. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Α. ΜΠΛΑΝΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων Οδοποιίας και Λα τομείων Εισαγωγών Εξαγωγών ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΠΕΤΡΟ ΓΛΟΥ Α. ΜΠΛΑΝΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μηχα νημάτων Οδοποιίας και Λατομείων Εισαγωγών Εξαγω γών ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 7969/01ΔΤ/Β/86/172, που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής: 2. Το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗ ΒΑΛΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Περιστέρι, 19 Οκτωβρίου 2011

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (4) επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Π.ΚΑΙ Α. ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕ ΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Π.ΚΑΙ Α. ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ» και αριθμό Μητρώου 15281/01ΔΤ/Β/87/301, που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής: 2. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση Τακτικός: Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Περιστέρι, 19 Οκτωβρίου 2011 (5) επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Εμπορία Βιοτεχνία Παραγωγή Επεξεργασία Αδρανών Υλικών, Λατομικές Μεταλλευτικές Ασφαλτικές, Χωματουργικές, Οικοδο μικές, Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις, Θα λάσσιες και Χερσαίες Μεταφορές, Αντιπροσωπείες, Εισαγωγές Εξαγωγές Λατομικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Εμπορία Βιοτεχνία Παραγωγή Επεξεργασία Αδρανών Υλικών, Λατομικές Μεταλλευτικές Ασφαλτικές, Χωματουργικές, Οικοδομικές, Ξενοδοχειακές Τουριστι κές Επιχειρήσεις, Θαλάσσιες και Χερσαίες Μεταφορές, Αντιπροσωπείες, Εισαγωγές Εξαγωγές Λατομικών Προϊ όντων Ανώνυμη Εταιρεία», δ.τ. «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 7958/01ΔΤ/Β/86/166, που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής: 2. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση Τακτικός: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Περιστέρι, 17 Οκτωβρίου 2011 (6) επω νυμία «ΒΙΟΧΑΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΧΑΡ. ΠΡΕΖΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «MATOU RANCE». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΧΑΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΧΑΡ. ΠΡΕΖΑΣ Α.Ε.», δ.τ. «MATOU RANCE» και αριθμό Μητρώου 8023/01ΔΤ/ Β/86/203, που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής: 2. Το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΜΕΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΩΜΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Περιστέρι, 19 Οκτωβρίου 2011 (7) επωνυμία «ΠΕΣΣΑΧ ΙΛΙΟΝ ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ. «ΠΕΣΣΑΧ ΙΛΙΟΝ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΣΣΑΧ ΙΛΙΟΝ ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙ ΑΣΗΣ», δ.τ. «ΠΕΣΣΑΧ ΙΛΙΟΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 55152/01ΔΤ/Β/03/55, που εδρεύει στο Ιλίου (Νέων Λιο σίων) Αττικής:

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης , 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση , όπως εγκρίθηκαν από την τ.γ.σ. των μετόχων της Περιστέρι, 17 Οκτωβρίου 2011 (8) επωνυμία «Δ. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» και δ.τ. «AMBASSADOR (ΑΜΠΑΣ ΣΑΝΤΟΡ)». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» και δ.τ. «AMBASSADOR (ΑΜΠΑΣΣΑΝΤΟΡ)» και αριθμό Μητρώου 38512/62/Β/97/ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΓΚΟΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 1194/ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ (9) επωνυμία «Μελετητική Τεχνικών Έργων Θεσσαλονί κης Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «ΜΕ.ΤΕ.Θ. Α.Ε». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μελετητι κή Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «ΜΕ.ΤΕ.Θ. Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 39594/62/ Β/97/ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΣΦΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ (10) επωνυμία «ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΡΑΒΕΛ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης) μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΡΑ ΒΕΛ» και αριθμό Μητρώου 33159/62/Β/95/0095 Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1.1./ Τακτικός: ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2011 ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (11) επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 50047/62/Β/01/ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΣΑΡΔΕΛΗ ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 0396/ Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2011 ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ (12) επωνυμία «Γ.Α.Αλλαμανής Ανώνυμος Εταιρεία Κα πνού Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θες/νικης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «Γ.Α.Αλλαμανής Ανώνυμος Εταιρεία Καπνού Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 378/62/Β/86/1471 2) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 1. ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2011 ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ (13) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΙΓΚΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙ ΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMIGRES AE». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΙΓΚΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMIGRES AE» και αριθμό Μητρώου 62903/62/ Β/07/0077 Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2010 των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1.1./ Τακτικός: ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΚΡΙΤΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2011 ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ (14) επω νυμία «Ι. ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΔΙΑ Α.Ε.» και δ.τ. «Ι. Κ. AMUSEMENT A.E.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΛΠΑ ΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε.» και δ.τ. «Ι. Κ. AMUSEMENT A.E.» και αριθμό Μητρώου 32611/62/ Β/95/0016

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 1. ΤΟΚΤΟΚΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΝΝΗΛΕΡ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ με αριθμό Μητρώ ου Ο.Ε ΚΕΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2011 Ε. ΣΟΛΤΑΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KATAΣΤΑΤΙΚΑ (15) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστή ματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CAPITAL KINETICS CK SERVISES LIMITED». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η με αριθμό 14496/ απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Νότιου Τομέα Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος με την επωνυμία «CAPITAL KINETICS CK SERVICES LIMITED», της Αλλοδαπής Κυπριακής Ε.Π.Ε., το οποίο έλαβε Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 57 επομ. του Κ.Ν. 3190/55, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας α) Ιδρυτική πράξη: Η εταιρεία συστάθηκε την με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και γράφτη κε στο Μητρώο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό: HE β) Επωνυμία «CAPITAL KINETICS CK SERVICES LIMITED». γ) Έδρα και Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 13, 3032 ΛΕΜΕ ΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ. δ) Κεφάλαιο: Χίλια (1.000) ευρώ, διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ. ε) Διοίκηση Εκπροσώπηση: Διευθυντής: CYPRONAVUS LIMITED, Αρχ. Μακαρίου III, 284, ORTUNA COURT BLOCK Β, 3 ος όροφος, Διαμ. / Γραφείο 32, 3105 Λεμεσός, Κύπρος Γραμματέας CYPROSERVUS CO. LIMITED, Αρχ. Μακαρίου III, 284, ORTUNA COURT BLOCK Β, 3 ος όροφος Διαμ. / Γραφείο 32, 3015 Λεμεσός, Κύπρος 2. Στοιχεία υποκαταστήματος α) Επωνυμία «CAPITAL KINETICS CK SERVICES LIMITED» β) Δ/νση: Η διεύθυνση του υποκαταστήματος θα είναι στην ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1 3 και ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓ ΜΕΝΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ γ) Οι σκοποί δραστηριοποίησης του υποκαταστήμα τος είναι: 1) Να παρέχει ή να βοηθά στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών κάθε είδους που να περιλαμβάνουν (αλλά να μην περιορίζονται σε) απόκτηση, αγορά, πώληση, επί πιστώσει ή με πιστούμενες πληρωμές, ή παρόμοιες συναλλαγές, να αποκτά συναλλαγματικές, εμπορεύματα, συμβάσεις ενοικιαγοράς ή άλλες συμβάσεις ή οποιοδή ποτε αγώγιμο δικαίωμα (chose in action), δικαιώματα εκλογής (options) ή δικαιώματα οποιουδήποτε είδους και γενικά να ενεργεί και διεξάγει εργασίες των χρη ματοδοτών, κεφαλαιούχων, μεταπρατών, διευθυντών και γενικά κάθε εργασία παρόμοιας δραστηριότητας (=financiers, capitalists, brokers, investment managers) Οι ως άνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα παρέχο νται μόνο σε μετόχους της εταιρείας ή σε άλλη εταιρεία που ανήκει στο ίδιο με αυτή όμιλο εταιρειών. Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου ο όρος «χρηματοοικο νομικές υπηρεσίες» σημαίνει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, τη διαχείριση επενδύσε ων, την παροχή συμβουλών για επένδυση και την ίδρυση ή διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Ο όρος «επένδυση» σημαίνει μετοχές, χρεωστικά ομόλο γα, κρατικούς και δημόσιους τίτλους αξιών, δικαιώματα αγοράς τίτλων αξιών, πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύ ουν τίτλους αξιών, μερίδια σε σχέδια συλλογικών επεν δύσεων, συμβάσεις με δικαίωμα επιλογής για απόκτηση ή διάθεση, συμβάσεις προθεσμίας και συμβάσεις διαφο ρών) καθώς και οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο. Το υποκατάστημα δεν θα αναλαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε υποχρέωση προς το κοινό, είτε με τη μορφή καταθέσεων, τίτλων αξιών ή με άλλο τρόπο δανεισμού. Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου ο όρος «κοινό» δεν περιλαμβάνει τραπεζικούς ή χρηματο δοτικούς οργανισμούς, μετόχους της εταιρείας ή άλλη εταιρεία που ανήκει στο ίδιο με αυτήν όμιλο εταιρειών. Ο όρος «κατάθεση» δεν περιλαμβάνει ποσό χρημάτων που εισπράττεται ύστερα από συμφωνία που σχετίζεται είτε με τη διάθεση αγαθών ή με την παροχή υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανόμενων «χρηματοοικονομικών υπηρε σιών» όπως καθορίζονται πιο πάνω. Ο όρος «δανεισμός» δεν περιλαμβάνει πίστωση που εξασφαλίζεται σε σχέση με την απόκτηση αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών. 2) Να δανείζεται χρήματα για οποιονδήποτε σκοπόν μαζί ή και χωριστά, να δίδει εγγυήσεις και εξασφαλί σεις για τις ευθύνες και υποχρεώσεις άλλων και γενικά, χωρίς περιορισμό, με οποιονδήποτε δυνατόν τρόπον και με οποιαδήποτε μέθοδο ή μέσο να παρέχει οικονο μική, εμπορική ή άλλην βοήθεια, αρωγή ή υποστήριξη οποιασδήποτε φύσης σε άλλους. 3) Πάντοτε τηρουμένων των προνοιών και περιορι σμών που τίθενται από τον Περί Επιχειρήσεων Παροχής

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμο, Αρ. 148(ϊ)/2002 καθώς και τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, να συναλλάσσεται σε θέματα που αφορούν την αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, πώληση, ανταλλαγή, μετατροπή, άμεση μετατρο πή ή αλλαγή (swap), παραχώρηση ή είσπραξη, άσκηση δικαιωμάτων επιλογής (options) ή άλλη συναλλαγή ή δικαιοπραξία οποιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής σχε τικά με συνάλλαγμα σε οποιοδήποτε νόμισμα, προϊόντα (commodities), τιμές νομισμάτων, επιτόκια, χρεώγραφα, ομόλογα, μετοχές, μετοχικά δικαιώματα ή άλλες αξίες, οποιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής και να συνάπτει συμφωνίες χρηματοπιστωτικού περιεχομένου ή άλλες συμφωνίες σχετικά με τις πιο πάνω συναλλαγές ή δι καιοπραξίες ή γενικότερα συμφωνίες οποιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής, περιλαμβανομένων, χωρίς περι ορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, και συμφωνιών τύπου ISDA του Διεθνούς Οργανισμού Ανταλλαγών και Παραγωγών (International Swap & Derivatives Association) και άλλων συμφωνιών παρόμοιου τύπου ή φύσεως, ως δύναται να δηλωθεί από οποιοδήποτε εμπορικό ή άλλο σύνδεσμο ή αρχή από καιρού εις καιρόν σε σχέση με κά ποιες ή όλες τις πιο πάνω αναφερόμενες συναλλαγές. 4) Να διεξάγει τις εργασίες των συμβούλων επιχει ρήσεων, συμβούλων έρευνας αγοράς (market research consultants), πρακτόρων μεταβίβασης επιχειρήσεων (business transfer agents), προμηθευτών τεχνικής βοή θειας και βοήθειας προαγωγής πωλήσεων κάθε είδους, εκτιμητών και κτηματομεσιτών και να ενεργεί ως ενδιά μεσος στην εξεύρεση πωλητών, αγοραστών, συνεταίρων και εργοδότου μένων. 5) Να προωθεί και ειδικότερα να ιδρύει, συστήνει, εκ δίδει δάνεια (float), δανείζει σε, συνδράμει και ελέγχει οποιεσδήποτε εταιρείες, συνδέσμους, επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς Οποιασδήποτε φύσης. 6) Να συμμετέχει στη διεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο της εργασίας ή επιχείρησης οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης και για το σκοπό αυτό να διορίζει και αμείβει οποιουσδήποτε συμβούλους, διευθυντές, λογι στές, εμπειρογνώμονες, πράκτορες ή άλλους αντιπρο σώπους. 7) Να επενδύει και διαχειρίζεται τα κεφάλαια και χρή ματα του υποκαταστήματος ή της Capital Kinetics CK Services Limited σε τέτοιες μετοχές ή άλλες επενδύσεις, υποθήκες ή ενέχυρα όπως θεωρηθεί κατάλληλο ή με τέ τοιο τρόπο που από καιρό σε καιρό αποφασιστεί, καθώς και να εγγράφεται για να λαμβάνει, αγοράζει, ή αποκτά διαφορετικά και κατέχει μετοχές ή άλλα συμφέροντα σε άλλες εταιρείες ή χρεόγραφα ή άλλες εξασφαλίσεις (securities) σ αυτές. 8) Να ανεγείρει, κατασκευάζει, αρχίζει την κατασκευή, μεγεθύνει, μετατρέπει και διατηρεί οποιαδήποτε κτίρια, έργα και μηχανήματα αναγκαία ή πρόσφορα για τους σκοπούς του υποκαταστήματος ή της Capital Kinetics CK Services Limited. 9) Να διαφημίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ειδι κών, κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών, τις επιχειρήσεις του υποκαταστήματος ή της Capital Kinetics CK Services Limited ή οποιαδήποτε από αυτές με οποιοδήποτε τρό πο η Εταιρεία κρίνει σωστό, περιλαμβανομένης της δι αφήμισης μέσω του Τύπου ή ραδιοφώνου, πινακίδων, κινηματογραφικών ταινιών, εγκυκλίων, εκθέσεων έκ δοσης βιβλίων ή περιοδικών, οργάνωσης διαγωνισμών, απονομής βραβείων ή αμοιβών και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. 10) Να προβαίνει σε όλες ή σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις δηλαδή είτε μόνη είτε μαζί με άλλους και με διάφορες νομικές ιδιότητες, ως εντολέας, εντολο δόχος, αντιπρόσωπος, εργολάβος, θεματοφύλακας και με κάθε άλλη ιδιότητα που προβλέπεται από το νόμο καθώς και γενικά και για οποιοδήποτε λόγο ή σκοπό να ενεργεί με οποιαδήποτε πιο πάνω ιδιότητα. 11) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη, που θα συμ βάλλει ή θα είναι απαραίτητη στην επιτυχία των πιο πάνω σκοπών ή καθενός από αυτούς χωριστά. Ανεξάρτητα από τους πιο πάνω σκοπούς, εξουσίες και άλλες πρόνοιες δε θα παρέχονται χρηματοοικο νομικές ή επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες όπως αναφέρονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 καθώς και στον Ν. 3606/2007 για τις «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις», με εξαίρεση προς την Capital Kinetics CK Services Limited καθώς και την ιθύνουσα εταιρεία της τελευταίας ή προς τις θυγατρικές της εταιρείες ή προς άλλες εταιρείες οι οποίες είναι θυγατρικές της ιθύνουσας εταιρείας, όπως οι προαναφερόμενοι νόμοι επιτρέπουν. δ) Εκπροσώπηση: Πληρεξούσιος, αντίκλητος, αντιπρό σωπος και νόμιμος εκπρόσωπος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα ορίστηκε, με βάση το από ειδικό πληρεξούσιο ο: Μιχαήλ Κουγιούλης του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών (οδός Δημάκη αρ. 10), με ΑΔΤ ΑΕ011545, ΑΦΜ , ΔΟΥ Κατοίκων Εξω τερικού. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Με εντολή Προέδρου Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΠΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (16) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ Ο ΘΟΔΩΡΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». Με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαι ογράφου Πειραιά ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΩΝΗ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ, η οποία καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 565/2011 στις απο φασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για ακόμη τριάντα (30) χρόνια από τη λήξη της, ήτοι μέχρι της 23 ης Οκτωβρίου 2041, τροποποιουμένου του άρθρου 4 ου του καταστατικού της εταιρείας, του σχετικού με την διάρκεια της, το οποίο τροποποιούμενο έχει ως εξής: «Άρθρο 4 ο Η εταιρεία θα έχει διάρκεια μέχρι την 23 η Οκτωβρίου του έτους Προ της παρόδου της ταχθείσης ως άνω διάρκειας της δύναται αυτή να παραταθεί με από φαση της καταστατικής συνέλευσης των εταίρων και τη νόμιμη δημοσίευση αυτής.» Πειραιάς, 25 Οκτωβρίου 2011 Η Συμβολαιογράφος ΕΛΕΝΗ ΛΙΩΝΗ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (17) Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΝΤΙΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λάρισας, με αύξ. αριθμ. Γενικό 101/ και σε περίληψη στο υπ αριθμ / Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), συνεστήθη Εται ρεία Περιορισμένης Ευθύνης μεταξύ των 1) Ευάγγελου Μπαλατσού του Βασιλείου και της Γεωργίας, και 2) Βα σιλείου Μπαλατσού του Ευαγγέλου και της Πολυξένης με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΝΤΙΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και το διακριτικό τίτλο «ΗΦΑΙ ΣΤΟΣ ΝΤΙΑΝΑ Ε.Π.Ε». Έδρα της εταιρείας είχε ορισθεί ο Δήμος Πολυδάμαντα και δη το Δημοτικό Διαμέρισμα Πολυδαμείου και διάρκεια αυτής 25 έτη. Η εταιρεία αυτή δυνάμει της υπ αριθμ / πράξης μου λύθη κε. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίστηκε ο Ευάγγελος Μπαλατσός. Φάρσαλα, 14 Οκτωβρίου 2011 Η Συμβολαιογράφος ΦΑΝΗ ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα