ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α."

Transcript

1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε εηήζηα βάζε Πεξηζψξην ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο EBITDA έηνπο απμεκέλν θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ζην 35,4% Πξνζαξκνζκέλα θαζαξά θέξδε ζηα 364 εθαη. ην δσδεθάκελν ηνπ, απμεκέλα θαηά 16% Αληνρή ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή θαη θηλεηή πλερηδφκελεο δξάζεηο κείσζεο θφζηνπο - Κείσζε θφζηνπο νκίινπ ζε εηήζηα βάζε θαηά πεξίπνπ 600 εθαη. ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα Δπηηπρήο αλάπηπμε ηνπ πνιπεπίπεδνπ ζρεδίνπ αλαρξεκαηνδφηεζεο Αζήλα 28 Φεβξνπαξίνπ 2013 Ο ΟΣΔ αλαθνηλψλεη ζήκεξα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην Γ ηξίκελν θαη έηνο ηνπ, κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Αλαιπηηθά, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: (Δθαη. ) Θχθινο Δξγαζηψλ 1.132, ,1-9,1% 4.680, ,3-7,1% EBITDA 269,6 408,3-34,0% 1.533, ,8-7,8% Πεξηζψξην EBITDA % 23,8% 32,8% -9,0κνλ 32,8% 33,0% -0,2κνλ Πξνζαξκνζκέλν* EBITDA 392,6 423,5-7,3% 1.656, ,8-4,3% Πεξηζψξην EBITDA % 34,7% 34,0% +0,7κνλ 35,4% 34,4% +1κνλ Θαζαξά Θέξδε/(Εεκηέο) (43,7) (77,1) -43,3% 476,4 119,7 x4,0 Πξνζαξκνζκέλα Θαζαξά Θέξδε** 54,7 71,9-23,9% 363,5 312,9 +16,2% Βαζηθά Θέξδε/(Εεκηέο) αλά κεηνρή ( ) (0,0892) (0,1573) -43,3% 0,9719 0,2442 x4,0 Πξνζαξκνζκέλεο Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο*** 462,9 413,2 +12,0% 1.313, ,1-0,7% Πξνζαξκνζκέλεο Δπελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία*** 168,9 159,4 +6,0% 494,2 618,2-20,1% Πξνζαξκνζκέλεο Διεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο*** 294,0 253,8 +15,8% 819,1 703,9 +16,4% * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο απνρψξεζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ** Δμαηξνπκέλσλ ησλ θαζαξψλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ χςνπο 211,3 εθαη. απφ ηελ πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΣΔ ζηελ Telekom Serbia ην δσδεθάκελν ηνπ, ηεο επίδξαζεο ησλ πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο απνρψξεζεο κεηά θφξσλ ( 98,4 εθαη. ην Γ ειίδα 1 απφ 14

2 ηξίκελν ηνπ θαη ην δσδεθάκελν ηνπ, 56,4 εθαη. θαη 12,2 εθαη. αληίζηνηρα ην δσδεθάκελν ηνπ 2011 θαη ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011) θαη ησλ κεηά θφξσλ απνκεηψζεσλ χςνπο 136,8 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011 θαη ην δσδεθάκελν ηνπ 2011 *** Δμαηξνπκέλσλ ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ γηα πξνγξάκκαηα εζεινχζηαο απνρψξεζεο θαη/ή επελδχζεηο ζε άδεηεο θάζκαηνο ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ηξηκήλνπ θαη έηνπο, ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΟΣΔ, θ. Mηράιεο Σζακάδ, ζεκείσζε ηα εμήο: «ε αγνξέο εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθέο, πεηχρακε φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ είρακε ζέζεη, λσξίηεξα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ καο. Γηαηεξήζακε πγηείο ηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο καο, παξά ηα ρακειφηεξα έζνδα, πξνρσξήζακε ζηελ πψιεζε κε βαζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κέζσ ελφο δπλακηθνχ ζρεδίνπ αλαρξεκαηνδφηεζεο, απφ ην θαινθαίξη κέρξη ζήκεξα, εληζρχζακε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά καο θαη επεθηείλακε ηνλ νξίδνληα απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηζκνχ καο. Κεηψζακε, κε επίδξαζε ζε βάζνο ρξφλνπ, ηελ θνζηνινγηθή βάζε ηνπ ΟΣΔ, θπξίσο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο, ην νπνίν έγηλε απνδεθηφ απφ πεξηζζφηεξνπο απφ εξγαδφκελνπο ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Βξηζθφκαζηε θνληά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Οκίινπ». Ο θ. Σζακάδ πξφζζεζε: «Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ ηνπ νίθνπ καο είλαη ζεκαληηθή, αιιά φρη αξθεηή. Σν κέιινλ καο βαζίδεηαη θαη ζηελ ηθαλφηεηά καο λα θαηλνηνκνχκε θαη λα επελδχνπκε. Ζ κεγάιε αχμεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ηειεφξαζεο, ε αλάθακςε ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθφηεηαο θαη ε εθηεηακέλε 4G θάιπςε θαηαδεηθλχνπλ ηελ έκθαζε πνπ δίλνπκε ζε επίπεδν θαηλνηνκίαο θαη επελδχζεσλ. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζα ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηά καο, ζθνπεχνπκε λα ζπλερίζνπκε λα είκαζηε αλάκεζα ζηνπο κεγαιχηεξνπο επελδπηέο ππνδνκψλ ζηελ Διιάδα θαη ηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Σν 2013, ζηηο ήδε δχζθνιεο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε, αλακέλνπκε φηη ν αληαγσληζκφο ζα εληαζεί. Ζ απνθαζηζηηθφηεηά καο λα δηαηεξήζνπκε ηε ζέζε καο, λα θξαηήζνπκε ςειά ηελ θεξδνθνξία καο θαη λα εληζρχζνπκε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή καο δνκή, ζα παξακείλεη ακείσηε». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΙΧΝ ΟΜΙΛΟΤ (Δθαη, ) ηαζεξή Σειεθσλία, Διιάδα 416,9 477,3-12,7% 1.704, ,2-10,9% ηαζεξή Σειεθσλία, Ρνπκαλία 149,6 162,6-8,0% 619,6 655,1-5,4% Θηλεηή Σειεθσλία, Διιάδα 353,1 399,7-11,7% 1.505, ,4-7,6% Θηλεηή Σειεθσλία, Γηεζλψο 226,7 253,7-10,6% 924,8 969,6-4,6% Ινηπά 110,3 101,6 +8,6% 462,1 464,8-0,6% Δλδννκηιηθέο απαινηθέο (124,4) (148,8) -16,4% (536,1) (593,7) -9,7% ΤΝΟΛΟ 1.132, ,1-9,1% 4.680, ,3-7,1% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) θαζαξά (0,1) 4,0-13,7 10,4 +31,7% Σν Γ ηξίκελν ηνπ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ κεηψζεθαλ θαηά 9,1%, ζεκεηψλνληαο κία κηθξή βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν (Γ ηξίκελν : -10,2%). Αλ θαη ην δχζθνιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα ζπλέρηζε λα επηβαξχλεη ηελ απφδνζε ηνπ ΟΣΔ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ νθείιεηαη ζηηο κεηψζεηο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θηλεηήο, νη νπνίεο επέδξαζαλ ειίδα 2 απφ 14

3 ζεκαληηθά ζηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ηεο ζηαζεξήο φζν θαη ηεο θηλεηήο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. ηελ θηλεηή, πεξηζζφηεξν απφ 60% ηεο πζηέξεζεο ησλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011 νθείιεηαη ζηηο κεηψζεηο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θηλεηήο. ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο, ε ζπλερηδφκελε δπλακηθή απνδνρή ησλ αληαγσληζηηθφηεξσλ πξνζθνξψλ double-play, ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε μεθίλεζε ηνλ πξνεγνχκελν Κάην, νδήγεζαλ ζε βειηησκέλα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ην Γ ηξίκελν ηνπ. Παξά ηηο επνρηαθέο επηζεηηθέο αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο, ν ΟΣΔ θαηάθεξε λα ζπγθξαηήζεη ηελ απψιεηα γξακκψλ θαη πέηπρε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ADSL θαη ηειεφξαζεο. Ζ λέα πξνζθνξά VDSL, ε νπνία δηαηέζεθε εκπνξηθά ην Λνέκβξην θαη ελίζρπζε ηηο ηαρχηεηεο internet έσο θαη 50 Mbps, πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξνπο απφ ζπλδξνκεηέο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Ρνπκαλίαο ηα έζνδα κεηψζεθαλ θαηά 8,0% ην Γ ηξίκελν ηνπ, νδεγψληαο ζε εηήζηα κείσζε κφιηο 5,4% θαη ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (δσδεθάκελν 2011: -8,6%). Ζ επηβξάδπλζε ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ αληαλαθιά, ζε κεγάιν βαζκφ, ηε βειηίσζε ζηα έζνδα ιηαληθήο, ηα νπνία κεηψζεθαλ θαηά κφλν 3,0% (δσδεθάκελν 2011: -10,1%), ελψ ηα έζνδα ρνλδξηθήο κεηψζεθαλ θαηά 11,2%, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. ηελ Διιάδα, εθηφο ηνπ δχζθνινπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, ε κείσζε ησλ εζφδσλ ηεο Cosmote θαηά ην ηξίκελν νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ππεξβνιηθέο κεηψζεηο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θηλεηήο. Αλαθνξηθά κε ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη κεηψζεηο ησλ εζφδσλ ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία ην Γ ηξίκελν ηνπ νθείινληαη ζηηο κεγάιεο κεηψζεηο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. ηελ Αιβαλία, ηα έζνδα παξέκεηλαλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα ζην ηξίκελν, νδεγψληαο ζε κείσζε κφιηο 5,9% ζε εηήζηα βάζε, κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (δσδεθάκελν 2011: -21,1%). Σα ζπλνιηθά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ, ησλ απνκεηψζεσλ θαη ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνγξάκκαηα νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο, δηακνξθψζεθαλ ζε 739,5 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ, ζε ζρέζε κε 826,6 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, κεησκέλα θαηά 10,5%. Απηή ε ζεκαληηθή κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηα κέηξα κείσζεο θφζηνπο πνπ έιαβε ν ΟΣΔ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζπλνιηθά κεηψζεθαλ θαηά 9,9% ζε ζχγθξηζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011 ζε επίπεδν Οκίινπ θαη 19,6% ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο. Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΟΣΔ ζηελ ΔΓΔΘΣ, ε νπνία απνζβέζηεθε πιήξσο ζην ηέινο ηνπ 2011, νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ κεηψζεθαλ θαηά 6,5% ζε επίπεδν Οκίινπ θαη 14,4% ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο ην Γ ηξίκελν. Έρνληαο θαηαθέξεη γηα κηα αθφκα θνξά λα κεηψζεη δξαζηηθά ηα θφζηε, ν Όκηινο πέηπρε πεξηζψξην πξνζαξκνζκέλεο θεξδνθνξίαο EBITDA ηεο ηάμεσο ηνπ 34,7% ην Γ ηξίκελν ηνπ, απμεκέλν ζε ζχγθξηζε κε ην 34,0% ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ. ην ηξίκελν, ν ΟΣΔ δηεμήγαγε επηηπρψο Πξφγξακκα Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ απνρψξεζαλ εξγαδφκελνη απφ ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο εληφο ηνπ. Δθηηκάηαη φηη ε θαζαξή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θφζηνπο πνπ πξνήιζε απφ ην Πξφγξακκα ζα αλέιζεη ζε πεξίπνπ 80 εθαη., εληζρχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ΟΣΔ θαη πξνσζψληαο ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο νδήγεζε ζε έθηαθηα έμνδα χςνπο 123 εθαη. ζην Γ ηξίκελν ηνπ. Ωο απνηέιεζκα, ν Όκηινο θαηέγξαςε θαζαξή απψιεηα χςνπο 43,7 εθαη. ζην ηξίκελν. Δμαηξνπκέλσλ ησλ έθηαθησλ εμφδσλ (Πξνγξάκκαηα Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο, απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο RomTelecom ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011), ηα πξνζαξκνζκέλα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε 54,7 εθαη. ην ηξίκελν, ζε ζχγθξηζε κε ηα 71,9 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ ην έηνο, ηα πξνζαξκνζκέλα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ απμήζεθαλ θαηά 16,2% ζηα 363,5 εθαη. απφ 312,9 εθαη. ην δσδεθάκελν ηνπ ειίδα 3 απφ 14

4 Οη επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ην Γ ηξίκελν ηνπ αλήιζαλ ζε 228,0 εθαη., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθξνψλ ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο θάζκαηνο ζηελ θηλεηή χςνπο 51,9 εθαη. ζηε Ρνπκαλία θαη 7,2 εθαη. ζηελ Διιάδα. Οη επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο, ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Ρνπκαλίαο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήιζαλ ζε 70,1 εθαη., 19,4 εθαη. θαη 126,7 εθαη. αληίζηνηρα. Δμαηξνπκέλσλ ησλ αδεηψλ θάζκαηνο ζηελ θηλεηή, νη πξνζαξκνζκέλεο εηήζηεο επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζε 494,2 εθαη., κεησκέλεο θαηά 20,1% ζε ζχγθξηζε κε ην Σν Γ ηξίκελν ηνπ, νη θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε 334,8 εθαη. Δμαηξνπκέλεο ηεο εθξνήο χςνπο 128,1 εθαη. ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο, νη πξνζαξκνζκέλεο θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο απμήζεθαλ θαηά 12,0%, ζε 462,9 εθαη. Ζ επίηεπμε ηζρπξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαηά 136,3 εθαη., θπξίσο ιφγσ ρακειφηεξσλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ρακειφηεξσλ πιεξσκψλ ηφθσλ θαη θφξσλ. Οη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιεξσκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο άδεηεο θάζκαηνο ζηελ θηλεηή θαη ηα Πξνγξάκκαηα Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο, αλέξρνληαη ζε 294 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ ή 819,1 εθαη. ην δσδεθάκελν ηνπ, ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ πέξπζη. Ιφγσ ησλ ηζρπξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ν πξνζαξκνζκέλνο θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ κεηψζεθε ζρεδφλ θαηά 1,0 δηζ. ή 25,4% ζε ζρέζε κε ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011, πέθηνληαο θάησ απφ 2,9 δηζ. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ν Όκηινο ΟΣΔ θαηείρε πςειήο ξεπζηφηεηαο βξαρππξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ χςνπο 6,7 εθαη., ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα Ινηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Ζ αλάιπζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: (Δθαη, ) 31 Γεθεκβξίνπ 30 επηεκβξίνπ +/- % 31 Γεθεκβξίνπ Βξαρππξφζεζκα: - Σξαπεδηθά δάλεηα 1,4 1,8-22,2% 2,0-30,0% Κεζνπξφζεζκα & Καθξνπξφζεζκα: - Οκφινγα 3.010, ,3-5,2% 3.244,9-7,2% - Σξαπεδηθά δάλεηα 1.039,4 900,1 +15,5% 1.655,1-37,2% χλνιν Γαλεηαθψλ Τπνρξεψζεσλ 4.050, ,2-0,6% 4.902,0-17,4% Σακεηαθά Γηαζέζηκα 1.161, ,8 +15,7% 683,4 +70,0% Θαζαξφο Γαλεηζκφο 2.889, ,4-6,0% 4.218,6-31,5% Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πξνζαξκνζκέλνο Καζαξόο Γαλεηζκόο 6,7 84,3-92,1% 353,5-98,1% 2.882, ,1-3,5% 3.865,1-25,4% ειίδα 4 απφ 14

5 1. ΣΑΘΔΡΗ ΣΗΛΔΦΧΝΙΑ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΟΦΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΠΡΟΒΑΗ 31 Γεθεκβξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ Γξακκέο PSTN ,8% ISDN ζπλδέζεηο (BRA & PRA) ,2% ύλνιν πλδέζεωλ PSTN & ISDN ,9% Δθ ησλ νπνίσλ Υνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκψλ (WLR) ,1% πλδέζεηο PSTN & ISDN εμαηξνπκέλεο ηεο Υνλδξηθήο Δθκίζζωζεο Γξακκώλ (WLR) ,6% χλνιν Δλεξγψλ Δπξπδσληθψλ πλδέζεσλ OTE ,9% Δλεξγέο Δπξπδωληθέο πλδέζεηο OTE Ληαληθήο ,5% πλδξνκεηέο ΟΣΔ TV (IPTV & Γνξπθνξηθή ηειεφξαζε) Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφγρν LLU (ελεξγή) ,8% ,8% ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΚΙΝΗΗ (ιεπηά, εθαη) Αζηηθή 1.847, ,3-7,4% Τπεξαζηηθή 322,5 356,4-9,5% Γηεζλήο 57,2 61,0-6,3% Απφ ηαζεξφ ζε Θηλεηφ 252,2 290,6-13,2% Οιηγνςήθηα (special calls) 27,1 27,0 0,7% ύλνιν Κίλεζεο Φωλήο 2.506, ,3-8,2% Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ε ζπλνιηθή αγνξά ζηελ Διιάδα (ελεξγνί ζπλδξνκεηέο ιηαληθήο ΟΣΔ, ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ θαη ζπλδξνκεηέο πιήξνπο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν) θαηέγξαςε απψιεηα γξακκψλ (Γ ηξίκελν : , Β ηξίκελν : , Α ηξίκελν : ), θηάλνληαο ην ρακειφηεξν επίπεδν απνζπλδέζεσλ απφ ην Α ηξίκελν ηνπ Οη θαζαξέο απνζπλδέζεηο ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο αλήιζαλ ζε PSTN θαη ISDN γξακκέο ιηαληθήο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, ελψ ν αληαγσληζκφο θαηέγξαςε θαζαξέο λέεο ζπλδέζεηο ην Γ ηξίκελν ηνπ, κε ηελ ππνζηήξημε επνρηαθψλ πξνζθνξψλ. Σν Γ ηξίκελν ηνπ, νη ζπλδξνκεηέο ιηαληθήο ADSL ηνπ ΟΣΔ απμήζεθαλ θαηά , αληηπξνζσπεχνληαο ην 47% ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ λέσλ ζπλδέζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, θζάλνληαο ηνπο Οη λέεο αληαγσληζηηθέο επξπδσληθέο πξνζθνξέο ηνπ ΟΣΔ ζπλέβαιαλ γηα άιιε κηα θνξά ζηε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο επξπδσληθήο αγνξάο ηεο ρψξαο, ε νπνία αλέθακςε ην Β ηξίκελν ηνπ θαη ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη, παξά ην αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα. ειίδα 5 απφ 14

6 Ζ εκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ πςειψλ ηαρπηήησλ internet (VDSL), κε ηαρχηεηεο έσο 50 Mbps, ζην ηέινο ηνπ Λνεκβξίνπ, ελίζρπζε ην κήλπκα ηεο λέαο εηαηξηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ ΟΣΔ, «Καδί, είκαζηε έλα», πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ πειαηνθεληξηθή θηινζνθία ηεο εηαηξείαο. Παξάιιεια, κηα θαηλνηφκνο ζεηξά ιχζεσλ γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα δηεπξχλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζην δηαδίθηπν, ε νπνία δηαηέζεθε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, πηνζεηήζεθε απφ πεξηζζφηεξνπο απφ πειάηεο έσο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, εληζρχνληαο ηε ζέζε ηνπ ΟΣΔ σο αμηφπηζηνπ εηαίξνπ γηα απηφ ην θξίζηκν ηκήκα ηεο αγνξάο. Κε θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη αμηφπηζηεο ιχζεηο επηθνηλσλίαο, ν ΟΣΔ θηινδνμεί λα δηαηεξήζεη ηελ ίδηα δπλακηθή παξνπζία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αγνξάο θαη ην Ζ ππεξεζία δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο ζπλέρηζε λα πξνζειθχεη λένπο ζπλδξνκεηέο. Σν Γ ηξίκελν ηνπ πξνζηέζεθαλ πεξίπνπ λένη ζπλδξνκεηέο OTE TV, απμάλνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζηνπο πεξίπνπ ζην ηέινο ηνπ. Σν αλαβαζκηζκέλν, απφ ηνλ Ηνχλην, αζιεηηθφ θαη θηλεκαηνγξαθηθφ πξφγξακκα, ην πινπζηφηεξν πεξηερφκελν πςειήο επθξίλεηαο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ε θαηάξγεζε ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ηα επφκελα ηξίκελα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ, ζηελ πιαηθφξκα ηνπ OTE TV πξνζηέζεθαλ δχν λέα θηλεκαηνγξαθηθά θαλάιηα, δίλνληαο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 500 ηαηλίεο ην ρξφλν. (Δθαη, ) ΤΝΟΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Θχθινο Δξγαζηψλ 416,9 477,3-12,7% 1.704, ,2-10,9% - Βαζηθά κεληαία ηέιε 93,2 103,5-10,0% 387,7 435,6-11,0% - Θιήζεηο ζηαζεξφ πξνο ζηαζεξφ 54,5 67,6-19,4% 239,1 295,9-19,2% - Θιήζεηο ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ 18,9 22,8-17,1% 87,1 90,6-3,9% - Γηεζλήο ηειεθσλία 18,8 26,4-28,8% 92,2 110,3-16,4% - Ινηπά 231,5 257,0-9,9% 897,9 979,8-8,4% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) θαζαξά (2,4) 1,5 - (0,8) 1,5 - EBITDA 1,8 131,7-98,6% 377,1 533,2-29,3% Πεξηζψξην EBITDA % 0,4% 27,6% -27,2κνλ 22,1% 27,9% -5,8κνλ Πξνζαξκνζκέλν EBITDA* 124,8 144,6-13,7% 500,1 560,3-10,7% Πεξηζψξην EBITDA % 29,9% 30,3% -0,4κνλ 29,3% 29,3% 0κνλ Ιεηηνπξγηθά Θέξδε/(δεκηέο) (82,9) 48,8-69,0 201,1-65,7% Θφζηνο πξνγξάκκαηνο εζεινχζηαο εμφδνπ/(αληηινγηζκφο) 123,0 12,9-123,0 27,1 - Απνζβέζεηο 84,7 82,9 +2,2% 308,1 332,1-7,2% * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο απνρψξεζεο ειίδα 6 απφ 14

7 Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα κεηψζεθαλ θαηά 12,7% ην ηξίκελν, ζπλερίδνληαο ηελ αξλεηηθή ηάζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηκήλσλ (Γ ηξίκελν : - 12,3%, Β ηξίκελν : -9,4%, Α ηξίκελν : - 9,1%, Γ ηξίκελν 2011: -8,5%). Δθηφο απφ ην ζπλερηδφκελα δχζθνιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη επεξεάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδξνκεηψλ, νη κεηψζεηο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηελ θηλεηή θαη ε κεηαθίλεζε πειαηψλ ζε νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεηο επεξέαζαλ αξλεηηθά ην ARPU. Δπηπιένλ, ε ρακειφηεξε θίλεζε δηαζχλδεζεο επεξέαζε ηα έζνδα απφ δηεζλείο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ην ηξίκελν. Σα ζπλνιηθά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο Διιάδαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ, θαζψο θαη ησλ ρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Πξνγξάκκαηα Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο, αλήιζαλ ζε 289,7 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ, ζεκεηψλνληαο κείσζε 13,3% ζε ζρέζε κε 334,2 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ δηακνξθψζεθε ζην 28,1% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ην Γ ηξίκελν ηνπ, κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 30,5% ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ ηξηκήλνπ, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεθε ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ 2011, αιιά θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ην πξνεγνχκελν έηνο. ειίδα 7 απφ 14

8 2. ΣΑΘΔΡΗ ΣΗΛΔΦΧΝΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΤΝΟΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ & ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΠΡΟΒΑΗ 31 Γεθεκβξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ Γξακκέο ηαζεξήο Σειεθσλίαο ,5% πλδξνκεηέο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ,3% πλδξνκεηέο Σειεφξαζεο (DTH, IPTV & θαισδηαθή) ,3% (Δθαη, ) Θχθινο Δξγαζηψλ 149,6 162,6-8,0% 619,6 655,1-5,4% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) θαζαξά 4,2 4,2 +0,0% 18,8 16,4 +14,6% EBITDA 40,6 30,8 +31,8% 166,1 119,1 +39,5% Πεξηζψξην EBITDA % 27,1% 18,9% +8,2κνλ 26,8% 18,2% +8,6κνλ Πξνζαξκνζκέλν* EBITDA 40,6 33,0 +23,0% 166,1 149,5 +11,1% Πεξηζψξην EBITDA % 27,1% 20,3% +6,8κνλ 26,8% 22,8% +4κνλ Ιεηηνπξγηθά Θέξδε/(δεκίεο) 14,6 (267,9) - 57,3 (299,6) - Θφζηνο πξνγξάκκαηνο εζεινχζηαο εμφδνπ/(αληηινγηζκφο) 0,0 2,2-0,0 30,4 - * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ αλαδηνξγάλσζεο Οη ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Romtelecom παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζεηηθέο ην Γ ηξίκελν ηνπ, παξά ηε κείσζε ησλ εζφδσλ. Σα έζνδα ρνλδξηθήο, ζεκείσζαλ κείσζε 26,4% ην ηξίκελν, σο απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο ηνπ Ρπζκηζηή λα κεηψζεη ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ θαηά 18% ηνλ Ηνχιην. Ζ Romtelecom θαηάθεξε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε ζρεηηθή επίδξαζε ζην επίπεδν ηεο θεξδνθνξίαο EBITDA. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ είρε απμεζεί θαηά ζρεδφλ 5,3% ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ 2011, απνηέιεζκα ηνπ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λέσλ ζπλδέζεσλ. Ωο απνηέιεζκα, ε δηείζδπζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλδξνκεηψλ ππεξεζηψλ θσλήο ηεο RomTelecom, μεπέξαζε ην 50%, αληίζηνηρα κε ηε δηείζδπζε ησλ ππεξεζηψλ ηειεφξαζεο. Θαη νη δχν απηέο εμειίμεηο θαηαδεηθλχνπλ ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ ηθαλφηεηα ηεο RomTelecom λα ππεξαζπηζηεί ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε. Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ ππεξεζηψλ ηειεφξαζεο απμήζεθε θαηά 7,3% ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ 2011, ελψ ην Γ ηξίκελν ηα έζνδα απφ ππεξεζίεο ηειεφξαζεο εληζρχζεθαλ θαηά 11,6%, θαζψο νη πειάηεο ζπλερίδνπλ λα πηνζεηνχλ ιχζεηο κεγαιχηεξεο αμίαο. ην ηξίκελν, ε πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA απμήζεθε θαηά 23% ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, ιφγσ θπξίσο ηεο ζπλερηδφκελεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ κείσζεο θφζηνπο, αιιά θαη ησλ βειηησκέλσλ ηάζεσλ ζηα έζνδα απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα (εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ έθηαθησλ δαπαλψλ) κεηψζεθαλ θαηά 15,4% ην Γ ηξίκελν ηνπ. ην δσδεθάκελν ηνπ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ έθηαθησλ δαπαλψλ, κεηψζεθαλ ειίδα 8 απφ 14

9 θαηά 9,5%, κε ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ λα ζεκεηψλνπλ πηψζε 7%, επεθηείλνληαο ηηο ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο. Οη απνζβέζεηο κεηψζεθαλ θαηά 91% ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, θπξίσο ιφγσ ησλ απνκεηψζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 3. ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΧΝΙΑ ΤΝΟΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Κύθινο εξγαζηώλ ( εθαη) Διιάδα 358,0 403,9-11,4% 1.524, ,5-7,5% Ρνπκαλία 113,7 126,2-9,9% 462,8 468,2-1,2% Βνπιγαξία 92,4 106,1-12,9% 377,6 412,5-8,5% Αιβαλία 21,5 21,6-0,5% 88,6 94,2-5,9% Δλδννκηιηθέο Απαινηθέο (5,8) (4,4) - (23,1) (22,5) - ύλνιν 579,8 653,4-11,3% 2.430, ,9-6,5% Πξνζαξκνζκέλν EBITDA* Διιάδα 136,1 142,8-4,7% 613,1 628,1-2,4% Ρνπκαλία 30,2 30,1 +0,3% 119,5 100,1 +19,4% Βνπιγαξία 28,6 39,3-27,2% 135,4 156,2-13,3% Αιβαλία 3,8 8,4-54,8% 29,3 37,6-22,1% Δλδννκηιηθέο Απαινηθέο (1,6) (1,1) - (5,9) (5,9) - ύλνιν Πξνζαξκνζκέλν EBITDA* 197,2 219,5-10,2% 891,3 916,0-2,7% Θφζηνο πξνγξάκκαηνο εζεινχζηαο εμφδνπ 0,0 (0,1) -100,0% 0,0 (11,5) -100,0% EBITDA 197,2 219,4-10,1% 891,3 904,5-1,5% Πξνζαξκνζκέλν Πεξηζώξην EBITDA %* Διιάδα 38,0% 35,4% +2,6κνλ. 40,2% 38,1% +2,1κνλ. Ρνπκαλία 26,6% 23,9% +2,7κνλ. 25,8% 21,4% +4,4κνλ. Βνπιγαξία 31,0% 37,0% -6,0κνλ. 35,9% 37,9% -2,0κνλ. Αιβαλία 17,7% 38,9% -21,2κνλ. 33,1% 39,9% -6,8κνλ. ύλνιν Πξνζαξκνζκέλν Πεξηζώξην EBITDA %* 34,0% 33,6% +0,4κνλ. 36,7% 35,2% +1,5κνλ. Πεξηζώξην EBITDA 34,0% 33,6% +0,4κνλ. 36,7% 34,8% +1,9κνλ. * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξάκκαηνο αλαδηνξγάλσζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ, νη πειάηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε 20,4 εθαηνκκχξηα, ειαθξψο κεησκέλνη ζε ζρέζε κε πέξζη. Παξά ηηο πηέζεηο απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ ζε φιεο ηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ν Όκηινο Cosmote θαηφξζσζε ην Γ ηξίκελν λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά θαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ην πεξηζψξην EBITDA. Κηλεηή Σειεθωλία, Διιάδα ειίδα 9 απφ 14

10 ην ηέινο ηνπ Γ ηξηκήλνπ ηνπ, ε πειαηεηαθή βάζε ηεο Cosmote δηακνξθψζεθε ζε 7,7 εθαηνκκχξηα, κεησκέλε θαηά 2,4% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ πηψζε απηή νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πνιιαπιψλ θαξηνθηλεηψλ ζπλδέζεσλ ησλ πειαηψλ. Ζ πηψζε ησλ εζφδσλ ην Γ ηξίκελν ηνπ θαηά 12,2% ζε ζρέζε κε πέξζη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ηειεπηαία κείσζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ πνπ επηβιήζεθε απφ ηε ξχζκηζε απφ ηηο 16 Οθησβξίνπ (απφ 3,60 ζε 2,30 ζελη/ιεπηφ), αιιά θαη ζηηο πξνεγνχκελεο αλάινγεο κεηψζεηο. Απφ 1 εο Ηαλνπαξίνπ 2013, ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ κεηψζεθαλ ζε 1,269 ζελη/ιεπηφ. Δπηπιένλ, ηα έζνδα επεξεάζηεθαλ απφ ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή ηθαλφηεηα θαη απφ ηνλ εληεηλφκελν αληαγσληζκφ. Ζ Cosmote πξψηε ζηελ Διιάδα δηέζεζε εκπνξηθά ην Λνέκβξην ηνπ δίθηπν 4G, ηερλνινγίαο LTE (Long Term Evolution), πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο ηεο αθφκε πην γξήγνξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, ε έκθαζε πνπ ζηαζεξά δίλεη ε εηαηξεία ζηηο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο «έμππλσλ ζπζθεπψλ». Οη κηζέο πεξίπνπ ζπζθεπέο πνπ πσιήζεθαλ ην Γ ηξίκελν ηνπ ήηαλ smartphones. ηα ηέιε ηνπ, ην δίθηπν 4G ήηαλ δηαζέζηκν ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, ελψ ε πιεζπζκηαθή θάιπςε ζηε Θεζζαινλίθε μεπεξλνχζε ην 90%. Παξά ηε κείσζε ησλ εζφδσλ, ε Cosmote θαηφξζσζε λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ην πεξηζψξην EBITDA ζην ηξίκελν, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηα θφζηε. Ο δείθηεο κηθηνχ AMOU ην, κεηψζεθε θαηά 2% ζηα 293,2 ιεπηά. Σελ ίδηα πεξίνδν, ν δείθηεο κηθηνχ ARPU δηακνξθψζεθε ζε 14,6 επξψ, κεησκέλνο θαηά 5,4% ζε ζρέζε κε ην 2011, σο απνηέιεζκα ηεο πηψζεο ηνπ ARPU ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβνιαίσλ. Κηλεηή Σειεθωλία, Ρνπκαλία Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ε πειαηεηαθή βάζε ηεο Cosmote Ρνπκαλίαο δηακνξθψζεθε ζε 6,3 εθαη., κε ηνπο πειάηεο ζπκβνιαίνπ λα απνηεινχλ ην 24,8% ηνπ ζπλφινπ. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη εηαηξηθνί πειάηεο ηεο Cosmote εληζρχζεθαλ θαηά 32% ζε εηήζηα βάζε, σο απνηέιεζκα ησλ ζηνρεπκέλσλ πξνηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ησλ ζπλεξγηψλ κε ηελ Romtelecom ζηνλ ηνκέα Business to Business (B2B). Δπηπιένλ, νη ζπλδξνκεηέο ησλ ππεξεζηψλ 3 εο γεληάο απμήζεθαλ θαηά 7% ζε ζχγθξηζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ Σα έζνδα απφ ππεξεζίεο ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 8,9% ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, απνηέιεζκα θπξίσο ησλ δχν δηαδνρηθψλ κεηψζεσλ ζηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθαλ ην Κάξηην θαη ην επηέκβξην ηνπ. Ζ θεξδνθνξία EBITDA ηεο Cosmote Ρνπκαλίαο εληζρχζεθε θαηά 0,3% ζε ζρέζε κε πέξζη, αληηθαηνπηξίδνληαο ελ κέξεη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο. Σν πεξηζψξην EBITDA δηακνξθψζεθε ζε 26,6%, θαζψο ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ. Ζ αχμεζε ηνπ ARPU απφ εμεξρφκελε θίλεζε αληηζηάζκηζε ηε κείσζε ηνπ ARPU απφ εηζεξρφκελε θίλεζε, εμαηηίαο ησλ ρακειφηεξσλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ, δηαηεξψληαο ηνλ δείθηε κηθηνχ ARPU, γηα ην, ζηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη. ειίδα 10 απφ 14

11 Κηλεηή Σειεθωλία, Βνπιγαξία ην ηέινο ηνπ, νη πειάηεο ηεο Globul μεπέξαζαλ ηα 4,5 εθαηνκκχξηα, θαηαγξάθνληαο εηήζηα αχμεζε 5,9%, σο απνηέιεζκα ησλ πξσηνπνξηαθψλ πξνηάζεσλ ηεο εηαηξείαο γηα ππεξεζίεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ, πνπ πξνζέιθπζαλ λένπο πειάηεο ζπκβνιαίνπ. Οη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηεο Globul ζπλέρηζαλ λα ζεκεηψλνπλ άλνδν, κε ηνπο πειάηεο λα αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ ζην ηέινο ηνπ. Οη πειάηεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (ρσξίο ηνπο πειάηεο Machine to Machine - M2M) ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ην Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ηα έζνδα απφ ππεξεζίεο θαηέγξαςαλ πηψζε θαηά 20,9% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλφ ηξίκελν, απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ πνπ επέβαιε ε Ρπζκηζηηθή Αξρή, θαζψο θαη ηεο αιιαγήο ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηνπ πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ζπκβνιαίσλ. Σα ζπλνιηθά έζνδα ζπγθξαηήζεθαλ, ράξε ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ππεξεζίεο, θπξίσο απφ ηηο πςειφηεξεο πσιήζεηο ζπζθεπψλ θαη ηελ απμεκέλε δηείζδπζε ησλ smartphones. Σα εζληθά ηέιε ηεξκαηηζκνχ θηλεηήο ζηε Βνπιγαξία έρνπλ κεησζεί απφ 6,3 ζελη/ιεπηφ ζε 2,7 ζελη/ιεπηφ απφ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ, ελψ κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ ζηα 2,2 ζελη/ιεπηφ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ε θεξδνθνξία EBITDA δηακνξθψζεθε ζε 28,6 εθαη, κεησκέλε θαηά 10,7 εθαη. ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, 8 εθαη. απφ ηα νπνία νθείινληαη ζηε κείσζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. Κηλεηή Σειεθωλία, Αιβαλία ην ηέινο ηνπ, παξά ηνλ ζπλερηδφκελν έληνλν αληαγσληζκφ, ε πειαηεηαθή βάζε ηεο AMC δηακνξθψζεθε ζε 1,9 εθαηνκκχξηα, εληζρπκέλε θαηά 3% ζε ζρέζε κε ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ Κε ηελ πιεζπζκηαθή θάιπςε ηνπ 3G δηθηχνπ ηεο AMC ζην 96,5%, ε εηαηξεία θαηέγξαςε ζε επίπεδν έηνπο αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο απφ δεδνκέλα θαηά 42%. ε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, ηα έζνδα επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηηο επηζεηηθέο πξνζθνξέο ζηελ θαξηνθηλεηή θαη ζηνλ ηνκέα ησλ εηαηξηθψλ πειαηψλ, απφ ηα ρακειφηεξα εζληθά ηέιε δηαζχλδεζεο πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή αιιά θαη ηηο αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ωο απνηέιεζκα ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ρξεψζεσλ, ην πεξηζψξην θεξδνθνξίαο EBITDA ηεο AMC κεηψζεθε ζε 17,7% ην Γ ηξίκελν ηνπ, παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δνκήο θφζηνπο, πνπ νδήγεζαλ ζε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαηά 15% ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ Ζ θεξδνθνξία EBITDA επεξεάζηεθε επίζεο απφ κηα εθάπαμ πξφβιεςε ιεμηπξφζεζκεο απαίηεζεο. Σν πξνζαξκνζκέλν πεξηζψξην EBITDA εμαηξνπκέλεο απηήο ηεο επίδξαζεο ζα δηακνξθσλφηαλ ζε 47,5%, ζπγθξηηηθά κε 38,9% ην Γ ηξίκελν ηνπ ειίδα 11 απφ 14

12 4. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΡΙΜΗΝΟΤ Ο ΟΣΔ παξαηείλεη θαηά έλα έηνο ηε ιήμε πνζνύ 500 εθαη. από ην θνηλνπξαθηηθό νκνινγηαθό δάλεην αλαθπθινύκελεο πίζηωζεο ηηο 9 Λνεκβξίνπ ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε φηη εμάζθεζε ην πξνβιεπφκελν ζπκβαηηθά κνλνεηέο δηθαίσκα παξάηαζεο ηνπ απφ 9 Φεβξνπαξίνπ 2011 Θνηλνπξαθηηθνχ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ αλαθπθινχκελεο πίζησζεο χςνπο 900 εθαη., έρνληαο ιάβεη δεζκεπηηθέο απαληήζεηο ζπλαίλεζεο παξάηαζεο ηεο ιήμεο ηνπ δαλείνπ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην πνζφ ησλ 500 εθαη. ηνπ δαλείνπ. ηηο 26 Λνεκβξίνπ ε ζπλαιιαγή νινθιεξψζεθε κε ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, κε ην ελαπνκείλαλ πνζφ ησλ 500 εθαη. λα πξέπεη λα απνπιεξσζεί ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ Η ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ ΟΣΔ Globul νινθιεξώλεη ζπκθωλία γηα θνηλνπξαθηηθό δάλεην ηηο 20 Γεθεκβξίνπ ε Globul άληιεζε πνζφ 153 εθ. θάησ απφ ζχκβαζε θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ κε θνηλνπξαμία ηξαπεδψλ. Ζ ζχκβαζε παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηηο δεζκεπηηθέο ζπκκεηνρέο ηνπο έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2013 θαη έσο κέγηζηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 200 εθ. Σν δάλεην δίδεηαη ρσξίο εμαζθαιίζεηο, έρεη δηάξθεηα 4 έηε, πξφγξακκα απνπιεξσκήο βάζεη ρξενιπηηθψλ δφζεσλ θαη πεξηζψξην 5,50% εηεζίσο πάλσ απφ ην Euribor. Δπαλαγνξά νκνιόγωλ Σν Γ ηξίκελν ηνπ ε OTE PLC πξνρψξεζε ζε κεξηθή επαλαγνξά ζπλνιηθνχ νλνκαζηηθνχ χςνπο 162,1 εθαη. επξψ θάησ απφ ην νκφινγν ιήμεο Απγνχζηνπ 2013, ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ. ε ζπλέρεηα απηψλ ησλ επαλαγνξψλ, ε νλνκαζηηθή αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ππνινίπνπ ηνπ νκνιφγνπ ιήμεο Απγνχζηνπ 2013 είλαη εθαη. Σν δσδεθάκελν ηνπ ε OTE PLC πξνρψξεζε ζε επαλαγνξέο ζπλνιηθνχ χςνπο 236 εθαη. θάησ απφ ην νκφινγν απηφ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθεηνζεινύο Απνρώξεζεο Πξνζωπηθνύ ηνπ ΟΣΔ Σν Λνέκβξην ηνπ ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε Πξφγξακκα Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο Πξνζσπηθνχ, απεπζπλφκελν ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο Διιάδαο, ην νπνίν νινθιεξψζεθε επηηπρψο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Ο αξρηθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο μεπεξάζηεθε ζεκαληηθά, θαζψο άηνκα απνδέρζεθαλ ηα θίλεηξα πνπ δφζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία. Ο ΟΣΔ ππνινγίδεη ηελ θαζαξή εηήζηα εμνηθνλφκεζε απφ ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπνπ 80 εθαη. Σν Πξφγξακκα Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο δελ επηβαξχλεη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, θαζψο ν ΟΣΔ επσκίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ( 191,8 εθαη., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμφδσλ ζρεηηθά κε πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ). Δθφζνλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ είρε ήδε πεξηιεθζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πξνγελέζηεξσλ εηψλ, ην ηειηθφ θφζηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο γηα ηνλ ΟΣΔ, ην νπνίν απνηππψζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ηξηκήλνπ ηνπ, αλήιζε ζηα 123,0 εθαη. 5. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ Έθδνζε λένπ νκνιόγνπ & πξόηαζε επαλαγνξάο νκνιόγωλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Έθδνζεο Μεζνκαθξνπξόζεζκωλ Οκνιόγωλ GMTN ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2013, ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε φηη ζθνπεχεη λα εθδψζεη λέν νκφινγν θάησ απφ ην Πξφγξακκα Έθδνζεο Κεζνκαθξνπξφζεζκσλ Οκνιφγσλ GMTN χςνπο 6,5 δηζ. πεληαεηνχο δηάξθεηαο θαη ζηαζεξνχ επηηoθίνπ. Σαπηφρξνλα, ε ΟΣΔ PLC αλαθνίλσζε πξφηαζε επαλαγνξάο νκνιφγσλ ιήμεσο Απγνχζηνπ 2013 θαη Απξηιίνπ 2014 ζηελ ηηκή ησλ 100% θαη 102% αληίζηνηρα. ε ζπλέρεηα απηήο ηεο αλαθνίλσζεο, ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 ε ΟΣΔ PLC εμέδσζε λέν πεληαεηνχο δηάξθεηαο θαη ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, νκφινγν χςνπο 700,0 εθαη. κε εηήζην θνππφλη 7,875%, πιεξσηέν ζε εμακεληαία βάζε. Ζ ειίδα 12 απφ 14

13 έθδνζε ππεξθαιχθζεθε 2,7 θνξέο, έρνληαο ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθή δήηεζε άλσ ησλ 1,9 δηζ. Δπηπιένλ, ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2013 ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε φηη ζε ζπλέρεηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλαγνξάο νκνιφγσλ, 106,2 εθαη. απφ ην νκφινγν ιήμεσο 2013 θαη 92,5 εθαη. απφ ην νκφινγν ιήμεσο 2014 αληίζηνηρα επαλαγνξάζηεθαλ θαη παξαδφζεθαλ γηα αθχξσζε. Θαηά ζπλέπεηα ηα νλνκαζηηθά πνζά ησλ νκνιφγσλ ιήμεσο Απγνχζηνπ 2013 θαη Απξηιίνπ 2014 αλέξρνληαη πιένλ ζε 713,8 εθαη. θαη 407,5 εθαη. αληίζηνηρα. πκθωλία γηα ηελ πώιεζε ηνπ Hellas SAT ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο πψιεζεο ηνπ 99,05% πνπ θαηέρεη ζηελ Hellas Sat ζηελ Arabsat Cyprus Ltd, κηα 100% ζπγαηξηθή ηεο Arab Satellite Communications Organization. Ο ΟΣΔ ζα εηζπξάμεη ζπλνιηθφ ηίκεκα χςνπο πεξίπνπ 208 εθαη. απφ ηελ πψιεζε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 99,05% απφ: α) ηελ αμία ηεο Hellas Sat ε νπνία αλέξρεηαη ζε 157 εθαη. θαη β) ησλ δηαζεζίκσλ ηεο Hellas Sat ηελ εκεξνκελία ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο πνπ εθηηκψληαη πεξίπνπ ζε 53 εθαη. Δπηπιένλ, ν ΟΣΔ ζα εηζπξάμεη 7 εθαη. σο κέξηζκα. Ζ ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013 κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ, ελψ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ησλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. πκθωλία Αληαιιαγήο Οκνιόγωλ ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2013, ε OTE PLC ζχλαςε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αληαιιαγήο νκνιφγσλ θάησ απφ ην Πξφγξακκα Έθδνζεο Οκνιφγσλ Κεζνπξφζεζκεο δηάξθεηαο (Global Medium-Term Note Program), ζχκθσλα κε ην νπνίν αληαιιάρζεθαλ 187,0 εθαη. απφ ηα νκφινγα ιήμεο Απγνχζηνπ 2013 κε κηα λέα έθδνζε νκνιφγσλ 187,7 εθαη. («Λέεο Οκνινγίεο») ιήμεο Φεβξνπαξίνπ Σα νκφινγα πνπ επαλαγνξάζηεθαλ χςνπο 187,0 εθαη. ιήμεο Απγνχζηνπ 2013 αθπξψζεθαλ. Οη λέεο νκνινγίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην ήδε ππάξρνλ νκφινγν 600 εθαη. έθδνζεο Φεβξνπαξίνπ 2008 θαη ιήμεο Φεβξνπαξίνπ 2015, ην νπνίν θέξεη θνππφλη 7,25%. Ο ΟΣΔ απνπιεξώλεη 400 εθαη. από ηελ αλαθπθινύκελε πίζηωζε ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ν ΟΣΔ πξνρψξεζε ζηελ απνπιεξσκή πνζνχ 400,0 εθαη. θάησ απφ ηελ αλαθπθινχκελε πίζησζε (νκνινγηαθφ δάλεην) 900,0 εθαη. ην νπνίν ν ΟΣΔ είρε ζπλάςεη ην Φεβξνπάξην 2011 κε θνηλνπξαμία ηξαπεδψλ. Σν ελαπνκείλαλ πνζφ ηνπ δαλείνπ νλνκαζηηθήο αμίαο 500,0 εθαη. πνπ ιήγεη ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2014 αλαηαμηλνκήζεθε ζην βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ. Σν ελαπνκείλαλ ππφινηπν ηνπ δαλείνπ αλέξρεηαη ζε 490,1 εθαη. 6. ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Πιένλ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επίδξαζεο ησλ πξνζθάησλ κεηψζεσλ ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηελ θηλεηή ζε φιεο ηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ν ΟΣΔ αλακέλεη δηαηήξεζε ηεο ζεκαληηθήο πίεζεο ησλ εζφδσλ ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ λέσλ αληαγσληζηηθψλ επηζεηηθψλ πξνζθνξψλ. Κε ζηφρν ηνλ πεξαηηέξσ κεηξηαζκφ ηεο επίδξαζεο ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ ζηελ θεξδνθνξία θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ην 2013, ν ΟΣΔ ζα ζπλερίζεη λα επσθειείηαη απφ ηα κέηξα κείσζεο θφζηνπο πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο, θαη ζα ζπλερίζεη λα αλαδεηά λέεο δπλαηφηεηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο. Ο ΟΣΔ ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη λα πξσηνπνξεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηε ξνή ησλ εζφδσλ, λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ρακεινχ θφζηνπο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ζέζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζηελ αγνξά θαη ηελ ηερλνινγηθή ηνπ ππεξνρή ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. ειίδα 13 απφ 14

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξηκήλνπ επηδεηθλύνπλ αληνρή παξά ην αληίμνν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Ο πεξηνξηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015 Κύξηα εκεία Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ)

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα

12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα 12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα Αππίλιορ 2011 Executive Summary Ο ξπζκόο αύμεζεο ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα παξακέλεη από ηνπο πςειόηεξνπο ζηελ Δπξώπε, παξά ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζεο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο «Conn-x internet & Οκηιία

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING 1999-2010

FRANCHISING 1999-2010 FRANCHISING 1999-2010 Γηα 13 ε ρξνληά παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. γηα ηελ πνξεία ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ηξαπεδώλ Αγξνηηθήο θαη Πεηξαηώο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Επαπκήρ πεςζηόηηηα και ιζσςποποίηζη ηος ιζολογιζμού Επαπκήρ πεςζηόηηηα παπά ηιρ δςζμενείρ ζςνθήκερ Δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ζην 95% ζε επίπεδν Οκίινπ, θαη 83% ζηελ Γιιάδα Τξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα