ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ Πληρ. Χρυσαφογεώργη Μαρία ΤΗΛ : Fax : ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ένδρων Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)», εκδίκαση ενστάσεων και λήψη σχετικής απόφασης». Με την υπ αριθ. 48/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιµο κάδων αποκοµιδής- κοπή ψηλών δένδρων αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων) µε την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού και µε την υπ αριθ. 138/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν : α)η υπ αριθ. 17/2015 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος β) οι όροι διακήρυξης και γ) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ,55. Έτσι σύµφωνα µε την υπ αριθ. 1060/14550/ διακήρυξη, ο διαγωνισµός ορίσθηκε ότι θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµόσιων Συµβάσεων µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 15.00µ.µ. και ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και ώρα 10.30π.µ. Στις και ώρα 10.30πµ. στο ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) για την Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ένδρων Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων), που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθ.143/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. Η επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού διαπίστωσε ότι εµπρόθεσµα είχαν υποβληθεί προσφορές από τους κάτωθι: α) Περιβαλλοντική Μεταφορική Ανώνυµη Εταιρεία β )Παυλάκης Παύλου Κωνσταντίνος γ) Ανδρέας Μπαρούνης δ) Ελληνική Ανακύκλωση ΑΕΒΕ. Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη και συνέταξε το πρακτικό Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο κάνει δεκτές στο σύνολο τους τις υποβληθείσες προσφορές και ορίζει να γίνει η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών την Πέµπτη και ώρα π.µ. Την Τρίτη συνεδρίασε η Επιτροπή ιαγωνισµού για την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα κατά του Πρακτικού Νο1 από α) την Ελληνική Ανακύκλωση ΑΕΒΕ και β)τον Παυλάκη Κωνσταντίνο και συνέταξε το πρακτικό Νο2 που αποτελεί

2 αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η απόρριψη στο σύνολο όλων των ενστάσεων και η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ όψιν, των άρθρων το άρθρο 72 του Ν.3852/10, και το Π 28/1980 προτείνεται: η έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού η απόρριψη στο σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε.» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος». η απόρριψη στο σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε.» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Περιβαλλοντική Μεταφορικής Α.Ε.». η απόρριψη στο σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε.» η απόρριψη στο σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Περιβαλλοντική Μεταφορικής Α.Ε.» η απόρριψη στο σύνολο, της ένστασης της εταιρίας «Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος» κατά της συµµετοχής της εταιρίας «Μπαρούνης Ανδρέας Γεώργιος» & η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η Αντιδήµαρχος Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα Συνηµµένα: 1)Τα πρακτικά Νο1 & Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του ιαγωνισµού 2) Ενστάσεις. Κοινοποίηση: 1)Γραφείο Προµηθειών 2) /νση Περιβάλλοντος

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο : Αριθ. Fax: Αριθµ. Πρωτ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα 26/06/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, συνεδρίασε η Επιτροπή ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, ύστερα από την ηλεκτρονική πρόσκληση προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθµ /1060/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Προµήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας Περιβάλλοντος (πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής Κοπή Ψηλών ένδρων Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ,55 ήτοι συνολικής δαπάνης ,55 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/ Α 1. Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ηµοτικός Σύµβουλος, Πρόεδρος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θεόδωρος Σταϊκός 2. Τακτικό Μέλος Τούλα Ευστρατία Βαφειάδου 3. Τακτικό Μέλος Χαράλαµπος Μυλωνάς Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθµ /1060/ διακήρυξη του ήµου ιονύσου, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Προµήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας Περιβάλλοντος (πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής Κοπή Ψηλών ένδρων Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» για τις ανάγκες του ήµου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 19/06/2015 και ώρα 15:00 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 26/06/2015 και ώρα 10:30πµ.

4 Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προµηθευτές: Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 18/06/ :12:52 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΥ 19/06/ :34:59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ 19/06/ :50:38 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ 19/06/ :40:42 Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές ( ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΟ ΣΤΑ ΙΩΝ). Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 9), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : Προµηθευτής 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2 ΠΑΥΛΑΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Α/Α Αριθµ. Πρωτ. προσφοράς Έντυπη συστήµατος Υποβολή / / / / ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

5 Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους. Ως εκ τούτου, Η επιτροπή κάνει δεκτές στο σύνολο τους τις υποβληθείσες προσφορές και προχωρά στο επόµενο στάδιο. Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί τη Πέµπτη 09/07/2015 και ώρα 09:30πµ. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 1)Τούλα Ευστρατία Βαφειάδου Θεόδωρος Σταϊκός 2) Χαράλαµπος Μυλωνάς Για την ακρίβεια των υπογραφών, Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επωνυµία Προµηθευτή:ΠΑΥΛΑΚΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ ιεύθυνση Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 3.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ.pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 4.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΑΕΕ ΟΑΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΟΑΕΕ.pdf ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.jSign.pdf ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 6.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ.pdf 7.ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.jSign.pdf ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 8.ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.pdf ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 9.ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ 9762/ /15 ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ pdf ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 10.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7266/ /15 ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ pdf ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 11.ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 2912/ /15 ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ pdf ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 12. ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ.pdf ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΝΙΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ 13.ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΝΙΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΝΙΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ.jSign.pdf Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & 14.Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.pdf Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15.Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.pdf ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΑΝΚΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΑΝΚΕ 16.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΑΝΚΕ.pdf ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΝΚΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 17.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΝΚΕ ΜΕ ΜΟΝΑ Α ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΝΚΕ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ΕΙΑ 1ου ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ + ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ΕΙΑ 1ου ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ + ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf 18.ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.jSign.pdf Α ΕΙΑ 1ου ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ + ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ.pdf Α ΕΙΑ 2ου Ι ΙΩΚΤΗΤΟΥ Α ΕΙΑ 2ου Ι ΙΩΚΤΗΤΟΥ Α ΕΙΑ 2ου Ι ΙΩΚΤΗΤΟΥ ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ.pdf Καθαριστικό-Απολυµαντικό Καθαριστικό-Απολυµαντικό BELCAN C.pdf Α ΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ Α ΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ BELCAN C100.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ MSDS BELCAN- C STS[1](1).pdf

7 Α ΕΙΑ ΑΛΥΣΙ ΑΚΙ + ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΙΑ ΑΛΥΣΙ ΑΚΙ + ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΙΑ ΑΛΥΣΙ ΑΚΙ + ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf Α ΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΣ-ΑΡΠΑΓΗ MΕ Α ΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΣ-ΑΡΠΑΓΗ MΕ Α ΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΣ-ΑΡΠΑΓΗ ΚΑ Ο 8m3 + ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΚΑ Ο 8m3 + ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ MΕ ΚΑ Ο 8m3 + ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ.pdf Α ΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΣ-ΑΡΠΑΓΗ MΕ Α ΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΣ-ΑΡΠΑΓΗ MΕ Α ΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΣ-ΑΡΠΑΓΗ ΚΑ Ο 15m3 + ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑ Ο 15m3 + ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ MΕ ΚΑ Ο 15m3 + ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CONTAINER ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CONTAINER ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 10m3 ΤΥΠΟΥ 10m3 CONTAINER ΤΥΠΟΥ 10m3.pdf Supplier_Quote_ Supplier_Quote_ Supplier_Quote_ jSi gn.pdf ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην συγκεκριµέη ενότητα µε τίτλο «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. ιευκίνηση: Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και στην 17/2015 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος και τους σύµφωνα µε το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. ΝΑΙ Τεχνική έκθεση περιγραφής του έργου Μετά από την µελέτη του έργου και για την πιο εύρυθµη και άψογη λειτουργία του, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι το έργο θα εκτελεσθεί ως εξής : Τεχνικές Προδιαγραφές Οι εργασίες που θα εκτελέσω ως ανάδοχος θα είναι οι εξής: 1.- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Θα γίνει πλύσιµο - απολύµανση 1300 περίπου κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης του ήµου, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, πρέπει να πλένονται και να απολυµαίνονται για την αντιµετώπιση της δυσοσµίας, η οποία είναι περισσότερο έντονη κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, αλλά και για λόγους δηµόσιας υγιεινής γενικότερα. Το όχηµα - πλυντήριο των κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης θα πλένει τον κάδο εν κινήσει ή επί τόπου, εσωτερικά και εξωτερικά για 2,5 λεπτά τουλάχιστον µε ζεστό νερό θερµοκρασίας 80 oc και σε πίεση 120 bar, καθώς επίσης και να τον απολυµαίνει µε ειδικά καθαριστικά υγρά, χωρίς να υπάρχει διαρροή υγρών, ενώ τα λήµµατα θα συγκεντρώνονται σε ειδική δεξαµενή του αυτοκινήτου. Η υπηρεσία πλυσίµατος κάδων θα παρέχεται κάθε φορά για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο που ζητείται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου, π.χ. για το µήνα Ιούλιο, και για το πλύσιµο των ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΑ ΙΟ

8 κάδων που κάθε φορά θα υποδεικνύονται. 2.- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7 M3 Τα φορτηγά αυτοκίνητα µε αρπάγη θα είναι δυναµικότητας, ενδεικτικά, 8 µ3 (διαξονικό) και 15 µ3 (τριαξονικό). Οι κάδοι για τα µπάζα θα είναι µεταλλικοί, στιβαροί, κατάλληλοι για αποθήκευση και µεταφορά των υλικών για τα οποία προορίζονται, χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3 έκαστος. Η εταιρία µου θα παράσχει την υπηρεσία που θα αναλάβει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ήµου, τη µεταφορά, µε ειδικό αυτοκίνητο, και απόρριψη του περιεχοµένου τους σε αδειοδοτηµένο χώρο και την επιστροφή τους στα σηµεία που θα υποδεικνύονται από το ήµο. Μεθοδολογία Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται µε χρήση ειδικών Ι.Χ. Φορτηγών αυτοκινήτων της εταιρείας µας. Τα προϊόντα που θα παράγονται από τις ανωτέρω εργασίες θα φορτώνονται - µεταφέρονται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ µε οχήµατα της εταιρείας µας (Κάδους, φορτηγά, φορτωτές κλπ) στην Μονάδα Επεξεργασίας Στερών Αποβλήτων της εταιρείας µας Η εταιρείας µας διαθέτει άδεια συλλογής και µεταφοράς για την εκτέλεση της εργασίας φόρτωσης και µεταφοράς καθώς και άδεια εγκατάστασης Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων εντός της Περιφέρειας Αττικής Προσωπικό Η εταιρεία µας για την λειτουργία του έργου δεσµεύεται να διαθέσει το Τεχνικό και Εργατικό προσωπικό που διαθέτει. Επωνυµία Προµηθευτή:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ιεύθυνση Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

9 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 2. Πιστοποιητικό του οικείου 2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ επιµελητηρίου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.PDF 3. Πιστοποιητικό Κοινωνικής Ασφάλισης 3) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (κύριας) ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.pdf 4. Πιστοποιητικό για φορολογικές 4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ υποχρεώσεις ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.PDF 5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 5) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ.pdf 5. ΦΕΚ Σύστασης 5) ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ pdf 5. ΦΕΚ Εκπροσώπησης 5) ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ pdf 5. ΦΕΚ τροποποίησης ) ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ pdf 5. ΦΕΚ τροποποίησης ) ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ pdf 5. ΦΕΚ τροποποίησης ) ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ pdf 5. ΦΕΚ τροποποίησης ) ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ pdf 5. ΦΕΚ τροποποίησης ) ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ pdf 5. ΦΕΚ τροποποίησης ) ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ pdf 5. ΦΕΚ τροποποίησης ) ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ pdf 5. ΦΕΚ τροποποίησης ) ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ pdf 7. Ποινικό µητρώο Παπαποστόλου Ελένη 7) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.PDF 7. Ποινικό µητρώο Λούπας Στυλιανός 7) ΛΟΥΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.PDF 7. Ποινικό µητρώο Μπούτσικος Ιωάννης 7) ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.PDF 8. Πιστοποιητικό ειδικών διαδικασιών 8) ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ.PDF 8. Πιστοποιητικό ασφαλιστικών µέτρων 8) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.PDF 8. Πιστοποιητικό εκουσίας 8) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.PDF 8. Πιστοποιητικό εκουσίας πολυµελούς 8) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΛΥΣΗ.PDF 8. Πιστοποιητικό πτωχεύσεων 8) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ.PDF 8. Ένορκη βεβαίωση ΕΝΟΡΚΗ ΗΛΩΣΗ.PDF 1. Εγγυητική συµµετοχής 1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.PDF 10. Σύµβαση µε Καρακουλάκη Σάββα 10) ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ.PDF 10. Αδεια κυκλοφορίας ΕΚΑ ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΑ 8662.PDF 10. Αδεια κυκλοφορίας ΝΧΑ ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΧΑ 5329.PDF 10. Πιστοποιητικό ανυψωτικού ΕΚΑ 10) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΥΨ ΕΚΑ PDF 10. Πιστοποιητικό ανυψωτικού ΝΧΑ 10) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΥΨ ΝΧΑ PDF 11. Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ THESSALIA 11) A ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RECYCLING AE THESSALIA RECYCLING.PDF 11. Άδεια Προσωρινής αποθήκευσης THESSALIA RECYCLING AE 11) Α ΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ THESSALIA 11. Περιβαλλοντικοί όροι THESSALIA RECYCLING AE RECYCLING.pdf 11) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

10 TR.PDF 11. Άδειας λειτουργίας ΑΦΟΙ 11) Α ΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΡΟΥΥΤΣΟΥ ΟΕ ΟΕ.pdf 11. συµφωνητικο ΣΕ ΠΕΚΑΤ ΑΕ 11) ΣΕ ΕΠΕΚΑΤ ΑΕ.PDF 11. Συµφωνητικό THESSALIA 11) ΣΥΜΒΑΣΗ THESSALIA RECYCLING AE RECYCLING.PDF 11. Άδεια συλλογής - µεταφορας 11) Α ΕΙΑ ΕΛΑΝ.PDF 11. Άδεια συλλογής - µεταφορας 11) ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ ανανέωση ΕΛΑΝ.PDF 11. Συµφωνητικό ΑΦΟΙ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ 11) ΑΦΟΙ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΟΕ.PDF ΟΕ 11. Καταχώρηση σε µητρώο ΥΠΕΚΑ 11) ΥΠΕΚΑ.PDF 10. Αδεια κυκλοφορίας ΖΜΚ ) Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΜΚ 5418.PDF 3. Υπευθυνη δήλωση για ασφαλιστικό 3) Υ ΙΚΑ και εξαιρεση φορέα ΤΕΒΕ-signed.pdf 5. Πρακτικό Σ συυµετοχής στο 5) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ διαγωνισµό & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ-signed.pdf 6. Υπευθυνη δήλωση για γνωση ορων 6) Υ.Ν signed.pdf 9. Υπευθυνη δήλωση αρθρου 6 παρ. 9 9) Υ signed.pdf 10. Σύµβαση Βλαχου Ιωάννα 10) ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.PDF 10. Άδεια κυκλοφοριας ΝΧΑ ) Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΧΑ7223.pdf 10. Άδεια κυκλοφοριας ΕΚΑ ) Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΑ 5114.pdf 10. Άδεια κυκλοφοριας 10) Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ρ3 ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 1268.pdf 0. ικαιολ συµµ -Τεχνικη προσφορα µε ψηφιακή υπογραφή Τεχνική προσφορά οριστικήsigned.pdf ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην συγκεκριµέη ενότητα µε τίτλο «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. ιευκίνηση: Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και στην 17/2015 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος και τους σύµφωνα µε το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του ΝΑΙ ΝΑΙ Υποβάλλοντα ι Υποβάλλονται στα συννηµένα η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.

11 προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Επωνυµία Προµηθευτή:ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ,,ΑΝ ΡΕΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ιεύθυνση Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ εγγυητικη συµετοχης.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ επαγγελµατικο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ επιµελητηριο αθηνων.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ φορολογικη ενηµερωτητα.pdf ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ υπευθυνη δηλωση αποδοχης ορων διακηρηξης.pdf ποινικο µητρωο.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ πρωτοδικειο 1.pdf ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ.pdf ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ υπευθυνη δηλωση 2 ΝΟΜΙΚΗΣ νοµικη.pdf Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ αδεια ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ µηχανηµατος_signed.pdf ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ πιστοποιτικο henkel 2.pdf ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ πιστοποιτικο henkel.pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ υπευθυνη ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ασφαλιζοµενοι.pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ βεβαιωση ασφαλιστικης ενηµερωτητας.pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τεχνικη προσφορα.pdf ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην συγκεκριµέη ενότητα µε τίτλο «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς ΝΑΙ ΝΑΙ

12 δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. ιευκίνηση: Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και στην 17/2015 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος και τους σύµφωνα µε το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Επωνυµία Προµηθευτή:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιεύθυνση Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΠ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 1599 ΑΛΑΦ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΩΣΗ 1599 ΑΛΑΦ ΜΕΛΗ Σ & ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤ. ΓΕΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εγγυητική συµµετοχής 1.042,70.pdf Πιστοπ. ΕΒΕΠ για εγγραφή και ΚΑ.pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ pdf ήλωση 1599 ΑΛΑΦ (Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης)_sign.pdf ήλωση 1599 ΑΛΑΦ (µέλη.σ. & Μετοχολόγιο)_sign.pdf Πιστοποιητικό µετόχων από ΓΕΜΗ.pdf Πίνακας προσωπικού ετήσιος (10ος 2014).pdf

13 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ασφαλιστική ενηµερότητα ΣΚΑΡ έως ΣΚΑΡ pdf ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΛΗΞΗ pdf ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρακτικό Συµµετοχής_sign.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 8880 συγκρότηση σε (Εκπροσώπησης) σώµα από pdf ΦΕΚ 12312/ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΦΕΚ Σύσταση Εταιρείας.pdf ΦΕΚ 8588/ ΦΕΚ 8588_Απορρόφηση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κλάδου (Fortes).pdf ΦΕΚ 14973/ ΦΕΚ Τροποποίηση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Καταστατικού.pdf ΦΕΚ 8434/ ΦΕΚ 8434_Τροποποίηση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Καταστατικού.pdf ΦΕΚ 13917/ ΦΕΚ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Τροποποίηση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.pdf ΦΕΚ 8887/ ΦΕΚ 8887 Τροποποίηση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΙΟΥ καταστατικού.pdf ΗΛΩΣΗ 1599 ΑΛΑΦ ΑΠΟ ΟΧΗ ήλωση 1599 ΑΛΑΦ_άρθρο ΟΡΩΝ (αποδοχή όρων)_sign.pdf ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΟΩ Α. ΚΑΡΟΥΖΟΥ.pdf Α.ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ.pdf Ι.ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΠΙΣΤ. ΠΡΩΤΟ. ΠΕΡΙ ΜΗ Πρωτοδ. περί κατάθεσης αίτησης για ΑΙΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ειδική εκκαθάριση.pdf ΠΙΣΤ. ΠΡΩΤΟ. ΠΕΡΙ ΜΗ Πρωτοδ. περί µη απόφασης ΑΝΑΓΚ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αναγκαστικής διαχείρισης.pdf ΠΙΣΤ. ΠΡΩΤΟ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΦ. Πρωτοδ. περί µη απόφασης διορισµού ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ εκκαθαριστή.pdf ΠΙΣΤ. ΠΡΩΤΟ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΦ. Πρωτοδ. περί µη έκδοσης απόφ. για ΕΙ ΙΚ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ειδική εκκαθάριση.pdf ΠΙΣΤ. ΠΡΩΤΟ. ΠΕΡΙ ΜΗ Πρωτοδ. περί µη κατάθεσης αίτησης ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ διορ. εκκαθαριστή.pdf ΠΙΣΤ. ΠΡΩΤΟ. ΠΕΡΙ ΜΗ Πρωτοδ. περί µη κατάθεσης αίτησης ΚΑΤΑΘ. ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ πτώχευσης.pdf ΠΙΣΤ. ΠΡΩΤΟ. ΠΕΡΙ ΜΗ Πρωτοδ. περί µη κήρυξης σε ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ κατάσταση πτώχευσης.pdf ΠΙΣΤ. ΠΡΩΤΟ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΓ. Πρωτοδ. περί µη υπαγωγής στο άρθρο ΑΡΘΡΟ pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΓΙΑ Γενικό Πιστοποιητικό ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΕΜΗ.pdf ΗΛΩΣΗ 1599 ΑΛΑΦ (ΝΟΜΙΚΟΙ ήλωση 1599 ΑΛΑΦ_άρθρο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ) (νοµικοί περιορισµοί)_sign.pdf ΗΛΩΣΗ 1599 ΑΛΑΦ ΙΣΧΥΣ ήλωση 1599 ΑΛΑΦ_άρθρο 8.5 (ισχύς ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προσφοράς)-sign.pdf ΗΛΩΣΗ 1599 ΑΛΑΦ ΓΙΑ ΜΗ ήλωση 1599 ΑΛΑΦ_ ήλωση ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ανηλίκων_sign.pdf ΗΛΩΣΗ 1599 ΑΛΑΦ ΓΙΑ ήλωση 1599 ΑΛΑΦ ( ΗΛΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)_sign.pdf Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΖ 5075 Άδεια κυκλοφορίας αρπάγης ΜΕΖ 5075.pdf ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΖ Βιλιάριο µεταβολών ΜΕΖ 5075.pdf 5075 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΖ 5075 Ασφαλιστήριο ΜΕΖ pdf ΚΤΕΟ ΜΕΖ 5075 MEZ 5075 KTEO pdf ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΥΨ. Πιστοποιητικό Ανυψωτικής Ικανότητας ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΖ 5075 ΜΕΖ 5075.pdf Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ YZY 8034 Άδεια Κυκλοφορίας ΥΖΥ 8034.pdf ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΖΥ 8034 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ YZY 8034.pdf

14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΥΨ. Πιστοποιητικό Ανυψωτικής Ικανότητας- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΖΥ 8034 ΥΖΥ 8034.pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ YZY 8034 Ασφαλιστήριο ΥΖΥ pdf ΚΤΕΟ ΥΖΥ 8034 KTEO ΥΖΥ pdf ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΥΖΥ 8034 ΥΖΥ 8034 ΚΕΚ pdf Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΚ 9005 Άδεια κυκλοφορίας MIK 9005 (ΑΕ).pdf ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΙΚ Βιβλιάριο Μεταβολών ΜΙΚ 9005.pdf 9005 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚ 9005 ΜΙΚ 9005,ΑΣΦ.ΣΥΜΒ pdf ΚΤΕΟ ΜΙΚ 9005 MIK 9005 KTEO pdf Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ Άδεια Κυκλοφορίας Καδοπλυντηρίου ME (A.E.).pdf ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕ Βιβλιάριο Μεταβολών ME pdf ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ Ασφαλιστήριο ΜΕ pdf ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ_sign.pdf ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ BELCAN BelcanC_MSDS_Ecosyn.pdf C ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ BELCAN C BelcanC_Prospect.pdf ΠΙΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ BelcanC_ΓΧΚ.pdf BELCAN C ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ.pdf ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ) Άδεια Περιφέρειας Αττικής_Φ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ.2014 Α ΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ) (ΒΙΦΙΟΡ1Κ-Φ5Γ)_ΝΕΑ.pdf Αδεια Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος_ _ _ΝΕΑ_Β498ΟΡ10-ΟΑΤ-signed.pdf Α ΕΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΡΙΤΣΩΝΑ Άδεια ΠΕΡΜΕ HELLAS Ριτσώνα.pdf Α ΕΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ Ε ΣΝΑ Βεβαίωση για είσοδο στον Ε ΣΝΑ.pdf ΣΥΜΒΑΣΗ Ε ΣΝΑ-ΠΕΡΜΕ Ε ΣΝΑ-ΠΕΡΜΕ_ (µε υπογραφές).pdf ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΑΝΚΕ ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ_Σύστηµα παραλαβής αδρανών υλικών pdf ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Μεθοδολογία εκτέλεσης έργου_sign.pdf ΕΡΓΟΥ ISO 9001 ISO 9001_CERTECH GR έως pdf ISO ISO CERTECH GR έως pdf ISO ISO 18001_CERTIFICATE GR έως pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Supplier_Quote_ pdf ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην συγκεκριµέη ενότητα µε τίτλο «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς ΝΑΙ ΟΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

15 και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. ιευκίνηση: Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και στην 17/2015 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος και τους σύµφωνα µε το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 8/7/2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ. Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο : Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2 Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα 7/7/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30, συνεδρίασε η Επιτροπή ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, για την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού Νο1 της 26/06/2015 στα πλαίσια του υπ. αριθµ ηλεκτρονικού διαγωνισµού της υπ. αριθµ /1060/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Προµήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας Περιβάλλοντος (πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής Κοπή Ψηλών ένδρων Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ,55 ήτοι συνολικής δαπάνης ,55 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/ Α 1. Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ηµοτικός Σύµβουλος, Πρόεδρος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θεόδωρος Σταϊκός 2. Τακτικό Μέλος Τούλα Ευστρατία Βαφειάδου 3. Τακτικό Μέλος Χαράλαµπος Μυλωνάς Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 1. την υπ. αριθµ /1060/ διακήρυξη του ήµου ιονύσου, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Προµήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας Περιβάλλοντος (πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής Κοπή Ψηλών ένδρων Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)», 2. τι ενστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόν πρακτικού, όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: Α/ Α Ενιστάµενος Ηµ/νία & ώρα Υποβολής Αριθµ. Πρωτ. Έντυπη Εµπροθέσµο ς προσφοράς Υποβολή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ 06/07/ :22:05 Ναι 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 06/07/2015 Ναι

17 ΑΕΒΕ 14:23:05 3 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/07/ :56:55 07/07/ :02:01 Ναι Όχι Σχετικά µε τις υποβληθείσες ενστάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π 28/80 «ενστάσεις κατατίθενται εις την διενεργήσασαν την δηµοπρασίαν επιτροπήν ή εις τον δήµον ή την κοινότητα µέχρι και της εποµένης από της διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργασίµου ηµέρας ή της εποµένης της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος εις τας περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών». Ως εκ τούτου η α/α4 η οποία κατατέθηκε στις 07/07/2015 ήτοι µετά τη παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας είναι εκπρόθεσµη καιι ως εκ τούτου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι λοιπές ενστάσεις ασκήθηκαν παραδεκτά εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας και πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω ως προς τη βασιµότητά τους. Ειδικότερα: Με την «α/α 1» η εταιρία Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. ενίσταται κατά της συµµετοχής της εταιρίας Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος. Σύµφωνα µε το σκεπτικό της ένστασης, προβάλλονται οι ακόλουθοι λόγοι: 1ος λόγος ένστασης: Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1.α.8, απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Συγκεκριµένα: Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. Στην προκειµένη περίπτωση, ο ανωτέρω διαγωνιζόµενος προσκόµισε πιστοποιητικό του πρωτοδικείου Αθηνών µε αριθµ. 2912/2015 από το οποίο προκύπτει ότι «πιστοποιητικό περί µη ενάρξεως θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση δεν εκδίδεται γιατί δεν τηρούνται στην υπηρεσία τα αντίστοιχα βιβλία». Για την έλλειψη αυτή του πιστοποιητικού δεν προσκοµίζει Ένορκη Βεβαίωση όπως απαιτείται από το άρθρο 6 της διακήρυξης, µε την οποία ο ίδιος θα βεβαιώνει ενόρκως ότι δεν συντρέχει για την επιχείρηση του ο λόγος της περιπτώσεως της έναρξης θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. 2ος λόγος ένστασης: Στο άρθρο 6 παρ. 1.α11 αναφέρεται ότι «Έκαστος ενδιαφερόµενος για την υποβολή προσφοράς για την παροχή των υπηρεσιών της Οµάδας Γ πρέπει να προσκοµίσει στο ήµο εν ισχύ άδεια συλλογής / µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003». Ο ανωτέρω διαγωνιζόµενος, προσκόµισε την υπ αριθµ. Φ2849/4542/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2014 ανανέωση άδειας συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, από την οποία δεν προκύπτουν οι κωδικοί ΕΚΑ που δύναται να εξυπηρετήσει. Συνεπώς, πρέπει να

18 αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού καθώς δεν προκύπτουν οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που δύναται να µεταφέρει δυνάµει της άδειας συλλογής και µεταφοράς της οποίας έχει προσκοµίσει την ανανέωση και δεν βεβαιώνεται η δυνατότητα µεταφοράς των αποβλήτων του ήµου ιονύσου και εν προκειµένω του έργου αυτού. 3ος λόγος ένστασης: Στην παρ. 6.1.α.10 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Έκαστος συµµετέχων µαζί µε την προσφορά που θα υποβάλλει στο ήµο τις άδειες κυκλοφορίας και τα στοιχεία των αυτοκινήτων που θα χρησιµοποιήσει» και ειδικότερα στην οµάδα Γ και ιαξονικό φορτηγό αρπάγης (8 µ3). Στην προκειµένη περίπτωση, ο διαγωνιζόµενος υπέβαλλε στοιχεία για τα γερανοφόρα οχήµατα (αρπάγες) µε αριθµούς κυκλοφορίας ΥΝΥ2717, ΖΥΟ6787, τα οποία είναι και τα δυο τριαξονικά. Εποµένως, δεν έχει υποβάλει στοιχεία διαξονικών γερανοφόρων οχηµάτων όπως απαιτείται από την παρ. 6.1.α.10 της διακήρυξης προκειµένου να καλύψει την παραπάνω απαίτηση. Συνεπώς πρέπει να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού καθώς τα προσφερόµενα οχήµατα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. Με την «α/α 2» η εταιρία Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. ενίσταται κατά της συµµετοχής της εταιρίας Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε.. Σύµφωνα µε το σκεπτικό της ένστασης, προβάλλονται οι ακόλουθοι λόγοι: 1ος λόγος ένστασης: Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1.α.8, απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Συγκεκριµένα: Για τα νοµικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. Στην προκειµένη περίπτωση, ο ανωτέρω διαγωνιζόµενος προσκόµισε πιστοποιητικό του πρωτοδικείου Πειραιώς µε αριθµ. 2513/2015 από το οποίο προκύπτει ότι «πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης σε αναγκαστική εκκαθάριση δεν εκδίδεται γιατί δεν τηρούνται στην υπηρεσία τα αντίστοιχα βιβλία». Για την έλλειψη αυτή του πιστοποιητικού αυτού δεν προσκοµίζει Ένορκη Βεβαίωση όπως απαιτείται από το άρθρο 6 της διακήρυξης, µε την οποία ο ίδιος θα βεβαιώνει ενόρκως ότι δεν συντρέχει για την επιχείρηση του ο λόγος της περιπτώσεως της µη κατάθεσης αίτησης θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. 2ος λόγος ένστασης: Στην παρ. 6.1.α.10 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Έκαστος συµµετέχων µαζί µε την προσφορά του θα υποβάλλει στο ήµο τις άδειες κυκλοφορίας και τα στοιχεία των αυτοκινήτων που θα χρησιµοποιήσει» και ειδικότερα στην οµάδα Γ και Τριαξονικό φορτηγό αρπάγης (15 µ3).

19 Στην προκειµένη περίπτωση, ο διαγωνιζόµενος υπέβαλλε στοιχεία για τα γερανοφόρα οχήµατα (αρπάγες) µε αριθµούς κυκλοφορίας ΥΖΥ 8034 και ΜΕΖ5075, εκ των οποίων το µεν πρώτο είναι διαξονικό ενώ το δεύτερο τετραξονικό. Εποµένως, δεν έχει υποβάλει στοιχεία για τριαξονικό φορτηγό αρπάγης όπως απαιτείται από την παρ. 6.1.α.10 της διακήρυξης προκειµένου να καλύψει την παραπάνω απαίτηση. Συνεπώς πρέπει να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού καθώς τα προσφερόµενα οχήµατα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. Με την «α/α 3» η εταιρία Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος ενίσταται κατά της συµµετοχής του συνόλου των υπόλοιπων συµµετεχόντων. Σύµφωνα µε το σκεπτικό της ένστασης, προβάλλονται οι ακόλουθοι λόγοι κατά περίπτωση: Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ κατέθεσε στο 11. α) Άδεια λειτουργίας β) Άδεια προσωρινής αποθήκευσης γ) Περιβαλλοντικούς όρους τ6ης THESSALIA RECYCLING AE Ακόµη στο 11 κατέθεσε έγκριση περιβαλλοντικών όρων και όχι Άδεια λειτουργίας µονάδας ανακύκλωσης Αφοι ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΟΕ Η ιακήρυξη του διαγωνισµού στο άρθρο 6.1 ικαιολογητικά συµµετοχής στη παρ. 11 αναφέρει ότι πρέπει για την οµάδα Γ να προσκοµίσει : 1) άδεια συλλογής και µεταφοράς 2) άδεια λειτουργίας εγκατάστασης ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων. Αυτονόητο είναι ότι τα δύο ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από την οικεία Περιφέρεια του έργου και στο όνοµα του συµµετέχοντα, και όχι σε κάποιον συνεργάτη του µε τον οποίο πρόκειται να συνεργαστεί. Επιπλέον η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ δεν κατέθεσε άδεια λειτουργίας εγκατάστασης ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων αλλά µία απλή υπεύθυνη δήλωση Η διακήρυξη σε καµία περίπτωση δεν δίνει το δικαίωµα αυτό. Τέλος η εταιρεία ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δεν κατέθεσε καθόλου άδεια συλλογής και µεταφοράς ούτε άδεια λειτουργίας µονάδας ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων Αναφορικά µε την ένσταση της εταιρίας Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. κατά της συµµετοχής της εταιρίας Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος Η εταιρία Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος µε το αριθµ. πρωτ. 2912/2015 πιστοποιητικό Τµήµατος Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Αθηνών, πιστοποιείται ότι δεν έχει καταχωρηθεί δικαστική απόφαση που να έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση Η εταιρία Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος µε το αριθµ. πρωτ. 9762/2015 πιστοποιητικό Τµήµατος Πινακίων Ειδικών ιαδικασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών, πιστοποιείται ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης παύσης πληρωµών Η εταιρία Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος µε το αριθµ. πρωτ. 7266/2015 πιστοποιητικό Τµήµατος Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, πιστοποιείται ότι δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία τους απόφαση άλλου δικαστηρίου που να κηρύσσει το συµµετέχοντα σε κατάσταση πτώχευσης Η εταιρία Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος µε την επικυρωµένη βεβαίωση από 18/05/2015 του τµήµατος ηµοσίευση Ειδικών ιαδικασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών, βεβαιώνεται ότι «τα φυσικά πρόσωπα και οι ατοµικές επιχειρήσεις δεν είναι νοµικά πρόσωπα και ως εκ τούτου, βάσει των άρθρων 72 επ. ΑΚ και 786 Κ.Πολ.., δεν τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, ούτε διορίζεται εκκαθαριστής δυνάµει δικαστικής απόφασης.» 1.2 Η εταιρία Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος κατέθεσε υπ αριθµ. Φ2849/4542/ΠΕΡΙΒ- ΣΑ/2014 ανανέωση άδειας συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,

20 σύµφωνα µε την οποία αυτή είναι εν ισχύ µέχρι 21/11/2019 και «η θεωρηµένη Μελέτη, οι Τεχνικές Εκθέσεις και τα συνοδευτικά / συµπληρωµατικά στοιχεία αυτής που υποβλήθησαν... αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της (14) σχετικής Απόφασης και του παρόντος εγγράφου και θα πρέπει να είναι στη διάθεση των αρµοδίων υπηρεσιών σε κάθε έλεγχο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.» 1.3 Η εταιρία Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος πράγµατι κατέθεσε στοιχεία για τα γερανοφόρα οχήµατα (αρπάγες) µε αριθµούς κυκλοφορίας ΥΝΥ2717, ΖΥΟ6787, τα οποία είναι και τα δυο τρεις (3) άξονες Αναφορικά µε την ένσταση της εταιρίας Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. κατά της συµµετοχής της εταιρίας Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 2515/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι δεν έχει καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 322/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι δεν έχει δηµοσιευθεί απόφαση ούτε έχει ασκηθεί αίτηση στο µονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) µε την οποία να τίθεται σε αναγκαστική διαχείριση Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 2512/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που να διορίζει εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή στην εταιρία Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 2514/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι δεν έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση του άρθ. 106Ια του Πτωχευτικού Κώδικα Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 2513/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ( ιαδικασία Εκούσιας ικαιοδοσίας), για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού στην εταιρία Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 2517/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι δεν έχει αίτηση µε αντικείµενο την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσής Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 869/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, Τµήµα Πτωχεύσεων, πιστοποιείται ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης η εταιρία Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. µε το αριθµ. πρωτ. 2516/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθει απόφαση που να διατάσσει το άνοιγµα της πρωπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης. 2.2 Η εταιρία Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. πράγµατι κατέθεσε στοιχεία για τα γερανοφόρα οχήµατα (αρπάγες) µε αριθµούς κυκλοφορίας ΥΖΥ 8034 και ΜΕΖ5075, εκ των οποίων το µεν πρώτο είναι διαξονικό ενώ το δεύτερο τετραξονικό. 3.1 Αναφορικά µε την ένσταση της εταιρίας Παυλάκη Παύλου Κωνσταντίνος κατά της συµµετοχής της εταιρίας Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε Η εταιρία Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. κατέθεσε την αριθµ. πρωτ. Φ342/1227/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/ , όπως τροποποιήθηκε - ανανεώθηκε και ισχύει µε την φ/342/3159/περιβ-σα/ Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικύνδυνων στερεών αποβλήτων Η εταιρία Ελληνική Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. κατέθεσε την αριθµ. πρωτ /2548/ γνωστοποίηση του Τµήµατος ιαχείρισης Στερων Αποβλήτων, της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, της Γενικής /νσης Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής για τη καταχώρησης της εταιρίας στο Μητρώο ιαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 12/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 482 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 371 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών των Επιτροπών Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)».

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10885 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 825 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 157/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 7-6-2011 ΘΕΜΑ 3 ο : Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4-12 -2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40178 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/12/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 36540 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ΘΕΜΑ: 2 ο Άργους - Μυκηνών.

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ΘΕΜΑ: 2 ο Άργους - Μυκηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 6 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 7-2-2012 συνεδρίασης ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 29/2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 144/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 28η ΘΕΜΑ: 5 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 258/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22-12-2011 συνεδρίασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 11-05-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 Της 36ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 37055/601/22-9-2011 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 372 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (α στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών)

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (α στάδιο έλεγχος δικαιολογητικών) 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 37/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 69841/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 69841/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 69841/10.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 49 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 09.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

46 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

46 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.03 13:08:10 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

1.Βούρλος ηµήτριος 2.Κοντόσταυλος Γεώργιος 3.Βασιλάκη Αικατερίνη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.

1.Βούρλος ηµήτριος 2.Κοντόσταυλος Γεώργιος 3.Βασιλάκη Αικατερίνη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 8.10.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:11092 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 17 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 17 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 7 η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 25/203 ΘΕΜΑ: 2 Ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 28-5-203 πρώτης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Χατζηπέτρου 5 Νεάπολη ΤΚ 383 34 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 24210.80959

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2015

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:2010 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΚΩΕ6-Ψ2Ξ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 18 Ιανουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: 2132030623 FAX.: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:43638/25.09.2015 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22079 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 39470/01-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 39470/01-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 39470/01-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 34 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 31-08-2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΣ Οικονομική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 24/06/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ 33178/25-06-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση :Ελ.Βενιζέλου 200 τ.κ.18756 Πληροφορίες: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρακτικό του Διαγωνισμού αποσπασματικά αναφέρει τα παρακάτω:

Το Πρακτικό του Διαγωνισμού αποσπασματικά αναφέρει τα παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 07-09-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 9388 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 04 του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα:

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / 29-2 -2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα