Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»"

Transcript

1 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) FAX: (210) Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, Ολοκληρώθηκε και σας αποστέλλουμε συνημμένα την Φάση 2 «Στρατηγική» και τμήματα των Φάσεων 3 και 4 (Έκφραση και Εφαρμογή) που αφορούν παραδοτέα της PRC GROUP CRITICAL PUBLICS LONDON ALTER VISION, του έργου «Στρατηγικός σχεδιασμός marketing και branding του ελληνικού οίνου». Το περιεχόμενο των συγκεκριμένων παραδοτέων προτείνει τη στρατηγική και τις τακτικές που πρέπει να ακολουθήσει ο κλάδος, προκειμένου το ελληνικό κρασί να δημιουργήσει με προϋποθέσεις, αναβάθμιση της αξίας του στην εγχώρια, αλλά κυρίως στις ξένες αγορές. Επειδή αρκετές φορές ο Σύμβουλος αναφέρει την αναγκαιότητα, συντεταγμένης ευθυγράμμισης ολόκληρου του αμπελοοινικού κλάδου, στις στρατηγικές του σχεδιασμού, τις προϋποθέσεις επιτυχίας που αφορούν εκτός των άλλων τα «κακώς κείμενα» του τομέα, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο, πρέπει να αποτελέσει «οδικό χάρτη» για τις ενέργειες προώθησης των προϊόντων σας. Στο σχέδιο εμπεριέχονται πληροφορίες και οδηγίες βασισμένες στην σύγχρονη έκφραση της επιστήμης του marketing και του branding, που είναι σήμερα αναγκαίες για την αποτελεσματική προσέγγιση του παγκόσμιου καταναλωτή. Συγκεκριμένα, προτείνονται 11 Στρατηγικές και 54 τακτικές επικοινωνίας, προσαρμοσμένες στο διεθνές ανταγωνιστικό «γίγνεσθαι», που

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μερικές θα μπορούσαν ν αποτελέσουν οδηγό δικών σας ενεργειών στις αγορές. Άλλωστε το παραδοτέο αυτό, πρόκειται να αφομοιωθεί και να εφαρμοσθεί από το σύνολο του κλάδου, μέσω των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν. Στην προσεχή Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΑΟ, η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου, θα αποτελέσει, το κύριο μέρος της και θα δοθεί η ευκαιρία να διενεργηθεί διάλογος με το Σύμβουλο. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε να δώσετε έμφαση στην ανάπτυξη της εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής, (δηλαδή ποια κρασιά, θα είναι πρεσβευτές στο εξωτερικό) στην οποία περιλαμβάνονται οι υπο οντότητες που θα προβάλλονται (κυρίως από τον ΟΠΕ και την ΕΔΟΑΟ), ανά φάση υλοποίησης. Ειδικά στην υπο-οντότητα 6 «Κρασιά εναλλακτικών πρακτικών», ο Σύμβουλος μετά από πρόταση συνεταιριστικού στελέχους της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε. Μπάκιντα ΕΑΣ Πεζών), όρισε ότι τα κρασιά των συνεταιρισμών, μπορούν να ενταχθούν στην πρώτη φάση προωθητικών ενεργειών, ως κρασιά «δικαίου εμπορίου» (fair trade) λόγω της κοινωνικοοικονομικής φύσης των συνεταιρισμών και τον σεβασμό τους, απέναντι στου έλληνες αμπελοκαλλιεργητές. Θεωρούμε άκρως σημαντικό, το έργο αυτό να εμπεδωθεί από τα στελέχη ων οργανώσεων σας, που ασχολούνται με τον εμπορικό τομέα, λόγω των συνεργειών που θα ακολουθήσουν με επαγγελματικούς φορείς και το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων. Με εκτίμηση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

3 !"#$"%&'()* ($' +,'-+'#%.'$()*.-+/'$.µ)* &'$ "0 122%3'() 4#$.5."%3 +&-6#'$ ($' "'* /'+73+5* $&0#8* !"#$%&µ'()"$: -!&#&*+,-& :.,#&,/0$12-3µ2µ&!&#&*+, : 5&6$1( 7"1,$1(.,+$8"9& 3&4,:,/,&; -!&#&*+,-+ 4.1: 3&1,$1-; "<$1+$)=)9&;, <=%26"=) 1&$ *$&)+µ2; 1&$ "6=,"#$1+> µ(#1",$)01 CONFIDENTIAL This document and the confidential information it contains should be available only to authorized persons within PRC Group and the of Greece.

4 !"#$"8:µ")& 9+#'+-)µ+3$ 9+#'+-)µ+3$...2 1'.$&:&;...8 <#$µ$ & =,0."02;...9 > 9 4$70#'.µ)*!"#$"%&'(;* 11 +,'20&8*... 11!"#$"%&'(; A'$B0#0,05%.%*: % µ)3% C'6.'µ% +,'20&; &'$ "0 +22%3'() (#$ ?/ + A),&0=)$6µ:; '(6"$ 1:6,+4;...13 A)(01/ "<-)*46/; 6,/ 1. A4B"),$1:,/,& C&$)+,+µ9& D$)+,+4#$6µ:; #0./'0#'.µ)*?µ+.0D 16 H 122?/$ :* (0µµ?"' "0D 4).µ0D To <#$µ$ ($' % =,0."02; &'$ "0 +22%3'() (#$ E#03'()* 0#5F03"$* D20,05%.%* "0D.-+/50D... 19!"#$"%&'(8* B?.+'* D20,05%.%* E &)(01/ 0$&!#+",+$µ&69&...19 F08G#$& &0+#(...19 H$"B)"9; &0+#-;...21 I(6/ 1 - H/µ$+4#09& AJ9&;...22 I(6/ 2 - A)(<,4J/...23 I(6/ 3 - H$">#4)6/...23 D$ 4 1#96$µ"; 4<"#'(6"$; 6,/) "<$1+$)=)9&,+4 "%%/)$1+> 1#&6$+> 6,$; *$"B)"9; &0+#-;...24 K<-#'&6/ 1 / : L")$1:,/,& 1&$ "<$1+$)=)$&1:; <%/B=#$6µ:;...24 K<-#'&6/ 2 / : A#8&$:,/,& =; <#=,&0=)$6,$1: 6,+$8"9+ &4,+<#+6*$+#$6µ+>...24 K<-#'&6/ 3 / : Mµµ"6/ 2 (µ"6/ 6>)*"6/ µ",+ <&#"%B:)...25 K<-#'&6/ 4 / : F%%/)$1:,/,& 6,/) «µ<#+6,$)2 ",$1-,&»...25!"#$"%&'(; $3"$&:3'."'(;* "0,078"%.%* (brandingpositioning) '(; 0'3'(; D,0&#$B; & $#-'"+("03'(; &-6#'$ $&0#? FB)$12 +$)$12 (brand name)...29 FB)$12 +$)$12 &#8$,"1,+)$12 (brand architecture)...30 A'+73+5* $&0#8* FB)$12 +$)$12 (brand name)...32 FB)$12 +$)$12 &#8$,"1,+)$12 (brand architecture)...38 D$)+,+4#$6µ:;: µ-#+;,/; "B)$12; +$)$12; &#8$,"1,+)$12;...40 T:<+-<+$1$%9"; <#"6'"4,-; $)$1G) 4<:-+),+,2,=) (sub-brand portfolio) "),:;,/; "B)$12; +$)$12; &#8$,"1,+)$12; A6>#,$1+.&),+#9)/ (I1)...41 (I1) A0$=#09,$1+ O"µ-& (I1) P$):µ&4#+ O(+46&, Aµ>),&$+ (I1)...43 PRC Group - Alter vision Page 2 of 232

5 !"#$"8:µ")& 5. H$&1"1#$µ-)& 1#&6$( (I1) C#&6$( ")&%%&1,$1G) <#&1,$1G) (I1) C#&6$( &<: 0/0")"9; <+$1$%9"; 1&$ <#+"%">6"$; - A)"#8:µ")";,:<+- <+$1$%9"; <#"6'"4,-; (I1) F<$*:#<$+$ +9)+$ (I1)...46 O-";,:<+-<+$1$%9"; <#"6'"4,-; (I2)...46 F%%/)$1-; *$"B)G) <+$1$%$G) (I3)...46 C&B/µ"#$)( 1#&6$( (I3)...47.>08#+)/ #",69)& (I3)...47 *+µ2; "B)$12; +$)$12; &#8$,"1,+)$12;...48 C&,/0+#$+<+9/6/,:<+-<+$1$%$G) <#"6'"4,G)...51 F<$%+02 +)+µ(,=) (brand names) 1&$ +$)$1G) 4<:-+),+,2,=)..51 Branding-positioning."%3 +&-6#'$ ($' "'* /'+73+5* $&0#8* '()3$ (brand image) +73'(;* 0'3'(;* 03")"%"$* &'$ "%3 +&-6#'$ $&0#? '()3$ (brand image) +73'(;* 0'3'(;* 03")"%"$* &'$ "'* /'+73+5* $&0#8* '()3$ (brand image) "),0-,0'('2'63,#+.C+D"63 &'$ "'* /'+73+5* $&0#8* ?&),$)"9&...75 A0$=#09,$1+ O"µ-&...78 P$):µ&4#+ O(+46&, Aµ>),&$+...81!"#$"%&'(8* & G$("'(8* +B$#µ0&;* #0+"0'µ$.5$ =.!"#$"%&'(8*,0D "%3 +&-6#'$ ($' "'* /'+73+5* $&0#8* A.1: +%+1%/#=µ-)/; *$&8"9#$6/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; (integrated national wine brand management) &1,$12 A.1.1: Q*#46/ +#0()+4 *$&8"9#$6/;,/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; 89 A.2: H/µ$+4#09& <+$:,/,&; on-brand <"#$"8+µ-)+4 (+<,$1+> 1&$ %"1,$1+>) 1&$ 4%$1+> µ(#1",$)01 (marketing collateral) &1,$12 A.2.1:.,&84+%:0/6/ 4<(#8+),+; 1&$ &)(<,4J/ )-+4 +<,$1+> 1&$ %"1,$1+> <"#$"8+µ-) &1,$12 A.2.2: H/µ$+4#09& /%"1,#+)$12; '$'%$+B21/; <"#$"8+µ-)+4 (content library) &1,$12 A.2.3: A)(<,4J/ 4R/%2; <+$:,/,&; on-brand 4%$1+> µ(#1",$)01 (marketing collateral)...93 A.3: 6,/ 8#26/,+4 *$&*$1,> &1,$12 A.3.1: H/µ$+4#09& <:#,&% 0$&,/) "08G#$& 1&$,$; *$"B)"9; &0+#-;.95.,(*$& */µ$+4#09&;...95 F1*:6"$; (versions),+4 <:#,&% <"#$"8:µ")+,+4 <:#,&%...96 L)=6,+<+9/6/ 1&$ 1&B$-#=6/,+4 <:#,&% =; "<96/µ/; "B)$12; +$)$12; "1<#+6G</6/; 6,+ *$&*91, F4B40#(µµ$6/,/; "%%/)$12; +$)$12; <&#+469&; 6,+ *$&*91, &1,$12 A.3.2: H/µ$+4#09& «&)"J(#,/,=)» (unendorsed) /%"1,#+)$1G) 1&,&6,/µ(,=) 6,$; 8G#";-&0+#-; <#+,"#&$:,/,&; A.4: F<-)*46/ 6,/) &),&0=)$6,$1:,/,&,+4 <#+S:),+; &1,$12 A.4.1: H#(6"$; */µ$+4#09&; 1&$ ")96846/; B"µ"%$=*G) (µ<"%+- +$)$1G) 4<+*+µG) &1,$12 A.4.2: C(B","; "<&00"%µ&,$1-; 0"46,$1-; *+1$µ-; 0$&,:<+-<+$1$%9"; &1,$12 A.4.3: K<+6,2#$J/ */µ$+4#09&; 1#&6$G) µ" '$G6$µ";, +#0&)$1-; 1&$ 4<">B4)"; <#&1,$1-; PRC Group - Alter vision Page 3 of 232

6 !"#$"8:µ")&!$6,+<+9/6/ '$+%+0$1G) 1#&6$G) 1&BG; 1&$ 1#&6$G) (%%=) ")&%%&1,$1G) <#&1,$1G) F#"4)/,$1( <#+0#(µµ&,& 0$&,$; ")&%%&1,$1-; µ"b:*+4; 1&%%$-#0"$&; 1&$ +$)+<+9/6/; C9)/,#& 6,+4; +$)+<+$+>; &1,$12 A.4.4: H/µ$+4#09& premium / exclusive 1#&6$G) µ"9; <#+S+),$12; 1&$)+,+µ9&; 0$& µ"%%+),$12 "J-,&6/ "$,+4#0$1(/ functional 1#&6$( Lifestyle 1#&6$( 1&$ 6461"4&69"; 0$& "$*$1-; <"#$6,(6"$; &1,$12 A.4.5: 5#&'">6"$; 1&$)+,:µ=) +$)$1G) <#+S:),=) A.5: F<$1+$)=)9& 1&$ 64)+82 µ",&j>,=) µ"%g),+4 1%(*+4 (internal marketing) &1,$12 A.5.1:!#:6'&6/ 6" -#"4)"; &0+#(; 1&$ µ"%-,"; 1&,&)&%=, A. M#"4)& Usage & Attitudes,=) F%%2)=) 1&,&)&%=,G) µ",+ 1#& #$,$12 <+$+,$12 -#"4)& -)&),$ A),&0=)$6µ+> 6,$; 3 8G#";-&0+#-; L. F,26$"; -#"4)"; brand tracking 6,$; 8G#";-&0+#-; "J=,"#$1+> &1,$12 A.5.2: H/µ$+4#09& 4<+6,/#$1,$1+> ")/µ"#=,$1+> 4%$1+> &1,$12 A.5.3:!#+0#(µµ&,& F1<&9*"46/; 1&$ F<&00"%µ&,$12; 1&,(#,$6/;,+4 +$)$1+> 1%(* D#0()=6/,&J$*$G) "J+$1"9=6/; (fam trips) &1,$12 A.5.4: A)&'(Bµ$6/ +$)$1G) *$&0=)$6µG) H.!"#$"%&'(8* &'$ "%3 +&-6#'$ $&0#? :!(,&J/ &B-µ$,+4 &),&0=)$6µ+> 1&$ 1&1G) <#&1,$1G) &1,$ : F<$1&$#+<+9/6/ )+µ+b",$1+> 1&$ #4Bµ$6,$1+> <%&$69+4 0$& <"#$+#$6µ: 1&1G) <#&1,$1G) &1,$ : A4,+*-6µ"46/,+4 1%(*+4 6,/) &),$µ",g<$6/ 1&1G) <#&1,$1G) &1,$ : M%"08+; 1&$ µ-,#& &),$µ",g<$6/; 1&1G) <#&1,$1G) 1&$ 6",+<$1: "<9<"* : EB$12 1&$ )+µ$12 «&<+1&B2%=6/»,+4 &)G)4µ+4, µ/,4<+<+$/µ-)+4 1#&6$+> - &<+1&,(6,&6/ +#BG) +$)$1G) &),$%2R"=) &1,$ : F<$1&$#+<+9/6/ )+µ+b",$1+> 1&$ #4Bµ$6,$1+> <%&$69+4 0$& <"#$+#$6µ: "µ<+#9&; &)G)4µ+4, µ/,4<+<+$/µ-)+4 1#&6$+> (*$">#4)6/,/; 5.1.1) &1,$ : A4,+*-6µ"46/,+4 1%(*+4 1&$ 4$+B-,/6/ «F<G)4µ+ "%%/)$1: 1#&69» 1&$ 1%&*$1G) +#0()=) (*$">#4)6/,/; 5.1.2) 122 F<G)4µ+ house wine 1&$ wine-by-the-glass &1,$ : M%"08+; 1&$ µ-,#& &),$µ",g<$6/; 1&1G) <#&1,$1G) 1&$ 6",+<$1: "<9<"*+ (*$">#4)6/,/; 5.1.3) &1,$ : F<$6,/µ+)$12 -#"4)& 0$&,$; &#)/,$1-; "<$<,G6"$; 6,/) 40"9& <+4 ")*-8",&$ )& <#+1&%-6"$ / 1&,&)(%=6/ µ/,4<+<+$/µ-)+4, &)G)4µ+4 1#&6$+> &1,$ : Fµ<-*=6/ +#B2; +$)$12; 1+4%,+>#&; 6,+4; M%%/)"; 1&,&)&%=,-; 1&$,/) +µ+0-)"$& C&µ<()$& 0$&,+,4<+<+$/µ-)+ "<G)4µ+ 1#&69 6,/) F%%(*& L)=6,+<+9/6/ 6>08#+)/; "%%/)$12; +$)$12; 6,+4; M%%/)";,/; H$&6<+#(; : A)&'(Bµ$6/ "%%/)$12; +$)$12; "µ<"$#9&; &1,$ : A)(<,4J/ 6,#&,/0$1G) 64µµ&8$G) (brand alliances) µ" "6,9&6/;, µ)/µ+)9=) 64)"#0&69&; PRC Group - Alter vision Page 4 of 232

7 !"#$"8:µ")& 3&1,$ : F*#&9=6/ &),9%/R/;,/; +$)$12; "µ<"$#9&; =; <+%$,$6,$1+> &0&B+> &1,$ : FJ+#B+%+0$6µ:;,$µ+%+0$&12;,+<+B-,/6/; &1,$ : F1<&9*"46/ 1%(*+4 "6,9&6/; 5&6$12 +$)$12 <&$*"9& 1&$ "1<&9*"46/ 6,/) "µ<+#$12 *$&8"9#$6/,+4 1#&6$+> F1<&9*"46/ 6,/) +#B2 "<$1+$)=)9&,+4 1#&6$+> F4B40#(µµ$6/ "1<&$*"4,$12; >%/;,=) 68+%G),+4#$6,$1G) "<$8"$#26"=) 1&$ 0&6,#+)+µ9&; µ",/) "B)$12 +$)$12 6,#&,/0$ &1,$ :.>6,/µ& <$6,+<+9/6/; 1&$ */µ$+4#09& *$1,>+4 <+$+,$12; ontrade +$)$12; "µ<"$#9&; F4B>)/ 4%+<+9/6/; <#+0#(µµ&,+; <$6,+<+9/6/; AJ$:%+0"; <#=,+'+4%9"; <$6,+<+9/6/; &1,$ :.4)-#0"$"; <#+GB/6/; µ",& "6,$&,:#$& 1&$ J")+*+8"9& *$"B)+>; <"%&,"9&; Experience spaces 6" J")+*+8"9& &1,$ :!&#+469& 6,$; *$"B)"9; <,26"$; &1,$ : H/µ$+4#09& "J"$*$1"4µ-)=) corners / shops-in-shop H$(B"6/ <#+S:),=) µ" F<G)4µ+ F%%/)$1: C#& F)+#826,#=6/ *#(6"=) 0>#= &<: B"µ&,$1-; I.!"#$"%&'(8* &'$ "'* /'+73+5* $&0#8* L.1:!#+6,&69& 1&$ *$&8"9#$6/ "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; 1&$ 3&1,$12 L.1.1: A4,+*-6µ"46/ +$)$1G) "<$8"$#26"=) &1,$12 L.1.2: FB)$12 *$&*$1&69& "<$%+02; 1#&6$G) (",$1",G)) <#"6'"4,G) (!#+&$#",$1() 3&1,$12 L.1.3:.2µ&)6/ <$6,+<+9/6/; 6,/) ",$1-,& L.2: A<:1,/6/ "% ,$; 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69 6,/ *$"B)2 */µ+6$:,/,& 1&$ *$(%+0+, 1&$ 6,/ &),$%2R"=) 6,& 1#96$µ& 1+$)( &1,$12 L.2.1:!&#&,/#/,2#$+ -?/8&)$6µ:; <&#&1+%+>B/6/;, &<:1#$6/; 1&$ 64µµ",+82; 6,/ *$"B)2 */µ+6$:,/,& 1&$ *$(% &1,$12 L.2.2: H/µ$+4#09& "<$1+$)=)9&; >.,0D/$')"%"$ +D7D&#?µµ'.%* ($'.D3"+"$&µ83%* 2+'"0D#&5$* "0D 42?/0D J?.% 1 - A%µ'0D#&5$ =K5$*...146!"#$"%&'(; I.3: L'(0/)µ%.% ($' =K5$* µ+ "$ (#5.'µ$ (0'3? !#+6*$+#$6µ:; 1#96$µ=) 1+$)G) 1&$ "),+<$6µ:; 6,:8=) "$; µ",+4; <&91,";,+4 "µ<+# "$; µ",+4; 1&,&%>,";,/; *$"B)+>; */µ:6$&; #/,+#$12; 0$&,+ 1#& "$; µ",$; "%146,$1-; +µ(*"; 1&,&)&%=,G) ,:8"46/ 6" "<9<"*+ &6,$1+> 1-),# K$+B-,/6/,+4 «O:µ+4,=) 790=)» T. 3&1,$1-; <#+;,+4; <&91,";,+4 "µ<+# &1,$12 L.3.1:!#+6-00$6/ "<$%"0µ-)=) <&$1,G),+4 "µ<+# &1,$12 L.3.2: K<+6,2#$J/ &)(<,4J/; <+$+,$12; <&#+469&; 1&$ 64)"#0"$G) New Wines of Greece promotional corners New Wines of Greece Ambassador Shop &1,$12 L.3.3: F)/µ-#=6/ 1&$ "1<&9*"46/ F1<&9*"46/ 0$& "<&00"%µ&,9"; "%%/)$1G) "6,$&,+#9=),+4 "J=,"#$1+>.162 3&1,$12 L.3.4: F<96/µ/ "B)$12 "1<#+6G</6/ 6" F1B-6"$; F<96/µ+ "B)$1: <"#9<,"# K<+6,2#$J/ H/µ+69=).8-6"=) 6" F1B-6"$; PRC Group - Alter vision Page 5 of 232

8 !"#$"8:µ")& TT. 3&1,$1-; <#+;,+4; 1&,&%>,"; *$"B)+>; #/,+#$12; &1,$12 L.3.5: C&µ<()$";,><+4 «seeding trial» &1,$12 L.3.6: Exclusive 4R/%+> 0"46$0)=69"; T&1,$12 L.3.7: H$+#0()=6/ +#$U:),$&; 0"46$0)=69&;,:<+-<+$1$%9&; <#"6'"4, TTT. 3&1,$1-; <#+;,$; "%146,$1-; +µ(*"; 1&,&)&%=,G) &1,$12 L.3.8: C&µ<()$";,><+4 «seeding trial» 0$& 1&,&)&%=,-; &1,$12 L.3.9: Exclusive *#(6"$; 0$&,+ 10%,=) conn+isseurs 1&,&)&%=,G) &1,$12 L.3.10:.46,/µ&,$12 64µµ",+82 6" *$"B)"9; *$&0=)$6µ+>; 1&$ &J$+%+026"$; 1>#+4; &1,$12 L.3.11:!&#+469& 6"??F *$"B)+>; "µ'-%"$&;...170?4b+<%&69& &1,$12 L.3.12: X#26/ 6>08#+)=),"8)$1G) marketing C&µ<()$"; viral marketing H$+#0()=6/ on-line 0"46$0)=69&; H/µ$+4#09& 6"$#(; audio / video podcast &1,$12 L.3.13: H/µ$+4#09& ),+1$µ&),-# &1,$12 L.3.14: Celebrity endorsement &1,$12 L.3.15: Pop-up space 1&$ <&#+469& 6" 6/µ&),$1( 0"0+):,& H/µ$+4#09& forward calendar "*$&6µ:; 1&$ 1&,&61"42 New Wines of Greece pop up space µ<%/#=µ&,$1+9,#:<+$ <&#+469&; &1,$12 L.3.16: Product placement &1,$12 L.3.17:.,#&,/0$1-; 64µµ&89&; (brand alliances) "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; µ" brands 1>#+4; &1,$12 L.3.18: 3$µ+%+0$&12,+<+B-,/6/ 6,:8+; (price positioning),:<+- <+$1$%$G) <#"6'"4,G) A<&#&9,/,"; 4<+*+µ-; marketing 0$&,$; UG)";,:<+-<+$1$%$G) <#"6'"4,G) J?.+'* 2 & 3: =3?,"DK% & A'+73+5* $&0#8* &-6#'$ $&0#? #0./'0#'.µ)* +D($'#'63 $3?,"DK%* /#$."%#'0";":3.-+"'(? µ+ "0 (#$ !D38#&+'+* µ+ "03 (2?/0 +DF:5$* ($' 0µ0#B'?* =3?,"DK% +K+'/'(+Dµ83:3,#0M)3": !#+S:),& <"#$<+9/6/; 1&$ =3?,"DK% (0#DB$5:3 +µ,+'#'63 +D+K5$* ($' 0µ0#B'?* µ+ C?.% "0 (#$ F<-)*46/ 6,/) -#"4)&...199!D38#&+'+* µ+ "03 (2?/0 +(,$5/+D.%*...201!#+0#(µµ&,& 0$& "<&00"%µ&,9";...201!#+0#(µµ&,& 0$& 1&,&)&%=,-; K<(#8+),"; µ+ "03 (2?/0 2'$3'(;*,62%.%*...204!-+/'$.µ)* merchandising D($'#5+* $3?,"DK%* L20(2%#:µ83% 0'30"0D#'."'(; +µ,+'#5$ !"#$'(%%+) 1&$ &$6B/,$ L")$1-;,+4#$6,$1-; 4<+*+µ-; PRC Group - Alter vision Page 6 of 232

9 !"#$"8:µ")& F<9<"*+ 4</#"6$G) AJ$:%+0& +$)+<+$"9& F>#+; *#&6,/#$+,2,=) H/µ$+4#09& "J"$*$1"4µ-)=) DMCs (destination management companies) =3?/+'K%,#+.C+D" H$&*$1&69& &)(*"$J/; 1&$ <$6,+<+9/6/; <#"6'"4,G) +$)+,+4#$6µ+> F)*"$1,$1( <&#&*"90µ&,& +$)+,+4#$6,$1G) "µ<"$#$g) ,/) F%%(*& A. 3:<+$ F6,$&,:#$&/ Winebars L. D$)+<+$"9&...213!&#&*"90µ&,& +$)+,+4#$6,$1G) "µ<"$#$g) 6" +$)+<+$"9&,+4 "J=,"#$1+> $#$#";µ$"$ $#?#"%µ$ N: I2:..?#' 217 9$#?#"%µ$ IN: O+:#5$ "%*!"#$"%&'(;* 220!"#$"%&'(; C?.+' 4)."0D* (cost leadership)...220!"#$"%&'(; C?.+' A'$B0#0,05%.%* (differentiation) =3?&(% &'$.$B;,#0.$3$"02'.µ) $#?#"%µ$ III: P03"820 1'()3$* (Wine Brand Image Model) Wine performance imagery Wine emotional imagery Wine experience imagery Wine consumer imagery Defining the brand essence of a wine $#?#"%µ$ IV: I2:..020&'(; $3?2D.%,#0"+'3)µ+3%* 030µ$"020&5$* ($' µ+"$&#$b63 ":3 03"0";":3 "%* +73'(;* 0'3'(;* $#-'"+("03'(;* $#?#"%µ$ V: P+28"% due diligence "%*,#0"+'3)µ+3%* 030µ$"020&5$* ":3 03"0";":3 "%* +73'(;* 0'3'(;* $#-'"+("03'(;* PRC Group - Alter vision Page 7 of 232

10 049/03/2010 F$6&0=02 1'.$&:&;.,+ <&#:) <&#&,9B"),&$,& "J2;: 1. 9$#$/0"8$ J?.%* 2:!"#$"%&'(; ( ), <+4 6,#&,/0$12 branding 1&$ marketing 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69 6,/) "08G#$& 1&$,$; *$"B)"9; &0+#-;..401"1#$µ-)&: 3+ :#&µ& 1&$ / &<+6,+%2,+4 "%%/)$1+> 1#&6$+> (<&#&*+,-+ 2.1) E 6,#&,/0$12 branding positioning,/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&;, 1&BG; 1&$,=),:<+-<+$1$%$G) <#"6'"4,G),/; (<&#&*+,-+ 2.2) D 1&B+#$6µ:; 1#96$µ=) +µ(*=) 1&,&)&%=,$1G) 1+$)G)-6,:8=), +µ(*=) "<$##+2; 1&$ 6,#&,/0$12; (<&#&*+,-+ 2.3) D <#+6*$+#$6µ:; "41&$#$G) &)(<,4J/; *#&6,/#$+,2,=) 68",$1( µ",+ 1#&69 (<&#&*+,-+ 2.4) D 1&B+#$6µ:;,=) 6,#&,/0$1G) 6,:8=) (<&#&*+,-+ 2.5) 2. H$.'(? 2+("'(?."0'-+5$ "$D")"%"$* ("µ;µ$,$#$/0"80d 3.1):,& +):µ&,&,/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; 6,/) F%%(*& 1&$,+ "J=,"#$1:,& +):µ&,&,=) +$)$1G) 4<:-+),+,2,=) <#"6'"4,G) 6,+ "J=,"#$1: +$ <#"6'"4,G) 6,+ "J=,"#$1: µ" %&,$)$1+>; 8&#&1,2#"; +$ '&6$1+9 "<$B",$1+9 <#+6*$+#$6µ+9 (descriptors),=),:<+-<+$1$%$g) <#"6'"4,G) 6,+ "J=,"#$1: 3. G$("'(8* +,'(0'3:35$*,,:2;.+:3 ($' /'$30µ;* ($' µ?#(+"'3&( (9$#$/0"80 4.1) 3& <&#&<()= &<+,"%+>),$; <#+,(6"$;,+4.4µ'+>%+4 1&$ µ" '(6/: 3& 64µ<"#(6µ&,&,/; I(6/; 1: H$"#">)/6/ 3$; &<:R"$;,=) +µ(*=) F%%2)=) 1&$ J-)=) "$*$1G),,/; F<$,#+<2;!&#&1+%+>B/6/;, 1&$,=) F),",&%µ-)=) F1<#+6G<=),+4 C%(*+4 :<=; µ-6= "#=,/µ&,+%+09=) 1&$ 64)&),26"=) "#0&69&; 3$; &<:R"$;,+4 64):%+4,=) µ"%g),+4 1%(*+4 :<=; µ-6= <+%4(#$Bµ=) 64)&),26"=) "#0&69&; 6,$; (AB2)&, V"66&%+)91/, O(+46&, O"µ-&,.&),+#9)/, C#2,/). PRC Group - Page 8 of 232

11 W#&µ& & A<+6,+%2 <#$µ$ & =,0."02; > W<=; 1&,-*"$J&),:6+ / &)(%46/,=) 8=#G)-&0+#G) (!&#&*+,-+ 1.4) :6+ 1&$ / A)(%46/ SWOT (!&#&*+,-+ 1.5),,+ "%%/)$1: 1#&69 1&%"9,&$,&,"%"4,&9& 8#:)$& )& &),$µ",=<96"$ +%+-)& "),"$):µ")"; 64)B21"; &),&0=)$6µ+>,,:6+ 6,$; &0+#-;,+4 "J=,"#$1+> :6+ 1&$ 6,/) "08G#$& &0+#(. E 1%$µ(1=6/ &<: µ9& 6"$#( "J"%9J"=), +$ +<+9"; 64)+R9U+),&$ 6" 5 =,+'28*: 1.?",&,#+<2,+4 1#&6$+> <#+S:) µ&u$12; 1&,&)(%=6/; 2. A4J&):µ")/ &),$<&%:,/,& µ",&j> +$)+<&#&0=0G) 8=#G) 3. F96+*+; )-=) +$)+<&#&0=0G) 8=#G) 4.!&01:6µ$& +$1+)+µ$12 1#96/ 5.?"$+)"1,$12 "B)$12 F$1:)&,/; F%%(*&; 1&$ 12 1D($'#5+*: 1. 0$& µ&u$1+<+9/6/ 2. A)(*"$J/,/; 0&6,#+)+µ9&; 6" 6,+$8"9+ */µ$+4#0$12; 1&$ lifestyle 3. F)/µ"#=µ-)+$ 1&,&)&%=,-; 6" &)&U2,/6/ (µ"6/;, "J"$*$1"4µ-)/;, &)"J(#,/,/; 4. A<&9,/6/,=) 1&,&)&%=,G) 0$& <$6,+<+$/µ-)/ <+$:,/,& 5. H$">#4)6/,=) <"#$6,(6"=) 1&,&)(%=6/; 1#&6$+> 6. A<&9,/6/ 0$& '$=6$µ:,/,&, +#0&)$1-; 1&$ 4<">B4)"; <#&1,$1-; <&#&0=02; 7. F4#"9& &)&0)G#$6/,=) "4"#0",$1G) $*$+,2,=),/; %"%+0$6µ-)/; 1&B/µ"#$)2; 1&,&)(%=6/; 1#&6$+> 8. A)(*"$J/,+4 +$)+,+4#$6µ+> 6" *#&6,/#$:,/,& 9. AJ$+<+9/6/,+4 1#&6$+> &<:,+4; 1%(*+4; "4U=9&; 1&$ 10. A>J/6/,/; "<$##+2;,=) "$*$1G),+4 1#&6$+> PRC Group - Page 9 of 232

12 W#&µ& & A<+6,+%2 11. A)(*"$J/,/; 6461"4&69&; 6" &),&0=)$6,$1: <%"+)-1,/µ& 12. A<&9,/6/ 0$& 1&$ "41+%9& 6,/) "<$1+$)=)9& E -%%"$R/ 6,#&,/0$1+> <#+6&)&,+%$6µ+> ") µ-6= &4,+>,+4,&8>,&,& "J"%$66:µ")+4 <"#$'(%%+),+; 1&$ / &*4)&µ9& "*#&9=6/; 6401#$,$1+> <%"+)"1,2µ&,+; -)&),$,+4 A),&0=)$6µ+> 6,-#/6&) &<:,+ "%%/)$1: 1#&69,/ *4)&,:,/,& +46$&6,$12; 1&$ µ&1#+<#:b"6µ/; &)(<,4J/;,=) "J&0=0G)..,/) <#&0µ&,$1:,/,&, / &µ"%/,-& "µ<+#$12 *#&6,/#$:,/,&,+4 +$)$1+> 1%(*+4 "1,:;,=) 64):#=) -<+4 <&#&*+6$&1( "J&),%"9,&$ 14#9=; "),:;,/; +µ+0-)"$&;- 6,&*$&1( 64##$1)GB/1" µ" &<+,-%"6µ&,& 6/µ"#$)( µ/*&µ$)( µ"#9*$& &0+#(; 6,$; 1>#$"; 8G#";-&0+#-;,,/) -%%"$R/ &)&0)=#$6$µ:,/,&;, &1:µ/ 1&$,$; 6,#"'%-; &),$%2R"$;,=) 1&,&)&%=,G) 0$&,/) "%%/)$12 +$)$12 X; "1,+>,+4, / &)(01/ 0$& "B)$1: +$)$1: 6,#&,/0$1: 68"*$&6µ: <%-+) "<$,&1,$1:,"#/ &<: <+,-, <#+1"$µ-)+4 )& 8&µ-)+ "9)&$ / µ-0$6,/ *4)&,2 ")96846/,/; &),&0=)$6,$12; B-6/;,+4 "%%/)$1+> 1#&6$+> 14#9=; 6,$; &0+#-;,+4 "J=,"#$1+>, / +<+9& &<+,"%"9,/ '&6$12 <#+Y<:B"6/ 0$& µ"0$6,+<+9/6/,=) "%%/)$1G) +$)$1G) "<$8"$#26"=), $*$=,$1G) 1&$ 64)",&$#$6,$1G). E "1<:)/6/,+4 6,#&,/0$1+> 68"*9+4 64µ<9<,"$ 8#+)$1( µ",/ B",$ #9&,/; )-&; CDA 0$&,+ 1#&69, / +<+9& &<+,"%"9,/) $*&)$12 "41&$#9& 0$& (µ"6/ &<&$,+>µ")/; +$1+)+µ$12; 6,2#$J/; 0$&,/) 4%+<+9/6/,+4 68"*9+4. D 6,#&,/0$1:; 68"*$&6µ:; branding 1&$ µ(#1",$)01 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69, + +<+9+; "1<+)"9,&$ 62µ"#& µ" *$&*$1&69"; 64µµ",+82; 1&$ 64)&9)"6/;, <&#-8"$,/) &<&#&9,/,/ 64)+%$12 1&,">B4)6/ 6,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+, 1&B+#9U"$ 4R/%+>; 1&$ µ",#26$µ+4; <+6+,$1+>; 1&$ <+$+,$1+>; 6,:8+4;, B-,"$ <#+,"#&$:,/,"; 1&$ 0$&,/) 4%+<+9/62,+4;. F<$<%-+), &<+,"%"9,+ :8/µ& 0$&,/) "<9,"4J/ 64)+82;, *$&8-+),&;,/) &96B/6/,+4 1+$)+> +#(µ&,+; 1&$ "µ<)-+),&;,+4; "<&00"%µ&,9"; 1&$,$; "<$8"$#26"$;,+4 1%(*+4 <#+1"$µ-)+4 )& 646<"$#G6+4),$; *4)(µ"$;,+4; 6,/) 1&,">B4)6/,+4 64%%+0$1+> PRC Group - Page 10 of 232

13 W#&µ& & A<+6,+%2 4$70#'.µ)*!"#$"%&'(;* +,'20&8* D,#:<+; µ",+) +<+9+ &),&0=)9U+),&$ +$ "<$8"$#26"$; &,+µ$1(, 2 &1:µ/ 1&$ -)&; +%:1%/#+; 1%(*+; 64)+%$1(, 1&B+#9U",&$ &<:,$; *4)&,:,/,-;,+4; 1&$,+ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& <+4 &4,-; µ",/) "4#-=; &<+*"1,2 B"=#9&,+4 Michael Porter 1, +$ *4)&,:,/,";,/; "<$8"9#/6/; 2,+4 1%(*+4 "),+<9U+),&$ 6" *>+ <"*9&: 8&µ/%: 1:6,+; <&#&0=02; 1&$ µ+)&*$1( <+$+,$1( 8&#&1,/#$6,$1(,+4 <#+S:),+;. X; "1,+>,+4 +$ *>+ 1>#$"; 6,#&,/0$1-; &),&0=)$6µ+> (corporate competitive strategy) <+4 <#+1><,+4) "9)&$ +$ "J2;:!"#$"%&'(; C?.+' 4)."0D* (cost leadership):!&#&*"90µ&,& "<$8"$#26"=) <+4,/) "<$,48G; "9)&$ +$ <+%4"B)$1-; &%469*"; %$&)$12; discount, <.8. Lidl,,& 1&,&6,2µ&,& Zara 1&$ Tkea, +$ &"#+<+#$1-; ",&$#9"; budget, <.8. Easy Jet, !"#$"%&'(; C?.+' A'$B0#0,05%.%* (,0')"%"$*): E 6,#&,/0$12 &4,2 &1+%+4B"9,&$ &<:,+ 6>)+%+,=) "<$8"$#26"=) 1&$,=) 1%(*=) <+4 <&#-8+4) <#+S:),& 1&$ 4</#"69"; <+%4,"%"9&;, :<=; Louis Vuitton, Porsche , &%%( 1&$ <%2B+; (%%=) <+4 1&$ 1&$)+,+µ9&, :<=; The Body Shop, Google D 1&$ µ&1#+<#:b"6µ+; 6,#&,/0$1:; <#+6&)&,+%$6µ:; 0$& 6401#$,$1+> <%"+)"1,2µ&,+; "9," µ" '(6/,+ 1:6,+; "9," µ" '(6/,/ "9)&$ &<&#&9,/,+; <#+1"$µ-)+4 )& / '$=6$µ:,/,& 1&$ / A4,: 6/µ&9)"$ :,$ 6,+ 6>)+%:,+4; +$ "<$µ-#+4; 6,#&,/0$1-; (brand strategy, marketing strategy 1.&.) 1&$,&1,$1-; <+4 / "<$8"9#/6/ 2 + 1%(*+; 1 7"<,+µ-#"$"; µ",/ B"=#9& 6,#&,/0$12; &),&0=)$6µ+>,+4 M. Porter <&#&,9B"),&$ 6,+!&#(#,/µ& TT PRC Group - Page 11 of 232

14 W#&µ& & A<+6,+%2 )& "4B40#&µµ$6,+>) 1&$ )& 4<+6,/#9J+4) &4,2,/) 6,#&,/0$12 1&,">B4)6/, ")$68>+),&;,+ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& vis-a-vis A),&0=)$6,G).." <"#$<,G6"$; <+4 + 6,#&,/0$1:; <#+6&)&,+%$6µ:; µ9&; "<$8"9#/6/; 2 "):; 1%(*+4 *") "9)&$ J"1(B&#+; 1&$ &1+%+4B"9,&$ µ9& µ-6/ +*:;,,+ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& &<+*4)&µG)",&$, / 6,"#"9,&$ 4<"#&J9&; 1&$ *") 09)",&$ &),$%/<,2 &<:,+4; 1&,&)&%=,-; =; 1&$ &J$:%+0/. X; &<+,-%"6µ&, / "<$8"9#/6/ 2 + 1%(*+; 8&µ/%-; "<$*:6"$; 1&$ 6,&*$&1( &),$µ",=<9u+4) <#:'%/µ& "<$'9=6/;. E <#G,/ 1>#$& 6,#&,/0$12 "<+µ-)=; 0$&,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+ "9)&$ )& *$&1#9)"$ 6" <+$& <"#$+82 "*#(U",&$,+ 1>#$+ &),&0=)$6,$1:,+4 <%"+)-1,/µ& 1&$ )& &)&%('"$ :%"; "1"9)";,$; <#=,+'+4%9"; <+4 B&,+ 1&$ B&,+ &)&<,>J+4) µ"%%+),$1(. PRC Group - Page 12 of 232

15 W#&µ& & A<+6,+%2!"#$"%&'(; A'$B0#0,05%.%*: % µ)3% C'6.'µ% +,'20&; &'$ "0 +22%3'() (#$.5?" '(6/,& 64µ<"#(6µ&,&,/; &)(%46/; SWOT <+4 "1<+)2B/1" 6,+ <%&96$+,+4 -#0+4 (!&#&*+,-+ 1.5) <#+1><,+4),& "J2;: P% +B'(")* 0 =3"$&:3'.µ)* C?.+' ()."0D* D$ 64)B21"; +$)+<&#&0=02; 1&$ + 1&,&1"#µ&,$6µ:;,+4 1%(*+4 6,/) F%%(*& 64)"<(0+),&$ 4R/%: 1:6,+; &)( %9,#+ <&#&0:µ")+4 +9) #$,$1( µ" "1"9)+ <+4 $68>"$ 0$& (%%"; 8G#";,,:6+ "1"9)";,+4 O-+4 C:6µ+4, :6+ 1&$ "4#=<&S1-; "),:;,/; F.F "0+):; &4,: <"#$+#9U"$,/ *4)&,:,/,& <&#&0=02; +$)$1G) <#+S:),=) 8&µ/%2;,$µ2; 0$& 6401"1#$µ-)+ "<9<"*+ <+$:,/,&; 6" 68-6/ µ" &),96,+$8& &),&0=)$6,$1(, 1&$ =; "1,+>,+4 1&B$6,(,+) A),&0=)$6µ: '(6"$ 1:6,+4; µ/ 6,#&,/0$12 0$&,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+,,:6+ 62µ"#& :6+ 1&$ µ"%%+),$1(. =3?&(% +,83/D.%*."% /'$B0#0,05%.% 3+ 6/µ&),$1: <+$+,$1: (%µ& <+4 64),"%-6,/1",&,"%"4,&9& 8#:)$& &<:,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+ <#+S:),& <+4, :<=; H$"#">)/6/;, 6" &#1",-; <"#$<,G6"$; J"<"#)+>),$; <#+6*+19";,+4 1&,&)&%=,2 6,$; *$"B)"9; &0+#-;. F),+>,+$;, :<=; &<+*"98B/1",,+ 0"0+):; &4,: &<: µ:)+,+4 *") &#1"9 0$& )& &)&01&9& 4<"#&J9& 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69 &<-)&),$ 6,+) A),&0=)$6µ:. A4,: 14#9=; 6,/) -%%"$R/ 6,#&,/0$1+> 68"*$&6µ+>, &%%( 1&$,$; 6+'&#-; 1%&*$1-; &*4)&µ9"; :<=; / 4<+'&Bµ$6µ-)/ "08G#$& +$)$12 "µ<"$#9&, +$ "J&0=0-; µ"0(%=) :01=) :8$ 6>08#+)=) "%%/)$1G) 1#&6$G) (<+4 "),+>,+$; *$&,9B"),&$ 6",$µ-; &),$%/<,-; =; &1#$'-; 6" 68-6/ µ",+) A),&0=)$6µ:), / -%%"$R/ 646,/µ(,=) "% &$ <$6,+<+9/6/; <+$:,/,&; 1.&.!#+1"$µ-)+4 )& / µ"%%+),$12 '$=6$µ:,/,&,/; "%%/)$12; +$)$12; 1&$ / *$(#B#=6/ 1:6,+4; +$)+<&#&0=02; *") "<$,#-<"$ 6/µ&),$1-; µ"$g6"$;,$µg), + 1%(*+; µ-6=,+4 6,#&,/0$1+> 68"*9+4, )& "1µ",&%%"4,"9,$; *4)&,:,/,"; <+4 *$&B-,"$ 6,+ <"*9+,/; &4,2,/) 1&,">B4)6/ "9)&$ &)&01&9+ )& "<")*>6"$,+ 6>)+%+,=) *$&B-6$µ=) <:#=),+4 (+$1+)+µ$1G), &)B#G<$)=) 1.&.) <#+1"$µ-)+4 )& µ+)&*$1(, 4R/%2; <+$:,/,&; +$)$1( <#+S:),& <+4 )& &<&),+>) 6,$; 6>08#+)"; 1&,&)&%=,$1-; &)(01"; 1&$ )& &J$+%+0+>),&$ =; 1&$ 1&%>,"#&,=) &),&0=)$6,$1G). 2 5(6"$ </0G),+4 1%(*+4, /,$µ2,/; <#G,/; >%/; <&#&0=02; 0$&,/) <&#&0=02 1#&6$+> 6,/) F%%(*& "9)&$ &<:,$; 8&µ/%:,"#"; 6,/) F.F.!&#:%& &4,(,,& +$1+)+µ$1( &<:,+ 8&µ/%: 1:6,+;,/; <#G,/; >%/; )& "9)&$ &#1",( 0$& )& 6,+,"%$1: <#+S:) <+4 )& 1#9)+),&$ =; «8&µ/%-;» &<:,+) 1&,&)&%=,2. PRC Group - Page 13 of 232

16 W#&µ& & A<+6,+%2 3& <"*9& 6,& +<+9& / "%%/)$12 +$)$12 *$&B-,"$ 2 "9)&$ 61:<$µ+ )& &)&<,>J"$ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& "9)&$: 1. =D7+3"'()"%"$ #$,$1: <%"+)-1,/µ&,=) "%%/)$1G) 1#&6$G) "*#(U",&$ 62µ"#& 6,/) µ+)&*$1:,/,(,+4;, =; &<+,-%"6µ&,+4 64)*4&6µ+>,=) $*$&9,"#=) "%%/)$1G) terroir (+#"$)+9 / )/6$=,$1+9 &µ<"%g)";, &#8&9+$ &µ<"%g)";) 1&$,=) µ+)&*$1g) 6,+) 1:6µ+, <+$+,$1( &J$:%+0=) 0/0")G) <+$1$%$G). E "%%/)$12 +$)$12 )& "<")*>6"$ 6" &4,:,+ <"*9+ &)&*"$1)>+),(;,+ 1&$ */µ$+4#0g),&; <"#&$,-#= AJ9& 0$&,/) "%%/)$12 <#+-%"46/.." 68",$12 "):,/,& 6,/ 64)-8"$& (.,#&,/0$12 A.1: F<-)*46/ 6,/) &),&0=)$6,$1:,/,&,+4 <#+S:),+;, I(6/!#+",+$µ&69&;) <&#&,9B"),&$ &)&%4,$1(,&1,$1-; <+4 &<+61+<+>) 6,/ µ"%%+),$12 &4B"),$1:,/,&;,=) "%%/)$1G) +$)$1G) <#+S:),=). 2. 4$'30"0µ5$ 3+ 6/µ&),$1: 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& <+4 / "%%/)$12 +$)$12 6,+),+µ-&,/; A4B"),$1:,/,&; B& <#-<"$ )& "µ<%+4,$6b"9 µ" 1&$ µ-6= <#+S+),$12; 1&$)+,+µ9&;. D "%%/)$1:; +$)$1:; 1%(*+; )& "<")*>6"$ 6,/) &)(<,4J/ )-=) +$)$1G) <#+S:),=) <+4 &<&),+>) 6,$; &)(01";,=) 6>08#+)=) 1&,&)&%=,G) 0$&: PRC Group - Page 14 of 232

17 W#&µ& & A<+6,+%2 H'6.'µ+*, 0#&$3'(8* ($' <.8. '$+%+0$1( 1#&6$(, «natural wines», ")&%%&1,$1-; <#+;,+ <"#$'(%%+), 1#&6$( µ/*")$1+> 98)+4; CO 2 1,%. Q+'"0D#&'(? (functional),#0m)3"$ µ+ 7+"'(8* +,'/#?.+'*."%3 D&+5$, <.8. low- 2 no-alcohol 1#&6$(, 1#&6$( µ" &4J/µ-)/ <"#$"1,$1:,/,& 6" &),$+J"$*=,$1-; +469"; 1,%. Premiumization ($',02D"82+'$, <.8. 1#&6$( 6" <"#$+#$6µ-)+ "9," &<: "J&$#",$1( 6<()$"; <+$1$%9";, "9," µ" $*$&9,"#+4;,#:<+4; <&#&0=02;, "9," µ" 6461"4&69"; */µ$+4#0/µ-)"; &<: "<G)4µ+4; designer s, 1#&6$( µ" flying winemakers 2 *$(6/µ=) <#+6=<$1+,2,=) (celebrity branded) 1,%. 1D(025$."% -#;.% (convenience), <.8. ">8#/6,"; 6461"4&69"; 1&,(%%/%"; 0$& ">1+%/ 1&$ 0$& 1&,&)(%=6/ 1&,(,/ *$(#1"$& *#&6,/#$+,2,=) 6,+ ><&$B#+, ">8#/6,& 1%"$69µ&,& stelvin 1,%.." 68",$12 "):,/,& 6,/ 64)-8"$& (.,#&,/0$12 A.1: F<-)*46/ 6,/) &),&0=)$6,$1:,/,&,+4 <#+S:),+;, I(6/!#+",+$µ&69&;) <&#&,9B"),&$ &)&%4,$1(,&1,$1-; <+4 &<+61+<+>) 6,/) &)(<,4J/ <#+S+),$12; 1&$)+,+µ9&;. 3. L'30"0D#'.µ)* 7:0= 1&$,/; F%%(*&; =; <#++#$6µ+>, "9)&$ 61:<$µ+ + "%%/)$1:; +$)$1:; 1%(*+; )& "<")*>6"$ 6,/) &)(<,4J/ 6401#$,$1+> <%"+)"1,2µ&,+; 1&$ 6,+),+µ-&,+4 +$)+,+4#$6µ+>.." &4,2,/) 1&,">B4)6/ "9)&$ &<&#&9,/,/ / */µ$+4#09& $*$&9,"#=), 4R/%2; <+$:,/,&;, +%+1%/#=µ-)=) +$)$1G) "µ<"$#$g) 6,$; 1>#$";,+4#$6,$1-; 1&$ +$)+<&#&0=0$1-; <"#$+8-;. D$ "µ<"$#9"; &4,-; B& <&#-8+),&$ 6" 64)"#0&69& µ" 6/µ&),$1+>; <&91,";,+4 1%(*+4 "6,9&6/; 1&$ µ<+#+>) )& 1&%><,+4) ">#+; *#&6,/#$+,2,=), <#+S:),=) 1&$ 4</#"6$G) <+4 (<,+),&$,/; 0&6,#+)+µ9&; (<.8. degustation wine list µ" "%%/)$1( 1#&6$( 6" premium "6,$&,:#$&),,/; "4"J9&; 1&$ (*/µ$+4#09& %"$,+4#0$1G) <#+S:),=) 1&%%4),$1G), 4</#"6$G) "4"J9&;),,/; "1<&9*"46/; (µ+46"9+ +9)+4, 6"µ$)(#$& / 0"46$0)=69"; 1.&.)." 68",$12 "):,/,& 6,/ 64)-8"$& (.,#&,/0$12 5.3: A)&'(Bµ$6/ "%%/)$12; +$)$12; "µ<"$#9&;, I(6/!#+",+$µ&69&;, 1&BG; 1&$ 6,/) F):,/,& «F41&$#9"; &)(<,4J/; +$)+,+4#$6µ+>») <&#&,9B"),&$ &)&%4,$1( 6,#&,/0$1-; 0$&,/) &)(<,4J/ +%+1%/#=µ-)=) +$)+,+4#$6,$1G) "µ<"$#$g). PRC Group - Page 15 of 232

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & SERVICES IN SOUTH ΑEGEAN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Ενδεικτική παράθεση στοιχείων για την τουριστική ταυτότητα επιλεγµένων τουριστικών προορισµών σε χώρες της Νότιας Ευρώπης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Ενδεικτική παράθεση στοιχείων για την τουριστική ταυτότητα επιλεγµένων τουριστικών προορισµών σε χώρες της Νότιας Ευρώπης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Ενδεικτική παράθεση στοιχείων για την τουριστική ταυτότητα επιλεγµένων τουριστικών προορισµών σε χώρες της Νότιας Ευρώπης Στις επόµενες σελίδες παρατίθενται ενδεικτικά ορισµένα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2015

KYTHERA. Summer Edition 2015 22 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2015 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, JEAN BINGEN, MARIANNE BOOTH, ANNA COMINOS, MARIA

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. Stavrakis who also attended the press conference. Constantinos Loizides, Chairman and

FinancialMirror. Stavrakis who also attended the press conference. Constantinos Loizides, Chairman and FinancialMirror 1.00 Issue No. 812 February 18-24, 2009 REAL MADRID TOPS DELOITTE FOOTBALL MONEY LEAGUE CYPRUS GOURMET FINDS SUPERMARKET WINE BARGAINS Banks open spreads on corp. loans Cyprus three largest

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES 1 Name of Organisations: 1. CVT Georgiki Anaptixi Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

Local quality products of Crete

Local quality products of Crete Ελλάς Greece Τοπικά Ποιοτικά Προϊόντα της Κρήτης Η Κρήτη υπήρξε πάντοτε ένας ελκυστικός προορισµός για τους επισκέπτες, κι αυτό για πολλούς λόγους: το ήπιο κλίµα και το γραφικό τοπίο, οι καταπληκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Dear Friends, Αγαπητοί Φίλοι,

Dear Friends, Αγαπητοί Φίλοι, Dear Friends, For two generations now all those involved in the Sani Resort have been inspired by a passion for quality and a love of the arts; combined with the willingness to make brave business decisions,

Διαβάστε περισσότερα

Tsiakkas. Tsiakkas Rodinos 16.00

Tsiakkas. Tsiakkas Rodinos 16.00 Vlassides Tsiakkas M EN U THE OLD NEW CITY OF LIMASSOL Vlassides Shiraz 22.00 The grape variety Shiraz shows its distinctive character in this bottle of wine. The intense varietal aroma of blackberry complexes

Διαβάστε περισσότερα

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11.

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS Wining and dining Το κρασί στο εστιατόριο 06 Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09 Wine tasting Γευστική δοκιμή 10 Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11 From 3 to 30 What am

Διαβάστε περισσότερα

summer 2013 issue 08 One year later Epidaurus Festival The natural beauty of Summer www.greekriviera.gr

summer 2013 issue 08 One year later Epidaurus Festival The natural beauty of Summer www.greekriviera.gr summer 2013 issue 08 Amanzoe One year later Epidaurus Festival The natural beauty of Ermionida www.greekriviera.gr Summer eeze Elegant seafront living Your opportunity to own one of a limited number of

Διαβάστε περισσότερα

Taking tradition into the future

Taking tradition into the future Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στο Sani Gourmet 2013! Dear friends, Welcome to Sani Gourmet 2013! WELCOME Εδώ και οκτώ χρόνια το Sani Gourmet καθιερώθηκε ως θεσμός και ως γαστρονομική διοργάνωση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME. Αγαπητοί φίλοι, Dear friends,

WELCOME. Αγαπητοί φίλοι, Dear friends, Αγαπητοί φίλοι, Dear friends, WELCOME Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο δεύτερο κύκλο του Sani Gourmet. Το 2011 ξεκινάμε έναν ολοκληρωμένο διάλογο με θέμα την Νέα Ελληνική Κουζίνα, μια κουζίνα δημιουργική,

Διαβάστε περισσότερα

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1]

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1] PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1,

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2014

KYTHERA. Summer Edition 2014 21 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2014 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, DIMITRIS BALTZIS, MICHAEL BREET, ANNA COMINOS,

Διαβάστε περισσότερα

CAROB MILL RESTAURANTS ISSUE 2 - DECEMBER 2010

CAROB MILL RESTAURANTS ISSUE 2 - DECEMBER 2010 CAROB MILL RESTAURANTS ISSUE 2 - DECEMBER 2010 F O O D C U L T U R E L I F E S T Y L E T H I S I S Y O U R F R E E C O P Y P L E A S E K E E P I T W I T H O U R C O M P L I M E N T S contents carob mill

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century PRESS CLIPPINGS In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens MARIA TSAKOS FOUNDATION FORUM IN ASSOCIATION WITH CAPITAL LINK

Διαβάστε περισσότερα

MEETand. EaT. dine and wine guide 2012-13 FREE

MEETand. EaT. dine and wine guide 2012-13 FREE MEETand EaT increte dine and wine guide 2012-13 winter FREE ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΤΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ letter theeditor from FIND YOUR PERFECT PLACE TO EAT IN CRETE The plethora of invaders who have

Διαβάστε περισσότερα

My dear friends, Αγαπητοί φίλοι, welcome to Sani Gourmet 2012! σας καλωσορίζω στο Sani Gourmet 2012!

My dear friends, Αγαπητοί φίλοι, welcome to Sani Gourmet 2012! σας καλωσορίζω στο Sani Gourmet 2012! Αγαπητοί φίλοι, My dear friends, σας καλωσορίζω στο Sani Gourmet 2012! welcome to Sani Gourmet 2012! Σε μια εποχή που η Ελλάδα δοκιμάζεται συνολικά, η Σάνη Α.Ε. προσηλωμένη στους στόχους που θεωρεί σημαντικούς,

Διαβάστε περισσότερα

u The old new city of Limassol

u The old new city of Limassol Vlassides Tsiakkas m en u The old new city of Limassol Vlassides Shiraz 23.00 The grape variety Shiraz shows its distinctive character in this bottle of wine. The intense varietal aroma of blackberry complexes

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

greek sydney festival of

greek sydney festival of greek sydney festival of 2006 26 MARCH - 30 APRIL CELEBRATE AND EXPLORE CULTURE An initiative of the Greek Orthodox Community of NSW www.greekfestivalofsydney.com.au welcome harry danalis PRESIDENT, GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking C A R O B M I L L R E S T A U R A N T S I S S U E 3-2 0 1 3 F O O D C U L T U R E L I F E S T Y L E T H I S I S Y O U R F R E E C O P Y P L E A S E K E E P I T W I T H O U R C O M P L I M E N T S contents

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. DEH, BOC, Quantum in Balkans energy JV. AIG spin-off to benefit Cyprus operations

FinancialMirror. DEH, BOC, Quantum in Balkans energy JV. AIG spin-off to benefit Cyprus operations FinancialMirror 1.00 Issue No. 822 April 29 - May 5, 2009 WE WANT TO STAY SAY VAST MAJORITY OF BRITS CYPRUS GOURMET: GREAT OUTLOOK FOR ROSE WINE DEH, BOC, Quantum in Balkans energy JV Greece s Public Power

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα