Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»"

Transcript

1 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) FAX: (210) Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, Ολοκληρώθηκε και σας αποστέλλουμε συνημμένα την Φάση 2 «Στρατηγική» και τμήματα των Φάσεων 3 και 4 (Έκφραση και Εφαρμογή) που αφορούν παραδοτέα της PRC GROUP CRITICAL PUBLICS LONDON ALTER VISION, του έργου «Στρατηγικός σχεδιασμός marketing και branding του ελληνικού οίνου». Το περιεχόμενο των συγκεκριμένων παραδοτέων προτείνει τη στρατηγική και τις τακτικές που πρέπει να ακολουθήσει ο κλάδος, προκειμένου το ελληνικό κρασί να δημιουργήσει με προϋποθέσεις, αναβάθμιση της αξίας του στην εγχώρια, αλλά κυρίως στις ξένες αγορές. Επειδή αρκετές φορές ο Σύμβουλος αναφέρει την αναγκαιότητα, συντεταγμένης ευθυγράμμισης ολόκληρου του αμπελοοινικού κλάδου, στις στρατηγικές του σχεδιασμού, τις προϋποθέσεις επιτυχίας που αφορούν εκτός των άλλων τα «κακώς κείμενα» του τομέα, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο, πρέπει να αποτελέσει «οδικό χάρτη» για τις ενέργειες προώθησης των προϊόντων σας. Στο σχέδιο εμπεριέχονται πληροφορίες και οδηγίες βασισμένες στην σύγχρονη έκφραση της επιστήμης του marketing και του branding, που είναι σήμερα αναγκαίες για την αποτελεσματική προσέγγιση του παγκόσμιου καταναλωτή. Συγκεκριμένα, προτείνονται 11 Στρατηγικές και 54 τακτικές επικοινωνίας, προσαρμοσμένες στο διεθνές ανταγωνιστικό «γίγνεσθαι», που

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μερικές θα μπορούσαν ν αποτελέσουν οδηγό δικών σας ενεργειών στις αγορές. Άλλωστε το παραδοτέο αυτό, πρόκειται να αφομοιωθεί και να εφαρμοσθεί από το σύνολο του κλάδου, μέσω των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν. Στην προσεχή Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΑΟ, η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου, θα αποτελέσει, το κύριο μέρος της και θα δοθεί η ευκαιρία να διενεργηθεί διάλογος με το Σύμβουλο. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε να δώσετε έμφαση στην ανάπτυξη της εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής, (δηλαδή ποια κρασιά, θα είναι πρεσβευτές στο εξωτερικό) στην οποία περιλαμβάνονται οι υπο οντότητες που θα προβάλλονται (κυρίως από τον ΟΠΕ και την ΕΔΟΑΟ), ανά φάση υλοποίησης. Ειδικά στην υπο-οντότητα 6 «Κρασιά εναλλακτικών πρακτικών», ο Σύμβουλος μετά από πρόταση συνεταιριστικού στελέχους της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε. Μπάκιντα ΕΑΣ Πεζών), όρισε ότι τα κρασιά των συνεταιρισμών, μπορούν να ενταχθούν στην πρώτη φάση προωθητικών ενεργειών, ως κρασιά «δικαίου εμπορίου» (fair trade) λόγω της κοινωνικοοικονομικής φύσης των συνεταιρισμών και τον σεβασμό τους, απέναντι στου έλληνες αμπελοκαλλιεργητές. Θεωρούμε άκρως σημαντικό, το έργο αυτό να εμπεδωθεί από τα στελέχη ων οργανώσεων σας, που ασχολούνται με τον εμπορικό τομέα, λόγω των συνεργειών που θα ακολουθήσουν με επαγγελματικούς φορείς και το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων. Με εκτίμηση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

3 !"#$"%&'()* ($' +,'-+'#%.'$()*.-+/'$.µ)* &'$ "0 122%3'() 4#$.5."%3 +&-6#'$ ($' "'* /'+73+5* $&0#8* !"#$%&µ'()"$: -!&#&*+,-& :.,#&,/0$12-3µ2µ&!&#&*+, : 5&6$1( 7"1,$1(.,+$8"9& 3&4,:,/,&; -!&#&*+,-+ 4.1: 3&1,$1-; "<$1+$)=)9&;, <=%26"=) 1&$ *$&)+µ2; 1&$ "6=,"#$1+> µ(#1",$)01 CONFIDENTIAL This document and the confidential information it contains should be available only to authorized persons within PRC Group and the of Greece.

4 !"#$"8:µ")& 9+#'+-)µ+3$ 9+#'+-)µ+3$...2 1'.$&:&;...8 <#$µ$ & =,0."02;...9 > 9 4$70#'.µ)*!"#$"%&'(;* 11 +,'20&8*... 11!"#$"%&'(; A'$B0#0,05%.%*: % µ)3% C'6.'µ% +,'20&; &'$ "0 +22%3'() (#$ ?/ + A),&0=)$6µ:; '(6"$ 1:6,+4;...13 A)(01/ "<-)*46/; 6,/ 1. A4B"),$1:,/,& C&$)+,+µ9& D$)+,+4#$6µ:; #0./'0#'.µ)*?µ+.0D 16 H 122?/$ :* (0µµ?"' "0D 4).µ0D To <#$µ$ ($' % =,0."02; &'$ "0 +22%3'() (#$ E#03'()* 0#5F03"$* D20,05%.%* "0D.-+/50D... 19!"#$"%&'(8* B?.+'* D20,05%.%* E &)(01/ 0$&!#+",+$µ&69&...19 F08G#$& &0+#(...19 H$"B)"9; &0+#-;...21 I(6/ 1 - H/µ$+4#09& AJ9&;...22 I(6/ 2 - A)(<,4J/...23 I(6/ 3 - H$">#4)6/...23 D$ 4 1#96$µ"; 4<"#'(6"$; 6,/) "<$1+$)=)9&,+4 "%%/)$1+> 1#&6$+> 6,$; *$"B)"9; &0+#-;...24 K<-#'&6/ 1 / : L")$1:,/,& 1&$ "<$1+$)=)$&1:; <%/B=#$6µ:;...24 K<-#'&6/ 2 / : A#8&$:,/,& =; <#=,&0=)$6,$1: 6,+$8"9+ &4,+<#+6*$+#$6µ+>...24 K<-#'&6/ 3 / : Mµµ"6/ 2 (µ"6/ 6>)*"6/ µ",+ <&#"%B:)...25 K<-#'&6/ 4 / : F%%/)$1:,/,& 6,/) «µ<#+6,$)2 ",$1-,&»...25!"#$"%&'(; $3"$&:3'."'(;* "0,078"%.%* (brandingpositioning) '(; 0'3'(; D,0&#$B; & $#-'"+("03'(; &-6#'$ $&0#? FB)$12 +$)$12 (brand name)...29 FB)$12 +$)$12 &#8$,"1,+)$12 (brand architecture)...30 A'+73+5* $&0#8* FB)$12 +$)$12 (brand name)...32 FB)$12 +$)$12 &#8$,"1,+)$12 (brand architecture)...38 D$)+,+4#$6µ:;: µ-#+;,/; "B)$12; +$)$12; &#8$,"1,+)$12;...40 T:<+-<+$1$%9"; <#"6'"4,-; $)$1G) 4<:-+),+,2,=) (sub-brand portfolio) "),:;,/; "B)$12; +$)$12; &#8$,"1,+)$12; A6>#,$1+.&),+#9)/ (I1)...41 (I1) A0$=#09,$1+ O"µ-& (I1) P$):µ&4#+ O(+46&, Aµ>),&$+ (I1)...43 PRC Group - Alter vision Page 2 of 232

5 !"#$"8:µ")& 5. H$&1"1#$µ-)& 1#&6$( (I1) C#&6$( ")&%%&1,$1G) <#&1,$1G) (I1) C#&6$( &<: 0/0")"9; <+$1$%9"; 1&$ <#+"%">6"$; - A)"#8:µ")";,:<+- <+$1$%9"; <#"6'"4,-; (I1) F<$*:#<$+$ +9)+$ (I1)...46 O-";,:<+-<+$1$%9"; <#"6'"4,-; (I2)...46 F%%/)$1-; *$"B)G) <+$1$%$G) (I3)...46 C&B/µ"#$)( 1#&6$( (I3)...47.>08#+)/ #",69)& (I3)...47 *+µ2; "B)$12; +$)$12; &#8$,"1,+)$12;...48 C&,/0+#$+<+9/6/,:<+-<+$1$%$G) <#"6'"4,G)...51 F<$%+02 +)+µ(,=) (brand names) 1&$ +$)$1G) 4<:-+),+,2,=)..51 Branding-positioning."%3 +&-6#'$ ($' "'* /'+73+5* $&0#8* '()3$ (brand image) +73'(;* 0'3'(;* 03")"%"$* &'$ "%3 +&-6#'$ $&0#? '()3$ (brand image) +73'(;* 0'3'(;* 03")"%"$* &'$ "'* /'+73+5* $&0#8* '()3$ (brand image) "),0-,0'('2'63,#+.C+D"63 &'$ "'* /'+73+5* $&0#8* ?&),$)"9&...75 A0$=#09,$1+ O"µ-&...78 P$):µ&4#+ O(+46&, Aµ>),&$+...81!"#$"%&'(8* & G$("'(8* +B$#µ0&;* #0+"0'µ$.5$ =.!"#$"%&'(8*,0D "%3 +&-6#'$ ($' "'* /'+73+5* $&0#8* A.1: +%+1%/#=µ-)/; *$&8"9#$6/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; (integrated national wine brand management) &1,$12 A.1.1: Q*#46/ +#0()+4 *$&8"9#$6/;,/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; 89 A.2: H/µ$+4#09& <+$:,/,&; on-brand <"#$"8+µ-)+4 (+<,$1+> 1&$ %"1,$1+>) 1&$ 4%$1+> µ(#1",$)01 (marketing collateral) &1,$12 A.2.1:.,&84+%:0/6/ 4<(#8+),+; 1&$ &)(<,4J/ )-+4 +<,$1+> 1&$ %"1,$1+> <"#$"8+µ-) &1,$12 A.2.2: H/µ$+4#09& /%"1,#+)$12; '$'%$+B21/; <"#$"8+µ-)+4 (content library) &1,$12 A.2.3: A)(<,4J/ 4R/%2; <+$:,/,&; on-brand 4%$1+> µ(#1",$)01 (marketing collateral)...93 A.3: 6,/ 8#26/,+4 *$&*$1,> &1,$12 A.3.1: H/µ$+4#09& <:#,&% 0$&,/) "08G#$& 1&$,$; *$"B)"9; &0+#-;.95.,(*$& */µ$+4#09&;...95 F1*:6"$; (versions),+4 <:#,&% <"#$"8:µ")+,+4 <:#,&%...96 L)=6,+<+9/6/ 1&$ 1&B$-#=6/,+4 <:#,&% =; "<96/µ/; "B)$12; +$)$12; "1<#+6G</6/; 6,+ *$&*91, F4B40#(µµ$6/,/; "%%/)$12; +$)$12; <&#+469&; 6,+ *$&*91, &1,$12 A.3.2: H/µ$+4#09& «&)"J(#,/,=)» (unendorsed) /%"1,#+)$1G) 1&,&6,/µ(,=) 6,$; 8G#";-&0+#-; <#+,"#&$:,/,&; A.4: F<-)*46/ 6,/) &),&0=)$6,$1:,/,&,+4 <#+S:),+; &1,$12 A.4.1: H#(6"$; */µ$+4#09&; 1&$ ")96846/; B"µ"%$=*G) (µ<"%+- +$)$1G) 4<+*+µG) &1,$12 A.4.2: C(B","; "<&00"%µ&,$1-; 0"46,$1-; *+1$µ-; 0$&,:<+-<+$1$%9"; &1,$12 A.4.3: K<+6,2#$J/ */µ$+4#09&; 1#&6$G) µ" '$G6$µ";, +#0&)$1-; 1&$ 4<">B4)"; <#&1,$1-; PRC Group - Alter vision Page 3 of 232

6 !"#$"8:µ")&!$6,+<+9/6/ '$+%+0$1G) 1#&6$G) 1&BG; 1&$ 1#&6$G) (%%=) ")&%%&1,$1G) <#&1,$1G) F#"4)/,$1( <#+0#(µµ&,& 0$&,$; ")&%%&1,$1-; µ"b:*+4; 1&%%$-#0"$&; 1&$ +$)+<+9/6/; C9)/,#& 6,+4; +$)+<+$+>; &1,$12 A.4.4: H/µ$+4#09& premium / exclusive 1#&6$G) µ"9; <#+S+),$12; 1&$)+,+µ9&; 0$& µ"%%+),$12 "J-,&6/ "$,+4#0$1(/ functional 1#&6$( Lifestyle 1#&6$( 1&$ 6461"4&69"; 0$& "$*$1-; <"#$6,(6"$; &1,$12 A.4.5: 5#&'">6"$; 1&$)+,:µ=) +$)$1G) <#+S:),=) A.5: F<$1+$)=)9& 1&$ 64)+82 µ",&j>,=) µ"%g),+4 1%(*+4 (internal marketing) &1,$12 A.5.1:!#:6'&6/ 6" -#"4)"; &0+#(; 1&$ µ"%-,"; 1&,&)&%=, A. M#"4)& Usage & Attitudes,=) F%%2)=) 1&,&)&%=,G) µ",+ 1#& #$,$12 <+$+,$12 -#"4)& -)&),$ A),&0=)$6µ+> 6,$; 3 8G#";-&0+#-; L. F,26$"; -#"4)"; brand tracking 6,$; 8G#";-&0+#-; "J=,"#$1+> &1,$12 A.5.2: H/µ$+4#09& 4<+6,/#$1,$1+> ")/µ"#=,$1+> 4%$1+> &1,$12 A.5.3:!#+0#(µµ&,& F1<&9*"46/; 1&$ F<&00"%µ&,$12; 1&,(#,$6/;,+4 +$)$1+> 1%(* D#0()=6/,&J$*$G) "J+$1"9=6/; (fam trips) &1,$12 A.5.4: A)&'(Bµ$6/ +$)$1G) *$&0=)$6µG) H.!"#$"%&'(8* &'$ "%3 +&-6#'$ $&0#? :!(,&J/ &B-µ$,+4 &),&0=)$6µ+> 1&$ 1&1G) <#&1,$1G) &1,$ : F<$1&$#+<+9/6/ )+µ+b",$1+> 1&$ #4Bµ$6,$1+> <%&$69+4 0$& <"#$+#$6µ: 1&1G) <#&1,$1G) &1,$ : A4,+*-6µ"46/,+4 1%(*+4 6,/) &),$µ",g<$6/ 1&1G) <#&1,$1G) &1,$ : M%"08+; 1&$ µ-,#& &),$µ",g<$6/; 1&1G) <#&1,$1G) 1&$ 6",+<$1: "<9<"* : EB$12 1&$ )+µ$12 «&<+1&B2%=6/»,+4 &)G)4µ+4, µ/,4<+<+$/µ-)+4 1#&6$+> - &<+1&,(6,&6/ +#BG) +$)$1G) &),$%2R"=) &1,$ : F<$1&$#+<+9/6/ )+µ+b",$1+> 1&$ #4Bµ$6,$1+> <%&$69+4 0$& <"#$+#$6µ: "µ<+#9&; &)G)4µ+4, µ/,4<+<+$/µ-)+4 1#&6$+> (*$">#4)6/,/; 5.1.1) &1,$ : A4,+*-6µ"46/,+4 1%(*+4 1&$ 4$+B-,/6/ «F<G)4µ+ "%%/)$1: 1#&69» 1&$ 1%&*$1G) +#0()=) (*$">#4)6/,/; 5.1.2) 122 F<G)4µ+ house wine 1&$ wine-by-the-glass &1,$ : M%"08+; 1&$ µ-,#& &),$µ",g<$6/; 1&1G) <#&1,$1G) 1&$ 6",+<$1: "<9<"*+ (*$">#4)6/,/; 5.1.3) &1,$ : F<$6,/µ+)$12 -#"4)& 0$&,$; &#)/,$1-; "<$<,G6"$; 6,/) 40"9& <+4 ")*-8",&$ )& <#+1&%-6"$ / 1&,&)(%=6/ µ/,4<+<+$/µ-)+4, &)G)4µ+4 1#&6$+> &1,$ : Fµ<-*=6/ +#B2; +$)$12; 1+4%,+>#&; 6,+4; M%%/)"; 1&,&)&%=,-; 1&$,/) +µ+0-)"$& C&µ<()$& 0$&,+,4<+<+$/µ-)+ "<G)4µ+ 1#&69 6,/) F%%(*& L)=6,+<+9/6/ 6>08#+)/; "%%/)$12; +$)$12; 6,+4; M%%/)";,/; H$&6<+#(; : A)&'(Bµ$6/ "%%/)$12; +$)$12; "µ<"$#9&; &1,$ : A)(<,4J/ 6,#&,/0$1G) 64µµ&8$G) (brand alliances) µ" "6,9&6/;, µ)/µ+)9=) 64)"#0&69&; PRC Group - Alter vision Page 4 of 232

7 !"#$"8:µ")& 3&1,$ : F*#&9=6/ &),9%/R/;,/; +$)$12; "µ<"$#9&; =; <+%$,$6,$1+> &0&B+> &1,$ : FJ+#B+%+0$6µ:;,$µ+%+0$&12;,+<+B-,/6/; &1,$ : F1<&9*"46/ 1%(*+4 "6,9&6/; 5&6$12 +$)$12 <&$*"9& 1&$ "1<&9*"46/ 6,/) "µ<+#$12 *$&8"9#$6/,+4 1#&6$+> F1<&9*"46/ 6,/) +#B2 "<$1+$)=)9&,+4 1#&6$+> F4B40#(µµ$6/ "1<&$*"4,$12; >%/;,=) 68+%G),+4#$6,$1G) "<$8"$#26"=) 1&$ 0&6,#+)+µ9&; µ",/) "B)$12 +$)$12 6,#&,/0$ &1,$ :.>6,/µ& <$6,+<+9/6/; 1&$ */µ$+4#09& *$1,>+4 <+$+,$12; ontrade +$)$12; "µ<"$#9&; F4B>)/ 4%+<+9/6/; <#+0#(µµ&,+; <$6,+<+9/6/; AJ$:%+0"; <#=,+'+4%9"; <$6,+<+9/6/; &1,$ :.4)-#0"$"; <#+GB/6/; µ",& "6,$&,:#$& 1&$ J")+*+8"9& *$"B)+>; <"%&,"9&; Experience spaces 6" J")+*+8"9& &1,$ :!&#+469& 6,$; *$"B)"9; <,26"$; &1,$ : H/µ$+4#09& "J"$*$1"4µ-)=) corners / shops-in-shop H$(B"6/ <#+S:),=) µ" F<G)4µ+ F%%/)$1: C#& F)+#826,#=6/ *#(6"=) 0>#= &<: B"µ&,$1-; I.!"#$"%&'(8* &'$ "'* /'+73+5* $&0#8* L.1:!#+6,&69& 1&$ *$&8"9#$6/ "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; 1&$ 3&1,$12 L.1.1: A4,+*-6µ"46/ +$)$1G) "<$8"$#26"=) &1,$12 L.1.2: FB)$12 *$&*$1&69& "<$%+02; 1#&6$G) (",$1",G)) <#"6'"4,G) (!#+&$#",$1() 3&1,$12 L.1.3:.2µ&)6/ <$6,+<+9/6/; 6,/) ",$1-,& L.2: A<:1,/6/ "% ,$; 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69 6,/ *$"B)2 */µ+6$:,/,& 1&$ *$(%+0+, 1&$ 6,/ &),$%2R"=) 6,& 1#96$µ& 1+$)( &1,$12 L.2.1:!&#&,/#/,2#$+ -?/8&)$6µ:; <&#&1+%+>B/6/;, &<:1#$6/; 1&$ 64µµ",+82; 6,/ *$"B)2 */µ+6$:,/,& 1&$ *$(% &1,$12 L.2.2: H/µ$+4#09& "<$1+$)=)9&; >.,0D/$')"%"$ +D7D&#?µµ'.%* ($'.D3"+"$&µ83%* 2+'"0D#&5$* "0D 42?/0D J?.% 1 - A%µ'0D#&5$ =K5$*...146!"#$"%&'(; I.3: L'(0/)µ%.% ($' =K5$* µ+ "$ (#5.'µ$ (0'3? !#+6*$+#$6µ:; 1#96$µ=) 1+$)G) 1&$ "),+<$6µ:; 6,:8=) "$; µ",+4; <&91,";,+4 "µ<+# "$; µ",+4; 1&,&%>,";,/; *$"B)+>; */µ:6$&; #/,+#$12; 0$&,+ 1#& "$; µ",$; "%146,$1-; +µ(*"; 1&,&)&%=,G) ,:8"46/ 6" "<9<"*+ &6,$1+> 1-),# K$+B-,/6/,+4 «O:µ+4,=) 790=)» T. 3&1,$1-; <#+;,+4; <&91,";,+4 "µ<+# &1,$12 L.3.1:!#+6-00$6/ "<$%"0µ-)=) <&$1,G),+4 "µ<+# &1,$12 L.3.2: K<+6,2#$J/ &)(<,4J/; <+$+,$12; <&#+469&; 1&$ 64)"#0"$G) New Wines of Greece promotional corners New Wines of Greece Ambassador Shop &1,$12 L.3.3: F)/µ-#=6/ 1&$ "1<&9*"46/ F1<&9*"46/ 0$& "<&00"%µ&,9"; "%%/)$1G) "6,$&,+#9=),+4 "J=,"#$1+>.162 3&1,$12 L.3.4: F<96/µ/ "B)$12 "1<#+6G</6/ 6" F1B-6"$; F<96/µ+ "B)$1: <"#9<,"# K<+6,2#$J/ H/µ+69=).8-6"=) 6" F1B-6"$; PRC Group - Alter vision Page 5 of 232

8 !"#$"8:µ")& TT. 3&1,$1-; <#+;,+4; 1&,&%>,"; *$"B)+>; #/,+#$12; &1,$12 L.3.5: C&µ<()$";,><+4 «seeding trial» &1,$12 L.3.6: Exclusive 4R/%+> 0"46$0)=69"; T&1,$12 L.3.7: H$+#0()=6/ +#$U:),$&; 0"46$0)=69&;,:<+-<+$1$%9&; <#"6'"4, TTT. 3&1,$1-; <#+;,$; "%146,$1-; +µ(*"; 1&,&)&%=,G) &1,$12 L.3.8: C&µ<()$";,><+4 «seeding trial» 0$& 1&,&)&%=,-; &1,$12 L.3.9: Exclusive *#(6"$; 0$&,+ 10%,=) conn+isseurs 1&,&)&%=,G) &1,$12 L.3.10:.46,/µ&,$12 64µµ",+82 6" *$"B)"9; *$&0=)$6µ+>; 1&$ &J$+%+026"$; 1>#+4; &1,$12 L.3.11:!&#+469& 6"??F *$"B)+>; "µ'-%"$&;...170?4b+<%&69& &1,$12 L.3.12: X#26/ 6>08#+)=),"8)$1G) marketing C&µ<()$"; viral marketing H$+#0()=6/ on-line 0"46$0)=69&; H/µ$+4#09& 6"$#(; audio / video podcast &1,$12 L.3.13: H/µ$+4#09& ),+1$µ&),-# &1,$12 L.3.14: Celebrity endorsement &1,$12 L.3.15: Pop-up space 1&$ <&#+469& 6" 6/µ&),$1( 0"0+):,& H/µ$+4#09& forward calendar "*$&6µ:; 1&$ 1&,&61"42 New Wines of Greece pop up space µ<%/#=µ&,$1+9,#:<+$ <&#+469&; &1,$12 L.3.16: Product placement &1,$12 L.3.17:.,#&,/0$1-; 64µµ&89&; (brand alliances) "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; µ" brands 1>#+4; &1,$12 L.3.18: 3$µ+%+0$&12,+<+B-,/6/ 6,:8+; (price positioning),:<+- <+$1$%$G) <#"6'"4,G) A<&#&9,/,"; 4<+*+µ-; marketing 0$&,$; UG)";,:<+-<+$1$%$G) <#"6'"4,G) J?.+'* 2 & 3: =3?,"DK% & A'+73+5* $&0#8* &-6#'$ $&0#? #0./'0#'.µ)* +D($'#'63 $3?,"DK%* /#$."%#'0";":3.-+"'(? µ+ "0 (#$ !D38#&+'+* µ+ "03 (2?/0 +DF:5$* ($' 0µ0#B'?* =3?,"DK% +K+'/'(+Dµ83:3,#0M)3": !#+S:),& <"#$<+9/6/; 1&$ =3?,"DK% (0#DB$5:3 +µ,+'#'63 +D+K5$* ($' 0µ0#B'?* µ+ C?.% "0 (#$ F<-)*46/ 6,/) -#"4)&...199!D38#&+'+* µ+ "03 (2?/0 +(,$5/+D.%*...201!#+0#(µµ&,& 0$& "<&00"%µ&,9";...201!#+0#(µµ&,& 0$& 1&,&)&%=,-; K<(#8+),"; µ+ "03 (2?/0 2'$3'(;*,62%.%*...204!-+/'$.µ)* merchandising D($'#5+* $3?,"DK%* L20(2%#:µ83% 0'30"0D#'."'(; +µ,+'#5$ !"#$'(%%+) 1&$ &$6B/,$ L")$1-;,+4#$6,$1-; 4<+*+µ-; PRC Group - Alter vision Page 6 of 232

9 !"#$"8:µ")& F<9<"*+ 4</#"6$G) AJ$:%+0& +$)+<+$"9& F>#+; *#&6,/#$+,2,=) H/µ$+4#09& "J"$*$1"4µ-)=) DMCs (destination management companies) =3?/+'K%,#+.C+D" H$&*$1&69& &)(*"$J/; 1&$ <$6,+<+9/6/; <#"6'"4,G) +$)+,+4#$6µ+> F)*"$1,$1( <&#&*"90µ&,& +$)+,+4#$6,$1G) "µ<"$#$g) ,/) F%%(*& A. 3:<+$ F6,$&,:#$&/ Winebars L. D$)+<+$"9&...213!&#&*"90µ&,& +$)+,+4#$6,$1G) "µ<"$#$g) 6" +$)+<+$"9&,+4 "J=,"#$1+> $#$#";µ$"$ $#?#"%µ$ N: I2:..?#' 217 9$#?#"%µ$ IN: O+:#5$ "%*!"#$"%&'(;* 220!"#$"%&'(; C?.+' 4)."0D* (cost leadership)...220!"#$"%&'(; C?.+' A'$B0#0,05%.%* (differentiation) =3?&(% &'$.$B;,#0.$3$"02'.µ) $#?#"%µ$ III: P03"820 1'()3$* (Wine Brand Image Model) Wine performance imagery Wine emotional imagery Wine experience imagery Wine consumer imagery Defining the brand essence of a wine $#?#"%µ$ IV: I2:..020&'(; $3?2D.%,#0"+'3)µ+3%* 030µ$"020&5$* ($' µ+"$&#$b63 ":3 03"0";":3 "%* +73'(;* 0'3'(;* $#-'"+("03'(;* $#?#"%µ$ V: P+28"% due diligence "%*,#0"+'3)µ+3%* 030µ$"020&5$* ":3 03"0";":3 "%* +73'(;* 0'3'(;* $#-'"+("03'(;* PRC Group - Alter vision Page 7 of 232

10 049/03/2010 F$6&0=02 1'.$&:&;.,+ <&#:) <&#&,9B"),&$,& "J2;: 1. 9$#$/0"8$ J?.%* 2:!"#$"%&'(; ( ), <+4 6,#&,/0$12 branding 1&$ marketing 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69 6,/) "08G#$& 1&$,$; *$"B)"9; &0+#-;..401"1#$µ-)&: 3+ :#&µ& 1&$ / &<+6,+%2,+4 "%%/)$1+> 1#&6$+> (<&#&*+,-+ 2.1) E 6,#&,/0$12 branding positioning,/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&;, 1&BG; 1&$,=),:<+-<+$1$%$G) <#"6'"4,G),/; (<&#&*+,-+ 2.2) D 1&B+#$6µ:; 1#96$µ=) +µ(*=) 1&,&)&%=,$1G) 1+$)G)-6,:8=), +µ(*=) "<$##+2; 1&$ 6,#&,/0$12; (<&#&*+,-+ 2.3) D <#+6*$+#$6µ:; "41&$#$G) &)(<,4J/; *#&6,/#$+,2,=) 68",$1( µ",+ 1#&69 (<&#&*+,-+ 2.4) D 1&B+#$6µ:;,=) 6,#&,/0$1G) 6,:8=) (<&#&*+,-+ 2.5) 2. H$.'(? 2+("'(?."0'-+5$ "$D")"%"$* ("µ;µ$,$#$/0"80d 3.1):,& +):µ&,&,/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; 6,/) F%%(*& 1&$,+ "J=,"#$1:,& +):µ&,&,=) +$)$1G) 4<:-+),+,2,=) <#"6'"4,G) 6,+ "J=,"#$1: +$ <#"6'"4,G) 6,+ "J=,"#$1: µ" %&,$)$1+>; 8&#&1,2#"; +$ '&6$1+9 "<$B",$1+9 <#+6*$+#$6µ+9 (descriptors),=),:<+-<+$1$%$g) <#"6'"4,G) 6,+ "J=,"#$1: 3. G$("'(8* +,'(0'3:35$*,,:2;.+:3 ($' /'$30µ;* ($' µ?#(+"'3&( (9$#$/0"80 4.1) 3& <&#&<()= &<+,"%+>),$; <#+,(6"$;,+4.4µ'+>%+4 1&$ µ" '(6/: 3& 64µ<"#(6µ&,&,/; I(6/; 1: H$"#">)/6/ 3$; &<:R"$;,=) +µ(*=) F%%2)=) 1&$ J-)=) "$*$1G),,/; F<$,#+<2;!&#&1+%+>B/6/;, 1&$,=) F),",&%µ-)=) F1<#+6G<=),+4 C%(*+4 :<=; µ-6= "#=,/µ&,+%+09=) 1&$ 64)&),26"=) "#0&69&; 3$; &<:R"$;,+4 64):%+4,=) µ"%g),+4 1%(*+4 :<=; µ-6= <+%4(#$Bµ=) 64)&),26"=) "#0&69&; 6,$; (AB2)&, V"66&%+)91/, O(+46&, O"µ-&,.&),+#9)/, C#2,/). PRC Group - Page 8 of 232

11 W#&µ& & A<+6,+%2 <#$µ$ & =,0."02; > W<=; 1&,-*"$J&),:6+ / &)(%46/,=) 8=#G)-&0+#G) (!&#&*+,-+ 1.4) :6+ 1&$ / A)(%46/ SWOT (!&#&*+,-+ 1.5),,+ "%%/)$1: 1#&69 1&%"9,&$,&,"%"4,&9& 8#:)$& )& &),$µ",=<96"$ +%+-)& "),"$):µ")"; 64)B21"; &),&0=)$6µ+>,,:6+ 6,$; &0+#-;,+4 "J=,"#$1+> :6+ 1&$ 6,/) "08G#$& &0+#(. E 1%$µ(1=6/ &<: µ9& 6"$#( "J"%9J"=), +$ +<+9"; 64)+R9U+),&$ 6" 5 =,+'28*: 1.?",&,#+<2,+4 1#&6$+> <#+S:) µ&u$12; 1&,&)(%=6/; 2. A4J&):µ")/ &),$<&%:,/,& µ",&j> +$)+<&#&0=0G) 8=#G) 3. F96+*+; )-=) +$)+<&#&0=0G) 8=#G) 4.!&01:6µ$& +$1+)+µ$12 1#96/ 5.?"$+)"1,$12 "B)$12 F$1:)&,/; F%%(*&; 1&$ 12 1D($'#5+*: 1. 0$& µ&u$1+<+9/6/ 2. A)(*"$J/,/; 0&6,#+)+µ9&; 6" 6,+$8"9+ */µ$+4#0$12; 1&$ lifestyle 3. F)/µ"#=µ-)+$ 1&,&)&%=,-; 6" &)&U2,/6/ (µ"6/;, "J"$*$1"4µ-)/;, &)"J(#,/,/; 4. A<&9,/6/,=) 1&,&)&%=,G) 0$& <$6,+<+$/µ-)/ <+$:,/,& 5. H$">#4)6/,=) <"#$6,(6"=) 1&,&)(%=6/; 1#&6$+> 6. A<&9,/6/ 0$& '$=6$µ:,/,&, +#0&)$1-; 1&$ 4<">B4)"; <#&1,$1-; <&#&0=02; 7. F4#"9& &)&0)G#$6/,=) "4"#0",$1G) $*$+,2,=),/; %"%+0$6µ-)/; 1&B/µ"#$)2; 1&,&)(%=6/; 1#&6$+> 8. A)(*"$J/,+4 +$)+,+4#$6µ+> 6" *#&6,/#$:,/,& 9. AJ$+<+9/6/,+4 1#&6$+> &<:,+4; 1%(*+4; "4U=9&; 1&$ 10. A>J/6/,/; "<$##+2;,=) "$*$1G),+4 1#&6$+> PRC Group - Page 9 of 232

12 W#&µ& & A<+6,+%2 11. A)(*"$J/,/; 6461"4&69&; 6" &),&0=)$6,$1: <%"+)-1,/µ& 12. A<&9,/6/ 0$& 1&$ "41+%9& 6,/) "<$1+$)=)9& E -%%"$R/ 6,#&,/0$1+> <#+6&)&,+%$6µ+> ") µ-6= &4,+>,+4,&8>,&,& "J"%$66:µ")+4 <"#$'(%%+),+; 1&$ / &*4)&µ9& "*#&9=6/; 6401#$,$1+> <%"+)"1,2µ&,+; -)&),$,+4 A),&0=)$6µ+> 6,-#/6&) &<:,+ "%%/)$1: 1#&69,/ *4)&,:,/,& +46$&6,$12; 1&$ µ&1#+<#:b"6µ/; &)(<,4J/;,=) "J&0=0G)..,/) <#&0µ&,$1:,/,&, / &µ"%/,-& "µ<+#$12 *#&6,/#$:,/,&,+4 +$)$1+> 1%(*+4 "1,:;,=) 64):#=) -<+4 <&#&*+6$&1( "J&),%"9,&$ 14#9=; "),:;,/; +µ+0-)"$&;- 6,&*$&1( 64##$1)GB/1" µ" &<+,-%"6µ&,& 6/µ"#$)( µ/*&µ$)( µ"#9*$& &0+#(; 6,$; 1>#$"; 8G#";-&0+#-;,,/) -%%"$R/ &)&0)=#$6$µ:,/,&;, &1:µ/ 1&$,$; 6,#"'%-; &),$%2R"$;,=) 1&,&)&%=,G) 0$&,/) "%%/)$12 +$)$12 X; "1,+>,+4, / &)(01/ 0$& "B)$1: +$)$1: 6,#&,/0$1: 68"*$&6µ: <%-+) "<$,&1,$1:,"#/ &<: <+,-, <#+1"$µ-)+4 )& 8&µ-)+ "9)&$ / µ-0$6,/ *4)&,2 ")96846/,/; &),&0=)$6,$12; B-6/;,+4 "%%/)$1+> 1#&6$+> 14#9=; 6,$; &0+#-;,+4 "J=,"#$1+>, / +<+9& &<+,"%"9,/ '&6$12 <#+Y<:B"6/ 0$& µ"0$6,+<+9/6/,=) "%%/)$1G) +$)$1G) "<$8"$#26"=), $*$=,$1G) 1&$ 64)",&$#$6,$1G). E "1<:)/6/,+4 6,#&,/0$1+> 68"*9+4 64µ<9<,"$ 8#+)$1( µ",/ B",$ #9&,/; )-&; CDA 0$&,+ 1#&69, / +<+9& &<+,"%"9,/) $*&)$12 "41&$#9& 0$& (µ"6/ &<&$,+>µ")/; +$1+)+µ$12; 6,2#$J/; 0$&,/) 4%+<+9/6/,+4 68"*9+4. D 6,#&,/0$1:; 68"*$&6µ:; branding 1&$ µ(#1",$)01 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69, + +<+9+; "1<+)"9,&$ 62µ"#& µ" *$&*$1&69"; 64µµ",+82; 1&$ 64)&9)"6/;, <&#-8"$,/) &<&#&9,/,/ 64)+%$12 1&,">B4)6/ 6,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+, 1&B+#9U"$ 4R/%+>; 1&$ µ",#26$µ+4; <+6+,$1+>; 1&$ <+$+,$1+>; 6,:8+4;, B-,"$ <#+,"#&$:,/,"; 1&$ 0$&,/) 4%+<+9/62,+4;. F<$<%-+), &<+,"%"9,+ :8/µ& 0$&,/) "<9,"4J/ 64)+82;, *$&8-+),&;,/) &96B/6/,+4 1+$)+> +#(µ&,+; 1&$ "µ<)-+),&;,+4; "<&00"%µ&,9"; 1&$,$; "<$8"$#26"$;,+4 1%(*+4 <#+1"$µ-)+4 )& 646<"$#G6+4),$; *4)(µ"$;,+4; 6,/) 1&,">B4)6/,+4 64%%+0$1+> PRC Group - Page 10 of 232

13 W#&µ& & A<+6,+%2 4$70#'.µ)*!"#$"%&'(;* +,'20&8* D,#:<+; µ",+) +<+9+ &),&0=)9U+),&$ +$ "<$8"$#26"$; &,+µ$1(, 2 &1:µ/ 1&$ -)&; +%:1%/#+; 1%(*+; 64)+%$1(, 1&B+#9U",&$ &<:,$; *4)&,:,/,-;,+4; 1&$,+ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& <+4 &4,-; µ",/) "4#-=; &<+*"1,2 B"=#9&,+4 Michael Porter 1, +$ *4)&,:,/,";,/; "<$8"9#/6/; 2,+4 1%(*+4 "),+<9U+),&$ 6" *>+ <"*9&: 8&µ/%: 1:6,+; <&#&0=02; 1&$ µ+)&*$1( <+$+,$1( 8&#&1,/#$6,$1(,+4 <#+S:),+;. X; "1,+>,+4 +$ *>+ 1>#$"; 6,#&,/0$1-; &),&0=)$6µ+> (corporate competitive strategy) <+4 <#+1><,+4) "9)&$ +$ "J2;:!"#$"%&'(; C?.+' 4)."0D* (cost leadership):!&#&*"90µ&,& "<$8"$#26"=) <+4,/) "<$,48G; "9)&$ +$ <+%4"B)$1-; &%469*"; %$&)$12; discount, <.8. Lidl,,& 1&,&6,2µ&,& Zara 1&$ Tkea, +$ &"#+<+#$1-; ",&$#9"; budget, <.8. Easy Jet, !"#$"%&'(; C?.+' A'$B0#0,05%.%* (,0')"%"$*): E 6,#&,/0$12 &4,2 &1+%+4B"9,&$ &<:,+ 6>)+%+,=) "<$8"$#26"=) 1&$,=) 1%(*=) <+4 <&#-8+4) <#+S:),& 1&$ 4</#"69"; <+%4,"%"9&;, :<=; Louis Vuitton, Porsche , &%%( 1&$ <%2B+; (%%=) <+4 1&$ 1&$)+,+µ9&, :<=; The Body Shop, Google D 1&$ µ&1#+<#:b"6µ+; 6,#&,/0$1:; <#+6&)&,+%$6µ:; 0$& 6401#$,$1+> <%"+)"1,2µ&,+; "9," µ" '(6/,+ 1:6,+; "9," µ" '(6/,/ "9)&$ &<&#&9,/,+; <#+1"$µ-)+4 )& / '$=6$µ:,/,& 1&$ / A4,: 6/µ&9)"$ :,$ 6,+ 6>)+%:,+4; +$ "<$µ-#+4; 6,#&,/0$1-; (brand strategy, marketing strategy 1.&.) 1&$,&1,$1-; <+4 / "<$8"9#/6/ 2 + 1%(*+; 1 7"<,+µ-#"$"; µ",/ B"=#9& 6,#&,/0$12; &),&0=)$6µ+>,+4 M. Porter <&#&,9B"),&$ 6,+!&#(#,/µ& TT PRC Group - Page 11 of 232

14 W#&µ& & A<+6,+%2 )& "4B40#&µµ$6,+>) 1&$ )& 4<+6,/#9J+4) &4,2,/) 6,#&,/0$12 1&,">B4)6/, ")$68>+),&;,+ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& vis-a-vis A),&0=)$6,G).." <"#$<,G6"$; <+4 + 6,#&,/0$1:; <#+6&)&,+%$6µ:; µ9&; "<$8"9#/6/; 2 "):; 1%(*+4 *") "9)&$ J"1(B&#+; 1&$ &1+%+4B"9,&$ µ9& µ-6/ +*:;,,+ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& &<+*4)&µG)",&$, / 6,"#"9,&$ 4<"#&J9&; 1&$ *") 09)",&$ &),$%/<,2 &<:,+4; 1&,&)&%=,-; =; 1&$ &J$:%+0/. X; &<+,-%"6µ&, / "<$8"9#/6/ 2 + 1%(*+; 8&µ/%-; "<$*:6"$; 1&$ 6,&*$&1( &),$µ",=<9u+4) <#:'%/µ& "<$'9=6/;. E <#G,/ 1>#$& 6,#&,/0$12 "<+µ-)=; 0$&,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+ "9)&$ )& *$&1#9)"$ 6" <+$& <"#$+82 "*#(U",&$,+ 1>#$+ &),&0=)$6,$1:,+4 <%"+)-1,/µ& 1&$ )& &)&%('"$ :%"; "1"9)";,$; <#=,+'+4%9"; <+4 B&,+ 1&$ B&,+ &)&<,>J+4) µ"%%+),$1(. PRC Group - Page 12 of 232

15 W#&µ& & A<+6,+%2!"#$"%&'(; A'$B0#0,05%.%*: % µ)3% C'6.'µ% +,'20&; &'$ "0 +22%3'() (#$.5?" '(6/,& 64µ<"#(6µ&,&,/; &)(%46/; SWOT <+4 "1<+)2B/1" 6,+ <%&96$+,+4 -#0+4 (!&#&*+,-+ 1.5) <#+1><,+4),& "J2;: P% +B'(")* 0 =3"$&:3'.µ)* C?.+' ()."0D* D$ 64)B21"; +$)+<&#&0=02; 1&$ + 1&,&1"#µ&,$6µ:;,+4 1%(*+4 6,/) F%%(*& 64)"<(0+),&$ 4R/%: 1:6,+; &)( %9,#+ <&#&0:µ")+4 +9) #$,$1( µ" "1"9)+ <+4 $68>"$ 0$& (%%"; 8G#";,,:6+ "1"9)";,+4 O-+4 C:6µ+4, :6+ 1&$ "4#=<&S1-; "),:;,/; F.F "0+):; &4,: <"#$+#9U"$,/ *4)&,:,/,& <&#&0=02; +$)$1G) <#+S:),=) 8&µ/%2;,$µ2; 0$& 6401"1#$µ-)+ "<9<"*+ <+$:,/,&; 6" 68-6/ µ" &),96,+$8& &),&0=)$6,$1(, 1&$ =; "1,+>,+4 1&B$6,(,+) A),&0=)$6µ: '(6"$ 1:6,+4; µ/ 6,#&,/0$12 0$&,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+,,:6+ 62µ"#& :6+ 1&$ µ"%%+),$1(. =3?&(% +,83/D.%*."% /'$B0#0,05%.% 3+ 6/µ&),$1: <+$+,$1: (%µ& <+4 64),"%-6,/1",&,"%"4,&9& 8#:)$& &<:,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+ <#+S:),& <+4, :<=; H$"#">)/6/;, 6" &#1",-; <"#$<,G6"$; J"<"#)+>),$; <#+6*+19";,+4 1&,&)&%=,2 6,$; *$"B)"9; &0+#-;. F),+>,+$;, :<=; &<+*"98B/1",,+ 0"0+):; &4,: &<: µ:)+,+4 *") &#1"9 0$& )& &)&01&9& 4<"#&J9& 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69 &<-)&),$ 6,+) A),&0=)$6µ:. A4,: 14#9=; 6,/) -%%"$R/ 6,#&,/0$1+> 68"*$&6µ+>, &%%( 1&$,$; 6+'&#-; 1%&*$1-; &*4)&µ9"; :<=; / 4<+'&Bµ$6µ-)/ "08G#$& +$)$12 "µ<"$#9&, +$ "J&0=0-; µ"0(%=) :01=) :8$ 6>08#+)=) "%%/)$1G) 1#&6$G) (<+4 "),+>,+$; *$&,9B"),&$ 6",$µ-; &),$%/<,-; =; &1#$'-; 6" 68-6/ µ",+) A),&0=)$6µ:), / -%%"$R/ 646,/µ(,=) "% &$ <$6,+<+9/6/; <+$:,/,&; 1.&.!#+1"$µ-)+4 )& / µ"%%+),$12 '$=6$µ:,/,&,/; "%%/)$12; +$)$12; 1&$ / *$(#B#=6/ 1:6,+4; +$)+<&#&0=02; *") "<$,#-<"$ 6/µ&),$1-; µ"$g6"$;,$µg), + 1%(*+; µ-6=,+4 6,#&,/0$1+> 68"*9+4, )& "1µ",&%%"4,"9,$; *4)&,:,/,"; <+4 *$&B-,"$ 6,+ <"*9+,/; &4,2,/) 1&,">B4)6/ "9)&$ &)&01&9+ )& "<")*>6"$,+ 6>)+%+,=) *$&B-6$µ=) <:#=),+4 (+$1+)+µ$1G), &)B#G<$)=) 1.&.) <#+1"$µ-)+4 )& µ+)&*$1(, 4R/%2; <+$:,/,&; +$)$1( <#+S:),& <+4 )& &<&),+>) 6,$; 6>08#+)"; 1&,&)&%=,$1-; &)(01"; 1&$ )& &J$+%+0+>),&$ =; 1&$ 1&%>,"#&,=) &),&0=)$6,$1G). 2 5(6"$ </0G),+4 1%(*+4, /,$µ2,/; <#G,/; >%/; <&#&0=02; 0$&,/) <&#&0=02 1#&6$+> 6,/) F%%(*& "9)&$ &<:,$; 8&µ/%:,"#"; 6,/) F.F.!&#:%& &4,(,,& +$1+)+µ$1( &<:,+ 8&µ/%: 1:6,+;,/; <#G,/; >%/; )& "9)&$ &#1",( 0$& )& 6,+,"%$1: <#+S:) <+4 )& 1#9)+),&$ =; «8&µ/%-;» &<:,+) 1&,&)&%=,2. PRC Group - Page 13 of 232

16 W#&µ& & A<+6,+%2 3& <"*9& 6,& +<+9& / "%%/)$12 +$)$12 *$&B-,"$ 2 "9)&$ 61:<$µ+ )& &)&<,>J"$ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& "9)&$: 1. =D7+3"'()"%"$ #$,$1: <%"+)-1,/µ&,=) "%%/)$1G) 1#&6$G) "*#(U",&$ 62µ"#& 6,/) µ+)&*$1:,/,(,+4;, =; &<+,-%"6µ&,+4 64)*4&6µ+>,=) $*$&9,"#=) "%%/)$1G) terroir (+#"$)+9 / )/6$=,$1+9 &µ<"%g)";, &#8&9+$ &µ<"%g)";) 1&$,=) µ+)&*$1g) 6,+) 1:6µ+, <+$+,$1( &J$:%+0=) 0/0")G) <+$1$%$G). E "%%/)$12 +$)$12 )& "<")*>6"$ 6" &4,:,+ <"*9+ &)&*"$1)>+),(;,+ 1&$ */µ$+4#0g),&; <"#&$,-#= AJ9& 0$&,/) "%%/)$12 <#+-%"46/.." 68",$12 "):,/,& 6,/ 64)-8"$& (.,#&,/0$12 A.1: F<-)*46/ 6,/) &),&0=)$6,$1:,/,&,+4 <#+S:),+;, I(6/!#+",+$µ&69&;) <&#&,9B"),&$ &)&%4,$1(,&1,$1-; <+4 &<+61+<+>) 6,/ µ"%%+),$12 &4B"),$1:,/,&;,=) "%%/)$1G) +$)$1G) <#+S:),=). 2. 4$'30"0µ5$ 3+ 6/µ&),$1: 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& <+4 / "%%/)$12 +$)$12 6,+),+µ-&,/; A4B"),$1:,/,&; B& <#-<"$ )& "µ<%+4,$6b"9 µ" 1&$ µ-6= <#+S+),$12; 1&$)+,+µ9&;. D "%%/)$1:; +$)$1:; 1%(*+; )& "<")*>6"$ 6,/) &)(<,4J/ )-=) +$)$1G) <#+S:),=) <+4 &<&),+>) 6,$; &)(01";,=) 6>08#+)=) 1&,&)&%=,G) 0$&: PRC Group - Page 14 of 232

17 W#&µ& & A<+6,+%2 H'6.'µ+*, 0#&$3'(8* ($' <.8. '$+%+0$1( 1#&6$(, «natural wines», ")&%%&1,$1-; <#+;,+ <"#$'(%%+), 1#&6$( µ/*")$1+> 98)+4; CO 2 1,%. Q+'"0D#&'(? (functional),#0m)3"$ µ+ 7+"'(8* +,'/#?.+'*."%3 D&+5$, <.8. low- 2 no-alcohol 1#&6$(, 1#&6$( µ" &4J/µ-)/ <"#$"1,$1:,/,& 6" &),$+J"$*=,$1-; +469"; 1,%. Premiumization ($',02D"82+'$, <.8. 1#&6$( 6" <"#$+#$6µ-)+ "9," &<: "J&$#",$1( 6<()$"; <+$1$%9";, "9," µ" $*$&9,"#+4;,#:<+4; <&#&0=02;, "9," µ" 6461"4&69"; */µ$+4#0/µ-)"; &<: "<G)4µ+4; designer s, 1#&6$( µ" flying winemakers 2 *$(6/µ=) <#+6=<$1+,2,=) (celebrity branded) 1,%. 1D(025$."% -#;.% (convenience), <.8. ">8#/6,"; 6461"4&69"; 1&,(%%/%"; 0$& ">1+%/ 1&$ 0$& 1&,&)(%=6/ 1&,(,/ *$(#1"$& *#&6,/#$+,2,=) 6,+ ><&$B#+, ">8#/6,& 1%"$69µ&,& stelvin 1,%.." 68",$12 "):,/,& 6,/ 64)-8"$& (.,#&,/0$12 A.1: F<-)*46/ 6,/) &),&0=)$6,$1:,/,&,+4 <#+S:),+;, I(6/!#+",+$µ&69&;) <&#&,9B"),&$ &)&%4,$1(,&1,$1-; <+4 &<+61+<+>) 6,/) &)(<,4J/ <#+S+),$12; 1&$)+,+µ9&;. 3. L'30"0D#'.µ)* 7:0= 1&$,/; F%%(*&; =; <#++#$6µ+>, "9)&$ 61:<$µ+ + "%%/)$1:; +$)$1:; 1%(*+; )& "<")*>6"$ 6,/) &)(<,4J/ 6401#$,$1+> <%"+)"1,2µ&,+; 1&$ 6,+),+µ-&,+4 +$)+,+4#$6µ+>.." &4,2,/) 1&,">B4)6/ "9)&$ &<&#&9,/,/ / */µ$+4#09& $*$&9,"#=), 4R/%2; <+$:,/,&;, +%+1%/#=µ-)=) +$)$1G) "µ<"$#$g) 6,$; 1>#$";,+4#$6,$1-; 1&$ +$)+<&#&0=0$1-; <"#$+8-;. D$ "µ<"$#9"; &4,-; B& <&#-8+),&$ 6" 64)"#0&69& µ" 6/µ&),$1+>; <&91,";,+4 1%(*+4 "6,9&6/; 1&$ µ<+#+>) )& 1&%><,+4) ">#+; *#&6,/#$+,2,=), <#+S:),=) 1&$ 4</#"6$G) <+4 (<,+),&$,/; 0&6,#+)+µ9&; (<.8. degustation wine list µ" "%%/)$1( 1#&6$( 6" premium "6,$&,:#$&),,/; "4"J9&; 1&$ (*/µ$+4#09& %"$,+4#0$1G) <#+S:),=) 1&%%4),$1G), 4</#"6$G) "4"J9&;),,/; "1<&9*"46/; (µ+46"9+ +9)+4, 6"µ$)(#$& / 0"46$0)=69"; 1.&.)." 68",$12 "):,/,& 6,/ 64)-8"$& (.,#&,/0$12 5.3: A)&'(Bµ$6/ "%%/)$12; +$)$12; "µ<"$#9&;, I(6/!#+",+$µ&69&;, 1&BG; 1&$ 6,/) F):,/,& «F41&$#9"; &)(<,4J/; +$)+,+4#$6µ+>») <&#&,9B"),&$ &)&%4,$1( 6,#&,/0$1-; 0$&,/) &)(<,4J/ +%+1%/#=µ-)=) +$)+,+4#$6,$1G) "µ<"$#$g). PRC Group - Page 15 of 232

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Fachkonferenz fur alternativen Tourismus Συνέδριο για τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 08 Mai/Μαΐου 2015

Fachkonferenz fur alternativen Tourismus Συνέδριο για τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 08 Mai/Μαΐου 2015 Fachkonferenz fur alternativen Tourismus Συνέδριο για τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 08 Mai/Μαΐου 2015 Neue Kooperationen auf Bildung und Business-Niveau "Νέες Συνεργασίες σε Εκπαιδευτικό και Επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

750 ml - 12,5% vol ΒΑΡΔΕΑ VARDEA LEFKAS EARTH ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

750 ml - 12,5% vol ΒΑΡΔΕΑ VARDEA LEFKAS EARTH ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ LEFKAS EARTH ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION LEFKADA DRY WHITE WINE ΒΑΡΔΕΑ VARDEA Στα όρια των κοινοτήτων Αθανίου, Αγ. Πέτρου και Σύβρου στη

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία PROJECT 04: Cult Mix Athens [Meet the people, Mix the cultures] [Αλιμπέρτη Μαρία Δημάκη Μαριάντζελα Κώνστας Ευάγγελος Νταλαμπίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ.

Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Κρασιού Challenge International du Vin, 8-9 Απριλίου, Μπορντώ. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 364/1242 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Πως η Συνεργασία Δηµόσιου & Ιδιωτικού Τοµέα συµβάλλει στην ανάπτυξη του τουριστικού προορισµού. athens

Πως η Συνεργασία Δηµόσιου & Ιδιωτικού Τοµέα συµβάλλει στην ανάπτυξη του τουριστικού προορισµού. athens Πως η Συνεργασία Δηµόσιου & Ιδιωτικού Τοµέα συµβάλλει στην ανάπτυξη του τουριστικού προορισµού athens 2013-2016 2016-2019 Μεγιστοποίηση Αποτελεσµατικότητας Συνεργασία Η πρακτική συνεργασία ηµόσιου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: SOCIAL MEDIA FACEBOOK & TWITTER, ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;

Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: SOCIAL MEDIA FACEBOOK & TWITTER, ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ; Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: SOCIAL MEDIA FACEBOOK & TWITTER, ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ; ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος Σ. Μακρίδης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ Κτιστάκη Στυλιανή-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation CHRISTMAS 2015 20/12-01/01 Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Φέτος τα Χριστούγεννα σας κακομαθαίνουμε με έναν μπουφέ όνειρο γεμάτο σοκολάτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα του ελληνικού κρασιού. Εγχώρια αγορά

Η Εικόνα του ελληνικού κρασιού. Εγχώρια αγορά Η Εικόνα του ελληνικού κρασιού Εγχώρια αγορά 1 Εικόνα του ελληνικού κρασιού στην ελληνική αγορά Στοιχεία εικόνας Η Εικόνα του ελληνικού κρασιού σήμερα: εγχώρια Εικόνα 2 Εικόνα του ελληνικού κρασιού στην

Διαβάστε περισσότερα

30/4 1/5. Αναστάσιμο Δείπνο με εορταστικό μενού το βράδυ του Μ. Σαββάτου. 60 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών

30/4 1/5. Αναστάσιμο Δείπνο με εορταστικό μενού το βράδυ του Μ. Σαββάτου. 60 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών www.divanis.com 60 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 60 per person 30 for children up to 12 years old 70 ανά άτομο 35 για παιδιά έως 12 ετών with traditional 70 per person 35 for children up to 12 years

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιταλία όπως μας την αφηγείται η θάλασσα. www.signamaris.it

Η Ιταλία όπως μας την αφηγείται η θάλασσα. www.signamaris.it Η Ιταλία όπως μας την αφηγείται η θάλασσα www.signamaris.it ΤΟ SIGNA MARIS ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ POIN ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προωθεί την μοναδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση ιστοριών που βασίζονται στην εμπειρία που προσφέρει ο κάθε προορισμός σε συνδυασμό με τους θεματικούς άξονες

Προώθηση ιστοριών που βασίζονται στην εμπειρία που προσφέρει ο κάθε προορισμός σε συνδυασμό με τους θεματικούς άξονες 12 ο Συνέδριο ΣΕΤΕ: Τουρισμός & Ανάπτυξη Οκτώβριος 2013 Hard Facts Προώθηση ιστοριών που βασίζονται στην εμπειρία που προσφέρει ο κάθε προορισμός σε συνδυασμό με τους θεματικούς άξονες ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE FLAVORED PA R T N E R O F T H E P R O F E S S I O N A L C O M PA N Y P R O F I L E KORAKAKIS MUST was founded in 1996 by George N. Korakakis. Our company operates in the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Π. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE. heavy relax equipment

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE.  heavy relax equipment brand & design by 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE all weather Ποια είναι τα οφέλη σας με DAZsit; Έχετε ένα μέσο διαφήμισης με ατομικό branding και υψηλό αποτέλεσμα συμπάθειας. Είτε αποκλειστικό για τη δική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης πλατφόρμας DESIGNLOBBY To DESIGNLOBBY είναι μια πλατφόρμα αντιπροσώπευσης δημιουργών απο διάφορες ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΝΤΕΡΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ. The Paderis Family makes only. ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΜΕΡΑΚΛΗΔΙΚα

ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΝΤΕΡΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ. The Paderis Family makes only. ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΜΕΡΑΚΛΗΔΙΚα traditional ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΜΕΡΑΚΛΗΔΙΚα The savory COUNTRY STYLE SAUSAGES ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΝΤΕΡΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ. Προϊόντα που ξεχωρίζουν κι έχουν το άρωμα του εκλεκτού,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Διεθνής Διάκριση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κάθε μπουκιά και μια γλυκιά ανάμηση

Νέα Διεθνής Διάκριση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κάθε μπουκιά και μια γλυκιά ανάμηση Νέα Διεθνής Διάκριση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κάθε μπουκιά και μια γλυκιά ανάμηση Karditsa s Style Sausages By Paderis Bros Co. Superior taste award 2015 with 1 Golden Star Κάθε μπουκιά και μια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΛΑΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ο ρόλος του Βιβλιοθηκάριου κατά την περίοδο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Fun island resort 3 Star

Fun island resort 3 Star Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches offer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere!

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007 23 η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 1-4 Νοεμβρίου 2007 Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 23 nd International Tourism Exhibition 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

ANEMOS white Regional white dry wine of Peloponnese Grape Varieties: Roditis & Moschofilero

ANEMOS white Regional white dry wine of Peloponnese Grape Varieties: Roditis & Moschofilero PALIVOU ESTATE...an old farm and many vines surrounding it tell a story of a long tradition that no one in the family can remember, when the first vine was planted and above all this, the area of Ancient

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

/ Economic Line / Σελίδα Page

/ Economic Line / Σελίδα Page Η εταιρία Ν. Ζουμπούλης VIOBRASS δραστηριοποιείται από το 1972 στον σχεδιασμό και κατασκευή ειδών κιγκαλερίας. Παράγει κουρτνόβεργες, πόμολα επίπλων, χερούλια θυρών και εξωθύρων, κρεμάστρες και καλόγερους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

λευκα κρασια / white wines

λευκα κρασια / white wines wine list λευκα κρασια / white wines ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ SAUVIGNON BLANC 750 ml ANTONOPOULOS SAUVIGNON BLANC 750 ml Variety: Sauvignon ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΕΙΝΙΑ ANTONOPOULOS ΜΑΝΤΙΝΙΑ Variety: Moschofilero Accompanies:

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics Contents 1. Markov set-chain 2. Model of bonus-malus system 3. Example 4. Conclusions

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα επιτύχουμε στην Αφρικανική Αγορά Πληροφορικής. Ανδρεας Διαμαντέας Banking and Finance, Director 10/11/2014

Πως θα επιτύχουμε στην Αφρικανική Αγορά Πληροφορικής. Ανδρεας Διαμαντέας Banking and Finance, Director 10/11/2014 Πως θα επιτύχουμε στην Αφρικανική Αγορά Πληροφορικής Ανδρεας Διαμαντέας Banking and Finance, Director 10/11/2014 IDENTITY 01. ABOUT INTRASOFT INTERNATIONAL A leading European IT Solutions & Services company.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

DOUBLE X-NIGHT DOUBLE X-NIGHT

DOUBLE X-NIGHT DOUBLE X-NIGHT Νίκης 44, 105 58 Αθήνα Tηλ: 210 3238726, Φαξ: 210 3239362 www.dorkas.gr info@dorkas.gr Maldives 5 νύχτες 8 ηµέρες // όλες οι τιµές είναι κατ άτοµο PARADISE ISLAND Superior Beach Bungalow 01/11-27/12 HB/BB*

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ A ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΣΟΥΡΙΛΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ, Α.Μ. 31621 ΤΡΙΜΜΗ ΑΝΝΑ, Α.Μ. 30606 Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών

Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών Παράγοντες Επιτυχίας και Αποτυχίας Στρατηγικής Αλλαγής Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 η Συνάντηση Σκοπός της διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα