Hotel Design Magazine 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hotel Design Magazine 14"

Transcript

1 Hotel Design Magazine 14 Hotel Design Magazine 14 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 2012

2

3

4 ÐÑÙÔÏÐÏÑÉÁÊÁ ÅÉÄÇ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÕ ÁÃÃËÉÊÏÕ ÏÉÊÏÕ ÅÑÃÏÍÏÌÉÊÅÓ ÓÔÑÏÃÃÕËÅÓ ÓÖÏÕÃÃÁÑÉÓÔÑÅÓ ÌÅ ÁÍÔÏ Ç 1-5 ÑÏÍÉÁ ÐÑÙÔÏÐÏÑÉÁÊÏÕÓ ÊÁÄÏÕÓ ÓÖÏÕÃÃÁÑÉÓÌÁÔÏÓ ÌÅ ÅÉÄÉÊÇ Ó ÁÑÁ ÓÕÃÊÑÁÔÇÓÇÓ ÂÑÙÌÉÁÓ ÓÔÏ ÐÁÔÏ Óöïõããáñßóôñåò êáé ÊïõâÜäåò õøçëþò ðïéüôçôáò & áíôï Þò SYR ÊÜôï ïò ðéóôïðïéçôéêïý ISO 9002 i i íá Áðáñáßôçôï Åñãáëåßï ãéá êüèå Åðé åßñçóç i i ÊÏÕÂÁÓ / ÓÔÉÖÔÇÓ BULLDOG ìå ó Üñá óõãêñüôçóçò âñùìéüò. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΝ ΑΙ ΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ Προσφορ ω απο % στου πολωτ και ακροφ σια οικονο α βρ ση Ïéêïíïìéêüò ÊÜäïò ìå ó Üñá óõãêñüôçóçò âñùìéüò. ÅíóùìáôùìÝíç ÐñÝóá LADY (ãéá åõêïëüôåñç ìåôáêßíçóç) Ãéá êáëýôåñï óôñüããéóìá óôç óöïõããáñßóôñá åðéëý ôå ôï ìïíôýëï ìå ôéò õðåñõøïìýíåò ñüäåò. ÊÏÕÂÁÓ / ÐÑÅÓÁ Trad LM 24 litre Åðáããåëìáôéêüò (ìå åéäéêþ ó Üñá ðïõ óõãêñáôåß ôéò áêáèáñóßåò óôï ðõèìýíá). Ðïëý áíèåêôéêþ êáôáóêåõþ áðï áíèåêôéêü õëéêü ìå ìåôáëëéêýò ñüäåò 3 Åéäéêü ÊïíôÜñé Áëïõìéíßïõ Øçëü & êáìðôï Ãéá ðéï îåêïýñáóôï, ðéï áðïôåëåóìáôéêü óöïõããüñéóìá êáé ëéãüôåñï ñüíï. äåí êïõñüæåé ôïí ñþóôç óôç ìýóç. ÅÑÃÏÍÏÌÉÊÇ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÓÖÏÕÃÃÁÑÉÓÔÑÁ SIR Midi ËåõêÞ Óö/óôñá Midi ã ñùìç Maxi ËåõêÞ Óö/óôñá Maxi ã ñùìç Óö/óôñá ÄÉÁÈÅÔÏÕÍ ISO :1994 ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÏÕ ÏÉÊÏÕ ÖÉËÉÊÁ ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÑÇÓÔÇ ÊÁÉ ÖÕÓÉÊÁ ÖÉËÉÊÁ ÐÑÏÓ ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ 100% ÂÉÏÄÉÁÓÐÏÌÅÍÏ Ìå ôï õðåñóõìðõêíùìýíï êáèáñéóôéêü Simple Green Regular êáèáñßæåôå Üöïâá äéüôé äåí åßíáé ôïîéêü, åýöëåêôï, êáõóôéêü, ïýôå ðåñéý åé ëþñéï, áììùíßá Þ öþóöïñï. Åßíáé êáôüëëçëï ãéá êüèå ðëåíüìåíç åðéöüíåéá êáé Ý åé ôýëåéá äñüóç êáôü ôùí ëéðþí. Ç äéüëõóç ôïõ ðñïúüíôïò ìðïñåß íá ãßíåé áðü 1:10 ìý ñé 1:200 áíüëïãá ôçí ñþóç ôïõ. ÓçìåéùôÝïí ìå ôï ðñïúüí áõôü óõììåôåß áìå óôçí Ôå íüðïëç óôï ÃêÜæé ôï 2000 óôçí êèåóç ÏéêïëïãéêÞ Äüìçóç ðïõ äéïñãáíþèçêå áðü ôï Õðïõñãåßï ÐÅ. Ù.ÄÅ, ôï ÄÞìï Áèçíáßùí êáé ôï Äéåðéóôçìïíéêü Éíóôéôïýôï Ðåñéâáëëïíôéêþí Åñåõíþí (ÄÉÐÅ). Προσφορά μέχρι τέλος του χρ νου (ανάλογα με την ποσ τητα) είδη καθαρισμο syr και simple green απο % καμπίνες μπάνιου - είδη εξοικον μησης νερο / ενέργειας απ 6-23%

5 Αντιπρόσωπος: menco Εθνάρχου Μακαρίου 18, 17343, Αγ. Δημήτριος, Τηλ.: , , Υποκατάστημα: Κηφισίας & Μουσών 1, Ψυχικό, ΝΕΟ

6 Υπάρχει λύση! Οριστική Αφύγρανση Τοίχων Το κτίριό σας έχει πρόβλημα υγρασίας προερχόμενης από το έδαφος; Έχετε υγρασία, μούχλα, δυσοσμία; Νοιώθετε δυσφορία; Οι σοβάδες πέφτουν (σκάνε) ; Η βαφή και τα έπιπλα καταστρέφονται; Σώστε το κτίριό σας Έχουμε την πιο καινοτόμο μέθοδο επίλυσης του προβλήματος της ανοδικής υγρασίας! Πάνω από εγκαταστάσεις στην Ευρώπη από το 1985 Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα Ζητήστε δωρεάν διάγνωση Χωρίς χημικά Χωρίς κοπή τοίχων Χωρίς διακοπή της δραστηριότητας του χώρου Χωρίς συντήρηση AQUAPOL HELLAS ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 14 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Τ.Κ ΤΗΛ: url:

7

8

9

10

11 ( ) : (4 ) Web: - :

12

13

14

15

16 Contents Hotel Design Magazine Ôåý ïò No. 14 Φθιν πωρο Χειμώνας 2012 Εξώφυλλο: Porto Elounda Resort FREE PRESS Ðåñéïäéêü Åëåã üìåíçò Êõêëïöïñßáò ÓÕÍÄÑÏÌÇÔÅÓ ÉäéïêôÞôåò êáé ÓôåëÝ ç Îåíïäï åßùí, Áñ éôýêôïíåò êáé ÄéáêïóìçôÝò Copyright 2011 by Karagounis Publications. All rights reserved, including the title Hotel Design. Reprinting and/or copying in whole or part is forbidden except by written permission of the Publisher. ÅÊÄÏÔΡΙΑ: ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÊÙÍ ΤΑΝΤΙΝΟ ÊÁÑÁÃÊÏÕÍÇÓ ÄÇÌÏÓÉÅÓ Ó ÅÓÅÉÓ ΙΑΦΗΜΙ Η: ÅËÉÓÁÂÅÔ ÉÄÉÑÏÃËÏÕ ÈÑÁÊÇÓ 2, ÌÁÑÏÕÓÉ Ôçë Fax: Look... Listen... Learn Elysium Resort & Spa 30 Elefsina Hotel 38 Proteas Blu Resort 44 Blue Lagoon Village 56 Porto Elounda Resort 66 Επιλέξτε υνεργάτες την Κατασκευή, Ανακαίνιση και Λειτουργία του Ξενοδοχείου σκεφτείτε και το Περιβάλλον. (σήμα του αδελφο περιοδικο Άνθρωπος και Χώρος) 16

17

18 Look... Listen... Learn... Η ετήσια συνάντηση των ξενοδ χων Νοεμβρίου 2011, Metropolitan Expo Η διεθνής έκθεση xenia έχει συνδέσει το νομά της με την αναβάθμιση των υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων. Η φετινή 43η διοργάνωση συμπίπτει με την εντυπωσιακή ανάκαμψη των τουριστικών μεγεθών της χώρας, καθώς οι μεν αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κινο νται σε επίπεδα άνω του 10% στους περισσ τερους προορισμο ς, τα δε τουριστικά έσοδα έχουν σημαντική α ξηση. Θεματικές, εκδηλώσεις της θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις των επισκεπτών και θα αναδείξουν προϊ ντα και υπηρεσίες, που βελτιώνουν το τουριστικ προϊ ν. BuildHotel: Ένας νέος τομέας της 43ης xenia. Η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται με σημαντική α ξηση των διεθνών αφίξεων και των εσ δων. Το αλ νι BuildHotel, θα δώσει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις που διακινο ν Υλικά, Υπηρεσίες και Τεχνολογίες μησης να έλθουν σε επαφή με χιλιάδες ιδιοκτήτες και στελέχη ξενοδοχείων, τουριστικών συγκροτημάτων, μονάδων εστίασης και Ψυχαγωγίας, καθώς επίσης με τα αρχιτεκτονικά γραφεία και τις κατασκευαστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τη σχεδίαση και κατασκευή των χώρων αυτών. Info 2 hoteliers: την "καρδιά" της έκθεσης, ένας τ πος εξειδικευμένης πληροφ ρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον ξενοδ χο. xenia & Oίνος: Επώνυμο Ελληνικ Κρασί & Ελληνική Φιλοξενία: Η αυξημένη συμμετοχή οινοποιείων, μέσω του υνδέσμου Ελληνικο Οίνου ( ΕΟ) η οργάνωση γευσιγνωσίας, παρουσιάσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων έχουν ως στ χο το Επώνυμο Ελληνικ Κρασί και ο Ελληνικ Τουρισμ ς να δράσουν συντονισμένα προς κοιν φελος. ε ειδική εκδήλωση, θα υπογραφεί πρωτ κολλο συνεργασίας μεταξ του ΞΕΕ και του υνδέσμου Ελληνικο Οίνου ( ΕΟ). The Bar Academy Show 2: Πανελλήνιο συνέδριο για επαγγελματίες bartenders, bar managers, F&B managers, ιδιοκτήτες bar και cafes. εμινάρια και εισηγήσεις καταξιωμένων επαγγελματιών bartenders απ την Ελλάδα και το εξωτερικ, διαγωνισμοί δεξιοτήτων "Bar Academy Awards 2011" και ανάδειξη των καλ τερων bartenders. 2η Ημέρα Καριέρας Τουρισμο : 20λεπτες συνεντε ξεις με υποψήφιους εργαζομένους για κάλυψη θέσεων πως: τελέχη Ξενοδοχείων, Υπευθ νους Εστιατορίων, Υπε θυνους Κρατήσεων, ερβιτ ρους, Bartenders, F & B Managers, Chef... Η xenia είναι η μ νη έκθεση που αποδίδει στους εκθέτες της τα στοιχεία των επισκεπτών, προκειμένου να έχουν πραγματική εικ να των αποτελεσμάτων της έκθεσης. Για δε τερη συνεχή χρονιά η Α.&. Βαρανάκης με την Unox, μετά απ μια επιτυχημένη συνεργασία 20 ετών, διοργάνωσε το σεμινάριο «Εμπορική & Τεχνική Εκπαίδευση Φο ρνων Unox». Επειδή η χρονική περίοδος που διαν ουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, πρέπει να επενδ σουμε στην Ποι τητα και στην Αξιοπιστία των προϊ ντων. Με τα λ για αυτά, του κ. Ανδρέα Βαρανάκη, στις , σε ξενοδοχείο της Αθήνας, συγκεντρώθηκαν συνεργάτες και τεχνικοί της εταιρείας, με σκοπ την επιμ ρφωσή στους καινοτ μους φο ρνους του Ιταλικο Οίκου Unox που βασίζονται στην ποι τητα, στην απλ τητα της χρήσης, στην εξοικον μηση ενέργειας και στις Ανταγωνιστικές Τιμές. Οι παρευρισκ μενοι, πέραν της ενημέρωσής τους επί των πατενταρισμένων τεχνολογιών, είχαν την δυνατ τητα να παρακολουθήσουν live τις ικαν τητες των φο ρνων μέσω του Cooking Show με τον συνεργαζ μενο Chef Tony Kavaliero. Είχε ετοιμαστεί ειδικ menu, που καλ πτει πλήρως τις ανάγκες οποιουδήποτε χώρου μαζικής εστίασης. Οι παρευρισκ μενοι γε τηκαν την ποι τητα ψησίματος Unox. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την τεχνική εκπαίδευση των φο ρνων (τεχνικά χαρακτηριστικά-εγκατάσταση-συντήρηση κ.α.). θηκε πιστοποιητικ παρακολο θησης, πλήρες υλικ βιβλία και CD με την θεματολογία της παρουσίασης, κατάλογοι και δώρα Unox. Η Α.&. Βαρανάκης παρουσιάζει την καινο ργια ιστοσελίδα της on line με βελτιωμένη πλατφ ρμα για γρήγορο σερφάρισμα. ικτ ωση σε λα τα social networks, στο facebook σελίδα A&D Varanakis, και στο twitter ώστε να είστε ενήμεροι για λα τα τρέχοντα ζητήματα τα δρώμενα τις εκθέσεις τις προσφορές της εταιρίας και πολλά άλλα events. Πληκτρολογώντας στο youtube varanakistv θα δείτε τα βίντεο λειτουργίας και παρουσίασης των μηχανημάτων που αντιπροσωπε ει η εταιρεία στην Ελλάδα. Η εισαγωγική/εξαγωγική εταιρεία ξενοδοχειακών προϊ ντων "Πλαΐτης Βασίλειος" ιδρ θηκε το Έχοντας διαρκώς αναπτυσσ μενη δραaστηρι τητα και δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά, με την προσφορά και την υποστήριξη μοναδικών εξειδικευμένων επαγγελματικών προϊ ντων που διαθέτει στην αγορά, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μία απ τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της. Μερικά απ τα επιτυχημένα προϊ ντα της εταιρείας: Μακριά σφουγγαρίστρα με σφουγγαράκι στο πλάι, ιδανική για ξενοδοχεία και επαγγελματικο ς χώρους. Η Polk Audio πετυχαίνοντας να συνδυάσει το style με ένα ηχείο σάς παρουσιάζει τα ΟWM3. Η εξαιρετικά λεπτή και εργονομική κατασκευή τους προσφέρει την δυνατ τητα 7 διαφορετικών επιλογών τοποθέτησης, κάνοντάς τα μοναδικά και μια πολ καλή ιδέα για να προσθέσετε επαγγελματικ ήχο με οικονομικ τρ πο σε μέρη που ποτέ δεν φανταζ σασταν. Τιμή : 179 ευρώ/ζε γος 18 Karat - Des Ουδέτερο καθαριστικ και απολυμαντικ για κάθε πλεν μενη επιφάνεια. Αφαιρεί τις δυσάρεστες οσμές και απολυμαίνει χωρίς να ξεβάφει και χωρίς τις καρκινογ νες συνέπειες της χλωρίνης. Ιδανικ για ξενοδοχεία, γραφεία παιδικο ς σταθμο ς και κομμωτήρια. υσκευασία 1 lit - 10 lit

19

20

21 η πλέον οικολογική λύση Καλαμωτές - Είδη Σκίασης Αμιγώς ελληνικό προϊόν ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Μανωλάδα Ηλείας, τηλ.: , fax:

22 Hotel Design Magazine Presents ELYSIUM RESORT & SPA

23 23

24 ELYSIUM RESORT & SPA Το Elysium Resort & Spa είναι ένα ξενοδοχειακ συγκρ τημα 5* κτισμένο δίπλα στην θάλασσα, με εντυπωσιακή και σ γχρονη αρχιτεκτονική. Το κυρίως κτίριο διαθέτει 8 ορ φους, ένα εντυπωσιακ αίθριο με τρία πανοραμικά γυάλινα ασανσέρ και μια μεγάλη τεχνητή λίμνη στο κέντρο του που διακοσμείται απ ανθοστ λιστους κήπους. Το συγκρ τημα διαθέτει επιπλέον δ ο ανεξάρτητα κτίρια 6 και 7 ορ φων αντίστοιχα. Το ξενοδοχείο Elysium ξεχωρίζει για την κομψή διακ σμηση και την αναβαθμισμένη αισθητική των χώρων του. ιαθέτει 327 ευρ χωρα δωμάτια, λα με θέα θάλασσα, και μια ευρεία γκάμα τ πων δωματίων. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης το Elite Club σε 2 executive ορ φους, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες και αποκλειστικά προν μια, πως ιδιωτικ check-in / checkout, αμερικανικ πρωιν σε μπουφέ στο Senses Cafe στον τελευταίο ροφο με πανοραμική θέα, VIP welcome amenities, executive guest relations και πολλά ακ μα. 24

25

26 ELYSIUM RESORT & SPA Επίσης λειτουργο ν: Το Emerald Restaurant που βρίσκεται στο ισ γειο, με ευρ χωρη βεράντα, και προσφέρει πρωιν και δείπνο. Το Fresh Mediterranean Restaurant, ένα υπαίθριο εστιατ ριο στο ισ γειο, δίπλα στο αίθριο και στην πισίνα. Το Noble Gourmet Restaurant, με την open glass κουζίνα του βρίσκεται στον τελευταίο ροφο του κεντρικο κτιρίου προσφέροντας πανοραμική θέα στη θάλασσα, σε eclectic-white ατμ σφαιρα. Το Crystal Lounge Bar, στο επίπεδο της υποδοχής, με μεγάλη βεράντα και απολαυστική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος. La Piscine Pool Bar, στο τεχνητ νησί της πισίνας. και το Almyra Beach Bar, μερικά βήματα απ την παραλία. Serenity Spa: Υπερσ γχρονο Spa με συνολικ εμβαδ ν 800 m 2 που περιλαμβάνει 10 δωμάτια θεραπειών, χώρο υποδοχής, ξεχωριστή βεράντα χαλάρωσης, αποδυτήρια και μια εξωτερική πισίνα με υδρομασάζ. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τις πολυτελείς Heat 26

27 Αρχιγένους 1 & Καφαντάρη 30 - Ν.Κόσμος ΑΘΗΝΑ Τ Φ Ε

28 ELYSIUM RESORT & SPA Experiences και την εξωτερική πισίνα υδροθεραπείας. Sports: Γυμναστήριο, γήπεδο τένις, γήπεδο μίνι γκολφ, γήπεδο boccia, beach volley. Πισίνες: ο εξωτερικές πισίνες λειτουργο ν στο Elysium. Η κεντρική σε σχήμα λίμνης (1610 m 2 ) με ειδικ τμήμα για μικρά παιδιά και η δε τερη με υδρομασάζ στο χώρο του Spa (140 m 2 ). τους χώρους του ξενοδοχείου λειτουργο ν διάφορα καταστήματα και mini market. Το Elysium Resort & Spa διαθέτει 2 πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες για υνέδρια και Εκδηλώσεις με τις τελευταίες τεχνολογικές προδιαγραφές και με την ευελιξία προσαρμογής πολλαπλών χρήσεων. το ξενοδοχείο λειτουργεί BMS (Building Management System) ώστε να είναι δυνατή η αποδοτική διαχείριση της ενέργειας. Επιπλέον υιοθετεί μια σειρά απ φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα για εξοικον μηση ενέργειας πως τζάμια εξοικον μησης ενέργειας, χρήση αερίου, σ στημα διαχωρισμο απορριμμάτων και λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Elysium Resort & Spa Καλλιθέα - Ρ δος Κατηγορία: 5* Έτος Κατασκευής: 2008 Αρχιτέκτονας: Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου ιακοσμήτρια: Μιράντα Καραμάριου 28

29 υμμετέχουμε xenia /11/ /11/11 Hall Hall 2-2 Stand / Stand BC 425

30 Hotel Design Magazine Presents ELEFSINA HOTEL

31 31

32 ELEFSINA HOTEL Το Elefsina Hotel, αποτελεί σημείο αναφοράς για την αναπτυσσ μενη π λη της Ελευσίνας προσφέροντας παροχές 4*. Αποτελείται απ 3 υπερσ γχρονους ορ φους, με 83 δωμάτια (executive, superior και 6 σουίτες). Όλοι οι χώροι διαθέτουν σ γχρονο εξοπλισμ και υπηρετο ν ένα design υψηλής αισθητικής. Κάθε δωμάτιο διαθέτει μπαλκ νι, δορυφορική τηλε ραση επίπεδης οθ νης, mini bar, safe box, voice mail, απ' ευθείας τηλεφωνική γραμμή, internet υψηλής ταχ τητας και air - condition throughout. Οι σουίτες του ξενοδοχείου αποτελο νται απ καθιστικ και υπνοδωμάτιο εξοπλισμένες με λες τις σ γχρονες ανέσεις. 32

33

34 ELEFSINA HOTEL

35 World s first Drawer minibar Unique minibar concept Pull-out drawer with top access Can be flexibly adapted to your minibar menu Dometic DM 50 The fi rst ever pull-out minibar A world first, the pull-out Dometic DM 50 minibar can be matched to the interior decor of your hotel. This innovative fitted appliance has two refrigerated drawers one for miniature bottles and snacks, the other for bottles and cans. The unique pullout minibar is available in two versions: fully fitted with a decorative anthracite panel and handle, or prepared for fi tting the hotel s own door decor. The minibar is specially designed so that the guest can see all the content at a glance. All products are easily and conveniently accessible. HiPro minibars (semi-) automatic minibars prosafes wine cellars Dometic AB, Regional Office Middle East & North Africa, P.O. Box 74775, Dubai, United Arab Emirates Phone: , Fax: , ΠΟΛΥΕΥΘΥΜΟ ΑΜΑΡΑ - Αναξιμάνδρου Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax:

36 ELEFSINA HOTEL Έχει σχεδιασθεί ώστε να προσφέρει πλήρη πρ σβαση σε Άτομα με Αναπηρίες. το ξενοδοχείο λειτουργο ν: Το τάχυ, εστιατ ριο με πολυτελές περιβάλλον και δημιουργική κουζίνα με θέα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Το Elefsina Lounge Cafe Bar, με μια πλήρως ενημερωμένη και ποιοτική κάβα. Το YK Roof Bar Restaurant, με το μοντέρνο, minimal χώρο σ γχρονου design δημιουργεί απ λυτα καλοκαιρινές βραδιές πολλών αστέρων. Το ξενοδοχείο διαθέτει γυμναστήριο και πισίνα. Παρέχει άρτια εξοπλισμένες αίθουσες (Data Projector, Μικροφωνικές Εγκαταστάσεις, Flip Chart, Οθ νη Προβολής), για την κάλυψη ακ μα και της πιο απαιτητικής επαγγελματικής και κοινωνικής εκδήλωσης. υνατ τητα διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων απ 14 έως 400 άτομα. Elefsina Hotel ήμητρος 55 & Ρήγα Φεραίου, Ελευσίνα Κατηγορία: 4* Κατασκευή: 2008 Αρχιτεκτονικ γραφείο: Μ2 Aρχιτέκτονες με project manager την Αγγελική Λιώρη ιακοσμητές: Αντρέας Βασίλαρος Μαρλέν Κυριακίδου Φωτογράφος: ημήτρης Πο παλος 36

37 ÙÂÁÓˆÙ Ú ÃÂÚÈÒÓ Î È ª ÏÏÈÒÓ À ËÏ applefi ÔÛË Vama πù Ï π Δ øδ ƒ πƒ U-NIK ñ ÙÂÁÓˆÙ Ú ÂÚÈÒÓ Ì ÌappleÔ ÙfiÓ ÊˆÙÔÎ ÙÙ ÚÔ ñ ÙÂÁÓˆÙ Ú ÂÚÈÒÓ applefi ÏÈÎfi ABS ÌÂÙ ÏÏÈÎÔ π à ÓÙÈ Ó ÏÈÎÔ Ù appleô ñ ÙÂÁÓˆÙ ÚÂ Ì ÏÏÈÒÓ ÂÈ ÈÎ ÁÈ ÍÂÓÔ Ô Â ÌÂ Ó ÙfiÙËÙ ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ ÓË appleú Í Ú ÛÌ ÙÔ (shaver) Δƒπ π : N. Ã Δ À.. ÂÔÓÙ Ô 9 (. ÁÁÚÔ 111) ı Ó ΔËÏ.: , Fax:

38 Hotel Design Magazine Presents PROTEAS BLU RESORT

39 39

40 PROTEAS BLU RESORT Το Proteas Blu αποτελείται απ 92 δωμάτια, με θέα στη θάλασσα, αίθουσες συνεδρίων και συσκέψεων, εστιατ ρια, μπαρ, SPA, σαλ νι VIP και άλλες εγκαταστάσεις. ωμάτια και bungalows μπροστά στη θάλασσα της άμου, που βρίσκονται στο χωρι του συγκροτήματος, που το blu της θάλασσας σμίγει με τα ασβεστωμένα σπίτια. ωμάτια διακοσμημένα σε απαλ blu, που μπορο ν να φιλοξενήσουν μια τετραμελή οικογένεια. Honey Blu. Ένα κρεβάτι διακοσμημένο με blu και λευκ και με ρομαντική διακ σμηση, με θέα στη θάλασσα. Blu ουίτες. Με ευρ χωρο καθιστικ και υπνοδωμάτιο, για 2 ενήλικες και 2 παιδιά. Παροχές: Μεγάλο διπλ ή δ ο μονά κρεβάτια, TV Plasma, DVD / CD στην ουίτα Blu και σε λα τα Bungalow δωμάτια μπροστά στη θάλασσα, Αυτ νομος κλιματισμ ς, ορυφορική Τηλε ραση, Θυρίδες Ασφαλείας, Μίνι μπαρ, Μπάνιο με μπανιέρα και ντους, τεγνωτήρες μαλλιών, καθρέφτης μακιγιάζ. 40

41 ISO 9001 : 2008 ISO : 2004 Το σκέπτεστε ακόμη;;;...αν δεν είναι η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ πρωταρχικός σας στόχος και σοβαρός σας υποστηρικτής στους δύσκολους καιρούς......τότε τι μπορεί να είναι πιο σοβαρό και πιο αναγκαίο;;; Προστατέψτε ΜΑΖΙ και το περιβάλλον, και το...ταμείο σας,...με μία μόνο κίνηση! Απλά, ελάτε σε επαφή μαζί μας! 21 χρόνια... ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ INTERNATIONAL ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε. Ειδικοί Τεχνολογικοί Εξοπλισμοί Ξενοδοχείων & Πλοίων Τελχίνων 1 & Εθνομαρτύρων, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: & Fax: ΜΕΛΟΣ

42 PROTEAS BLU RESORT Proteas Blu Resort Πυθαγ ρειο, άμος Κατηγορία: 5* De Luxe Κατασκευή: 1997 Ανακαίνιση: 2011 Το ξενοδοχείο διαθέτει: Panorama - διεθνές εστιατ ριο, με κλασικές γε σεις απ λο τον κ σμο. Lush - Μπαρ Πισίνας. Simplicity Εστιατ ριο Πισίνας. Esperos - Lounge Μπαρ, το κλασικ μέρος στο λ μπι, για lounging. Cavo Pountes - Beach Club, ακριβώς πάνω στην παραλία. Π2 Theory, το υπαίθριο εστιατ ριο Gourmet με διεθνείς γε σεις. Επίσης: 2 ιδιωτικές παραλίες, πισίνες δίπλα στη θάλασσα, Αίθουσα υνεδρίων και εκθεσιακ χώρο, Adam & Eve SPA: εσωτερική πισίνα, jacuzzi, χαμάμ, κομμωτήριο, μανικιο ρπεντικιο ρ και πλήρως εξοπλισμένοι θαλάμοι για μασάζ, Γυμναστήριο, Mini Market, Μαγαζί για δώρα Arcade Shop, Παιδική χαρά, Τennis γήπεδο (γκαζ ν), Β λεϊ γήπεδο (γκαζ ν), Squash, ωμάτια για μη-καπνίζοντες, Πρ σβαση για αναπηρικ καρ τσι, WI-FI internet σε λα τα δωμάτια και τους κοιν χρηστους χώρους, Παιδ τοπο. Το Proteas Blu Resort προσφέρει ένα διαμπερές υνεδριακ Κέντρο που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 250 άτομα, εξοπλισμένο με αυτ νομο κλιματισμ και τα πιο σ γχρονα τεχνολογικά μέσα. Αρχιτέκτονες - ιακοσμητές: Group ANEJ Φωτογράφος: Βαγγέλης Πατεράκης 42

43

44 Hotel Design Magazine Presents BLUE LAGOON VILLAGE

45 45

46 BLUE LAGOON VILLAGE ε μια απομονωμένη κοιλάδα στη νοτιοδυτική ακτογραμμή της Κω, κτίστηκε το ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικ τητας 365 δωματίων. χεδιάστηκε με έμφαση στους περιορισμο ς και τις δυνατ τητες που υπαγ ρευσε το φυσικ τοπίο με την πολυποίκιλη μορφολογία του εδάφους. Μεγάλη σημασία δ θηκε στην εκμετάλλευση της εντυπωσιακής θέας προς το Αιγαίο Πέλαγος και τη Νίσυρο. Το παραθαλάσσιο οικ πεδο βρίσκεται σε εκτ ς σχεδίου περιοχή με έντονο ανάγλυφο, που περιβάλλεται απ ψηλο ς λ φους. Οι λ φοι αυτοί, χωμάτινοι στην πλειοψηφία τους, δημιουργο ν ένα φυσικ αμφιθεατρικ κοίλωμα, με άξονα ορατ τητας πλάγιο ως προς την παραλία, ενώ μετωπικά υπάρχει έντονο πρανές. Η προσέγγιση στο χώρο γίνεται απ ένα στριφογυριστ δρ μο, με αποτέλεσμα το συγκρ τημα να αποκαλ πτεται ξαφνικά σε μια στροφή του δρ μου. Ξεκινώντας απ την είσοδο του συγκροτήματος, συναντάμε το κτίριο της υποδοχής. Έχει γραμμική ανάπτυξη, παράλληλα με την κίνηση και ξ λινη δίρριχτη στέγη, σε υπ μνηση των γραμμικών ταρσανάδων παλαι τερων εποχών. Η οπτική φυγή προς τη θάλασσα τονίζεται απ την πλαϊνή βαριά τοιχοποιία με τα μικρά ανοίγματα. Το παραδοσιακ τρεχαντήρι που καλωσορίζει τον επισκέπτη, κάνει πιο έντονη αυτή την εντ πωση και κατασκευάστηκε στη μη, γενέτειρα του ιδιοκτήτη. Το φυσικ φως εισχωρεί στο εσωτερικ απ τους υπερυψωμένους φεγγίτες, οι οποίοι, σε συνεργασία με τα 46

47 Pallet - design by Piero Lissoni 2011 NOSTOS ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.Ε. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 53, ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ F www.nostoscontract.gr -

48 BLUE LAGOON VILLAGE ανοίγματα της χαμηλ τερης στάθμης του κεντρικο bar, εξαερίζουν διαμπερώς το κτίριο. Για να επιτευχθεί αυτή η δυνατ τητα, ο κ ριος χώρος αναμονής, στη στάθμη της εισ δου, αιωρείται πάνω απ το επίπεδο του bar, δημιουργώντας έτσι διώροφο ψος στην καρδιά του κτιρίου. υνεχίζοντας την πορεία, μέσα απ κλειστο ς, υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους κίνησης - με φυγές πάντα προς τη θάλασσα - περνάμε απ το κεντρικ κτίριο των εστιατορίων και το υπαίθριο θέατρο και προσεγγίζουμε στην καρδιά του συγκροτήματος, σε φυσικ αμφιθεατρικ κοίλωμα. Εκεί βρίσκεται η κεντρική πλατεία του οικιστικο συν λου, με λειτουργίες δημ σιου χαρακτήρα: εστιατ ρια, καφέ, καταστήματα, ιατρείο, ζαχαροπλαστείο, νηπιαγωγείο, εκκλησία. Εδώ, τα κτίρια των δωματίων, που είναι χωροθετημένα με τέτοιο τρ πο ώστε να οριοθετο ν και να προστατε ουν την πλατεία, είναι κατασκευασμένα με αναλογίες στηριγμένες στην ανθρώπινη κλίμακα και δανείζονται στοιχεία απ την 48

49 Aro - design by Carlos Tiscar 2011 NOSTOS ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.Ε. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 53, ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ F www.nostoscontract.gr -

50 BLUE LAGOON VILLAGE παραδοσιακή αρχιτεκτονική της ωδεκανήσου, πως τις κεραμοσκεπές με αετωματικές προσ ψεις, στους χρωματιστο ς σοβάδες, τις πέτρινες πεζο λες κ.λ.π. Ο νοτιοδυτικ ς προσανατολισμ ς του κοιλώματος της πλατείας αφ εν ς εκμεταλλευ ταν τις φυγές προς τη θάλασσα και τον κοντιν οικισμ της Κεφάλου και αφετέρου δημιουργο σε ένα έντονο πρανές προς το ν το και την αμμουδιά. το απ τομο αυτ πρανές, χωροθετήθηκαν πτέρυγες δωματίων, με προνομιακή θέα προς το πέλαγος, ενώ έγινε εφικτ να εξαφανιστο ν οι γκοι τους απ το υπ λοιπο συγκρ τημα, μιας και είναι σχεδ ν υπ σκαφες. Η ν τια ψη τους, έγινε προσπάθεια να αποκαταστήσει την εικ να του πρανο ς, με τη δημιουργία πέτρινων τοίχων σε λο το ψος των κτιρίων και με χρώματα που υπάρχουν στο γειτονικ περιβάλλον. Και εδώ, η βαθμιδωτή διάταξη των γκων έκανε εφικτή τη δημιουργία διώροφων οπών στους διαδρ μους των εισ δων των δωματίων, με αποτέλεσμα το διαμπερή φυσικ αερισμ των χώρων αυτών. Επιπλέον, στη ν τια ψη, ο πέτρινος τοίχος, σε συνδυασμ με τις ξ λινες πέργκολες στα μπαλκ νια των δωματίων και τη φ τευση, λειτουργεί ως ένα φυσικ φίλτρο στον έντονο ηλιασμ του κτιρίου. Οι πισίνες του οικισμο είναι κατασκευασμένες στα άκρα του συγκροτήματος με τρ πο ώστε να κλείνουν χωροταξικά τον οικισμ, ενώ ταυτ χρονα το ελε θερο σχήμα τους, έκανε εφικτή τη διατήρηση της πλο σιας βλάστησης απ κέδρους, που υπήρχαν στο ριο του οικ πεδου. ε μια πιο ήσυχη περιοχή στο βορειοανατολικ τμήμα του οικοπέδου τοποθετήθηκαν οι λειτουργίες και τα δωμάτια των ενηλίκων, ακολουθώντας τη διαμ ρφωση του εδάφους. Γι αυτ το λ γο η χάραξη των πτερ γων των δωματίων 50

51 NOSTOS ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.Ε. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 53, ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ F www.nostoscontract.gr -

52 BLUE LAGOON VILLAGE ακολουθεί μια φυσική καμπ λη, ανοίγοντας τις φυγές προς τη θάλασσα, στο κέντρο της οποίας τοποθετο νται οι πισίνες και, σε χαμηλ τερο επίπεδο, οι χώροι των εστιατορίων. Ο φυσικ ς εξαερισμ ς με κατακ ρυφα πηγάδια και η δημιουργία φίλτρων στις ψεις των δωματίων χαρακτηρίζουν και αυτά τα κτίρια. Η μορφολογική ταυτ τητα των κτιρίων ακολουθεί τους γενικο ς καν νες που διέπουν και τα υπ λοιπακτίρια, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά πως επενδ σεις πέτρας, κεραμοσκεπές, ξ λινες κατασκευές, φυσικά χρώματα, βοτσαλωτά δάπεδα κ.λ.π. την περιοχή των ενηλίκων, τοποθετήθηκε ένας χώρος αναζωογ νησης (spa) και ένας χώρος γυμναστηρίου, οι οποίοι κατασκευάζονται υπ σκαφοι, αφεν ς για καλ τερη ηχητική και οπτική μ νωση και αφετέρου για να μην επηρεάζουν τη θέα των δωματίων. ε χώρο που γειτνιάζει με το δυτικ άκρο του οικοπέδου βρίσκονται εγκαταστάσεις αναψυχής για άτομα νεαρής ηλικίας. Blue Lagoon Village Κως Κατηγορία: 5* De Luxe Κατασκευή: 2011 Αρχιτεκτονική μελέτη Ελένη ελφίνο, Παναγιώτης Κυριακάκης υνεργάτες αρχιτέκτονες Λευτέρης Μιχαλο τσος, Λυδία Μουσμο τη Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων SomeOfNine Βίκυ Κατσαρο, Ελίνα τυλιανίδη, Αθηνά Μαλισιάνου, Μαρίνα Τζώτζου τατική μελέτη - επίβλεψη ημήτρης ιφωνι ς, τέλιος Φαρκωνάς Η/Μ μελέτη - επίβλεψη Πέτρος Χατζηπέτρος φωτογράφηση αρχείο Βlue Lagoon Group 52

53 NOSTOS ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.Ε. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 53, ΠΕΙΡΑΙΑ - Τ F www.nostoscontract.gr -

54 Look... Listen... Learn... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η Ε.Π.Ε. (Πολυχρονίδης Iντερνάσιοναλ) Οι εξαγωγές και η διεθνής αγορά κρουαζιέρας, θωρακίζουν την ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ και της επιτρέπουν να κάνει τιμολογιακή πολιτική για την Ελλάδα. Είναι γνωστή, η πολυετής πορεία της επιχείρησης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ που την ξεκίνησε το 1990 ως ατομική- ο Νίκος Πολυχρονίδης. Ασχολήθηκε πολ πρώιμα με τις τεχνολογίες εξοικον μησης π ρων και μείωσης των εκπομπών CO2, που ήταν τ τε ακ μη μη επίκαιρα θέματα, το φαιν μενο του θερμοκηπίου δεν ήταν ακ μη πρ βλημα και η τρ πα του ζοντος άγνωστη. Μέσα σε 21 χρονια, η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ έχει συνεργαστεί με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες κάθε μεγέθους, οδηγώντας τις να περικ ψουν πολ σοβαρά λειτουργικά έξοδα και παράλληλα να αποκτο ν εντον τερη φιλο-περιβαλλοντική ταυτ τητα. Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ, είναι απ τις πρώτες -και κοστολογικά πιο ανώδυνες- επιλογές των καταλυμάτων, ταν στρέφονται προς την περιβαλλοντική προστασία αλλά και στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η χρημάτων σε δ σκολους καιρο ς. Εξ άλλου, τα προϊ ντα της αυτ -αποσβένονται ταχ τατα! Ηδη η εταιρεία έχει κάνει μείωση των τιμών της για τον Ελληνικ χώρο, σε συνεργασία με τον κ ριο συνεργάτη της, το Γερμανικ οίκο RST GmbH. Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ που έχει έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι ο αδιαμφισβήτητος «market leader» στον τομέα των τεχνολογικών hospitality προϊ ντων ευρ τερα, ιδίως απ την εξοικον μηση νερο και ενέργειας, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικ. Εχει απ το 1995 πελάτες της τα πιο γνωστά ον ματα της Κρουαζιέρας και ήδη κάνει ανοίγματα, τ σο στη διε ρυνση των συνεργασιών της σο και στη γεωγραφική της εξάπλωση. Οι πιο γνωστές εταιρίες κρουαζιερ πλοιων του κ σμου, πως είναι οι Royal Caribbean Cruise Lines, Celebrity Cruises, Carnival Cruise Lines, Costa Cruises, Regent Seven Seas Cruises, ISP Cruises, κ.ά., είναι μ νιμοι πελάτες της. Τα προγράμματα εξοικον μησης εξ δων και αναβάθμισης του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, που εφαρμ ζει με την ελληνική ξενοδοχειακή και τη διεθνή πελατεία της, έχουν μεγάλη επιτυχία. Ένα ακ μη προϊ ν της ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ που παρουσιάζει ραγδαία αποδοχή απ την ξενοδοχειακή αγορά, είναι οι στεγανές ηλεκτρονικές proximity κλειδαριές της, φτιαγμένες απ το υλικ CORIAN. H επιχείρηση διαθέτει πιστοποιήσεις ISO9001 και ISO14001 απ το Γερμανικ Οργανισμ DQS και απ τον διεθνή ΙQ-Net. Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ Η ΕΠΕ, για πρώτη φορά μετά απ πολλά συνεχή χρ νια, δεν θα συμμετάσχει στην ΧΕΝΙΑ το Νοέμβριο του 2011, λ γω σοβαρών υποχρεώσεων της στο εξωτερικ, (εκθέσεις στην Ασία) αλλά δηλώνει ανεπιφ λακτα την αγάπη της και την ικανοποίησή της απ το θεσμ ΧΕΝΙΑ, στην οποία βέβαια θα παρίσταται και πάλι απ το Μιχαλάκης - Cane Plex Η εταιρεία Μιχαλάκης - Cane Plex ιδρ θηκε το 1963 απ τον Μιχαήλ Μιχαλάκη, έχοντας έδρα την Μανωλάδα Ηλείας, με αντικείμενο έως και σήμερα την κατασκευη καλαμωτών, με σχιστ ή ολ κληρο καλάμι με αρχικ σκοπ την εξαγωγή. Το 1976, περίπου, ξεκίνησε η διάθεση και στην ελληνική αγορά, σε ξενοχειακές επιχειρήσεις, campings, επαγγελματικο ς χώρους αλλά και ιδιωτικές κατασκευές. Γενικά, που υπάρχει ανάγκη για προστασία απ τον ήλιο, τον αέρα αλλά και για διακοσμητικές ανάγκες. Η εταιρεία διαθέτει δικές της φυτείες, είτε ιδι κτητες είτε με μακροχρ νιες μισθώσεις απ το δημ σιο, συνολικής έκτασης περίπου 450 στρεμμάτων. Για την άρδευση χρησιμοποιείται νερ απ τα ποτάμια χωρίς να εξαντλο νται υπ γεια αποθέματα. Για ενδυνάμωση των φυτειών και μεγιστοποίηση της παραγωγής δεν χρησιμοποιο νται καθ λου λιπάσματα ή χημικά παρά μ νο τα υπολείμματα των καλαμιών μετά την επεργασία τους( φ λλα και άχρηστα κομμάτια, κομποστοποιημένα). Υπάρχει πραγματικ ς σεβασμ ς στο περιβάλλον απ την εταιρεία και το προσωπικ της, αυτ άλλωστε προσφέρει την πρώτη λη. Η συγκομιδή γίνεται, αποκλειστικά, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Τ τε το καλάμι είναι σχετικά παγωμένο, χωρίς χυμο ς και έτσι αντέχει την μετέπειτα επεξεργασία αλλά και έχει την μέγιστη αντοχή στις εξωτερικές κατασκευές. την συνέχεια μεταφέρεται στους ιδι κτητους χώρους (γηπεδικής έκτασης περίπου 50 στρεμμάτων), και τοποθετείται σε ρθια θέση για περίπου δ ο μήνες για να φ γουν και οι τελευταίοι χυμοί που υπάρχουν. Κατ πιν, αρχίζει η γραμμή παραγωγής με το καθάρισμα απ τα φ λλα, το τεμάχισμα στα ανάλογα μέτρα και τελευταία η πλέξη των καλαμωτών. Όλα τα στάδια γίνονται απ μηχανές και ο ανθρώπινος παράγοντας έχει τον έλεγχο ποι τητας.τα δέματα τοποθετο νται σε στεγασμένους, άριστα αεριζ μενους χώρους για ακ μα ένα μήνα, που και γίνεται η απεντ μωση. Τ τε μ νο αρχίζει η διάθεση και η αποστολή ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικ. Η Μιχαλάκης-Cane Plex είναι η Μοναδική εταιρεία στον χώρο, που διαθέτει καλάμι διετο ς καλλιέργειας. Το συγκεκριμένο καλάμι είναι πιο ανθεκτικ, δεν παρουσιάζει συρρίκνωση κατά την ξήρανση(άρα και μεγαλ τερα διάκενα στις καλαμωτές) και μπορεί να συντηρηθεί πως ακριβώς και τα ξ λα στις κατασκευές. Κατ πιν παραγγελίας μπορεί να παραδοθεί και καλαμωτή απ καλάμι μονοετο ς παραγωγής, μια πιο οικονομική λ ση χωρίς μως να προτείνεται γιατί είναι μικρ τερης αντοχής. Οι καλαμωτές παράγονται σε πολλές διαστάσεις( πλάτος - μήκος), μπορο ν μως να γίνουν και παραγγελίες στα μέτρα του πελάτη. Οι καλαμωτές είναι η πλέον οικολογική λ ση για σκίαση και προστασία απ τον αέρα. Ταυτ χρονα, σαν προϊ ν, είναι απ λυτα συνδεδεμένο με το παραδοσιακ χρώμα της νησιώτικης και ηπειρωτικής Ελλάδας. Το Φυσικ είναι πάντα Όμορφο και ιαχρονικ. Μετά απ τ σα χρ νια παρουσίας στον χώρο, πελάτες είναι, απ τις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι τον απλ ιδιώτη. Επειδή είναι αποκλειστικά, ελληνικ προϊ ν, υπάρχει απ λυτη συνέπεια στην ποι τητα και στις παραδ σεις των παραγγελιών. 54

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας. Περιγραφή 1 Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά. 3,6 & 8 ημέρες. Ξενοδοχεία. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου..

Χανιά. 3,6 & 8 ημέρες. Ξενοδοχεία. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου.. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου.. Διακοπές - Fly & Drive Κρητική μαντινάδα Χανιά 3,6 & 8 ημέρες Ξενοδοχεία HOTEL THEO 4* Βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια.

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια. Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και του θέρετρου του Πλατανιά. Χτισμένο σε προνομιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΣΟ ΟΣ Ανισσαράς, Λιμάνι Χερσονήσου, 70014, Κρήτη, Ελλάδα Τηλ. 0030 28970 23561 Φαξ. 0030 28970 21322 Το Annabelle Beach Resort

Διαβάστε περισσότερα

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA PROJECT PRESENTATIONΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. Aρχιτεκτονική Mελέτη: MM Group Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA PROJECT PRESENTATIONΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. Aρχιτεκτονική Mελέτη: MM Group Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. 14 PROJECT PRESENTATIONΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA Aρχιτεκτονική Mελέτη: MM Group Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. Kείμενa: MM Group Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. Φωτογραφίες: MM Group Σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων. SUNSHINE RHODES 4* Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Τιμή κατ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με εκπληκτικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Corfu Holiday Palace. Ενημερωτικό Δελτίο AQUIS HOTELS & RESORTS

Corfu Holiday Palace. Ενημερωτικό Δελτίο AQUIS HOTELS & RESORTS 2014 AQUIS HOTELS & RESORTS ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Κανόνι, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, ΣΠΟΡ Αποστάσεις : Κέντρο της πόλης της Κέρκυρας 4

Διαβάστε περισσότερα

PANTHEON HOTEL - Cat 2*

PANTHEON HOTEL - Cat 2* PANTHEON HOTEL - Cat 2* Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής και λειτουργεί από το 1977. Το κέντρο του Μαρκοπούλου απέχει µόλις 1,5χλµ και παράλληλα είναι το κοντινότερο ξενοδοχείο από το ιεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις)

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02102F ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Η Καλαμπάκα είναι κωμόπολη του Νομού Τρικάλων και πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου. Βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και εκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Passion. Charisma. Commitment

Passion. Charisma. Commitment Charisma Passion Commitment Η BOX architects εκτός από τον τομέα της λιανικής, δραστηριοποιείται εκτενώς στο χώρο του contract. Με μια εξειδικευμένη ομάδα από επαγγελματίες του χώρου, η BOX architects

Διαβάστε περισσότερα

The Romanos Resort, Costa Navarino ΠΥΛΟΣ ΠΥΛΟΣ. Τιμοκατάλογος ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 5 διανυκτ. Μ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

The Romanos Resort, Costa Navarino ΠΥΛΟΣ ΠΥΛΟΣ. Τιμοκατάλογος ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 5 διανυκτ. Μ ΔΙΑΤΡΟΦΗ > 687 Westin Resort, Costa Navarino ΠΥΛΟΣ ΔΩΡΕΑΝ 1 01/07 31/07 DELUXE DELUXE DELUXE DELUXE 687 825 950 757 925 1007 605 696 785 652 770 840 Δωρεάν όταν μοιράζεται το δωμάτιο με DELUXE DELUXE DELUXE DELUXE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ. (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ. (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02025F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Το Πήλιο είναι κατάφυτο βουνό στο Νομό Μαγνησίας δίπλα στην πόλη του Βόλου, με ύψος 1.624 μέτρα. Κατά την Ελληνική μυθολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών Το σπίτι μου Το παρόν μου Το μέλλον μου Λεμεσσός - Κύπρος Η Περιοχή Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και η νοτιότερη της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

KARVOUNO VILLAS - ΣΥΒΟΤΑ

KARVOUNO VILLAS - ΣΥΒΟΤΑ KARVOUNO VILLAS - ΣΥΒΟΤΑ Το πολυτελές συγκρότημα Karvouno Villas βρίσκεται βόρειο δυτικά της Ελλάδος απέναντι του νησιού Κέρκυρα πάνω στην παραλία Καρβουνο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας σε ένα καταπράσινο ήσυχο

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος. το νησί των Ιπποτών. 5,6 & 8 ημέρες. Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομών: Ξενοδοχεία. Εκδρομές - Διακοπές - Fly & Drive

Ρόδος. το νησί των Ιπποτών. 5,6 & 8 ημέρες. Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομών: Ξενοδοχεία. Εκδρομές - Διακοπές - Fly & Drive Εκδρομές - Διακοπές - Fly & Drive 3 Η Ρόδος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδας. Πατρίδα ενός από τα εφτά θαύματα του κόσμου και ένα από τα αστέρια του Ελληνικού τουρισμού γενικά, έχει μαγευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel Το ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel σας επιτρέπει να καλομάθετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε όμορφες καλοκαιρινές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του γνωστού θερέτρου του Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA Πλάκα, Χανιά, Κρήτη, Τ.Κ. 73200 Τηλ.: +30.2831025306, Fax: +30.2831025306 email: info@lesteluxuryhomes.com url: www.lesteluxuryhomes.com

Διαβάστε περισσότερα

14-17 Οκτωβρίου 2016 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας

14-17 Οκτωβρίου 2016 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας 14-17 Οκτωβρίου 2016 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ελλάδα. Ένας τόπος, πολλές επιλογές H «NOSTOS» 1st GREEK ALTERNATIVE TOURISM EXPO 2016 είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΜΟΝΗΣ 29/01/2011 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΜΟΝΗΣ 29/01/2011 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ενημερώνει τους Συναδέλφους ότι το ξενοδοχείο MELIA κάνει ειδική προσφορά στα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, για διαμονή τους σε αυτό την 29/1/2011.

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΡΟ Ο (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Το πανέµορφο νησί του ήλιου, µε το γλυκό κλίµα, τις χρυσές αµµουδιές και την πλούσια βλάστηση. Είναι ένας ιδανικός τόπος για άνετες και κοσµοπολίτικες διακοπές. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τα βραβεία. Τα βραβεία περιλαμβάνουν το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Top Greek Hotel 2017 και 4 βασικές κατηγορίες:

Τα βραβεία. Τα βραβεία περιλαμβάνουν το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Top Greek Hotel 2017 και 4 βασικές κατηγορίες: Τα βραβεία Στόχος των βραβείων Greek Hospitality Awards 2017 είναι να αναδείξει ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας που πρωτοπορούν η κάθε μία στο είδος της. Τα βραβεία περιλαμβάνουν το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Κω µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Κω µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΩ - 8 Μέρες Το νησί του Ιπποκράτη, έχει τεράστιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και απέραντες αµµουδιές µε πεντακάθαρες θάλασσες. Έρχεται τρίτη σε µέγεθος στα ωδεκάνησα µετά την Ρόδο και την Κάρπαθο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Μαγνησίας ΟΤΑ: ήµος Αρτέµιδας 2. Τίτλος έργου: Κατασκευή και λειτουργία υποδοµών ορεινού τουρισµού του ήµου Αρτέµιδας 3. Υπεύθυνος έργου από τον ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΙΚΑ HOTELS ΚΥΠΡΟΣ - ΠΑΦΟΣ

MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΙΚΑ HOTELS ΚΥΠΡΟΣ - ΠΑΦΟΣ MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΙΚΑ HOTELS ΚΥΠΡΟΣ - ΠΑΦΟΣ ΕΛ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ Με την είσοδό σας στο Alexander the Great Beach Hotel, θα αντιληφθείτε ότι έχετε κάνει τη σωστή επιλογή. μοναδική τοποθεσία, σε παραλία βραβευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Design Lab Athens 2014

Design Lab Athens 2014 Design Lab Athens 2014 Το Design Lab, έχει καταξιωθεί πλέον ως ένα Σύγχρονο Εργαστήρι Εφαρμοσμένης Δημιουργικότητας, το οποίο «δουλεύει» πάνω σε τρεις θεματικούς άξονες: α) το υλικό ως πηγή έμπνευσης ή

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΙΚΑ HOTELS ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ

MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΙΚΑ HOTELS ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΝΙΚΑ HOTELS ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΛ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ Με την είσοδό σας στο Elias, θα τύχετε υποδοχή όχι ως πελάτης, αλλά σαν ένα μέλος της οικογένειας που επιστρέφει στο σπίτι του. Εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02111F ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Ψηλά, πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο, στο ιερό βουνό του Παρνασσού και περικυκλωμένοι από έλατα βρίσκονται οι αφιερωμένοι στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Akti Taygetos Conference Resort Μικρά Μαντίνεια Καλαμάτα Τηλ.: Φαξ : E - mail :

Akti Taygetos Conference Resort Μικρά Μαντίνεια Καλαμάτα Τηλ.: Φαξ : E - mail : Akti Taygetos Conference Resort Μικρά Μαντίνεια Τηλ.: +30 27210 42000 Φαξ : +30 27210 64501 E - mail : info@aktitaygetos.gr www.aktitaygetos.gr Μονόκλινο 35,00 Δίκλινο 52, 00 Το ξενοδοχείο AKTI TAYGETOS

Διαβάστε περισσότερα

BUILDING GREEN ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ

BUILDING GREEN ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ BUILDING GREEN 21-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ 7 η Διεθνής Έκθεση για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο, την Ενεργειακή Ανακαίνιση και τον Αστικό Χώρο WWW.BUILDINGGREENEXPO.GR ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος: Καλοκαίρι 2016

Περίοδος: Καλοκαίρι 2016 Astir Odysseus Kos Resort & Spa Tingaki, 85 300, Kos Island, Greece T.: +30 22420 49900 F.: +30 22420 49800 info@astirodysseuskos.gr www.astirodysseuskos.com Περίοδος: Καλοκαίρι 2016 Περίοδος: Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 Ξεκινά η υποβολή έργων από Ελλάδα και Κύπρο, για τον σημαντικότερο Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής και Design Ξενοδοχειακών Μονάδων! Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις...

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις... ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια Ένας επίγειος ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ summer paradise Εκεί που θα χαλαρώσεις... Κρυστάλλινα νερά Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ Το Skiathos Club βρίσκεται σε απόσταση 800µ. από την

Διαβάστε περισσότερα

Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής

Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής Απόλυτος συνδιασµός συνδυασμός ασφάλειας και προστασίας! Από την ίδρυσή της, η εταιρεία Golden Door έκανε αισθητή την παρουσία της στην ελληνική αγορά χάρη στην αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

designlab@thessaloniki

designlab@thessaloniki designlab@thessaloniki Το concept Μετά τις δυο πρώτες διοργανώσεις του (2009 και 2010), καθώς και την απολύτως επιτυχημένη, θεματική εμφάνισή του στην 42η xenia, το Design Lab, το σύγχρονο show για το

Διαβάστε περισσότερα

I N D E X. 1...About us...σελ. 1. 2...Location...σελ. 4. 3...Building Plans...σελ. 6. 4...West Road...σελ. 15. 5...Summer 2007...σελ.

I N D E X. 1...About us...σελ. 1. 2...Location...σελ. 4. 3...Building Plans...σελ. 6. 4...West Road...σελ. 15. 5...Summer 2007...σελ. I N D E X 1...About us...σελ. 1 2...Location...σελ. 4 3...Building Plans...σελ. 6 4...West Road...σελ. 15 5...Summer 2007...σελ. 21 1 Η πρώτη από τις εταιρίες που αποτελούν πλέον την Ellinas Group, µετράει

Διαβάστε περισσότερα

Design Lab@Thessaloniki

Design Lab@Thessaloniki Design Lab@Thessaloniki ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΜΠΕΔΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ! ABOUT Το Design Lab έχει πλέον καθιερωθεί ως κομβικό σημείο συνάντησης αρχιτεκτόνων, διακοσμητών και κατασκευαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr Η Έκθεση Τρόφιμα - Ποτά - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική & Ξενοδοχειακός - Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμινιμαλισμός 48 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ ΔΕΚ/ΙΑΝ Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ 49

Μεταμινιμαλισμός 48 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ ΔΕΚ/ΙΑΝ Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ 49 Μεταμινιμαλισμός ΤΟ 1950 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ, ΜΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ. ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΕΚΕΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015

TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 Η 1η Αποκλειστική Έκθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Πολωνία Υπό την αιγίδα: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR Βαρσοβία, Πολωνία, TORWAR ARENA 11-12-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( Τέσσερις/τρεις διανυκτερεύσεις)

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( Τέσσερις/τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02107F ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( Τέσσερις/τρεις διανυκτερεύσεις) «Πρώτα στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα» ήταν η φήμη των Ιωαννίνων, όταν η πόλη βρισκόταν στο απόγειο της ακμής της, τον 18ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΡΟ Ο (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Το πανέµορφο νησί του ήλιου, µε το γλυκό κλίµα, τις χρυσές αµµουδιές και την πλούσια βλάστηση. Είναι ένας ιδανικός τόπος για άνετες και κοσµοπολίτικες διακοπές. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Στο νεόκτιστο στολίδι της Πόλης των θρύλων και των Παραδόσεων. Δίκλινο 3ο άτομο 1ο παιδί έως 12 ετών Μονόκλινο ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 310

Στο νεόκτιστο στολίδι της Πόλης των θρύλων και των Παραδόσεων. Δίκλινο 3ο άτομο 1ο παιδί έως 12 ετών Μονόκλινο ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 310 Ιωάννινα Στο νεόκτιστο στολίδι της Πόλης των θρύλων και των Παραδόσεων Το ESSENCE HOTEL είναι το καινούριο ξενοδοχείο 4+ αστέρων της πόλης των Ιωαννίνων που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 8 Μέρες Σηµείο συνάντησης διαφορετικών εµπειριών, χωνευτήρι πανάρχαιων και ετερόκλητων πολιτισµών. Βουνά πανύψηλα, φαράγγια επιβλητικά, κατάφυτα από µια πολυποίκιλη βλάστηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ATHENS 2004 Δ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Α Διαμόρφωση Θαλάσσιου Μετώπου Θες/νικης.

Διαβάστε περισσότερα

Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής

Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής Απόλυτος συνδυασμός ασφάλειας και προστασίας! Από την ίδρυσή της η εταιρεία Golden Door έκανε αισθητή την παρουσία της στην ελληνική αγορά, χάρη στην αξιοπιστία και

Διαβάστε περισσότερα

Eμπειρίες πέντε αστέρων και τεσσάρων εποχών

Eμπειρίες πέντε αστέρων και τεσσάρων εποχών Eμπειρίες πέντε αστέρων και τεσσάρων εποχών Φωλιασμένο στην κορυφή του βουνού με θέα την όμορφη πόλη του Μετσόβου, το Grand Forest Metsovo είναι η απόλυτη απόδραση. Βρίσκεται στους πρόποδες του παρθένου

Διαβάστε περισσότερα

www.musicworldexpo.gr 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

www.musicworldexpo.gr 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ Αγαπητοί Φίλοι, Με χαρά σας ανακοινώνουμε την οργάνωση της δεύτερης έκθεσης Music World Expo 2015 που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο στις 16-18 Οκτωβρίου 2015.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) Tour code: 02022F ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) «Πρώτα στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα» ήταν η φήμη των Ιωαννίνων, όταν η πόλη βρισκόταν στο απόγειο της ακμής της, τον 18ο αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

Franchise Concept Book

Franchise Concept Book Franchise Concept Book Παράγουμε σπιτικά προϊόντα χρησιμοποιώντας αγνά και φρέσκα υλικά μετά από συνεχή έρευνα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα ποιοτικότερα παγωτά και παγωμένα γιαούρτια.

Διαβάστε περισσότερα

Elegance lies in details accompanying the all look in the modern rooms. Koμψές λεπτομέρειες τονίζουν το προφίλ των modern δωματίων.

Elegance lies in details accompanying the all look in the modern rooms. Koμψές λεπτομέρειες τονίζουν το προφίλ των modern δωματίων. EXECUTIVE ROOMS Fully renovated, these rooms are truly executive; A spacious private veranda becomes a wonderful lounge area to sunbathe. They also have bathroom, air-condition (individually controlled),

Διαβάστε περισσότερα

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός η άλλη Ελλάδα Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειστική Έκθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο στην καρδιά της Σκανδιναβίας. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επισκέπτες! 165 εκθέτες! 35+ προορισμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις...

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις... ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια Ένας επίγειος ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ summer paradise Εκεί που θα χαλαρώσεις... Κρυστάλλινα νερά Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ Το Skiathos Club βρίσκεται σε απόσταση 800µ. από την

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικό εισιτήριο για Χανιά µε απευθείας πτήσεις των Κυπριακών Αερογραµµών.

Αεροπορικό εισιτήριο για Χανιά µε απευθείας πτήσεις των Κυπριακών Αερογραµµών. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΧΑΝΙΑ - 8 Μέρες Ο νοµός Χανίων, στα δυτικά του νησιού, συνδυάζει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Κρήτη. Με τις ατέλειωτες αµµώδεις παραλίες, τα άγρια φαράγγια, τα σπήλαια, τους

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Villa VIP με Jacuzzi και τζάκι ιδιωτικό κήπο και πισίνα: 250 euro BB(2+2pax) 310 euro με το ρεβεγιόν Χριστουγέννων

Χριστούγεννα. Villa VIP με Jacuzzi και τζάκι ιδιωτικό κήπο και πισίνα: 250 euro BB(2+2pax) 310 euro με το ρεβεγιόν Χριστουγέννων Χριστούγεννα -10% για κρατήσεις έως τέλος Νοεμβρίου Με επιβεβαίωση προκαταβολής Classic double με θέα στον κήπο: 110 euro ΒΒ 165 euro με το ρεβεγιόν Χριστουγέννων Superior double με θέα στον Όλυμπο: 120

Διαβάστε περισσότερα

Sales Department: Tel.: Fax:

Sales Department: Tel.: Fax: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/01/2015 ΑΠΟ Laura Gorzanelli / Sales Manager ΤΗΛ 210 3625715 Fax e-mail 210 3613717 / lgorzanelli@chlsa.gr ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: 1 Νοεμβρίου 2014 30 Απριλίου 2015 Αγαπητοί συνεργάτες, Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ (Δύο διανυκτερεύσεις)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ (Δύο διανυκτερεύσεις) Tour code: 02011F ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ (Δύο διανυκτερεύσεις) Το Πήλιο είναι κατάφυτο βουνό στο Νομό Μαγνησίας δίπλα στην πόλη του Βόλου, με ύψος 1.624 μέτρα. Κατά την Ελληνική μυθολογία ήταν η θερινή

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Δωδεκάνησα. Sheraton Rhodes Hotel. Ξενοδοχεία καλοκαίρι 2015. Versus travel. ΡΟΔΟΣ / Ιξιά

Δωδεκάνησα. Sheraton Rhodes Hotel. Ξενοδοχεία καλοκαίρι 2015. Versus travel. ΡΟΔΟΣ / Ιξιά Tα Δωδεκάνησα βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου Πελάγους, ανάμεσα στη Σάμο, την Κρήτη και τα μικρασιατικά παράλια, και χαρακτηρίζονται υπέροχα ιστορικά αξιοθέατα, ιδιαίτερα αυτά που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

pr@greekstatemuseum.com

pr@greekstatemuseum.com 18 Σεπτεµβρίου 2013-31 Ιανουαρίου 2014 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 4 Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με αφορµή την 4 η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, νιώθουµε ιδιαίτερη χαρά και τιµή

Διαβάστε περισσότερα

1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY. 2.Εγγραφή και χαρακτηριστικά κάρτας FILOS Loyalty

1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY. 2.Εγγραφή και χαρακτηριστικά κάρτας FILOS Loyalty GIANNOULIS HOTELS AND RESORTS LOYALTY CLUB ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY Το πρόγραμμα GIANNOULIS LOYALTY προσφέρεται και διοικείται από την GIANNOULIS HOTELS & RESORTS, για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ. Ειδικευµένοι 140,00 Ειδικευόµενοι 90,00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ. Ειδικευµένοι 140,00 Ειδικευόµενοι 90,00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Κατηγορία Ειδικευµένοι 140,00 Ειδικευόµενοι 90,00 Το δικαίωµα εγγραφής για όλους τους συµµετέχοντες περιλαµβάνει: Παρακολούθηση του επιστηµονικού προγράµµατος είτε µε φυσική παρουσία, είτε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπηρεσίες Διαμονής & Λοιπά ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑ (ATHENS CYPRIA) *** Διομείας 5, 10563 Αθήνα Τηλ. 210-3238034/8 Fax. 210-3248792

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Μάιος 2009

Εταιρική Παρουσίαση. Μάιος 2009 Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2009 Metropolitan Expo Μετοχικό σχήμα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30% 5% 11,67% 11,67% 30% 11,67% 3 Ιστορικό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2006 Κατοχύρωση με διεθνή διαγωνισμό στην Athens Metropolitan

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑ ΠΕΛΑΤΕΣ. περιεχόμενα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑ ΠΕΛΑΤΕΣ. περιεχόμενα STONETECH 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑ ΠΕΛΑΤΕΣ 04 06 14 30 56 78 περιεχόμενα STONETECH_Η ΕΤΑΙΡIΑ προφίλ Η εταιρία Stonetech Gonianakis ξεκίνησε την πορεία της στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρίκιος Νεόνυμφοι 2011

Μαυρίκιος Νεόνυμφοι 2011 SHANDRANI Beach Deluxe All Inclusive de luxe Serenity Plus & ΔΩΡΟ ενα μασάζ στο spa Clarins Ισχύς παροχών από την ωρα αφιξης εως την ωρα αναχώρησης απο το ξενοδοχείο Ολα τά γεύματα σε 5 διαφορετικά εστιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Η έπαυλη με εσωτερικούς χώρους 170 τμ μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι έξι (6) άτομα και εκτείνεται σε τρία επίπεδα. Στο ισόγειο, βρίσκεται ένα σύγχρονο

Η έπαυλη με εσωτερικούς χώρους 170 τμ μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι έξι (6) άτομα και εκτείνεται σε τρία επίπεδα. Στο ισόγειο, βρίσκεται ένα σύγχρονο Με μια ματιά H Elounda Spa Villa είναι μια νεόδμητη πολυτελής έπαυλη χτισμένη σε ιδιωτική έκταση 1.500 τμ. στη βορειοανατολική ακτή της Κρήτης, δίπλα στη θάλασσα (40 μέτρα), κοντά στο ήσυχο χωριό της Πλάκας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα)

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΟΥΦΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΓΑ ΕΛΕΝΑ Πολυκατοικίες σε μεγάλες πόλεις από

Διαβάστε περισσότερα

...Ζήστε το όνειρο! Επειδή δε μπορούμε να προσθέσουμε στη ζωή μας χρόνια, ας προσθέσουμε στα χρόνια μας ζωή, απλά... www.europlan.

...Ζήστε το όνειρο! Επειδή δε μπορούμε να προσθέσουμε στη ζωή μας χρόνια, ας προσθέσουμε στα χρόνια μας ζωή, απλά... www.europlan. ρήτη ι ο www.europlan.gr ς Νικό Τεχνική Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών Design Studio & Construction Co. Επειδή δε μπορούμε να προσθέσουμε στη ζωή μας χρόνια, ας προσθέσουμε στα χρόνια μας ζωή, απλά......ζήστε

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ( Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ( Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02121F ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ( Τρεις διανυκτερεύσεις) Το Λουτράκι είναι πόλη του νομού Κορινθίας, αναγνωρισμένη λουτρόπολη από το 1925, τουριστικό θέρετρο γνωστό για τα ιαματικά

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του Ο προσανατολισμός της κατοικίας συνιστά το ιδιαίτερο πλεονέκτημά της, αφού το κτίριο έχει στηθεί ακριβώς πάνω στον άξονα της κοιλάδας των Δελφών και επωφελείται από μια συγκλονιστική θέα. Ο χώρος της αυλής,

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Call System. Ο νέος τρόπος επικοινωνίας με τους πελάτες σας. Η αύξηση των πωλήσεων σας ποτέ δεν ήταν ευκολότερη

Wireless Call System. Ο νέος τρόπος επικοινωνίας με τους πελάτες σας. Η αύξηση των πωλήσεων σας ποτέ δεν ήταν ευκολότερη Wireless Call System Ο νέος τρόπος επικοινωνίας με τους πελάτες σας Η αύξηση των πωλήσεων σας ποτέ δεν ήταν ευκολότερη Smadio Σύστηµα Ασύρµατης Κλήσης. Το σύστηµα ασύρµατης κλήσης SMADIO επιτρέπει στους

Διαβάστε περισσότερα

1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY

1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY GIANNOULIS HOTELS AND RESORTS LOYALTY CLUB ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY Το πρόγραμμα GIANNOULIS LOYALTY προσφέρεται και διοικείται από την GIANNOULIS HOTELS & RESORTS, για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κάποτε... Ύστερα. µόνο οι άνθρωποι είναι ίδιοι και τα θέλουν όλα: τα κάποτε και τα ύστερα τα θέλουν τώρα. στην Domogroup!

Κάποτε... Ύστερα. µόνο οι άνθρωποι είναι ίδιοι και τα θέλουν όλα: τα κάποτε και τα ύστερα τα θέλουν τώρα. στην Domogroup! Κάποτε... Τον παλιό καιρό, ο µαστρο Τζεπέτο, µε την δύναµη της τέχνης του έδινε ζωή στο ξύλο και η αύρα της ψυχής του συνόδευε τα έργα του από γενιά σε γενιά Ύστερα οι ανάγκες άλλαξαν :ποσότητα, ποιότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μακεδονία. Aegean Melathron. Ξενοδοχεία καλοκαίρι 2015. Versus travel. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ / Κασσάνδρα

Μακεδονία. Aegean Melathron. Ξενοδοχεία καλοκαίρι 2015. Versus travel. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ / Κασσάνδρα Στην Ηπειρωτική Ελλάδα ένα τα μεγαλύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα είναι αυτό της Μακεδονίας. Με ιστορία που φτάνει πίσω στους αρχαίους χρόνου η Μακεδονία αποτελούσε πάντα σημείο αναφοράς της περιοχής. Αποδράστε

Διαβάστε περισσότερα

Μια δυνατή «ιδέα» βρίσκει την εφαρμογή της και στην Ελλάδα

Μια δυνατή «ιδέα» βρίσκει την εφαρμογή της και στην Ελλάδα ABOUT US Μια δυνατή «ιδέα» βρίσκει την εφαρμογή της και στην Ελλάδα Το Guest Inn, είναι το πρώτο ελληνικό δίκτυο επιλεγμένων παραδοσιακών και αγροτουριστικών καταλυμάτων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρίκιος Νεόνυμφοι 2012. 5 νύχτες μέ πλήρη διατροφή Ατομικά πακέτα με Emirates Airlines

Μαυρίκιος Νεόνυμφοι 2012. 5 νύχτες μέ πλήρη διατροφή Ατομικά πακέτα με Emirates Airlines SHANDRANI 5* Beach Deluxe All Inclusive 5* de luxe Serenity Plus & ΔΩΡΟ ένα μασάζ στο spa Clarins Ισχύς παροχών από την ώρα άφιξης έως την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο SHANDRANIHANDRANI PLUS ΝΟΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GALINI WELLNESS SPA & RESORT 5* DE LUX Περιγραφή Ξενοδοχείου Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, χτισµένο στους πρόποδες του βουνού «ΚΝΗΜΙΣ» στο κέντρο της των Καµένων Βούρλων, το πρώην «ΑΣΤΗΡ ΓΑΛΗΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΧΑΝΤΖΗ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΧΑΝΤΖΗ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΑΓΑΠΗ ΚΤΗΜΑ ΧΑΝΤΖΗ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ Επιλέξαμε την πιο όμορφη περιοχή της Χαλκιδικής για να κτίσουμε τα όνειρά σας. Στη χερσόνησο του Άθωνος μόλις 2 χλμ. από το τείχος

Διαβάστε περισσότερα

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο 1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου που διατρέχει και συνδέει τον οικισμό από το βουνό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η Σαντορίνη είναι κατά κοινή ομολογία ένας από τους δημοφιλέστερους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Κωδικός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ 49.39.2 5 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους PERUN LODGE Τιμές Ξενοδοχείου 11-15 Δεκεμβρίου... 18-22 Δεκεμβρίου... Διαθεσιμότητα Δωματίων 5 x 2κλινα 4 x 3κλινα 2 x 4κλινα Παροχές Το Perun Lodge είναι ένα καινούργιο ξενοδοχείο διαμερισμάτων, σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 8 Μέρες Σηµείο συνάντησης διαφορετικών εµπειριών, χωνευτήρι πανάρχαιων και ετερόκλητων πολιτισµών. Βουνά πανύψηλα, φαράγγια επιβλητικά, κατάφυτα από µια πολυποίκιλη βλάστηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Κέρκυρα µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Κέρκυρα µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - 8 Μέρες Η Κέρκυρα, το βορειότερο νησί των Επτανήσων, είναι σήµερα διεθνές τουριστικό κέντρο µε άριστη τουριστική υποδοµή που ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις. Η καταπράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ Μικρές Ξενοδοχειακές Μονάδες και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με ή χωρίς χώρους εστίασης Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα