ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΕΘΩΝ ΦΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΕΘΩΝ ΦΒ Α.Ε.» 1 Ανακοινώσεις Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της υπό εκκαθάριση Aνώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό εκκαθάριση» επωνυμία «ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΕΒΕ» επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»... 4 επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.»... 6 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΦΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ»... 7 επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΓΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» και δ.τ. «ΙΩΑΝ ΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε»,... 8 επωνυμία «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε»... 9 επωνυμία «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε» επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΖΑΧΑ ΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 12 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΕΘΩΝ ΦΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΕΘΩΝ ΦΒ Α.Ε.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 20/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 10/06/2013 Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΕΘΩΝ ΦΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΦΑΕΘΩΝ ΦΒ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αύ ξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής: «Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύσταση της ορίστηκε σε διακόσιες χιλιάδες ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξί ας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα χιλιά δες ( ,00) ευρώ, δι εκδόσεως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξί ας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχε ται σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της υπό εκκαθάριση Aνώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ υπό εκκαθάριση». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετό χων της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ ΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό εκκαθάριση» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/57) σύμφωνα με την οποία οι μέτοχοι της ανωτέρω υπό εκκαθάριση εταιρείας στην προαναφερθείσα έκτακτη Γενική Συ νέλευση: 1) Ενέκριναν τον τελικό Ισολογισμό λήξης εκκαθάρισης 5/8/2013 (χρήσης από 7/6/2013 έως 5/8/2013), την περά τωση της εκκαθάρισης, την οριστική λύση της εταιρείας, καθώς και την Έκθεση του Εκκαθαριστή και την Έκθεση του Ελεγκτή. 2) Ενέκριναν όλες τις διαχειριστικές πράξεις του Εκ καθαριστή και απήλλαξαν αυτόν από κάθε ευθύνη απο ζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης απο έως ) Απήλλαξαν τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζη μίωσης για τη διαχείριση της χρήσης από 7/6/2013 έως 5/8/2013. Κατόπιν τα ανωτέρω η ανώνυμη εταιρία με την επωνυ μία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό εκκαθάρι ση» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/57), διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Αθήνα, 23 Μαΐου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (3) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΦΑΒΗ ΤΟ ΑΕΒΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Την 26/5/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ το από 30/6/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΕΒΕ», με αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΡ.ΜΑΕ 38814/01 /Β/97/418, τα παρακάτω στοιχεία: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,,έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου, 2) έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2012 και 3) Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2013: Τακτικοί: 1) Τομαράς Δημήτριος του Χρήστου και της Αγγελικής γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Ταύρου στην οδό Γρ. Λαμπράκη αρ.22, με Α.Δ.Τ. AB /06, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, έτος κτήσεως πτυχίου 1989 και Α.Α.Ο.Ε , Α Τάξης. 2) Μπακασέτας Βασίλειος του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης, γεννημένος στο Πετρί Κορινθίας το έτος 1956, κάτοικος Αθήνας, στην οδό Αγ. Βαρβάρας 20 Με ταμόρφωση, με Α.Δ.Τ. Τ /99 Α.Τ. Άνω Πατησί ων, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, έτος κτήσεως πτυχίου 1979 με Α.Α.Ο.Ε Α Τάξης. Αναπληρωματικοί: 1) Καράμπελας Κωνσταντίνος του Ιωάννη και της Αμαλίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοι κος Περιστερίου στην οδό Μωρογιάννη 16 με Α.Δ.Τ. Κ /74, του ΠΑ Ν. Λιοσίων πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Α.Α.Ο.Ε Α Τάξης. 2) Μαυρογιώργος Βησσαρίων του Θεοδώρου, γεννη μένος στο Μέτσοβο Ιωαννίνων το έτος 1955, κάτοικος Γαλατσίου στην οδό Παπαφλέσσα 75, Α.Δ.Τ. Ξ134189/89 ΚΖ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, έτος κτήσεως πτυχίου 1980 και Α.Α.Ο.Ε , Α Τάξης. Όπως αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 30/6/2013. Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Α.Π / ) Αθήνα, 26 Μαΐου 2014 Ο Προϊστάμενος ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (4) μία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από υπ' αριθμ. 4 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 55051/62/Β/03/0162 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευ ση και θα διοικήσει την εταιρία με τετραετή θητεία, από τις μέχρι τις , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης του Αλέξανδρου και της Βαρβάρας, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1957 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, Αγίας Παρασκευής 12, με Αριθμ. Δ.Α.Τ.: AB που εκδόθηκε την από το Τ.Α Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος. 2. Δημήτριος Χατζής του Ιωάννη και της Αικατερίνης, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1972 στη Θεσσαλο νίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Σπάρτης 10Α Σταυρούπο λη, με Αριθμ. Δ.Α.Τ: Χ που εκδόθηκε την 5/7/2002 από το ΙΖ Τ.Α Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ: , ως Αντιπρόεδρος. 3. Τσόλης Στέφανος του Γεωργίου και της Στέλλας, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, γεννημένος το έτος 1952 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Νέας Μεσημβρίας Θεσ/νίκης με Αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΙ που εκδόθηκε την 09/02/2011 από το Τ.Α. Εχεδώρου και ΑΦΜ: , ως Διευθύ νων Σύμβουλος. 4. Κακουλίδης Νικόλαος του Ελευθερίου και της Ευ τυχίας, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1967 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών 50Α με Αριθμ. Δ.Α.Τ.: ΑΚ , που εκδόθηκε την 27/11/2012 από το Τ.Α. Πλατείας Δημοκρατίας και ΑΦΜ: , ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. 5. Ρόντσης Ηρακλής του Δημητρίου και της Μαρίας, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1972 στη Θεσσα λονίκη,κάτοικος Λητής Θεσσαλονίκης, με Αριθμ.Δ.Α.Τ: ΑΗ που εκδόθηκε την 28/01/2009 από το Α.Τ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ: , ως Μέλος. 6. Κοτζαγερίδης Μιλτιάδης του Χαραλάμπους και της Έλλης, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1970 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Λαγυνών Θεσσαλονίκης με Αριθμ. Δ.Α.Τ: ΑΚ που εκδόθηκε την 11/10/2012, από το Α.Τ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ: , ως Μέλος. 7. Τυρεκίδης Θεόφιλος του Θεόδωρου και της Νίνας, αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1975 στην Τρια νταφυλλιά Σερρών, κάτοικος Αμασείας 12 Νεάπολης Θεσσαλονίκης, με Αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΗ , που εκδό θηκε την 21/07/2010, από το Α.Τ. Αγ. Γεωργίου με Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης των Λεωφορείων είναι ο Κοτζαγερίδης Μιλτιάδης. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας για όλα τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με το άρ θρο 23 του καταστατικού της σε δύο (2) πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα στον Τρι ανταφυλλίδη Τριαντάφυλλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και στον Χατζή Δημήτριο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δύο αυτά πρόσωπα θα ενερ γούν από κοινού. Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη και Δημητρίου Χατζή ο κωλυόμενος θα αναπληρώνεται στην εκπροσώπηση της εταιρείας είτε από τον Στέφανο Τσόλη είτε από τον Νικόλαο Κακουλίδη. Παροχή δικαιώματος υπογραφών, που δεσμεύουν την εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηψεί να δεσμεύεται η εταιρία από την υπογραφή δύο (2) προσώπων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από την υπογραφή του Τριαντάφυλ λου Τριανταφυλλίδη Προέδρου του Δ.Σ. και από την υπογραφή του Δημητρίου Χατζή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιό τητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας, και παρέχει το δικαίωμα των δύο υπογραφών, που θα την δεσμεύουν για όλα τα ζητήματα, που την αφορούν μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, στα παραπάνω δύο (2) πρόσωπα, τα οποία θα υπογράφουν από κοινού. Σε περίπτωση κω λύματος ενός εκ των Τριανταφυλλίδη Τριαντάφυλλου και Δημητρίου Χατζή ο κωλυόμενος θα αναπληρώνεται στην υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας, είτε από τον Στέφανο Τσόλη είτε από τον Νικόλαο Κακουλίδη. Εκπρόσωποι Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτρο πή Στολών, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Προαγωγών και στο Συμβούλιο Εφέσεων, και σε κάθε άλλη επιτροπή και Συμβούλιο. Εκπρόσωποι Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτρο πή Στολών, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Προαγωγών, στο Συμβούλιο Εφέσεων και σε κάθε άλλη επιτροπή και συμβούλιο, που υφίσταται σήμερα, ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον, ορίζονται οι Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης και Δημήτριος Χατζής. Σε περίπτω ση κωλύματος ενός εκ των δύο, τον κωλυόμενο θα αναπληρώνει οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης και το από πρακτικό του Διοικητι κού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχω ρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2014 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.» αρ. MAE 35117/62/B/60/0049 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστη κε η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ. αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ορίστηκαν ως ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης οι παρακάτω: Τακτικοί: 1. Σταϊκόπουλος Θωμάς του Κυριάκου, αρ. αδείας ασκ. Οικ. Επαγ. Α τάξης / Κωνσταντούλας Θωμάς του Ιωάννη, αρ. αδείας Οικ. Επιμ Αναπληρωματικοί: 1. Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού, αρ. αδείας ασκ. Οικ. Επαγ. ΑΑ Τσουμπάκη Στέλλα του Σμαράγδου, αρ. αδείας Οικ. Επιμ Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ σαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2014 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορι κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευ σης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΤΙ ΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.», αρ. MAE 58664/62/B/05/0100 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέ λευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, έως τις , συγκροτήθηκε σε σώμα, όρισε την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας ως εξής: Α. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα: 1. Απόστολος Κότσαρης, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Πολυμνίας 42, Χολαργός, Ατ τική, κάτοχος του υπ' αρ. Χ Δελτίου Αστυνομι κής Ταυτότητας, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Χολαργού, Πρόεδρος. 2. Aneliya Nikolova Erdly, Βουλγάρα υπήκοος, κάτοι κος Σόφιας, επί της οδού Neophit Rilski αρ. 25, 1000, Σόφια, Βουλγαρία, κάτοχος του υπ αριθμ διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος, και 3. Claudio Pisi Vitagliano, Ιταλός υπήκοος, κάτοικος Ρώμης, επί της οδού Salaria αρ. 222, Τ.Κ Ρώμης, Ιταλίας, κάτοχος του υπ αρ. ΑΑ Ιταλικού διαβα τηρίου, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος. Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Δικαιώματα Υπο γραφής. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων το Διοικητικό Συμ βούλιο με ομόφωνη απόφαση του όρισε τα ακόλουθα: (α) Οιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τικ Εταιρείας ενεργούντα από κοινού εξουσιοδούνται να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες για τις οποίες αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί σε αυτά όλες τις εξουσίες του που απορρέουν από το καταστατικό και το νόμο. Η Εταιρία εκπροσωπείται από οιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητι κού Συμβουλίου της Εταιρείας ενεργούντα από κοινού. β) Εξαιρετικώς και μόνον αναφορικά με τις καθηυερι νές συναλλανές της Εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Αρχών, Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών Κοινής Ωφελεί ας, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Φορολογι κών Αρχών, η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από οιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) Περαιτέρω, οιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. εξουσιοδο τείται να εξοφλεί οφειλές για λογαριασμό της Εται ρείας, μέσα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, προς δημόσιες αρχές, δημοτικές αρχές, οργανισμούς κοινής ωφελείας, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικές αρχές. Ανάκληση εξουσιοδοτήσεων και χορήγηση νέων εξου σιοδοτήσεων αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εται ρείας ενώπιον τραπεζών. Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώ πιον τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: (α) Με το από πρακτικό του το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί κάθε εντολή και εξουσιοδότηση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 εκπροσώπησης που είχε χορηγηθεί με το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε οιοδήποτε πρόσωπο. (β) Οιαδήποτε δύο μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ενερ γούντα από κοινού εξουσιοδοτούνται να δεσμεύουν την Εταιρία στις ακόλουθες συναλλαγές και σχέσεις αυτής με τα τραπεζικά ιδρύματα: (i) άνοιγμα, κίνηση (συμπεριλαμβανομένης της ανάλη ψης χρημάτων) και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού της Εταιρείας, καθώς και έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, προς πίστωση ή χρέωση λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται σε τραπεζικά ιδρύματα, (ii) αγορά ή πώληση συναλλάγματος, (iii) πράξεις κίνησης κεφαλαίων, (iν) σύναψη συμβάσεων φύλαξης αξιών κάθε είδους και συμβάσεις διαχείρισης μετρητών και αξιών κάθε είδους (ενδεικτικά: κινητών αξιών, καταθέσεων, συναλλάγματος, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων), και (ν) μίσθωση, χρήση και λύση μισθώσεων χρηματοκι βωτίων (θυρίδων). (vi) σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, πρακτορεί ας επιχειρηματικών απαιτήσεων και γενικώς συμβάσεις πιστοδότησης οποιασδήποτε μορφής, και (νii) ενεχύραση, εκχώρηση, δέσμευση ή με οποιονδήπο τε τρόπο διάθεση κινητών, απαιτήσεων και δικαιωμάτων της Εταιρείας, προς ασφάλεια απαιτήσεων τραπεζικών ιδρυμάτων κατά της Εταιρείας. (γ) Οιαδήποτε δύο μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ενερ γούντα από κοινού δύνανται να αναθέτουν σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, δυνάμει ad hoc κάθε φορά εξουσιοδό τησης, την εξουσία να εμφανίζεται ενώπιον τραπεζών και να προβαίνει σε ανάληψη μετρητών από τους λογα ριασμούς της Εταιρείας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να πληρώνει χρέη της Εταιρείας προς δημόσιες αρχές, δημοτικές αρχές, οργανισμούς κοινής ωφελείας, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και φο ρολογικές αρχές. Επικύρωση αντιγράφων πρακτικών Διοικητικού Συμ βουλίου και Γενικών Συνελεύσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι η υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρα κτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων θα γίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικη τικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Απόστολο Κότσαρη, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος αυτού, από οιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γ. Ορισμός νέα διεύθυνσης γραφείων εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι λόγω της μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται πλέον στη Δημοτική Ενότητα Γλυφάδας του Δήμου Γλυφάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, οδός Α. Μεταξά αριθμός 33, Τ.Κ , Γλυφάδα, Αττική, Ελλάδα Τα εν λόγω Πρακτικά της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ ττ/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονί κης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παρα πάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 7 Μαΐου 2014 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΦΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ» Την 09/05/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 90434, το από 30/06/2013 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΦΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΤΗΜΑΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ», αριθμό ΓΕΜΗ: , ΑΡ. ΜΑΕ 47570/11/Β/00/29, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας σύμφωνα με το οποίο: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 31/12/2012, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών. Β) Ορίστηκαν για τον έλεγχο των οικονομικών κατα στάσεων της χρήσης 31/12/2013,οι παρακάτω: Τακτικοί Ελεγκτές: 1. Παναγιώτης Τόσκας του Κωνσταντίνου, λογιστής, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Οι κονομικών Επιστημών γεννηθείς το 1972 στην Αθήνα, υπηκοότητα Ελληνική, κάτοικος Αθήνας οδός Μακεδονί ας αριθμ. 15 με ΑΔΤ Ν / του Τ.Α. Ναυπλίου και Αρ. αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 2. Νικόλαος Τσερετζούλιας του Παναγιώτη, γεννημέ νος στο Μαυρίκιο Αιγίου το 1953 υπηκοότητα Ελληνική, διεύθυνση Πελοποννήσου 133, Αργυρούπολη πτυχιούχο ΑΒΣΠ με ΑΔΤ του ΠΑ Αιγίου με αριθμ. Θ / κάτοχος της με αριθμ αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ. Αναπληρωματικοί ελεγκτές: 1. Αναστασία Δέδε του Αθανασίου, λογίστρια, πτυχι ούχος του Παντείου Πανεπιστημίου, γεννηθείσα το 1970 στην Αθήνα, κάτοικος Αφιδνών Αττικής πάροδος Μακε δονίας με ΑΔΤ Ρ542525/ του Α.Τ. Καπανδρίτου και Αρ. αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος οικονομικού Επιμελητηρίου. 2. Γεώργιος Χατζής του Αγισηλάου γεννημένος στο Λογκανίκο Λακωνίας το 1950, υπηκοότητα Ελληνική διεύθυνση Καλλικράτιδα 134, Ταμπούρια πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοχος ΑΔΤ του ΠΑ Ταμπουριών με αριθμ. Ν / κάτοχος της με αριθμ αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 4466/13 06, Λειβαδιά, 21 Μαΐου 2014 (8) μία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΓΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» και δ.τ. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε», Την 28/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με Κ.Α.Κ το από 30/06/2013 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την επω νυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΓΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ», το διακριτικό τίτλο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε», αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.: και ΑΡ.Μ.Α.Ε /11/Β/02/26, σύμφωνα με το οποίο: 1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/ /12/2012, η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελέγχου ελεγκτή για τη χρήση αυτή. 2) Η Γενική Συνέλευση μετά νόμιμη ψηφοφορία απο φάσισε παμψηφεί και ενέκρινε το καταβληθέν ποσό για την εταιρική χρήση 2012 στην ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. O.E. και μετά νόμιμη ψηφοφορία παμψηφεί αποφάσισε και εξέλεξε ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 την ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Σ.Ο.Λ. Α.Ε. O.E.) και κατά προτίμηση ως τακτικό ελεγκτή τον Μελέτιο Δ. Σιαστάθη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Διονύσιο Δ. Φάκο, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ /13/ Λιβαδειά, 15 Μαΐου 2014 (9) μία «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε» Την 12/05/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιω τίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ , το από 30/06/2013 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε», αριθ μό ΓΕΜΗ: , ΑΡ. ΜΑΕ 64374/11/Β/07/21, που εδρεύει στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στην οδό Αυλίδος 59, σύμφωνα με το οποίο: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 31/12/2012, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών. Β) Ορίστηκαν για τον έλεγχο των οικονομικών κατα στάσεων της χρήσης 31/12/2013,οι παρακάτω: Τακτικοί Ελεγκτές: 1. Λουκάς Λαλιώτης του Χρήστου, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας, Δράκου 15, ΑΔΤ Ρ , AM OEE 38681, κάτο χος της υπ αριθμ άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Ά τάξεως, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ. 2. Νικόλαος Λόθρας του Απόστολου, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας, Ετεοκλέους 14, ΑΔΤ ΑΗ494289, AM OEE 67601, κάτοχος της υπ αριθμ άδειας Λογιστή Φοροτε χνικού Ά τάξεως, πτυχιούχος ΑΒΣΠ. Αναπληρωματικός ελεγκτής: 1. Βασίλειος Παπαλάμπρος του Χαράλαμπου, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, Φίλωνος 16, ΑΔΤ Π , AM OEE κάτοχος της υπ αριθμ άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Ά τάξεως, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ. 2. Σπύρος Μπουζίκας του Μόδεστου, κάτοικος Πέτρας Βοιωτίας, ΑΔΤ Ξ990902, AM OEE 53575, κάτοχος της υπ αριθμ άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξε ως, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος της Οικονομικής Σχολής Αθηνών. 5073/ Λιβαδειά, 16 Μαΐου 2014 (10) μία «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε» Την 12/05/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιω τίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ , το από 01/04/2013 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε», αριθ μό ΓΕΜΗ: , ΑΡ. ΜΑΕ 64374/11/Β/07/21, που εδρεύει στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκερκιμένα στην οδό Αυλίδος 59, σύμφωνα με το οποίο: Ορίστηκαν για τον έλεγχο των οικονομικών καταστά σεων της χρήσης 31/12/2012,οι παρακάτω: Τακτικοί Ελεγκτές: 1. Λουκάς Λαλιώτης του Χρήστου, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας, Δράκου 15, ΑΔΤ Ρ , AM OEE 38681, κάτο χος της υπ αριθμ άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξεως, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ. 2. Νικόλαος Λόθρας του Απόστολου, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας, Ετεοκλέους 14, ΑΔΤ ΑΗ494289, AM OEE 67601, κάτοχος της υπ αριθμ άδειας Λογιστή Φοροτε χνικού Α τάξεως, πτυχιούχος ΑΒΣΠ. Αναπληρωματικός ελεγκτής: 1. Βασίλειος Παπαλάμπρος του Χαράλαμπου, κάτοικος

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 Λιβαδειάς Βοιωτίας, Φίλωνος 16, ΑΔΤ Π457552, AM OEE κάτοχος της υπ αριθμ άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξεως, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ. 2. Σπύρος Μπουζίκας του Μόδεστου, κάτοικος Πέτρας Βοιωτίας, ΑΔΤ Ξ990902, AM OEE 53575, κάτοχος της υπ' αριθμ άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξε ως, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος της Οικονομικής Σχολής Αθηνών. 2267/ Λιβαδειά, 16 Μαΐου 2014 (11) μία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑ ΚΗΣ ΑΕ» Την 25/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιω τίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ , το από 31/12/2013 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ, αριθμό ΓΕΜΗ: , ΑΡ. ΜΑΕ 6296/11/Β/86/6, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με το οποίο: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 30/06/2013, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητι κού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών. Β) Ορίστηκαν για τον έλεγχο των οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσης ,οι πα ρακάτω: Τακτικοί Ελεγκτές: 1. Σωτηρίου Κωνσταντίνος του Αθανασίου Λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος το 1959, κάτοικος Νέας Ερυθραίας (Παπαναστασίου 3) κάτοχος της με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος (αριθμός αδείας 838 Α τάξεως Α.Δ.Τ. ΑΚ109681). 2. Αναστασία Γιαννάκου του Προκόπη Λογίστρια, πτυ χιούχος ΝΟΠΕ, γεννημένη το 1981 στο Μοσχάτο Αττικής, κάτοικος Χαλκίδας, κάτοχος της υπ' αριθμ αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος (αρ. αδείας Α τάξης 44, Α.Δ.Τ. ΑΕ489407). Αναπληρωματικοί ελεγκτές: 1. Καπούλα Φανία, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πει ραιώς, κάτοικος Βριλησσίων Αθήνας (Σαλαμίνος 82), γεννηθείσα το 1969 μέλος Ο.Ε.Ε., αριθμός ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος / Γιαλούρης Μιχάλης, πτυχιούχος Παντείου, κάτοι κος Οινοφύτων Βοιωτίας, γεννηθείς το 1962 και μέλος Ο.Ε.Ε., αριθμός ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλμα τος 3097/ / Λιβαδειά, 20 Μαΐου 2014 (12) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Την 22/5/2014 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/04/2014 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) με την καταβολή με τρητών που κατατέθηκαν σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως κατωτέρω: Ειδικότερα πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβού λιο ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο καλύφθηκε και κατεβλή θη ολοσχερώς από τους μετόχους κατά τον ακόλουθο τρόπο: 1. Ο Μωραΐτης Σάββας του Διονυσίου, κατέθεσε σε ειδικό λογαριασμό στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ επ' ονόματι της εταιρείας τριάντα χιλιάδες ευρώ και (30.000,00) και ανέλαβε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονο μαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ εκάστης, (ποσοστό συμμετοχής 50%). 2. Ο Μωραΐτης Γιώργος του Διονυσίου, κατέθεσε σε ειδικό λογαριασμό. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ επ' ονόματι της εταιρείας τριάντα χιλιάδες ευρώ και (30.000,00) και ανέλαβε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονο μαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ εκάστης, (ποσοστό συμμετοχής 50%) Ζάκυνθος, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7066 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα