ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,31

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31"

Transcript

1 METLIFE ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α.Μ.Α.Ε /06/Β/92/10 Γ.Ε.Μ.Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά σε EURO κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά σε EURO προηγουμένης χρήσεως 2013 Ποσά σε EURO Ποσά σε EURO Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Κλειόμενης Προηγουμένης Κτήσεως Αξία Κτήσεως Αξία Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Εξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκ/σεως , ,69 1, , ,69 1,07 2. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης , , , , , ,28 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο , , , , , ,35 ( Ονομ/κές Mετοχές των 3,00 EURO έκαστη) 1. Καταβλημένο , , , ,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Ενσώματες ακιν/ποιήσεις ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 3. Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων , , , ,32 605, ,88 1. Τακτικό αποθεματικό , ,34 5. Μεταφορικά μέσα 1.173, ,87 0, , ,87 0,01 3. Ειδικά αποθεματικά , ,36 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , , , , , , , , , , , , ,48 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , , , , ,48 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων εις νέο άρ.72 Ν.4172/ , ,94 III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέο ( ,78) (38.683,30) Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων ( ,43) ( ,13) 7α. Δοσμένες εγγυήσεις 1.732, , , , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , , , ,21 (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) (AI+AIV+AV) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες ,00 0,00 λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,42 Μείον:Προβλέψεις 0, ,00 0,00 0,00 2. Λοιπές προβλέψεις ,64 0, Χρεώστες διάφοροι , , Λογ/σμοί διαχειρίσεως , ,42 προκαταβολών και πιστώσεων 0, , , ,88 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ III. Χρεώγραφα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2. Ομολογίες αλλοδαπών δανείων , ,50 3. Λοιπά Χρεóγραφα (Μερίδια Α/Κ) , ,62 1. Προμηθευτές , , , ,12 2α. Επιταγές Πληρωτέες 438,71 0,00 5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη , ,13 IV. Διαθέσιμα 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , ,61 1. Ταμείο 152,68 97,78 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις , ,68 3α. Καταθέσεις όψεως , , Μερίσματα Πληρωτέα , Πιστωτές διάφοροι , , , ,21 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) , ,10 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,21 (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα , ,58 1. Έξοδα επομένων χρήσεων 6.373,11 0,00 Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Παθητικού (Δ2) , ,58 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.296, ,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού 9.073, ,43 Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού (Ε1) , ,43 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,31 (Β+Γ+Δ+Ε) (Α+Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως , ,59 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως , , , , , ,59 KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ-31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε EURO κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά σε EURO προηγουμένης χρήσεως 2013 Ποσά σε EURO κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά σε EURO προηγουμένης χρήσεως 2013 Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜEΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ακαθάριστα Εσοδα Διαχείρισης Α/Κ , ,51 Μείον: Εξοδα λειτουργίας παραγωγής , ,08 (Δαπάνες Διαχ. Α/Κ) Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρησεως ,12 (38.683,30) Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,43 Υπολοιπο Κερδών/(ζημιών) προηγούμενων ,5 ( ,13) χρήσεων Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.616, ,39 Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ( ,97) Σύνολο : , ,82 Αποθεματικά προς διάθεση 0, ,40 Σύνολο: , ,97 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος ,93 0,00 Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2. Αναλογούν Φ.Ε. διανεμ. αφορ. αποθ. άρ.72 Ν.4172/2013 0, , , ,40 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.474, ,64 ΚΕΡΔΟΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟ , , , ,04 Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως ,04 ( ,22) Μερικά Πλέον: 2. Έσοδα χρεoγράφων , ,42 Πλέον: 3. Κέρδος πωλήσεων συμ/χών & χρεογ/φων 4.027,38 170,71 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 285,62 891, , ,73 Μείον: 1. Διαφορές Αποτ. Συμ/χών & Χρ/φων , ,77 2. Έξοδα & Ζημίες Συμ/χών & Χρ/φων 154, ,50 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 433,00 455, , , , ,71 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,44 (99.181,51) 3α. Μέρισμα από κέρδη προηγουμένων χρήσεων ,00 0,00 8. Κέρδη (Ζημίες) εις νέο , ,51 II. Πλέον: Eκτακτα αποτελέσματα 1. Εκτακτα και ανόργανα , ,51 έσοδα ,99 0,00 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων , ,84 Μείον: , ,84 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα , ,89 2. Έκτακτες Ζημιές 0,39 3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 507, , , , , ,21 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ,12 (38.683,30) Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων , ,52 Μείον:Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος ,38 0, ,52 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOTEΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ,12 (38.683,30) Αθήνα, 29η Μαΐου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΑΔΤ ΑΙ ΑΔΤ Ν ΑΔΤ Φ ΑΔΤ ΑΗ ΑΔΕΤ Α' Ταξης Deloitte Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Χατζηπαύλου, Σοφιανός Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» & Καμπάνης Ανων. Εταιρ. Ορκωτών Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελεγκτών & Συμβούλων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ.», ( η «Εταιρεία») οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό Επιχειρήσεων Α.Μ. της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία ΣΟΕΛ Ε 120 αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Μαρούσι Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων

2 METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/10 Γ.Ε.Μ.Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας α. Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Δεν έγινε β. Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως". Δεν έγινε γ. Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση δ. Άρθρο 42β παρ.3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ε. Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Δεν έγιναν. στ. Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

3 Παρ.2. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων α. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις. 2α. Σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού ευρώ 260,49 για υποτίμηση των τοποθετήσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια. 2β. Σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού ευρώ ,93 για υποτίμηση των τοποθετήσεων σε ομολογίες αλλοδαπών δανείων. 3. Αποτίμηση χρεογράφων. Οι τίτλοι των αμοιβαίων κεφαλαίων και των ομολογιών αποτιμήθηκαν στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε η μέση τιμή τους κατά το μήνα Δεκέμβριο β. Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ : Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης,εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4, στοιχείο β, β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. γ) για κάθε κατηγορία παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών. δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια. Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση γ. Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται αα) για κάθε κατηγορία παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων: - η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παρ.4 του άρθρου 43γ -πληροφορίες για την έκταση και την φύση αυτών των μέσων αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παρ.1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία και η εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: - η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των καταλλήλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, - οι λόγοι για την μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί. Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συν/κών διαφορών. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

4 ε. Άρθρο 43 παρ.2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. Δεν έγινε. ζ. Άρθρο 43 παρ. 7 εδαφ.β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. Δεν υπάρχουν αποθέματα. στ. Άρθρο 43 παρ.7 εδάφ.γ : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη. Δεν υπάρχουν αποθέματα. Παρατίθεται σχετικός πίνακας για τη διαφορά της αξίας αποτίμησης και τρέχουσας τιμής αγοράς των κινητών αξιών. ΕΙΔΟΣ Α/Κ METLIFE ALICO ΚΡΑΤ. ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚ. METLIFE ALICO ΕΥΡ/ΚΟ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2014 (ποσά σε ευρώ) ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ (άρ.43 παρ.6ββ) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ) , , ,68 0, , , ,76 260,49 ΣΥΝΟΛΟ , , ,44 260,49 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ BMW 2,125 1/13/15 (XS ) ΤSCOLN 1,25 11/13/17 (XS ) ATLIM 3,375 9/18/17 (XS ) JPM 11/20/16 (XS ) ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (άρ.43 παρ. 6α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ) 3.000, , , , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , ,93 η. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής". Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα γήπεδα & κτίρια.

5 Παρ.3. Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα Εγκαταστάσεως α. Άρθρο 42ε παρ.8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. β. Άρθρο 43 παρ.5 εδάφ.δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν. γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδάφ.ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίσθηκαν. δ. Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ.ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. Δεν υφίσταται. ε. Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ.γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. στ. Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ.α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεις", "Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" & Υπεραξία επιχειρήσεως "GOODWILL". Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. Παρ.4. Συμμετοχές α. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.β :Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Δεν υπάρχουν. β. Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. Δεν υπάρχουν. γ. Άρθρο 43α παρ.1εδάφ.ιε :Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Σύμφωνα με το αρθ. 95 του Ν.2190, κάθε μητρική επιχείρηση που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ταυτόχρονα είναι η ίδια θυγατρική μητρικής επιχείρησης που δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους της ΕΟΚ, απαλλάσσεται από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1, αν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Η απαλλασσόμενη επιχείρηση και, με την επιφύλαξη των άρθρων 97 και 99, όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων, β) Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της προηγουμένης περίπτωσης α και, ενδεχομένως, η ενοποιημένη ετήσια έκθεση διαχείρισης, του μεγαλύτερου συνόλου

6 επιχειρήσεων καταρτίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή κατά τρόπο ισοδύναμο με εκείνο με τον οποίο καταρτίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες εκθέσεις, διαχείρισης. γ) Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της πιο πάνω περίπτωσης α έχουν ελεγχθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που είναι αναγνωρισμένα για τον έλεγχο, αυτό από το δίκαιο που διέπει την επιχείρηση που κατάρτισε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Η Metlife AEΔΑΚ ανήκει στον ευρύτερο Όμιλο της MetLife με έδρα στις ΗΠΑ, που συντάσσει και δημοσιεύει Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια. Παρ.5. Αποθέματα α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Δεν υπάρχουν αποθέματα. β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. Όπως αναλύονται ανωτέρω στην Παρ. 2 α του παρόντος. Παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο α. Άρθρο 43α παρ.1- εδάφ.δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. Κοινές Ονομαστικές Μετοχές. Αριθμός Μετοχών Ονομαστική Αξία (Ευρώ) Συνολική Αξία (Ευρώ) , ,00 β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν εκδόθηκαν μετοχές. γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ε & 42ε παρ.10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα. Δεν εκδόθηκαν. δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιστ : Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν. Παρ.7. Προβλέψεις & Υποχρεώσεις- Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων-εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί- Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη α. Άρθρο 42 ε παρ14 εδάφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43 α παρ.1-ιζ, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

7 Το ύψος της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης που σχηματίστηκε στη χρήση 2014 ανήλθε σε Ευρώ ,58, κατόπιν αναλογιστικής μελέτης Mercer και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως. Το σύνολο της σχηματισμένης υποχρέωσης ανήλθε την 31/12/2014 σε Ευρώ ,00. Πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη ύψους Ευρώ ,64 για δικαστική αποζημίωση που προκύπτει από δικαστική απόφαση για την οποία έχει ασκηθεί έφεση και δεν έχει τελεσιδικήσει. Περιλαμβάνεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. Επίσης πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη για την διαμόρφωση των χώρων στην παλιά έδρα της εταιρείας για την αποκατάσταση αυτών ύψους Ευρώ ,00 η οποία περιλαμβάνεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν. γ1. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ζα : Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί. γ2. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ζα : Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ σε (Ευρώ) Metlife Α.Ε.Α.Ζ. (Προμήθειες πώλησης) : ,06 Metlife Α.Ε.Α.Ζ. (Ασφάλιστρα προσωπικού) : ,73 Metlife Α.Ε.Α.Ζ. (Μισθώματα) : 2.380,58 Μ.ΚΑΝ/ΛΟΣ Χ. ΑΔ/ΔΗΣ Α.Ε. (Προμήθειες πώλησης) : 5.481,04 γ. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. Εντός της χρήσης του 2014 έγινε φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν συμπεριλήφθηκαν στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το μόνο πρόστιμο το οποίο δεν περιλαμβάνεται είναι αυτό για το οποίο κατά την 31/12/2014 εκκρεμούσε η ενδικοφανής προσφυγή που είχε ασκηθεί από την εταιρεία. Η εταιρεία υπάγεται από το 2011 σε φορολογικό έλεγχο από την εταιρεία των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα αρχικά με τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 5 του Ν. 2238/94 και μεταγενέστερα με το άρθρο 65 Α του Ν. 4172/2013. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ΠΟΛ 1159/ , η φορολογική θέση της εταιρείας θεωρείται περαιωμένη εφόσον παρέλθει περίοδος 18 μηνών χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι φορολογικές αρχές μπορούν να επανέλθουν για επανεξέταση - από τη λήψη της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης. Η Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για την χρήση 2013 εκδόθηκε την 09/07/2014.

8 Ο έλεγχος για την χρήση 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, προκύψουν υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Δεν υπάρχουν. ε. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.στ. Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. Δεν υπάρχουν. Παρ.8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί -.Άρθρο 42ε παρ.12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα" & "Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα". 1. Μεταβατικοί Λογαριασμοί του Ενεργητικού Ευρώ α. Έξοδα επόμενων χρήσεων 6.373,11 Η ανάλυση έχει ως ακολούθως: σε ευρώ BLOOMBERG 3.583,31 BARPHONE ΨΗΦΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 902,00 SCHNEIDER ELECTRIC IT GREECE ΑΒΕΕ 114,80 ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε ,00 Ε.Β.Ε.Α. 420,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.373,11 β. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,88 Η ανάλυση έχει ως ακολούθως: σε ευρώ Δ.ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 16,68 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ 1.280,00 Δ.Τ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 9.073,30 ΣΥΝΟΛΟ ,98 2. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού α. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα ,28 Η ανάλυση έχει ως ακολούθως: σε ευρώ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΔΑΚ ,50 METLIFE ΑΕΑΖ (ΕΝΟΙΚΙΑ) 1.223,08 METLIFE ΑΕΑΖ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ,27 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΧΡ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΑΕ 362,88 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,28

9 Παρ.9. Λογαριασμοί Τάξεως -Άρθρο 42ε παρ.11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου 10. Οι λογαριασμοί τάξεως ανέρχονται στο ποσό των ΕΥΡΏ ,79 και αφορούν τις φορολογικές αναμορφώσεις. Η ανάλυση έχει ως ακολούθως: σε ευρώ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ,31 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 507,34 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΙΑΤΡΟΦ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 3.330,75 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 2.963,23 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2.930,65 ΕΞΟΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.620,00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 643,70 ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 553,50 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 410,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 8.097,01 ΑΠΟΣΒ.ΛΟΙΠ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤ ,34 ΠΡΟΒΛ.ΑΠΟΖΗΜ.ΠΡΟΣΩΠ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ,58 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤ.ΚΑΙ ΧΡΕΟ ,42 ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,64 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,79 Παρ.10. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις & Εμπράγματες Ασφάλειες -Άρθρο 42ε παρ.9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. Υπάρχουν δοσμένες εγγυήσεις ύψους Ευρώ 1.732,92 Παρ11. Αμοιβές προκαταβολές & Πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως α. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιγ : όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ 325/1994 Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας. Αμοιβές Οργάνων Διευθύνσεως : Ευρώ ,11. β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. Δεν υπάρχουν. γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). Δεν δόθηκαν.

10 Παρ.12. Αποτελέσματα Χρήσεως α. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15, εδαφ. α'). Έσοδα από παροχή υπηρεσιών : Ευρώ α. Αμοιβή Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων : ,02 β. Προμήθεια Διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων : ,22 γ. Προμήθεια εξαγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων : 5.324,29 ΣΥΝΟΛΟ : ,53 Το σύνολο του κύκλου εργασιών πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. 1. Μέσος Όρος Προσωπικού: Άτομα Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού (Υπαλληλικού) Ευρώ α. Μισθοί : ,66 β. Εργοδοτικές Εισφορές : ,41 γ. Παρεπόμενες παροχές και λοιπά έξοδα: : ,35 δ. Προϋπολογισμένες αμοιβές προσωπικού : ,55 ε. Αποζημιώσεις απολύσεως : ,17 ΣΥΝΟΛΟ : ,14 γ. Άρθρο 42ε παρ.15 εδάφ.β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εσόδων & εξόδων (δηλ. των λογαριασμών "έκτακτα & ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα ). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημιές" & "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α παρ.1 εδάφ.ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς και του Γεν. Λογ. Σχεδίου). Παρατίθεται η σχετική ανάλυση: Ευρώ Γ. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα - Λοιπά ανόργανα έσοδα : ,99 ΣΥΝΟΛΟ : ,99 2. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα -Φορολογικά πρόστιμα-προσαυξήσεις -Καταπτώσεις εγγυήσεων : 6.057, ,09 - Συναλλαγματικές Διαφορές. : 503,93 - Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 440,00 ΣΥΝΟΛΟ ,92 - Κέρδη η ζημίες από εκποίηση Παγίων : 0,39 δ. Άρθρο 42ε παρ.15 εδάφ.β : Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" & "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων". Παρατίθεται η σχετική ανάλυση με βάση τις αναλύσεις των λογαριασμών 82.01, 84 και του Γ.Λ.Σ.

11 1. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Ευρώ - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων : ,34 2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων - Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων : 507,34 ε. Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ. κ : Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο άνευ ΦΠΑ. Ευρώ - Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Για τον φορολογικό έλεγχο Παράγραφος 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας στ. Άρθρο 43α παρ.1. εδάφ.ιζ : Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων εις νέο άρ.72 Ν.4172/2013 Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων ,94 ( ,78) ( ,43) ,74 Στο παραπάνω υπόλοιπο περιλαμβάνεται πιστωτικό υπόλοιπο ,94 το οποίο προέρχεται από το φορολογηθέν αποθεματικό ,40 μείον το φόρο ,46 βάσει του άρ.72 Ν.4172/2013, και το προς διανομή μέρισμα ,00. Την 08 Μαΐου 2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την διάθεση στους μετόχους μερίσματος ποσού ,00 ευρώ από τα κέρδη προηγούμενων ετών ύψους ,51 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν εις νέο με την από Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Επίσης στη ίδια συνεδρίαση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή άδειας μεταβίβασης, προκειμένου να μεταβιβαστούν το σύνολο των μετοχών από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» προς την εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.», υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν οι κατά το νόμο απαιτούμενες άδειες. Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΑΔΤ ΑΙ ΑΔΤ Ν ΑΔΤ Φ ΑΔΤ ΑΗ ΑΔΕΤ Α' Τάξης

12 ΑΞΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ EURO ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 1.173,88 0, , ,87 0, ,87 0,01 2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ , ,22 0, , ,85 0, , ,23 3. ΓΡΑΦΕΙΑ ,04 0, , ,44 0,00 126, , ,93 4. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ,91 0, , ,76 0, ,76 143,15 5. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΠΛΑ ,49 0, , ,99 0,00 138, ,20 18,29 6. ΣΚΕΥΗ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,64 0, , ,73 0, , , ,41 7. ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ,84 0, , ,94 0,00 449, , ,25 8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ,20 255,84 0, , ,24 0, , , ,63 9. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ,70 0, , ,19 0, , , ,34 10.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , ,98 0, ,30 605,44 0, , , ,98 ΣΥΝΟΛΟ , ,04 0, , ,45 0, , , ,22 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ , ,51 0, , ,04 0, , , ,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,55 0, , ,49 0, , , ,61

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, περιόδου 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 AGROLOGY ΠAΠAOIKONOMOY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο AGROLOGY ABEE ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16308/62/Β/87/192 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057431104000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) Πρακτικό Δ.Σ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 6447301000, ΑΡ.Μ.Α.Ε 59041/01AT/Β/95/328, ΑΦΜ:998935256 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ M.A.E. 10807/53/Β/86/94 Α.Φ.Μ. 094129551 ΠPOΣAPTHM A TOY IΣOΛOΓIΣMOY THΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα