ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, δηλαδή η χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στην διεκπεραίωση διαφόρων διοικητικών διαδικασιών πριν, κατά και µετά την απονοµή της δικαιοσύνης όπως π.χ. η κατάθεση δικογράφου καθώς και η δυνατότητα λήψεως εξ αποστάσεως έγκυρων νοµικών πληροφοριών και πιστοποιητικών, είναι το κλειδί για τον εξορθολογισµό και την επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης. Στην αρχή, η πρωτοβουλία µιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη ήταν κυρίως µέληµα των υπουργείων των κρατών µελών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 30 Μαΐου 2008 ανακοίνωση, µε τίτλο «Προς µια ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη στρατηγικής». Ο πυρήνας αυτής της στρατηγικής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ήταν η δηµιουργία µιας πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης µε ένα ευρύ φάσµα ηλεκτρονικών µέσων. Η Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων συµφόρησης που παρατηρούνται στην ενιαία αγορά και στην στρατηγική που εξήγγειλε στις 3 Μαρτίου 2010, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την έξυπνη χρήση της τεχνολογίας, µε στόχο τη µείωση του κόστους των νοµικών διαδικασιών και την απλούστευση των διασυνοριακών πράξεων, όπως η καθιέρωση επιγραµµικών διαδικασιών για την εκδίκαση µικροδιαφορών, η έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής και η διασύνδεση των µητρώων αφερεγγυότητας και των µητρώων επιχειρήσεων. Η παρούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη Οι συχνές καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων και στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων επιφέρουν συνέπειες. Μεταξύ άλλων, αποδυναµώνεται ο κοινωνικός και πολιτικός ιστός λόγω της γενικευµένης αµφισβήτησης των πολιτών για τους θεσµούς του κράτους ενώ παρεµποδίζεται καταχρηστικά η είσπραξη από το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία τεράστιων ποσών φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αντίστοιχα. Ανάλογα ισχύει και για επίδικα ποσά που δικαιούνται να εισπράξουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Περαιτέρω, βλάπτεται σε διεθνές επίπεδο η αξιοπιστία της χώρας, µε αφορµή τις υπερβολικές, -σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο-, καθυστερήσεις και την ποιοτική υποβάθµιση που αυτή επιφέρει στην απονοµή δικαιοσύνης. Η χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στην ελληνική δικαιοσύνη µπορεί να επιταχύνει ουσιαστικά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων διευκολύνοντας όλους τους φορείς του χώρου της δικαιοσύνης. Με την απλοποίηση της κατάθεσης της διαχείρισης και του ελέγχου των δικαστικών εγγράφων, επιτυγχάνεται η ευχερέστερη παρακολούθηση των εκκρεµών υποθέσεων και η διευκόλυνση του έργου των δικαστικών λειτουργών, διότι η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η κατηγοριοποίηση των δικαστικών υποθέσεων προσφέρει µεγάλες δυνατότητες συγκριτικής παράθεσης και ελέγχου της νοµολογίας. Ως αποτέλεσµα οι δικαστές µπορούν ευχερέστερα, πληρέστερα και συντοµότερα να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις που τους ανατίθενται. 1

2 Τι είναι η ηλεκτρονική δικαιοσύνη; Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης αποτελεί στοιχείο-κλειδί του εκσυγχρονισµού των δικαστικών συστηµάτων. Από το 2003, η Επιτροπή έχει δηµιουργήσει την πύλη του δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις και έχει υποστηρίξει την υλοποίηση των δικαστικών ατλάντων σε ποινικές και αστικές υποθέσεις για την παροχή της δυνατότητας στους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα να προσδιορίζουν τις αρµόδιες δικαστικές αρχές στα διάφορα σηµεία του κοινοτικού χώρου. Ως «ηλεκτρονική δικαιοσύνη» µπορεί να ορισθεί η χρησιµοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη, καθώς και η αποτελεσµατικότητα της δικαστικής δράσης που συνίσταται στη ρύθµιση µιας διαφοράς ή στην επιβολή ποινικών κυρώσεων για κάποια πράξη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο πρώτος στόχος της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της δικαιοσύνης σε ολόκληρη την Ευρώπη προς όφελος των πολιτών. Για το λόγο αυτό, οι ευρωπαϊκές εργασίες για την ηλεκτρονική υπογραφή (e- Signature) και την ηλεκτρονική ταυτότητα (e-identity) έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από δικαστική άποψη. Ποιοι ωφελούνται από τον συγκεκριµένο δικτυακό τόπο; Οι πολίτες µπορούν να βρουν απαντήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των νοµικών συστηµάτων των 27 κρατών µελών. Τους δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσουν κάποιον επαγγελµατία του νοµικού χώρου σε άλλη χώρα, να πληροφορηθούν για τον τρόπο που µπορούν να αποφύγουν δαπανηρές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων χάρη στην προσφυγή σε διαµεσολάβηση, ενώ οι δικηγόροι, οι συµβολαιογράφοι και οι δικαστές µπορούν να ανατρέχουν σε νοµικές βάσεις δεδοµένων, να επικοινωνούν µε συναδέλφους τους µέσω δικαστικών δικτύων και να ενηµερώνονται για τις δυνατότητες πραγµατοποίησης διασυνοριακών τηλεσυνδιασκέψεων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε κτηµατολόγια, καθώς και πληροφορίες για το εφαρµοστέο δίκαιο και τις διασυνοριακές διαδικασίες. Στόχος της στρατηγικής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι η αύξηση της εµπιστοσύνης των πολιτών σε έναν ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, πηγή µείζονος νοµιµότητας σε µια Ένωση όπου το κράτος δικαίου αποτελεί πρωταρχική αξία της ταυτότητας της. Στόχοι 1. Προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών συνεργιών Σε εθνικό επίπεδο, πολλά σχέδια βελτιώνουν την ενηµέρωση των παραπεµποµένων στη δικαιοσύνη. Παρέχονται επιγραµµικά (on-line) πληροφορίες για τα δικαστικά συστήµατα, τη νοµοθεσία και τη νοµολογία, αναπτύσσονται συστήµατα ηλεκτρονικών πληροφοριών µεταξύ των διαδίκων και των δικαστηρίων ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν θεσπιστεί πλήρως ηλεκτρονικές διαδικασίες. 2

3 Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα σχέδια αυτά πρέπει να προωθηθούν και ότι οι επιτυχηµένες πειραµατικές εφαρµογές πρέπει να διαδοθούν και να επαναλαµβάνονται. Συνεπώς είναι η δηµιουργία µιας υπο-οµάδας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ώστε ο διαδικτυακός αυτός πυλώνας να καταστεί κατεξοχήν τόπος ανταλλαγής ορθών πρακτικών µεταξύ των εθνικών δικαστικών συστηµάτων και µεταξύ των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα. 2. Πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη Η δηµιουργία µιας πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης που προορίζεται για το κοινό και τις επιχειρήσεις διευρύνει την προβολή της ευρωπαϊκής δράσης και συµβάλλει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Ο συγκεκριµένος ιστιοχώρος εντάσσεται σε µια γενική πολιτική επικοινωνίας µε βασικές λειτουργίες µεταξύ των οποίων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν: α) Η πρόσβαση στην πληροφόρηση: η πύλη παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες και στη γλώσσα τους, σειρά πληροφοριών για τα δικαστικά συστήµατα και τις δικαστικές διαδικασίες. Η άγνοια των κανόνων που ισχύουν στα άλλα κράτη µέλη αποτελεί όντως έναν από τους µείζονες παράγοντες που παρεµποδίζουν τους πολίτες να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους σε άλλη χώρα της Ένωσης και να έχουν άµεση πρόσβαση σε ορισµένες ευρωπαϊκές διαδικασίες. β) Η εύρεση του κατάλληλου δικαστηρίου: ο εντοπισµός του αρµοδίου δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης, δηλαδή η δικαιοδοσία και η περίπτωση διασυνοριακής διάστασης, µε τον εντοπισµό των κρατών µελών που πρέπει να διεξαχθεί η δίκη, συνιστούν καίρια ζητήµατα καθώς αντιµετωπίζεται ο κίνδυνος της καθυστέρησης της δίκης ή και της απόρριψης της υπόθεσης λόγω αναρµοδιότητας. γ) Η προσφυγή σε δικαστήριο: είναι γεγονός ότι η προσφυγή στο δικαστήριο δηµιουργεί πολλά ερωτήµατα. Στόχος της ιστοσελίδας είναι να καλύψει τα κενά ενηµέρωσης που ενδέχεται να αντιµετωπίσει κάποιος, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον µιας ένδικης διαδικασίας. Συνεπώς βρίσκει απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως σε ποιο δικαστήριο και σε ποιο κράτος µέλος πρέπει να απευθυνθεί, πώς θα παραπεµφθεί η υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο και ποιο είναι το εφαρµοστέο δίκαιο. Παρέχονται επίσης λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε χρηµατικές απαιτήσεις, οικογενειακές υποθέσεις και την εκτέλεση των αποφάσεων. δ) Οι οικογενειακές υποθέσεις: Τα θέµατα οικογενειακού δικαίου και οι κανόνες του οικογενειακού δικαστηρίου διαφέρουν µεταξύ των κρατών. Η εναρµόνιση εθνικών δικαίων και δικαστικών διαδικασιών διευκολύνει τους Ευρωπαίους πολίτες στην άσκηση των δικαιωµάτων τους ακόµη και αν ζουν σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µολονότι σε κάποια φάση της ζωής τους µετακόµισαν από µία χώρα σε µια άλλη. Επί του παρόντος, το ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει κανόνες σχετικά µε το διαζύγιο, τη γονική µέριµνα τέκνων προερχοµένων από γάµο ή από ελεύθερη σχέση και ρυθµίζει τις υποχρεώσεις διατροφής. 3

4 ε) Οι χρηµατικές αξιώσεις: στις υποθέσεις όπου υπάρχει διασυνοριακή διάσταση σε αξιώσεις για οφειλόµενα χρήµατα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το δίκαιο της ΕΕ για αστικές και εµπορικές διαφορές και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον Κανονισµό (Ε.Κ.) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την θέσπιση διαδικασίας για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. Ο διαδικτυακός αυτός µηχανισµός διαθέτει έντυπα αιτήσεων για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, τα οποία είναι διαθέσιµα σε όλες τις γλώσσες και γίνεται αναφορά στα δικαστήρια που µπορούν να εκδίδουν ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. Η εκτέλεση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες και τις διαδικασίες του αντίστοιχου κράτους µέλους. Περαιτέρω, προβλέπεται ευρωπαϊκή διαδικασία µικροδιαφορών, η οποία συνιστά µια απλουστευµένη διαδικασία που επιταχύνει την ικανοποίηση διασυνοριακών αξιώσεων που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ. Την ευρωπαϊκή διαδικασία µικροδιαφορών µπορούν να χρησιµοποιούν οι διάδικοι ως εναλλακτική δυνατότητα αντί των διαδικασιών που ισχύουν βάσει του δικαίου των κρατών µελών. Η απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας µικροδιαφορών αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστή σε άλλο κράτος µέλος χωρίς κήρυξη εκτελεστότητας και χωρίς καµία δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισης της εν λόγω απόφασης. Τέλος, η ιστοσελίδα έχει δηµιουργήσει ειδικές προβλέψεις για την αφερεγγυότητα παρέχοντας εθνικές και κοινοτικές µορφές προστασίας στην περίπτωση που η εταιρεία κατά της οποίας εγείρεται η αξίωση αντιµετωπίζει πτώχευση. 3. Αποτελεσµατικότερη δικαστική συνεργασία Η δηµιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων πρέπει να συνοδεύει την εφαρµογή των πράξεων δικαστικής συνεργασίας στην Ένωση. Η Επιτροπή έχει προσεγγίσει για τον σκοπό αυτό τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρµόδιες δοµές κατάρτισης και ειδικότερα το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής κατάρτισης, µε την εγκαθίδρυση ενός εικονικού χώρου ανταλλαγών και µε την ενσωµάτωση των συστηµάτων αυτόµατης µετάφρασης που παρέχουν τη δυνατότητα διάθεσης του ιδίου φακέλου σε περισσότερες εθνικές δικαστικές αρχές. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται υπόψη θέµατα διασφάλισης των ανταλλαγών και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Για την επιτάχυνση των διασυνοριακών διαδικασιών, τη συνεκτίµηση των ποινικών αποφάσεων ενός άλλου κράτους µέλους ή, ακόµη, τη χρησιµοποίηση τεχνολογιών της πληροφορίας, έχουν θεσπιστεί νοµοθετικές πράξεις µε στόχο την προσέγγιση των δικαστικών συστηµάτων των κρατών µελών όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα της Στοκχόλµης του ιαµεσολάβηση Η χρήση της διαµεσολάβησης, η οποία συνιστά διαρθρωµένη διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα µέρη µιας διαφοράς επιχειρούν εθελούσια να καταλήξουν σε συµφωνία, 4

5 µε τη βοήθεια ενός ουδέτερου και έµπειρου διαµεσολαβητή, έχει θεσµοθετηθεί βάσει κοινοτικής οδηγίας και εφαρµόζεται µε επιτυχία σε κάποια από τα κράτη µέλη της ΕΕ Η διαµεσολάβηση θεωρείται ταχύτερη και, τις περισσότερες φορές, φθηνότερη από τις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες. Χάρη σ αυτήν αποφεύγεται η αντιπαράθεση µεταξύ των µερών, η οποία είναι συνηθέστατη στις δικαστικές διαδικασίες και επιτρέπει στα µέρη να διατηρούν τις επαγγελµατικές ή προσωπικές τους σχέσεις παρά τη διαφορά. Η διαµεσολάβηση παρέχει επίσης τη δυνατότητα στα µέρη να βρίσκουν πρωτότυπες λύσεις στη διαφορά τους, δυνατότητα που δεν παρέχουν οι δικαστικές αποφάσεις. Η ΕΕ παρέχει στον ιστοχώρο χρήσιµες πληροφορίες για την χρήση της διαµεσολάβησης και των δυνατοτήτων που έχουν αναπτύξει τα κράτη µέλη προς αυτό το σκοπό. 5. ιευκόλυνση στη χρησιµοποίηση της βιντεοδιάσκεψης Πολλές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προβλέπουν τη χρησιµοποίηση της βιντεοδιάσκεψης στις δικαστικές διαδικασίες. Οι δυνατότητες αυτές ελάχιστα έχουν ωστόσο αποτελέσει αντικείµενο εκµετάλλευσης για λόγους πολιτισµικούς, γλωσσικούς ή τεχνικούς. Ωστόσο, είναι προφανές το ενδιαφέρον της ευρύτερης χρησιµοποίησής της λόγω εξοικονόµησης χρόνου, χρήµατος, µετακινήσεων και ευελιξίας. Η Επιτροπή σε σύνδεση µε τα δικαστικά δίκτυα για αστικές και ποινικές υποθέσεις έχει θέσει επιγραµµικά ένα εγχειρίδιο χρηστών που περιλαµβάνει ένα γενικό µέρος και ένα εθνικό µέρος όπου διασαφηνίζονται οι νοµικοί και τεχνικοί όροι χρήσης. Οι δύο δικαστικοί άτλαντες παρέχουν τη δυνατότητα προσδιορισµού των δικαστηρίων που διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό. 6. Συνέχιση της διασύνδεσης των ποινικών µητρώων Λόγω της µεγαλύτερης µετακίνησης των ανθρώπων και της επέκτασης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εκτός των εθνικών συνόρων, είναι αναγκαία η διευκόλυνση της πρόσβασης των πωλητών, πιστωτών, εταιρικών συνεργατών και καταναλωτών σε επίσηµα και αξιόπιστα έγγραφα και πληροφορίες, προκειµένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην Ευρώπη τα µητρώα επιχειρήσεων, τα κτηµατολόγια και τα µητρώα αφερεγγυότητας παρέχουν ένα φάσµα υπηρεσιών, οι οποίες µπορεί να διαφέρουν µεταξύ τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διασύνδεση των ποινικών µητρώων είναι ο τοµέας στον οποίο έχουν προχωρήσει περισσότερο οι εργασίες της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Η Επιτροπή δρα για να παράσχει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη µέλη να διασυνδεθούν σύντοµα. Για το σκοπό αυτό έχει καταθέσει πολλές νοµοθετικές προτάσεις µε στόχο να διασαφηνίσει το νοµοθετικό πλαίσιο και να παράσχει ηλεκτρονική διασύνδεση. Υπό την προοπτική της έναρξης ισχύος της απόφασης-πλαισίου για την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό µητρώο, θα προωθήσει δύο µελέτες σκοπιµότητας ώστε να οργανώσει την εξέλιξη του σχεδίου και να επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών στους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχουν επιβληθεί ποινικές καταδίκες. 5

6 Στις σχετικές υποσελίδες παρέχονται πληροφορίες για τα δικαιώµατα που περιλαµβάνονται στην ποινική και αστική διαδικασία συνεπεία αξιόποινης πράξης και που αφορούν αποζηµίωση, προστασία και συνδροµή. Στις υποσελίδες της ιστοσελίδας είναι δυνατό να αποκτηθούν επίσης πληροφορίες σχετικά µε την αποζηµίωση των θυµάτων αξιόποινων πράξεων, µε τα δικαιώµατα των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες καθώς και σχετικά µε τα εθνικά καθεστώτα αποζηµίωσης σε κάθε κράτος µέλος της ΕΕ. 7. Εκτελεστότητα δικαστικών αποφάσεων Ανάλογα µε τους υπάρχοντες εθνικούς κανόνες, υπάρχουν διάφορα µέσα που βοηθούν να εκτελεστεί µια απόφαση. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ζητηθεί από το δικαστήριο να εκδώσει, για παράδειγµα, απόγραφο ή διαταγή κατάσχεσης µισθού. Συνεπώς, έχει αναπτυχθεί ένας µηχανισµός παροχής πληροφοριών σχετικά µε την εκτέλεση δικαστικής απόφασης στο ίδιο κράτος µέλος, σε άλλο κράτος µέλος καθώς και η διαδικασία του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι µια απλή διαδικασία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µη αµφισβητούµενες διασυνοριακές αξιώσεις και διευκολύνει την αναγνώριση και εκτέλεση σε ένα κράτος µέλος δικαστικής απόφασης για αξίωση που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος µέλος. Για να πιστοποιήσει µια απόφαση ως ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, ο δικαστής χρησιµοποιεί έντυπο το οποίο δηµοσιεύεται σε όλες τις γλώσσες στον Ευρωπαϊκό ικαστικό Άτλαντα στον τοµέα των αστικών υποθέσεων. Μόλις το δικαστήριο εκδώσει τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, τον αποστέλλει µε µεταφρασµένο αντίγραφο της απόφασης στην αρχή εκτέλεσης του κράτους µέλους, στο οποίο κατοικεί ο οφειλέτης ή στο οποίο βρίσκεται η περιουσία του. εν απαιτούνται άλλες διατυπώσεις και η απόφαση είναι εκτελεστή. 8. Μεταφραστική συνδροµή Η ανάπτυξη ενός πραγµατικού ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου αποτελεί µείζονα πρόκληση. Οι δικαστικές διαδικασίες διεξάγονται σχεδόν αποκλειστικά στην εκάστοτε εθνική γλώσσα, η δε χρησιµοποίηση ξένης γλώσσας επιτρέπεται µόνο περιθωριακά. Εποµένως η Επιτροπή προβλέπει ως εκ τούτου δράσεις µε στόχο τη µετάφραση και τη διερµηνεία στη δικαιοσύνη. Η ανάπτυξη µέσων αυτόµατης µετάφρασης επιτρέπει την ταχεία πρόσβαση σε µια επιφανειακή γνώση του περιεχοµένου ενός εγγράφου συνταγµένου σε άλλη γλώσσα. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα ταχέως προσδιορισµού των χρήσιµων στοιχείων για άλλες διαδικασίες, τα οποία πρέπει να µεταφρασθούν από επαγγελµατία µεταφραστή. Αναµενόµενα αποτελέσµατα της δράσης Με την αυξανόµενη χρήση της δράσης, επιταχύνεται η απονοµή της δικαιοσύνης αλλά και οι ίδιοι οι δικαστικοί λειτουργοί δεν είναι αναγκασµένοι να αναζητούν σε υλική µορφή τον φάκελο µιας υπόθεσης καθώς έχουν την δυνατότητα να τον έχουν ανά πάσα 6

7 στιγµή διαθέσιµο µέσω του διαδικτύου. Αφετέρου, αυξάνεται η εµπιστοσύνη του πολίτη στη δικαιοσύνη, σε αντίθεση µε τη µέχρι τώρα καθυστέρηση εκδίκασης, η οποία έχει οδηγήσει σε µια µορφή οιονεί αρνησιδικίας ειδικά στα διοικητικά δικαστήρια. Επιπλέον, η χρήση του διαδικτυακού πυλώνα συντελεί στην αύξηση των εσόδων και στην εξοικονόµηση χρηµάτων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, διότι µε την επιτάχυνση του ρυθµού απονοµής της δικαιοσύνης επιταχύνεται µεν η είσπραξη από το κράτος ή από ιδιώτες επίδικων χρηµατικών ποσών, αλλά και αίρονται σηµαντικά γραφειοκρατικά εµπόδια, που λειτουργούν αποτρεπτικά στην έλευση επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα. Η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης αποτελεί το πρώτο βήµα για τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών, των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών στην Ευρώπη. Από τις αρχές του 2011, θα είναι διαθέσιµα ενηµερωτικά δελτία σχετικά µε τα δικαιώµατα των εναγοµένων και των θυµάτων που ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος της ΕΕ. Τα δελτία αυτά θα περιέχουν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις νοµικές διαδικασίες που διέπουν τις παραβάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας στις διάφορες χώρες και θα χρησιµεύουν ως βασικό εργαλείο αναφοράς τόσο για τους επαγγελµατίες του νοµικού χώρου όσο και για τους πολίτες. Εξάλλου, αναµένεται να πραγµατοποιηθεί ικανοποιητική πρόοδος για τη διευθέτηση ορισµένων ζητηµάτων που έχουν ανακύψει σε σχέση µε τη διαλειτουργικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ των εφαρµογών που σχετίζονται µε την ηλεκτρονική υπογραφή, την ηλεκτρονική εξακρίβωση της ταυτότητας και τις ηλεκτρονικές πληρωµές. Η αποδοτικότερη και οικονοµικότερη χρήση του µηχανισµού της δικαιοσύνης στην Ευρώπη παρέχει εχέγγυα ασφάλειας, ταχύτητας, αξιοπιστίας και διαφάνειας τόσο στους Ευρωπαίους πολίτες και στις ενδοκοινοτικές επιχειρήσεις, όσο και στους ξένους κεφαλαιούχους που αναζητούν ασφαλείς αγορές για τις επενδύσεις τους. 7

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 2 Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η χώρα µας βιώνει µια δύσκολη περίοδο σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων, κρίσης Θεσµών και µιας ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα