Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 1 χρόνος από την εφαρμογή του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 1 χρόνος από την εφαρμογή του"

Transcript

1 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 1 χρόνος από την εφαρμογή του Κωνσταντίνα Κουβέλου Δικηγόρος

2 Γενικό Πλαίσιο Ο Κανονισμός εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές Απριλίου του 2016 ως ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων ("GDPR"). Έχει άμεση εφαρμογή και δεν χρειάζεται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο. Ο Κανονισμός προέβλεπε μια διετή περίοδο χάριτος και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τις 25 Μαΐου Ο Κανονισμός αντικαθιστά την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και αποτελεί ένα σύνολο κανόνων για την προστασία των δεδομένων που εφαρμόζονται άμεσα στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Κανονισμός αφορά μόνο προσωπικά δεδομένα. 2

3 Προσωπικά Δεδομένα «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (αναγνωριστικά στοιχεία: όνομα, αρ.ταυτότητας, διεύθυνση, επάγγελμα, δεδομένα θέσης, πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα, πληροφορίες σχετικά με συμπεριφορές, προτιμήσεις κλπ) Επιμέρους Κατηγορίες: Ειδικές κατηγορίες Δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα» υπό το προϊισχύον πλαίσιο) άρθρ.9 ΓΚΠΔ «Πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή γενετήσιο προσανατολισμό» Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες ή αδικήματα άρθρ.10 ΓΚΠΔ 3

4 Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων «κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων. Τέτοιες πράξεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη συλλογή, την καταχώριση, την οργάνωση, τη διάρθρωση, την αποθήκευση, την προσαρμογή ή τη μεταβολή, την ανάκτηση, την αναζήτηση πληροφοριών, τη χρήση, την κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, τη συσχέτιση ή τον συνδυασμό, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την καταστροφή δεδομένων» Τήρηση ιατρικού αρχείου: συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση, χρήση Αποστολή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων από ιατρό σε ιατρό ή σε τρίτο: διαβίβαση 4

5 Εφαρμογή του GDPR στο χώρο της υγείας Πρόστιμο CNPD - Επιβολή Προστίμου προστίμου σε νοσοκομείο (7/2018) από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Πορτογαλίας (CNPD) Κρίθηκε πως το νοσοκομείο δεν έλαβε τα κατάλληλα τεχνικά & οργανωτικά μέτρα για την προστασία δεδομένων των ασθενών. Το προσωπικό του νοσοκομείου είχε πρόσβαση στα δεδομένα ασθενών μέσω ψευδών προφιλ. Το νοσοκομείο διέθετε 985 ενεργά προφιλ ιατρών, ενώ εργάζονταν μόνο 296 ιατροί. Όλοι είχαν απεριόριστη πρόσβαση στα αρχεία των ασθενών, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Το νοσοκομείο χρησιμοποιούσε λογισμικό που διέθετε στα δημόσια νοσοκομεία το Υπουργείο Υγείας. 5

6 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σύσταση CM/Rec(2019) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Σύσταση CM/Rec(2019)2 Επιτροπής Υπουργών προς τα Κράτη Μέλη της ΕΕ για την προστασία δεδομένων Υγείας (υιοθετήθηκε στις 27/3/2019). o Αναφέρεται στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου για να καλύψει: ψηφιοποίηση δεδομένων και νέα συστήματα διαχείρισης δεδομένων υγείας αύξηση όγκου δεδομένων & δυνατότητες ανάλυσης, εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας, εφαρμογές κινητών o Επαγγελματίες στο χώρο της υγείας δυνατότητα επέκτασης υποχρέωσης επαγγελματικού απορρήτου o Επεξεργασία δεδομένων υγείας από ασφαλιστικές εταιρείες και εργοδότες o Επιθυμία ασθενούς να ΜΗΝ ενημερωθεί για διάγνωση πρόγνωση o Επιστημονική έρευνα συναίνεση/ανωνυμοποίηση/ψευδωνυμοποίηση 6

7 Εθνικό Πλαίσιο & ΑΠΔΠΧ Υπουργείο Υγείας: έκδοση εγκυκλίου 07/2018 («Οδηγός Προετοιμασίας Βασικές Κατευθύνσεις») Νομοσχέδιο: Διαβούλευση 3/2018 εκκρεμεί Αυτεπάγγελτοι έλεγχοι σε ιστοσελίδες εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εταιρειών που επεξεργάζονται δεδομένα υγείας) Κατάργηση Γνωστοποιήσεων / Αδειών Καταργείται η υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Καταργείται η υποχρέωση να ληφθεί προηγούμενη άδεια της Αρχής σε περιπτώσεις επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, όπως τα δεδομένα υγείας. Η αναποτελεσματικότητα και γραφειοκρατία των γνωστοποιήσεων και αδειών αντικαθίσταται από την αρχή της Λογοδοσίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει να ελέγχει τη συμμόρφωσή του και να διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να την αποδείξει. 7

8 ΣυΣυμμόρφωση ιατρών με τον GDPR 8

9 Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια - Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Περιορισμός του σκοπού - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς (με εξαιρέσεις που αφορούν το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικούς, ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς). Ελαχιστοποίηση δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ακρίβεια / ποιότητα δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, να επικαιροποιούνται. Άμεση διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών δεδομένων. Διατήρηση - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να φυλάσσονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση για όχι περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο ή απ ό,τι επιβάλλεται από το Νόμο ( π.χ. Άρθρο 14 Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας σχετικά με το περιεχόμενο του ιατρικού αρχείου και την τήρησή του για 10 έτη από την τελευταία επίσκεψη για ιδιωτικά ιατρεία και Μονάδες ΠΦΥ και για 20 έτη στις υπόλοιπες περιπτώσεις), και Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα - Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, ιδίως προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά τυχαίας καταστροφής ή φθοράς, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα. Αρχή Λογοδοσίας: Ο ΥΕ φέρει το βάρος απόδειξης της συμμόρφωσης 9

10 Αρχή Λογοδοσίας - Τήρηση Αρχείου Επεξεργασίας Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας: o Όνομα & στοιχεία ΥΕ (ποιος;) o Σκοποί Επεξεργασίας (γιατί;) o Κατηγορίες Υποκειμένων (ποιους αφορούν;) o Κατηγορίες Αποδεκτών (ποιοι άλλοι;) o Διαβιβάσεις σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό (που;) o Προθεσμίες διαγραφής (για πόσο χρόνο;) o Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (πώς προστατεύονται;) Απαλλάσσονται επιχειρήσεις/οργανισμοί που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα εκτός εάν: Η επεξεργασία ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για δικαιώματα και ελευθερίες υποκειμένου και δεν είναι περιστασιακή ή Η επεξεργασία περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες δεδομένων ή Η επεξεργασία αφορά ποινικές καταδίκες και αδικήματα 10

11 Αρχή Λογοδοσίας - Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων (DPIA) Επεξεργασία που δύναται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για δικαιώματα και ελευθερίες φυσικών προσώπων «... Μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων...» Κατάλογος ΑΠΔΠΧ Περιέχει τουλάχιστον: Συστηματική περιγραφή πράξεων επεξεργασίας και σκοπού Εκτίμηση αναγκαιότητας και αναλογικότητας πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση με σκοπούς Εκτίμηση κινδύνων για δικαιώματα και ελευθερίες των υποκειμένων Προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων, εγγυήσεων, μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας Ιδιώτες ιατροί: Απαλλάσσονται από υποχρέωση εκπόνησης DPIA (παρ.91, Προοίμιο) Η απαλλαγή δεν αφορά φορείς, κλινικές, νοσοκομεία κλπ. 11

12 Νομιμότητα Επεξεργασίας Δεδομένων Υγείας (1/2) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία καταρχήν απαγορεύεται, εκτός εάν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 9.2. του ΓΚΠΔ: Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών - Άρθρο 9.2.(η): Επεξεργασία απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας» υπό την προϋπόθεση ότι: τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από ή υπό την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου βάσει νόμου ή από άλλο πρόσωπο το οποίο υπέχει επίσης υποχρέωση τήρησης του απορρήτου Ρητή Συγκατάθεση Παρέχεται μόνο εγγράφως (Νομοσχέδιο) και αφορά έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Εάν η απαγόρευση επεξεργασίας προβλέπεται από Νόμο δεν αίρεται η απαγόρευση με τη συγκατάθεση Νομοσχέδιο: «Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία γενετικών δεδομένων ή/και πραγματοποίηση γενετικών προδιαγνωστικών εξετάσεων για σκοπούς ασφάλισης υγείας και ζωής. Για τους ίδιους σκοπούς δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προκύψει από προδιαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν μέλη της οικογενείας του υποκειμένου των δεδομένων». 12

13 Νομιμότητα Επεξεργασίας Δεδομένων Υγείας (2/2) Ζωτικά συμφέροντα Επεξεργασία απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου ή τρίτου, εάν το υποκείμενο είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί. Δημόσιο Συμφέρον Επεξεργασία απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Εργατικό δίκαιο και Κοινωνική Ασφάλιση Επεξεργασία απαραίτητη για εκτέλεση υποχρεώσεων και άσκηση δικαιωμάτων του ΥΕ ή του υποκειμένου βάσει εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας Επιστημονική έρευνα Επεξεργασία απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς Η νομιμότητα κάθε επεξεργασίας θεμελιώνεται σε μία νόμιμη βάση. Ρητή Συγκατάθεση μόνο εάν δεν συντρέχει άλλη νόμιμη βάση. 13

14 Διαφάνεια της Επεξεργασίας - Πληροφορίες Κατά τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να ενημερωθεί: Ταυτότητα ΥΕ, στοιχεία επικοινωνίας ΥΕ, εκπροσώπου και DPO (αν υφίσταται) Σκοπούς επεξεργασίας και Νόμιμη βάση Έννομα συμφέροντα (για μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) Αποδέκτες Τυχόν πρόθεση διαβίβασης εκτός ΕΕ Χρόνο διατήρησης ή κριτήρια Δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης/διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση (απλά δεδομένα) ή ρητή συγκατάθεση (ευαίσθητα) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ Εάν η παροχή των δεδομένων είναι υποχρεωτική και ενδεχόμενες συνέπειες μη παροχής Τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (π.χ. Προφίλ) Εκτός εάν το υποκείμενο ήδη έχει τις πληροφορίες 14

15 Δικαιώματα Υποκειμένου των Δεδομένων Δικαίωμα πρόσβασης - Δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες για το εάν γίνεται επεξεργασία δεδομένων και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία αυτή (ποιος, για ποιο σκοπό, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.) Δικαίωμα στην διόρθωση - Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών. Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) - Δικαίωμα να ζητείται η διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων που αφορούν το / τα υποκείμενο υπό ορισμένες προϋποθέσεις (δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα, ανάκληση συγκατάθεσης, δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία). Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας - όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - Δικαίωμα αίτησης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Δικαίωμα ενημέρωσης κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διατύπωση αντιρρήσεων όταν η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζει σημαντικά το υποκείμενο των δεδομένων. Δικαίωμα να ζητείται η ανθρώπινη παρέμβαση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 15

16 Υποχρέωση Γνωστοποίησης Παραβίασης Δεδομένων Τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε πρ. δεδομένα (παραβίαση εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας) Κίνδυνος για τα δικαιώματα και ελευθερίες του Υποκειμένου των Δεδομένων Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Α.Π.Δ.Π.Χ. χωρίς υπαίτια καθυστέρηση (72 ώρες) από τη διαπίστωση. Υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και ελευθερίες του Υποκειμένου των Δεδομένων Υποχρέωση ανακοίνωσης στο Υποκείμενο των δεδομένων Χρονικοί περιορισμοί στην εκτίμηση του βάρους και εύρους της παραβίασης, αδύνατη η συμμόρφωση χωρίς προετοιμασία. Η παράλειψη γνωστοποίησης της παραβίασης, όταν απαιτείται, μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή προστίμου, επιπλέον τυχόν προστίμου για την παραβίαση. 16

17 Υπεύθυνοι Επεξεργασίας / Εκτελούντες την Επεξεργασία Υπεύθυνος Επεξεργασίας Από μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας Εκτελών την Επεξεργασία Επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας Η επεξεργασία από εκτελούντα πρέπει να διέπεται από σύμβαση ή νόμο και να ορίζει: Αντικείμενο επεξεργασίας Διάρκεια επεξεργασίας Φύση και σκοπό επεξεργασίας, Είδος δεδομένων και κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων και Υποχρεώσεις και δικαιώματα του υπεύθυνου επεξεργασίας 17

18 Συμβατικές Υποχρεώσεις Εκτελούντος την Επεξεργασία Η σύμβαση πρέπει να επιβάλει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία τις εξής υποχρεώσεις Επεξεργάζεται δεδομένα μόνο βάσει έγγραφων εντολών ΥΕ Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που εξουσιοδοτεί να επεξεργάζονται δεδομένα δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων και συνδράμει τον ΥΕ στη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις ασφάλειας δεδομένων Δεν προσλαμβάνει άλλο εκτελούνται χωρίς προηγούμενη άδεια του ΥΕ Συνδράμει τον ΥΕ να απαντά σε αιτήματα των υποκειμένων Διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα στον ΥΕ μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών Αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του και διευκολύνει ελέγχους από ΥΕ ή άλλο εντεταλμένο ελεγκτή 18

19 Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) Καθήκοντα DPO: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): - Ενημερώνει και συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων - Παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον Κανονισμό και άλλες διατάξεις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. Προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων) - Παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και παρακολουθεί την υλοποίησή της - Είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (εργαζόμενοι, πελάτες κλπ) - Συνεργάζεται με την εποπτική αρχή 19

20 Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ο ορισμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων καθίσταται υποχρεωτικός σε κάθε περίπτωση που: Η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα. Εξαιρούνται τα δικαστήρια όταν ασκούν δικαιοδοτικό έργο. Απαιτείται τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα. Διενεργείται μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή Εκτελών την επεξεργασία που ορίζει DPO οφείλει να προβεί σε γνωστοποίηση προς την ΑΠΔΠΧ χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 20

21 Διοικητικά πρόστιμα Η ΑΠΔΠΧ μπορεί να διεξάγει έρευνες, ελέγχους και να επιβάλει κυρώσεις. Συγκεκριμένα: επιβολή διοικητικών προστίμων μέχρι ή 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. διενέργεια επιτόπιων ερευνών και ελέγχων για την προστασία των δεδομένων. δικαίωμα να ζητά από τους υπεύθυνους και τους εκτελούντες την επεξεργασία να παράσχουν πληροφορίες / πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. δικαίωμα να εκδίδει δημόσιες προειδοποιήσεις και εντολές για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αποκατάστασης (π.χ. να ζητούν από τους υπεύθυνους / εκτελούντες να συμμορφωθούν με ΓΔΠΔ, να διακόψουν παράνομη επεξεργασία, να γνωστοποιούν παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα υποκείμενα των δεδομένων). 21

22 Ευχαριστώ 22

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 GDPR Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Αντωνίου-Ράπτη Γιολάντα, Δικηγόρος ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (1/2) Τι είναι προσωπικό δεδομένο; Kάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα. 2. Χρήσιμοι ορισμοί και επεξηγήσεις

Προσωπικά Δεδομένα. 2. Χρήσιμοι ορισμοί και επεξηγήσεις Προσωπικά Δεδομένα 1. Αντικείμενο Η συνεργασία, με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, για την ανάπτυξη διαδικασιών συμμόρφωσης της ΑΣΚΤ με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 ο οποίος θεσπίζει κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) 1 General Data Protection Regulation (GDPR) 2 Τι είναι το GDPR Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (27 Απριλίου 2016) Αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ Άμεση Εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. από τις 25 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΣΕΒΤ) 2018 Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς. 2 Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς. 2 Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές του δραστηριότητες, ο Δήμος Καλαμαριάς χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων, τα οποία αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Διαβάθμιση Εγγράφου: Κωδικός Εγγράφου: GDPR-DOC-17 Έκδοση: 1η Ημερομηνία: 23 May 2018 Συγγραφέας: Ομάδα Υλοποίησης της Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες, η FHL Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Ειδικών κατηγοριών. Πεδίο Εφαρμογής. Επεξεργασία. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί..

Δεδομένα Ειδικών κατηγοριών. Πεδίο Εφαρμογής. Επεξεργασία. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί.. GDPR 1 Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί.. Πεδίο Εφαρμογής Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε, εγκατεστημένο εντός Ε.Ε., φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας της ADVITY IKE, που στο εξής θα αναφέρεται ως ADVITY, υπόκειται στους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR), τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΣΚΟΠΟΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... 4 3.1. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νοέμβριος 2018 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... 3 2.1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Kάλλη Καρβέλη Δικηγόρος Ειδικός επιστήμονας ΑΠΔΠΧ kalli-k@dpa.gr Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2018 2 Περιεχόμενα Βασικές Αρχές Επεξεργασίας (άρθρο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τον Νόμο 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... 3 2.1 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας... 1 Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων... 2 Γνωστοποίηση σε τρίτους... 3 Ασφάλεια... 3 Περίοδος Διατήρησης... 3 Δικαιώματα υποκειμένων... 3 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους Εισαγωγή Ο κανονισμός 679/2016 της Ε.Ε. θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την

Διαβάστε περισσότερα

GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου

GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου Θα μιλήσουμε για: τον Κανονισμό & για όσα πρέπει να κάνουμε Είναι Κανονισμός που αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ και έχει ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Διαβάθμιση Εγγράφου: Κωδικός Εγγράφου: GDPR-DOC-17 Έκδοση: 1η Ημερομηνία: 7 Μαΐου 2018 Συγγραφέας: Ομάδα Υλοποίησης Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679/2016) Α.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679/2016) Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679/2016) Η παρούσα ισχύει από τον Ιούνιο του 2019 Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πολυτεχνείο Κρήτης θεωρεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες, η Eagle χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων που αφορούν σε ταυτοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ Εφέταις ΔΣ Θεσσαλονίκης Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας

Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ Εφέταις ΔΣ Θεσσαλονίκης Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ Εφέταις ΔΣ Θεσσαλονίκης Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) Γνωρίζετε ότι η προστασία των δεδομένων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικό ιατρείο στα χρόνια του GDPR. Φελεκίδης Αναστάσιος. Ιατρός Οφθαλμίατρος, Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης

Ιδιωτικό ιατρείο στα χρόνια του GDPR. Φελεκίδης Αναστάσιος. Ιατρός Οφθαλμίατρος, Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης Ιδιωτικό ιατρείο στα χρόνια του GDPR Φελεκίδης Αναστάσιος Ιατρός Οφθαλμίατρος, Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ GDPR ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 3 Προσωπικό δεδομένο

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία προσωπικών δεδομένων των ασθενών με καρκίνο

Προστασία προσωπικών δεδομένων των ασθενών με καρκίνο Προστασία προσωπικών δεδομένων των ασθενών με καρκίνο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ( EE 2016/679) Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη Ημερίδα ΕΛΛ.Ο.Κ Για τον αιματολογικό Καρκίνο- Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES) ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR ή.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES) ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR ή. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES) ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR ή.ελ Μαρούσι, Μάιος 2018 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Την 27η Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον υπ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό «για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΑΝΗ ΛΙΑΚΑΤΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΑΝΗ ΛΙΑΚΑΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 25.5.2018 1 Εισαγωγή Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (General Data Protection Regulation - GDPR) έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σκοπό την μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ψήφιση Κανονισμού Ο Κανονισμός (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr ή.ελ» (ΦΕΚ 973/Α/2018).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr ή.ελ» (ΦΕΚ 973/Α/2018). Μαρούσι, 21-5-18 ΑΠ: 852/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr ή.ελ» (ΦΕΚ 973/Α/2018). H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η Διαθερμική ΑΕ εκπροσωπεί σήμερα το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) Εξειδικευμένη Κατάρτιση GDPR Το GDPR (General Data Protection Regulation) είναι ο νέος Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές επιχειρηματικές της λειτουργίες, η Agrino χρησιμοποιεί δεδομένα που αφορούν σε ταυτοποιημένα άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

GDPR TÜV AUSTRIA GROUP

GDPR TÜV AUSTRIA GROUP TÜV AUSTRIA GROUP GDPR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27 ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

«Νέας γενιάς» κατηγορίες δεδομένων και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το ρόλο του DPO στην Ιατρική Κοινότητα Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

«Νέας γενιάς» κατηγορίες δεδομένων και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το ρόλο του DPO στην Ιατρική Κοινότητα Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 «Νέας γενιάς» κατηγορίες δεδομένων και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το ρόλο του DPO στην Ιατρική Κοινότητα Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 Αντικείμενο και Στόχοι του νέου Κανονισμού Έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές Πληροφορίες

1. Γενικές Πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες 1.1 Εισαγωγή Η σημαντική αύξηση των διασυνοριακών ροών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η παγκοσμιοποίηση και το γεγονός, ότι τα ίδια τα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων. Τμήμα 1. Διαφάνεια και ρυθμίσεις. Άρθρο 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων. Τμήμα 1. Διαφάνεια και ρυθμίσεις. Άρθρο 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων Τμήμα 1 Διαφάνεια και ρυθμίσεις Άρθρο 12 Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ D. HADJINESTOROS & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS .. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων. Σταμπουλής Γεώργιος. Χημικός Μηχανικός, Οργανοτεχνική Α.Ε.

Ο νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων. Σταμπουλής Γεώργιος. Χημικός Μηχανικός, Οργανοτεχνική Α.Ε. Ο νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων Σταμπουλής Γεώργιος Χημικός Μηχανικός, Οργανοτεχνική Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, 2016/679 ΕΕ (GDPR)» Γιούλη Τραγουλιά Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γενικά: Το παρόν έντυπο ενημέρωσης της εταιρίας με την επωνυμία «3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο «Αθλητικός και πολιτιστικός Όμιλος ΣΑΝΙ ΣΠΟΡΤΣ ΚΛΑΜΠ» (στο εξής ο Όμιλος ), σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο. Με την παρούσα πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να σας πληροφορήσει σχετικά την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-05-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 851/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση της «Δήλωσης περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» με την οποία η ΕΕΤΤ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα ενημερώνει τα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ v.01 /

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ v.01 / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Ο χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ε.Ε προβλέπει ότι οι πολίτες της Ε.Ε έχουν το δικαίωµα προστασίας των προσωπικών τους δεδοµένων. Ο νέος Γενικός Κανονισµός για

Διαβάστε περισσότερα

Η Πολιτική και η βασιζομένη σ αυτήν επεξεργασία,στην οποία η Εταιρεία προβαίνει, στηρίζεται στις κατωτέρω αρχές:

Η Πολιτική και η βασιζομένη σ αυτήν επεξεργασία,στην οποία η Εταιρεία προβαίνει, στηρίζεται στις κατωτέρω αρχές: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.α.Σκοπός-Βασικές Αρχές Θεσπίζεται από την εταιρεία υπό την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

(EE) 679/ "Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Απαιτήσεις, Ρόλος & Εφαρμογή"

(EE) 679/ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Απαιτήσεις, Ρόλος & Εφαρμογή 1 (EE) 679/2016 - "Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Απαιτήσεις, Ρόλος & Εφαρμογή" Ιωάννης Β. Ψαρράς Διαπιστευμένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 22 Φεβρουαρίου 2018 2 Επισκόπηση Καν. (EE) 679/2016 & Ορισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 02016R0679 EL 04.05.2016 000.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης. Γεώργιος Ρουσόπουλος

Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης. Γεώργιος Ρουσόπουλος Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ B: ΓΚΠΔ: Τα νέα εργαλεία για

Διαβάστε περισσότερα

RECRUITMENT CONFERENCE 2019

RECRUITMENT CONFERENCE 2019 RECRUITMENT CONFERENCE 2019 GDPR in HR υποχρεώσεις και κίνδυνοι Δρ. Ν. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Εταίρος, ΚΡΕΜΑΛΗΣ- Δικηγορική Εταιρεία Αθήνα, 31.01.2019 1. Ο χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου. H Revoil είναι μια εταιρεία κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων.

Δήλωση Απορρήτου. H Revoil είναι μια εταιρεία κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων. Δήλωση Απορρήτου H Revoil είναι μια εταιρεία κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων. Η παρούσα δήλωση περιγράφει τις πρακτικές και πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ-GPDR)

Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ-GPDR) Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ-GPDR) Με το παρόν δίδεται η βασική ενημέρωση σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οι XΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ υπό την σκέπη του GDPR

Οι XΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ υπό την σκέπη του GDPR Divani Caravel, 9 Νοεμβρίου 2017 Οι XΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ υπό την σκέπη του GDPR Michalopoulou & Associates 40 Ag. Konstantinou st. Aithrio Business Center (Α 16-18) 15 124

Διαβάστε περισσότερα

GDPR τι; Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων. Γιώργος Χατζηγιαννάκης, LLM

GDPR τι; Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων. Γιώργος Χατζηγιαννάκης, LLM GDPR τι; Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων Γιώργος Χατζηγιαννάκης, LLM ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο Κανονισμός (679/2016/ΕΕ) εισάγει ενιαίες, αναλυτικές και άμεσα εφαρμοστέες ρυθμίσεις που δεν αφήνουν

Διαβάστε περισσότερα

GDPR General Data Protection Regulation

GDPR General Data Protection Regulation Διαδικασία Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR General Data Protection Regulation Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Λογισμικά για Συμμόρφωση με Πρότυπα και Κανονιστικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. Γενικές διατάξεις. Άρθρο 1. Αντικείμενο και στόχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. Γενικές διατάξεις. Άρθρο 1. Αντικείμενο και στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχοι 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2 2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 3. ΣΚΟΠΟΣ 4 4. ΟΡΙΣΜΟΙ. 4 5. ΕΥΘΥΝΗ.. 6 6. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) είναι προσηλωμένο στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών του. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον τομέα της υγείας

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον τομέα της υγείας Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον τομέα της υγείας Παρουσίαση Ράσση Κωνσταντία Senior Consultant Εισαγωγή (1/2) Ο Νέος Κανονισμός: 16 Απριλίου 2016 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η CSL Limited και οι θυγατρικές της εταιρείες («εμείς», «εμάς», «μας», «CSL») δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2016/679. Ποιο είναι το αντικείμενο και οι στόχοι του Κανονισμού;

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2016/679. Ποιο είναι το αντικείμενο και οι στόχοι του Κανονισμού; Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2016/679 Ποιο είναι το αντικείμενο και οι στόχοι του Κανονισμού; Ο Κανονισμός 2016/679 : -θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ (εφεξής «η Εταιρία») συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία προς την Αεροδρομιακή Κοινότητα

Κατευθυντήρια Οδηγία προς την Αεροδρομιακή Κοινότητα Κατευθυντήρια Οδηγία προς την Αεροδρομιακή Κοινότητα ΟΔΗΓΙΑ: Όροι Συμμόρφωσης των Φορέων Επίγειας Εξυπηρέτησης & Αυτοεξυπηρετούμενων Χρηστών με το κανονιστικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PRIVACY NOTICE

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PRIVACY NOTICE Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2018 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PRIVACY NOTICE Η OTS δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει και επεξεργάζεται για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2: Νομική φύση του Κώδικα Δεοντολογίας- Σχέση Κώδικα με εθνική και κοινοτική νομοθεσία

Άρθρο 2: Νομική φύση του Κώδικα Δεοντολογίας- Σχέση Κώδικα με εθνική και κοινοτική νομοθεσία ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ» Εισαγωγή: Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας. Δήλωση Απορρήτου Εισαγωγή Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής (στο εξής Το Κέντρο ) είναι εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός και δραστηριοποιείται στη σφαίρα της προληπτικής παιδιατρικής. Για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα και ασθενείς. Ζιάμος Χρήστος. Ιατρός Νευρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Προσωπικά δεδομένα και ασθενείς. Ζιάμος Χρήστος. Ιατρός Νευρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης Προσωπικά δεδομένα και ασθενείς Ζιάμος Χρήστος Ιατρός Νευρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΖΙΑΜΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (679/2016)

Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (679/2016) Αθήνα, 4/9/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ Αρ. Πρωτ. 4561 Προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

GDPR σε Φορείς και Επιχειρήσεις

GDPR σε Φορείς και Επιχειρήσεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR σε Φορείς και Επιχειρήσεις 9 Μαίου 2018 Γιώργος Αντωνιάδης, Information Security Services Manager, Intrasoft International Μία ισχυρή ομάδα Τεχνικών & νομικών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων στον Κανονισμό 2016/679 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων στον Κανονισμό 2016/679 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων στον Κανονισμό 2016/679 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Εισαγωγή Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων συνιστούν έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016)

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) Εισαγωγή: Στα πλαίσια του προγράμματος Data protection Reform, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Μαΐου του 2016 ψήφισε τον Νέο Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη Δικηγόρος ΔΣΘ Νομική Σύμβουλος ΕΛΛ.Ο.Κ

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη Δικηγόρος ΔΣΘ Νομική Σύμβουλος ΕΛΛ.Ο.Κ GDPR :Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη Δικηγόρος ΔΣΘ Νομική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας: Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Συμποσίου Τεχνολογίας και της Επικοινωνιακής Δράσης της ΕΔΕΤ ΑΕ Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Εθνικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2018 H εταιρία PQH (εφεξής η Εταιρία) λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των συναλλασσόμενων μαζί της. Για το λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις [FAQs]

Συχνές Ερωτήσεις [FAQs] Συχνές Ερωτήσεις [FAQs] 1. Τι είναι ο Κανονισμός GDPR; Ο Κανονισμός GDPR (General Data Protection Regulation) αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (EΕ) 2016/679). Ο νέος Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (679/2016) που αφορά τα φαρμακεία

Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (679/2016) που αφορά τα φαρμακεία Αθήνα, 4/9/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ Αρ. Πρωτ. 4560 Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (679/2016) που αφορά τα φαρμακεία Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

GDPR για επιχειρήσεις με λόγια απλά

GDPR για επιχειρήσεις με λόγια απλά GDPR για επιχειρήσεις με λόγια απλά Δρ Γιώργος Δρόσος Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ε.Ε. για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) Ημερίδα για τα Προσωπικά Δεδομένα στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων 14 Μαΐου 2018 Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) Παπαναστασίου Παντελής Οικονομολόγος, Εσωτερικός Ελεγκτής,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καλώς ορίσατε στην ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων Ερώτηση: Εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2019 (Τμήμα)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2019 (Τμήμα) Αθήνα, 29-05-2019 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3834/29-05-2019 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2019 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Mε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων του Evercare Privacy Policy

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων του Evercare Privacy Policy Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων του Evercare Privacy Policy Έγκριση από την 25.05.2018 1. Γενικές πληροφορίες: 1.1 H πολιτική εµπιστευτικότητας του Evercare έχει προετοιµαστεί και βασίζεται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...(όνομα Συλλόγου)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...(όνομα Συλλόγου) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...(όνομα Συλλόγου) Το παρόν έγγραφο περιγράφει πώς ο Οδοντιατρικός Σύλλογος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του/των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ: Όροι Συμμόρφωσης των Αεροπορικών Εταιρειών με το κανονιστικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΟΔΗΓΙΑ: Όροι Συμμόρφωσης των Αεροπορικών Εταιρειών με το κανονιστικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Κατευθυντήρια Οδηγία προς την Αεροδρομιακή Κοινότητα ΟΔΗΓΙΑ: Όροι Συμμόρφωσης των Αεροπορικών Εταιρειών με το κανονιστικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ημ/νια Έκδοσης: Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τελευταία ενημέρωση: 24.05.2018 Η CORE INNOVATION (εφεξής «Εταιρεία») δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 2 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 3 3 ΣΚΟΠΟΣ... 3 4 ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 4.1 Ορισμοί... 4 5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 5 5.1 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)...

Διαβάστε περισσότερα

GDPR General Data Protection Regulation

GDPR General Data Protection Regulation Συμμόρφωση Φαρμακείων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR General Data Protection Regulation Τι είναι ο GDPR; ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation - GDPR)

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation - GDPR) Γενικός Κανονισμός Προστασίας 1 Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation - GDPR) Βέρα Μελέτη Δικηγόρος, LLM, Certified DPO vera.meleti@outlook.com Θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 1. Η G4S είναι απολύτως αφοσιωμένη στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ EL-PHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «El-Pharm Α.Ε»,

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: 1. αφ ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Η ΑΡΠΕΔΩΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενών μαζί της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Τσόλιας. Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία ιατρικών δεδομένων. Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών

Γρηγόρης Τσόλιας. Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία ιατρικών δεδομένων. Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία ιατρικών δεδομένων Γρηγόρης Τσόλιας Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα