ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2007

2 2 ηελ νηθνγέλεηα κνπ

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο 1. ΟΜΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (Ο.Δ.) 1.1. Ννκηθή πξνζσπηθφηεηα 1.2. Δηαηξηθή επσλπκία 1.3. θνπφο εηαηξείαο 1.4. Γηαλνκή θεξδψλ 1.5. ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ 1.6. Φνξνινγία Φνξνινγεηέα θέξδε πληειεζηήο θνξνινγίαο θφξνο εηζνδήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή Μείσζε ζπληειεζηή πξνθαηαβνιήο Φ.Δ. λέσλ επηρεηξήζεσλ Καηαβνιή ηνπ θφξνπ Τπνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο 2. ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΔΊΔ (Δ.Δ.) 2.1. Ννκηθή πξνζσπηθφηεηα 2.2. Δηαηξηθή επσλπκία 2.3. θνπφο ηεο εηαηξείαο 2.4. Γηαλνκή θεξδψλ 2.5. ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ 2.6. Φνξνινγία πληειεζηήο θνξνινγίαο θφξνο εηζνδήκαηνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο 3. ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ 3.1. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 3.2. Δπσλπκία 3.3. Φνξνινγία θνηλνπξαμίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ο 4. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 4.1. Ννκηθά πξφζσπα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα Ννκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 4.2. Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα 4.3. Δπηβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο Ννκηθά πξφζσπα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα Ννκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 4.4. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 3

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Ο 5.ΔΣΑΗΡΗΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ (Δ.Π.Δ.) 5.1. Ννκηθή πξνζσπηθφηεηα 5.2. Δηαηξηθή επσλπκία 5.3. θνπφο εηαηξείαο 5.4. δηαλνκή θεξδψλ 5.5. ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ 5.6. Έλλνηα θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ηνλ λφκν 5.7. Γεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 5.8. Πξνζάξηεκα 5.9. Γεληθή ζπλέιεπζε εηαίξσλ Έιεγρνο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή Μείσζε ζπληειεζηή πξνθαηαβνιήο Φ.Δ. λέσλ επηρεηξήζεσλ Καηαβνιή ηνπ θφξνπ Τπνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ Γηάζεζε ππνινίπνπ θαζαξψλ θεξδψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Ο 5. ΑΝΧΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (Α.Δ.) 6.1. Έλλνηα θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ην λφκν 6.2. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Γεληθέο δηαηάμεηο θνξνινγίαο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 6.3. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 6.4. Πξψην Μέξηζκα 6.5. Γηάζεζε ππνινίπνπ θαζαξψλ θεξδψλ 6.6. Παξάδεηγκα νξνινγίαο θαη δηαλνκήο θεξδψλ Α.Δ Τπνινγηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ Τπνινγηζκφο Α κεξίζκαηνο (Άξζξνπ 45 Ν. 2190/1920) Τπνινγηζκφο Α κεξίζκαηνο (Άξζξνπ 3 Α.Ν. 148/1967) Τπνινγηζκφο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ Τπνινγηζκφο θφξνπ εηζνδήκαηνο Τπνινγηζκφο πξνθαηαβνιήο θφξνπ Τπνινγηζκφο θαηαβιεηέσλ πνζψλ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο Πίλαθαο δηάζεζεο θεξδψλ ρξήζεσο Τπνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 Ο 7.ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 7.1. Γεληθά Φνξνινγία 4

5 7.2. Γεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 7.3. Αιινδαπέο επηρεηξήζεηο Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Μφληκε εγθαηάζηαζε πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 7.4. Σξάπεδεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Φνξνινγία εηζνδήκαηνο πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 7.5. Ζκεδαπά θαη αιινδαπά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 7.6. Ηεξνί λανί θιπ, εκεδαπά θνηλσθειή πξφζσπα θαη ηδξχκαηα πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 Ο 8. ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 8.1. Σερληθέο επηρεηξήζεηο 8.2. Αθαζάξηζηα έζνδα ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ Οηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο Γεκνζίσλ Έξγσλ Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ηδησηηθψλ Έξγσλ 8.3. Καζαξά θέξδε ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ Πξνζδηνξηζκφο θαζαξψλ θεξδψλ θνξνινγία Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 (Ο.Δ. Δ.Δ. θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101) κε βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ( Ο.Δ. Δ.Δ. θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101) κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β Παξάδεηγκα Ννκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 2238/1994, θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ λνκηθά ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ πληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ θαζαξψλ θεξδψλ Γαπάλεο κηθηψλ επηρεηξήζεσλ Φνξνινγία ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο Σερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ Φνξνινγία ησλ επηπιένλ ησλ ηεθκαξηψλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ Απηνηειήο θνξνινγία αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ Φνξνινγία θνηλνπξαμηψλ ηερληθψλ έξγσλ Φνξνινγία αιινδαπψλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκσλ Ο θφξνο ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο 8.4. πληειεζηέο θνξνινγίαο ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο Οκφξξπζκεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ 5

6 Κνηλνπξαμίεο Ννκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 2238/ πκςεθηζκφο απνηειεζκάησλ παιαηψλ θαη λέσλ έξγσλ 8.6. Φνξνινγηθφο έιεγρνο ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ Πεξαίσζε εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ Ν.3259/ Πεξαίσζε ππνβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ρσξίο έιεγρν Ν. 3296/ Σαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΣΤΠΧΝ ΔΝΣΤΠΟ Δ2 ΔΝΣΤΠΟ Δ3 ΔΝΣΤΠΟ Δ5 ΔΝΣΤΠΟ Φ

7 ΔΗΑΓΩΓΖ Γηα λα γίλεη ε έλαξμε εξγαζηψλ κηαο εηαηξείαο ελφο ζπλεηαηξηζκνχ, κηαο θνηλνπξαμίαο, (Ν.Π.) πξέπεη αξρηθά λα απνθαζίζνπλ ηα κέιε ην είδνο ηεο εηαηξείαο. Κάζε Ννκηθφ Πξφζσπν δηέπεηαη απφ θάπνηα λνκνζεζία ε νπνία θαζνξίδεη ηε λνκηθή κνξθή, ην αληηθείκελν, ηνλ ζθνπφ ηεο εηαηξείαο, ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ απνζεκαηηθψλ. Αθφκε ε λνκνζεζία απηή θαζνξίδεη αλάινγα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ηελ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή, ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ, ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ εηαηξεηψλ. Οη βαζηθνί λφκνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο είλαη νη Ν. 2238/1994 θαη Ν. 3296/2004 κε φιεο βεβαίσο ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, Ο ηξφπνο θνξνινγίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εμαξηάηαη: α) Απφ ην είδνο ηεο εηαηξείαο. Γειαδή αλ είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ.), Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.), Οκφξξπζκε Δηαηξεία (Ο.Δ.), Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία (Δ.Δ.), πλεηαηξηζκνί, Κνηλνπξαμίεο, Σερληθέο Δηαηξείεο. β) Απφ ην έηνο ίδξπζεο. Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ αθνινπζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα φπνπ απνηειεί θαη ησλ θχξην θνξκφ ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο 1.ΟΜΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΗΔ (Ο.Δ.) Ννκηθή πξνζσπηθόηεηα Γηα ηε ζχζηαζε νκνξξχζκνπ εηαηξείαο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: α) Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπκθσλίεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ (νλνκαηεπψλπκα, θεθάιαην, ζθνπφο, έδξα, δηαρεηξηζηήο ή δηαρεηξηζηέο, εθθαζαξηζηήο ή εθθαζαξηζηέο θ.ι.π.) β) Έλα απφ ηα πξσηφηππα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. έδξα ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. γ) Σν ίδην πξσηφηππν, κε ηε ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ππνβάιιεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε Δπηκειεηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα, ζην Σακείν Ννκηθψλ θαη ζην Σ.Π.Γ.Α γηα ηελ θαηαβνιή ησλ Αζελψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εδξεχεη ζε δήκνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά, δελ θαηαβάιιεη εηζθνξά ζην Σ.Π.Γ.Π. Σέινο ην ίδην πξσηφηππν θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην Πξσηνδηθείν φπνπ θαη δεκνζηεχεηαη, ιακβάλεη αξηζκφ δεκνζηεχζεσο θαη ιακβάλνπκε επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Ό,ηη ειέγζε αλσηέξσ γηα ηελ ζχζηαζε νκνξξχζκνπ εηαηξεία ηζρχεη θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ιχζε ηεο κε ζπκθσλία ησλ εηαίξσλ. Πιελ φκσο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κεξηδίνπ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο δειψζεσο γηα ηελ ππεξαμία ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Αθφκε κηα νκφξξπζκε εηαηξεία (Ο.Δ.) δηαζέηεη βνχιεζε ζπλαιιαζζφκελε κε ηνπο ηξίηνπο δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο(δηαρεηξηζηέο ), δηαζέηεη ίδηα πεξηνπζία αλεμάξηεηε απφ ηελ πεξηνπζία ησλ εηαίξσλ ηεο, απνθηά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 70 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη θπζηθά επζχλεηαη γηα ηπρφλ ρξέε κε ηελ πεξηνπζία ηεο. Δηαηξηθή Δπσλπκία Γηαζέηεη επσλπκία γηα ηελ δηάθξηζή ηεο ζην ρψξν ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ εηαίξσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ ζηελ εηαηξηθή επσλπκία αλαγξάθεηαη ην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηαίξσλ θαη πξνζηίζεληαη ε θξάζε «θαη ία». θνπόο εηαηξείαο Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη ε δηελέξγεηα εκπνξηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα απνθηνχλ θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη. Γηαλνκή θεξδώλ Σν θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξίαο θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο πνπ ζπλήζσο είλαη βάζεη ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. χκθσλα κε ην άξζξν 763 παξ. 1,2 θαη 3 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεηαη ηξφπνο δηαλνκήο θεξδψλ 8

9 απηά δηαλέκνληαη ζε ίζα κέξε. Αλ πξνβιέπεηαη κφλν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε δεκηά απηφ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα θέξδε. Αλ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ελφο εηαίξνπ κφλν ζε θέξδε ή ε απαιιαγή ηνπ απφ ηε δεκηά ζεσξείηαη σο άθπξνο φξνο. Δθ φζνλ έλαο εηαίξνο ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξεία ρσξίο θαηαβνιή θεθαιαίνπ παξά κφλν κε ηελ εξγαζία ηνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο δεκίεο. Ο ρξφλνο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ πξνβιέπεηαη ζπλήζσο απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ν ρξφλνο ησλ θεξδψλ ηφηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 762 ηνπ Αζηηθνχ θψδηθα απηά δηαλέκνληαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθά φκσο γηα ηηο νκφξξπζκεο εηαηξείεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β. θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 8 ηνπ Κ.Β. ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκφ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηα θέξδε κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ κεηά ην πέξαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. ρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ Μπνξεί λα ζρεκαηίζεη απνζεκαηηθά θεθάιαηα είηε απφ πξφβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο είηε εθκεηαιιεπφκελε δηαηάμεηο ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ επελδχζεσλ ή αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεηαη ε θξάηεζε απνζεκαηηθψλ νη εηαίξνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ θεξδψλ πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Φνξνινγία Με ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Φ.Δ.Κ ηνπ Ν.2065/ θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ νη νκφξξπζκεο εηαηξίεο άξρηζαλ λα ππφθεηληαη ζηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.2065/ δελ θνξνινγνχληαλ ην θαζαξφ εηζφδεκα (θέξδνο) ηεο εηαηξείαο ζην φλνκά ηεο, αιιά ν θάζε εηαίξνο θνξνινγνχληαλ ζχκθσλα κε ηα θέξδε πνπ ηνπ αλαινγνχζαλ Φνξνινγεηέα θέξδε Σα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο πξνζδηνξίδνληαη εθ φζνλ ζηα θαζαξά θέξδε πξνζηεζνχλ ηπρφλ κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο θαη αθαηξεζνχλ: α) Σν ζχλνιν ηνλ εζφδσλ πνπ θνξνινγήζεθαλ απηνηειψο ή θνξνινγήζεθαλ θαη εηδηθφ ηξφπν. β) Σν ζχλνιν ησλ θεξδψλ απφ κεξίζκαηα εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, θεξδψλ απφ θεθάιαηα, θεξδψλ απφ ζπκκεηνρέο ζε εηαηξίεο θ.ι.π. γ) Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ησλ δηαρεηξηζηψλ εηαίξσλ. Απφ ηα θέξδε πνπ απνλέκνπλ κεηά ηε θνξνινγηθή αλακφξθσζε αθαηξείηαη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή γηα κέρξη ηξεηο νκνξξχζκνπο εηαίξνπο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία. Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο εθάζηνπ εηαίξνπ ζην 50% ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ πνπ έρνπλ δεισζεί κε ηελ νηθεία δήισζε θαη είλαη ππνρξεσηηθή. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο είλαη νκφξξπζκνο εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο θαη ζε άιιεο εηαηξίεο (Ο.Δ.-Δ.Δ. θ.ι.π) κπνξεί λα ιάβεη επηρεηξεκαηηθή απφ κφλν 9

10 κηα εηαηξία (Α) θαη επηινγήλ ηνπ δειψλνληαο ην ζηελ αξρηθή εκπξφζεζκε ή εθπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο άλεπ δπλαηφηεηαο αλάθιεζεο. Δμππαθνχεηαη φηη ζε επφκελε ρξνληά κπνξεί λα ιάβεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ άιιε εηαηξία (Β) πνπ ζπκκεηέρεη. ηελ πεξίπησζε απηή δηθαίσκα ιήςεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο απφ ηελ εηαηξεία (Α) έρεη ν επφκελνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ζχκθσλα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Σν εηζφδεκα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ζεσξείηαη εηζφδεκα εμ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξνινγείηαη ζην θπζηθφ πξφζσπν δηθαηνχρν ζπλαζξνηδφκελν κε ινηπά εηζνδήκαηα ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.2238/1994. Γηα ηα θέξδε ησλ ρξήζεσλ κέρξη θαη (Οηθνλνκηθφ Έηνο 2000) γηα λα αλαγλσξηζζεί ε αθαίξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο έπξεπε ε δήισζε Φ.Δ ηεο Ο.Δ. λα ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ή εθπξφζεζκα κέρξη θαη 30 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.3, 33 θαη 34 ηνπ Ν.2954/2001 θαη ηα θέξδε δηαρεηξίζεσλ πνπ θιείλνπλ απφ θαη κεηά ηζρχεη ε αθαίξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο γηα εθπξφζεζκε πέξαλ ησλ 30 εκεξψλ ππνβνιή ηεο δήισζεο Φ.Δ. ηεο εηαηξίαο. δ) ηπρφλ δεκία απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Εεκία θνξνινγηθά αλαγλσξηζκέλε κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ ρξήζεσλ γηα νκφξξπζκεο εηαηξίεο εθ φζνλ ηεξνχλ αθξηβή θαη επαξθή βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπο πξνζδηνξίδεηαη ινγηζηηθά (γηα εηζνδήκαηα κέρξη θαη ηελ ) θαη κέρξη πέληε (5) ρξήζεσλ εθ φζνλ ηεξνχλ αθξηβή θαη επαξθή βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπο πξνζδηνξίδεηαη ινγηζηηθά (γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ θαη κεηά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3296/2004). Δπίζεο κέρξη πέληε (5) ρξήζεσλ εθ φζνλ ηεξνχλ επαξθή θαη αθξηβή βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β πληειεζηήο θνξνινγίαο θόξνο εηζνδήκαηνο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3296/2004 κεηψλεηαη ζηαδηαθά ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη νη νκφξξπζκεο εηαηξείεο απφ 25% πνπ ήηαλ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ ζε 24% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ κεηά ηελ , 22% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ θαη 20% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ θαη κεηά. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηνπ Ν.2238/1994 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν.2753/1999. Ο ζπληειεζηήο 25% θαζηεξψζεθε απφ ηελ ρξήζε 1.1/ (Οηθνλνκηθφ Έηνο 2001) ελψ γηα ηελ ρξήζε 1.1/ (Οηθνλνκηθφ Έηνο 2000) ήηαλ 30%. Πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2753/1999 ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο ήηαλ 35%. Ο ηζρχσλ ζπληειεζηήο θνξνινγίαο κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 40% γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή θάησ ησλ θαηνίθσλ. 10

11 Ο.Δ. ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΝΖΗΧΝ ΜΔ ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ 25% 24% 22% 20% 15% 14,40% 13,20% 12% ην θφξν πνπ ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ζην ελαπνκείλαλ πνζφ πξνζηίζεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο (ν ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο) κε ζπληειεζηή 3% ζηα εηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε ή ηδηφρξεζε αθηλήησλ θαη αθαηξνχληαη : α) Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε β) Ο θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε γ) Ο θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζην εμσηεξηθφ γηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζ απηφ. Ο θφξνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ απηφλ πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα απηά εάλ είραλ θνξνινγεζεί ζηελ Διιάδα.(Άξζξν 10 παξ.3 πεξίπησζε β Ν.2238/1994). Με ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα θέξδε απηά γηα ηνπο εηαίξνπο ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο είηε είλαη θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά. Όηαλ ην ζχλνιν ησλ πξνθαηαβιεκέλσλ θαη παξαθξαηεκέλσλ θφξσλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ, απηφ ζπκςεθίδεηαη κε ην ππφινηπν πνζφ πνπ πξνθχπηεη γηα θαηαβνιή. ην πνζφλ ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ θαη γηα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο δηαλπφκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ κε πνζνζηφ 55%. Άξζξν 52 παξ.1 Ν.2238/1994. Δάλ ζηε δήισζε πεξηιακβάλνληαη θαη εηζνδήκαηα γηα ηα νπνία έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπο απηφο ν θφξνο εθπίπηεη απφ ηελ πξνθαηαβνιή. Οη δφζεηο ήηαλ πέληε κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2003, έγηλαλ 8 απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2004 θαη κεηά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 παξ.1 ηνπ Ν.3220/ Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή 11

12 Καηαξγήζεθε ην δηθαίσκα ηνπ κέινπο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ θνηλσλνχ ηεο θνηλσλίαο λα επηιέμεη ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο απφ φπνηα εηαηξία ή θνηλσλία επηζπκεί, θαζφζνλ κε ηελ λέα δηάηαμε πξνβιέπεηαη ε ιήςε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο κφλν απφ κηα εηαηξία, δειαδή απφ εθείλε πνπ απνθέξεη ζε απηφλ βάζεη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ, ηα κεγαιχηεξα θαζαξά θέξδε.(παξ.6, άξζξν 3 Ν.3296/2004). Ζ ξχζκηζε απηή ζχκθσλα κε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν.3296/2004 θαη ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1016/ απνβιέπεη ζηελ απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ, ιφγσ ηεο κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2005 παξερφκελεο δπλαηφηεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο εηαίξνπ ζε δπν ή πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο, λα δειψλνπλ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ εθείλε πνπ βάζεη ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ηνπ, απέθεξε ζε απηφλ ηα κηθξφηεξα θέξδε, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην πςειφηεξν ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηεο θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ 9. Ζ δηάηαμε ηζρχεη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ θαη κεηά Μείσζε ζπληειεζηή πξνθαηαβνιήο Φ.Δ. λέσλ επηρεηξήζεσλ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3296/2004 κεηψλεηαη θαηά 50% ν ζπληειεζηήο ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ δηαλπφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ηνπο ππφρξενχο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2238/1994 θαηά ηα ηξία πξψηα νηθνλνκηθά έηε απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε εηαηξίαο πνπ θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο κεηά απφ εηθνληθή ιχζε πξνεγνχκελεο εηαηξίαο ή δηαθνπή αηνκηθήο επηρείξεζεο πνπ είρε ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ ίδηα επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε θαη έρεη ηνπο ίδηνπο εηαίξνπο ή κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο πεξηιακβάλεηαη θαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ είρε ηελ αηνκηθή επηρείξεζε. Ηζρχεη γηα εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη απφ θαη κεηά (παξ.8 άξζξν 5 Ν.3296/2004). Ζ κείσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηαηξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ Καηαβνιή ηνπ θόξνπ Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη ή εθ άπαμ νπφηε παξέρεηαη έθπησζε 1,5% ή ζε νθηψ ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο (Άξζξν 64 παξ.3 Ν.2238/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.7 ηνπ Ν.3296/2004. Μέρξη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2004 ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ 2,5%. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη νη ππφινηπέο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ κελψλ πνπ αθνινπζνχλ).γήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ δελ παξάγεη θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα θαη ζεσξείηαη απαξάδεθηε. ην ζχλνιν ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ νθεηιφηαλ κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2005 ραξηφζεκν θεξδψλ 1% πιένλ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20%. Σν ραξηφζεκν θαη ε εηζθνξά ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ θαηαβάιινληαη εθ άπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Σν ραξηφζεκν θαη ν ΟΓΑ ζεσξνχληαη δαπάλε ε νπνία εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ραξηφζεκν θεξδψλ θαηαξγήζεθε γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ θαη κεηά.(παξ.1 & 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3296/2004) 12

13 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο θαηαβάιινληαη φιεο νη ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο θαη νη πξφζζεηνη θφξνη θαη ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν. 2238/1994. Ζ πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ είλαη 1,5% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. Γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ θαη κεηά ε πξνζαχμεζε εθπξφζεζκνπ ππνβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γίλεηαη 1% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.3296/2004. ε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο ηπρφλ δηαθνξέο θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ πξνζζήθε ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ ή βάζεη εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο δελ αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ζηε δηαθνξά κεηαμχ δεισζέλησλ θνξνινγεζέλησλ θαζαξψλ θεξδψλ θαη πξνζδηνξηζζέλησλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν Τπνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηεο εηαηξίαο Γ.Ο.Τ. λφκηκα ππνγεγξακκέλε απφ ην δηαρεηξηζηή απηήο θαη ηνλ ππεχζπλν ινγηζηή θνξνηερληθφ, θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο έληππα: ΈΝΣΤΠΟ Δ5 (Γήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Ο.Δ., Δ.Δ. θ.ι.π.), ζε ηξία αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ππάιιειν παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε. ΈΝΣΤΠΟ Δ3 (Αλαιπηηθά ζηνηρεία θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ), ζε ηξία αληίηππα εθ σλ νπνίσλ ην έλα ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ππάιιειν παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε. ΗΟΛΟΓΗΜΟ, θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ζε δχν αληίηππα. Καηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ γεληθή εθκεηάιιεπζεο, ζε δχν αληίηππα. ΈΝΣΤΠΟ Δ2 (Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κηζζσκάησλ αθηλήησλ), εθ φζνλ ππάξρνπλ έζνδα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ, ζε δχν αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ππάιιειν παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε. Σα εηδηθά έληππα πνπ πξνβιέπνληαη ζε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ-εθπηψζεσλ, αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Βεβαηψζεηο θεξδψλ ή δεκηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εηαηξίεο, θνηλσλίεο ή θνηλνπξαμίεο Βεβαηώζεηο παξαθξαηεκέλσλ θόξσλ, εθ φζνλ ζπληξέρεη απηή ε πεξίπησζε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο 2. ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (Δ.Δ.) Δηεξφξξπζκε εηαηξεία είλαη πξνζσπηθή εκπνξηθή εηαηξία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ε νπνία δηελεξγεί εκπνξηθέο πξάμεηο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία. Έλαο ή πεξηζζφηεξνη εηαίξνη ηεο εηεξφξξπζκνπ εηαηξίαο επζχλνληαη έλαληη νπνηνπδήπνηε πηζησηή. χκθσλα κε ηα άξζξα 20 θαη 22 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ, θαη αξρήλ επζχλεηαη ή εηαηξία γηα ηα ηπρφλ ρξέε ηεο αιιά ιφγσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ραξαθηήξα επζχλνληαη θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη. Ο θάζε νκφξξπζκνο εηαίξνο 13

14 επζχλεηαη μερσξηζηά πξνζσπηθά θαη εμ νινθιήξνπ γηα ηα ρξέε απηήο, ελψ νη εηεξφξξπζκε επζχλνληαη κέρξη πνζνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην Ννκηθή Πξνζσπηθόηεηα Γηα ηε ζχζηαζε εηεξφξξπζκνπ εηαηξείαο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: α) Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπκθσλίεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ(νλνκαηεπψλπκα, θεθάιαην, ζθνπφο, έδξα, δηαρεηξηζηήο ή δηαρεηξηζηέο, εθθαζαξηζηήο ή εθθαζαξηζηέο θ.ι.π.). β) Έλα απφ ηα πξσηφηππα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. γ) ην ίδην πξσηφηππν, κε ηελ ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε Δπηκειεηήξην, θαη ζηε ζπλέρεηα, ζην Σακείν Ννκηθψλ θαη ζην Σ.Π.Γ.Α. γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ εηζθνξψλ, εθφζνλ ε εηαηξεία έρεη έδξα δήκνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εδξεχεη ζε δήκνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά, δελ θαηαβάιιεηεηζθνξά ζην Σ.Π.Γ.Π. Σέινο ην ίδην πξσηφηππν θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην Πξσηνδηθείν φπνπ θαη δεκνζηεχεηαη, ιακβάλεη αξηζκφ δεκνζηεχζεσο θαη ιακβάλνπκε επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Όηη ειέγζε αλσηέξσ γηα ηε ζχζηαζε εηεξφξξπζκνπ εηαηξίαο ηζρχεη θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ιχζε ηεο κε ζπκθσλία ησλ εηαίξσλ. Πιελ φκσο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κεξηδίνπ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο δειψζεσο γηα ηελ ππεξαμία ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Αθφκε κηα εηεξφξξπζκε εηαηξεία δηαζέηεη βνιπθεζε ζπλαιιαζζφκελε κε ηνπο ηξίηνπο δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο (δηαρεηξηζηέο), δηαζέηεη ίδηα πεξηνπζία αλεμάξηεηε απφ ηελ πεξηνπζία ησλ εηαίξσλ ηεο, απνθηά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο(αξζ.70 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα)θαη θπζηθά επζχλεηαη γηα ηπρφλ ρξέε κε ηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξηθή Δπσλπκία Γηαζέηεη επσλπκία γηα ηελ δηάθξηζε ηεο ζην ρψξν ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ ζηελ εηαηξηθή επσλπκία αλαγξάθεηαη ην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ θαη πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη ΗΑ». ε πεξίπησζε πνπ ζηελ εηαηξηθή επσλπκία αλαγξάθεη ην φλνκα ελφο εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ απηφο επζχλεηαη έλαληη ησλ ηξίησλ σο νκφξξπζκνο θνπόο ηεο εηαηξείαο Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη ε δηελέξγεηα εκπνξηθψλ πξάμεσλ. Σελ εκπνξηθή ηδηφηεηα δελ απνθηνχλ νη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη Γηαλνκή θεξδώλ Σν θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηεξφξξπζκνπ εηαηξείαο θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο πνπ ζπλήζσο είλαη βάζεη ησλ πνζνζηψλ 14

15 ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. Αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεηαη ηξφπνο δηαλνκήο θεξδψλ απηά δηαλέκνληαη ζε ίζα κέξε. Αλ πξνβιέπεηαη κφλν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε δεκηά απηφ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα θέξδε. Αλ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ελφο εηαίξνπ κφλν ζε θέξδε ή ε απαιιαγή ηνπ απφ ηε δεκηά ζεσξείηαη σο άθπξνο φξνο. Δθ φζνλ έλαο εηαίξνο ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξία ρσξίο θαηαβνιή θεθαιαίνπ παξά κφλν κε ηελ εξγαζία ηνπ κπνξεί λα κε ζπκκεηέρεη ζηηο δεκηέο. Ο ρξφλνο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ πξνβιέπεηαη ζπλήζσο απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ν ρξφλνο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ηφηε ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα απηά δηαλέκνληαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθά φκσο γηα ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ.8 ηνπ Κ.Β.. ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκφ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηα θέξδε κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ κεηά ην πέξαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ Μπνξεί λα ζρεκαηίζεη απνζεκαηηθά θεθάιαηα είηε απφ πξφβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο είηε εθκεηαιιεπφκελε δηαηάμεηο ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ επελδχζεσλ ή αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεηαη ε θξάηεζε απνζεκαηηθψλ νη εηαίξνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ θεξδψλ πνπ ηνπο αλαινγνχλ Φνξνινγία Γηα ηε θνξνινγία ησλ εηεξφξξπζκσλ εηαηξεηψλ ηζρχνπλ φηη αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα ηελ θνξνινγία ησλ νκνξξχζκσλ εηαηξεηψλ ηα νπνία αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κε ηελ δηαθνξά φηη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή δηθαηνχληαη κέρξη ηξεηο νκφξξπζκνη εηαίξνη κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία πληειεζηήο θνξνινγίαο θόξνο εηζνδήκαηνο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3296/2004 κεηψλεηαη ζηαδηαθά ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο απφ 25% πνπ ήηαλ γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ ζε 24% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ κεηά ηελ , 22% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ θαη 20% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ θαη κεηά. 15

16 Δ.Δ. ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΝΖΗΧΝ ΜΔ ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ % 24% 22% 20% ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ 15% 14,40% 13,20% 12% ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο 3. Κνηλνπξαμίεο Κνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ είλαη ε απφ θνηλνχ ζχκπξαμε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πξνζψπσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ) γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλεο εξγαζίαο. Έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, θαη ελψ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Νφκν, νξηνζεηείηαη απφ ην θνξνινγηθφ λνκνζέηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θνηλνπξαμίαο είλαη ηα αθφινπζα: ηεξείηαη λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαηά ην εκπνξηθφ δίθαην αιιά αλαγλσξίδεηαη φκσο απφ ην θνξνινγηθφ λνκνζέηε σο επηηεδεπκαηίαο θαη έρεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 186/1992 ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (δειαδή φηη, θάζε επηηεδεπκαηίαο ηεξεί εθδίδεη,παξέρεη, δεηά, ιακβάλεη, ππνβάιιεη, δηαθπιάζζεη ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία, ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθφ κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, θαηά πεξίπησζε), έρεη θαη ε θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ, πνπ ζεσξείηαη επηηεδεπκαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, εθφζνλ έρεη νξηζκέλε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε, απνβιέπεη ζηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία, πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ( Γ.Ο.Τ) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαη ηα κέιε ηεο είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ην θαζέλα αζθεί δηθή ηνπ επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα ή έλα νκφξξπζκν κέινο δηαθνξεηηθή νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο. Ζ πξνυπφζεζε ηεο δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο δελ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ γηα θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ πνπ έρεηο σο αληηθείκελν εξγαζηψλ: α) ηελ απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ή πξνβνιή θαη 16

17 πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, β) ηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινίσλ, γ) ηελ εθκεηάιιεπζε δηεζλψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, δ) ηελ δηελέξγεηα πεξηεγεηηθψλ πιφσλ θαη ε) ηελ εθκεηάιιεπζε ξπκνπιθψλ θαη λαπαγνζσζηηθψλ πινίσλ. χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, γηα λα ζεσξεζεί επηηεδεπκαηίαο ε Κνηλνπξαμία, δειαδή γηα λα αλαγλσξηζηεί θνξνινγηθά, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο : Α) λα έρεη νξηζκέλε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε. Ζ δηεχζπλζε απηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Β) Να απνβιέπεη ζηε δηελέξγεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. Ο ζθνπφο πνπ αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ζην ζπκθσλεηηθφ, πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη λα κελ έρεη δηαξθή ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλε πξάμε, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζπλήζσο θνηλνπξαμία είλαη π.ρ. ε εθηέιεζε ελφο δεκνζίνπ έξγνπ. πλέρηζε ηεο θνηλνπξαμίαο γηα ζπλέρηζε άιινπ έξγνπ δελ επηηξέπεηαη. Καη εμαίξεζε, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 186/1992, ε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο δελ απαηηείηαη, σο πξνυπφζεζε γηα ηε θνξνινγηθή αλαγλψξηζε ηεο θνηλνπξαμίαο, φηαλ απηή απνβιέπεη πεξηνξηζηηθά: Β1) ηελ απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, Β2) ηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινίσλ, Β3) ηελ εθκεηάιιεπζε δηεζλψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, Β4)ηελ δηελέξγεηα πεξηεγεηηθψλ πινίσλ, Β5) ηελ εθκεηάιιεπζε ξπκνπιθψλ θαη λαπαγνζσζηηθψλ πινίσλ. Γ) Να απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία (ζπκθσλεηηθφ) ησλ κεξψλ, πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο. εκεηψλεηαη φηη αξκφδηα Γ.Ο.Τ. είλαη εθείλε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε ηεο θνηλνπξαμίαο. Γ) Να αζθεί θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δηθή ηνπ επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα ή λα είλαη νκφξξπζκν κέινο δηαθνξεηηθήο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 186/1992 επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα, ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνεγνχκελν Κ.Φ.. (Π.Γ. 99/1977) φπνπ ξεηά απαγνξεπφηαλ ε θνηλνπξαμία κεηαμχ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ. Γελ έρεη ίδην θεθάιαην, αιιά αληιεί απφ ηα κέιε ηεο ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Σα θεθάιαηα απηά ζεσξνχληαη σο θαηαζέζεηο κειψλ θαη ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζ είζνδνο λένπ κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία ή ε απνρψξεζε κέινπο απφ απηή είλαη επηηξεπηή αξθεί λα θαηαηεζνχλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. λέεο έγγξαθεο ζπκθσλίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κεηά ηε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο, γηα ιφγνπο φπσο εθηέιεζε νξηζκέλεο εξγαζίαο απφ εηδηθεπκέλν πξφζσπν θ.ι.π., επηβάιιεηαη ε είζνδνο ζ απηήλ θαη λένπ κέινπο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ε λέα έγγξαθε ζπκθσλία λα θαηαηεζεί ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. πλεπψο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε δηνίθεζε φηη θαη ε απνρψξεζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο είλαη εθηθηή, αξθεί θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα 17

18 θαηαηεζεί ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ., λέα έγγξαθε ζπκθσλία θαη ηα ελαπνκέλνληα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο λα είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο. Αληίζεηε ζέζε (κε δπλαηφηεηα απνρψξεζεο κέινπο) ηζνδπλακεί κε πεξηνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο θαη θξαγκφ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ. Κνηλνπξαμία κε αιινδαπή εηαηξία πνπ δελ αζθεί δηθή ηεο επηρείξεζε ζηελ Διιάδα δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Ζ θνηλνπξαμία δελ έρεη ζπλήζσο δηθά ηεο κέζα παξαγσγήο, δηθφ ηεο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σα κέζα παξαγσγήο θαη ην πξνζσπηθφ δηαηίζεληαη ζπλήζσο απφ ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε ηεο. Ζ θνηλνπξαμία δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δσήο. Λχεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο ζπλεζηήζε. Δπίζεο ε θνηλνπξαμία ιχεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έλα εθ ησλ δχν κειψλ ηεο ( λνκηθά πξφζσπα) ιπζεί. Δάλ ηα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ δχν ηφηε ζπλερίδεηαη κε ηα ινηπά κέιε Δπσλπκία Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 186/1992 φπσο ηζρχνπλ απφ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3052/2002 νξίζηεθε γηα πξψηε θνξά πσο ζα πξέπεη λα είλαη ε επσλπκία ηεο θνηλνπξαμίαο. χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή, ε θνηλνπξαμία έρεη ζηελ επσλπκία ηεο ηα νλνκαηεπψλπκα ( θπζηθά πξφζσπα ) ή ηελ επσλπκία (λνκηθά πξφζσπα) φισλ ησλ κειψλ ή κπνξεί θαη λα έρεη ην νλνκαηεπψλπκν ε ηελ επσλπκία ελφο κφλν απφ ηα κέιε θαη ηε θξάζε θαη ηα Φνξνινγία θνηλνπξαμίαο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3296/2004 κεηψλεηαη ζηαδηαθά ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη νη θνηλνπξαμίεο, απφ 35% πνπ ήηαλ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ ζε 32% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ κεηά ηελ , 29% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ θαη 25% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ θαη κεηά. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ο 4. Ννκηθά πξόζσπα 4.1. Ννκηθά πξόζσπα θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα α) Οη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο. Δίλαη νη εηαηξείεο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα. β) Οη εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Δίλαη νη εηαηξείεο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3190/1955 φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα. γ) Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελψζεηο απηψλ, νηθνδνκηθνί, αζηηθνί βηνηερληθνί, θαηαλαισηηθνί, αγξνηηθνί πξνκεζεπηηθνί θ.ι.π. 18

19 δ) Γεκφζηεο, δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα άζρεηα αλ απνηεινχλ ίδηα λνκηθά πξφζσπα. ε) Αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί. Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο ππφ νπνηαδήπνηε εηαηξηθή κνξθή κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο Ννκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα α) Κνηλσθειή λνκηθά πξφζσπα (λνζνθνκεία) β) Ννκηθά πξφζσπα πνπ δελ επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ( ζχιινγνη, ζσκαηεία θ.ι.π.) γ) Φηιαλζξσπηθά λνκηθά πξφζσπα ( γεξνθνκεία, νξθαλνηξνθεία θ.ι.π.) 4.2.Αληηθείκελν ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ εκεδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη απεξηφξηζηε δηφηη ππφθεηληαη ζηε θνξνινγία γηα ηα εηζνδήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζηελ Διιάδα θαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή Αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη πεξηνξηζκέλε δηφηη ππφθεηληαη ζηε θνξνινγία γηα ηα εηζνδήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπο ζηελ Διιάδα Δπηβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο Ννκηθά πξόζσπα θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα Ο θφξνο επηβάιιεηαη απφ θάζε πεγή ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην νπνίν απνθηήζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Δθηφο νκνξξχζκσλ, εηεξνξξχζκσλ εηαίξσλ θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθν 4 Ν. 2238/ Ννκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα. Ο θφξνο επηβάιιεηαη απφ θάζε πεγή ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην νπνίν απνθηήζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 19

20 4.4. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ α) Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη ζηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε είηε απηά δηαλεκεζνχλ είηε φρη. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. β) Σα δηαλεκφκελα θέξδε σο πξνεξρφκελα απφ θνξνινγεζέληα ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θέξδε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο απηψλ γηα δηθαηνιφγεζε ηεθκεξίσλ. Σα ηεθκήξηα απηά πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16 έσο θαη 19 ηνπ Ν.2238/1994. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Ο 5. Δηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) Ζ εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη ελδηάκεζνο ηχπνο κεηαμχ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ ( Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο (Α.Δ.) δηφηη ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη ησλ δχν ηχπσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ην εκπνξηθφ δίθαην, ην Ν.3190/1955 σο ηζρχεη ζήκεξα θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία είλαη ηα εμήο: 5.1. Ννκηθή πξνζσπηθόηεηα Γηα ηελ ζχζηαζε εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: α) Πξνέιεγρνο ζην αξκφδην επηκειεηήξην γηα επσλπκία θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν. Λήςε βεβαίσζεο πξνέγθξηζεο θαη θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ ηειψλ (Πξνζνρή: Ζ πξνεγθξηζείζα επσλπκία θαη δηαθξηηηθφο ηίηινο δεζκεχνληαη γηα ηνλ δηθαηνχρν γηα 2 κήλεο) β) χληαμε ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνχ θαη απνζηνιή ηνπ ζην ζπκβνιαηνγξάθν. Σν θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα πεξηέρεη β1) ην φλνκα, ην επψλπκν, ην επάγγεικα, ηελ θαηνηθία θαη ηελ ηζαγέλεηα ησλ εηαίξσλ, θαζψο θαη ηα Α.Φ.Μ. θαη ηε Γ.Ο.Τ. ηνπο, β2)ηελ εηαηξηθή επσλπκία, β3) ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο, β4) ηελ ηδηφηεηα ηεο εηαηξίαο σο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, β5) ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο, ηε κεξίδα ζπκκεηνρήο θαη ηα ηπρφλ πιείνλα εηαηξηθά κεξίδηα θάζε εηαίξνπ, βεβαίσζε ησλ ηδξπηψλ πεξί θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, β6) ην αληηθείκελν ησλ ζε είδνο εηζθνξψλ, ηελ απνηίκεζε απηψλ θαη ην φλνκα ηνπ εηζθέξνληαο εηαίξνπ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ ζε είδνο εηζθνξψλ, β7)ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο. Σν ειάρηζην θεθάιαην γηα ηηο Δ.Π.Δ. νξίδεηαη ζε 18,000 επξψ θαη ε κεξίδα ζπκκεηνρήο έθαζηνπ εηαίξνπ δελ δχλαηαη λα νξηζζεί θαηψηεξε ησλ 30 επξψ(ν.2842/2000). γ) Πξνθαηαβνιή δηθεγνξηθήο ακνηβήο θαη ζεψξεζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ δηθεγφξνπ επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθφζνλ ην θεθάιαην αλέρεηαη ζην πνζφ ησλ ,0286 επξψ ηνπιάρηζηνλ. δ)τπνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζχζηαζεο. ε) Τπνβνιή επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ζχζηαζεο ζην Σακείν Ννκηθψλ θαη ζην Σακείν Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ (εθφζνλ ε εηαηξεία έρεη έδξα δήκνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ) θαη πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ 20

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα