Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E."

Transcript

1 Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007)

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία Εκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις -Καταστάσεις Αποτελεσµάτων 1/1-30/ Ισολογισµοί της 30 ής Ιουνίου 11 -Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1/1-30/6 12 -Καταστάσεις Ταµιακών ροών 1/1-30/6 13 -Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων Στοιχεία και πληροφορίες 25 2

3 ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 του ν.3556/2007) Οι κ.κ., 1. Χαράλαµπος Κυνηγός του Πολυχρόνη, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 2. Ιωάννης Αληγιζάκης του Χρήστου, ιευθύνων Σύµβουλος και 3. Γεώργιος Τσούνιας του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουµε: α. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις Α εξαµήνου 2008 της Εταιρίας και του Οµίλου, που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και β. Η Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2008 Ο Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος του.σ. Χαράλαµπος Π. Κυνηγός Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης Γεώργιος Β. Τσούνιας 3

4 Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της περιόδου 1/1-30/6/2008 (σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007) Σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του 1 ου εξαµήνου 2008 Ασφαλώς το σηµαντικότερο γεγονός του 1 ου εξαµήνου 2008 ήταν η απόφαση που ελήφθη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26 ης Ιουνίου 2008 για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Από την αύξηση κεφαλαίου επιδιώκεται να αντληθούν κεφάλαια έως 30 εκατ. µε κύριο σκοπό την χρηµατοδότηση της ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων της εταιρίας. Επισκόπηση ραστηριοτήτων Στον τοµέα των υγρών καυσίµων η εταιρία πραγµατοποίησε για το 1ο εξάµηνο του 2008 συνολικές πωλήσεις ΜΤ έναντι ΜΤ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σηµειώνοντας αύξηση 2,9%. Παράλληλα παρατηρείται µια σηµαντική βελτίωση στην κερδοφορία του εν λόγω τοµέα, ενώ οι προοπτικές για το 2ο εξάµηνο της χρήσης προδιαγράφονται ιδιαίτερα θετικές ενόψει και της θερινής περιόδου. Στα στερεά καύσιµα οι πωλήσεις ανήλθαν σε ΜΤ σε σχέση µε ΜΤ την αντίστοιχη περίοδο του Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα αφενός της πολιτικής που ακολουθεί η εταιρεία µε σκοπό τον περιορισµό των πιστώσεων και αφετέρου της αναπροσαρµογής της τιµολογιακής πολιτικής όσον αφορά στα στερεά καύσιµα. Οι πωλήσεις λιπαντικών εσωτερικής αγοράς ανήλθαν σε 984 τόνους έναντι 992 τόνους την αντίστοιχη περίοδο του Οι πωλήσεις λιπαντικών πλοίων (marine) ανήλθαν σε τόνους σε σχέση µε τόνους την αντίστοιχη περίοδο του Οικονοµική Επισκόπηση Κύκλος εργασιών Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου, διορθωµένος για τις διεταιρικές σχέσεις, ανήλθε το 1ο εξάµηνο του 2008 σε χιλ. σε σύγκριση µε χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σηµειώνοντας αύξηση 39,5%. Η σηµαντική αυτή αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχα µεγάλη αύξηση των τιµών των πετρελαιοειδών προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η µέση τιµή του αργού πετρελαίου Brent (Platt s Dated) για το 1ο εξάµηνο του 2008 διαµορφώθηκε στα $109,14/Bbl έναντι $72,52/Bbl το 2007 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 50,5%, ενώ ανάλογη πορεία ακολούθησαν και οι τιµές των διυλισµένων προϊόντων. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA) Το µικτό κέρδος του Οµίλου ανήλθε το 1ο εξάµηνο του 2008 σε χιλ. από χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 12,1%. Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε χιλ. σε σχέση µε χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 123,7% ως αποτέλεσµα της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων σε συνδυασµό µε την βελτίωση των περιθωρίων. 4

5 Κέρδη προ φόρων Το ενοποιηµένο προ φόρων αποτέλεσµα του 1ου εξαµήνου 2008 ανήλθε σε ζηµία ύψους 204 χιλ. σε σύγκριση µε ζηµία χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του Οι προοπτικές για την κερδοφορία του 2ου εξαµήνου είναι ιδιαίτερα θετικές, καθώς παραδοσιακά το 3ο τρίµηνο παρατηρείται µεγάλη αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας. Καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων Το µετά φόρων αποτέλεσµα του 1ου εξαµήνου 2008 ανήλθε σε ζηµία ύψους 153 χιλ. σε σύγκριση µε ζηµία χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του Μεγέθη ισολογισµού Η ευρωστία του Οµίλου, όπως αυτή αντανακλάται από το ενεργητικό, τα ίδια κεφάλαια, τον καθαρό δανεισµό και τους αριθµοδείκτες του ισολογισµού, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2 ο εξάµηνο του 2008 Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώµενες ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα (εισαγωγές / εξαγωγές, κυρίως δολάριο Η.Π.Α.). Η διαχείριση των συναλλαγµατικών κινδύνων αντιµετωπίζεται µε τη χρήση φυσικών αντισταθµιστικών µέσων και µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. Ειδικότερα, η πρακτική που ακολουθείται σήµερα από τον Όµιλο είναι η φυσική αντιστάθµιση (δανεισµός στο ξένο νόµισµα) των κινδύνων που απορρέουν από εµπορικές απαιτήσεις σε συνάλλαγµα και η χρήση προθεσµιακών συµβολαίων για την αντιστάθµιση κινδύνων που προκύπτουν από εµπορικές υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα. Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις µεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR ή LIBOR) όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισµό. Η ιοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν κρίνονται σηµαντικοί. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνάρτηση µε τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό ο Όµιλος είναι πιθανό να συνάπτει συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και άλλα παράγωγα προϊόντα επιτοκίων. Κίνδυνος διακύµανσης τιµών προϊόντων Όπως είναι η πρακτική στον κλάδο εµπορίας πετρελαιοειδών, τόσο οι αγορές όσο και οι πωλήσεις προϊόντων πετρελαίου τιµολογούνται µε βάση τις ηµερήσιες τιµές που ισχύουν για την περιοχή (Platts Med). Ως εκ τούτου στον βαθµό που η ΕΛΙΝΟΙΛ τηρεί κάποια λειτουργικά αποθέµατα εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των εµπορεύσιµων αγαθών από τις καθηµερινές διακυµάνσεις στις τιµές αναφοράς Platts. Η διαχείριση κινδύνου ζηµιών λόγω µελλοντικών διακυµάνσεων στις τιµές γίνεται µέσω προθεσµιακών συµβολαίων (παραγώγων) πώλησης προϊόντων πετρελαίου. Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνου συµπεριλαµβάνουν χρηµατιστηριακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (ICE futures), εξωχρηµατιστηριακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώµατα προαίρεσης. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Οµίλου και, όπου κρίνεται απαραίτητο, ζητούνται επιπλέον εγγυήσεις για εξασφάλιση της πίστωσης. Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών. 5

6 Κίνδυνος Ρευστότητας Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας µε την συνεχή παρακολούθηση των χρηµατοροών του. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Ο Όµιλος έχει σηµαντικές αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις για να καλύψει οποιαδήποτε πρόσκαιρη ανάγκη σε ρευστά διαθέσιµα. Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Οι συναλλαγές της εταιρίας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του.λ.π. 24, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: Πωλήσεις αγαθών και παροχή Υπηρεσιών Αγορές αγαθών και Λήψη υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις α) Θυγατρικές 1/1-30/06/2008 1/1-30/06/ /6/ /6/2008 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ,14 0, , ,69 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ ,26 0, , ,41 ΕΛΙΝ ΝΕ , , , , , , , ,96 β) Συγγενείς ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε , , ,24 0,00 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ ,42 0, ,49 0, , , ,73 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,96 γ) Αµοιβές µελών διοικήσεως και διευθυντικών στελεχών 0,00 490,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,96 Τα έσοδα που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν κυρίως πωλήσεις προϊόντων της εταιρίας (καυσίµων και λιπαντικών) προς τις θυγατρικές της και λοιπές συνδεδεµένες, καθώς και παροχή υπηρεσιών διοικητικής λογιστικής υποστήριξης, ενώ οι αγορές αφορούν λήψη υπηρεσιών µεταφορικού έργου. Κηφισιά, 27 Αυγούστου

7 Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Προς τους Μετόχους της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 30 ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («ΛΠ 34»). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συµπέρασµα επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση No 5, που παρατίθεται στην Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για ορισµένες χρήσεις, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση σε σχέση µε το θέµα αυτό. 7

8 Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Θ. Φιλίππου Α.Μ. ΣΟΕΛ Σ.Ο.Λ.Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Φωκίωνος Νέγρη Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 8

9 Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 27 η Αυγούστου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ Α.. Τ. ΑΕ Α..Τ. Ρ Α..Τ. Χ Α..Τ. Φ Αρ.αδείας Ο.Ε.Ε

10 Καταστάσεις Αποτελεσµάτων 1/1-30/6 O Οµιλος 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 Β' Τρίµηνο 2008 Β' Τρίµηνο /1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 Β' Τρίµηνο 2008 B'Τρίµηνο 2007 Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) , , , , , , , ,29 Κόστος πωλήσεων , , , , , , , ,18 Μικτά κέρδη , , , , , , , ,11 Άλλα έσοδα , , , , , , , ,27 Έξοδα διοικήσεως , , , , , , , ,81 Έξοδα διαθέσεως , , , , , , , ,58 Άλλα έξοδα , , , , , , , ,10 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , , , , , , , ,93 Αποσβέσεις , , , , , , , ,04 Η Εταιρία Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσµάτων , , , , , , , ,11 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) , , , , , , , ,09 Κέρδη από πώληση θυγατρικών 0, ,79 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Κέρδη/(ζηµίες) από συµµετοχή σε συγγενείς , , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρου , , , , , , , ,20 Φόρος Εισοδήµατος , , , , , , , ,04 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες , , , , , , , ,24 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) , , , , , , , ,24 Αποδιδόµενο σε: Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας , , , ,03 ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 7, , , , ,03 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (σε ευρώ) Βασικά -0,0163-0,1460-0,0026-0,1927 0,0068-0,1540-0,0059-0,1767 Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 14 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 10

11 Ισολογισµοί της 30 ής Ιουνίου Ο Όµιλος Η Εταιρία 30/6/ /12/ /6/ /12/2007 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια , , , ,69 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,99 Επενδύσεις σε θυγατρικές 0,00 0, , ,00 Επενδύσεις σε συγγενείς , , , ,00 Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , , , , , ,94 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , , , ,22 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις , , , ,57 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,15 Ταµιακά ιαθέσιµα και ισοδύναµα , , , , , , , ,61 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,55 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους µ ετόχους της µητρικής: Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Υπέρ το άρτιο , , , ,00 Λοιπά αποθεµατικά , , , ,76 Αποτελέσµατα εις νέον , , , , , , , ,55 ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης , , , ,55 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια , , , ,00 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,32 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , , , ,37 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους , , , , , , , ,93 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια , , , ,30 Προµηθευτές , , , ,43 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,81 Yποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος 0, ,53 0, , , , , ,07 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,00 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , , , ,55 Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 14 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 11

12 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1/1-30/6 Ο Όµιλος Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Καθαρή Θέση Μετόχων ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπο την 01/01/ , , , , ,35 141, ,15 Μερίσµατα πληρωθέντα , , ,00 Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου (01/01-30/06/2007) , , ,17 Απόκτηση µετοχών θυγατρικής 9,25 102,55 111,80-141,80-30,00 Υπόλοιπο την 30/06/ , , , , ,98 0, ,98 Υπόλοιπο την 01/01/ , , , , ,73 0, ,73 Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου (01/01-30/06/2008) , ,10 0, ,10 Υπόλοιπο την 30/06/ , , , , ,63 0, ,63 Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Η Εταιρία Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/ , , , , ,46 Mερίσµατα πληρωθέντα , ,00 Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου (01/01-30/06/2007) , ,18 Υπόλοιπο την 30/06/ , , , , ,28 Υπόλοιπο την 01/01/ , , , , ,55 Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου (01/01-30/06/2008) , ,09 Υπόλοιπο την 30/06/ , , , , ,64 Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 14 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 12

13 Καταστάσεις Ταµιακών Ροών 1/1-30/6 Λειτουργικές δραστηριότητες Ο Όµιλος Η Εταιρία 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων , , , ,91 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις , , , ,30 Προβλέψεις , , , ,00 Συναλλαγµατικές διαφορές , , , ,00 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας , , , ,89 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,64 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων , , , ,93 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , , , ,01 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , , , ,84 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , , , ,85 Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,95 Επενδυτικές δραστηριότητες Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ επενδύσεων 0, ,07 0, ,00 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00-30,00 0,00 0,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,77 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων , , , ,60 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,78 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,61 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια , , , ,98 Εξοφλήσεις δανείων ,85 0, ,85 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,98 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) , , , ,36 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , , , ,53 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , , , ,17 Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 14 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 13

14 Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 30 ης Ιουνίου Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο Η µητρική εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δραστηριοποιείται στην εµπορία υγρών καυσίµων και λιπαντικών και στην εµπορία και επεξεργασία στερεών καυσίµων. Η εταιρία έχει τη µορφή της Ανωνύµου Εταιρίας και η έδρα της είναι στο ήµο Κηφισιάς επί της οδού Πηγών 33, Τ.Κ , το site είναι και οι µετοχές είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις ατοµικές καταστάσεις της εταιρίας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ» καθώς και των θυγατρικών της, που µαζί αναφέρονται ως όµιλος και ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Οι ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας στις 27 Αυγούστου Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ. 2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για το χρονικό διάστηµα από έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και σηµειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31 εκεµβρίου Έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2007, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1 η Ιανουαρίου 2008, αναφορά των οποίων γίνεται παρακάτω. Οι ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό κόστος. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Έχει γίνει έκδοση νέων ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: Τροποποίηση του.λ.π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το τροποποιηµένο.λ.π.1, βασικά, 14

15 αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόµησης στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. Αντικατάσταση του.λ.π.23 «Κόστος ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την άµεση αναγνώριση στα έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών στοιχείων. Με δεδοµένο ότι η εφαρµογή του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ, οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας δεν θα επηρεαστούν. Αντικατάσταση του.π.χ.π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για επιχειρηµατικές συνενώσεις, µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2009. Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα έχει επίδραση στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως ο Όµιλος δεν προτίθεται να προβεί σε νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου, (η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχοµένως προβεί, πριν της ηµεροµηνία της υποχρεωτικής ισχύος του..π.χ.π 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το.Π.Χ.Π.8 αντικαθιστά το.λ.π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που επιφέρει το πρότυπο, είναι η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα επιµέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των εσωτερικών αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό αναµένεται να έχει κάποια επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και ο όµιλος δεν έχει ακόµη αξιολογήσει πλήρως το µέγεθος αυτής της επίδρασης. ιερµηνεία 11 «.Π.Χ.Π 2 Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου» (σε εφαρµογή από την 1 η Μαρτίου 2007). Η διερµηνεία αυτή διασαφηνίζει το χειρισµό όπου υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης, διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δε θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης του ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε ισχύ, για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008. Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες 15

16 για το λογιστ ικό χειρισµό, εκ µέρους του παραχωρησιούχου, συµφωνιών παραχώρησης, από το δηµόσιο προς τον ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. ιερµηνεία 13, «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για ετήσιες λογ ιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008. Η διερµηνεία αυτή περιγράφει το λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης που µια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία (ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο µέλλον, µε τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. ιερµηνεία 14, «.Λ.Π.19- Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008. Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της επιστροφής χρηµάτων ή µειώσεων σε µελλοντικές εισφορές, πώς µια ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα µείωσης µελλοντικών καταβολών και πότε µια ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να δηµιουργήσει υποχρέωση σε προγράµµατα καθορισ µένων παροχών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 3. Ενοποίηση Θυγατρικές: Είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την µητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος. Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, ή των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν ή των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά (υποαξία) καταχωρείται άµεσα στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα. ιεταιρικές συναλλαγές ιεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την µητρική εταιρία του Oµίλου. 16

17 Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό από 20% έως 50%, ασκεί σηµαντική επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Με βάση αυτή τη µέθοδο, η συµµετοχή σε συγγενή εταιρία καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον της µεταβολής του ποσοστού συµµετοχής στην καθαρή θέση µετά την αρχική ηµεροµηνία κτήσεως, µείον τυχόν προβλέψεις για αποµείωση αξίας. Το µερίδιο του Οµίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την απόκτηση καταχωρείται στ αποτελέσµατα. Στην περίπτωση που το µερίδιο του οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς εξισωθεί µε το δικαίωµα συµµετοχής στην συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζηµιές, µε εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς. Απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του οµίλου και των συγγενών διαγράφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στις συγγενείς. Απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όµιλο. Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις απλές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Οι εταιρίες του Οµίλου µε έδρα επί της οδού Πηγών 33, Κηφισιά- είναι οι εξής: 30/6/ /12/2007 α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Αντικείµενο εργασίας % συµµετοχής % συµµετοχής Άµεση Έµµεση Σύνολο Άµεση Έµµεση Σύνολο ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ Εµπορία καυσίµων Μητρική Μητρική Ολική Ενοποίηση 2 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ Μελέτη-Κατασκευή τεχνικών έργων Εκµετ/ση πρατηρίων 99,95% 0,05% 100% 99,95% 0,05% 100% Ολική Ενοποίηση 3 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ υγρών καυσίµων 99,98% 0,02% 100% 99,98% 0,02% 100% Ολική Ενοποίηση ιαχείριση εµπορικών 4 ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ πλοίων 99,999% 0,001% 100% 99,999% 0,001% 100% Ολική Ενοποίηση Παραγωγή -εµπορία 5 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ βιοκαυσίµων 37% 0% 37% 37% 0% 37% Καθαρή Θέση Σηµειώνεται ότι στις πραγµατοποιήθηκε η πώληση ποσοστού 63% της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ. Μέχρι την η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, και έκτοτε ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Το κέρδος που προέκυψε από την πώληση ποσοστού 63% της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, αναλύεται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Εσοδα από την πώληση του 63% της θυγατρικής , ,00 Κόστος επένδυσης που πωλήθηκε ,00 Αναλογία 63% επί της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού & υποχρεώσεων της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ,21 0,00 Κέρδος προ φόρων από την πώληση της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ , ,00 17

18 Το σύνολο του τιµήµατος καταβλήθηκε σε µετρητά. Η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ κατά την ηµεροµηνία πώλησης ποσοστού 63%, έχει όπως παρακάτω: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 63% ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών , ,08 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , ,10 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,65 Αποθέµατα , ,68 Απαιτήσεις , ,20 Υποχρεώσεις , ,74 ανεισµός , ,71 Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης , , , ,21 Για τις ανάγκες κατάρτισης της κατάστασης ταµειακών ροών, η ταµειακή εισροή από την πώληση του ποσοστού 63% της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, αναλύεται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Μετρητά που εισπράχθηκαν , ,00 Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών που πωλήθηκαν ως µέρος των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Ταµειακή εισροή από την πώληση της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ,93 0, , ,00 18

19 4. Πληροφόρηση κατά τοµ έα δραστηριότητας Ο όµιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα: α) στην εµπορία υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς. β) στην εµπορία λιπαντικών εσωτερικής αγοράς. γ) στην εµπορία και επεξεργασία στερεών καυσίµων. δ) στην εµπορία λιπαντικών πλοίων (marine) και ε) στη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Σηµειώνεται ότι επειδή οι τοµείς β), γ), δ) και ε) δεν πληρούν τα κριτήρια του.λ.π. 14 για την ξεχωριστή παρουσίασή τους, ενσωµατώνονται στον τοµέα α) ο οποίος σε ποσοστό υπερβαίνει το 90% του οµίλου. Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της εταιρίας και του οµίλου κατά τις περιόδους που έληξαν την 30 Ιουνίου 2008 και 30 Ιουνίου 2007, αναλύεται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 Καύσιµα Εσωτερικής Αγοράς , , , ,85 Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς , , , ,35 Στερεά Καύσιµα , , , ,84 Λιπαντικά πλοίων (MARINE) , , , ,32 Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων , ,38 0,00 0,00 ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών & συναφείς δραστηριότητες 0, ,53 0,00 0,00 ιάφορα , , , , , , , ,39 Το κόστος πωληθέντων της εταιρίας και του οµίλου κατά τις περιόδους που έληξαν την 30 Ιουνίου 2008 και 30 Ιουνίου 2007 αναλύεται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 Καύσιµα Εσωτερικής Αγοράς , , , ,62 Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς , , , ,73 Στερεά Καύσιµα , , , ,79 Λιπαντικά πλοίων (MARINE) , , , ,33 Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων , ,77 0,00 0,00 ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών & συναφείς δραστηριότητες 0, ,21 0,00 0,00 ιάφορα , , , , , , , ,18 19

20 Τα αποθέµατα της εταιρίας και του οµίλου την 30/6/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα, αναλύονται όπως παρακάτω: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 30/6/ /12/ /6/ /12/2007 Καύσιµα Εσωτερικής Αγοράς , , , ,43 Λιπαντικά Εσωτερικής Αγοράς , , , ,33 Στερεά Καύσιµα , , , ,77 Λιπαντικά πλοίων (MARINE) , , , ,32 ιάφορα , , , , , , , ,22 Σηµειώνεται ότι τόσο στον κύκλο εργασιών των καυσίµων εσωτερικής αγοράς, όσο και στο κόστος πωληθέντων, περιλαµβάνεται αξία του Ε.Φ.Κ. πετρελαιοειδών προϊόντων συνολικού ποσού χιλ. ευρώ (2007: χιλ. ευρώ). Σηµειώνεται επίσης ότι στα αποθέµατα της 30/6/2008 περιλαµβάνεται ποσό ,61 ευρώ που αφορά προπληρωθέντες δασµούς καυσίµων (31/12/2007: ,28 ευρώ). 5. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρία και τις εταιρίες του οµίλου έχουν όπως παρακάτω: ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 2 2 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 5 3 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 2 4 ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 2 5 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 2 Για το ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις, επειδή η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών του οµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές. 20

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005)

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση, για την οικονοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 280-17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα