ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν."

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να υ οβάλλουµε ρος έγκρισή σας τις ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της τεσσαρακοστής εταιρικής χρήσεως, ου καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ό ως αυτά ισχύουν καθώς και την αρούσα έκθεση, για την χρήση ου έληξε την 31 η εκεµβρίου ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ o ΚΤΙΡΙΑ Στα κτίρια δεν ραγµατο οιήθηκαν ροσθήκες εντός της χρήσεως o ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Στα µηχανήµατα η αύξηση κατά 127 χιλ. ευρώ ερί ου οφείλεται σε: Αγορά ραούλων µηχανών αραγωγής κατά 53 χιλ. ευρώ Αγορά και το οθέτηση µίας γεφυρο λάστιγγας βάρους 70 τόννων αξίας 36 χιλ. ευρώ ερί ου Αγορά ενός ύργου ψύξεως στην νέα µονάδα της εταιρίας αξίας 10 χιλ.ευρώ ερί ου Κατασκευή και το οθέτηση συστήµατος οσµώσεως του νερού ε ένδυσης ύψους 13 χιλ. ευρώ ερί ου Αγορά και το οθέτηση τεσσάρων (4) αντλητικών συγκροτηµάτων αξίας 5 χιλ.ευρώ Αγορά ενός αεροσυµ ιεστή αξίας 10 χιλ.ευρώ ερί ου o ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Στα µεταφορικά µέσα η Εταιρία έκανε ε ενδύσεις 28 χιλ. ευρώ ου αφορούσαν ανα ροσαρµογές και βελτιώσεις σε φορτηγά της Εταιρίας. o ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Στον λογαριασµό «Ε ι λα & Λοι ός Εξο λισµός» έγιναν αγορές ύψους 6,5 χιλ. ευρώ ερί ου ου αναλύεται σε αγορές Η/Υ και εκτυ ωτών για τα γραφεία της Εταιρίας και του Υ οκαταστήµατος στο Αιγάλεω καθώς και σε λοι ό εξο λισµό των γραφείων. ΙΙ.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Οι α οσβέσεις της χρήσεως ανήλθαν σε 794 χιλ. ευρώ α ό τις ο οίες 570 χιλ. ευρώ ερί ου ε ιβάρυναν το κόστος αραγωγής και το υ όλοι ο οσό ύψους 224 χιλ. ευρώ ε ιβάρυνε το λειτουργικό κόστος. Β.ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Κατά την χρονική ερίοδο 1/1-31/12/2007 η εταιρία ραγµατο οίησε ε ενδύσεις ύψους 162 χιλ. ευρώ ερί ου ό ως ο ακόλουθος ίνακας, ε ενδύσεις ου ολοκληρώθηκαν το 2007 και αναµένεται να λειτουργήσουν αραγωγικά εντός του ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν

2 Εγκαταστάσεων 127 Μέσα Μεταφοράς 28 Έ ι λα & Λοι ός Εξο λισµός 6,5 ΣΥΝΟΛΟ 161,5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Οι συµµετοχές της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 AΛΜΕ ΑΕΒΕ* 61,29 2 EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕΒΕ 12,30 ΣΥΝΟΛΟ *Με την ως άνω εταιρία συντάσσει ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Γ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρίας στα τέλη του 2007 ανήλθε σε ευρώ α ό ευρώ το Τα α οθέµατα ανέρχονται σε ήτοι 43,30% του κυκλοφορούντος ενεργητικού και τα υ όλοι α ελατών και λοι ών χρεωστών ανέρχονται σε ήτοι 50,73 %. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Στην χρήση 2007 δεν υ ήρξε καµµία αλλαγή στο ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας το ο οίο ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,45 ευρώ έκαστη. Η Καθαρή Θέση της Εταιρίας µειώθηκε κατά ευρώ. Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ o ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Στις Μακρο ρόθεσµες Υ οχρεώσεις αρουσιάζεται αύξηση ύψους ευρώ ου οφείλεται στην σύναψη κοινών οµολογιακών δανείων. o ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Οι βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις ανέρχονται σε ευρώ α ό τις ο οίες το οσό των ήτοι οσοστό 99,21 % αφορά υ οχρεώσεις ρος ροµηθευτές και το υ όλοι ο ευρώ αφορά φόρους ληρωτέους και χορηγήσεις τρα εζών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κατά την χρήση 2007 η εταιρία συνέχισε την αραγωγή και εµ ορία χαλυβδοσωλήνων µορφής. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε ευρώ αρουσιάζοντας αύξηση 5,78 % σε σχέση µε το Το κόστος ωλήσεων αρουσίασε αύξηση 15,73 % α ό το 2006 σε ευρώ το 2007.Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αρέµειναν στα ίδια ε ί εδα µε το ροηγούµενο έτος αρουσιάζοντας µία αύξηση α ό ευρώ το 2006 σε το 2007 ενώ τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης αυξήθηκαν σε οσοστό ερί ου 7,80 % α ό το 2006 σε το Η εταιρία κατά την χρήση 2007 αρουσίασε ζηµίες ρο φόρων ύψους ευρώ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Παραθέτουµε ίνακα ανάλυσης του κύκλου εργασιών για τα έτη και οσοστιαία µεταβολή τους: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΞΙΑ (σε χιλ. ) ΑΞΙΑ (σε χιλ. ) Εµ ορεύµατα ,01% - 2 -

3 Προϊόντα Έτοιµα & ,04% Ηµιτελή Λοι ά Α οθέµατα & ,79% Πωλήσεις Α Υλών & Α οζηµιώσεις ΣΥΝΟΛΟ ,78% Α ό τον ως άνω ίνακα αρατηρείται αύξηση στον κύκλο εργασιών έναντι της χρήσης 2006 κατά 5,78 %. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας την χρήση 2006 αυξήθηκε κατά 5,78 % σε σχέση µε το Το µικτό εριθώριο κέρδους της Εταιρίας κινήθηκε στο 7,44 % ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σύµφωνα µε τον ενο οιηµένο Ισολογισµό µε την κατά οσοστό 61,29 % θυγατρική εταιρία ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της , το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται σε ευρώ έναντι το 2006.Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου ανέρχονται σε το 2007 α ό το 2006, αρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2,88% ου οφείλεται στην αύξηση του Μ.Κ. της θυγατρικής ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ ου εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε εντός της χρήσεως. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ο Ενο οιηµένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4% σε ευρώ α ό ευρώ το Ο Όµιλος αρουσίασε ζηµίες ρο φόρων ευρώ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, ου α εικονίζουν την οικονοµική θέση της Εταιρίας & του Οµίλου για την χρήση 2007 είναι: ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ρευστότητας Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυ ρόθεσµες Υ οχρεώσεις 2,07 3,60 2,13 3,61 Α οδοτικότητας Κέρδη Χρήσεως µετά α ό φόρους Ίδια Κεφάλαια 8,54 0 8,71 0 ανειακής Ε ιβάρυνσης (1) Σύνολο Υ οχρεώσεων Ίδια Κεφάλαια 1,64 1,82 1,91 1,83 ανειακής Ε ιβάρυνσης (2) Σύνολο Υ οχρεώσεων ΕΒΙTDA 11,71 1,63 11,87 1,51-3 -

4 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11 α Ν.3371/2005 Η αρούσα ε εξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ρος την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας εριέχει αναλυτικές ληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της αραγράφου 1 του άρθρου 11 α του Ν.3371/2005 (Α) ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε έντε εκατοµµύρια ε τακόσιες δεκα έντε χιλιάδες ( ) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα εκατοµµύρια εφτακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα έντε λε τών (0,45) του ευρώ η κάθε µία. Το σύνολο των µετοχών είναι µε δικαίωµα ψήφου και είναι εισηγµένες ρος δια ραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η ιδιότητα του µετόχου συνε άγεται την νόµιµη, αυτοδίκαιη και χωρίς εριορισµό άσκηση όλων των δικαιωµάτων και την ανάληψη όλων των υ οχρεώσεων ου ηγάζουν α ό την νοµοθεσία των ανωνύµων Εταιριών, τις διατάξεις του αρόντος καταστατικού τις α οφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων και τις α οφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Ειδικότερα i)οι κ.κ. µέτοχοι ( φυσικά και νοµικά ρόσω α) ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε την διοίκηση της Εταιρίας µόνον µέσα α ό την Γενική Συνέλευση ii)κάθε µετοχή αρέχει το δικαίωµα µίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. iii)κάθε µέτοχος ο ουδή οτε αν κατοικεί ή διαµένει, υ άγεται στην Ελληνική Νοµοθεσία και θεωρείται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ό ου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να τον γνωστο οιεί στην Εταιρία και iv)οι µέτοχοι, ό ως και οι καθολικοί και εδικοί διάδοχοί τους, σε καµία ερί τωση δεν µ ορούν να ροκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ο οιασδή οτε εταιρικής εριουσίας ή των βιβλίων της, την διανοµή ή εκκαθάρισή της ούτε και να αναµιχθούν στην διοίκηση αυτής έραν των αναγνωριζοµένων τους α ό το καταστατικό δικαιωµάτων τους υ οχρεούµενοι να συµµορφώνονται ρος τις α οφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ιοικητικού Συµβουλίου. Περαιτέρω κάθε µετοχή αρέχει: o ικαίωµα ε ί του µερίσµατος α ό τα Ετήσια κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην Νοµοθεσία και το Καταστατικό o Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς µετά το έρας της Εκκαθάρισης και του υ όλοι ου ροϊόντος εκκαθαρίσεως της εταιρικής εριουσίας κατά τον λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. o Το δικαίωµα ροτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών o Το δικαίωµα λήψης αντιγράφων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων Ορκωτών Λογιστών και του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας o Το δικαίωµα συµµετοχής µετά ψήφου στην Γενική Συνέλευση, το ο οίο εξειδικεύεται σε δικαιώµατα νοµιµο οίησης, αρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, υ οβολής ροτάσεων σε θέµατα της ηµερησίας διατάξεως καταχώρηση των α όψεων στα ρακτικά. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά την διάρκεια της Εκκαθάρισης. Ακόµη µέτοχοι ου εκ ροσω ούν το 1/20 ή 1/3 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα µειοψηφίας ου ροβλέ ει ο νόµος και το καταστατικό της Εταιρίας. (B) Περιορισµοί στην µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας Η µεταβίβαση των µετοχών γίνεται ό ως ορίζει ο νόµος και δεν υφίσταται εκ του καταστατικού της εριορισµοί στην µεταβίβασή τους, δεδοµένου ότι ρόκειται για άυλες µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.Α

5 (Γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π..51/1992 Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά ρόσω α) ου κατέχουν άµεσα ή έµµεσα οσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών της, σύµφωνα, µε τις α ό 28/09/2007 ε ιστολές τους βάσει του Ν.3556/2007, αρατίθενται στον κάτωθι ίνακα: ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Είδος Συµµετοχής Αριθµός Μετοχών Αριθµός ικαιωµάτων Ψήφου Ποσοστό (%) ικαιωµάτων Ψήφου Άµεσα ,84% Έµµεσα ,51% Σύνολο ,35 % ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ Άµεσα ,33% Έµµεσα Σύνολο ,33% ( ) Μετοχές αρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές ου αρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. (Ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν ροβλέ ονται στο καταστατικό εριορισµοί του δικαιώµατος ψήφου ου α ορέουν α ό τις µετοχές της. (ΣΤ) Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας εν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύ αρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι ο οίες συνε άγονται εριορισµούς στην µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου ου α ορρέουν α ό τις µετοχές της. (Ζ) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών.σ. και τρο ο οίησης καταστατικού Οι κανόνες ου ροβλέ ει το Καταστατικό της Εταιρίας για τον διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της και την τρο ο οίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφορο οιούνται α ό τα ροβλε όµενα στον Κ.Ν.2190/1920. (Η) Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων µετοχών ή αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920 o Αφού ροηγηθεί σχετική α όφαση α ό την Γ.Σ. των µετοχών το.σ. έχει δικαίωµα µε α όφαση της λειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των µελών του να αυξάνει το κεφάλαιο µε έκδοση νέων µετοχών. Το οσό της αυξήσεως δεν µ ορεί να υ ερβεί το οσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ου έχει καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψεως της σχετικής α όφασης. Η ανωτέρω εξουσία του.σ. µ ορεί να ανανεώνεται α ό την Γ.Σ. για χρονικό διάστηµα ου δεν ξε ερνάει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση. o Αγορά ιδίων µετοχών µ ορεί να γίνει µε εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των µετόχων και δεν µ ορεί, βάσει του νόµου να υ ερβεί το 10% των υφιστάµενων µετοχών. (Θ) Σηµαντικές συµφωνίες ου τίθενται σε ισχύ, τρο ο οιούνται ή λήγουν σε ερί τωση αλλαγής ελέγχου κατό ιν δηµόσιας ρότασης εν υφίστανται συµφωνίες, ου τίθενται σε ισχύ, τρο ο οιούνται ή λήγουν σε ερί τωση αλλαγής ελέγχου κατό ιν δηµόσιας ρότασης

6 (Ι) Συµφωνίες µε µέλη του.σ. Στα µέλη του.σ. µ ορεί να χορηγηθεί α οζηµίωση της ο οίας το οσό ορίζεται α ό την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε ειδική αναφορά ως ξεχωριστό θέµα της ηµερησίας διατάξεως. Κάθε άλλη αµοιβή ή α οζηµίωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την Εταιρία µόνο αν εγκριθεί µε α όφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τέλος σας αρακαλούµε κύριοι Μέτοχοι ό ως εγκρίνετε τις υ οβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας & του Οµίλου ό ως ε ίσης και τις Εκθέσεις ιαχείρησης της Εταιρίας και του Οµίλου για τα ε ραγµένα της χρήσης 2007 και την ε εξηγηµατική Έκθεση του άρθρου 11 α του Ν.3371/2005 ό ως αυτό τρο ο οιήθηκε και ισχύει και να α οφασίσετε σχετικά ε ί των λοι ών θεµάτων της Ηµερησίας ιάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Οινόφυτα Βοιωτίας, 20 Μαρτίου 2008 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - 6 -

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως επισυνάπτουµε πλήρη ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα.π.χ.π. και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 7852901000 (Πρώην: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2014 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα