ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2007

2 2 ηελ νηθνγέλεηα κνπ

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο 1. ΟΜΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (Ο.Δ.) 1.1. Ννκηθή πξνζσπηθφηεηα 1.2. Δηαηξηθή επσλπκία 1.3. θνπφο εηαηξείαο 1.4. Γηαλνκή θεξδψλ 1.5. ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ 1.6. Φνξνινγία Φνξνινγεηέα θέξδε πληειεζηήο θνξνινγίαο θφξνο εηζνδήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή Μείσζε ζπληειεζηή πξνθαηαβνιήο Φ.Δ. λέσλ επηρεηξήζεσλ Καηαβνιή ηνπ θφξνπ Τπνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο 2. ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΔΊΔ (Δ.Δ.) 2.1. Ννκηθή πξνζσπηθφηεηα 2.2. Δηαηξηθή επσλπκία 2.3. θνπφο ηεο εηαηξείαο 2.4. Γηαλνκή θεξδψλ 2.5. ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ 2.6. Φνξνινγία πληειεζηήο θνξνινγίαο θφξνο εηζνδήκαηνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο 3. ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ 3.1. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 3.2. Δπσλπκία 3.3. Φνξνινγία θνηλνπξαμίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ο 4. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 4.1. Ννκηθά πξφζσπα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα Ννκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 4.2. Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα 4.3. Δπηβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο Ννκηθά πξφζσπα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα Ννκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 4.4. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 3

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Ο 5.ΔΣΑΗΡΗΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ (Δ.Π.Δ.) 5.1. Ννκηθή πξνζσπηθφηεηα 5.2. Δηαηξηθή επσλπκία 5.3. θνπφο εηαηξείαο 5.4. δηαλνκή θεξδψλ 5.5. ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ 5.6. Έλλνηα θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ηνλ λφκν 5.7. Γεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 5.8. Πξνζάξηεκα 5.9. Γεληθή ζπλέιεπζε εηαίξσλ Έιεγρνο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή Μείσζε ζπληειεζηή πξνθαηαβνιήο Φ.Δ. λέσλ επηρεηξήζεσλ Καηαβνιή ηνπ θφξνπ Τπνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ Γηάζεζε ππνινίπνπ θαζαξψλ θεξδψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Ο 5. ΑΝΧΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (Α.Δ.) 6.1. Έλλνηα θαζαξψλ θεξδψλ θαηά ην λφκν 6.2. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Γεληθέο δηαηάμεηο θνξνινγίαο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 6.3. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 6.4. Πξψην Μέξηζκα 6.5. Γηάζεζε ππνινίπνπ θαζαξψλ θεξδψλ 6.6. Παξάδεηγκα νξνινγίαο θαη δηαλνκήο θεξδψλ Α.Δ Τπνινγηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ Τπνινγηζκφο Α κεξίζκαηνο (Άξζξνπ 45 Ν. 2190/1920) Τπνινγηζκφο Α κεξίζκαηνο (Άξζξνπ 3 Α.Ν. 148/1967) Τπνινγηζκφο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ Τπνινγηζκφο θφξνπ εηζνδήκαηνο Τπνινγηζκφο πξνθαηαβνιήο θφξνπ Τπνινγηζκφο θαηαβιεηέσλ πνζψλ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο Πίλαθαο δηάζεζεο θεξδψλ ρξήζεσο Τπνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 Ο 7.ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 7.1. Γεληθά Φνξνινγία 4

5 7.2. Γεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 7.3. Αιινδαπέο επηρεηξήζεηο Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Μφληκε εγθαηάζηαζε πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 7.4. Σξάπεδεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Φνξνινγία εηζνδήκαηνο πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 7.5. Ζκεδαπά θαη αιινδαπά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 7.6. Ηεξνί λανί θιπ, εκεδαπά θνηλσθειή πξφζσπα θαη ηδξχκαηα πληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 Ο 8. ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 8.1. Σερληθέο επηρεηξήζεηο 8.2. Αθαζάξηζηα έζνδα ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ Οηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο Γεκνζίσλ Έξγσλ Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ηδησηηθψλ Έξγσλ 8.3. Καζαξά θέξδε ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ Πξνζδηνξηζκφο θαζαξψλ θεξδψλ θνξνινγία Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 (Ο.Δ. Δ.Δ. θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101) κε βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ( Ο.Δ. Δ.Δ. θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101) κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β Παξάδεηγκα Ννκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 2238/1994, θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ λνκηθά ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ πληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ θαζαξψλ θεξδψλ Γαπάλεο κηθηψλ επηρεηξήζεσλ Φνξνινγία ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο Σερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ Φνξνινγία ησλ επηπιένλ ησλ ηεθκαξηψλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ Απηνηειήο θνξνινγία αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ Φνξνινγία θνηλνπξαμηψλ ηερληθψλ έξγσλ Φνξνινγία αιινδαπψλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκσλ Ο θφξνο ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο 8.4. πληειεζηέο θνξνινγίαο ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο Οκφξξπζκεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ 5

6 Κνηλνπξαμίεο Ννκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 2238/ πκςεθηζκφο απνηειεζκάησλ παιαηψλ θαη λέσλ έξγσλ 8.6. Φνξνινγηθφο έιεγρνο ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ Πεξαίσζε εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ Ν.3259/ Πεξαίσζε ππνβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ρσξίο έιεγρν Ν. 3296/ Σαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΝΣΤΠΧΝ ΔΝΣΤΠΟ Δ2 ΔΝΣΤΠΟ Δ3 ΔΝΣΤΠΟ Δ5 ΔΝΣΤΠΟ Φ

7 ΔΗΑΓΩΓΖ Γηα λα γίλεη ε έλαξμε εξγαζηψλ κηαο εηαηξείαο ελφο ζπλεηαηξηζκνχ, κηαο θνηλνπξαμίαο, (Ν.Π.) πξέπεη αξρηθά λα απνθαζίζνπλ ηα κέιε ην είδνο ηεο εηαηξείαο. Κάζε Ννκηθφ Πξφζσπν δηέπεηαη απφ θάπνηα λνκνζεζία ε νπνία θαζνξίδεη ηε λνκηθή κνξθή, ην αληηθείκελν, ηνλ ζθνπφ ηεο εηαηξείαο, ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ απνζεκαηηθψλ. Αθφκε ε λνκνζεζία απηή θαζνξίδεη αλάινγα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ηελ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή, ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ, ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ εηαηξεηψλ. Οη βαζηθνί λφκνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο είλαη νη Ν. 2238/1994 θαη Ν. 3296/2004 κε φιεο βεβαίσο ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, Ο ηξφπνο θνξνινγίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εμαξηάηαη: α) Απφ ην είδνο ηεο εηαηξείαο. Γειαδή αλ είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ.), Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.), Οκφξξπζκε Δηαηξεία (Ο.Δ.), Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία (Δ.Δ.), πλεηαηξηζκνί, Κνηλνπξαμίεο, Σερληθέο Δηαηξείεο. β) Απφ ην έηνο ίδξπζεο. Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ αθνινπζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα φπνπ απνηειεί θαη ησλ θχξην θνξκφ ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο 1.ΟΜΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΗΔ (Ο.Δ.) Ννκηθή πξνζσπηθόηεηα Γηα ηε ζχζηαζε νκνξξχζκνπ εηαηξείαο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: α) Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπκθσλίεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ (νλνκαηεπψλπκα, θεθάιαην, ζθνπφο, έδξα, δηαρεηξηζηήο ή δηαρεηξηζηέο, εθθαζαξηζηήο ή εθθαζαξηζηέο θ.ι.π.) β) Έλα απφ ηα πξσηφηππα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. έδξα ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. γ) Σν ίδην πξσηφηππν, κε ηε ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ππνβάιιεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε Δπηκειεηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα, ζην Σακείν Ννκηθψλ θαη ζην Σ.Π.Γ.Α γηα ηελ θαηαβνιή ησλ Αζελψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εδξεχεη ζε δήκνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά, δελ θαηαβάιιεη εηζθνξά ζην Σ.Π.Γ.Π. Σέινο ην ίδην πξσηφηππν θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην Πξσηνδηθείν φπνπ θαη δεκνζηεχεηαη, ιακβάλεη αξηζκφ δεκνζηεχζεσο θαη ιακβάλνπκε επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Ό,ηη ειέγζε αλσηέξσ γηα ηελ ζχζηαζε νκνξξχζκνπ εηαηξεία ηζρχεη θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ιχζε ηεο κε ζπκθσλία ησλ εηαίξσλ. Πιελ φκσο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κεξηδίνπ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο δειψζεσο γηα ηελ ππεξαμία ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Αθφκε κηα νκφξξπζκε εηαηξεία (Ο.Δ.) δηαζέηεη βνχιεζε ζπλαιιαζζφκελε κε ηνπο ηξίηνπο δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο(δηαρεηξηζηέο ), δηαζέηεη ίδηα πεξηνπζία αλεμάξηεηε απφ ηελ πεξηνπζία ησλ εηαίξσλ ηεο, απνθηά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 70 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη θπζηθά επζχλεηαη γηα ηπρφλ ρξέε κε ηελ πεξηνπζία ηεο. Δηαηξηθή Δπσλπκία Γηαζέηεη επσλπκία γηα ηελ δηάθξηζή ηεο ζην ρψξν ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ εηαίξσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ ζηελ εηαηξηθή επσλπκία αλαγξάθεηαη ην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηαίξσλ θαη πξνζηίζεληαη ε θξάζε «θαη ία». θνπόο εηαηξείαο Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη ε δηελέξγεηα εκπνξηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα απνθηνχλ θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη. Γηαλνκή θεξδώλ Σν θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξίαο θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο πνπ ζπλήζσο είλαη βάζεη ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. χκθσλα κε ην άξζξν 763 παξ. 1,2 θαη 3 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεηαη ηξφπνο δηαλνκήο θεξδψλ 8

9 απηά δηαλέκνληαη ζε ίζα κέξε. Αλ πξνβιέπεηαη κφλν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε δεκηά απηφ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα θέξδε. Αλ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ελφο εηαίξνπ κφλν ζε θέξδε ή ε απαιιαγή ηνπ απφ ηε δεκηά ζεσξείηαη σο άθπξνο φξνο. Δθ φζνλ έλαο εηαίξνο ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξεία ρσξίο θαηαβνιή θεθαιαίνπ παξά κφλν κε ηελ εξγαζία ηνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο δεκίεο. Ο ρξφλνο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ πξνβιέπεηαη ζπλήζσο απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ν ρξφλνο ησλ θεξδψλ ηφηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 762 ηνπ Αζηηθνχ θψδηθα απηά δηαλέκνληαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθά φκσο γηα ηηο νκφξξπζκεο εηαηξείεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β. θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 8 ηνπ Κ.Β. ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκφ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηα θέξδε κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ κεηά ην πέξαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. ρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ Μπνξεί λα ζρεκαηίζεη απνζεκαηηθά θεθάιαηα είηε απφ πξφβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο είηε εθκεηαιιεπφκελε δηαηάμεηο ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ επελδχζεσλ ή αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεηαη ε θξάηεζε απνζεκαηηθψλ νη εηαίξνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ θεξδψλ πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Φνξνινγία Με ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Φ.Δ.Κ ηνπ Ν.2065/ θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ νη νκφξξπζκεο εηαηξίεο άξρηζαλ λα ππφθεηληαη ζηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.2065/ δελ θνξνινγνχληαλ ην θαζαξφ εηζφδεκα (θέξδνο) ηεο εηαηξείαο ζην φλνκά ηεο, αιιά ν θάζε εηαίξνο θνξνινγνχληαλ ζχκθσλα κε ηα θέξδε πνπ ηνπ αλαινγνχζαλ Φνξνινγεηέα θέξδε Σα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο πξνζδηνξίδνληαη εθ φζνλ ζηα θαζαξά θέξδε πξνζηεζνχλ ηπρφλ κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο θαη αθαηξεζνχλ: α) Σν ζχλνιν ηνλ εζφδσλ πνπ θνξνινγήζεθαλ απηνηειψο ή θνξνινγήζεθαλ θαη εηδηθφ ηξφπν. β) Σν ζχλνιν ησλ θεξδψλ απφ κεξίζκαηα εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, θεξδψλ απφ θεθάιαηα, θεξδψλ απφ ζπκκεηνρέο ζε εηαηξίεο θ.ι.π. γ) Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ησλ δηαρεηξηζηψλ εηαίξσλ. Απφ ηα θέξδε πνπ απνλέκνπλ κεηά ηε θνξνινγηθή αλακφξθσζε αθαηξείηαη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή γηα κέρξη ηξεηο νκνξξχζκνπο εηαίξνπο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία. Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο εθάζηνπ εηαίξνπ ζην 50% ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ πνπ έρνπλ δεισζεί κε ηελ νηθεία δήισζε θαη είλαη ππνρξεσηηθή. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο είλαη νκφξξπζκνο εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο θαη ζε άιιεο εηαηξίεο (Ο.Δ.-Δ.Δ. θ.ι.π) κπνξεί λα ιάβεη επηρεηξεκαηηθή απφ κφλν 9

10 κηα εηαηξία (Α) θαη επηινγήλ ηνπ δειψλνληαο ην ζηελ αξρηθή εκπξφζεζκε ή εθπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο άλεπ δπλαηφηεηαο αλάθιεζεο. Δμππαθνχεηαη φηη ζε επφκελε ρξνληά κπνξεί λα ιάβεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ άιιε εηαηξία (Β) πνπ ζπκκεηέρεη. ηελ πεξίπησζε απηή δηθαίσκα ιήςεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο απφ ηελ εηαηξεία (Α) έρεη ν επφκελνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ζχκθσλα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Σν εηζφδεκα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ζεσξείηαη εηζφδεκα εμ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξνινγείηαη ζην θπζηθφ πξφζσπν δηθαηνχρν ζπλαζξνηδφκελν κε ινηπά εηζνδήκαηα ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.2238/1994. Γηα ηα θέξδε ησλ ρξήζεσλ κέρξη θαη (Οηθνλνκηθφ Έηνο 2000) γηα λα αλαγλσξηζζεί ε αθαίξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο έπξεπε ε δήισζε Φ.Δ ηεο Ο.Δ. λα ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ή εθπξφζεζκα κέρξη θαη 30 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.3, 33 θαη 34 ηνπ Ν.2954/2001 θαη ηα θέξδε δηαρεηξίζεσλ πνπ θιείλνπλ απφ θαη κεηά ηζρχεη ε αθαίξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο γηα εθπξφζεζκε πέξαλ ησλ 30 εκεξψλ ππνβνιή ηεο δήισζεο Φ.Δ. ηεο εηαηξίαο. δ) ηπρφλ δεκία απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Εεκία θνξνινγηθά αλαγλσξηζκέλε κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ ρξήζεσλ γηα νκφξξπζκεο εηαηξίεο εθ φζνλ ηεξνχλ αθξηβή θαη επαξθή βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπο πξνζδηνξίδεηαη ινγηζηηθά (γηα εηζνδήκαηα κέρξη θαη ηελ ) θαη κέρξη πέληε (5) ρξήζεσλ εθ φζνλ ηεξνχλ αθξηβή θαη επαξθή βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπο πξνζδηνξίδεηαη ινγηζηηθά (γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ θαη κεηά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3296/2004). Δπίζεο κέρξη πέληε (5) ρξήζεσλ εθ φζνλ ηεξνχλ επαξθή θαη αθξηβή βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β πληειεζηήο θνξνινγίαο θόξνο εηζνδήκαηνο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3296/2004 κεηψλεηαη ζηαδηαθά ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη νη νκφξξπζκεο εηαηξείεο απφ 25% πνπ ήηαλ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ ζε 24% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ κεηά ηελ , 22% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ θαη 20% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ θαη κεηά. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηνπ Ν.2238/1994 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν.2753/1999. Ο ζπληειεζηήο 25% θαζηεξψζεθε απφ ηελ ρξήζε 1.1/ (Οηθνλνκηθφ Έηνο 2001) ελψ γηα ηελ ρξήζε 1.1/ (Οηθνλνκηθφ Έηνο 2000) ήηαλ 30%. Πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2753/1999 ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο ήηαλ 35%. Ο ηζρχσλ ζπληειεζηήο θνξνινγίαο κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 40% γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή θάησ ησλ θαηνίθσλ. 10

11 Ο.Δ. ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΝΖΗΧΝ ΜΔ ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ 25% 24% 22% 20% 15% 14,40% 13,20% 12% ην θφξν πνπ ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ζην ελαπνκείλαλ πνζφ πξνζηίζεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο (ν ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο) κε ζπληειεζηή 3% ζηα εηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε ή ηδηφρξεζε αθηλήησλ θαη αθαηξνχληαη : α) Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε β) Ο θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε γ) Ο θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζην εμσηεξηθφ γηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζ απηφ. Ο θφξνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ απηφλ πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα απηά εάλ είραλ θνξνινγεζεί ζηελ Διιάδα.(Άξζξν 10 παξ.3 πεξίπησζε β Ν.2238/1994). Με ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα θέξδε απηά γηα ηνπο εηαίξνπο ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο είηε είλαη θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά. Όηαλ ην ζχλνιν ησλ πξνθαηαβιεκέλσλ θαη παξαθξαηεκέλσλ θφξσλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ, απηφ ζπκςεθίδεηαη κε ην ππφινηπν πνζφ πνπ πξνθχπηεη γηα θαηαβνιή. ην πνζφλ ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ θαη γηα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο δηαλπφκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ κε πνζνζηφ 55%. Άξζξν 52 παξ.1 Ν.2238/1994. Δάλ ζηε δήισζε πεξηιακβάλνληαη θαη εηζνδήκαηα γηα ηα νπνία έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπο απηφο ν θφξνο εθπίπηεη απφ ηελ πξνθαηαβνιή. Οη δφζεηο ήηαλ πέληε κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2003, έγηλαλ 8 απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2004 θαη κεηά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 παξ.1 ηνπ Ν.3220/ Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή 11

12 Καηαξγήζεθε ην δηθαίσκα ηνπ κέινπο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ θνηλσλνχ ηεο θνηλσλίαο λα επηιέμεη ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο απφ φπνηα εηαηξία ή θνηλσλία επηζπκεί, θαζφζνλ κε ηελ λέα δηάηαμε πξνβιέπεηαη ε ιήςε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο κφλν απφ κηα εηαηξία, δειαδή απφ εθείλε πνπ απνθέξεη ζε απηφλ βάζεη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ, ηα κεγαιχηεξα θαζαξά θέξδε.(παξ.6, άξζξν 3 Ν.3296/2004). Ζ ξχζκηζε απηή ζχκθσλα κε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν.3296/2004 θαη ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1016/ απνβιέπεη ζηελ απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ, ιφγσ ηεο κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2005 παξερφκελεο δπλαηφηεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο εηαίξνπ ζε δπν ή πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο, λα δειψλνπλ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ εθείλε πνπ βάζεη ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ηνπ, απέθεξε ζε απηφλ ηα κηθξφηεξα θέξδε, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην πςειφηεξν ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηεο θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ 9. Ζ δηάηαμε ηζρχεη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ θαη κεηά Μείσζε ζπληειεζηή πξνθαηαβνιήο Φ.Δ. λέσλ επηρεηξήζεσλ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3296/2004 κεηψλεηαη θαηά 50% ν ζπληειεζηήο ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ δηαλπφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ηνπο ππφρξενχο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2238/1994 θαηά ηα ηξία πξψηα νηθνλνκηθά έηε απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε εηαηξίαο πνπ θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο κεηά απφ εηθνληθή ιχζε πξνεγνχκελεο εηαηξίαο ή δηαθνπή αηνκηθήο επηρείξεζεο πνπ είρε ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ ίδηα επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε θαη έρεη ηνπο ίδηνπο εηαίξνπο ή κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο πεξηιακβάλεηαη θαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ είρε ηελ αηνκηθή επηρείξεζε. Ηζρχεη γηα εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη απφ θαη κεηά (παξ.8 άξζξν 5 Ν.3296/2004). Ζ κείσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηαηξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ Καηαβνιή ηνπ θόξνπ Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη ή εθ άπαμ νπφηε παξέρεηαη έθπησζε 1,5% ή ζε νθηψ ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο (Άξζξν 64 παξ.3 Ν.2238/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.7 ηνπ Ν.3296/2004. Μέρξη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2004 ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ 2,5%. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη νη ππφινηπέο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ κελψλ πνπ αθνινπζνχλ).γήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ δελ παξάγεη θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα θαη ζεσξείηαη απαξάδεθηε. ην ζχλνιν ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ νθεηιφηαλ κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2005 ραξηφζεκν θεξδψλ 1% πιένλ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20%. Σν ραξηφζεκν θαη ε εηζθνξά ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ θαηαβάιινληαη εθ άπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Σν ραξηφζεκν θαη ν ΟΓΑ ζεσξνχληαη δαπάλε ε νπνία εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ραξηφζεκν θεξδψλ θαηαξγήζεθε γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ θαη κεηά.(παξ.1 & 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3296/2004) 12

13 ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο θαηαβάιινληαη φιεο νη ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο θαη νη πξφζζεηνη θφξνη θαη ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν. 2238/1994. Ζ πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ είλαη 1,5% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. Γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ θαη κεηά ε πξνζαχμεζε εθπξφζεζκνπ ππνβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γίλεηαη 1% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.3296/2004. ε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο ηπρφλ δηαθνξέο θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ πξνζζήθε ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ ή βάζεη εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο δελ αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ζηε δηαθνξά κεηαμχ δεισζέλησλ θνξνινγεζέλησλ θαζαξψλ θεξδψλ θαη πξνζδηνξηζζέλησλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν Τπνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηεο εηαηξίαο Γ.Ο.Τ. λφκηκα ππνγεγξακκέλε απφ ην δηαρεηξηζηή απηήο θαη ηνλ ππεχζπλν ινγηζηή θνξνηερληθφ, θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο έληππα: ΈΝΣΤΠΟ Δ5 (Γήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Ο.Δ., Δ.Δ. θ.ι.π.), ζε ηξία αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ππάιιειν παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε. ΈΝΣΤΠΟ Δ3 (Αλαιπηηθά ζηνηρεία θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ), ζε ηξία αληίηππα εθ σλ νπνίσλ ην έλα ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ππάιιειν παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε. ΗΟΛΟΓΗΜΟ, θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ζε δχν αληίηππα. Καηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ γεληθή εθκεηάιιεπζεο, ζε δχν αληίηππα. ΈΝΣΤΠΟ Δ2 (Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κηζζσκάησλ αθηλήησλ), εθ φζνλ ππάξρνπλ έζνδα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ, ζε δχν αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ππάιιειν παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε. Σα εηδηθά έληππα πνπ πξνβιέπνληαη ζε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ-εθπηψζεσλ, αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Βεβαηψζεηο θεξδψλ ή δεκηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εηαηξίεο, θνηλσλίεο ή θνηλνπξαμίεο Βεβαηώζεηο παξαθξαηεκέλσλ θόξσλ, εθ φζνλ ζπληξέρεη απηή ε πεξίπησζε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο 2. ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ (Δ.Δ.) Δηεξφξξπζκε εηαηξεία είλαη πξνζσπηθή εκπνξηθή εηαηξία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ε νπνία δηελεξγεί εκπνξηθέο πξάμεηο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία. Έλαο ή πεξηζζφηεξνη εηαίξνη ηεο εηεξφξξπζκνπ εηαηξίαο επζχλνληαη έλαληη νπνηνπδήπνηε πηζησηή. χκθσλα κε ηα άξζξα 20 θαη 22 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ, θαη αξρήλ επζχλεηαη ή εηαηξία γηα ηα ηπρφλ ρξέε ηεο αιιά ιφγσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ραξαθηήξα επζχλνληαη θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη. Ο θάζε νκφξξπζκνο εηαίξνο 13

14 επζχλεηαη μερσξηζηά πξνζσπηθά θαη εμ νινθιήξνπ γηα ηα ρξέε απηήο, ελψ νη εηεξφξξπζκε επζχλνληαη κέρξη πνζνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην Ννκηθή Πξνζσπηθόηεηα Γηα ηε ζχζηαζε εηεξφξξπζκνπ εηαηξείαο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: α) Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπκθσλίεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ(νλνκαηεπψλπκα, θεθάιαην, ζθνπφο, έδξα, δηαρεηξηζηήο ή δηαρεηξηζηέο, εθθαζαξηζηήο ή εθθαζαξηζηέο θ.ι.π.). β) Έλα απφ ηα πξσηφηππα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. γ) ην ίδην πξσηφηππν, κε ηελ ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε Δπηκειεηήξην, θαη ζηε ζπλέρεηα, ζην Σακείν Ννκηθψλ θαη ζην Σ.Π.Γ.Α. γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ εηζθνξψλ, εθφζνλ ε εηαηξεία έρεη έδξα δήκνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εδξεχεη ζε δήκνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά, δελ θαηαβάιιεηεηζθνξά ζην Σ.Π.Γ.Π. Σέινο ην ίδην πξσηφηππν θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην Πξσηνδηθείν φπνπ θαη δεκνζηεχεηαη, ιακβάλεη αξηζκφ δεκνζηεχζεσο θαη ιακβάλνπκε επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Όηη ειέγζε αλσηέξσ γηα ηε ζχζηαζε εηεξφξξπζκνπ εηαηξίαο ηζρχεη θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ιχζε ηεο κε ζπκθσλία ησλ εηαίξσλ. Πιελ φκσο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κεξηδίνπ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο δειψζεσο γηα ηελ ππεξαμία ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Αθφκε κηα εηεξφξξπζκε εηαηξεία δηαζέηεη βνιπθεζε ζπλαιιαζζφκελε κε ηνπο ηξίηνπο δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο (δηαρεηξηζηέο), δηαζέηεη ίδηα πεξηνπζία αλεμάξηεηε απφ ηελ πεξηνπζία ησλ εηαίξσλ ηεο, απνθηά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο(αξζ.70 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα)θαη θπζηθά επζχλεηαη γηα ηπρφλ ρξέε κε ηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξηθή Δπσλπκία Γηαζέηεη επσλπκία γηα ηελ δηάθξηζε ηεο ζην ρψξν ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ ζηελ εηαηξηθή επσλπκία αλαγξάθεηαη ην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νκνξξχζκσλ εηαίξσλ θαη πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη ΗΑ». ε πεξίπησζε πνπ ζηελ εηαηξηθή επσλπκία αλαγξάθεη ην φλνκα ελφο εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ απηφο επζχλεηαη έλαληη ησλ ηξίησλ σο νκφξξπζκνο θνπόο ηεο εηαηξείαο Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη ε δηελέξγεηα εκπνξηθψλ πξάμεσλ. Σελ εκπνξηθή ηδηφηεηα δελ απνθηνχλ νη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη Γηαλνκή θεξδώλ Σν θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηεξφξξπζκνπ εηαηξείαο θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο πνπ ζπλήζσο είλαη βάζεη ησλ πνζνζηψλ 14

15 ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. Αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεηαη ηξφπνο δηαλνκήο θεξδψλ απηά δηαλέκνληαη ζε ίζα κέξε. Αλ πξνβιέπεηαη κφλν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε δεκηά απηφ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα θέξδε. Αλ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ελφο εηαίξνπ κφλν ζε θέξδε ή ε απαιιαγή ηνπ απφ ηε δεκηά ζεσξείηαη σο άθπξνο φξνο. Δθ φζνλ έλαο εηαίξνο ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξία ρσξίο θαηαβνιή θεθαιαίνπ παξά κφλν κε ηελ εξγαζία ηνπ κπνξεί λα κε ζπκκεηέρεη ζηηο δεκηέο. Ο ρξφλνο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ πξνβιέπεηαη ζπλήζσο απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ν ρξφλνο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ηφηε ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα απηά δηαλέκνληαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθά φκσο γηα ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ.8 ηνπ Κ.Β.. ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκφ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηα θέξδε κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ κεηά ην πέξαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ Μπνξεί λα ζρεκαηίζεη απνζεκαηηθά θεθάιαηα είηε απφ πξφβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο είηε εθκεηαιιεπφκελε δηαηάμεηο ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ επελδχζεσλ ή αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεηαη ε θξάηεζε απνζεκαηηθψλ νη εηαίξνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ θεξδψλ πνπ ηνπο αλαινγνχλ Φνξνινγία Γηα ηε θνξνινγία ησλ εηεξφξξπζκσλ εηαηξεηψλ ηζρχνπλ φηη αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα ηελ θνξνινγία ησλ νκνξξχζκσλ εηαηξεηψλ ηα νπνία αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κε ηελ δηαθνξά φηη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή δηθαηνχληαη κέρξη ηξεηο νκφξξπζκνη εηαίξνη κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία πληειεζηήο θνξνινγίαο θόξνο εηζνδήκαηνο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3296/2004 κεηψλεηαη ζηαδηαθά ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο απφ 25% πνπ ήηαλ γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ ζε 24% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ κεηά ηελ , 22% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ θαη 20% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ θαη κεηά. 15

16 Δ.Δ. ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΝΖΗΧΝ ΜΔ ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ % 24% 22% 20% ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΟΤ ΑΡΥΗΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ 15% 14,40% 13,20% 12% ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο 3. Κνηλνπξαμίεο Κνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ είλαη ε απφ θνηλνχ ζχκπξαμε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πξνζψπσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ) γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλεο εξγαζίαο. Έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, θαη ελψ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Νφκν, νξηνζεηείηαη απφ ην θνξνινγηθφ λνκνζέηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θνηλνπξαμίαο είλαη ηα αθφινπζα: ηεξείηαη λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαηά ην εκπνξηθφ δίθαην αιιά αλαγλσξίδεηαη φκσο απφ ην θνξνινγηθφ λνκνζέηε σο επηηεδεπκαηίαο θαη έρεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 186/1992 ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (δειαδή φηη, θάζε επηηεδεπκαηίαο ηεξεί εθδίδεη,παξέρεη, δεηά, ιακβάλεη, ππνβάιιεη, δηαθπιάζζεη ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία, ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθφ κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, θαηά πεξίπησζε), έρεη θαη ε θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ, πνπ ζεσξείηαη επηηεδεπκαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, εθφζνλ έρεη νξηζκέλε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε, απνβιέπεη ζηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία, πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ( Γ.Ο.Τ) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαη ηα κέιε ηεο είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ην θαζέλα αζθεί δηθή ηνπ επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα ή έλα νκφξξπζκν κέινο δηαθνξεηηθή νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο. Ζ πξνυπφζεζε ηεο δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο δελ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ γηα θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ πνπ έρεηο σο αληηθείκελν εξγαζηψλ: α) ηελ απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ή πξνβνιή θαη 16

17 πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, β) ηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινίσλ, γ) ηελ εθκεηάιιεπζε δηεζλψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, δ) ηελ δηελέξγεηα πεξηεγεηηθψλ πιφσλ θαη ε) ηελ εθκεηάιιεπζε ξπκνπιθψλ θαη λαπαγνζσζηηθψλ πινίσλ. χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, γηα λα ζεσξεζεί επηηεδεπκαηίαο ε Κνηλνπξαμία, δειαδή γηα λα αλαγλσξηζηεί θνξνινγηθά, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο : Α) λα έρεη νξηζκέλε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε. Ζ δηεχζπλζε απηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Β) Να απνβιέπεη ζηε δηελέξγεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. Ο ζθνπφο πνπ αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ζην ζπκθσλεηηθφ, πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη λα κελ έρεη δηαξθή ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλε πξάμε, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζπλήζσο θνηλνπξαμία είλαη π.ρ. ε εθηέιεζε ελφο δεκνζίνπ έξγνπ. πλέρηζε ηεο θνηλνπξαμίαο γηα ζπλέρηζε άιινπ έξγνπ δελ επηηξέπεηαη. Καη εμαίξεζε, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 186/1992, ε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο δελ απαηηείηαη, σο πξνυπφζεζε γηα ηε θνξνινγηθή αλαγλψξηζε ηεο θνηλνπξαμίαο, φηαλ απηή απνβιέπεη πεξηνξηζηηθά: Β1) ηελ απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, Β2) ηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινίσλ, Β3) ηελ εθκεηάιιεπζε δηεζλψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, Β4)ηελ δηελέξγεηα πεξηεγεηηθψλ πινίσλ, Β5) ηελ εθκεηάιιεπζε ξπκνπιθψλ θαη λαπαγνζσζηηθψλ πινίσλ. Γ) Να απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία (ζπκθσλεηηθφ) ησλ κεξψλ, πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο. εκεηψλεηαη φηη αξκφδηα Γ.Ο.Τ. είλαη εθείλε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε ηεο θνηλνπξαμίαο. Γ) Να αζθεί θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δηθή ηνπ επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα ή λα είλαη νκφξξπζκν κέινο δηαθνξεηηθήο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 186/1992 επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα, ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνεγνχκελν Κ.Φ.. (Π.Γ. 99/1977) φπνπ ξεηά απαγνξεπφηαλ ε θνηλνπξαμία κεηαμχ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ. Γελ έρεη ίδην θεθάιαην, αιιά αληιεί απφ ηα κέιε ηεο ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Σα θεθάιαηα απηά ζεσξνχληαη σο θαηαζέζεηο κειψλ θαη ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζ είζνδνο λένπ κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία ή ε απνρψξεζε κέινπο απφ απηή είλαη επηηξεπηή αξθεί λα θαηαηεζνχλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. λέεο έγγξαθεο ζπκθσλίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κεηά ηε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο, γηα ιφγνπο φπσο εθηέιεζε νξηζκέλεο εξγαζίαο απφ εηδηθεπκέλν πξφζσπν θ.ι.π., επηβάιιεηαη ε είζνδνο ζ απηήλ θαη λένπ κέινπο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ε λέα έγγξαθε ζπκθσλία λα θαηαηεζεί ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. πλεπψο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε δηνίθεζε φηη θαη ε απνρψξεζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο είλαη εθηθηή, αξθεί θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα 17

18 θαηαηεζεί ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ., λέα έγγξαθε ζπκθσλία θαη ηα ελαπνκέλνληα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο λα είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο. Αληίζεηε ζέζε (κε δπλαηφηεηα απνρψξεζεο κέινπο) ηζνδπλακεί κε πεξηνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο θαη θξαγκφ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ. Κνηλνπξαμία κε αιινδαπή εηαηξία πνπ δελ αζθεί δηθή ηεο επηρείξεζε ζηελ Διιάδα δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Ζ θνηλνπξαμία δελ έρεη ζπλήζσο δηθά ηεο κέζα παξαγσγήο, δηθφ ηεο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σα κέζα παξαγσγήο θαη ην πξνζσπηθφ δηαηίζεληαη ζπλήζσο απφ ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε ηεο. Ζ θνηλνπξαμία δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δσήο. Λχεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο ζπλεζηήζε. Δπίζεο ε θνηλνπξαμία ιχεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έλα εθ ησλ δχν κειψλ ηεο ( λνκηθά πξφζσπα) ιπζεί. Δάλ ηα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ δχν ηφηε ζπλερίδεηαη κε ηα ινηπά κέιε Δπσλπκία Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 186/1992 φπσο ηζρχνπλ απφ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3052/2002 νξίζηεθε γηα πξψηε θνξά πσο ζα πξέπεη λα είλαη ε επσλπκία ηεο θνηλνπξαμίαο. χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή, ε θνηλνπξαμία έρεη ζηελ επσλπκία ηεο ηα νλνκαηεπψλπκα ( θπζηθά πξφζσπα ) ή ηελ επσλπκία (λνκηθά πξφζσπα) φισλ ησλ κειψλ ή κπνξεί θαη λα έρεη ην νλνκαηεπψλπκν ε ηελ επσλπκία ελφο κφλν απφ ηα κέιε θαη ηε θξάζε θαη ηα Φνξνινγία θνηλνπξαμίαο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3296/2004 κεηψλεηαη ζηαδηαθά ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη νη θνηλνπξαμίεο, απφ 35% πνπ ήηαλ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ ζε 32% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ κεηά ηελ , 29% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ θαη 25% γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ ηελ θαη κεηά. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ο 4. Ννκηθά πξόζσπα 4.1. Ννκηθά πξόζσπα θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα α) Οη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο. Δίλαη νη εηαηξείεο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα. β) Οη εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Δίλαη νη εηαηξείεο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3190/1955 φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα. γ) Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελψζεηο απηψλ, νηθνδνκηθνί, αζηηθνί βηνηερληθνί, θαηαλαισηηθνί, αγξνηηθνί πξνκεζεπηηθνί θ.ι.π. 18

19 δ) Γεκφζηεο, δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα άζρεηα αλ απνηεινχλ ίδηα λνκηθά πξφζσπα. ε) Αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί. Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο ππφ νπνηαδήπνηε εηαηξηθή κνξθή κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο Ννκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα α) Κνηλσθειή λνκηθά πξφζσπα (λνζνθνκεία) β) Ννκηθά πξφζσπα πνπ δελ επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ( ζχιινγνη, ζσκαηεία θ.ι.π.) γ) Φηιαλζξσπηθά λνκηθά πξφζσπα ( γεξνθνκεία, νξθαλνηξνθεία θ.ι.π.) 4.2.Αληηθείκελν ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ εκεδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη απεξηφξηζηε δηφηη ππφθεηληαη ζηε θνξνινγία γηα ηα εηζνδήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζηελ Διιάδα θαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή Αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη πεξηνξηζκέλε δηφηη ππφθεηληαη ζηε θνξνινγία γηα ηα εηζνδήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπο ζηελ Διιάδα Δπηβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο Ννκηθά πξόζσπα θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα Ο θφξνο επηβάιιεηαη απφ θάζε πεγή ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην νπνίν απνθηήζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Δθηφο νκνξξχζκσλ, εηεξνξξχζκσλ εηαίξσλ θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθν 4 Ν. 2238/ Ννκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα. Ο θφξνο επηβάιιεηαη απφ θάζε πεγή ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην νπνίν απνθηήζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 19

20 4.4. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ α) Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη ζηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε είηε απηά δηαλεκεζνχλ είηε φρη. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. β) Σα δηαλεκφκελα θέξδε σο πξνεξρφκελα απφ θνξνινγεζέληα ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θέξδε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο απηψλ γηα δηθαηνιφγεζε ηεθκεξίσλ. Σα ηεθκήξηα απηά πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16 έσο θαη 19 ηνπ Ν.2238/1994. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Ο 5. Δηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) Ζ εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη ελδηάκεζνο ηχπνο κεηαμχ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ ( Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο (Α.Δ.) δηφηη ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη ησλ δχν ηχπσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ην εκπνξηθφ δίθαην, ην Ν.3190/1955 σο ηζρχεη ζήκεξα θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία είλαη ηα εμήο: 5.1. Ννκηθή πξνζσπηθόηεηα Γηα ηελ ζχζηαζε εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: α) Πξνέιεγρνο ζην αξκφδην επηκειεηήξην γηα επσλπκία θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν. Λήςε βεβαίσζεο πξνέγθξηζεο θαη θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ ηειψλ (Πξνζνρή: Ζ πξνεγθξηζείζα επσλπκία θαη δηαθξηηηθφο ηίηινο δεζκεχνληαη γηα ηνλ δηθαηνχρν γηα 2 κήλεο) β) χληαμε ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνχ θαη απνζηνιή ηνπ ζην ζπκβνιαηνγξάθν. Σν θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα πεξηέρεη β1) ην φλνκα, ην επψλπκν, ην επάγγεικα, ηελ θαηνηθία θαη ηελ ηζαγέλεηα ησλ εηαίξσλ, θαζψο θαη ηα Α.Φ.Μ. θαη ηε Γ.Ο.Τ. ηνπο, β2)ηελ εηαηξηθή επσλπκία, β3) ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ηνλ ζθνπφ ηεο, β4) ηελ ηδηφηεηα ηεο εηαηξίαο σο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, β5) ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο, ηε κεξίδα ζπκκεηνρήο θαη ηα ηπρφλ πιείνλα εηαηξηθά κεξίδηα θάζε εηαίξνπ, βεβαίσζε ησλ ηδξπηψλ πεξί θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, β6) ην αληηθείκελν ησλ ζε είδνο εηζθνξψλ, ηελ απνηίκεζε απηψλ θαη ην φλνκα ηνπ εηζθέξνληαο εηαίξνπ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ ζε είδνο εηζθνξψλ, β7)ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο. Σν ειάρηζην θεθάιαην γηα ηηο Δ.Π.Δ. νξίδεηαη ζε 18,000 επξψ θαη ε κεξίδα ζπκκεηνρήο έθαζηνπ εηαίξνπ δελ δχλαηαη λα νξηζζεί θαηψηεξε ησλ 30 επξψ(ν.2842/2000). γ) Πξνθαηαβνιή δηθεγνξηθήο ακνηβήο θαη ζεψξεζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ δηθεγφξνπ επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθφζνλ ην θεθάιαην αλέρεηαη ζην πνζφ ησλ ,0286 επξψ ηνπιάρηζηνλ. δ)τπνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζχζηαζεο. ε) Τπνβνιή επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ζχζηαζεο ζην Σακείν Ννκηθψλ θαη ζην Σακείν Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ (εθφζνλ ε εηαηξεία έρεη έδξα δήκνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ) θαη πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ 20

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΞΑΟΣΑΟΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΔΘΛΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΤΔΑΣΗ:ΖΕΠΠΟ ΓΕΩΡΓΘΟ ΕΘΗΓΗΣΗ:ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε»

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» Δηζεγεηήο: θ. Μπαζηάθεο Δκκαλνπήι πνπδάζηξηα: Γεσξγαθνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΥ ΣΦΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α.Τ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΥ ΣΦΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΥ ΣΦΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΑ : ΨΑΡΑΚΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΨΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ :.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

Σ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ :.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ :.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΥΟΡΟΛΟΓΗΣΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΜΕ ΕΠΑΦΘΗ ΑΙΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ, ΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η ΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΟΟΣΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ, ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΜΕΣΟΦΩΝ ΜΗ ΕΙΗΓΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Γηάγξακκα ξπζκίζεσλ Κεθάιαην Α Γεληθέο δηαηάμεηο... 1 Κεθάιαην Β - Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο... 4 Κεθάιαην Γ - Γηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο... 6 Κεθάιαην Γ - Απνθάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπηπηφκελεο δαπάλεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13 Γηαθνξέο απηψλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεσξγαιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζπληαμηνχρν ζθελνζέηε, γηα πξνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 25.04.2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 379 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ 2007 Ì ÁÚÏ Ó2007 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο 6 1.2. Μεηξηθή.. 7 1.3. Θπγαηξηθή.. 8 1.4. Έλλνηα νκίινπ εηαηξεηψλ 8 1.5. Σχπνη νκίισλ εηαηξεηψλ. 9 1.6. πγγελ ήο επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα