Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό"

Transcript

1 VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της VENTURES AE την και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία και δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Κωνσταντίνος Παναγιωτάρας Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος VENTURES A.E.

2 Πίνακας περιεχοµένων ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...7 Ισολογισµός...9 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης...10 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων...11 Κατάσταση Ταµειακών Ροών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ...13 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία Η εταιρεία Αντικείµενο δραστηριότητας Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Συµµόρφωση µε τα ΠΧΠ Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων Καλυπτόµενη περίοδος Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ιοίκησης Νέα πρότυπα Τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα Βασικές λογιστικές αρχές Μετατροπή ξένου νοµίσµατος Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποθέµατα Χρηµατοοικονοµικά µέσα Απαιτήσεις από πελάτες Ταµειακά ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο άνεια Μισθώσεις Η εταιρεία ως µισθωτής Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους Βραχυπρόθεσµες παροχές Προγράµµατα καθορισµένων παροχών Αναγνώριση εσόδων Παροχή υπηρεσιών Πωλήσεις αγαθών Έσοδα από τόκους Μερίσµατα Προβλέψεις ιανοµή µερισµάτων Λογιστική Φόρου Εισοδήµατος Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φορολογία εισοδήµατος Αναβαλλόµενοι φόροι Παροχές προσωπικού Έξοδα ανά κατηγορία Μετοχικό κεφάλαιο Πίνακας µεταβολής παγίων

3 4.11 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

4 ΕΚΘΕΣΗ Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανωνύµου Εταιρείας VENTURES A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, Σας καλέσαµε στην Τακτική Γενική Συνέλευση για να σας εκθέσουµε ότι έγινε στην εταιρεία µας κατά την 7 η εταιρική χρήση 1/01/ /12/2008, καθώς και τα σηµαντικότερα γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία της εταιρείας. 1. Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας Πωλήσεις Το σύνολο του κύκλου εργασιών της εταιρείας προέρχεται από την εµπορία και διανοµή αρωµάτων, καλλυντικών και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και ανέρχεται σε ,55 έναντι ,99 της προηγούµενης χρήσης. Ο συντελεστής µικτού κέρδους στο κόστος διαµορφώθηκε το 2008 σε 23,10% έναντι 19,78% το Περιγραφή εγκαταστάσεων Η έδρα της Εταιρείας στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο χώρο 10 τµ στον δεύτερο όροφο κτιριακού συγκροτήµατος ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στην Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26, στο Μαρούσι. Προσωπικό που Απασχολήθηκε Κατά το έτος 2008 απασχολήθηκαν κατά µέσο όρο 9 άτοµα 2. Οικονοµική θέση της εταιρείας Η πραγµατική οικονοµική θέση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού της κλειοµένης χρήσεως. Όλα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα, µε εξαίρεση µόνο τις επιταγές που εµφανίζεται στους λογαριασµούς «επιταγές σε καθυστέρηση σε δικηγόρους». Αριθµοδείκτες Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας σας παρουσιάζουµε τους παρακάτω δείκτες (ποσά σε ΕΥΡΩ) για την χρήση 2008 και 2007: 3

5 α) είκτες οικονοµικής διάρθρωσης - Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού - Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού - Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων - Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού - Ίδια κεφάλαια / Σύνολο παθητικού - Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό - Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις β) είκτες απόδοσης και αποδοτικότητας - Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως / Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών - Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων / Σύνολο εσόδων - Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων / Ίδια κεφάλαια - Μικτά αποτελέσµατα / Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 31/12/ /12/ ,13 / ,96 = 95,55% ,00 / ,34 = 93,57% ,83 / ,96 = 4,45% ,99 / ,34 = 4,13% ,23 / ,73 = 1,84% ,12 / ,22 = 4,74% ,73 / ,96 = 98,19% ,22 / ,34 = 95,47% ,23 / ,96 = 1,81% ,12 / ,34 = 4,53% ,23 / ,83 = 40,63% ,12 / ,99 = 109,58% ,13 / ,73 = 104,10% ,00 / ,22 = 104,89% -559,38 / ,55 = -0,03% ,30 / ,99 = -3,12% 837,39 / ,95 = 0,04% ,86 / ,51 = -3,08% 837,39 / ,23 = 4,51% ,86 / ,12 = -163,60% , ,55-23,10% ,32 / ,99 = 19,78% 4

6 3. Προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας Όσον αφορά τις προοπτικές εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας, ευελπιστούµε ότι θα βελτιωθούν αισθητά κατά την χρήση 01/01/ /12/2009. Στα πλαίσια της σχεδιασθείσας στρατηγικής της εταιρείας περιλαµβάνεται η ανάπτυξη νέων σηµείων πώλησης των εµπορευµάτων της. 4. ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης εν υπήρξαν δραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης. 5. ιαθέσιµο συνάλλαγµα Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της συνάλλαγµα. 6. Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Η εταιρεία δεν διαθέτει χρηµατοοικονοµικά µέσα. 7. Ακίνητα της εταιρείας Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητά της. 8. Υποκατάστηµα εταιρείας Η εταιρεία έχει το εξής υποκαταστήµατα: 28 ης Οκτωβρίου 36, Τ.Κ , Αγ. Ιωάννης- Ρέντης Αττικής. 9. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την 31/12/2008 και µέχρι σήµερα, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση και πορεία της εταιρείας. 5

7 Κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει τη ιανοµή µε βάση τα φορολογικά αποτελέσµατα. Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδος ) χρήσεως µε. Λ. Π. 837,39 Μείον : Προσωρινές διαφορές µε βάση ΛΠ ΦΒ -260,18 Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιά) µε βάση Φ. Λ. Π. 577,21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδος) χρήσεως 577,21 Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιά ) προηγ. χρήσεων ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,51 ΜΕΙΟΝ: 1. ιαφορές Φορ.Ελέγχου ,33 Ζηµιά εις Νέον ,84 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε την Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει τον υποβαλλόµενο Ισολογισµό και τον λογαριασµό Αποτελέσµατα χρήσεως και τον Πίνακα ιαθέσεως Αποτελεσµάτων. 9 Μαρτίου 2009 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ. ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΥΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ 6

8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 7

9 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 4.5 των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2007 µέχρι και 2008 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή ΑΜ ΣΟΕΛ: 148 Αθήνα, 11 Μαΐου 2009 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ:

10 Ισολογισµός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/2007 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά , ,34 στοιχεία Ενσώµατα πάγια , ,99 Αναβαλλόµενες φορολογικές 2.695, ,00 απαιτήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , ,35 Κυκλοφορούντα περιουσιακά , ,00 στοιχεία Αποθέµατα , ,35 Απαιτήσεις από πελάτες , ,41 Λοιπές απαιτήσεις , ,23 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,03 Μεταβατικοί λογ. ενεργ. 846,32 170,98 Σύνολο Ενεργητικού , ,34 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετόχων της Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεµατικά 1.358, ,58 Κέρδη (ζηµιές) εις νέον , ,46 Μειοψηφίας: 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,00 Προβλέψεις για παροχές στους , ,00 εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Προβλέψεις και λοιπές , ,00 µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,22 Προµηθευτές , ,18 Λοιπές υποχρεώσεις , ,49 Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , , , ,34 9

11 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις , ,99 Κόστος πωληθέντων , ,72 Μικτό κέρδος , ,27 Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) , ,52 Έξοδα πωλήσεων , ,41 Έξοδα διοίκησης , ,68 Κέρδη εκµετάλλευσης -559, ,30 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 1.396,77 353,44 Καθαρά κέρδη προ φόρων 837, ,86 Φόρος εισοδήµατος ,33 0,00 Αναβαλλόµενος φόρος 0,00 17,57 Καθαρά κέρδη περιόδου , ,43 Κατανεµόµενα σε Μετόχους της εταιρείας , ,43 Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την περίοδο -0,41-1,09 10

12 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Μείωση µετοχιού κεφαλαίου λόγω euro Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου 2007 Μετοχικό κεφάλαιο Αποδιδόµενα στους µετόχους Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο , , , , , ,00-126,98 126,98 0,00 0, , , , , ,02 126, , , , , , ,12 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο Καθαρό εισόδηµα απευθείας καταχωρηµένο στην καθαρή θέση Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου , , , ,12 0,05 0, , ,94 0,00 0, , , , , , ,23 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 11

13 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-31/12/ /01-31/12/2007 Κέρδη προ φόρων 837, ,86 Προσαρµογές για : - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,14 - Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας , ,48 - Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 771,92 492,10 Μείωση (αύξηση) αποθεµάτων , ,98 Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων , ,05 Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,74 Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα -771,92-492,10 Καταβληµένοι φόροι ,40 0,00 ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (α) , ,87 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων 231,58 0,00 Αγορά ενσώµατων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -803, ,75 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0, ,00 Τόκοι εισπραχθέντες 1.937,11 849,48 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (β) 1.365, ,27 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0, ,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) Έξοδα αυξησης µετ.κεφ 0, ,92 ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (γ) 0, ,08 Αύξηση / (µείωση) διαθεσίµων (α+β+γ) -985, ,94 Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,09 Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,03 12

14 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 1.1 Η εταιρεία Η VENTURES AE έχει την νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη οδό Αµαρουσίου Χαλανδρίου 26, στο Μαρούσι, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Η εταιρεία είναι θυγατρική 88,66% της εισηγµένης εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών «ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και οι οποίες είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της µητρικής εταιρείας Η εταιρεία δεν είναι εισηγµένη σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά ούτε βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής για εισαγωγή σε δηµόσια αγορά. 1.2 Αντικείµενο δραστηριότητας Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εµπορία αρωµάτων, καλλυντικών και οικιακών ειδών. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο χρόνο. 2 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 2.1 Συµµόρφωση µε τα ΠΧΠ Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της VENTURES AE είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 31 ή εκεµβρίου

15 2.2 Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της VENTURES AE έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. 2.3 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 2.4 Καλυπτόµενη περίοδος Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της VENTURES AE καλύπτουν την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2008 έως και την 31 η εκεµβρίου Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε. 2.6 Σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ιοίκησης Η κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί την διενέργεια εκτιµήσεων, κρίσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για την διενέργεια εκτιµήσεων σε αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, αποµείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού, ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. 14

16 2.7 Νέα πρότυπα Τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς (σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν τη, ή µετά την, 1η Ιανουαρίου2009) Το ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΛΠ 14 και απαιτεί τη γνωστοποίηση συγκεκριµένων περιγραφικών και οικονοµικών πληροφοριών ως αναφορά τους λειτουργικούς τοµείς καθώς και αυξάνει τις απαιτήσεις στις ήδη ισχύουσες γνωστοποιήσεις. Η εταιρεία δεν θα εφαρµόσει πρόωρα το πρότυπο και εξετάζει τις αλλαγές που αυτό απαιτεί στις οικονοµικές της καταστάσεις. ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού (τροποποίηση) Στην τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού», η προηγουµένως θεωρούµενη βασική µέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Το κόστος δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιµου στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου O όµιλος δεν θα επηρεαστεί από τη συγκεκριµένη τροποποίηση. Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει το αναθεωρηµένο Πρότυπο νωρίτερα. Ε ΠΧΠ 11 - ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.. Ε ΠΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Ε ΠΧΠ 13 Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών Η Ε ΠΧΠ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το ΛΠ 18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η Ε ΠΧΠ 13 «Προγράµµατα 15

17 αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µια συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες µπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγµατα στο µέλλον για τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του ΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέµεται στα ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται µε τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος. Η εφαρµογή της Ε ΠΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιουλίου Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει την διερµηνεία νωρίτερα. Ε ΠΧΠ 14: ΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους Η Ε ΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισµένων παροχών Το θέµα µελέτης της Ε ΠΧΠ 14 σχετίζεται µόνο µε περιορισµένες περιπτώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Μεταξύ άλλων θεµάτων, ασχολείται ειδικά µε την έννοια «διαθέσιµο» που χρησιµοποιείται στο ΛΠ 19. Γενικά, η ιερµηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονοµικό όφελος είναι διαθέσιµο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωµα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισµό του προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονοµικά οφέλη είναι άµεσα αναγνωρίσιµα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή από το πώς προτίθεται να χρησιµοποιήσει το τυχόν πλεόνασµα. Η ιερµηνεία επιπλέον ασχολείται µε τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η Ε ΠΧΠ 14 εφαρµόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου Ως εξαίρεση, η Ε ΠΧΠ 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η εφαρµογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η ιερµηνεία έχει εφαρµογή. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει την διερµηνεία 16

18 νωρίτερα. 3 Βασικές λογιστικές αρχές 3.1 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 3.2 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Ως πρωτεύων τύπο για την κατά τοµέα πληροφόρηση, η εταιρεία έχει επιλέξει την πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τοµέα. 3.3 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Τα οικόπεδα και κτίρια απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις σε αναπροσαρµοσµένες αξίες µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις. Η εύλογη αξία των οικοπέδων και των κτιρίων προσδιορίζεται σε τακτά διαστήµατα 17

19 από ανεξάρτητο εκτιµητή. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός και τα λοιπά ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο, µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα των χρήσεων που πραγµατοποιούνται. Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή, κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: Κτίρια Αυτοκίνητα Λοιπός εξοπλισµός από 25 έως 60 έτη από 5 έως 9 έτη από 3 έως 5 έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Εάν οι υπολειµµατικές αξίες, η προσδοκώµενη ωφέλιµη ζωή ή ο προσδοκώµενος ρυθµός ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο έχουν µεταβληθεί, οι αλλαγές αντιµετωπίζονται λογιστικά ως µεταβολές σε λογιστικές εκτιµήσεις. Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Η λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ελέγχεται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία 18

20 πιθανόν να µην είναι ανακτήσιµη. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόµενο ανακτήσιµο ποσό, τα περιουσιακά στοιχεία ή µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό. Το ανακτήσιµο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως, οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται αρχικά σε µείωση του σχηµατισθέντος αποθεµατικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για το αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων. Κάθε ζηµιά αποµείωσης που προκύπτει περά από το σχηµατισθέν αποθεµατικό για το συγκεκριµένο πάγιο, αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 3.4 Αποθέµατα Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, και άλλα αγαθά που αποκτήθηκαν µε σκοπό την µελλοντική πώλησή τους. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο του µέσου σταθµικού, και περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση και οι οποίες είναι άµεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και ένα µέρος γενικών εξόδων που σχετίζεται µε την παραγωγή.κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, τα αποθέµατα απεικονίζονται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. 3.5 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την 19

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε» την 16-05-2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα