Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 31 ης Μαρτίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 31 ης Μαρτίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2007)"

Transcript

1 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 31 ης Μαρτίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2007) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.: 33090/06/Β/95/3

2 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ» την 25/05/2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µe τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Γεώργιος Θεοδόσης Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Κατάσταση ταµειακών ροών Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Λογιστικές αρχές Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ Πληροφόρηση κατά τοµέα Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης γεωγραφικές περιοχές ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Πληροφορίες και επεξηγήσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστά-σεων Ενσώµατες & Ασώµατες Ακινητοποιήσεις οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Εµπράγµατα Βάρη Πελάτες & Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταµιακά ιαθέσιµα & Ισοδύναµα Ταµιακών ιαθεσίµων Ίδιες Μετοχές ανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος Υποχρεώσεις Leasing Προµηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις εσµεύσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

4 1. Ισολογισµός Ενεργητικό 31/3/ /12/ /3/ /12/2006 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , , ,47 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις , , , ,49 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , , , ,39 Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 0,00 0, , ,31 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 0, , ,97 Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού , , , ,63 Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Αποθέµατα , , , ,50 Πελάτες και Εµπορικές Απαιτήσεις , , , ,41 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,75 Χρηµ/κά µέσα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων , , , ,49 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,80 Λοιπές Απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού , , , ,95 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,58 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Καθαρή θέση Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Ίδιες µετοχές ( ,99) 0,00 ( ,99) 0,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,84 Αποθεµατικά , , , ,71 Μερίσµατα Προς ιανοµή Αποτελέσµατα Εις Νέο , , , ,80 Σύνολο Καθαρής θέσης µετόχων µητρικής , , , ,35 ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,64 0,00 0,00 Σύνολο Καθαρής θέσης , , , ,35 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις , ,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζοµένους , , , ,18 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,26 0,00 0,00 Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµ/κής µίσθωσης , , , ,81 Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,80 Συνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,79 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,78 Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος , , , ,68 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις , , , ,82 Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης , , , ,16 Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Συνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,44 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,23 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , , , ,58 4

5 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1/1-31/3/07 1/1-31/3/06 1/1-31/3/07 1/1-31/3/06 Κύκλος Εργασιών , , , ,92 Κόστος Πωληθέντων ( ,55) ( ,56) ( ,96) ( ,55) Μικτό Αποτέλεσµα , , , ,37 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσεως , , , ,39 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ( ,28) ( ,71) ( ,53) ( ,24) Έξοδα Έρευνας Και Ανάπτυξης 0,00 (22.608,26) 0,00 (22.608,26) Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως ( ,92) ( ,43) ( ,52) ( ,47) Αποτέλεσµα Πρό Φόρων Χρηµατοδοτικών Και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων , , , ,79 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα ( ,47) ( ,30) ( ,32) ( ,94) Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα , , , ,94 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (599,26) ,07 (599,26) ,07 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποτελέσµατα Προ Φόρων , , , ,86 Φόρος εισοδήµατος ( ,87) ( ,74) ( ,47) ( ,91) Αποτελέσµατα Μετά Φόρων , , , ,95 Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της µητρικής , , , ,95 ικαιώµατα µειοψηφίας ,76 (52.303,91) 0,00 0,00 Βασικά Κέρδη ανά µετοχή (σε ) 0,03 0,04 0,05 0,04 Αποτελέσµατα προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων , , , ,89 Αποτελέσµατα προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων , , , ,79 Αποτελέσµατα Προ Φόρων , , , ,86 Αποτελέσµατα Μετά Φόρων , , , ,95 5

6 3. Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Ίδιες µετοχές Αποθεµατικό διαφοράς από έκδοση µετοχών Υπέρ Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ ,00 0, , , , , , ,33 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/2006 ιανοµή µερισµάτων 0,00 0,00 0,00 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/ , ,87 (52.303,91) ,96 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου 2006 Σύνολο ,00 0, , , , , , ,29 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ ,00 0, , , , , , ,39 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/3/2007 Αγορά Ιδίων µετοχών ( ,99) ( ,99) ( ,99) Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/3/ , , , ,30 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου ,00 ( ,99) , , , , , ,70 6

7 4. Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο Ίδιες µετοχές Αποθεµατικό διαφοράς από έκδοση Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον µετοχών Υπέρ Το Άρτιο Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ ,00 0, , , , ,67 ιανοµή µερισµάτων 0,00 0,00 Καθαρά Αποτελέσµατα περιόδου 01/01-31/03/2006 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου ,00 0, , , , ,62 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ ,00 0, , , , ,35 Αγορές /(πωλήσεις)ιδίων µετοχών 0,00 ( ,99) ( ,99) Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/2007 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου ,00 ( ,99) , , , ,08 7

8 5. Κατάσταση ταµειακών ροών Λειτουργικές δραστηριότητες 31/3/ /3/ /3/ /3/2006 Κέρδη προ φόρων , , , ,86 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις , , , ,10 Προβλέψεις 0, ,56 0, ,64 Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (10.889,51) (16.862,96) (8.813,89) (14.887,33) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,94 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (4.093,00) (24.172,00) (882,00) (24.172,00) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ,24 ( ,67) ,75 ( ,51) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ,21) ( ,79) ( ,64) ( ,86) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα ( ,33) ( ,94) ( ,52) ( ,95) Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ,18 ( ,06) ,79 ( ,11) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων ( ,75) ( ,64) ( ,16) ( ,86) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων ,00 100, ,00 100,00 Τόκοι εισπραχθέντες ,00 0, ,00 0,00 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισροές/ εκροές από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες (4.697,38) 0,00 (4.697,38) 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,13) ( ,64) ( ,54) ( ,86) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορά Ιδίων µετοχών ( ,99) 0,00 ( ,99) 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , , ,33 Ανάληψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων , , , ,00 Εξοφλήσεις δανείων ( ,76) ( ,72) ( ,44) ( ,37) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) ( ,99) ( ,12) ( ,64) (75.376,64) Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,32 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) ,98 ( ,21) ,85 ( ,65) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , , , ,69 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , , , ,04 8

9 6. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 6.1 Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» καθώς και οι δύο θυγατρικές της CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» δραστηριοποιούνται στον τοµέα της τηλεηχοπληροφόρησης και των µεγάλων εξειδικευµένων πληροφοριακών συστηµάτων. Η έδρα και των τριών εταιρειών βρίσκεται στην Λ. Θησέως στο ήµο Καλλιθέας και η διεύθυνσή τους στο διαδίκτυο είναι Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν τη µορφή των ανωνύµων εταιρειών και η µητρική εταιρεία «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, από τη χρήση Λογιστικές αρχές Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας του α τριµήνου 2007, που καλύπτουν την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως και 31 η Μαρτίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνιών Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 9

10 6.2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών. Τα ΠΧΠ και οι ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: - ΛΠ 1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων Λόγω της έκδοσης του ΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΛΠ 1 προκειµένου µια επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιµες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της. Ό όµιλος θα εφαρµόσει της τροποποιήσεις του ΛΠ 1 για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΠΧΠ 7. Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών Μέσων Το ΠΧΠ 7 απαιτεί επιπλέον του ΛΠ 32 γνωστοποιήσεις για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα (εκτός αυτών που εµπίπτουν σε άλλα πρότυπα π.χ. ΛΠ 27, 28, 31). Το ΠΧΠ 7 απαιτεί να γνωστοποιείται η σηµαντικότητα των χρηµατοοικονοµικών µέσων για την απόδοση και την οικονοµική θέση της επιχείρησης. Επίσης ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους που υπάρχουν από την χρησιµοποίηση χρηµατοοικονοµικών µέσων. Ο όµιλος θα εφαρµόσει το ΠΧΠ 7 για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τοµείς Το ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΛΠ 14 και θέτει διαφορετικές απαιτήσεις γνωστοποιήσης σχετικά µε την πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας. Το ΠΧΠ 8 έχει εφαρµογή από την 1/1/2009 και τότε αναµένεται να υιοθετηθεί από τον Όµιλο. ΕΕΧΠ 11 ΠΧΠ 2- Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου οµίλου Η ιερµηνεία δίδει οδηγίες σχετικά µε το αν µια συµφωνία πληρωµής που βασίζεται στην αξία των µετοχών της οντότητας, η οποία λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες ως αντάλλαγµα για τους δικούς της συµµετοχικούς τίτλους θα λογιστικοποιηθεί σαν συναλλαγή που διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους ή σαν συναλλαγή που διακανονίζεται σε µετρητά. Η ΕΕΧΠ 11 έχει εφαρµογή από την 1/1/2007 και δεν αναµένεται να υιοθετηθεί από τον Όµιλο. ΕΕΧΠ 12 Συµφωνίες Παραχώρησης ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών Η IFRIC 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι διαχειριστές των παραχωρήσεων ενός δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρµόζουν τα ΠΧΠ για να καταχωρήσουν τις 10

11 υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος. Η ΕΕΧΠ 12 έχει εφαρµογή από την 1/1/2008 και δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 6.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης καθώς και στη δηµιουργία µεγάλων εξειδικευµένων πληροφοριακών συστηµάτων και στην παροχή υπηρεσιών µέσω αυτών. Οι εν λόγω υπηρεσίες απευθύνονται τόσο προς τον Ιδιωτικό όσο και προς το ηµόσιο Τοµέα. Οι επιχειρηµατικές αποφάσεις της διοίκησης αποδίδουν την ίδια βαρύτητα και προωθούν εξίσου όλους τους τοµείς δραστηριότητας. 31/3/ /3/ /3/ /3/2006 Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου Σύνολο , , , , , , , , , , , , , , , , ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης γεωγραφικές περιοχές Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα. Από το 2006 παρέχει υπηρεσίες εκτός του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας και πιο συγκεκριµένα σε χώρες της Ευρωζώνης και σε τρίτες χώρες. Τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας για κάθε γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: 31/3/ /3/ /3/ /3/2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κύκλος Εργασιών Μικτό Αποτέλεσµα Αποτέλεσµα µετά φόρων , , ,43 0, , , ,92 0, , , ,87 0, , , ,37 0, , , ,96 0, , , ,95 0,00 11

12 6.4 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο από µεταβολές επιτοκίων. Καταβάλλεται συστηµατική προσπάθεια ελέγχου των παραπάνω κινδύνων και περιορισµού των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της στην εύρυθµη λειτουργία και τη διαµόρφωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου. Η διοίκηση εστιάζει την προσοχή της στην ισορροπηµένη ανάπτυξη και των τριών επιχειρηµατικών µονάδων που δραστηριοποιείται ο Όµιλος µε στόχο την διασπορά του επιχειρηµατικού κινδύνου και την άµβλυνση της επίδρασης όποιων πιθανών αρνητικών εξελίξεων σε έναν από αυτούς. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο Όµιλος και η Εταιρεία ως και την χρήση 2006 δεν ήταν εκτεθειµένοι σε συναλλαγµατικούς κινδύνους. Το 2006 η εταιρεία κατέγραψε για πρώτη φορά πωλήσεις εξωτερικού. Το σηµαντικότερο µέρος των εν λόγω πωλήσεων αφορούν έργα όπου έλαβαν χώρα εντός της ευρωζώνης µε αποτέλεσµα την µη ύπαρξη συναλλαγµατικού κινδύνου. Πιθανή ενίσχυση της δραστηριοποίησης του οµίλου στο εξωτερικό, ενδέχεται να αποτελέσει την αιτία ύπαρξης συναλλαγµατικού κινδύνου στο µέλλον. Εκτιµάται όµως ότι σε κάθε περίπτωση αυτός ο κίνδυνος θα είναι περιορισµένος για δύο λόγους. Αφενός προβλέπεται ότι σηµαντικό µέρος των πωλήσεων θα εξακολουθήσει να λαµβάνει χώρα εντός της ευρωζώνης και αφετέρου γιατί οι πωλήσεις αφορούν έργα/διαδραστικές ενέργειες µε βραχύ ορίζοντα ολοκλήρωσης. Επίσης σηµειώνεται ότι το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου έχει συναφθεί σε ευρώ. Πιστωτικός κίνδυνος Με δεδοµένο ότι οι βασικότεροι πελάτες του Οµίλου είναι το ηµόσιο, Ν.Π.. και οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ο πιστωτικός κίνδυνος σε ότι αφορά την είσπραξη των απαιτήσεων του Οµίλου διαµορφώνεται περιορισµένος. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας παρουσιάζεται σχετικά αυξηµένος εξ αιτίας του γεγονότος ότι το Ελληνικό ηµόσιο καθώς και τα Ν.Π.. (Ασφαλιστικοί οργανισµοί), που συµπεριλαµβάνονται στους µεγαλύτερους πελάτες του Οµίλου και της Εταιρείας δεν εξοφλούν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, αφ ενός λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών και αφ ετέρου λόγω του γεγονότος ότι σε πολλές περιπτώσεις τίθεται θέµα αναµορφώσεων προϋπολογισµών των εν λόγω πελατών 12

13 προκειµένου να αποδεσµευτούν πόροι για τη χρηµατοδότηση των έργων που ήδη τους έχουν παρασχεθεί. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι επίσης αυξηµένος διότι για την υλοποίηση των έργων του ηµοσίου και ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα απασχολείται µεγάλος αριθµός προσωπικού. Θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι για την αντιµετώπιση αυτού του κινδύνου η διοίκηση της Εταιρείας σε προηγούµενες χρήσεις προσανατολίστηκε στην ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών µονάδων που διαθέτουν βραχύ ταµειακό κύκλο και συµβάλουν στην ενίσχυση της ρευστότητας του Οµίλου. Η δραστηριοποίηση του Οµίλου στη αγορά των υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου είναι αποτέλεσµα αυτής της στρατηγικής και έχει συµβάλει ουσιαστικά στον περιορισµό των όποιων κινδύνων ρευστότητας. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τη διαµόρφωση θετικών ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το πρώτο τρίµηνο του Κίνδυνος λόγω µεταβολών των επιτοκίων Ο Όµιλος τόσο για τα βραχυπρόθεσµα όσο και για τα µακροπρόθεσµα δάνεια της βασίζεται σε κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο αξιολογεί σε εύλογα χρονικά διαστήµατα µε βάση τα ισχύοντα στην αγορά. Η οικονοµική διεύθυνση παρακολουθεί τις εξελίξεις που θα µπορούσαν να έχουν επίδραση στη διαµόρφωση των επιτοκίων, και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο θα προβεί σε µεταβολή της δανειοληπτικής βάσης του οµίλου από κυµαινόµενο σε σταθερό επιτόκιο. Θα πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι καθώς η βάση των κυµαινόµενων επιτοκίων είναι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (Euribor) η όποια δυσµενής, αυξητική κατ ουσία, εξέλιξη των επιτοκίων δεν µπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων του οµίλου. 6.5 Πληροφορίες και επεξηγήσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Ενσώµατες & Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Τα ενσώµατα πάγια του Οµίλου και της Εταιρείας απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν µειώσεις της αξίας τους. 13

14 ΟΙΚΟΠΕ Α & ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Αξία κτήσης Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , , ,82 Προσθήκες 3.473, ,77 0, , ,82 Μειώσεις 0,00 0,00 (45.254,65) 0,00 (45.254,65) Υπόλοιπα την 31η Μαρτίου , , , , ,99 Αποσβέσεις Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , , ,05 Προσθήκες , ,36 697, , ,56 Μειώσεις 0,00 0,00 (19.082,18) 0,00 (19.082,18) Υπόλοιπα την 31η Μαρτίου , , , , ,43 Αναπόσβεστη Αξία την 31η Μαρτίου , , , , ,56 ΟΙΚΟΠΕ Α & ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Αξία κτήσης Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , , ,34 Προσθήκες 3.473, ,91 0, , ,16 Μειώσεις 0,00 0,00 (45.254,65) 0,00 (45.254,65) Υπόλοιπα την 31η Μαρτίου , , , , ,85 Αποσβέσεις Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , , ,87 Προσθήκες , ,89 697, , ,19 Μειώσεις 0,00 0,00 (19.082,18) 0,00 (19.082,18) Υπόλοιπα την 31η Μαρτίου , , , , ,88 Αναπόσβεστη Αξία την 31η Μαρτίου , , , , ,97 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Στα ασώµατα πάγια του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνονται λογισµικά και άδειες λογισµικών τα οποία έχουν αγοραστεί από τρίτους και τα οποία δεν περιλαµβάνουν εσωτερική αξία. Τα λογισµικά αυτά χρησιµοποιούνται για την παραγωγή και λειτουργία έργων του Οµίλου και της Εταιρείας. 14

15 Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Αξία κτήσης Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , ,19 Προσθήκες 2,93 0,00 0,00 2,93 Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπα την 31η Μαρτίου , , , ,12 Αποσβέσεις Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , ,97 Προσθήκες , ,25 796, ,39 Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπα την 31η εκεµβρίου , , , ,36 Αναπόσβεστη Αξία την 31η Μαρτίου , , , ,76 Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Αξία κτήσης Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , ,50 Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπα την 31η Μαρτίου , , , ,50 Αποσβέσεις Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου , , , ,01 Προσθήκες 3.833,04 0,00 796, ,39 Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπα την 31η εκεµβρίου , , , ,40 Αναπόσβεστη Αξία την 31η Μαρτίου ,10 0, , , οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι εξής: ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Εταιρείες που ενοποιήθηκαν ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ Ποσοστό Μέθοδος Ενοποίησης Μητρική 70,000% Ολική ενοποίηση 74,998% Ολική ενοποίηση 15

16 6.5.3 Εµπράγµατα Βάρη εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισµού Πελάτες & Εµπορικές Απαιτήσεις Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της εταιρείας κατά την 31 η Μαρτίου 2007 αναλύονται ως εξής: Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 31/3/ /12/ /3/ /12/2006 Απαιτήσεις από πελάτες Επιταγές εισπρακτέες Έσοδα εισπρακτέα , , , , , , , , ,33 0, ,41 0, , , , ,05 Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών , , , , , , , ,41 Στο κονδύλι του λογαριασµού «Απαιτήσεις από πελάτες» περιλαµβάνεται: 1. Ποσό απαίτησης συνολικού ύψους 9,5 εκ. πλέον ΦΠΑ που αφορά παρασχεθείσες υπηρεσίες που παραδόθηκαν και τιµολογήθηκαν από την εταιρεία προς το Ελληνικό ηµόσιο σε προηγούµενη χρήση. Τα έργα αυτά είχαν παρασχεθεί χωρίς την προηγούµενη υπογραφή αντίστοιχων συµβάσεων, όπως είχε ανάλογα γίνει και στο παρελθόν σε ανάλογη περίπτωση µε το ηµόσιο (έργο e-kep), για το οποίο υπογράφηκε εκ των υστέρων η σχετική σύµβαση. Κατά την προηγούµενη χρήση που έληξαν τα έργα και παραλήφθηκαν, εκδόθηκαν τα σχετικά τιµολόγια, πλην όµως δεν κινήθηκε η διαδικασία υπογραφής σχετικών συµβάσεων ούτε διενεργήθηκαν σχετικές καταβολές των απαιτούµενων ποσών. Η εταιρεία έχει κινηθεί δικαστικά για την διεκδίκηση των απαιτήσεών της και σύµφωνα και µε τη άποψη του Νοµικού Συµβούλου είναι «σφόδρα πιθανή η επιτυχής διεκδίκηση των απαιτήσεων αυτών ακόµη και µε την αρχή του αδικαιολόγητου πλουτισµού». Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει ίδιες υπηρεσίες προς ίδιους πελάτες του ηµοσίου βάση νέων συµβάσεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι η συνεργασία κρίνεται αξιόπιστη όπως και η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών µας. 16

17 2. Απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρείας Noetron συνολικού ποσού 760 χιλ. περίπου προέρχονται κυρίως από Νοµαρχίες και ήµους των οποίων καθυστερεί η είσπραξη κυρίως για λόγους γραφειοκρατίας (σύστηµα Παρέδρων) αλλά και ουσιαστικής έλλειψης ρευστότητας από τη µεριά τους. Η εταιρεία έχει ήδη σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη αποµείωσης των απαιτήσεων αυτών της τάξης των 200 χιλ., σε βάρος των αποτελεσµάτων της για ενδεχόµενη ζηµιά από την µη είσπραξη µέρους των προαναφερθέντων απαιτήσεων. Στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνεται απαίτηση από την εταιρεία «Αναπτυξιακή Ζακύνθου Α.Ε.» ύψους 260 χιλ.. Η «Αναπτυξιακή Ζακύνθου Α.Ε» έχει καταθέσει κατά της θυγατρικής εξώδικο, απαίτησης ακύρωσης των τιµολογηµένων απαιτήσεων. Ακολούθως η εταιρεία Noetron απάντησε µε νέο εξώδικο. Κατά του εξωδίκου αυτού δεν υπήρξε απάντηση από την πλευρά της Αναπτυξιακής Ζακύνθου. Η απαίτηση έναντι της εν λόγω εταιρείας στηρίζεται σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν βάσει σύµβασης και οι οποίες τιµολογήθηκαν και στη συνέχεια η ως άνω εταιρεία εδέχθη την εκχώρησή τους για χρηµατοδότηση από την Τράπεζα. Τέλος το κονδύλι του λογαριασµού «Έσοδα εισπρακτέα» συνολικού ποσού 3,26 εκ. αφορά αναλογία εσόδων που έχουν παραχθεί και παραδοθεί βάσει συµβάσεων έως 31/03/2007 αλλά τιµολογήθηκαν σε µεταγενέστερο χρόνο. Ειδικότερα τα έργα αυτά είναι: (ποσά σε εκ. ) Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου 1,80 ηµόσιο & ευρύτερος ηµόσιος Τοµέας 0,87 Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης Audiotex 0,59 Λοιπές υπηρεσίες 0,00 3, Λοιπές Απαιτήσεις Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31 η Μαρτίου 2007 αναλύονται ως εξής: 17

18 Λοιπές Απαιτήσεις 31/3/ /12/ /3/ /12/2006 Απαιτήσεις από φόρους Έξοδα επόµενης χρήσης Λοιπές απαιτήσεις , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων , , , , , , , ,75 Στο λογαριασµό «Έξοδα επόµενης χρήσης» περιλαµβάνεται κυρίως κόστος αδειών χρήσης λογισµικών προγραµµάτων και εξόδων συντήρησης για το χρονικό διάστηµα από 01/04/2007 έως 30/11/2008 περίοδος που ισοδυναµεί µε τη λειτουργία και λήξη της σύµβασης µε το Ελληνικό ηµόσιο για το έργο «Παροχή υπηρεσιών (SLA) µέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδοµών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» Ταµιακά ιαθέσιµα & Ισοδύναµα Ταµιακών ιαθεσίµων Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και καταθέσεις όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Οι καταθέσεις προθεσµίας αφόρουν δεσµευµένα ποσά για έκδοση εγγυητικών επιστολών πληρωµών. Η ανάλυσή τους κατά την 31 η Μαρτίου 2007 είχε ως εξής: Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 31/3/ /12/ /3/ /12/2006 Ταµείο Καταθέσεις Όψεως Καταθέσεις Όψεως Σε εγγύηση , , , , , , , , , , , ,87 Καταθέσεις Προθεσµίας σε ενέχυρο , , , ,00 Σύνολο , , , ,80 18

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 280-17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) ΜΑΪΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το ΛΠ 34 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 2 Β. Έκθεση επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα