ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ Α.Β.Ε.Ε. LUSSILE ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/B/90/059

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ Α.Β.Ε.Ε. LUSSILE ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21075/01/B/90/059"

Transcript

1 ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ Α.Β.Ε.Ε. LUSSILE ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/B/90/059 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της 31 ης εκεµβρίου 2010 (1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 εκεµβρίου 2010). Αθήνα 2011 Σελίδα 1 από 55

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3-5 ηλώσεις Προέδρου & ιευθύνοντος Συµβούλου 6 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 7-8 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 9 Κατάσταση λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσεως 10 Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης 11 Κατάσταση Ταµιακών ροών 12 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 13 1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία Βασικές Λογιστικές Αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοικήσεως ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Αναλύσεις Λογαριασµών ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης 50 7 ιαφορές προσαρµογής µεταξύ ΕΛΠ και ΠΧΠ Σελίδα 2 από 55

3 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας Αφοί Μ. Καµινιώτη Α.Β.Ε.Ε. Lussile επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2010 Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, σας υποβάλλουµε για την κλειόµενη χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010 την ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνει, τις ελεγµένες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις, τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρίας Αφοί Μ. Καµινιώτη Α.Β.Ε.Ε. Lussile χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση των µετόχων για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία και τις µεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης εταιρικής χρήσης (01/01/ /12/2010), σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιµετωπίσει η Εταιρεία στο µέλλον.η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο σύντοµο πλην όµως ουσιαστικό όλες τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρίας Αφοί Μ. Καµινιώτη Α.Β.Ε.Ε. Lussile (εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως«εταιρία». Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της αυτής χρήσης (01/01/ /12/2010) και περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις εν λόγω καταστάσεις καθώς και τις δηλώσεις των µελών του.σ. στην ετήσια οικονοµική έκθεση που αφορά στη χρήση Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 1.1 Σηµαντικά Γεγονότα Χρήσης 2010 Το λιανικό και χονδρικό εµπόριο βρέθηκε και το 2010 στο επίκεντρο της οικονοµικής κρίσης η οποία πλήττει την ελληνική οικονοµία. Η διεθνής οικονοµική ύφεση σε συνδυασµό µε τα χρόνια δηµοσιονοµικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και την εκτόξευση του δηµόσιου χρέους οδήγησαν στη λήψη µέτρων τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση του διαθέσιµου κατά κεφαλήν εισοδήµατος και τη συρρίκνωση της καταναλωτικής δαπάνης. Η εταιρία για την χρήση 2010 είχε ως βασικό άξονα τη µείωση του κόστους λειτουργίας µε έµφαση στα ανελαστικά κόστη, την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη µείωση του κόστους πωληθέντων και την αναδιάρθρωση του παθητικού, σε συνδυασµό πάντα µε την αποτελεσµατικότητα σε επίπεδο πωλήσεων. Την 31η εκεµβρίου 2010 η εταιρεία λειτουργεί ένα σηµαντικό δίκτυο καταστηµάτων στην Ελλάδα. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως η Εταιρία είχε Σελίδα 3 από 55

4 επιχειρήσει στο παρελθόν να διεισδύσει σε αγορές, στο εξωτερικό, ιδρύοντας θυγατρική εταιρεία στην Ρουµανία. Όµως το όλο εγχείρηµα δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα λόγω της κρίσης και η εταιρεία αναγκάστηκε να διακόψει την εκεί δραστηριότητά της. Η εταιρεία αυτή δεν απεικονίζεται (ενοποιήθηκε) στις οικονοµικές καταστάσεις που συντάχτηκαν κατά τα ΠΧΠ για δε την αξία της συµµετοχής ευρώ ,00 και τα έξοδα που διενεργήθηκαν ευρώ ,93 έγινε αποµείωση της αξίας τους και επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα.εξάλλου σύµφωνα µε το ΛΠ 27 οι χρεωστικοί ή συµµετοχικοί τίτλοι της εταιρείας µας δεν διαπραγµατεύονται δηµόσια (σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε εξωχρηµατιστηριακή αγορά που συµπεριλαµβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές). 1.2 Εξέλιξη, Επιδόσεις & Θέση της Εταιρίας Οι κυριότερες µεταβολές επί των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 1/1/2010 1/1/ /12/ /12/2009 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά στοιχεία 8,280, ,554, , Αύλα Πάγια Περιουσιακά στοιχεία 586, , , Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 767, , , Αποθέµατα 4,202, ,529, , Απαιτήσεις κυκλοφορούντος ενεργητικού 5,014, ,941, , ιαθέσιµα 50, , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18,902, ,226, , ,902, ,226, , ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8,716, ,419, , Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6,508, ,240, ,268, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15,224, ,660, , ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 3,677, ,566, , ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 18,902, ,226, , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2010 1/1/ /12/ /12/2009 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Κύκλος εργασιών 10,027, ,129, % Μικτό κέρδος -ζηµία 5,573, ,491, % Κέρδη -ζηµίες προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων 868, ,245, % 1.3 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 1/1/2010 1/1/ /12/ /12/2009 είκτης Γενικής Ρευστότητας ( ιαθέσιµα+απαιτήσεις+αποθέµατα)/βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις είκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους Μικτά κέρδη χρήσεως/καθαρές πωλήσεις χρήσεως 55.58% 41.83% είκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους Αποτελέσµατα πρό φόρων/καθαρές πωλήσεις χρήσεως -1.35% % Σελίδα 4 από 55

5 είκτης δανειακής επιβάρυνσης Ξένα Κεφάλαια/Σύνολο Ενεργητικού 65.58% 64.85% είκτης Οικονοµικής διάρθρωσης Ιδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 24.15% 24.33%. 1.4 Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες Οι µεγαλύτεροι κίνδυνοι που εκτίθεται η εταιρεία είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Η εταιρεία, µετά τις διενεργηθείσες προβλέψεις αποµειώσεων εκτιµά ότι δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, δεδοµένου του ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2010 ολοκλήρωσε το πρόγραµµα εξυγίανσης, διακόπτοντας τη λειτουργία των ζηµιογόνων σηµείων λιανικής πώλησης µε ταυτόχρονη εξυγίανση του πελατολογίου της χονδρικής. Οι πωλήσεις της εταιρείας σε µεγάλο βαθµό είναι λιανικές πωλήσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται στην πλειοψηφία τους τοις µετρητοίς. Παρόλα αυτά ο κίνδυνος ρευστότητας, δεδοµένων των δυσµενών συνθηκών στην οικονοµία, παραµένει σηµαντικός και γι αυτό το λόγο η εταιρεία καταβάλλει σηµαντική προσπάθεια να διατηρεί την ρευστότητα της σε επίπεδα που να καλύπτουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 1.5 Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη Η ιοίκηση της εταιρείας συνεχίζει την επιδίωξη των στρατηγικών της στόχων και για έτος 2011, εξετάζοντας συνεχώς τις ευµετάβλητες συνθήκες της ελληνικής αγοράς έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρµόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στρατηγικές προτεραιότητες και για το 2011 παραµένουν ο εξορθολογισµός του δικτύου πωλήσεων, η αύξηση των µεριδίων αγοράς, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, η ισχυροποίηση της λειτουργικής ταµειακής ροής, η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιµολογιακής πολιτικής.. Η ιοίκηση πιστεύει ακράδαντα την άποψη πως η κρίση έχει ευκαιρίες και όσες επιχειρήσεις τις εκµεταλλευτούν και την ξεπεράσουν αλώβητες, θα έχουν τεράστιες προοπτικές για ένα λαµπρό µέλλον. Ο Πρόεδρος : Γεώργιος Μ Καµινιώτης Ο Αντιπρόεδρος : Αλκιβιάδης Μ.Καµινιώτης Ο ιευθύνων Σύµβουλος : Μιλτιάδης. Καµινιώτης Το µέλος : Ξανθή-Ελένη Καµινιώτη συζ. ηµητρίου Καµινιώτη Το µέλος : Νικόλαος Γ.Καµινιώτης Σελίδα 5 από 55

6 ήλωση Προέδρου και ιευθ.συµβούλου Με την παρούσα βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/ /12/2010, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «Αφοί Μ.Καµινιώτη Α.Β.Ε.Ε. Lussile» κατά την συνεδρίαση της 11 Απριλίου 2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν.2190/1920. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµιακών ροών της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Aναφοράς. Ο Πρόεδρος του.σ. Γεώργιος Μ. Καµινιώτης Σελίδα 6 από 55

7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Αφοί Μ. Καµινιώτη Α.Β.Ε.Ε. Lussile Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Αφοί Μ. Καµινιώτη Α.Β.Ε.Ε. Lussile που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Σελίδα 7 από 55

8 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 εκεµβρίου 2010, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέµατα Έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 1) Η εταιρεία δεν βρίσκεται σε συµµόρφωση για την χρήση 2010 µε έναν από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που προβλέπονται σε οµολογιακή δανειακή σύµβαση ποσού ευρώ ,00, το οποίo µπορεί να αποτελέσει γεγονός καταγγελίας της σύµβασης. 2) Στη συνεχιζόµενη πτώση του τζίρου και την συνακόλουθη συσσώρευση ζηµιών που αποτελούν το 69% της καθαρής θέσης καθώς και την αδυναµία επίτευξης θετικών λειτουργικών ταµιακών ροών.η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας παράγοντας για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας στο µέλλον. Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 5 Μαίου 2011 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Σπυρίδων Γ. Μαρκάκης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ.α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Σελίδα 8 από 55

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜ 31/12/ /12/2009 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 8,280, ,554, Αυλα περιουσιακά στοιχεία 586, , Λοιπά µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 767, , ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9,633, ,681, Αποθέµατα 4,202, ,529, Απαιτήσεις από πελάτες 4,653, ,434, άνεια και λοιπές απαιτήσεις 360, , Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 50, , ,268, ,545, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18,902, ,226, Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο 6,661, ,932, Αποθεµατικά 468, , Αποθεµατικό επανεκτίµησης 4,991, ,991, Zηµίες εις νέο -8,444, ,986, ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,677, ,566, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οµολογιακά δάνεια 7,585, ,600, Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 646, , Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης 479, , Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4, , ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8,716, ,419, ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1,699, ,019, Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα (δάνεια) 4,809, ,220, ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6,508, ,240, ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 18,902, ,226, Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης Σελίδα 9 από 55

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ /1/2010 1/1/ /12/ /12/2009 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 10,027, ,129, Κόστος πωλήσεων -4,453, ,637, ΜΙΚΤΟ (ΚΕΡ ΟΣ/-ΖΗΜΙΑ) 5,573, ,491, Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -958, ,088, Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -4,958, ,172, Λοιπά έσοδα-έξοδα 783, , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡ ΟΣ/-ΖΗΜΙΑ) 440, ,732, Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων -576, , (ΚΕΡ ΟΣ/-ΖΗΜΙΑ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -135, ,397, Αναβαλλόµενος φόρος -321, , Καθαρά (κέρδη/-ζηµίες) από συνεχ/νη δραστ/τα (α) -457, ,255, Βασικά κέρδη (-Ζηµίες) Ανά Μετοχή Αποµειωµένα Κέρδη (-Ζηµίες) Μετά από φόρους ανα µετοχή Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης Σελίδα 10 από 55

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό Τακτικό ιαφορές Αφορολόγητα Αποθεµατικό Σύνολα Ζηµίες Συνολα ιδίων Κεφάλαιο Αποθεµατικό Αναπρ/γης Αποθεµατικά Αναπρ/γης Αποθεµατικών εις νέο Κεφαλαίων Υπόλοιπα κατά τα Ε.Λ.Π. 01/01/09 4,992, , , , , ,687, ,933, Προσαρµογές κατά.π.χ.π ,991, ,991, ,043, ,947, Υπόλοιπα κατά τα.π.χ.π. 01/01/09 4,992, , , , ,991, ,621, ,731, ,881, Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 940, , Ζηµίες χρήσης ,255, ,255, Σύνολα 31/12/09 5,932, , , , ,991, ,621, ,986, ,566, Υπόλοιπα 01/01/10 5,932, , , , ,991, ,621, ,986, ,566, Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 729, , , , Ζηµίες χρήσης , , Υπόλοιπα κατά τα.π.χ.π. 31/12/10 6,661, , , ,991, ,460, ,444, ,677, Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης Σελίδα 11 από 55

12 Λειτουργικές δραστηριότητες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 1/1/2010 1/1/ /12/ /12/2009 Εισπράξεις από απαιτήσεις 12,083, ,443, Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζόµενους -10,467, ,445, Ταµιακές ροές από την άµεση λειτουργική δραστηριότητα 1,615, ,998, Πληρωµές φόρου εισοδήµατος & διαφορών φορολογικού ελέγχου -71, , Πληρωµές στο ηµόσιο και Ασφαλιστικούς οργανισµούς -2,410, ,683, Πληρωµές τόκων -577, , Καθαρές ταµιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1,443, , Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων -40, , Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών,ενσώµατων άυλων παγίων και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 242, Εισπράξεις από τόκους, µερίσµατα των επενδυτικών δραστηρ/των 90, , Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 292, , Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 568, , Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 575, , Πληρωµές για µισθώµατα χρηµατοδοτικών µισθώσεων -15, , Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1,127, , Καθαρή αύξηση (-µείωση) ταµιακών διαθεσίµων χρήσης (α+β+γ) -23, , Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 73, , Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 50, , Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης Σελίδα 12 από 55

13 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ Μ.ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο LUSSILE ιδρύθηκε το 1990 µε µετατροπή υπάρχουσας Ε.Π.Ε. που είχε ιδρυθεί το 1987 (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 254/ ), εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηρούς 13Α Κολωνός και είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων εταιρειών µε ΑΡ.ΜΑΕ 21075/01/Β/90/059.Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως την 31/12/2050. Ι. Αντικείµενο ραστηριότητας H εταιρεία σύµφωνα µε το καταστατικό της δραστηριοποιείται στα εξης αντικείµενα: α) Την κατασκευή πάσης φύσεως ετοίµων ενδυµάτων. β) Την εµπορία ειδών ενδύσεως, συναφών ειδών, καθώς και αθλητικών. γ) Την εισαγωγή ετοίµων ενδυµάτων κτλ. πρώτων υλών και συναφών υλών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία µπορεί: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνιστά µόνη ή και συνεταιριζόµενη µε άλλα πρόσωπα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εταιρίες κάθε είδους και τύπου µε παρεµφερείς ή επενδυτικούς σκοπούς. γ)να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο. δ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία, γραφεία και καταστήµατα OUTLET οπουδήποτε. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. στ) Να παραχωρεί µε σύµβαση δικαιόχρησης (franchisihg) σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάµενες ή συσταθησόµενες στο µέλλον του αυτού ή παρεµφερούς σκοπού, το σύστηµα LUSSILE, το οποίο είναι ένα πρωτότυπο σύστηµα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων στον εµπορικό τοµέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και του οποίου συστήµατος είναι αποκλειστική δικαιούχος της χρήσης και εκµετάλλευσης. ζ) Παροχή υπηρεσιών Λογιστηρίου. Σελίδα 13 από 55

14 ΙΙ. ίκτυο πώλησης Το δίκτυο της εταιρείας αποτελείται από τα εξής σηµεία πώλησης: YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΤΑΙΚΟΥ 7 2 ΑΛΙΜΟΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 41 3 ΒΟΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ ΓΛΥΦΑ Α ΜΕΤΑΞΑ & ΟΥΣΜΑΝΗ 5 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 76 6 Ν..ΙΩΝΙΑ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 269 SHOP IN A SHOP 1 HONDOS ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 4 2 HONDOS ΓΛΥΦΑ Α ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ2 3 HONDOS ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ HONDOS ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΛΟΠΙ Α 8 5 HONDOS ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3 6 HONDOS ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 84 7 ATTIKA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 9 8 NOTOS ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 9 ΦΩΚΑΣ (Θεσσαλονίκη) ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΦΩΚΑΣ (Αθήνα) ΕΡΜΟΥ 11 ΛΑΜΙΑ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ &ΑΜΑΛΙΑΣ2 12 ΒΕΡΟΙΑ Μ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 11 OUTLET 1 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3 3 FACTORY OUTLET αεροδ. ΕΜΠ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ FRANCHISES 1 ΣΕΡΡΕΣ ΕΡΜΟΥ 3 2 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΘΗΒΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α 47 4 ΠΑΤΡΑ ΜΑΙΖΟΝΟΣ 105 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18 2 ΑΡΤΑ ΣΚΟΥΦΑ ΧΑΛΚΙ Α ΑΒΑΝΤΩΝ 58 4 ΚΟΖΑΝΗ Ξ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙ Η 4 5 ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΡΑ Ο ΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 4 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ THE MALL Α.ΠΑΠΑΝ Ρ.7ΝΕΡΑΤΖ Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι http.//www.lussile.com. Oι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 11 Απριλίου 2011, αλλά τελούν υπό την έγκριση Σελίδα 14 από 55

15 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έχει προγραµµατισθεί για την 30 Ιουνίου Σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Πρόεδρος : Γεώργιος Μ Καµινιώτης Αντιπρόεδρος : Αλκιβιάδης Μ.Καµινιώτης ιευθύνων Σύµβουλος : Μιλτιάδης. Καµινιώτης Μέλος : Ξανθή-Ελένη Καµινιώτη συζ. ηµητρίου Καµινιώτη Μέλος : Νικόλαος Γ.Καµινιώτης Εποπτεύουσα αρχή: Nοµαρχία Αθηνών-AΡ. Μ.Α.Ε /01/Β/90/059 Νοµικός Σύµβουλος: Λέλλος Αθανάσιος Αριθµός Φορολογικού Μητρώου : ΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Βασική αρχή κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων αποτελεί το ιστορικό κόστος το οποίο αναπροσαρµόζεται µε τις αποτιµήσεις σε εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων βάση.π.χ.α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων, αρχών και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων στις οικονοµικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια τα πραγµατικά αποτελέσµατα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Τα σηµεία που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης και οι υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην σηµείωση αρ. 3 σελ 28. Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τα ( ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ( ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ιερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εφαρµογή µέχρι 31/12/2010. Πρώτη εφαρµογή των.π.χ.α. Η Εταιρεία εφάρµοσε τις διατάξεις του.π.χ.α. 1 «Πρώτη εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιανουαρίου Οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές και κανόνες των.π.χ.α. είναι αυτές της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Σελίδα 15 από 55

16 2.2 Νέα πρότυπα, τροποποίηση υφιστάµενων και ερµηνείες της ΕΕΧΠ Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται κατωτέρω Α. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2010 ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 3 Ιουνίου 2009, L ]. Το τροποποιηµένο ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς ( ΠΧΑ) 1, ΠΧΑ 4, ΠΧΑ 5, ΛΠ 1, ΛΠ 7, ΛΠ 14, ΛΠ 21, ΛΠ 28, ΛΠ 31, ΛΠ 32, ΛΠ 33, ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 7 της Μόνιµης Επιτροπής ιερµηνειών (ΜΕ ) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2009, L ] Το αναθεωρηµένο ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν: α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, β) Τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων, και γ) Τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν: α) Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της µη ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση, και γ) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος. Σελίδα 16 από 55

17 Η έγκριση του αναθεωρηµένου ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ΠΧΑ ΠΧΑ 1, ΠΧΑ 2, ΠΧΑ 7, στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ) 12, ΛΠ 16, ΛΠ 28, ΛΠ 32, ΛΠ 33, ΛΠ 34, ΛΠ 36, ΛΠ 37, ΛΠ 38, ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 9 της Επιτροπής ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε ΠΧΑ) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η εταιρεία θα εφαρµόσει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις αποκτήσεις που θα πραγµατοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης» Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 εκεµβρίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Νοεµβρίου 2009, L 311/ ]. Οι τροποποιήσεις του προτύπου αποσκοπούν στο να καταστήσουν ευχερέστερη τη χρήση του και την τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, διαγράφονται από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι ουσιαστικές απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες. ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 εκεµβρίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 244/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/ ] Η τροποποίηση του ΠΧΑ 2 διευκρινίζει τη λογιστική µεταχείριση των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία των µετοχών, στις οποίες ο πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών πληρώνεται τοις µετρητοίς και η υποχρέωση αναλαµβάνεται από άλλη οντότητα του οµίλου (συναλλαγές οµίλων οι οποίες αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά). Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Επιπρόσθετα µε τον ανωτέρω κανονισµό η ιερµηνεία 8 και η ιερµηνεία 11 της Επιτροπής ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε ΠΧΑ), που αναφέρονται στο ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», απαλείφονται. ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Σεπτεµβρίου του 2009, L 244/ ] Σελίδα 17 από 55

18 Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Επειδή η εταιρεία δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ΛΠ 39 η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται. Ε ΠΧΑ 12 «ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας» Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 30 Μαρτίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου του 2009, L 80/ ] Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες (διακανονισµούς) παραχώρησης δηµόσιων υπηρεσιών. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1, η IFRIC 4 και η διερµηνεία 29 της µόνιµης επιτροπής διερµηνειών (ΜΕ -SIC) τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β της IFRIC 12 όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Ε ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 εκεµβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου του 2009, L 191/ ] Η διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους λογαριασµούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του.λ.π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του.λ.π. 18 Έσοδα. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Ε ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου του 2009, L 139/ ] Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Επειδή η εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, η διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή. Σελίδα 18 από 55

19 Ε ΠΧΑ 17 «ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεµβρίου του 2009, L312/ ] Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµφίδροµων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 5 και το διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΙΑS) 10 τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Ε ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεµβρίου του 2009, L314/ ] Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1 τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 31η εκεµβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 243/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/ ] Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Σελίδα 19 από 55

20 ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ΠΧΑ 2. ΠΧΑ 5 «Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες. ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα. ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο. ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. ΛΠ 17 «Μισθώσεις» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις. ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τον επιµερισµό και την επιµέτρηση (για σκοπούς αποµείωσης) της υπεραξίας που προκύπτει σε συνένωση επιχειρήσεων. ιευκρινίζεται ότι η υπεραξία που προκύπτει θα επιµερίζεται από την ηµεροµηνία της απόκτησης σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών ή οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών του αποκτώντος που αναµένεται να ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας αποκτηθέντος σε συνένωση επιχειρήσεων άυλου περιουσιακού στοιχείου. ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» Οι τροποποιήσεις αφορούν: α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, Σελίδα 20 από 55

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για την χρήση ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλλιθέα Μάρτιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα