ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Τ.Κ.: 11522

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Τ.Κ.: 11522"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Φουσέκη Ευθ.. ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Τ.Κ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ [ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ CPV ] ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞ[6] ΜΗΝΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή Προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπ/νου ΦΠΑ Αφού λάβαμε υπόψει: 1. Το Ν 2286/1995 Προμήθειες Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων άρθ. 2,παρ12,εδάφ. Δ & παρ.13, εδάφ.5, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου άρθ Το Ν 3846/2010,άρθρο Το Ν 3867/2010,άρθρο 27, παράγραφοι 11, Το Ν 3897/2010,άρθρο Το Ν 3819/2011,άρθρο Το έγγραφο 22842/ ης ΥΠΕ για διενέργεια ενιαίου διαγωνισμού με φορέα το Νοσοκομείο μας. 7. Το υπ αριθμ.16409/2011 έγγραφο του Μηχανολόγου του Νοσοκομείου με τις προδιαγραφές της δεξαμενής. 8. Το υπ αριθμ.16410/2011 έγγραφο του Φαρμακοποιού του Νοσοκομείου με τις ανάγκες. 9. Την απόφαση 499/2011 του ΔΣ του Νοσοκομείου,ΑΔΑ 457Φ46904Ν-15Μ. 10. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο πρέπει να καλύψει τις επιτακτικές & επείγουσες ανάγκες του για την προμήθεια ιατρικών αερίων. Προσκαλούμε τις ενδιαφερόμενες εταιρείες: Για υποβολή προσφοράς συμμετοχής στην επείγουσα διαπραγμάτευση, για προμήθεια Ιατρικών αερίων προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου,για χρονικό διάστημα έξ[6]μηνών με προαιρετικό δικαίωμα παράτασης επί τρείς επιπλέον μήνες Τις γραπτές προσφορές -με δικαίωμα αντιπροσφορών- συμμετοχής, παρακαλείσθε να καταθέσετε σφραγισμένες στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 28 /12 /2011 & έως ώρα μ.μ., για να εξεταστούν την ίδια ημερομηνία και ώρα μμ από την αρμόδια επιτροπή.

2 Οι προσφορές συμμετοχής θ αναφέρουν υποχρεωτικά αναθέτουσα αρχή, κατηγορία ειδών για την οποία πρόκειται,ημερομηνία εξέτασης -αξιολόγησης. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την προκαθορισθείσα ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται σφραγισμένες. Οι προσφορές τεχνικές και οικονομικές θα κατατεθούν σε δύο αντίγραφα[και θ αναγράφεται ευκρινώς επ αυτών <<πρωτότυπο>> & <<αντίγραφο>>] Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Επίσης σύμφωνα με τον: Ν.3918 / άρθρο 13: <<στο στάδιο κατακύρωσης των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται σύγκριση τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του παρατηρητηρίου τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά τη τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται>>. Οι λαμβάνοντες μέρος θα πρέπει να καταθέσουν υποχρεωτικά: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 τουν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,με θεώρηση γνησίου της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, στην οποία: 2 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας προμήθειας στην οποία συμμετέχουν. 2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση. 3. Να δηλώνεται ότι η προσφορά τους πληροί τις τεθείσες από το Νοσοκομείο τεχνικές προδιαγραφές και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές της δεξαμενής οξυγόνου παρατίθενται στη συνέχεια καθώς και οι αιτούμενες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών: Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1. Θα είναι διπλού τοιχώματος με εσωτερική μόνωση κενού. 2

3 2. Το εσωτερικό δοχείο θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό ανοξείδωτο χάλυβα με περιεκτικότητα Ni 9% και θα έχει επαρκείς μηχανικές ιδιότητες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 3. Το εξωτερικό δοχείο θα είναι κατασκευασμένο από αντιδιαβρωτικό υλικό ή υλικό προστατευμένο με κατάλληλη αντιδιαβρωτική επικάλυψη. 4. Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με όργανα ένδειξης και ρύθμισης της πίεσης της αέριας φάσης του οξυγόνου με δείκτη στάθμης, ασφαλιστικές βαλβίδες υπερπίεσης και υπερπλήρωσης, διάταξη για αναγγελία προβλημάτων (μέσω συναγερμού) κ.λ.π. 5. Θα φέρει εξατμιστή από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο ή χαλκό ή ειδικό κράμα χαλκού. Ο εξατμιστής θα είναι υπολογισμένος ώστε να εξασφαλίζεται η εξάτμιση, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου κατά τις αιχμές μέγιστης ζήτησης. 6. Η πίεση δοκιμής της δεξαμενής θα είναι περίπου διπλάσια από την μέγιστη πίεση λειτουργίας της. Η διάρκεια δοκιμής τουλάχιστον 20 λεπτά της ώρας και δεν θα πρέπει να παρατηρηθεί καμία διαρροή. Εάν ζητηθεί θα προσκομισθεί πιστοποιητικό δοκιμής. 7. Τα όργανα ελέγχου θα είναι κατασκευασμένα από κράμα χαλκού και οι σωληνώσεις σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα. 8. Η χωρητικότητα της δεξαμενής θα είναι τουλάχιστον lit Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τηλ Β. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ [με καταγεγραμμένες όλες τις ανάγκες απ την αντίστοιχη Διαχείριση-Φαρμακείο] 3 Κωδικός Νοσοκ. Είδος-περιγραφή Μονάδα Μετρ. Ποσότητ α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 6KG φιάλες 6kg 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,φιάλες 6KG ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΠΟΣΟΤ ΣΕ Kgr κιλά 253,5 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 12 ΦΙΑΛΕΣ 35 Kg ΙΔΙΟΚΤ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ O2 ΑΕΡΙΟ (01.000) * M3 120 απαξ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ * ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ TEM 6 μήνες O2 ΥΓΡΟ ΣΕ m3 ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ M ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ADR ΦΙΑΛΩΝ ΤΕΜ 91 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ mini ΦΙΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΦΙΑΛΩΝ TMX 9 ΑΦΟΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ miniφιαλων ΦΙΆΛΕΣ 1 m3 ΒΑΡΟΥΣ AEΡΙΟ O2 MINI ΦΙΑΛ. TMX 78,1 kg ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ BT ΑΦΟΡΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ mini ΕΞΟΔΑ ΕΜΦ.ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΤΕΜ 5 ΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ mini ΦΙΑΛΩΝ Ο Φαρμακοποιός Αρβανίτης Π. Τηλ Οι παραγγελίες θ αποστέλλονται από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου[βάσει των αναγκών]. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις: Μ.Τ.Π..Υ. 1,5 % Του Ν / 95 άρθρο 7 ( ΤΑΥΥΕ 0,30 %, ΔΗΜΟΣ. 0,25 %, Γ.Γ.Κ.Π. 0,10 % ) 3

4 Οι παραπάνω κρατήσεις επιβαρύνονται με 2 % χαρτόσημο επί των επιμέρους ταμείων και 20 % Ο.Γ.Α επί των Χαρτοσήμων των ταμείων Παρακράτηση 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου (άρθρο 3 του Ν / 2007) Παρακράτηση 2 επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου (άρθρο 6 παρ.7 του Ν / 2007) Φόρος εισοδήματος 4 % επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Διευκρινίζεται ότι αν το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα ισχύει η σχετική σύμβαση,αποκτήσει φιάλες ιδιοκτησίας του,δεν θα χρεώνονται ενοίκια & τα μεταφορικά θα είναι αναλόγως των δρομολογίων. 4 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα την.. /. / 20 μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Η ΕΛΠΙΣ, εκπροσωπουμένου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Κο ΓΙΑΝΝΑΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟ..Διοικητή του Νοσοκομείου, αποκαλούμενου στο εξής χάριν συντομίας ΠΕΛΑΤΗΣ και της εταιρείας «..» εκπροσωπούμενη από... βάσει ύστερα από την υπ αριθμ.. / 20. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής: Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Την.διενεργήθηκε, με βάση την υπ αριθμ 368 / 2010 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή «ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Η ΕΛΠΙΣ. Προμηθευτής αναδείχθηκε με την υπ αριθμ. / 20 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου η εταιρεία «...» για τα είδη που περιλαμβάνονται στο τελευταίο άρθρο της παρούσας. Κατόπιν τούτου ο Κος ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Διοικητής του Νοσοκομείου με την ιδιότητά του αυτή αναθέτει στην εταιρεία «.» ονομαζόμενη στο εξής χάριν συντομίας προμηθευτής και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και με τους παρακάτω περιορισμούς και συμφωνίες τους οποίους δέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Ο 1. Έναρξη εκτέλεσης της παρούσας ορίζεται από / / 20. έως../ / 20 Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους εξ (6) μήνες, με προαιρετικό δικαίωμα παράτασης του χρόνου αυτού για τρείς (3) ακόμη μήνες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συμβάσεων του σχετικού διαγωνισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 Ο 1 Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου με όλα τα έξοδα που απαιτούνται, καθ ολοκληρία δικά τους. 4

5 2 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από τριμελή επιτροπή του Νοσοκομείου με παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και αμέσως συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο. 5 Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Ο Για κάθε διαπιστουμένη παράβαση η επιτροπή συντάσσει απαραίτητα πρωτόκολλο παράβασης, το οποίο προσυπογράφεται απ όλα τα μέλη της και τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει δικαίωμα να διατυπώσει στο χώρο προσυπογραφής το πρωτοκόλλου τις τυχόν αντιρρήσεις του, επί των οποίων η επιτροπή μπορεί να δευτερολογήσει. Η άρνηση υπογραφής του πρωτοκόλλου παράβασης από τον προμηθευτή αποτελεί γι αυτόν ιδιαίτερο επιβαρυντικό στοιχείο. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 Ο 1.Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να προσκομίσει τα είδη είτε παραλείψει ορισμένα απ αυτά είτε δεν τα προσκομίσει καθόλου, τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα είδη από το ελεύθερο εμπόριο και η διαφορά της τιμής μεταξύ της συμβατικής και της του ελεύθερου εμπορίου αγοράς, καθώς και άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του. 2.Για κάθε γενικά παράβαση του προμηθευτή η Διοίκηση του Νοσοκομείου επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 2286/96 και Π.Δ. 118/07, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί. 3.Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου θα κρατούνται από το ποσό που έχει να πάρει ο προμηθευτής ή την εγγύησή του καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιώνεται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Ο Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται μετά την έκκριση του σχετικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν. 2469/1997 μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή και με βάση τα εξής δικαιολογητικά: 1. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά 2. Πρωτόκολλα παραλαβής του Νοσοκομείου. 3. Τιμολόγιο του προμηθευτή. 4. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5 % Του Ν / 95 άρθρο 7 ( ΤΑΥΥΕ 0,30 %, ΔΗΜΟΣ. 0,25 %, Γ.Γ.Κ.Π. 0,10 % ) Οι παραπάνω κρατήσεις επιβαρύνονται με 2 % χαρτόσημο επί των επιμέρους ταμείων και 20 % ΟΓΑ επί των Χαρτοσήμων των ταμείων Παρακράτηση 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου (άρθρο 3 του Ν / 2007) Παρακράτηση 2 επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου (άρθρο 6 παρ.7 του Ν / 2007) Φόρος εισοδήματος 4 % επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων, (ο φόρος αυτός είναι 8 % για παροχή υπηρεσιών) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Α Ρ Θ Ρ Ο 6 Ο Τα προς προμήθεια είδη με τις αντίστοιχες για το καθένα τιμές στη εταιρεία «..» ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ :. + ΦΠΑ.. = Ο προμηθευτής κατέβαλε την υπ αριθμ... εγγυητική επιστολή. της Τράπεζας

6 Η προσφορά της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση αυτή έγινε σε τέσσερα όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού διαβάστηκαν από τους συμβαλλόμενους. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Π.Ο.Υ. Η Δ.Δ.Υ. Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Θ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/2011 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 02106-01200 CPV 33141700-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/2011 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 02106-01200 CPV 33141700-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 5 ΤΚ 0 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα