Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ & ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3 ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 01/01/04-31/12/ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.5 ΠΕΛΑΤΕΣ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 4.7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4.8 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ 4.9 ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 2

3 5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ XΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5.3 ΠΟΣΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ) 5.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ) 5.5 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 5.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΚΟ 5.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6. ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 7.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 &

4 4

5 Στο παρόν Eτήσιο ελτίο παρέχονται όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα ώστε τόσο οι επενδυτές όσο και οι σύµβουλοι τους επί των επενδύσεων να µπορέσουν να εκτιµήσουν σωστά την περιουσία, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της εταιρείας «ΕΛΦΙΚΟ Α. Ε. Ε.» Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας στο Σχηµατάρι Βοιωτίας, Τ. Κ , τηλ /58301 (υπεύθυνος κος Γιαννόπουλος Μιχάλης). Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι της εταιρείας για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι: 1. Κουλουλίας Ιωάννης, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, Σχηµατάρι Βοιωτίας τηλ / Γιαννόπουλος Μιχάλης, Οικονοµικός ιευθυντής, Σχηµατάρι Βοιωτίας τηλ / Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και οι συντάκτες του ελτίου αυτού βεβαιώνουν ότι : α) Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρεις και ακριβείς. β) εν υπάρχουν άλλα στοιχεία ή δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα η απόκρυψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο του Ετήσιου ελτίου. γ) εν εκκρεµούν σε βάρος της εταιρείας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρεία ελέγχεται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από το Ελεγκτής της χρήσεως 2004 είναι ο ορκωτός λογιστής κ. Κώστας Τριάντος (Φωκ. Νέγρη 3, ΑΘΗΝΑ τηλ ) της εταιρείας ΣΟΛ Α. Ε. Τα πιστοποιητικά ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή παρατίθενται στο παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς & δεν παρατίθεται σ αυτά αρνητική παρατήρηση. Πιο συγκεκριµένα ο Ορκωτός Ελεγκτής παρατηρεί για την χρήση 2004: «Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα και την κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας ''ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχός µας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιριών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα 5

6 Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 ενώ η κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει καταρτισθεί µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις και τα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψε ότι: Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθµό 205/1998 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και στο άρθρο 10 του Ν. 2065/1992 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της την 31/12/2004 θα ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ ,00 περίπου, από το οποίο ποσό Ευρώ ,00 αφορά την παρούσα χρήση. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα και την κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω παρατήρησή µας και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία καθώς και τιςταµιακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση». 6

7 7

8 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΦΙΚΟ Α. Ε. Ε. διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,78 ευρώ η κάθε µία. Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε την διοίκηση της εταιρείας δικαιώµατά των µόνο µε την συµµετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα µήνα οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία θα πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα δηµοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισµούς των παραγράφων 6 & 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/20, µπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασής της, που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερησίας διάταξης. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλει για µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην 8

9 αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή στους ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύµβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγουµένης παραγράφου και εφ' όσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιµάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Στις αµέσως προηγούµενες δύο παραγράφους, οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιαδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 9

10 Οι µέτοχοι που ασκούν τα δικαιώµατα µειοψηφίας, οφείλουν να έχουν προβεί σύµφωνα µε τον νόµο σε δέσµευση των µετοχών τους που παρέχουν τα δικαιώµατα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους ανάλογα µε την περίπτωση ή µέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, ή µέχρι την έκδοση της απόφασης του αρµόδιου ικαστηρίου. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρµόδιο ικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι µε τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασµών της χρήσης µέσα στην οποία τελέστηκαν. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουµένη παράγραφο αρµόδιο ικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες φορές η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των παραπάνω παραγράφων πρέπει να έχουν προβεί σύµφωνα µε τον νόµο σε δέσµευση των µετοχών τους µέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όµως για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των 30 (τριάντα) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον µέτοχο µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής θα ανακοινώνεται µέσω του Τύπου. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά την διαδικασία κατάθεσης των µετοχών, προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας και στη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Αυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. 10

11 2.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρείες (πλην Τραπεζών) των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών βαρύνονται µε συντελεστή φόρου 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα είδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. 11

12 12

13 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στην τελευταία συνεδρίαση του κάθε µήνα και ο συνολικός µηνιαίος όγκος συναλλαγών. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΕ 30/01/ ,08 27/02/ ,06 31/03/ ,60 30/04/ ,67 28/05/ ,55 30/06/ ,31 30/07/ ,37 31/08/ ,20 30/09/ ,12 29/10/ ,23 30/11/ ,24 31/12/ ,89 13

14 14

15 4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η εταιρεία «ΕΛΦΙΚΟ» Ανώνυµη Εµποροβιοµηχανική Εταιρεία συνεστήθη τον Ιούλιο του 1973 (Φ Ε Κ Τεύχος Α. Ε & ΕΠΕ 1376/9.7.73) αρχικώς µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑ Α. Ε. που στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε ΕΛΦΙΚΟ Α. Ε. Ε. (ΦΕΚ Τεύχος Α Ε & ΕΠΕ 2602/ ). Εχει έδρα το Σχηµατάρι Βοιωτίας. Η διάρκειά της έχει ορισθεί µέχρι το 2023 και είναι γραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 9596/06/Β/86/002. Η εταιρεία από την αρχή της ιδρύσεώς της ασχολείται µε την παραγωγή βαµβακερών και συµµίκτων υφασµάτων. Το 1976 επέκτεινε την δραστηριότητά της στον τοµέα βαφής και εξευγενισµού των υφασµάτων. Το 1987 οι µετοχές της εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Από το 1995 δραστηριοποιήθηκε της και στο χώρο του τυπώµατος εµπριµέ υφασµάτων (βαµβακερών, λινών, βισκόζης ) µε αποκλειστική χρησιµοποίηση της επαναστατικής µεθόδου «Cotton Art», για όλα τα Βαλκάνια 4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η εταιρεία, συνεχίζοντας την παράδοση και µε γνώµονα πάντα την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, είναι σε θέση σήµερα να παρέχει µεθόδους επεξεργασίας και εξευγενισµού τέτοιες που να καθιστούν τα υφάσµατα που παράγει και εµπορεύεται, ανταγωνιστικά µε τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά. Κατόρθωσε έτσι για άλλη µια χρονιά να διατηρήσει σταθερή τη θέση της στην αγορά παρά: 1. Την πλήρη απελευθέρωση των ποσοστώσεων στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 2. Την παράνοµη και ανεξέλεγκτη εισαγωγή υφασµάτων και ρούχων από χώρες χαµηλού κόστους και ιδιαίτερα της Κίνας. 3. Τη σταδιακή µείωση των παραγγελιών των Ενόπλων υνάµεων λόγω της αντίστοιχης µείωσης της θητείας των στρατευσίµων. Οι κύριοι άξονες στους οποίους οφείλεται η ύπαρξη αλλά και η ηγετική θέση της στον κλάδο είναι: Η Σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στις υψηλές απαιτήσεις και στις τάσεις της µόδας που απαιτεί ο ανταγωνισµός. Οι Μεγάλες επενδύσεις σε µηχανήµατα και εγκαταστάσεις 15

16 Η Τεχνογνωσία και η πολύχρονη εµπειρία που κατέχει το Ανθρώπινο υναµικό της. Η Ανάπτυξη νέων προϊόντων και µεθόδων επεξεργασίας Ο Σεβασµός και η προστασία του περιβάλλοντος. Η µοναδικότητα της εταιρείας αφού δεν υπάρχει άλλο βαφείο-φινιριστήριο-τυπωτήριο σταθερών υφασµάτων στην Ευρώπη µε τέτοιο εύρος προϊόντων που να: -επεξεργάζεται υφάσµατα (φασόν) -πουλά υφάσµατα και έτοιµα προϊόντα (ρούχα-λευκά είδη) -επεξεργάζεται και πουλά προϊόντα σε ανταγωνιστές του -αποτελεί εγγύηση για τις Ενοπλες υνάµεις της χώρας και έχει την δυνατότητα να προσφέρει την παραγωγή και την τεχνογνωσία του όποτε χρειαστεί Η εταιρεία ανταγωνίζεται όχι τα φθηνά, χαµηλής ποιότητας και αµφισβητούµενης επίπτωσης για την υγεία του καταναλωτή προϊόντα που εισάγονται µαζικά από τις τρίτες χώρες αλλά την ποιότητα και τις νέες τάσεις των Ευρωπαϊκών. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια των σταδίων επεξεργασίας όσο και στο τελικό προϊόν. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συνέχιση τήρησης των πιστοποιηµένων διαδικασιών αλλά και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Εγκατεστηµένες σε γήπεδα m 2 οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας καταλαµβάνουν έκταση m 2. Η ετήσια παραγωγή, ύστερα από την ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων ανέρχεται, σε περίπου µέτρα υφασµάτων ανάλογα µε τις κατηγορίες προϊόντων που θα επεξεργασθούν. Τα είδη στα οποία εξειδικεύεται η εταιρεία (φασόν εµπορία) αφορούν τον οικιακό εξοπλισµό (δηλ. τραπεζοµάντηλα, σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες), είδη ένδυσης και µόδας για αντρικά, γυναικεία, παιδικά, εργατικά ρούχα. Είναι επίσης ένας από τους µεγαλύτερους προµηθευτές των Ελληνικών Ενόπλων υνάµεων σε ότι αφορά τη στρατιωτική ένδυση. Η δραστηριότητά της αφορά στην παραγωγή, εµπορία, βαφή και φινίρισµα διαφόρων τύπων υφασµάτων. Η εταιρεία µας παράλληλα µε τις µέχρι σήµερα δραστηριότητές της, αποφάσισε να αναλάβει την αποκλειστική παραγωγή και διανοµή των προϊόντων «σερραiα» που είναι ήδη γνωστά στο ευρύ κοινό, και περιλαµβάνουν είδη οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού όπως κουβέρτες βαµβακερές, κουρτίνες, τραπεζοµάντηλα, ριχτάρια κ.α. 16

17 Τα προϊόντα αυτά διευρύνουν τη δραστηριότητα και την προοπτική της εταιρείας αφού έχουν υψηλό ποιοτικό χαρακτήρα, καλύπτουν τις πιο απαιτητικές αισθητικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και συνδυάζουν τα παραδοσιακά υλικά µε τις σύγχρονες τεχνικές στα χρώµατα και τα σχέδια. Στο βαφείο-φινιριστήριο δίνεται το χρώµα στο ύφασµα, το ύφος και ο χαρακτήρας του, η τελική δηλαδή εµφάνιση η οποία προσαρµόζεται έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό γίνεται µε τη χρήση εξειδικευµένου µηχανολογικού εξοπλισµού σε συνδυασµό µε υψηλής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας προσωπικό. Οι µηχανολόγοι, οι χηµικοί και το υπόλοιπο τεχνικό δυναµικό της εταιρείας δηµιουργούν τις νέες συνταγές βαφής και φινιρίσµατος χρησιµοποιώντας το µε τελευταίας γενιάς εξοπλισµένο χηµικό εργαστήριο. Αναπτύσσονται και ερευνώνται νέα προϊόντα και νέες µέθοδοι επεξεργασίας έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της µόδας και τα προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά µε αυτά των µεγάλων οίκων της Ευρώπης τόσο στην ποιότητα όσο και στην τιµή. Ειδικότερα το τµήµα έρευνας και τεχνολογίας της εταιρείας ασχολείται: α. µε την εφαρµογή νέων τρόπων βαφής φινιρίσµατος β. µε την επιλογή σύγχρονων µηχανηµάτων επεξεργασίας γ. µε την εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων (νερό) δ. µε την σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων ε. µε προβλέψεις µόδας και προτάσεις στην αγορά τουλάχιστον δύο περιόδους νωρίτερα στ. µε τις προδιαγραφές και βελτίωση των προδιαγραφών-ιδιοτήτων υφασµάτων που χρησιµοποιούνται τόσο στη µόδα όσο και στις Ενοπλες υνάµεις. Ηδη η εµπειρία και η τεχνογνωσία µας, µας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουµε συνεχώς τον ιµατισµό των Ενόπλων υνάµεων (υφάσµατα παραλλαγής). Τέλος θεωρώντας απαραίτητη προϋπόθεση την προστασία του περιβάλλοντος η εταιρεία διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και επεξεργασίας αποβλήτων. ίνεται έτσι ένα µεγάλο πλεονέκτηµα στην εταιρεία αφού το πρόβληµα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι ένα από τα πιο σηµαντικά και δυσκολότερα που έχουν να αντιµετωπίσουν σήµερα οι Ευρωπαϊκές κλωστοϋφαντουργίες. 17

18 Χρησιµοποιώντας για καύσιµο το φυσικό αέριο υπάρχει όχι µόνο µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την καλύτερη καύση του αλλά και µηδαµινή εκποµπή καυσαερίων προς το περιβάλλον. Γενικά σκοπός και αντικείµενο της εταιρείας είναι σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού: α) Η βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία κάθε είδους νηµάτων (βαµβακερά, µάλλινα, τεχνητά, συνθετικά κλπ). β) Η ύφανση, η πλέξη και η κατασκευή κάθε φύσεως υφασµάτων η εµπορία αυτών και η επεξεργασία µε διάφορες µεθόδους τελειοποιήσεως κάθε είδους υφασµάτων και γενικά η βιοµηχανική παραγωγή και η εµπορία κάθε φύσεως ειδών κλωστοϋφαντουργίας. γ) Η εισαγωγή πρώτων υλών των παραπάνω ειδών και η εµπορία αυτών. δ) Η εισαγωγή και η εµπορία µηχανηµάτων κατασκευής των πιο πάνω ειδών και η αντιπροσώπευση Ελληνικών και Αλλοδαπών Οίκων. ε) Η άσκηση πάσης φύσεως Ναυτιλιακής Εµπορίας και κύρια η αγορά, η πώληση, η ναυπήγηση, η ενοικίαση, η ναύλωση, η διαχείριση κάθε φύσεως εκµετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων, πλωτών ναυπηγηµάτων καθώς και κάθε γενικά πλωτού µέσου, η µεταφορά προσώπων κάθε φύσεως εµπορευµάτων δια θαλάσσης. στ) Η οργάνωση και εκµετάλλευση τουριστικών γενικά επιχειρήσεων και σχετικών εγκαταστάσεων, τουριστικών ταξιδίων, αντιπροσωπειών Ελληνικών και ξένων τουριστικών επιχειρήσεων και γραφείων, η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση εις την Ελλάδα και την αλλοδαπή µεταφορικών εταιρειών καθώς και η άσκηση κάθε φύσεως τουριστικής επιχειρήσεως και εργασίας. ζ) Η κατασκευή πολυκατοικιών ή άλλης φύσεως κτισµάτων µε τον σκοπό µεταπωλήσεως αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ και γενικά σύµφωνα µε τους κείµενους Νόµους σε οικόπεδο που θα αποκτά η εταιρεία µε κάθε τρόπο είτε µε αγορά τοις µετρητοίς είτε µε το σύστηµα αντιπαροχής είτε µε ανταλλαγή κλπ. Επίσης η ανάληψη κάθε φύσεως οικοδοµικών εργασιών ή µελετών ή έργων ηµοσίων και ιδιωτικών και η) Η κατασκευή γενικά ετοίµων ενδυµάτων. θ) Η επενδυτική συµµετοχή σε παντός είδους εταιρείες και επιχειρήσεις. 2. Η εταιρεία δύναται να συµµετέχει για τον αυτόν µε τον ανωτέρω ή συναφή σκοπό µε κάθε µορφή και ιδιότητα και σε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται και να 18

19 συνεταιρίζεται µε κάθε τρόπο µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και να ενεργεί κάθε τι που είναι χρήσιµο άµεσα ή έµµεσα για να πραγµατοποιηθούν οι σκοποί αυτής. 3. Η εταιρεία µπορεί να παραχωρεί µε αντάλλαγµα την χρήση των εγκαταστάσεων αυτής σε τρίτους και να αναλαµβάνει η ίδια την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων. 6. Η εταιρεία µπορεί να προβαίνει στην κατασκευή και επεξεργασία νηµάτων ή υφασµάτων ή ετοίµων ενδυµάτων για λογαριασµό τρίτων προσώπων µε δικές της πρώτες ύλες ή ύλες των προσώπων αυτών (FACON). 4.3 ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕ Α-ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η εταιρεία διαθέτει: α) ιδιόκτητο γήπεδο έκτασης τ.µ. στο Σχηµατάρι Βοιωτίας, στο οποίο βρίσκονται οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της που καταλαµβάνουν έκταση m 2. β) ιδιόκτητο γήπεδο στη διασταύρωση Εθνικής οδού Αθηνών Λαµίας & Βαρυµπόµπης Αττικής εκτάσεως ,77 m ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 1/1/01-31/12/04 10 Α Ξ Ι Α Κ Τ Η Σ Η Σ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝ /12/2004 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ,57 0, ,27 0, ,84 11 ΚΤΙΡΙΑ , , ,96 0, ,19 12 ΜΗΧ/ΤΑ , , , ,41 13 ΜΕΤΑΦ/ΚΑ ΜΕΣΑ , ,21 0, ,79 14 ΕΠΙΠΛΑ , , , ,36 15 ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ , , , ,60 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ , ,20 0, ,17 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,36 10 Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ ΑΠΟΣΒΕΣ /12/ /12/ /12/2004 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 11 ΚΤΙΡΙΑ , , ,38 0, , , ,95 12 ΜΗΧ/ΤΑ , , , , , ,55 13 ΜΕΤΑΦ/ΚΑ ΜΕΣΑ , ,93 0, , , ,31 14 ΕΠΙΠΛΑ , , , , , ,67 15 ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ , ,99 0, , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,97 19

20 4.4 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η εταιρεία εξειδικεύεται και εφαρµόζει τελευταίας γενιάς τεχνολογία σε είδη οικιακού εξοπλισµού (όπως τραπεζοµάντηλα, σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες) και σε είδη ένδυσης και µόδας για αντρικά, γυναικεία, παιδικά, εργατικά ρούχα. Επίσης, η εταιρεία είναι από τους µεγαλύτερους προµηθευτές των Ελληνικών Ενόπλων υνάµεων σε ότι αφορά την στρατιωτική ένδυση. 4.5 ΠΕΛΑΤΕΣ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ Η εταιρεία συνεργάζεται µε όλους τους µεγάλους Ελληνες εµπόρους υφασµάτων και βιοτέχνες ετοίµων ενδυµάτων. Λόγω των υψηλών προδιαγραφών των υφασµάτων που κατασκευάζει πολλοί πελάτες της εξάγουν τα προϊόντα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις χώρες της Βαλκανικής µε πολύ µεγάλη επιτυχία, αφού δίνεται εγγύηση για την ποιότητα όλων των προϊόντων που προσφέρονται ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η προώθηση των πωλήσεων γίνεται από έµπειρους και εξειδικευµένους επαγγελµατίες (πωλητές) οι οποίοι δίνουν λύσεις (technical sales) και ικανοποιούν και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις των πελατών. Το τµήµα πωλήσεων της εταιρείας ακολουθεί ηµερήσιο πρόγραµµα, που δηµιουργείται εβδοµαδιαίως, επισκέπτεται τους πελάτες προσφέροντας λύσεις και ικανοποιώντας τις ανάγκες τους. Είναι υπεύθυνο τόσο για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας όσο και για την λύση των προβληµάτων που απασχολούν τους πελάτες σε θέµατα καλύτερης επεξεργασίας των υφασµάτων (έρευνα-after sales service). 4.6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Η εταιρεία συνεργάζεται για χρόνια και µε επιτυχία µε τους µεγάλους προµηθευτές του εξωτερικού και του εσωτερικού. Ανταλλάσσει τεχνογνωσία µε αυτούς ώστε τα τελικά προϊόντα της να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών. Έχει καθιερωθεί κατάλογος αξιολογηµένων προµηθευτών µέσω του οποίου επιλέγονται. Οποιοσδήποτε νέος δυνητικός προµηθευτής πρέπει να αξιολογηθεί και να εισαχθεί στο αρχείο προµηθευτών πριν η εταιρεία προβεί σε προµήθειες αυτού του συγκεκριµένου προµηθευτή. Όλες οι προµήθειες γίνονται µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σαφής περιγραφή του αντικειµένου, οι εµπορικοί όροι και οι συνθήκες παράδοσης. 20

21 4.7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η εταιρεία ακολουθώντας αυστηρά τα πρότυπα ποιότητας και παρέχοντας προϊόντα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών έχει αποκτήσει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000. Με βάση την πιστοποίηση αυτή είναι σε θέση να καλύψει κάθε απαίτηση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα Επίσης εξαιτίας της µεγάλης προσοχής που δίνεται σε θέµατα περιβάλλοντος και οικολογίας η εταιρεία αναπτύσσει σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε να πιστοποιηθεί σε µικρό χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε το πρότυπο ISO και µε το σήµα Oeko-Tex Standard 100 που αφορά σε υφάσµατα Εµπιστοσύνης απαλλαγµένα από επιβλαβείς για την υγεία ουσίες. 4.8 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής: Ι. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων εννιακόσιων οκτώ και είκοσι ( ,20) καταβεβληµένο ολοσχερώς, και κατανέµεται σε τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα ( ) ονοµαστικές κοινές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχές 0,78 ΙΙ. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σχηµατίστηκε µε τον πιο κάτω τρόπο: α ) Με τη σύσταση της εταιρείας (ΦΕΚ 1376/ ελτίο ΑΕ & ΕΠΕ) το κεφάλαιο ορίσθηκε σε δέκα εκατοµµύρια πενήντα δύο χιλιάδες δρχ. ( ), διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες πενήντα δύο (10.052) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας κάθε µιας από δραχµές χίλιες (1.000) καταβλήθηκε σε εισφορές σε είδος και σε µετρητά. β ) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 221/ ( ΑΕ & ΕΠΕ) έγινε η πρώτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου επί πλέον κατά δέκα τέσσερα εκατοµµύρια ( ) που καταβλήθηκε σε µετρητά, εκδόθηκαν σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας κάθε µίας δραχµών χιλίων (1.000). γ ) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2.400/ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) έγινε 21

22 δεύτερη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου επί πλέον κατά πέντε εκατοµµύρια εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες ( ) που καταβλήθηκε σε µετρητά, εκδόθηκαν δε πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα οκτώ (5.948) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας κάθε µίας χιλίων δραχµών (1.000). δ ) Με την από απόφαση της έκτακτης Συνελεύσεως των µετόχων της εταιρείας που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4469/ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) έγινε Τρίτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου επί πλέον κατά δέκα επτά εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ) προερχόµενο από δα) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον νόµο 1249/1982 ποσού δραχµών δέκα επτά εκατοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ( ) και δβ) κατάθεση των µετόχων σε µετρητά ποσού δραχµών πέντε χιλιάδων (5.000). Η αύξηση του κεφαλαίου έγινε µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υπαρχουσών τριάντα χιλιάδων (30.000) µετοχών από χίλιες (1.000) κάθε µία σε χίλιες πεντακόσιες ενενήντα έξι (1.596). ε ) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2276/ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) έγινε τετάρτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου επί πλέον κατά δραχµές σαράντα εκατοµµύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) προερχόµενο από εα) κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεµατικού ποσού δραχµών είκοσι τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων εξήντα µιας χιλιάδων διακοσίων ( ) εβ) κατάθεση µετρητών υπό των παλαιών µετόχων ποσού δραχµών εκατόν εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ( ) και εγ) κατάθεση µετρητών από νέους µετόχους µέσω Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ποσού δραχµών δέκα οκτώ εκατοµµυρίων ( ). Ύστερα από την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχµές ογδόντα εννέα εκατοµµύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ) διαιρεµένο σε κοινές µετά ψήφου µετοχές και προνοµιούχες χωρίς ψήφο ονοµαστικής αξίας δραχµών εκατό (100) η κάθε µία. στ ) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 103/ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) έγινε η πέµπτη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου επί πλέον κατά δραχµές εκατόν σαράντα οκτώ εκατοµµύρια εξακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες ( ) προερχοµένου από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών στα) αναπροσαρµογής αξίας γηπέδων και κτιρίων σύµφωνα µε το άρθρ.1 της Υ.Α. Ε 2665/84/ ποσού δρχ. πενήντα επτά εκατοµµυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα εννέα ( ) και στβ) εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δραχµών ενενήντα 22

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ) Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58202/01AT/B/0580 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 129 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα