Hotel Design Magazine 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hotel Design Magazine 14"

Transcript

1 Hotel Design Magazine 14 Hotel Design Magazine 14 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 2012

2

3

4 ÐÑÙÔÏÐÏÑÉÁÊÁ ÅÉÄÇ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÕ ÁÃÃËÉÊÏÕ ÏÉÊÏÕ ÅÑÃÏÍÏÌÉÊÅÓ ÓÔÑÏÃÃÕËÅÓ ÓÖÏÕÃÃÁÑÉÓÔÑÅÓ ÌÅ ÁÍÔÏ Ç 1-5 ÑÏÍÉÁ ÐÑÙÔÏÐÏÑÉÁÊÏÕÓ ÊÁÄÏÕÓ ÓÖÏÕÃÃÁÑÉÓÌÁÔÏÓ ÌÅ ÅÉÄÉÊÇ Ó ÁÑÁ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÂÑÙÌÉÁÓ ÓÔÏ ÐÁÔÏ Óöïõããáñßóôñåò êáé ÊïõâÜäåò õøçëþò ðïéüôçôáò & áíôï Þò SYR ÊÜôï ïò ðéóôïðïéçôéêïý ISO 9002 i i íá Áðáñáßôçôï Åñãáëåßï ãéá êüèå Åðé åßñçóç i i ÊÏÕÂÁÓ / ÓÔÉÖÔÇÓ BULLDOG ìå ó Üñá óõãêñüôçóçò âñùìéüò. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΑΙ ΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ Προσφορ ω απο % στου πολωτ και ακροφ σια οικονο α βρ ση Ïéêïíïìéêüò ÊÜäïò ìå ó Üñá óõãêñüôçóçò âñùìéüò. ÅíóùìáôùìÝíç ÐñÝóá LADY (ãéá åõêïëüôåñç ìåôáêßíçóç) Ãéá êáëýôåñï óôñüããéóìá óôç óöïõããáñßóôñá åðéëý ôå ôï ìïíôýëï ìå ôéò õðåñõøïìýíåò ñüäåò. ÊÏÕÂÁÓ / ÐÑÅÓÁ Trad LM 24 litre Åðáããåëìáôéêüò (ìå åéäéêþ ó Üñá ðïõ óõãêñáôåß ôéò áêáèáñóßåò óôï ðõèìýíá). Ðïëý áíèåêôéêþ êáôáóêåõþ áðï áíèåêôéêü õëéêü ìå ìåôáëëéêýò ñüäåò 3 Åéäéêü ÊïíôÜñé Áëïõìéíßïõ Øçëü & êáìðôï Ãéá ðéï îåêïýñáóôï, ðéï áðïôåëåóìáôéêü óöïõããüñéóìá êáé ëéãüôåñï ñüíï. äåí êïõñüæåé ôïí ñþóôç óôç ìýóç. ÅÑÃÏÍÏÌÉÊÇ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÓÖÏÕÃÃÁÑÉÓÔÑÁ SIR Midi ËåõêÞ Óö/óôñá Midi ã ñùìç Maxi ËåõêÞ Óö/óôñá Maxi ã ñùìç Óö/óôñá ÄÉÁÈÅÔÏÕÍ ISO :1994 ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÏÕ ÏÉÊÏÕ ÖÉËÉÊÁ ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÑÇÓÔÇ ÊÁÉ ÖÕÓÉÊÁ ÖÉËÉÊÁ ÐÑÏÓ ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ 100% ÂÉÏÄÉÁÓÐÏÌÅÍÏ Ìå ôï õðåñóõìðõêíùìýíï êáèáñéóôéêü Simple Green Regular êáèáñßæåôå Üöïâá äéüôé äåí åßíáé ôïîéêü, åýöëåêôï, êáõóôéêü, ïýôå ðåñéý åé ëþñéï, áììùíßá Þ öþóöïñï. Åßíáé êáôüëëçëï ãéá êüèå ðëåíüìåíç åðéöüíåéá êáé Ý åé ôýëåéá äñüóç êáôü ôùí ëéðþí. Ç äéüëõóç ôïõ ðñïúüíôïò ìðïñåß íá ãßíåé áðü 1:10 ìý ñé 1:200 áíüëïãá ôçí ñþóç ôïõ. ÓçìåéùôÝïí ìå ôï ðñïúüí áõôü óõììåôåß áìå óôçí Ôå íüðïëç óôï ÃêÜæé ôï 2000 óôçí êèåóç ÏéêïëïãéêÞ Äüìçóç ðïõ äéïñãáíþèçêå áðü ôï Õðïõñãåßï ÐÅ. Ù.ÄÅ, ôï ÄÞìï Áèçíáßùí êáé ôï Äéåðéóôçìïíéêü Éíóôéôïýôï Ðåñéâáëëïíôéêþí Åñåõíþí (ÄÉÐÅ). Προσφορά μέχρι τέλος του χρ νου (ανάλογα με την ποσ τητα) είδη καθαρισμο syr και simple green απο % καμπίνες μπάνιου - είδη εξοικον μησης νερο / ενέργειας απ 6-23%

5 Αντιπρόσωπος: menco Εθνάρχου Μακαρίου 18, 17343, Αγ. Δημήτριος, Τηλ.: , , Υποκατάστημα: Κηφισίας & Μουσών 1, Ψυχικό, ΝΕΟ

6 Υπάρχει λύση! Οριστική Αφύγρανση Τοίχων Το κτίριό σας έχει πρόβλημα υγρασίας προερχόμενης από το έδαφος; Έχετε υγρασία, μούχλα, δυσοσμία; Νοιώθετε δυσφορία; Οι σοβάδες πέφτουν (σκάνε) ; Η βαφή και τα έπιπλα καταστρέφονται; Σώστε το κτίριό σας Έχουμε την πιο καινοτόμο μέθοδο επίλυσης του προβλήματος της ανοδικής υγρασίας! Πάνω από εγκαταστάσεις στην Ευρώπη από το 1985 Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα Ζητήστε δωρεάν διάγνωση Χωρίς χημικά Χωρίς κοπή τοίχων Χωρίς διακοπή της δραστηριότητας του χώρου Χωρίς συντήρηση AQUAPOL HELLAS ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 14 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Τ.Κ ΤΗΛ: url:

7

8

9

10

11 ( ) : (4 ) Web: - :

12

13

14

15

16 Contents Hotel Design Magazine Ôåý ïò No. 14 Φθιν πωρο Χειμώνας 2012 Εξώφυλλο: Porto Elounda Resort FREE PRESS Ðåñéïäéêü Åëåã üìåíçò Êõêëïöïñßáò ÓÕÍÄÑÏÌÇÔÅÓ ÉäéïêôÞôåò êáé ÓôåëÝ ç Îåíïäï åßùí, Áñ éôýêôïíåò êáé ÄéáêïóìçôÝò Copyright 2011 by Karagounis Publications. All rights reserved, including the title Hotel Design. Reprinting and/or copying in whole or part is forbidden except by written permission of the Publisher. ÅÊÄÏÔΡΙΑ: ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÊÙÍ ΤΑΝΤΙΝΟ ÊÁÑÁÃÊÏÕÍÇÓ ÄÇÌÏÓÉÅÓ Ó ÅÓÅÉÓ ΙΑΦΗΜΙ Η: ÅËÉÓÁÂÅÔ ÉÄÉÑÏÃËÏÕ ÈÑÁÊÇÓ 2, ÌÁÑÏÕÓÉ Ôçë Fax: Look... Listen... Learn Elysium Resort & Spa 30 Elefsina Hotel 38 Proteas Blu Resort 44 Blue Lagoon Village 56 Porto Elounda Resort 66 Επιλέξτε υνεργάτες την Κατασκευή, Ανακαίνιση και Λειτουργία του Ξενοδοχείου σκεφτείτε και το Περιβάλλον. (σήμα του αδελφο περιοδικο Άνθρωπος και Χώρος) 16

17

18 Look... Listen... Learn... Η ετήσια συνάντηση των ξενοδ χων Νοεμβρίου 2011, Metropolitan Expo Η διεθνής έκθεση xenia έχει συνδέσει το νομά της με την αναβάθμιση των υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων. Η φετινή 43η διοργάνωση συμπίπτει με την εντυπωσιακή ανάκαμψη των τουριστικών μεγεθών της χώρας, καθώς οι μεν αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κινο νται σε επίπεδα άνω του 10% στους περισσ τερους προορισμο ς, τα δε τουριστικά έσοδα έχουν σημαντική α ξηση. Θεματικές, εκδηλώσεις της θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις των επισκεπτών και θα αναδείξουν προϊ ντα και υπηρεσίες, που βελτιώνουν το τουριστικ προϊ ν. BuildHotel: Ένας νέος τομέας της 43ης xenia. Η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται με σημαντική α ξηση των διεθνών αφίξεων και των εσ δων. Το αλ νι BuildHotel, θα δώσει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις που διακινο ν Υλικά, Υπηρεσίες και Τεχνολογίες μησης να έλθουν σε επαφή με χιλιάδες ιδιοκτήτες και στελέχη ξενοδοχείων, τουριστικών συγκροτημάτων, μονάδων εστίασης και Ψυχαγωγίας, καθώς επίσης με τα αρχιτεκτονικά γραφεία και τις κατασκευαστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τη σχεδίαση και κατασκευή των χώρων αυτών. Info 2 hoteliers: την "καρδιά" της έκθεσης, ένας τ πος εξειδικευμένης πληροφ ρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον ξενοδ χο. xenia & Oίνος: Επώνυμο Ελληνικ Κρασί & Ελληνική Φιλοξενία: Η αυξημένη συμμετοχή οινοποιείων, μέσω του υνδέσμου Ελληνικο Οίνου ( ΕΟ) η οργάνωση γευσιγνωσίας, παρουσιάσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων έχουν ως στ χο το Επώνυμο Ελληνικ Κρασί και ο Ελληνικ Τουρισμ ς να δράσουν συντονισμένα προς κοιν φελος. ε ειδική εκδήλωση, θα υπογραφεί πρωτ κολλο συνεργασίας μεταξ του ΞΕΕ και του υνδέσμου Ελληνικο Οίνου ( ΕΟ). The Bar Academy Show 2: Πανελλήνιο συνέδριο για επαγγελματίες bartenders, bar managers, F&B managers, ιδιοκτήτες bar και cafes. εμινάρια και εισηγήσεις καταξιωμένων επαγγελματιών bartenders απ την Ελλάδα και το εξωτερικ, διαγωνισμοί δεξιοτήτων "Bar Academy Awards 2011" και ανάδειξη των καλ τερων bartenders. 2η Ημέρα Καριέρας Τουρισμο : 20λεπτες συνεντε ξεις με υποψήφιους εργαζομένους για κάλυψη θέσεων πως: τελέχη Ξενοδοχείων, Υπευθ νους Εστιατορίων, Υπε θυνους Κρατήσεων, ερβιτ ρους, Bartenders, F & B Managers, Chef... Η xenia είναι η μ νη έκθεση που αποδίδει στους εκθέτες της τα στοιχεία των επισκεπτών, προκειμένου να έχουν πραγματική εικ να των αποτελεσμάτων της έκθεσης. Για δε τερη συνεχή χρονιά η Α.&. Βαρανάκης με την Unox, μετά απ μια επιτυχημένη συνεργασία 20 ετών, διοργάνωσε το σεμινάριο «Εμπορική & Τεχνική Εκπαίδευση Φο ρνων Unox». Επειδή η χρονική περίοδος που διαν ουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, πρέπει να επενδ σουμε στην Ποι τητα και στην Αξιοπιστία των προϊ ντων. Με τα λ για αυτά, του κ. Ανδρέα Βαρανάκη, στις , σε ξενοδοχείο της Αθήνας, συγκεντρώθηκαν συνεργάτες και τεχνικοί της εταιρείας, με σκοπ την επιμ ρφωσή στους καινοτ μους φο ρνους του Ιταλικο Οίκου Unox που βασίζονται στην ποι τητα, στην απλ τητα της χρήσης, στην εξοικον μηση ενέργειας και στις Ανταγωνιστικές Τιμές. Οι παρευρισκ μενοι, πέραν της ενημέρωσής τους επί των πατενταρισμένων τεχνολογιών, είχαν την δυνατ τητα να παρακολουθήσουν live τις ικαν τητες των φο ρνων μέσω του Cooking Show με τον συνεργαζ μενο Chef Tony Kavaliero. Είχε ετοιμαστεί ειδικ menu, που καλ πτει πλήρως τις ανάγκες οποιουδήποτε χώρου μαζικής εστίασης. Οι παρευρισκ μενοι γε τηκαν την ποι τητα ψησίματος Unox. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την τεχνική εκπαίδευση των φο ρνων (τεχνικά χαρακτηριστικά-εγκατάσταση-συντήρηση κ.α.). θηκε πιστοποιητικ παρακολο θησης, πλήρες υλικ βιβλία και CD με την θεματολογία της παρουσίασης, κατάλογοι και δώρα Unox. Η Α.&. Βαρανάκης παρουσιάζει την καινο ργια ιστοσελίδα της on line με βελτιωμένη πλατφ ρμα για γρήγορο σερφάρισμα. ικτ ωση σε λα τα social networks, στο facebook σελίδα A&D Varanakis, και στο twitter ώστε να είστε ενήμεροι για λα τα τρέχοντα ζητήματα τα δρώμενα τις εκθέσεις τις προσφορές της εταιρίας και πολλά άλλα events. Πληκτρολογώντας στο youtube varanakistv θα δείτε τα βίντεο λειτουργίας και παρουσίασης των μηχανημάτων που αντιπροσωπε ει η εταιρεία στην Ελλάδα. Η εισαγωγική/εξαγωγική εταιρεία ξενοδοχειακών προϊ ντων "Πλαΐτης Βασίλειος" ιδρ θηκε το Έχοντας διαρκώς αναπτυσσ μενη δραaστηρι τητα και δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά, με την προσφορά και την υποστήριξη μοναδικών εξειδικευμένων επαγγελματικών προϊ ντων που διαθέτει στην αγορά, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μία απ τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της. Μερικά απ τα επιτυχημένα προϊ ντα της εταιρείας: Μακριά σφουγγαρίστρα με σφουγγαράκι στο πλάι, ιδανική για ξενοδοχεία και επαγγελματικο ς χώρους. Η Polk Audio πετυχαίνοντας να συνδυάσει το style με ένα ηχείο σάς παρουσιάζει τα ΟWM3. Η εξαιρετικά λεπτή και εργονομική κατασκευή τους προσφέρει την δυνατ τητα 7 διαφορετικών επιλογών τοποθέτησης, κάνοντάς τα μοναδικά και μια πολ καλή ιδέα για να προσθέσετε επαγγελματικ ήχο με οικονομικ τρ πο σε μέρη που ποτέ δεν φανταζ σασταν. Τιμή : 179 ευρώ/ζε γος 18 Karat - Des Ουδέτερο καθαριστικ και απολυμαντικ για κάθε πλεν μενη επιφάνεια. Αφαιρεί τις δυσάρεστες οσμές και απολυμαίνει χωρίς να ξεβάφει και χωρίς τις καρκινογ νες συνέπειες της χλωρίνης. Ιδανικ για ξενοδοχεία, γραφεία παιδικο ς σταθμο ς και κομμωτήρια. υσκευασία 1 lit - 10 lit

19

20

21 η πλέον οικολογική λύση Καλαμωτές - Είδη Σκίασης Αμιγώς ελληνικό προϊόν ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Μανωλάδα Ηλείας, τηλ.: , fax:

22 Hotel Design Magazine Presents ELYSIUM RESORT & SPA

23 23

24 ELYSIUM RESORT & SPA Το Elysium Resort & Spa είναι ένα ξενοδοχειακ συγκρ τημα 5* κτισμένο δίπλα στην θάλασσα, με εντυπωσιακή και σ γχρονη αρχιτεκτονική. Το κυρίως κτίριο διαθέτει 8 ορ φους, ένα εντυπωσιακ αίθριο με τρία πανοραμικά γυάλινα ασανσέρ και μια μεγάλη τεχνητή λίμνη στο κέντρο του που διακοσμείται απ ανθοστ λιστους κήπους. Το συγκρ τημα διαθέτει επιπλέον δ ο ανεξάρτητα κτίρια 6 και 7 ορ φων αντίστοιχα. Το ξενοδοχείο Elysium ξεχωρίζει για την κομψή διακ σμηση και την αναβαθμισμένη αισθητική των χώρων του. ιαθέτει 327 ευρ χωρα δωμάτια, λα με θέα θάλασσα, και μια ευρεία γκάμα τ πων δωματίων. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης το Elite Club σε 2 executive ορ φους, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες και αποκλειστικά προν μια, πως ιδιωτικ check-in / checkout, αμερικανικ πρωιν σε μπουφέ στο Senses Cafe στον τελευταίο ροφο με πανοραμική θέα, VIP welcome amenities, executive guest relations και πολλά ακ μα. 24

25

26 ELYSIUM RESORT & SPA Επίσης λειτουργο ν: Το Emerald Restaurant που βρίσκεται στο ισ γειο, με ευρ χωρη βεράντα, και προσφέρει πρωιν και δείπνο. Το Fresh Mediterranean Restaurant, ένα υπαίθριο εστιατ ριο στο ισ γειο, δίπλα στο αίθριο και στην πισίνα. Το Noble Gourmet Restaurant, με την open glass κουζίνα του βρίσκεται στον τελευταίο ροφο του κεντρικο κτιρίου προσφέροντας πανοραμική θέα στη θάλασσα, σε eclectic-white ατμ σφαιρα. Το Crystal Lounge Bar, στο επίπεδο της υποδοχής, με μεγάλη βεράντα και απολαυστική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος. La Piscine Pool Bar, στο τεχνητ νησί της πισίνας. και το Almyra Beach Bar, μερικά βήματα απ την παραλία. Serenity Spa: Υπερσ γχρονο Spa με συνολικ εμβαδ ν 800 m 2 που περιλαμβάνει 10 δωμάτια θεραπειών, χώρο υποδοχής, ξεχωριστή βεράντα χαλάρωσης, αποδυτήρια και μια εξωτερική πισίνα με υδρομασάζ. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τις πολυτελείς Heat 26

27 Αρχιγένους 1 & Καφαντάρη 30 - Ν.Κόσμος ΑΘΗΝΑ Τ Φ Ε

28 ELYSIUM RESORT & SPA Experiences και την εξωτερική πισίνα υδροθεραπείας. Sports: Γυμναστήριο, γήπεδο τένις, γήπεδο μίνι γκολφ, γήπεδο boccia, beach volley. Πισίνες: ο εξωτερικές πισίνες λειτουργο ν στο Elysium. Η κεντρική σε σχήμα λίμνης (1610 m 2 ) με ειδικ τμήμα για μικρά παιδιά και η δε τερη με υδρομασάζ στο χώρο του Spa (140 m 2 ). τους χώρους του ξενοδοχείου λειτουργο ν διάφορα καταστήματα και mini market. Το Elysium Resort & Spa διαθέτει 2 πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες για υνέδρια και Εκδηλώσεις με τις τελευταίες τεχνολογικές προδιαγραφές και με την ευελιξία προσαρμογής πολλαπλών χρήσεων. το ξενοδοχείο λειτουργεί BMS (Building Management System) ώστε να είναι δυνατή η αποδοτική διαχείριση της ενέργειας. Επιπλέον υιοθετεί μια σειρά απ φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα για εξοικον μηση ενέργειας πως τζάμια εξοικον μησης ενέργειας, χρήση αερίου, σ στημα διαχωρισμο απορριμμάτων και λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Elysium Resort & Spa Καλλιθέα - Ρ δος Κατηγορία: 5* Έτος Κατασκευής: 2008 Αρχιτέκτονας: Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου ιακοσμήτρια: Μιράντα Καραμάριου 28

29 υμμετέχουμε xenia /11/ /11/11 Hall Hall 2-2 Stand / Stand BC 425

30 Hotel Design Magazine Presents ELEFSINA HOTEL

31 31

32 ELEFSINA HOTEL Το Elefsina Hotel, αποτελεί σημείο αναφοράς για την αναπτυσσ μενη π λη της Ελευσίνας προσφέροντας παροχές 4*. Αποτελείται απ 3 υπερσ γχρονους ορ φους, με 83 δωμάτια (executive, superior και 6 σουίτες). Όλοι οι χώροι διαθέτουν σ γχρονο εξοπλισμ και υπηρετο ν ένα design υψηλής αισθητικής. Κάθε δωμάτιο διαθέτει μπαλκ νι, δορυφορική τηλε ραση επίπεδης οθ νης, mini bar, safe box, voice mail, απ' ευθείας τηλεφωνική γραμμή, internet υψηλής ταχ τητας και air - condition throughout. Οι σουίτες του ξενοδοχείου αποτελο νται απ καθιστικ και υπνοδωμάτιο εξοπλισμένες με λες τις σ γχρονες ανέσεις. 32

33

34 ELEFSINA HOTEL

35 World s first Drawer minibar Unique minibar concept Pull-out drawer with top access Can be flexibly adapted to your minibar menu Dometic DM 50 The fi rst ever pull-out minibar A world first, the pull-out Dometic DM 50 minibar can be matched to the interior decor of your hotel. This innovative fitted appliance has two refrigerated drawers one for miniature bottles and snacks, the other for bottles and cans. The unique pullout minibar is available in two versions: fully fitted with a decorative anthracite panel and handle, or prepared for fi tting the hotel s own door decor. The minibar is specially designed so that the guest can see all the content at a glance. All products are easily and conveniently accessible. HiPro minibars (semi-) automatic minibars prosafes wine cellars Dometic AB, Regional Office Middle East & North Africa, P.O. Box 74775, Dubai, United Arab Emirates Phone: , Fax: , ΠΟΛΥΕΥΘΥΜΟ ΑΜΑΡΑ - Αναξιμάνδρου Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax:

36 ELEFSINA HOTEL Έχει σχεδιασθεί ώστε να προσφέρει πλήρη πρ σβαση σε Άτομα με Αναπηρίες. το ξενοδοχείο λειτουργο ν: Το τάχυ, εστιατ ριο με πολυτελές περιβάλλον και δημιουργική κουζίνα με θέα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Το Elefsina Lounge Cafe Bar, με μια πλήρως ενημερωμένη και ποιοτική κάβα. Το YK Roof Bar Restaurant, με το μοντέρνο, minimal χώρο σ γχρονου design δημιουργεί απ λυτα καλοκαιρινές βραδιές πολλών αστέρων. Το ξενοδοχείο διαθέτει γυμναστήριο και πισίνα. Παρέχει άρτια εξοπλισμένες αίθουσες (Data Projector, Μικροφωνικές Εγκαταστάσεις, Flip Chart, Οθ νη Προβολής), για την κάλυψη ακ μα και της πιο απαιτητικής επαγγελματικής και κοινωνικής εκδήλωσης. υνατ τητα διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων απ 14 έως 400 άτομα. Elefsina Hotel ήμητρος 55 & Ρήγα Φεραίου, Ελευσίνα Κατηγορία: 4* Κατασκευή: 2008 Αρχιτεκτονικ γραφείο: Μ2 Aρχιτέκτονες με project manager την Αγγελική Λιώρη ιακοσμητές: Αντρέας Βασίλαρος Μαρλέν Κυριακίδου Φωτογράφος: ημήτρης Πο παλος 36

37 ÙÂÁÓˆÙ Ú ÃÂÚÈÒÓ Î È ª ÏÏÈÒÓ À ËÏ applefi ÔÛË Vama πù Ï π Δ øδ ƒ πƒ U-NIK ñ ÙÂÁÓˆÙ Ú ÂÚÈÒÓ Ì ÌappleÔ ÙfiÓ ÊˆÙÔÎ ÙÙ ÚÔ ñ ÙÂÁÓˆÙ Ú ÂÚÈÒÓ applefi ÏÈÎfi ABS ÌÂÙ ÏÏÈÎÔ π à ÓÙÈ Ó ÏÈÎÔ Ù appleô ñ ÙÂÁÓˆÙ ÚÂ Ì ÏÏÈÒÓ ÂÈ ÈÎ ÁÈ ÍÂÓÔ Ô Â ÌÂ Ó ÙfiÙËÙ ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓË appleú Í Ú ÛÌ ÙÔ (shaver) Δƒπ π : N. Ã Δ À.. ÂÔÓÙ Ô 9 (. ÁÁÚÔ 111) ı Ó ΔËÏ.: , Fax:

38 Hotel Design Magazine Presents PROTEAS BLU RESORT

39 39

40 PROTEAS BLU RESORT Το Proteas Blu αποτελείται απ 92 δωμάτια, με θέα στη θάλασσα, αίθουσες συνεδρίων και συσκέψεων, εστιατ ρια, μπαρ, SPA, σαλ νι VIP και άλλες εγκαταστάσεις. ωμάτια και bungalows μπροστά στη θάλασσα της άμου, που βρίσκονται στο χωρι του συγκροτήματος, που το blu της θάλασσας σμίγει με τα ασβεστωμένα σπίτια. ωμάτια διακοσμημένα σε απαλ blu, που μπορο ν να φιλοξενήσουν μια τετραμελή οικογένεια. Honey Blu. Ένα κρεβάτι διακοσμημένο με blu και λευκ και με ρομαντική διακ σμηση, με θέα στη θάλασσα. Blu ουίτες. Με ευρ χωρο καθιστικ και υπνοδωμάτιο, για 2 ενήλικες και 2 παιδιά. Παροχές: Μεγάλο διπλ ή δ ο μονά κρεβάτια, TV Plasma, DVD / CD στην ουίτα Blu και σε λα τα Bungalow δωμάτια μπροστά στη θάλασσα, Αυτ νομος κλιματισμ ς, ορυφορική Τηλε ραση, Θυρίδες Ασφαλείας, Μίνι μπαρ, Μπάνιο με μπανιέρα και ντους, τεγνωτήρες μαλλιών, καθρέφτης μακιγιάζ. 40

41 ISO 9001 : 2008 ISO : 2004 Το σκέπτεστε ακόμη;;;...αν δεν είναι η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ πρωταρχικός σας στόχος και σοβαρός σας υποστηρικτής στους δύσκολους καιρούς......τότε τι μπορεί να είναι πιο σοβαρό και πιο αναγκαίο;;; Προστατέψτε ΜΑΖΙ και το περιβάλλον, και το...ταμείο σας,...με μία μόνο κίνηση! Απλά, ελάτε σε επαφή μαζί μας! 21 χρόνια... ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ INTERNATIONAL ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε. Ειδικοί Τεχνολογικοί Εξοπλισμοί Ξενοδοχείων & Πλοίων Τελχίνων 1 & Εθνομαρτύρων, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: & Fax: ΜΕΛΟΣ

42 PROTEAS BLU RESORT Proteas Blu Resort Πυθαγ ρειο, άμος Κατηγορία: 5* De Luxe Κατασκευή: 1997 Ανακαίνιση: 2011 Το ξενοδοχείο διαθέτει: Panorama - διεθνές εστιατ ριο, με κλασικές γε σεις απ λο τον κ σμο. Lush - Μπαρ Πισίνας. Simplicity Εστιατ ριο Πισίνας. Esperos - Lounge Μπαρ, το κλασικ μέρος στο λ μπι, για lounging. Cavo Pountes - Beach Club, ακριβώς πάνω στην παραλία. Π2 Theory, το υπαίθριο εστιατ ριο Gourmet με διεθνείς γε σεις. Επίσης: 2 ιδιωτικές παραλίες, πισίνες δίπλα στη θάλασσα, Αίθουσα υνεδρίων και εκθεσιακ χώρο, Adam & Eve SPA: εσωτερική πισίνα, jacuzzi, χαμάμ, κομμωτήριο, μανικιο ρπεντικιο ρ και πλήρως εξοπλισμένοι θαλάμοι για μασάζ, Γυμναστήριο, Mini Market, Μαγαζί για δώρα Arcade Shop, Παιδική χαρά, Τennis γήπεδο (γκαζ ν), Β λεϊ γήπεδο (γκαζ ν), Squash, ωμάτια για μη-καπνίζοντες, Πρ σβαση για αναπηρικ καρ τσι, WI-FI internet σε λα τα δωμάτια και τους κοιν χρηστους χώρους, Παιδ τοπο. Το Proteas Blu Resort προσφέρει ένα διαμπερές υνεδριακ Κέντρο που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 250 άτομα, εξοπλισμένο με αυτ νομο κλιματισμ και τα πιο σ γχρονα τεχνολογικά μέσα. Αρχιτέκτονες - ιακοσμητές: Group ANEJ Φωτογράφος: Βαγγέλης Πατεράκης 42

43

44 Hotel Design Magazine Presents BLUE LAGOON VILLAGE

45 45

46 BLUE LAGOON VILLAGE ε μια απομονωμένη κοιλάδα στη νοτιοδυτική ακτογραμμή της Κω, κτίστηκε το ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικ τητας 365 δωματίων. χεδιάστηκε με έμφαση στους περιορισμο ς και τις δυνατ τητες που υπαγ ρευσε το φυσικ τοπίο με την πολυποίκιλη μορφολογία του εδάφους. Μεγάλη σημασία δ θηκε στην εκμετάλλευση της εντυπωσιακής θέας προς το Αιγαίο Πέλαγος και τη Νίσυρο. Το παραθαλάσσιο οικ πεδο βρίσκεται σε εκτ ς σχεδίου περιοχή με έντονο ανάγλυφο, που περιβάλλεται απ ψηλο ς λ φους. Οι λ φοι αυτοί, χωμάτινοι στην πλειοψηφία τους, δημιουργο ν ένα φυσικ αμφιθεατρικ κοίλωμα, με άξονα ορατ τητας πλάγιο ως προς την παραλία, ενώ μετωπικά υπάρχει έντονο πρανές. Η προσέγγιση στο χώρο γίνεται απ ένα στριφογυριστ δρ μο, με αποτέλεσμα το συγκρ τημα να αποκαλ πτεται ξαφνικά σε μια στροφή του δρ μου. Ξεκινώντας απ την είσοδο του συγκροτήματος, συναντάμε το κτίριο της υποδοχής. Έχει γραμμική ανάπτυξη, παράλληλα με την κίνηση και ξ λινη δίρριχτη στέγη, σε υπ μνηση των γραμμικών ταρσανάδων παλαι τερων εποχών. Η οπτική φυγή προς τη θάλασσα τονίζεται απ την πλαϊνή βαριά τοιχοποιία με τα μικρά ανοίγματα. Το παραδοσιακ τρεχαντήρι που καλωσορίζει τον επισκέπτη, κάνει πιο έντονη αυτή την εντ πωση και κατασκευάστηκε στη μη, γενέτειρα του ιδιοκτήτη. Το φυσικ φως εισχωρεί στο εσωτερικ απ τους υπερυψωμένους φεγγίτες, οι οποίοι, σε συνεργασία με τα 46

47 Pallet - design by Piero Lissoni 2011 NOSTOS ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.Ε. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 53, ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ F www.nostoscontract.gr -

48 BLUE LAGOON VILLAGE ανοίγματα της χαμηλ τερης στάθμης του κεντρικο bar, εξαερίζουν διαμπερώς το κτίριο. Για να επιτευχθεί αυτή η δυνατ τητα, ο κ ριος χώρος αναμονής, στη στάθμη της εισ δου, αιωρείται πάνω απ το επίπεδο του bar, δημιουργώντας έτσι διώροφο ψος στην καρδιά του κτιρίου. υνεχίζοντας την πορεία, μέσα απ κλειστο ς, υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους κίνησης - με φυγές πάντα προς τη θάλασσα - περνάμε απ το κεντρικ κτίριο των εστιατορίων και το υπαίθριο θέατρο και προσεγγίζουμε στην καρδιά του συγκροτήματος, σε φυσικ αμφιθεατρικ κοίλωμα. Εκεί βρίσκεται η κεντρική πλατεία του οικιστικο συν λου, με λειτουργίες δημ σιου χαρακτήρα: εστιατ ρια, καφέ, καταστήματα, ιατρείο, ζαχαροπλαστείο, νηπιαγωγείο, εκκλησία. Εδώ, τα κτίρια των δωματίων, που είναι χωροθετημένα με τέτοιο τρ πο ώστε να οριοθετο ν και να προστατε ουν την πλατεία, είναι κατασκευασμένα με αναλογίες στηριγμένες στην ανθρώπινη κλίμακα και δανείζονται στοιχεία απ την 48

49 Aro - design by Carlos Tiscar 2011 NOSTOS ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.Ε. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 53, ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ F www.nostoscontract.gr -

50 BLUE LAGOON VILLAGE παραδοσιακή αρχιτεκτονική της ωδεκανήσου, πως τις κεραμοσκεπές με αετωματικές προσ ψεις, στους χρωματιστο ς σοβάδες, τις πέτρινες πεζο λες κ.λ.π. Ο νοτιοδυτικ ς προσανατολισμ ς του κοιλώματος της πλατείας αφ εν ς εκμεταλλευ ταν τις φυγές προς τη θάλασσα και τον κοντιν οικισμ της Κεφάλου και αφετέρου δημιουργο σε ένα έντονο πρανές προς το ν το και την αμμουδιά. το απ τομο αυτ πρανές, χωροθετήθηκαν πτέρυγες δωματίων, με προνομιακή θέα προς το πέλαγος, ενώ έγινε εφικτ να εξαφανιστο ν οι γκοι τους απ το υπ λοιπο συγκρ τημα, μιας και είναι σχεδ ν υπ σκαφες. Η ν τια ψη τους, έγινε προσπάθεια να αποκαταστήσει την εικ να του πρανο ς, με τη δημιουργία πέτρινων τοίχων σε λο το ψος των κτιρίων και με χρώματα που υπάρχουν στο γειτονικ περιβάλλον. Και εδώ, η βαθμιδωτή διάταξη των γκων έκανε εφικτή τη δημιουργία διώροφων οπών στους διαδρ μους των εισ δων των δωματίων, με αποτέλεσμα το διαμπερή φυσικ αερισμ των χώρων αυτών. Επιπλέον, στη ν τια ψη, ο πέτρινος τοίχος, σε συνδυασμ με τις ξ λινες πέργκολες στα μπαλκ νια των δωματίων και τη φ τευση, λειτουργεί ως ένα φυσικ φίλτρο στον έντονο ηλιασμ του κτιρίου. Οι πισίνες του οικισμο είναι κατασκευασμένες στα άκρα του συγκροτήματος με τρ πο ώστε να κλείνουν χωροταξικά τον οικισμ, ενώ ταυτ χρονα το ελε θερο σχήμα τους, έκανε εφικτή τη διατήρηση της πλο σιας βλάστησης απ κέδρους, που υπήρχαν στο ριο του οικ πεδου. ε μια πιο ήσυχη περιοχή στο βορειοανατολικ τμήμα του οικοπέδου τοποθετήθηκαν οι λειτουργίες και τα δωμάτια των ενηλίκων, ακολουθώντας τη διαμ ρφωση του εδάφους. Γι αυτ το λ γο η χάραξη των πτερ γων των δωματίων 50

51 NOSTOS ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.Ε. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 53, ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ F www.nostoscontract.gr -

52 BLUE LAGOON VILLAGE ακολουθεί μια φυσική καμπ λη, ανοίγοντας τις φυγές προς τη θάλασσα, στο κέντρο της οποίας τοποθετο νται οι πισίνες και, σε χαμηλ τερο επίπεδο, οι χώροι των εστιατορίων. Ο φυσικ ς εξαερισμ ς με κατακ ρυφα πηγάδια και η δημιουργία φίλτρων στις ψεις των δωματίων χαρακτηρίζουν και αυτά τα κτίρια. Η μορφολογική ταυτ τητα των κτιρίων ακολουθεί τους γενικο ς καν νες που διέπουν και τα υπ λοιπακτίρια, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά πως επενδ σεις πέτρας, κεραμοσκεπές, ξ λινες κατασκευές, φυσικά χρώματα, βοτσαλωτά δάπεδα κ.λ.π. την περιοχή των ενηλίκων, τοποθετήθηκε ένας χώρος αναζωογ νησης (spa) και ένας χώρος γυμναστηρίου, οι οποίοι κατασκευάζονται υπ σκαφοι, αφεν ς για καλ τερη ηχητική και οπτική μ νωση και αφετέρου για να μην επηρεάζουν τη θέα των δωματίων. ε χώρο που γειτνιάζει με το δυτικ άκρο του οικοπέδου βρίσκονται εγκαταστάσεις αναψυχής για άτομα νεαρής ηλικίας. Blue Lagoon Village Κως Κατηγορία: 5* De Luxe Κατασκευή: 2011 Αρχιτεκτονική μελέτη Ελένη ελφίνο, Παναγιώτης Κυριακάκης υνεργάτες αρχιτέκτονες Λευτέρης Μιχαλο τσος, Λυδία Μουσμο τη Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων SomeOfNine Βίκυ Κατσαρο, Ελίνα τυλιανίδη, Αθηνά Μαλισιάνου, Μαρίνα Τζώτζου τατική μελέτη - επίβλεψη ημήτρης ιφωνι ς, τέλιος Φαρκωνάς Η/Μ μελέτη - επίβλεψη Πέτρος Χατζηπέτρος φωτογράφηση αρχείο Βlue Lagoon Group 52

53 NOSTOS ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.Ε. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 53, ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ F www.nostoscontract.gr -

54 Look... Listen... Learn... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η Ε.Π.Ε. (Πολυχρονίδης Iντερνάσιοναλ) Οι εξαγωγές και η διεθνής αγορά κρουαζιέρας, θωρακίζουν την ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ και της επιτρέπουν να κάνει τιμολογιακή πολιτική για την Ελλάδα. Είναι γνωστή, η πολυετής πορεία της επιχείρησης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ που την ξεκίνησε το 1990 ως ατομική- ο Νίκος Πολυχρονίδης. Ασχολήθηκε πολ πρώιμα με τις τεχνολογίες εξοικον μησης π ρων και μείωσης των εκπομπών CO2, που ήταν τ τε ακ μη μη επίκαιρα θέματα, το φαιν μενο του θερμοκηπίου δεν ήταν ακ μη πρ βλημα και η τρ πα του ζοντος άγνωστη. Μέσα σε 21 χρονια, η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ έχει συνεργαστεί με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες κάθε μεγέθους, οδηγώντας τις να περικ ψουν πολ σοβαρά λειτουργικά έξοδα και παράλληλα να αποκτο ν εντον τερη φιλο-περιβαλλοντική ταυτ τητα. Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ, είναι απ τις πρώτες -και κοστολογικά πιο ανώδυνες- επιλογές των καταλυμάτων, ταν στρέφονται προς την περιβαλλοντική προστασία αλλά και στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η χρημάτων σε δ σκολους καιρο ς. Εξ άλλου, τα προϊ ντα της αυτ -αποσβένονται ταχ τατα! Ηδη η εταιρεία έχει κάνει μείωση των τιμών της για τον Ελληνικ χώρο, σε συνεργασία με τον κ ριο συνεργάτη της, το Γερμανικ οίκο RST GmbH. Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ που έχει έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι ο αδιαμφισβήτητος «market leader» στον τομέα των τεχνολογικών hospitality προϊ ντων ευρ τερα, ιδίως απ την εξοικον μηση νερο και ενέργειας, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικ. Εχει απ το 1995 πελάτες της τα πιο γνωστά ον ματα της Κρουαζιέρας και ήδη κάνει ανοίγματα, τ σο στη διε ρυνση των συνεργασιών της σο και στη γεωγραφική της εξάπλωση. Οι πιο γνωστές εταιρίες κρουαζιερ πλοιων του κ σμου, πως είναι οι Royal Caribbean Cruise Lines, Celebrity Cruises, Carnival Cruise Lines, Costa Cruises, Regent Seven Seas Cruises, ISP Cruises, κ.ά., είναι μ νιμοι πελάτες της. Τα προγράμματα εξοικον μησης εξ δων και αναβάθμισης του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, που εφαρμ ζει με την ελληνική ξενοδοχειακή και τη διεθνή πελατεία της, έχουν μεγάλη επιτυχία. Ένα ακ μη προϊ ν της ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ που παρουσιάζει ραγδαία αποδοχή απ την ξενοδοχειακή αγορά, είναι οι στεγανές ηλεκτρονικές proximity κλειδαριές της, φτιαγμένες απ το υλικ CORIAN. H επιχείρηση διαθέτει πιστοποιήσεις ISO9001 και ISO14001 απ το Γερμανικ Οργανισμ DQS και απ τον διεθνή ΙQ-Net. Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ, για πρώτη φορά μετά απ πολλά συνεχή χρ νια, δεν θα συμμετάσχει στην ΧΕΝΙΑ το Νοέμβριο του 2011, λ γω σοβαρών υποχρεώσεων της στο εξωτερικ, (εκθέσεις στην Ασία) αλλά δηλώνει ανεπιφ λακτα την αγάπη της και την ικανοποίησή της απ το θεσμ ΧΕΝΙΑ, στην οποία βέβαια θα παρίσταται και πάλι απ το Μιχαλάκης - Cane Plex Η εταιρεία Μιχαλάκης - Cane Plex ιδρ θηκε το 1963 απ τον Μιχαήλ Μιχαλάκη, έχοντας έδρα την Μανωλάδα Ηλείας, με αντικείμενο έως και σήμερα την κατασκευη καλαμωτών, με σχιστ ή ολ κληρο καλάμι με αρχικ σκοπ την εξαγωγή. Το 1976, περίπου, ξεκίνησε η διάθεση και στην ελληνική αγορά, σε ξενοχειακές επιχειρήσεις, campings, επαγγελματικο ς χώρους αλλά και ιδιωτικές κατασκευές. Γενικά, που υπάρχει ανάγκη για προστασία απ τον ήλιο, τον αέρα αλλά και για διακοσμητικές ανάγκες. Η εταιρεία διαθέτει δικές της φυτείες, είτε ιδι κτητες είτε με μακροχρ νιες μισθώσεις απ το δημ σιο, συνολικής έκτασης περίπου 450 στρεμμάτων. Για την άρδευση χρησιμοποιείται νερ απ τα ποτάμια χωρίς να εξαντλο νται υπ γεια αποθέματα. Για ενδυνάμωση των φυτειών και μεγιστοποίηση της παραγωγής δεν χρησιμοποιο νται καθ λου λιπάσματα ή χημικά παρά μ νο τα υπολείμματα των καλαμιών μετά την επεργασία τους( φ λλα και άχρηστα κομμάτια, κομποστοποιημένα). Υπάρχει πραγματικ ς σεβασμ ς στο περιβάλλον απ την εταιρεία και το προσωπικ της, αυτ άλλωστε προσφέρει την πρώτη λη. Η συγκομιδή γίνεται, αποκλειστικά, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Τ τε το καλάμι είναι σχετικά παγωμένο, χωρίς χυμο ς και έτσι αντέχει την μετέπειτα επεξεργασία αλλά και έχει την μέγιστη αντοχή στις εξωτερικές κατασκευές. την συνέχεια μεταφέρεται στους ιδι κτητους χώρους (γηπεδικής έκτασης περίπου 50 στρεμμάτων), και τοποθετείται σε ρθια θέση για περίπου δ ο μήνες για να φ γουν και οι τελευταίοι χυμοί που υπάρχουν. Κατ πιν, αρχίζει η γραμμή παραγωγής με το καθάρισμα απ τα φ λλα, το τεμάχισμα στα ανάλογα μέτρα και τελευταία η πλέξη των καλαμωτών. Όλα τα στάδια γίνονται απ μηχανές και ο ανθρώπινος παράγοντας έχει τον έλεγχο ποι τητας.τα δέματα τοποθετο νται σε στεγασμένους, άριστα αεριζ μενους χώρους για ακ μα ένα μήνα, που και γίνεται η απεντ μωση. Τ τε μ νο αρχίζει η διάθεση και η αποστολή ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικ. Η Μιχαλάκης-Cane Plex είναι η Μοναδική εταιρεία στον χώρο, που διαθέτει καλάμι διετο ς καλλιέργειας. Το συγκεκριμένο καλάμι είναι πιο ανθεκτικ, δεν παρουσιάζει συρρίκνωση κατά την ξήρανση(άρα και μεγαλ τερα διάκενα στις καλαμωτές) και μπορεί να συντηρηθεί πως ακριβώς και τα ξ λα στις κατασκευές. Κατ πιν παραγγελίας μπορεί να παραδοθεί και καλαμωτή απ καλάμι μονοετο ς παραγωγής, μια πιο οικονομική λ ση χωρίς μως να προτείνεται γιατί είναι μικρ τερης αντοχής. Οι καλαμωτές παράγονται σε πολλές διαστάσεις( πλάτος - μήκος), μπορο ν μως να γίνουν και παραγγελίες στα μέτρα του πελάτη. Οι καλαμωτές είναι η πλέον οικολογική λ ση για σκίαση και προστασία απ τον αέρα. Ταυτ χρονα, σαν προϊ ν, είναι απ λυτα συνδεδεμένο με το παραδοσιακ χρώμα της νησιώτικης και ηπειρωτικής Ελλάδας. Το Φυσικ είναι πάντα Όμορφο και ιαχρονικ. Μετά απ τ σα χρ νια παρουσίας στον χώρο, πελάτες είναι, απ τις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι τον απλ ιδιώτη. Επειδή είναι αποκλειστικά, ελληνικ προϊ ν, υπάρχει απ λυτη συνέπεια στην ποι τητα και στις παραδ σεις των παραγγελιών. 54

KARAGOUNIS PUBLICATIONS

KARAGOUNIS PUBLICATIONS 15 www.hoteldesign.gr Hotel Design Magazine and Guide 2013 KARAGOUNIS PUBLICATIONS No. 15 Hotel Design Magazine and Guide 2013 Mια ελληνική εταιρεία κατακτά τον κόσμο!!! Η Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο

Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο Hotel Restaurant Cafeteria Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο Τουριστικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από περίπου 20 χρόνια, σε μια xenia, που τότε

Πριν από περίπου 20 χρόνια, σε μια xenia, που τότε Πριν από περίπου 20 χρόνια, σε μια xenia, που τότε γινόταν στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ στον Πειραιά, ρώτησα έναν εκθέτη, που ασχολείται (και τώρα) με τα έπιπλα: Γιατί έρχεσαι στην έκθεση; Η απάντηση ομολογώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. 40η xenia ιαχρονικ αξ α στον ελληνικό τουρισμό Τουρισμός Πολυτελε ας μ ελ τη της xenia A.E. xenia Spa Project ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. 40η xenia ιαχρονικ αξ α στον ελληνικό τουρισμό Τουρισμός Πολυτελε ας μ ελ τη της xenia A.E. xenia Spa Project ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ειδική έκδοση της 40ης επετειακής xenia ΕΠΑΝ ΙΙ 564 εκατομμύρια στις 13 Περιφ ρειες ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Τουριστικ ς επενδύσεις ύψους 3,6 δισ. εντ χθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 40η xenia ιαχρονικ

Διαβάστε περισσότερα

Στην πραγματοποίηση σημαντικών

Στην πραγματοποίηση σημαντικών Hotel Restaurant Cafeteria Προτάσεις, ιδέες και λύσεις από την αγορά προμηθευτών Στην πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων προχωρούν οι ξενοδοχειακές μονάδες εκσυγχρονίζοντας, εμπλουτίζοντας ή επεκτείνοντας

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EXCLUSIVE. 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ:

FAMILY EXCLUSIVE. 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ: FAMILY EXCLUSIVE R E S O R T Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΔΙΑΚΡΙΣΗ HOLIDAYCHECK 2014 / Στην Κατηγορία ΣΠΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ TRIPADVISOR 2014 / Πιστοποιητικό διάκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σε νέους τομείς και αγορές

Σε νέους τομείς και αγορές ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Σε νέους τομείς και αγορές Έντονη δραστηριότητα στην ξενοδοχειακή αγορά της Κρήτης, αλλά και γενικά χαρακτηρίζει την εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ, η οποία τελευταία έχει διευρύνει το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 www.uhc.gr 2124/09 Kωδ.: 8467 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΘ - Βόρεια Ελλάδα 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΕΜ Αριστη εξυπηρέτηση

ΕΓΕΜ Αριστη εξυπηρέτηση 02 HOTELINE A.E. Λειτουργικότητα και αισθητική SCENARIO, η νέα δημιουργία του οίκου SCHONWALD Γερμανίας, είναι μελετημένη αποκλειστικά για χρήση σε σύγχρονους μπουφέδες ξενοδοχείων και εστιατορίων. Η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθ η ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ. www. all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com. Οκτωβριου 2010

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθ η ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ. www. all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com. Οκτωβριου 2010 Ne w sletter Οκτωβριου 2010 Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθ η ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Στ α δ ίο υ 24-10564, Αθ ή ν α Τη λ.: 210 3235485 // Fa x:. 210 3235033 www. all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοργανωτών

Χαιρετισμός Διοργανωτών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Χαιρετισμός Διοργανωτών Με πολύχρονη εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων κάθε κλάδου, με επισκέψεις σε διάσημες εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και με συνεχή ενημέρωση πάνω στις ευρωπαϊκές τάσεις ως

Διαβάστε περισσότερα

Παράλια Μαύρης Θάλασσας

Παράλια Μαύρης Θάλασσας 70 0 15 30 60 km 71 Βάρνα, Αρχαιολογικ Μουσείο. 72 Λίγα λ για Τα τελευταία χρ νια τα βουλγαρικά θέρετρα στη Μα ρη Θάλασσα υπέστησαν πολλές αλλαγές, οι οποίες είχαν ως στ χο την ανάπτυξη του τ που και την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων

Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διεθνείς τάσεις στην ξενοδοχειακή αγορά 1 1.1 Ο ρόλος του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 1 1.2 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σύνοψη της Προμελέτης Σκοπιμότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σύνοψη της Προμελέτης Σκοπιμότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σύνοψη της Προμελέτης Σκοπιμότητας 1.1 Σύνοψη του Ιστορικού και της Ιδέας του Προγράμματος Το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη δημιουργία ενός υδροψυχαγωγικού πάρκου στο νησί της Κω και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

luxury hotels resorts suites villas

luxury hotels resorts suites villas exclusive guides luxury hotels resorts suites villas ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 4 Σε συνεργασία με τίσ πίστωτικεσ κάρτες τησ Τράπεζας ΠειραίωΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ 06 The Skiathos Palace Hotel 08 Entechnos Living Villas

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει Αριθμός φύλλου 25 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πρωτοφανή κίνητρα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορείς Ιωάννης Ρέτσος Ο τουρισμός μπορεί να βγάλει την ελληνική οικονομία από το τέλμα, εφόσον,

Διαβάστε περισσότερα

Αισιοδοξία για τον τουρισµό στην αυλαία της 37ης xenia. Μέσα σε ένα πρωτόγνωρο κλίµα, για τα εκθεσιακά ελληνικά δεδοµένα εγκαινιάστηκε χθες η 37η

Αισιοδοξία για τον τουρισµό στην αυλαία της 37ης xenia. Μέσα σε ένα πρωτόγνωρο κλίµα, για τα εκθεσιακά ελληνικά δεδοµένα εγκαινιάστηκε χθες η 37η 37η xenia ηµέρα 3η, 4η ΠΕΡΙΟ ΟΣ B ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 37ης xenia Αισιοδοξία για τον τουρισµό στην αυλαία της 37ης xenia Πρόωρη Άνοιξη Μέσα σε ένα πρωτόγνωρο κλίµα, για τα εκθεσιακά ελληνικά δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Ανάπτυξη της αμερικανικής σκληρής ξυλείας στην Ανατολή Τι μέλλει γενέσθαι για τη βιομηχανία ξυλείας στη Ρωσία

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Ανάπτυξη της αμερικανικής σκληρής ξυλείας στην Ανατολή Τι μέλλει γενέσθαι για τη βιομηχανία ξυλείας στη Ρωσία 68 κωδικός 6701 IANOYAΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 www.epipleon.gr ΑΠΟΣΤΟΛΗ H EGGER υποδέχεται τον Τύπο με αφορμή τη Bau ΕΚΘΕΣΕΙΣ Domotex Bau Medwood 2016 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Ανάπτυξη της αμερικανικής σκληρής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ BOUTIQUE ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΕ ΙΑ ΙΤΗΣ Π. ΜSC ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σε χρονιά «ορόσημο» για

Σε χρονιά «ορόσημο» για Αριθμός φύλου 08 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Χρονιά ορόσημο το ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Απόστολος Μουσαμάς Η Αθήνα μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος αρκεί Πολιτεία και

Διαβάστε περισσότερα

SANTORINI IMAGE ANDROMEDA VILLAS MALTEZANA BEACH H H H H H H H H. H H H Sup

SANTORINI IMAGE ANDROMEDA VILLAS MALTEZANA BEACH H H H H H H H H. H H H Sup H H H H ANDROMEDA VILLAS ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ H H H H SANTORINI IMAGE ΜΕΣΣΑΡΙΑ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στο γραφικό Ημεροβίγλι πάνω απ την Καλντέρα, βρίσκεται το πολυτελές συγκρότημα Andromeda Villas (Α

Διαβάστε περισσότερα

49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2 ΤΕΥΧΟΣ 32 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 06 ράσεις ΚΕΕ 26 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 30 ράσεις ΚΕΕ 49 Αφιέρωμα Ασφάλειες 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 32ο ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Σεπτεμβριου 2011 Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Στ α δ ίο υ 24-10564, Αθ ή ν α Τ: 210 3235485 F: 210 3235033 www.all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com Αγαπητά μέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE H H H H H De luxe ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE ΣΚΑΦΙΔΙΑ - ΗΛΕΙΑ Η ALDEMAR φέτος ανανεώνεται και μας εκπλήσσει... Το πολυτελές ΟLΥΜΡΙΑΝ VILLAGE και το ολοκαίνουργιο ROYAL OLYMPIAN, χτισμένα σε μια έκταση 900

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FOOD AND BEVERAGE (F&B) ΣΤΟ CAPSIS HOTEL»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FOOD AND BEVERAGE (F&B) ΣΤΟ CAPSIS HOTEL» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διπλωματική Εργασία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FOOD AND BEVERAGE

Διαβάστε περισσότερα

PARGA MARGARONA ACROSS HOTEL 4* BEACH RESORT 4* ROYAL HOTEL 3* SUP ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

PARGA MARGARONA ACROSS HOTEL 4* BEACH RESORT 4* ROYAL HOTEL 3* SUP ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ PARGA BEACH RESORT 4* ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 1/6-5/7 & 31/8-13/9 Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό 6-26/7 27/7-7/8 1/6-5/7 & 31/8-13/9 6-26/7 27/7-7/8 ίκλινο Deluxe 378 434 465 525 600 645 ίκλινο Suite 559 625 689 779

Διαβάστε περισσότερα

luxury hotels resorts suites villas

luxury hotels resorts suites villas 2015 EXCLUSIVE GUIDES luxury hotels resorts suites villas Σε συνεργασία με τις κάρτες τησ Τράπεζας Πειραιώς 001 ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ The Skiathos Palace Hotel 20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ THE SKIATHOS PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική επιστροφή του ελληνικού τουρισμού

Δυναμική επιστροφή του ελληνικού τουρισμού Αριθμός φύλλου 26 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ συνεντευξη Άγγελος Τσακανίκας Ο υπεύθυνος έρευνας του ΙΟΒΕ τονίζει πως απαιτείται περισσότερος επαγγελματισμός,

Διαβάστε περισσότερα