ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν"

Transcript

1 Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ Ελλάδα Βοςλγαπία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Σαρ. Γ/λζε: Λεσθφξνο Γεκνθξαηίαο 306 Αιεμαλδξνχπνιε Πιεξνθνξίεο : Καδφγινπ Μαξηάλλα Σει Fax : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αιεμαλδξνχπνιε: 13/06/2012 Α.Μ.: 45/2012 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αξ. Πξση. / ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν «Λνηπέο δξάζεηο Τινπνίεζεο Cynology Center» Πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο 1.2 Interpretation and translation, 2.2- Printed material (posters, leaflets), 5.2 Experience exchange (organization of a meeting) & 6.3 Two articles in cynology publications ηνπ έξγνπ «Diversification of the touristic attractions and products in the cross border region International CYNOLOGY and entertainment CENTER Maritsa - Dimitrovgrad - CYNOLOGY CENTER» ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Βνπιγαξία ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3: Competitiveness & Human Resources ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3.2: ENCOURAGEMENT OF ENTREPRENEURSHIP & ACTIONS THAT COPE WITH THE RESTRUCTURING OF THE ECONOMY ΚΧΓ. ΈΡΓΟΤ: 2011ΔΠ πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: ,00 (δεθαπέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ζαξάληα επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Ηκεξνκελία θαη ψξα δηαγσληζκνχ: 21/06/2012, 11:00 Σφπνο Γηαγσληζκνχ: Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο, Λεσθφξνο Γεκνθξαηίαο 306, Αιεμαλδξνχπνιε 68100

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΑΡΘΡ0 1 - ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ & ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ TOY ΔΡΓΟΤ... 4 ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Δηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο - Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ Παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ ΑΡΘΡΟ 7 - ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άξζξν 11 ν ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ & ΔΓΓΤΗΔΙ ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΛΧΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 14 - ΤΝΣΑΞΗ & ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 15 ν ΝΟΜΙΜΑ, ΣΙΜΔ & ΚΡΑΣΗΔΙ ΑΡΘΡΟ 16 - ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 18 - ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Πεξηερφκελα θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» Πεξηερφκελα θαθέινπ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Πεξηερφκελα θαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ηνηρεία αμηνιφγεζεο Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Σειηθή Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ ΑΡΘΡΟ 20 ν - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ / ΔΝΣΑΔΙ ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΡΘΡ0 22 ν - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ & ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΑΡΘΡ0 23 ν - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΑΡΘΡ0 24 ν - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ ΑΡΘΡΟ 25ν - ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡ0 26ν - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΓΑ ΈΡΓΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

3 ΑΡΘΡ0 1 - ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Ο Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο, πνπ εδξεχεη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ζηελ νδφ Λεσθφξνο Γεκνθξαηίαο 306, Σ.Κ (ηει , fax ) πξνθεξχζζεη Πξφρεηξν δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «Λνηπέο δξάζεηο Τινπνίεζεο Cynology Center» ηνπ έξγνπ «Diversification of the touristic attractions and products in the cross border region International CYNOLOGY and entertainment CENTER Maritsa - Dimitrovgrad - CYNOLOGY CENTER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Βνπιγαξία ΑΡΘΡΟ 2- ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε: 1. Σηο δηαηάμεηο: Σνπ Π.Γ. 28/1980 (ΦΔΚ 11/Α/1980), «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». Σνπ ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 18/2004» κε ηηο ηζρχνπζεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2083/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2005, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ζηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ. Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1564/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, γηα ηελ θαηάξηηζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ πξνο δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νδεγηψλ 2004/17/EΚ θαη 2004/18/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Σσλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ (EΚ) 1080/2006, 1081/2006, 1082/2006, 1083/2006, 1084/2006, 1085/2006, 1828/2006 θαη 718/2007, φπσο απηνί εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλαδηακφξθσζεο ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλνρήο γηα ηελ πεξίνδν Σν Ν.3614/2007 (Φ.Δ.Κ. 267/Α/ ) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », φπσο ηζρχεη. Σνπ Ν. 2522/1997 «Γηθαζηηθή Πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665/ΔΟΚ» (ΦΔΚ Α 178/1997). Σνπ Ν. 3310/2005(Φ.Δ.Κ.30/Α/ ) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α/ ). 3

4 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/ ), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/ , ΦΔΚ 87 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Σηο ππ αξηζκφ 560/2009, 685/2009 & 967/2009 Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Tνλ απφ Ινχλην 2011 «Οδεγφ Διέγρνπ ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ησλ Γήκσλ, Πεξηθεξεηψλ & Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ» ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο, Διιάδα Βνπιγαξία Σελ απφ / Β ππνγεγξακκέλε χκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Subsidy Contract) ηνπ έξγνπ «Diversification of the touristic attractions and products in the cross border region International CYNOLOGY and entertainment CENTER Maritsa - Dimitrovgrad - CYNOLOGY CENTER» Σελ ππ αξηζκ.../2012 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Γηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ ππνέξγνπ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν «Λνηπέο δξάζεηο Τινπνίεζεο Cynology Center» Πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο 1.2 Interpretation and translation, 2.2- Printed material (posters, leaflets), 5.2 Experience exchange (organization of a meeting) & 6.3 Two articles in cynology publications ηνπ έξγνπ «Diversification of the touristic attractions and products in the cross border region International CYNOLOGY and entertainment CENTER Maritsa - Dimitrovgrad - CYNOLOGY CENTER» ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Βνπιγαξία ». 4 ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ TOY ΔΡΓΟΤ Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 (Γεθαπέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ζαξάληα επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Η δαπάλε ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ππεξεζηψλ ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη θαηά 15% απφ Δζληθνχο Πφξνπο Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο. Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Βνπιγαξία 2007

5 ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4.1 Διζαγυγικέρ πληποθοπίερ - Πεπιγπαθή ηος Έπγος Σν έξγν «Diversification of the touristic attractions and products in the cross border region International CYNOLOGY and entertainment CENTER Maritsa - Dimitrovgrad - CYNOLOGY CENTER " ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή, επελδχνληαο ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ atractions ζην Γήκν Dimitrovgrad θαη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αζιήκαηνο ηεο θπλνινγίαο ζηελ πεξηνρή. Ο δηθαηνχρνη είλαη ν Γήκνο ηνπ Dimitrovgrad (Βνπιγαξία) θαη ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο (Διιάδα). Οη θχξηεο δξάζεηο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζην Πάξθν "Maritza" - ζην Γήκν Dimitrovgrad γηα ηελ δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, εθζέζεσλ θαη εθπαίδεπζεο ζθχισλ. Σν έξγν πεξηιακβάλεη: 1. Γεκηνπξγία θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ελφο θηηξίνπ εμππεξέηεζεο γηα ηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ηδηνθηεηψλ ζθπιηψλ. 2. χληαμε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζθπιηψλ, πινπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ, αλαιχζεηο θαη έξεπλεο κάξθεηηλγθ 3. Γηαζπλνξηαθέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξίαο 4. Γηεζλή θπλνινγηθή έθζεζε ζην Dimitrovgrad. 5. χζηαζε επηηξνπήο κε κέιε - εθπξφζσπνπο ησλ Γήκσλ Dimitrovgrad θαη Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ ππνζηήξημεο θαη άιισλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. 6. Γξάζεηο αληαιιαγήο θαη αλάπηπμεο ηερλνγλσζίαο θαη πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο. 7. Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζα δεκηνπξγεζνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ θπλνινγίαο, εδξαίσζε δηαζπλνξηαθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη ,03. Δπηθεθαιήο εηαίξνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Dimitrovgrad. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά 85% θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο θαηά 15%. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο έρεη αλαιάβεη 1. Λνηπέο Γξάζεηο Τινπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ, παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ, νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ workshops, Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, κεηάθξαζε θαη δηεξκελεία. 2. Γξάζεηο κεηαθνξάο εκπεηξίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφζιεςε Greek tourism expert, Cynology Expert θαη Market Analysis of the cynology tourism. 3. Γξάζεηο ζπληνληζκνχ θαη δηνίθεζεο 5

6 4.2 Ανηικείμενο ηος πποκηπςζζόμενος έπγος To αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ παξαθάησ ππνέξγνπ θαη ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα παξνπζηάζεη ηελ αλαιπηηθή κεζνδνινγία πινπνίεζεο, ηα εξγαιεία / κέζα θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν πνπ ζα θιεζεί λα πινπνηήζεη ν αλάδνρνο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν «Τπνζηεξηθηηθέο δξάζεηο Τινπνίεζεο Cynology Center» πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο: 1.2 Interpretation and translation, 2.2- Printed material (posters, leaflets), 5.2 Experience exchange (organization of a meeting) & 6.3 Two articles in cynology publications Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ παξαθάησ Παθέηνπ Δξγαζίαο: 1. Μεηάθπαζη. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο έσο θαη 200 ζειίδσλ ζπλνιηθά απφ κία απφ ηηο δχν γιψζζεο (Διιεληθά, Αγγιηθά) ζηελ άιιε, θαη επηινγήλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Η κεηάθξαζε πξέπεη λα γίλεη απφ επαγγεικαηίεο κεηαθξαζηέο. 2. Γιεπμηνεία. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα δηεξκελείαο έσο θαη 100 ψξεο ζπλνιηθά απφ κία απφ ηηο ηξεηο γιψζζεο (Διιεληθά, Βνπιγαξηθά, Αγγιηθά) ζηηο άιιεο δχν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαη επηινγήλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. ην παξαπάλσ δηάζηεκα πεξηιακβάλεηαη ε θάιπςε απφ δηεξκελείο ησλ δχν εκεξίδσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαζψο θαη φισλ ησλ Διιελν-Βνπιγαξηθψλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Βνπιγαξία. Η δηεξκελεία πξέπεη λα γίλεη απφ επαγγεικαηίεο δηεξκελείο Project posters. Δλεκεξσηηθή Αθίζα γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Cynology Center. Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή έληππεο ελεκεξσηηθήο αθίζαο ζε ηξεηο γιψζζεο (Διιεληθή, Αγγιηθή θαη Βνπιγάξηθε). Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο έθδνζεο: Αθίζα δηαζηάζεσλ 41Υ58 cm (DIN A2) ζε ραξηί 180 γξ., εθηχπσζε: ηεηξαρξσκία κε βεξλίθη, εξγαζίεο: ζπγγξαθή θαη ινγνηερληθή επηκέιεηα θεηκέλσλ ζηελ Διιεληθή, Αγγιηθή θαη Βνπιγάξηθε γιψζζα, εχξεζε ή παξαγσγή, ςεθηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ (ηνπιάρηζηνλ 2 θσηνγξαθίεο), γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο εληχπνπ, γξαθηζηηθή επηκέιεηα θαη ζρεδηαζκφο ινηπνχ επνπηηθνχ πιηθνχ (π.ρ. ράξηεο, ζθίηζα). Σα θείκελα, νη θσηνγξαθίεο θαη ην ινηπφ επνπηηθφ πιηθφ ππνρξεσηηθά ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Γξαθηζηηθή επηκέιεηα εληχπνπ, δηαρσξηζκνί, θηικ,

7 δνθίκηα, εθηχπσζε-βηβιηνδεζία δίπισκα, επηκέιεηα εθηχπσζεο, ηηξάδ εθηχπσζεο: 200 αληίηππα. 4. Project leaflets Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Cynology Center. Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή έληππνπ 6-πηπρνπ ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ ζε ηξεηο γιψζζεο (Διιεληθή, Αγγιηθή θαη Βνπιγάξηθε). Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο έθδνζεο: 6-πηπρν θπιιάδην ζρήκαηνο 9,7x20,5 cm (αλάπηπγκα 41x29cm) ζε ραξηί 120 γξ., εθηχπσζε: ηεηξαρξσκία κε βεξλίθη, εξγαζίεο: ζπγγξαθή θαη ινγνηερληθή επηκέιεηα θεηκέλσλ ζηελ Διιεληθή, Αγγιηθή θαη Βνπιγάξηθε γιψζζα, εχξεζε ή παξαγσγή, ςεθηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ (ηνπιάρηζηνλ 5 θσηνγξαθίεο), γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο εληχπνπ, γξαθηζηηθή επηκέιεηα θαη ζρεδηαζκφο ινηπνχ επνπηηθνχ πιηθνχ (π.ρ. ράξηεο, ζθίηζα). Σα θείκελα, νη θσηνγξαθίεο θαη ην ινηπφ επνπηηθφ πιηθφ ππνρξεσηηθά ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Γξαθηζηηθή επηκέιεηα εληχπνπ, δηαρσξηζκνί, θηικ, δνθίκηα, εθηχπσζε-βηβιηνδεζία δίπισκα, επηκέιεηα εθηχπσζεο, ηηξάδ εθηχπσζεο: αληίηππα. 5. Meetings for experience exchange - Workshops. (πλαληήζεηο γηα αληαιιαγή εκπεηξίαο εκεξίδεο). πγθεθξηκέλα ζα ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δχν εκεξίδεο ζπλαληήζεηο αληαιιαγήο εκπεηξίαο θαη ελεκέξσζεο θνηλνχ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ (Cynology Center) θαη ηελ εθηξνθή θαη πξνζηαζία ησλ ζθχισλ. ηηο εκεξίδεο απηέο ζα ζπκκεηέρνπλ Βνχιγαξνη θαη Έιιελεο εηδηθνί - νκηιεηέο. Η κία εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πφιε ησλ Φεξψλ θαη ζε θαηάιιειν ρψξν ζηνλ νηθηζκφ θαη ε άιιε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Βνπιγαξία ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο ηεο πφιεο Dimitrovgrad. Θα ρξεηαζηεί έληππν πιηθφ, θαη νκηιεηέο. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη: 7 i) ηνλ γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή εληχπσλ ησλ εκεξίδσλ. Σα έληππα αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ηεο πξφζθιεζεο, ηεο αθηζέηαο θαη θαθέινπ κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. ii) ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ εζηίαζεο (κπνπθέ) ησλ δηαιεηκκάησλ ηεο εκεξίδα (2 αλά εκεξίδα, 1 πξσηλφ κε θαθέ, ρπκνχο, ξνθήκαηα θαη βνπηήκαηα θαη 1 κεζεκεξηαλφ πιήξεο κε θαθέ). Τπνινγίδεηαη φηη ζε θάζε εκεξίδα ζα ιάβνπλ κέξνο πεξί ηα 30 άηνκα. iii) Σελ ακνηβή θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ νκηιεηψλ. Οη νκηιεηέο ζα είλαη δχν αλά εκεξίδα απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο ζα είλαη εηδηθφο ζε ζέκαηα θπλνινγίαο θαη ν άιινο ζε ζέκαηα Σνπξηζκνχ. Οη νκηιεηέο

8 ζα είλαη Διιεληθήο ή θαη Βνπιγαξηθήο θαηαγσγήο θαη ζα νξηζηνχλ κεηά κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο δηαζπλνξηαθήο επηηξνπήο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. iv) ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ εκεξίδσλ Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έληππνπ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο πξνβνιήο θαη νξγάλσζεο ησλ ζπλαληήζεσλ είλαη: Φάθεινο (Folder) κε αλαιπηηθφ Πξφγξακκα o Μνλνρξσκία o Γηάζηαζε 24 cmυ24cm (αλνηθηφ) δίπηπρν o Μπινθ 50 θχιισλ o ηπιφ o Πνηφηεηαο ράξηνπ velvet (βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 150gr) o Καη ειάρηζην πξνηεηλφκελνο αξηζκφο παξαγφκελσλ εληχπσλ αλά εκεξίδα: 100 (50 ειιεληθέο, 50 βνπιγάξηθεο). Αθηζέηα o Σεηξαρξσκία o Γηάζηαζε 40cmΥ60cm o Πνηφηεηαο ράξηνπ velvet (βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 135 gr) o Καη ειάρηζην πξνηεηλφκελνο αξηζκφο παξαγφκελσλ εληχπσλ αλά εκεξίδα: 25 Πξνζθιήζεηο o Μνλνρξσκία o Γηάζηαζε 20cmΥ10cm o Πνηφηεηαο ράξηνπ velvet (βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 250 gr) o Καη ειάρηζην πξνηεηλφκελνο αξηζκφο παξαγφκελσλ εληχπσλ αλά εκεξίδα: 100 Οη εθδειψζεηο ζα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη θαη λα πξνσζνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Παξάιιεια ε πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο, πξνβιέςεηο γηα: 8 πξνηεηλφκελνπο ρψξνπο πξφηππα αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθδειψζεσλ πξνηεηλφκελε ζχλζεζε κπνπθέ Γηα θάζε εκεξίδα ν Αλάδνρνο ζα ηεξεί θάθειν κε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο θαη θπξίσο θσηνγξαθίεο, πξαθηηθά θαη ελππφγξαθν θαηάινγν ησλ ζπκκεηερφλησλ κε φια ηα βαζηθά πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπο

9 θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηψλ. Ο θάθεινο απηφο ζα απνηειεί κέξνο ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ. Γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε ησλ εκεξίδσλ ζα απαηηεζεί : πξνψζεζε ησλ εκεξίδσλ ζε εκεξήζην ηχπν κε ζθνπφ ηε πξνζέγγηζε θνηλνχ (θαη ειάρηζην απφ 2 θαηαρσξήζεηο/εκεξίδα ζε εκεξήζην ηχπν ζηελ Διιάδα θαη ηελ Βνπιγαξία) πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο ην νπνίν ζα παξαβξίζθεηαη ζην ρψξν ησλ εκεξίδσλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε γηα ηνπο νκηιεηέο θαη κηθξφθσλν γηα ην θνηλφ ηε καγλεηνζθφπεζε θαη ηελ θσηνγξάθεζε ησλ εκεξίδσλ νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ πξνβνιήο παξνπζηάζεσλ θαη θσηνηππίεο ην ηξαπέδη ηνπ πάλει θαη ην βήκα ηνπ νκηιεηή παλφ δηαζηάζεσλ 0,80Υ2,5κ. κε ηνλ ηίηιν θάζε εκεξίδαο ηακπειάθηα γηα ηνπο ζπλέδξνπο θαη ηνπο νκηιεηέο εκεξήζηα απνδεκίσζε γηα ηέζζεξεηο (4) νκηιεηέο 6. Γημοζιεύζειρ. Γχν Γεκνζηεχζεηο (2) ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά, ζρεηηθά κε ηα ζθπιηά θαη ηελ θπλνινγία, θαη ζα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν ή/θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηελ θπλνινγία, ην νπνίν ζα ππνδεηρζεί απφ ηε δηαζπλνξηαθή επηηξνπή πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Οη δεκνζηεχζεηο ζα είλαη ζε εμεηδηθεπκέλα έληππα παλειιήληαο εκβέιεηαο θαη κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ ελφο ηεηάξηνπ ηεο ζειίδαο. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ θαη ηε ζπιινγή άιινπ πιηθνχ (π.ρ. θσηνγξαθίεο), ηα νπνία πξψηα εγθξίλνληαη απφ ηνλ Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο. Σα εμεηδηθεπκέλα έληππα θαη ην κέγεζνο ηεο θαηαρψξεζεο ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. 9 Ελάτιζηα Παραδοηέα έργοσ: 1. Έσο θαη 200 ζειίδεο ζπλνιηθά κεηαθξαζκέλεο απφ κία ζε απφ ηηο δχν γιψζζεο (Διιεληθά, Αγγιηθά) ζηελ άιιε. 2. Έσο θαη 100 ψξεο δηεξκελεία απφ κία απφ ηηο ηξεηο γιψζζεο (Διιεληθά, Βνπιγαξηθά, Αγγιηθά) ζηηο άιιεο δχν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαη επηινγήλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο.

10 αληίηππα Δλεκεξσηηθήο αθίζαο (Project posters) κε βάζε ηελ παξαπάλσ αληίζηνηρε πεξηγξαθή αληίηππα Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα (Project leaflets) κε βάζε ηελ παξαπάλσ αληίζηνηρε πεξηγξαθή. 5. Γχν πλαληήζεηο γηα αληαιιαγή εκπεηξίαο εκεξίδεο (Meetings for experience exchange Workshops) θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θάθεινπο κε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο κε βάζε ηελ παξαπάλσ αληίζηνηρε πεξηγξαθή. 6. Γχν Γεκνζηεχζεηο (2) ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά κε βάζε ηελ παξαπάλσ αληίζηνηρε πεξηγξαθή. Υξνληθή δηάξθεηα : απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηηο 13/09/2013 Σν Υξνλνδηαγξακκα παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ είλαη ην παξαθάησ: Παπαδοηέο Χρόνος ολοκλήρωζης Μεηάθξαζε θαη Γηεξκελεία 13/09/2013 Δλεκεξσηηθή Αθίζα θαη Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα Έωρ Αύγοςζηο 2012 πλαληήζεηο γηα αληαιιαγή εκπεηξίαο εκεξίδεο Έωρ Αύγοςζηο 2012 Γεκνζηεχζεηο. Έωρ Αύγοςζηο Πξνυπνινγηζκφο : ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% Αλάιπζε Πξνυπνινγηζκνχ: Παπαδοηέο ποζό με ΦΠΑ ( ) Μεηάθξαζε θαη Γηεξκελεία 7.000,00 Δλεκεξσηηθή Αθίζα θαη Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα 2.500,00 πλαληήζεηο γηα αληαιιαγή εκπεηξίαο εκεξίδεο 5.320,00 Γεκνζηεχζεηο 520,00 Σύνολο , Παπακολούθηζη και παπαλαβή ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ παξαιαβή ηεο, θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ ηεο, είλαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, φπσο έρεη νξηζζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

11 Ο αλάδνρνο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ, ζα ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηά ζα νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή ηνπ ζχκβαζε. Η παξνρή ππεξεζηψλ παξαιακβάλεηαη πξνζσξηλά αλά ηξίκελν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξσηφθνιιν ρξεκαηνδφηεζεο θαη νξηζηηθά κεηά ηελ πιήξε θαη πξνζήθνπζα νινθιήξσζή ηεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ έθδνζε Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο ή Βεβαίσζεο Καιήο Δθηέιεζεο, απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Η Πξνθήξπμε δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Οη παξαιήπηεο ηεο Πξνθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζςμπληπώνοςν και να αποζηέλλοςν ζηο Γήμο ζσεηικό ένηςπο με ηα ζηοισεία ηυν ενδιαθεπομένυν (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε Πξνθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ' απηήο (θαμ ). ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Γηα εξσηήκαηα πνπ ελδερφκελα πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ην παξφλ ηεχρνο ηεο Πξνθήξπμεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο, έσο ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, γξαπηψο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή κε ηειενκνηνηππία (fax) ζηνλ αξηζκφ κε ηελ έλδεημε «Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ» γηα ηελ «Λνηπέο δξάζεηο Τινπνίεζεο Cynology Center» ηνπ έξγνπ CYNOLOGY CENTER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Βνπιγαξία 2007 H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα απαληήζεη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εξγάζηκσλ εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 11 ΑΡΘΡΟ 7 - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) Κάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνοκέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ, ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. β) Δλψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμίεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ.γ.. ηνπ ΠΟΔ, πνπ αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ κε ηελ παξνρή

12 ππεξεζηψλ δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ, ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, νη νπνίνη ππνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ Πξφηαζε. Τπνρξενχληαη φκσο λα ην πξάμνπλ ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπο σο Αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εάλ θαη εθφζνλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, αξθεί έλα κέινο απηψλ λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. Κάζε ζπκκεηέρσλ, λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή ζε θνηλνπξαμία ή έλσζε ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ θαη καδί κε απηνχο θαη νη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ Απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ φζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 346/1998 (ΦΔΚ Α 236/1998) ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 394/96 (ΦΔΚ Α 226/1996), φπσο ηζρχνπλ, θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ: α) Βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. β) Έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. γ) Έρνπλ θαηαδηθαζζεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή. δ) Έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο. ε) Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 12

13 ζη) Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. δ) Δίλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο ή φηαλ δελ παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Απνθιείνληαη, επίζεο, απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη ππνςήθηνη εηο βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. β) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. δ) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10 εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Απνθιείνληαη, επίζεο, απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ: α)νη ππνςήθηνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, β)ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. 13 ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1) Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη πλήπη αποδοσή εκ μέποςρ ηος ςποτηθίος ηυν όπυν διενέπγειάρ ηος, όπυρ εξειδικεύονηαι ζηην παπούζα ζηο ζύνολό ηοςρ. 2) Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη δηθαηνχηαη λα ην αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο.

14 3) Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη νπδεκίαο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, Φαθέισλ Τπνςεθηφηεηαο, Πξνζθνξάο, θ.ιπ. 4) ε πεξίπησζε ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο απφ νκίινπο, ελψζεηο, θνηλνπξαμίεο, ππφ ζχζηαζε θνηλνπξαμίεο ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ ππνςεθηφηεηα, φια ηα κέιε ηνπο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν. 5) Όια ηα ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ζεσξνχληαη δεζκεπηηθά γηα ηνπο ππνςήθηνπο. 6) Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δεν γίνονηαι δεκηέρ. 7) Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 8) Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο θαησηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: Όηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θάησζη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ: - επηρεηξεκαηηθή δνκή, - ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, - εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ, - Οκάδα έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη o Έλα ηνπιάρηζηνλ ππεχζπλν νκάδαο έξγνπ κε εκπεηξία ζηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ αληίζηνηρσλ ησλ πεξηιακβαλφκελσλ ζην έξγν. o έλα ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηία δηεξκελέα (κε άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο) γηα ηηο γιψζζεο Αγγιηθά, Βνπιγαξηθά θαη Διιεληθά. o Έλα ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηία κεηαθξαζηή (κε άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο) γηα ηηο γιψζζεο Αγγιηθά, Βνπιγαξηθά θαη Διιεληθά - αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ζηειερψλ ή ζπλεξγαηψλ θαη θαηαλνκή ησλ ξφισλ ηνπο ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ (ζχζηαζε νκάδαο έξγνπ). 14 Η εκπεηξία κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:

15 Μέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ ππνςεθίνπ ή φισλ ησλ κειψλ ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. Μέζσ ζπλεξγαδφκελνπ εκπεηξνγλψκνλα ή κέινπο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο έξγνπ. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηελ πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ), σο ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε πνπ ζεκειηψλεη ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο. Άπθπο 11 ο ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ & ΔΓΓΤΖΔΗ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ηα θάησζη νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ή ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο θάπνηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ αθνξνχλ ζηα παξαθάησ έγγξαθα: Α. Σα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο θαζψο θαη έγθξηζεο ζπκκεηνρήο θαη νξηζκνχ λνκίκνπ εθπξφζσπνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 15 Δηδηθφηεξα: α) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ: Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ ηνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, καδί κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο. Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ πην πξφζθαηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ κε πξσηφηππε ζεψξεζε απφ ηελ αξκφδηα πεξί απηνχ αξρή. Γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ: Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.), γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ (εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην Καηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, νπφηε απαηηείηαη ην ΦΔΚ ηεο ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ). β) ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην νπνίν νξίδεηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιν, ζρεηηθφ κε ην δηαγσληζκφ, έγγξαθν. ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα