ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασια τικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Μετάφραση και Διε ρμηνεία» Αντικατάσταση της Y.A. υπ αριθμ /B17/ (ΦΕΚ 903/B / ), που αφορά στο Διιδρυμα τικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστή μης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών, σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρ μοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αναμόρ φωση του προγράμματος Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Δια χείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνδι οργάνωση με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσι κού Περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 41/ (1) Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασια τικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Μετάφραση και Διε ρμηνεία». Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148/Α / ), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177/Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 15/Α / ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ), «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ Α 98).. Το Π.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α /3 2013) «Ίδρυση, μετο νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 7. Το απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τουρκικών Σπου δών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 10//2014). 8. Το απόσπασμα Πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1/11/2014). 9. Το αριθ. πρωτ. 55/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω τερική αξιολόγηση του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασι ατικών Σπουδών με τίτλο: «Μετάφραση και Διερμηνεία» ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασια τικών Σπουδών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό

2 8302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μετάφραση και Διερμηνεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 385/2008. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και την παρο χή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της Μετάφρασης και της Διερμηνείας και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευ τικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του. Σκοπός του προγράμματος είναι η απονομή Μετα πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Μετάφραση και τη Διερμηνεία» (Master s degree in Translation and Interpreting) που θα αποβλέπει: α) στην απόκτηση εξειδικευμένων μεταφραστικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην ειδική μετάφραση και συγκεκριμένα στη μετάφραση κειμένων οικονομικού, πολιτικού και νομικού περιεχομένου, β) στην απόκτηση εξειδικευμένων μεταφραστικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην ειδική/τεχνική μετάφρα ση με εστίαση στη μετάφραση κειμένων ιατρικού πε ριεχομένου, γ) στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιο τήτων στην οπτικοακουστική μετάφραση (Audiovisual Translation) και τη μετάφραση πολυτροπικών/πολυμεσι κών κειμένων (multimodal/multimedia translation), δ) στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στο πε δίο της διερμηνείας, με έμφαση στη διερμηνεία ιατρι κών συνεδρίων, στη διερμηνεία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στη λεγόμενη δικαστηριακή διερμηνεία (court interpreting) και τη διερμηνεία επαφής ή επάλληλη διερμηνεία (liaison interpreting) και με ειδικότερη εστί αση, μεταξύ άλλων, στην κατάρτιση διερμηνέων στο πλαίσιο της φιλοξενίας και της διαχείρισης προσφύγων και της πολιτικής ασύλου (community interpreting), ε) στην προαγωγή και την ανάπτυξη της έρευνας στις ως άνω επιστημονικές περιοχές, μέσω της εξοικειώσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις σύγχρονες θεωρίες και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στις προηγμένες τεχνικές, τις σχετικές με τη θεωρία και την πράξη στα οικεία πεδία, καθώς και μέσω της εμπράκτου μυήσεώς τους στην επιστημονική έρευνα. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Μεταφραστικές Σπουδές. Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστρι ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά στο όνομα του Τμήματος στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων 1) Στο Π. Μ. Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 385/2008), οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου, σύμ φωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και την εκάστοτε προκήρυξη. 2) Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του Ν. 385/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 385/2008). Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ κεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής: Α. Κατεύθυνση Μετάφρασης (Ειδικεύσεις (α) Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετά φρασης, (β) Επιστημονικής, Τεχνικής και Ιατρικής Μετά φρασης, (γ) Οπτικοακουστικής Μετάφρασης) A ΕΞΑΜΗΝΟ (κοινό για τις 3 ειδικεύσεις) B ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS Θεωρία της Μετάφρασης Σημασιολογία και Πραγματολογία (κοινό με την κατεύθυνση Διερμηνείας) Λεξικογραφία και Ορολογία (κοινό με την κατεύθυνση Διερμηνείας) Σώματα κειμένων και Μετάφραση (όλες οι ειδικεύσεις) Μετάφραση οικονομικών κειμένων (ειδίκευση A ) Μετάφραση επιστημονικών κειμένων (ειδίκευση Β ) Θεωρία και ζητήματα οπτικοακουστικής μετάφρασης (ειδίκευση Γ ) Μετάφραση πολιτικών κειμένων (ειδίκευση A ) Μετάφραση τεχνικών κειμένων (ειδίκευση Β ) Υποτιτλισμός κινηματογραφικού και τηλεοπτικού υλικού (ειδίκευση Γ )

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8303 A ΕΞΑΜΗΝΟ (κοινό για τις 3 ειδικεύσεις) B ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS Μετάφραση γενικών/δημοσιογραφι κών κειμένων Μετάφραση νομικών κειμένων (ειδίκευση A ) Μετάφραση ιατρικών κειμένων Ι (ειδίκευση Β ) Υποτιτλισμός και μεταγλώττιση ντοκιμαντέρ (ειδίκευση Γ ) Μετάφραση και σύγχρονα πληροφο ριακά και υπολογιστικά εργαλεία Κριτική Ανάλυση Λόγου (όλες οι ειδικεύσεις) (κοινό με την κατεύθυνση Διερμηνείας) Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30* Α Εξαμήνου Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30* Β Εξαμήνου Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Μετάφραση οικονομικών, πολιτικών και νομικών κειμένων: πολυλειτουργική προσέγγιση (ειδίκευση Α ) Μετάφραση και τοπική προσαρμογή λογισμικού και διαδικτυακών κειμένων (ειδικεύσεις Β, Γ ) Εφαρμοσμένη ορογραφία (ειδίκευση Α ) Μετάφραση ιατρικών κειμένων ΙΙ (ειδίκευση Β ) Υποτιτλισμός κινηματογραφικού και τηλεοπτικού υλικού ΙΙ/Ενδογλωσσικός υποτιτλισμός (ειδίκευση Γ ) Η μετάφραση ως επάγγελμα 4 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 14 30* Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ Εξαμήνου *Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/895/Β3/ Υ.Α. (ΦΕΚ Β 14/ ). Β. Κατεύθυνση Διερμηνείας (Ειδικεύσεις (α) Διερμηνείας ιατρικών συνεδρίων, (β) Διερμηνείας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, (γ) Δικαστηριακής Διερμηνείας, Επάλληλης διερμηνείας και Community Interpreting) ECTS A ΕΞΑΜΗΝΟ B ΕΞΑΜΗΝΟ (κοινό για τις 3 ειδικεύσεις) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS Θεωρία της Διερμηνείας Ορθοφωνία, φωνητική τοποθέτηση και\ομιλία (όλες οι ειδικεύσεις) 4 Σημασιολογία και Πραγματολογία (κοινό με την κατεύθυνση Μετάφρασης) Διαδοχική διερμηνεία (όλες οι ειδικεύσεις) (γλώσσα Β, ευθεία και αντίστροφη) 10 Λεξικογραφία και Ορολογία (κοινό με την κατεύθυνση Μετάφρασης) Διερμηνεία και Πραγματολογία: Βιολογία, φαρμακολογία και ιατρικός εξοπλισμός (ειδί κευση Α ) Διερμηνεία και Πραγματολογία: ΕΕ παρελθόν, παρόν και μέλλον (ειδίκευ ση Β ) Διερμηνεία και Πραγματολογία: Συ γκριτικό δίκαιο (ειδίκευση Γ) 5 Τεχνική λήψης σημειώσεων Θεωρία και ζητήματα διερμηνείας εξ αποστά σεως (από τηλεφώνου, μέσω βιντεοκλήσης) (όλες οι ειδικεύσεις) 5 Διερμηνεία και σύγχρονα πληροφορια κά και υπολογιστικά εργαλεία Κριτική Ανάλυση Λόγου (όλες οι ειδικεύσεις) (κοινό με την κατεύθυνση Μετάφρασης) Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30* Α Εξαμήνου Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30* Β Εξαμήνου

4 8304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS Ταυτόχρονη διερμηνεία (όλες οι ειδικεύσεις) (γλώσσα Β) 8 Ταυτόχρονη και διαδοχική διερμηνεία σε ειδικά περιβάλλοντα (ειδίκευση Α ) (γλώσσα Β, ευθεία και αντίστροφη) Ταυτόχρονη και διαδοχική διερμηνεία σε ειδικά περιβάλλοντα (ειδίκευση Β ) (γλώσσα Β, 8 ευθεία και αντίστροφη) Ταυτόχρονη και διαδοχική διερμηνεία σε ειδικά περιβάλλοντα (ειδίκευση Γ ) (γλώσσα Β, ευθεία και αντίστροφη) Η διερμηνεία ως επάγγελμα 4 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 10 30* Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ Εξαμήνου *Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/895/Β3/ Υ.Α. (ΦΕΚ Β 14/ ). Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται: για την μεν κατεύθυνση Μετάφρασης, κατ ανώτατο όριο στα είκοσι (20) άτομα ανά κύκλο σπουδών. για τη δε κατεύθυνση Διερμηνείας, κατ ανώτατο όριο στα δέκα (10) άτομα ανά κύκλο σπουδών. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν: Α) Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών, Β) μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και διδάσκοντες ομοταγών Ιδρυ μάτων της αλλοδαπής, καθώς και οι άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5 του Ν. 385/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν χώροι διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και η βιβλιοθήκη του Τμήματος και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. «Μετάφραση και Διερμηνεία» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύ λαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 5% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται ως εξής: Είδος δαπάνης Ποσό σε ευρώ Αμοιβές και αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες Δαπάνες για υποτροφίες Εξοπλισμός Γενικές δαπάνες Σύνολο Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα καλύπτεται: α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, δ) δωρεές. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας μετα πτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρύτανης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8305 Αριθμ. πράξης 3/ (2) Αντικατάσταση της Y.A. υπ αριθμ /B17/ (ΦΕΚ 903/B / ), που αφορά στο Διιδρυματι κό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνερ γασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε χνείου Αναμόρφωση του προγράμματος. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148/Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177/Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 15/Α / ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ) 2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ), «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ Α 98).. Το Π.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/Α / ), «Ίδρυση, μετο νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 7. Την Υ.Α. 711/Β7/147/ (ΦΕΚ 211/Β / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α /Β7/ (ΦΕΚ 903/Β / ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του ΔΔ ΠΜΣ «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνο λογίας» (συνεδρίαση 1η/ ). 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών (συνεδρίαση 2η/ ). 10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνε δρίαση 20η/ ). 11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 2η/ ) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 20η/ ). 12. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων: Αρ. πρωτ. 1445/ αξιολόγηση Τμήματος Μεθο δολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ Αρ. πρωτ. 894στ/ αξιολόγηση Σχολής Εφαρ μοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την Υ.Α. 711/Β7/147/ (ΦΕΚ 211/ Β / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α /Β7/ (ΦΕΚ 903/Β / ), που αφορά στη λειτουργία του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματι κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνο λογίας» ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι στημίου Αθηνών και η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθημα τικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 385/2008. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστο ρίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Το ΔΔ ΠΜΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμε νο την «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας». 2. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, καθώς και στην προσφορά εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες, ώστε να καταστούν ικανοί να συμβά λουν στην εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. 3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνο λογίας, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκλη ρωμένων προγραμμάτων διδασκαλίας στην εκπαί δευση, να απασχοληθούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέ ντρα ή Ινστιτούτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και να αναλάβουν καθήκοντα Σχολικών Συμβούλων και να εργαστούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με αντικείμενο τη μελέτη και χάραξη επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακός τίτλος Το ΔΔ ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί κευσης (ΜΔΕ), σε μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (History

6 830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) of Science and Technology) Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (Philosophy of Science and Technology) Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (History and Philosophy of Science and Technology). Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά του ονόματος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων 1. Στο ΔΔ ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυ μάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 385/2008). 2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του Ν. 385/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 385/2008). Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα κατ ελάχιστον και έξι () εξάμηνα κατά μέγιστο. Άρθρο Πρόγραμμα σπουδών Κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς εννέα (9) μεταπτυχιακά μαθήματα/σεμινάρια, και κατά το τέταρτο εξάμηνο να παρακολουθήσουν επιτυχώς ένα (1) μεταπτυχιακό μάθημα/σεμινάριο και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΔ=ΠΜΣ. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συσσώρευση εκατόν είκοσι (120) μονάδων του συστήματος ECTS. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής : ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ1 Ιστορία των Επιστημών, 1ος 17ος αιώνας 10 Υ2 Φιλοσοφία της Επιστήμης Ι 10 ΥΙ1 Ιστορία των Επιστημών στην Αρχαιότητα 10 ΥΙ4 Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία 10 Σ1 Θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας Ι 10 Σ2 Θέματα Ιστορίας των Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών Ι 10 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Υ3 Λογική 10 ΥΙ2 Ιστορία της Τεχνολογίας 10 ΥΙ3 Ιστορία των Επιστημών, 18ος 20ος αιώνας 10 Σ3 Θέματα Ιστορίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Ι 10 Σ4 Θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών και της Λογικής Ι 10 Σ5 Θέματα Ιστορίας της Τεχνολογίας Ι 10 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Σ Θέματα Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών Ι 10 Σ7 Θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας ΙΙ 10 Σ8 Θέματα Ιστορίας των Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών ΙΙ 10 Σ9 Θέματα Ιστορίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΙΙ 10 Σ10 Θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών και της Λογικής ΙΙ 10

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8307 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Σ11 Θέματα Ιστορίας της Τεχνολογίας ΙΙ 10 Σ12 Θέματα Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών ΙΙ 10 ΔΕ Διπλωματική Εργασία 20 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ1 Ιστορία των Επιστημών, 1ος 17ος αιώνας 10 Υ2 Φιλοσοφία της Επιστήμης Ι 10 ΥΦ1 Γνωσιολογία και Μεταφυσική 10 ΥΦ3 Αρχαία Φιλοσοφία 10 Σ13 Θέματα Ιστορίας της Φιλοσοφίας Ι 10 Σ14 Θέματα Συστηματικής Φιλοσοφίας Ι 10 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Υ3 Λογική 10 ΥΦ2 Φιλοσοφία της Επιστήμης ΙΙ 10 ΥΦ4 Νεότερη Φιλοσοφία 10 Σ15 Θέματα Φιλοσοφίας των Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών Ι 10 Σ1 Θέματα Φιλοσοφίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Ι 10 Σ17 Θέματα Φιλοσοφίας των Μαθηματικών και της Λογικής Ι 10 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Σ18 Θέματα Φιλοσοφίας της Τεχνολογίας Ι 10 Σ19 Θέματα Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών Ι 10 Σ20 Θέματα Ιστορίας της Φιλοσοφίας ΙΙ 10 Σ21 Θέματα Συστηματικής Φιλοσοφίας ΙΙ 10 Σ22 Θέματα Φιλοσοφίας των Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών ΙΙ 10 Σ23 Θέματα Φιλοσοφίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΙΙ 10 Σ24 Θέματα Φιλοσοφίας των Μαθηματικών και της Λογικής ΙΙ 10 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Σ25 Θέματα Φιλοσοφίας της Τεχνολογίας ΙΙ 10 Σ2 Θέματα Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών ΙΙ 10 ΔΕ Διπλωματική Εργασία 20 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ1 Ιστορία των Επιστημών, 1ος 17ος αιώνας 10 Υ2 Φιλοσοφία της Επιστήμης Ι 10 ΥΙ1 Ιστορία των Επιστημών στην Αρχαιότητα 10 ΥΙ4 Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία 10 ΥΦ1 Γνωσιολογία και Μεταφυσική 10

8 8308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΦ3 Αρχαία Φιλοσοφία 10 Σ1 Θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας Ι 10 Σ2 Θέματα Ιστορίας των Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών Ι 10 Σ13 Θέματα Ιστορίας της Φιλοσοφίας Ι 10 Σ14 Θέματα Συστηματικής Φιλοσοφίας Ι 10 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Υ3 Λογική 10 ΥΙ2 Ιστορία της Τεχνολογίας 10 ΥΙ3 Ιστορία των Επιστημών, 18ος 20ος αιώνας 10 ΥΦ2 Φιλοσοφία της Επιστήμης ΙΙ 10 ΥΦ4 Νεότερη Φιλοσοφία 10 Σ3 Θέματα Ιστορίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Ι 10 Σ4 Θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών και της Λογικής Ι 10 Σ5 Θέματα Ιστορίας της Τεχνολογίας Ι 10 Σ15 Θέματα Φιλοσοφίας των Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών Ι 10 Σ1 Θέματα Φιλοσοφίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Ι 10 Σ17 Θέματα Φιλοσοφίας των Μαθηματικών και της Λογικής Ι 10 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Σ Θέματα Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών Ι 10 Σ7 Θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας ΙΙ 10 Σ8 Θέματα Ιστορίας των Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών ΙΙ 10 Σ9 Θέματα Ιστορίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΙΙ 10 Σ10 Θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών και της Λογικής ΙΙ 10 Σ18 Θέματα Φιλοσοφίας της Τεχνολογίας Ι 10 Σ19 Θέματα Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών Ι 10 Σ20 Θέματα Ιστορίας της Φιλοσοφίας ΙΙ 10 Σ21 Θέματα Συστηματικής Φιλοσοφίας ΙΙ 10 Σ22 Θέματα Φιλοσοφίας των Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών ΙΙ 10 Σ23 Θέματα Φιλοσοφίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΙΙ 10 Σ24 Θέματα Φιλοσοφίας των Μαθηματικών και της Λογικής ΙΙ 10 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Σ11 Θέματα Ιστορίας της Τεχνολογίας ΙΙ 10 Σ12 Θέματα Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών ΙΙ 10 Σ25 Θέματα Φιλοσοφίας της Τεχνολογίας ΙΙ 10 Σ2 Θέματα Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών ΙΙ 10 ΔΕ Διπλωματική Εργασία 20 Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι δυνατόν να γίνει τόσο ανακατανομή των μαθημάτων/σεμιναρίων, όσο και τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων/ σεμιναρίων. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στην κατεύθυνση «Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας», κάθε φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς 1. τα μαθήματα Υ1, Υ2, Υ3, ΥΙ1 και ΥΙ2 2. ένα από τα μαθήματα ΥΙ3, ΥΙ4.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τέσσερα (4) σεμινάρια, τουλάχιστον δύο (2) από τα οποία πρέπει να είναι μεταξύ των σεμιναρίων Σ1 Σ12 παραπάνω και να εκπονήσει διπλωματική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στην κατεύθυνση «Φι λοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας», κάθε φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς 4. τα μαθήματα Υ1, Υ2, Υ3, ΥΦ1, ΥΦ2 5. ένα από τα μαθήματα ΥΦ3, ΥΦ4. τέσσερα (4) σεμινάρια, τουλάχιστον δύο (2) από τα οποία πρέπει να είναι μεταξύ των σεμιναρίων Σ13 Σ2 παραπάνω και να εκπονήσει διπλωματική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στην κατεύθυνση «Ιστο ρία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας», κάθε φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς 7. τα μαθήματα Υ1, Υ2, Υ3 8. ένα από τα μαθήματα ΥΙ1, ΥΙ2 9. ένα από τα μαθήματα ΥΦ1, ΥΦ2 10. ένα από τα μαθήματα ΥΙ3, ΥΙ4, ΥΦ3, ΥΦ4 11. δύο (2) από τα σεμινάρια Σ1 Σ12 και δύο (2) από τα σεμινάρια Σ13 Σ2 και να εκπονήσει διπλωματική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Διαπανε πιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΔΔ ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν: α) Καθηγητές των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων. β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 385/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΔ ΠΜΣ θα διατεθούν οι χώροι διδασκαλίας, οι βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια Η/Υ των συνεργαζόμενων Τμημάτων/Σχολών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΔΔ ΠΜΣ «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδη μαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 5% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΔΔ ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων (1.000) ευρώ και αναλύεται ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών 8.000,00 Δαπάνες μετακινήσεων 4.000,00 Δαπάνες για αναλώσιμα και 2.000,00 άλλες προμήθειες Εξοπλισμός 1.000,00 Γενικές δαπάνες 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 Το κόστος λειτουργίας του ΔΔ ΠΜΣ «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» θα καλύπτεται από α) δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, δ) χορηγίες, ε) δωρεές. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος μπορούν να επιλέξουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με βάση το πρόγραμ μα σπουδών της Y.A /B17/ (ΦΕΚ 903/B / ) ή της παρούσας Πρυτανικής Απόφασης. Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρύτανης ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 8/2015 (3) Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχεί ρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνδιοργά νωση με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος». Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α ), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη. 2. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148, τ.α ), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 15 τ.α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ), «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ).

10 8310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.α ) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ τικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α ). 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 8/2013 (ΦΕΚ 124 τ.α ) «Συγ χώνευση Τμημάτων, ίδρυση συγκρότηση ανασυγκρό τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δασολογίας και Δια χείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτει ου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 4/ ). 10. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επι στημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/ ). 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή σεων του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (συνεδρία 1/ ). 12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/ ). 13. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (συνε δρία 1/ ). 14. Το αριθμ. πρωτ. 221/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω τερική αξιολόγηση του Τμήματος Δασολογίας και Δι αχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 15. Το αριθμ. πρωτ. 75/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι κού προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Β 5490/ βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνδιοργανωση με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχεί ρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονί ας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Διοίκησης Επι χειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογι κού Τομέα οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρι σης Φυσικού Περιβάλλοντος» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148/ τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Π.Μ.Σ. έχει σαν βασικό στόχο να προάγει τη γνώση και την υψηλού κύρους επιστημονική κατάρτιση σε σύγ χρονα και καινοτόμα επιστημονικά πεδία, που προτεί νουν και υιοθετούν σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους διαχείρισης φυσικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στη διεύρυνση αλλά και στην εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων στον Τομέα των Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της τηλεπισκόπησης, καθώς και στις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης και βέλτι στης διαχείρισης πόρων. Σκοπός του είναι η επιλογή των αρίστων ανάμεσα στους αποφοίτους των Σχολών Περι βάλλοντος, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και γενικότερα όλων των σχολών Θετικών Επιστημών και η εκπαίδευση τους στα πιο πάνω επιστημονικά πεδία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Έχει λοιπόν διεπιστημονικό χαρακτήρα με τελικό στόχο την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στις επιστήμες της Πληροφορικής της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Γενικά το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, για την απόκτηση μεταπτυχι ακού τίτλου σπουδών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τόσο του συγκεκριμένου κλάδου, όσο και της σύγχρονης κοινωνίας γενικότερα. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος». Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί ζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8311 Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή ματα τα οποία κατανέμονται στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α με 30 ΠΜ και Β εξάμηνο με 30 ΠΜ), και στο Γ εξάμηνο κάθε φοιτητής εκπονεί διπλωματική εργασία (30 ΠΜ). Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμ ματος θα είναι η ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, ορίζονται ως εξής: Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (Π.Μ.) ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α1. Ποιοτικές και Ποσοτικές Μέθοδοι Α Α2. Ευφυή Συστήματα με Εφαρμογές Κινδύνου Α A3. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) Α A4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Α Α5. Περιβάλλον και Τουρι σμός Α ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ. Β ΕΞΑΜΗΝΟ Β1. Β2. Μέθοδοι Βελτιστοποίη σης Φυσικών Πόρων Τηλεπισκόπηση Φυσικών Πόρων Β Β Β3. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Β Β4. Περιφερειακή Ανάπτυξη Β Β5. Πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πράσινη Β Επιχειρηματικότητα ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ. Γ Εξάμηνο Γ1. Διπλωματική Εργασία 30 Γ ΣΥΝΟΛΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε σαράντα (40) ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Πε ριβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης και Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ή άλλων ΤΕΙ καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Τα συμμετέχοντα τμήματα διαθέτουν την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή που καλύπτει τις ανάγκες λει τουργίας του Π.Μ.Σ. και ενδεικτικά συνίσταται στα εξής: α) αίθουσες διδασκαλίας, β) εργαστήρια, γ) βιβλιοθήκες, δ) επιστημονικός εξοπλισμός, ε) υπολογιστές. Οι εξει δικευμένες ανάγκες του προγράμματος θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού και διαμόρφω ση επιπλέον χώρων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊ κό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148/ τ.α ) το 5% του συνολικού κόστους λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των ,00 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε Αμοιβές αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού ,00 Δαπάνες μετακινήσεων 13.00,00 Δαπάνες Λειτουργίας 8.000,00 Αναλώσιμα 8.000,00 Σύνολο ,00 Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προ γράμματα, χορηγίες και δωρεές. Άρθρο 12 Ειδικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτήνη, 20 Απριλίου 2015 Ο Πρύτανης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

12 8312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 1 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 5 Δ 10 Α.Α.Π. 10 Ε.Β.Ι. 5 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 907/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα