ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α."

Transcript

1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε εηήζηα βάζε Πεξηζψξην ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο EBITDA έηνπο απμεκέλν θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ζην 35,4% Πξνζαξκνζκέλα θαζαξά θέξδε ζηα 364 εθαη. ην δσδεθάκελν ηνπ, απμεκέλα θαηά 16% Αληνρή ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή θαη θηλεηή πλερηδφκελεο δξάζεηο κείσζεο θφζηνπο - Κείσζε θφζηνπο νκίινπ ζε εηήζηα βάζε θαηά πεξίπνπ 600 εθαη. ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα Δπηηπρήο αλάπηπμε ηνπ πνιπεπίπεδνπ ζρεδίνπ αλαρξεκαηνδφηεζεο Αζήλα 28 Φεβξνπαξίνπ 2013 Ο ΟΣΔ αλαθνηλψλεη ζήκεξα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην Γ ηξίκελν θαη έηνο ηνπ, κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Αλαιπηηθά, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: (Δθαη. ) Θχθινο Δξγαζηψλ 1.132, ,1-9,1% 4.680, ,3-7,1% EBITDA 269,6 408,3-34,0% 1.533, ,8-7,8% Πεξηζψξην EBITDA % 23,8% 32,8% -9,0κνλ 32,8% 33,0% -0,2κνλ Πξνζαξκνζκέλν* EBITDA 392,6 423,5-7,3% 1.656, ,8-4,3% Πεξηζψξην EBITDA % 34,7% 34,0% +0,7κνλ 35,4% 34,4% +1κνλ Θαζαξά Θέξδε/(Εεκηέο) (43,7) (77,1) -43,3% 476,4 119,7 x4,0 Πξνζαξκνζκέλα Θαζαξά Θέξδε** 54,7 71,9-23,9% 363,5 312,9 +16,2% Βαζηθά Θέξδε/(Εεκηέο) αλά κεηνρή ( ) (0,0892) (0,1573) -43,3% 0,9719 0,2442 x4,0 Πξνζαξκνζκέλεο Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο*** 462,9 413,2 +12,0% 1.313, ,1-0,7% Πξνζαξκνζκέλεο Δπελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία*** 168,9 159,4 +6,0% 494,2 618,2-20,1% Πξνζαξκνζκέλεο Διεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο*** 294,0 253,8 +15,8% 819,1 703,9 +16,4% * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο απνρψξεζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ** Δμαηξνπκέλσλ ησλ θαζαξψλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ χςνπο 211,3 εθαη. απφ ηελ πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΣΔ ζηελ Telekom Serbia ην δσδεθάκελν ηνπ, ηεο επίδξαζεο ησλ πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο απνρψξεζεο κεηά θφξσλ ( 98,4 εθαη. ην Γ ειίδα 1 απφ 14

2 ηξίκελν ηνπ θαη ην δσδεθάκελν ηνπ, 56,4 εθαη. θαη 12,2 εθαη. αληίζηνηρα ην δσδεθάκελν ηνπ 2011 θαη ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011) θαη ησλ κεηά θφξσλ απνκεηψζεσλ χςνπο 136,8 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011 θαη ην δσδεθάκελν ηνπ 2011 *** Δμαηξνπκέλσλ ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ γηα πξνγξάκκαηα εζεινχζηαο απνρψξεζεο θαη/ή επελδχζεηο ζε άδεηεο θάζκαηνο ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ηξηκήλνπ θαη έηνπο, ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΟΣΔ, θ. Mηράιεο Σζακάδ, ζεκείσζε ηα εμήο: «ε αγνξέο εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθέο, πεηχρακε φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ είρακε ζέζεη, λσξίηεξα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ καο. Γηαηεξήζακε πγηείο ηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο καο, παξά ηα ρακειφηεξα έζνδα, πξνρσξήζακε ζηελ πψιεζε κε βαζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κέζσ ελφο δπλακηθνχ ζρεδίνπ αλαρξεκαηνδφηεζεο, απφ ην θαινθαίξη κέρξη ζήκεξα, εληζρχζακε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά καο θαη επεθηείλακε ηνλ νξίδνληα απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηζκνχ καο. Κεηψζακε, κε επίδξαζε ζε βάζνο ρξφλνπ, ηελ θνζηνινγηθή βάζε ηνπ ΟΣΔ, θπξίσο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο, ην νπνίν έγηλε απνδεθηφ απφ πεξηζζφηεξνπο απφ εξγαδφκελνπο ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Βξηζθφκαζηε θνληά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Οκίινπ». Ο θ. Σζακάδ πξφζζεζε: «Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ ηνπ νίθνπ καο είλαη ζεκαληηθή, αιιά φρη αξθεηή. Σν κέιινλ καο βαζίδεηαη θαη ζηελ ηθαλφηεηά καο λα θαηλνηνκνχκε θαη λα επελδχνπκε. Ζ κεγάιε αχμεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ηειεφξαζεο, ε αλάθακςε ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθφηεηαο θαη ε εθηεηακέλε 4G θάιπςε θαηαδεηθλχνπλ ηελ έκθαζε πνπ δίλνπκε ζε επίπεδν θαηλνηνκίαο θαη επελδχζεσλ. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζα ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηά καο, ζθνπεχνπκε λα ζπλερίζνπκε λα είκαζηε αλάκεζα ζηνπο κεγαιχηεξνπο επελδπηέο ππνδνκψλ ζηελ Διιάδα θαη ηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Σν 2013, ζηηο ήδε δχζθνιεο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε, αλακέλνπκε φηη ν αληαγσληζκφο ζα εληαζεί. Ζ απνθαζηζηηθφηεηά καο λα δηαηεξήζνπκε ηε ζέζε καο, λα θξαηήζνπκε ςειά ηελ θεξδνθνξία καο θαη λα εληζρχζνπκε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή καο δνκή, ζα παξακείλεη ακείσηε». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΟΜΙΛΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΙΧΝ ΟΜΙΛΟΤ (Δθαη, ) ηαζεξή Σειεθσλία, Διιάδα 416,9 477,3-12,7% 1.704, ,2-10,9% ηαζεξή Σειεθσλία, Ρνπκαλία 149,6 162,6-8,0% 619,6 655,1-5,4% Θηλεηή Σειεθσλία, Διιάδα 353,1 399,7-11,7% 1.505, ,4-7,6% Θηλεηή Σειεθσλία, Γηεζλψο 226,7 253,7-10,6% 924,8 969,6-4,6% Ινηπά 110,3 101,6 +8,6% 462,1 464,8-0,6% Δλδννκηιηθέο απαινηθέο (124,4) (148,8) -16,4% (536,1) (593,7) -9,7% ΤΝΟΛΟ 1.132, ,1-9,1% 4.680, ,3-7,1% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) θαζαξά (0,1) 4,0-13,7 10,4 +31,7% Σν Γ ηξίκελν ηνπ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ κεηψζεθαλ θαηά 9,1%, ζεκεηψλνληαο κία κηθξή βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν (Γ ηξίκελν : -10,2%). Αλ θαη ην δχζθνιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα ζπλέρηζε λα επηβαξχλεη ηελ απφδνζε ηνπ ΟΣΔ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ νθείιεηαη ζηηο κεηψζεηο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θηλεηήο, νη νπνίεο επέδξαζαλ ειίδα 2 απφ 14

3 ζεκαληηθά ζηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ηεο ζηαζεξήο φζν θαη ηεο θηλεηήο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. ηελ θηλεηή, πεξηζζφηεξν απφ 60% ηεο πζηέξεζεο ησλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011 νθείιεηαη ζηηο κεηψζεηο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θηλεηήο. ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο, ε ζπλερηδφκελε δπλακηθή απνδνρή ησλ αληαγσληζηηθφηεξσλ πξνζθνξψλ double-play, ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε μεθίλεζε ηνλ πξνεγνχκελν Κάην, νδήγεζαλ ζε βειηησκέλα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ην Γ ηξίκελν ηνπ. Παξά ηηο επνρηαθέο επηζεηηθέο αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο, ν ΟΣΔ θαηάθεξε λα ζπγθξαηήζεη ηελ απψιεηα γξακκψλ θαη πέηπρε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ADSL θαη ηειεφξαζεο. Ζ λέα πξνζθνξά VDSL, ε νπνία δηαηέζεθε εκπνξηθά ην Λνέκβξην θαη ελίζρπζε ηηο ηαρχηεηεο internet έσο θαη 50 Mbps, πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξνπο απφ ζπλδξνκεηέο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Ρνπκαλίαο ηα έζνδα κεηψζεθαλ θαηά 8,0% ην Γ ηξίκελν ηνπ, νδεγψληαο ζε εηήζηα κείσζε κφιηο 5,4% θαη ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (δσδεθάκελν 2011: -8,6%). Ζ επηβξάδπλζε ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ αληαλαθιά, ζε κεγάιν βαζκφ, ηε βειηίσζε ζηα έζνδα ιηαληθήο, ηα νπνία κεηψζεθαλ θαηά κφλν 3,0% (δσδεθάκελν 2011: -10,1%), ελψ ηα έζνδα ρνλδξηθήο κεηψζεθαλ θαηά 11,2%, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. ηελ Διιάδα, εθηφο ηνπ δχζθνινπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, ε κείσζε ησλ εζφδσλ ηεο Cosmote θαηά ην ηξίκελν νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ππεξβνιηθέο κεηψζεηο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θηλεηήο. Αλαθνξηθά κε ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη κεηψζεηο ησλ εζφδσλ ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία ην Γ ηξίκελν ηνπ νθείινληαη ζηηο κεγάιεο κεηψζεηο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. ηελ Αιβαλία, ηα έζνδα παξέκεηλαλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα ζην ηξίκελν, νδεγψληαο ζε κείσζε κφιηο 5,9% ζε εηήζηα βάζε, κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (δσδεθάκελν 2011: -21,1%). Σα ζπλνιηθά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ, ησλ απνκεηψζεσλ θαη ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνγξάκκαηα νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο, δηακνξθψζεθαλ ζε 739,5 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ, ζε ζρέζε κε 826,6 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, κεησκέλα θαηά 10,5%. Απηή ε ζεκαληηθή κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηα κέηξα κείσζεο θφζηνπο πνπ έιαβε ν ΟΣΔ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζπλνιηθά κεηψζεθαλ θαηά 9,9% ζε ζχγθξηζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011 ζε επίπεδν Οκίινπ θαη 19,6% ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο. Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΟΣΔ ζηελ ΔΓΔΘΣ, ε νπνία απνζβέζηεθε πιήξσο ζην ηέινο ηνπ 2011, νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ κεηψζεθαλ θαηά 6,5% ζε επίπεδν Οκίινπ θαη 14,4% ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο ην Γ ηξίκελν. Έρνληαο θαηαθέξεη γηα κηα αθφκα θνξά λα κεηψζεη δξαζηηθά ηα θφζηε, ν Όκηινο πέηπρε πεξηζψξην πξνζαξκνζκέλεο θεξδνθνξίαο EBITDA ηεο ηάμεσο ηνπ 34,7% ην Γ ηξίκελν ηνπ, απμεκέλν ζε ζχγθξηζε κε ην 34,0% ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ. ην ηξίκελν, ν ΟΣΔ δηεμήγαγε επηηπρψο Πξφγξακκα Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ απνρψξεζαλ εξγαδφκελνη απφ ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο εληφο ηνπ. Δθηηκάηαη φηη ε θαζαξή εηήζηα εμνηθνλφκεζε θφζηνπο πνπ πξνήιζε απφ ην Πξφγξακκα ζα αλέιζεη ζε πεξίπνπ 80 εθαη., εληζρχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ΟΣΔ θαη πξνσζψληαο ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο νδήγεζε ζε έθηαθηα έμνδα χςνπο 123 εθαη. ζην Γ ηξίκελν ηνπ. Ωο απνηέιεζκα, ν Όκηινο θαηέγξαςε θαζαξή απψιεηα χςνπο 43,7 εθαη. ζην ηξίκελν. Δμαηξνπκέλσλ ησλ έθηαθησλ εμφδσλ (Πξνγξάκκαηα Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο, απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο RomTelecom ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011), ηα πξνζαξκνζκέλα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε 54,7 εθαη. ην ηξίκελν, ζε ζχγθξηζε κε ηα 71,9 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ ην έηνο, ηα πξνζαξκνζκέλα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ απμήζεθαλ θαηά 16,2% ζηα 363,5 εθαη. απφ 312,9 εθαη. ην δσδεθάκελν ηνπ ειίδα 3 απφ 14

4 Οη επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ην Γ ηξίκελν ηνπ αλήιζαλ ζε 228,0 εθαη., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθξνψλ ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο θάζκαηνο ζηελ θηλεηή χςνπο 51,9 εθαη. ζηε Ρνπκαλία θαη 7,2 εθαη. ζηελ Διιάδα. Οη επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο, ηε ζηαζεξή ηειεθσλία Ρνπκαλίαο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήιζαλ ζε 70,1 εθαη., 19,4 εθαη. θαη 126,7 εθαη. αληίζηνηρα. Δμαηξνπκέλσλ ησλ αδεηψλ θάζκαηνο ζηελ θηλεηή, νη πξνζαξκνζκέλεο εηήζηεο επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζε 494,2 εθαη., κεησκέλεο θαηά 20,1% ζε ζχγθξηζε κε ην Σν Γ ηξίκελν ηνπ, νη θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε 334,8 εθαη. Δμαηξνπκέλεο ηεο εθξνήο χςνπο 128,1 εθαη. ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο, νη πξνζαξκνζκέλεο θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο απμήζεθαλ θαηά 12,0%, ζε 462,9 εθαη. Ζ επίηεπμε ηζρπξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαηά 136,3 εθαη., θπξίσο ιφγσ ρακειφηεξσλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ρακειφηεξσλ πιεξσκψλ ηφθσλ θαη θφξσλ. Οη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιεξσκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο άδεηεο θάζκαηνο ζηελ θηλεηή θαη ηα Πξνγξάκκαηα Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο, αλέξρνληαη ζε 294 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ ή 819,1 εθαη. ην δσδεθάκελν ηνπ, ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ πέξπζη. Ιφγσ ησλ ηζρπξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ν πξνζαξκνζκέλνο θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ κεηψζεθε ζρεδφλ θαηά 1,0 δηζ. ή 25,4% ζε ζρέζε κε ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011, πέθηνληαο θάησ απφ 2,9 δηζ. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ν Όκηινο ΟΣΔ θαηείρε πςειήο ξεπζηφηεηαο βξαρππξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ χςνπο 6,7 εθαη., ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα Ινηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Ζ αλάιπζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: (Δθαη, ) 31 Γεθεκβξίνπ 30 επηεκβξίνπ +/- % 31 Γεθεκβξίνπ Βξαρππξφζεζκα: - Σξαπεδηθά δάλεηα 1,4 1,8-22,2% 2,0-30,0% Κεζνπξφζεζκα & Καθξνπξφζεζκα: - Οκφινγα 3.010, ,3-5,2% 3.244,9-7,2% - Σξαπεδηθά δάλεηα 1.039,4 900,1 +15,5% 1.655,1-37,2% χλνιν Γαλεηαθψλ Τπνρξεψζεσλ 4.050, ,2-0,6% 4.902,0-17,4% Σακεηαθά Γηαζέζηκα 1.161, ,8 +15,7% 683,4 +70,0% Θαζαξφο Γαλεηζκφο 2.889, ,4-6,0% 4.218,6-31,5% Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πξνζαξκνζκέλνο Καζαξόο Γαλεηζκόο 6,7 84,3-92,1% 353,5-98,1% 2.882, ,1-3,5% 3.865,1-25,4% ειίδα 4 απφ 14

5 1. ΣΑΘΔΡΗ ΣΗΛΔΦΧΝΙΑ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΟΦΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΠΡΟΒΑΗ 31 Γεθεκβξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ Γξακκέο PSTN ,8% ISDN ζπλδέζεηο (BRA & PRA) ,2% ύλνιν πλδέζεωλ PSTN & ISDN ,9% Δθ ησλ νπνίσλ Υνλδξηθή Δθκίζζσζε Γξακκψλ (WLR) ,1% πλδέζεηο PSTN & ISDN εμαηξνπκέλεο ηεο Υνλδξηθήο Δθκίζζωζεο Γξακκώλ (WLR) ,6% χλνιν Δλεξγψλ Δπξπδσληθψλ πλδέζεσλ OTE ,9% Δλεξγέο Δπξπδωληθέο πλδέζεηο OTE Ληαληθήο ,5% πλδξνκεηέο ΟΣΔ TV (IPTV & Γνξπθνξηθή ηειεφξαζε) Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφγρν LLU (ελεξγή) ,8% ,8% ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΚΙΝΗΗ (ιεπηά, εθαη) Αζηηθή 1.847, ,3-7,4% Τπεξαζηηθή 322,5 356,4-9,5% Γηεζλήο 57,2 61,0-6,3% Απφ ηαζεξφ ζε Θηλεηφ 252,2 290,6-13,2% Οιηγνςήθηα (special calls) 27,1 27,0 0,7% ύλνιν Κίλεζεο Φωλήο 2.506, ,3-8,2% Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ε ζπλνιηθή αγνξά ζηελ Διιάδα (ελεξγνί ζπλδξνκεηέο ιηαληθήο ΟΣΔ, ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ θαη ζπλδξνκεηέο πιήξνπο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν) θαηέγξαςε απψιεηα γξακκψλ (Γ ηξίκελν : , Β ηξίκελν : , Α ηξίκελν : ), θηάλνληαο ην ρακειφηεξν επίπεδν απνζπλδέζεσλ απφ ην Α ηξίκελν ηνπ Οη θαζαξέο απνζπλδέζεηο ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία Διιάδαο αλήιζαλ ζε PSTN θαη ISDN γξακκέο ιηαληθήο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, ελψ ν αληαγσληζκφο θαηέγξαςε θαζαξέο λέεο ζπλδέζεηο ην Γ ηξίκελν ηνπ, κε ηελ ππνζηήξημε επνρηαθψλ πξνζθνξψλ. Σν Γ ηξίκελν ηνπ, νη ζπλδξνκεηέο ιηαληθήο ADSL ηνπ ΟΣΔ απμήζεθαλ θαηά , αληηπξνζσπεχνληαο ην 47% ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ λέσλ ζπλδέζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, θζάλνληαο ηνπο Οη λέεο αληαγσληζηηθέο επξπδσληθέο πξνζθνξέο ηνπ ΟΣΔ ζπλέβαιαλ γηα άιιε κηα θνξά ζηε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο επξπδσληθήο αγνξάο ηεο ρψξαο, ε νπνία αλέθακςε ην Β ηξίκελν ηνπ θαη ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη, παξά ην αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα. ειίδα 5 απφ 14

6 Ζ εκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ πςειψλ ηαρπηήησλ internet (VDSL), κε ηαρχηεηεο έσο 50 Mbps, ζην ηέινο ηνπ Λνεκβξίνπ, ελίζρπζε ην κήλπκα ηεο λέαο εηαηξηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ ΟΣΔ, «Καδί, είκαζηε έλα», πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ πειαηνθεληξηθή θηινζνθία ηεο εηαηξείαο. Παξάιιεια, κηα θαηλνηφκνο ζεηξά ιχζεσλ γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα δηεπξχλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζην δηαδίθηπν, ε νπνία δηαηέζεθε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, πηνζεηήζεθε απφ πεξηζζφηεξνπο απφ πειάηεο έσο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, εληζρχνληαο ηε ζέζε ηνπ ΟΣΔ σο αμηφπηζηνπ εηαίξνπ γηα απηφ ην θξίζηκν ηκήκα ηεο αγνξάο. Κε θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη αμηφπηζηεο ιχζεηο επηθνηλσλίαο, ν ΟΣΔ θηινδνμεί λα δηαηεξήζεη ηελ ίδηα δπλακηθή παξνπζία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αγνξάο θαη ην Ζ ππεξεζία δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο ζπλέρηζε λα πξνζειθχεη λένπο ζπλδξνκεηέο. Σν Γ ηξίκελν ηνπ πξνζηέζεθαλ πεξίπνπ λένη ζπλδξνκεηέο OTE TV, απμάλνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζηνπο πεξίπνπ ζην ηέινο ηνπ. Σν αλαβαζκηζκέλν, απφ ηνλ Ηνχλην, αζιεηηθφ θαη θηλεκαηνγξαθηθφ πξφγξακκα, ην πινπζηφηεξν πεξηερφκελν πςειήο επθξίλεηαο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ε θαηάξγεζε ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ηα επφκελα ηξίκελα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ, ζηελ πιαηθφξκα ηνπ OTE TV πξνζηέζεθαλ δχν λέα θηλεκαηνγξαθηθά θαλάιηα, δίλνληαο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 500 ηαηλίεο ην ρξφλν. (Δθαη, ) ΤΝΟΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Θχθινο Δξγαζηψλ 416,9 477,3-12,7% 1.704, ,2-10,9% - Βαζηθά κεληαία ηέιε 93,2 103,5-10,0% 387,7 435,6-11,0% - Θιήζεηο ζηαζεξφ πξνο ζηαζεξφ 54,5 67,6-19,4% 239,1 295,9-19,2% - Θιήζεηο ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ 18,9 22,8-17,1% 87,1 90,6-3,9% - Γηεζλήο ηειεθσλία 18,8 26,4-28,8% 92,2 110,3-16,4% - Ινηπά 231,5 257,0-9,9% 897,9 979,8-8,4% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) θαζαξά (2,4) 1,5 - (0,8) 1,5 - EBITDA 1,8 131,7-98,6% 377,1 533,2-29,3% Πεξηζψξην EBITDA % 0,4% 27,6% -27,2κνλ 22,1% 27,9% -5,8κνλ Πξνζαξκνζκέλν EBITDA* 124,8 144,6-13,7% 500,1 560,3-10,7% Πεξηζψξην EBITDA % 29,9% 30,3% -0,4κνλ 29,3% 29,3% 0κνλ Ιεηηνπξγηθά Θέξδε/(δεκηέο) (82,9) 48,8-69,0 201,1-65,7% Θφζηνο πξνγξάκκαηνο εζεινχζηαο εμφδνπ/(αληηινγηζκφο) 123,0 12,9-123,0 27,1 - Απνζβέζεηο 84,7 82,9 +2,2% 308,1 332,1-7,2% * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο απνρψξεζεο ειίδα 6 απφ 14

7 Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα κεηψζεθαλ θαηά 12,7% ην ηξίκελν, ζπλερίδνληαο ηελ αξλεηηθή ηάζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηκήλσλ (Γ ηξίκελν : - 12,3%, Β ηξίκελν : -9,4%, Α ηξίκελν : - 9,1%, Γ ηξίκελν 2011: -8,5%). Δθηφο απφ ην ζπλερηδφκελα δχζθνιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη επεξεάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδξνκεηψλ, νη κεηψζεηο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηελ θηλεηή θαη ε κεηαθίλεζε πειαηψλ ζε νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεηο επεξέαζαλ αξλεηηθά ην ARPU. Δπηπιένλ, ε ρακειφηεξε θίλεζε δηαζχλδεζεο επεξέαζε ηα έζνδα απφ δηεζλείο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ην ηξίκελν. Σα ζπλνιηθά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο Διιάδαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ, θαζψο θαη ησλ ρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Πξνγξάκκαηα Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο, αλήιζαλ ζε 289,7 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ, ζεκεηψλνληαο κείσζε 13,3% ζε ζρέζε κε 334,2 εθαη. ην Γ ηξίκελν ηνπ Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ δηακνξθψζεθε ζην 28,1% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ην Γ ηξίκελν ηνπ, κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 30,5% ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ ηξηκήλνπ, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεθε ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ 2011, αιιά θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ην πξνεγνχκελν έηνο. ειίδα 7 απφ 14

8 2. ΣΑΘΔΡΗ ΣΗΛΔΦΧΝΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΤΝΟΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ & ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΠΡΟΒΑΗ 31 Γεθεκβξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ Γξακκέο ηαζεξήο Σειεθσλίαο ,5% πλδξνκεηέο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ,3% πλδξνκεηέο Σειεφξαζεο (DTH, IPTV & θαισδηαθή) ,3% (Δθαη, ) Θχθινο Δξγαζηψλ 149,6 162,6-8,0% 619,6 655,1-5,4% Ινηπά έζνδα/(έμνδα) θαζαξά 4,2 4,2 +0,0% 18,8 16,4 +14,6% EBITDA 40,6 30,8 +31,8% 166,1 119,1 +39,5% Πεξηζψξην EBITDA % 27,1% 18,9% +8,2κνλ 26,8% 18,2% +8,6κνλ Πξνζαξκνζκέλν* EBITDA 40,6 33,0 +23,0% 166,1 149,5 +11,1% Πεξηζψξην EBITDA % 27,1% 20,3% +6,8κνλ 26,8% 22,8% +4κνλ Ιεηηνπξγηθά Θέξδε/(δεκίεο) 14,6 (267,9) - 57,3 (299,6) - Θφζηνο πξνγξάκκαηνο εζεινχζηαο εμφδνπ/(αληηινγηζκφο) 0,0 2,2-0,0 30,4 - * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ αλαδηνξγάλσζεο Οη ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Romtelecom παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζεηηθέο ην Γ ηξίκελν ηνπ, παξά ηε κείσζε ησλ εζφδσλ. Σα έζνδα ρνλδξηθήο, ζεκείσζαλ κείσζε 26,4% ην ηξίκελν, σο απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο ηνπ Ρπζκηζηή λα κεηψζεη ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ θαηά 18% ηνλ Ηνχιην. Ζ Romtelecom θαηάθεξε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε ζρεηηθή επίδξαζε ζην επίπεδν ηεο θεξδνθνξίαο EBITDA. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ είρε απμεζεί θαηά ζρεδφλ 5,3% ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ 2011, απνηέιεζκα ηνπ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λέσλ ζπλδέζεσλ. Ωο απνηέιεζκα, ε δηείζδπζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλδξνκεηψλ ππεξεζηψλ θσλήο ηεο RomTelecom, μεπέξαζε ην 50%, αληίζηνηρα κε ηε δηείζδπζε ησλ ππεξεζηψλ ηειεφξαζεο. Θαη νη δχν απηέο εμειίμεηο θαηαδεηθλχνπλ ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ ηθαλφηεηα ηεο RomTelecom λα ππεξαζπηζηεί ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε. Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ ππεξεζηψλ ηειεφξαζεο απμήζεθε θαηά 7,3% ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ 2011, ελψ ην Γ ηξίκελν ηα έζνδα απφ ππεξεζίεο ηειεφξαζεο εληζρχζεθαλ θαηά 11,6%, θαζψο νη πειάηεο ζπλερίδνπλ λα πηνζεηνχλ ιχζεηο κεγαιχηεξεο αμίαο. ην ηξίκελν, ε πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA απμήζεθε θαηά 23% ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, ιφγσ θπξίσο ηεο ζπλερηδφκελεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ κείσζεο θφζηνπο, αιιά θαη ησλ βειηησκέλσλ ηάζεσλ ζηα έζνδα απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα (εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ έθηαθησλ δαπαλψλ) κεηψζεθαλ θαηά 15,4% ην Γ ηξίκελν ηνπ. ην δσδεθάκελν ηνπ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ έθηαθησλ δαπαλψλ, κεηψζεθαλ ειίδα 8 απφ 14

9 θαηά 9,5%, κε ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ λα ζεκεηψλνπλ πηψζε 7%, επεθηείλνληαο ηηο ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο. Οη απνζβέζεηο κεηψζεθαλ θαηά 91% ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, θπξίσο ιφγσ ησλ απνκεηψζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 3. ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΧΝΙΑ ΤΝΟΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Κύθινο εξγαζηώλ ( εθαη) Διιάδα 358,0 403,9-11,4% 1.524, ,5-7,5% Ρνπκαλία 113,7 126,2-9,9% 462,8 468,2-1,2% Βνπιγαξία 92,4 106,1-12,9% 377,6 412,5-8,5% Αιβαλία 21,5 21,6-0,5% 88,6 94,2-5,9% Δλδννκηιηθέο Απαινηθέο (5,8) (4,4) - (23,1) (22,5) - ύλνιν 579,8 653,4-11,3% 2.430, ,9-6,5% Πξνζαξκνζκέλν EBITDA* Διιάδα 136,1 142,8-4,7% 613,1 628,1-2,4% Ρνπκαλία 30,2 30,1 +0,3% 119,5 100,1 +19,4% Βνπιγαξία 28,6 39,3-27,2% 135,4 156,2-13,3% Αιβαλία 3,8 8,4-54,8% 29,3 37,6-22,1% Δλδννκηιηθέο Απαινηθέο (1,6) (1,1) - (5,9) (5,9) - ύλνιν Πξνζαξκνζκέλν EBITDA* 197,2 219,5-10,2% 891,3 916,0-2,7% Θφζηνο πξνγξάκκαηνο εζεινχζηαο εμφδνπ 0,0 (0,1) -100,0% 0,0 (11,5) -100,0% EBITDA 197,2 219,4-10,1% 891,3 904,5-1,5% Πξνζαξκνζκέλν Πεξηζώξην EBITDA %* Διιάδα 38,0% 35,4% +2,6κνλ. 40,2% 38,1% +2,1κνλ. Ρνπκαλία 26,6% 23,9% +2,7κνλ. 25,8% 21,4% +4,4κνλ. Βνπιγαξία 31,0% 37,0% -6,0κνλ. 35,9% 37,9% -2,0κνλ. Αιβαλία 17,7% 38,9% -21,2κνλ. 33,1% 39,9% -6,8κνλ. ύλνιν Πξνζαξκνζκέλν Πεξηζώξην EBITDA %* 34,0% 33,6% +0,4κνλ. 36,7% 35,2% +1,5κνλ. Πεξηζώξην EBITDA 34,0% 33,6% +0,4κνλ. 36,7% 34,8% +1,9κνλ. * Δμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξάκκαηνο αλαδηνξγάλσζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ, νη πειάηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε 20,4 εθαηνκκχξηα, ειαθξψο κεησκέλνη ζε ζρέζε κε πέξζη. Παξά ηηο πηέζεηο απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ ζε φιεο ηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ν Όκηινο Cosmote θαηφξζσζε ην Γ ηξίκελν λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά θαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ην πεξηζψξην EBITDA. Κηλεηή Σειεθωλία, Διιάδα ειίδα 9 απφ 14

10 ην ηέινο ηνπ Γ ηξηκήλνπ ηνπ, ε πειαηεηαθή βάζε ηεο Cosmote δηακνξθψζεθε ζε 7,7 εθαηνκκχξηα, κεησκέλε θαηά 2,4% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ πηψζε απηή νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πνιιαπιψλ θαξηνθηλεηψλ ζπλδέζεσλ ησλ πειαηψλ. Ζ πηψζε ησλ εζφδσλ ην Γ ηξίκελν ηνπ θαηά 12,2% ζε ζρέζε κε πέξζη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ηειεπηαία κείσζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ πνπ επηβιήζεθε απφ ηε ξχζκηζε απφ ηηο 16 Οθησβξίνπ (απφ 3,60 ζε 2,30 ζελη/ιεπηφ), αιιά θαη ζηηο πξνεγνχκελεο αλάινγεο κεηψζεηο. Απφ 1 εο Ηαλνπαξίνπ 2013, ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ κεηψζεθαλ ζε 1,269 ζελη/ιεπηφ. Δπηπιένλ, ηα έζνδα επεξεάζηεθαλ απφ ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή ηθαλφηεηα θαη απφ ηνλ εληεηλφκελν αληαγσληζκφ. Ζ Cosmote πξψηε ζηελ Διιάδα δηέζεζε εκπνξηθά ην Λνέκβξην ηνπ δίθηπν 4G, ηερλνινγίαο LTE (Long Term Evolution), πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο ηεο αθφκε πην γξήγνξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, ε έκθαζε πνπ ζηαζεξά δίλεη ε εηαηξεία ζηηο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο «έμππλσλ ζπζθεπψλ». Οη κηζέο πεξίπνπ ζπζθεπέο πνπ πσιήζεθαλ ην Γ ηξίκελν ηνπ ήηαλ smartphones. ηα ηέιε ηνπ, ην δίθηπν 4G ήηαλ δηαζέζηκν ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, ελψ ε πιεζπζκηαθή θάιπςε ζηε Θεζζαινλίθε μεπεξλνχζε ην 90%. Παξά ηε κείσζε ησλ εζφδσλ, ε Cosmote θαηφξζσζε λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ην πεξηζψξην EBITDA ζην ηξίκελν, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηα θφζηε. Ο δείθηεο κηθηνχ AMOU ην, κεηψζεθε θαηά 2% ζηα 293,2 ιεπηά. Σελ ίδηα πεξίνδν, ν δείθηεο κηθηνχ ARPU δηακνξθψζεθε ζε 14,6 επξψ, κεησκέλνο θαηά 5,4% ζε ζρέζε κε ην 2011, σο απνηέιεζκα ηεο πηψζεο ηνπ ARPU ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβνιαίσλ. Κηλεηή Σειεθωλία, Ρνπκαλία Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ε πειαηεηαθή βάζε ηεο Cosmote Ρνπκαλίαο δηακνξθψζεθε ζε 6,3 εθαη., κε ηνπο πειάηεο ζπκβνιαίνπ λα απνηεινχλ ην 24,8% ηνπ ζπλφινπ. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη εηαηξηθνί πειάηεο ηεο Cosmote εληζρχζεθαλ θαηά 32% ζε εηήζηα βάζε, σο απνηέιεζκα ησλ ζηνρεπκέλσλ πξνηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ησλ ζπλεξγηψλ κε ηελ Romtelecom ζηνλ ηνκέα Business to Business (B2B). Δπηπιένλ, νη ζπλδξνκεηέο ησλ ππεξεζηψλ 3 εο γεληάο απμήζεθαλ θαηά 7% ζε ζχγθξηζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ Σα έζνδα απφ ππεξεζίεο ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 8,9% ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, απνηέιεζκα θπξίσο ησλ δχν δηαδνρηθψλ κεηψζεσλ ζηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθαλ ην Κάξηην θαη ην επηέκβξην ηνπ. Ζ θεξδνθνξία EBITDA ηεο Cosmote Ρνπκαλίαο εληζρχζεθε θαηά 0,3% ζε ζρέζε κε πέξζη, αληηθαηνπηξίδνληαο ελ κέξεη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο. Σν πεξηζψξην EBITDA δηακνξθψζεθε ζε 26,6%, θαζψο ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ. Ζ αχμεζε ηνπ ARPU απφ εμεξρφκελε θίλεζε αληηζηάζκηζε ηε κείσζε ηνπ ARPU απφ εηζεξρφκελε θίλεζε, εμαηηίαο ησλ ρακειφηεξσλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ, δηαηεξψληαο ηνλ δείθηε κηθηνχ ARPU, γηα ην, ζηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη. ειίδα 10 απφ 14

11 Κηλεηή Σειεθωλία, Βνπιγαξία ην ηέινο ηνπ, νη πειάηεο ηεο Globul μεπέξαζαλ ηα 4,5 εθαηνκκχξηα, θαηαγξάθνληαο εηήζηα αχμεζε 5,9%, σο απνηέιεζκα ησλ πξσηνπνξηαθψλ πξνηάζεσλ ηεο εηαηξείαο γηα ππεξεζίεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ, πνπ πξνζέιθπζαλ λένπο πειάηεο ζπκβνιαίνπ. Οη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηεο Globul ζπλέρηζαλ λα ζεκεηψλνπλ άλνδν, κε ηνπο πειάηεο λα αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ ζην ηέινο ηνπ. Οη πειάηεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (ρσξίο ηνπο πειάηεο Machine to Machine - M2M) ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ην Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ηα έζνδα απφ ππεξεζίεο θαηέγξαςαλ πηψζε θαηά 20,9% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλφ ηξίκελν, απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ πνπ επέβαιε ε Ρπζκηζηηθή Αξρή, θαζψο θαη ηεο αιιαγήο ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηνπ πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ζπκβνιαίσλ. Σα ζπλνιηθά έζνδα ζπγθξαηήζεθαλ, ράξε ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ππεξεζίεο, θπξίσο απφ ηηο πςειφηεξεο πσιήζεηο ζπζθεπψλ θαη ηελ απμεκέλε δηείζδπζε ησλ smartphones. Σα εζληθά ηέιε ηεξκαηηζκνχ θηλεηήο ζηε Βνπιγαξία έρνπλ κεησζεί απφ 6,3 ζελη/ιεπηφ ζε 2,7 ζελη/ιεπηφ απφ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ, ελψ κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ ζηα 2,2 ζελη/ιεπηφ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ Σν Γ ηξίκελν ηνπ, ε θεξδνθνξία EBITDA δηακνξθψζεθε ζε 28,6 εθαη, κεησκέλε θαηά 10,7 εθαη. ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, 8 εθαη. απφ ηα νπνία νθείινληαη ζηε κείσζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. Κηλεηή Σειεθωλία, Αιβαλία ην ηέινο ηνπ, παξά ηνλ ζπλερηδφκελν έληνλν αληαγσληζκφ, ε πειαηεηαθή βάζε ηεο AMC δηακνξθψζεθε ζε 1,9 εθαηνκκχξηα, εληζρπκέλε θαηά 3% ζε ζρέζε κε ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ Κε ηελ πιεζπζκηαθή θάιπςε ηνπ 3G δηθηχνπ ηεο AMC ζην 96,5%, ε εηαηξεία θαηέγξαςε ζε επίπεδν έηνπο αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο απφ δεδνκέλα θαηά 42%. ε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ 2011, ηα έζνδα επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηηο επηζεηηθέο πξνζθνξέο ζηελ θαξηνθηλεηή θαη ζηνλ ηνκέα ησλ εηαηξηθψλ πειαηψλ, απφ ηα ρακειφηεξα εζληθά ηέιε δηαζχλδεζεο πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή αιιά θαη ηηο αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ωο απνηέιεζκα ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ρξεψζεσλ, ην πεξηζψξην θεξδνθνξίαο EBITDA ηεο AMC κεηψζεθε ζε 17,7% ην Γ ηξίκελν ηνπ, παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δνκήο θφζηνπο, πνπ νδήγεζαλ ζε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαηά 15% ζε ζρέζε κε ην Γ ηξίκελν ηνπ Ζ θεξδνθνξία EBITDA επεξεάζηεθε επίζεο απφ κηα εθάπαμ πξφβιεςε ιεμηπξφζεζκεο απαίηεζεο. Σν πξνζαξκνζκέλν πεξηζψξην EBITDA εμαηξνπκέλεο απηήο ηεο επίδξαζεο ζα δηακνξθσλφηαλ ζε 47,5%, ζπγθξηηηθά κε 38,9% ην Γ ηξίκελν ηνπ ειίδα 11 απφ 14

12 4. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΡΙΜΗΝΟΤ Ο ΟΣΔ παξαηείλεη θαηά έλα έηνο ηε ιήμε πνζνύ 500 εθαη. από ην θνηλνπξαθηηθό νκνινγηαθό δάλεην αλαθπθινύκελεο πίζηωζεο ηηο 9 Λνεκβξίνπ ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε φηη εμάζθεζε ην πξνβιεπφκελν ζπκβαηηθά κνλνεηέο δηθαίσκα παξάηαζεο ηνπ απφ 9 Φεβξνπαξίνπ 2011 Θνηλνπξαθηηθνχ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ αλαθπθινχκελεο πίζησζεο χςνπο 900 εθαη., έρνληαο ιάβεη δεζκεπηηθέο απαληήζεηο ζπλαίλεζεο παξάηαζεο ηεο ιήμεο ηνπ δαλείνπ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην πνζφ ησλ 500 εθαη. ηνπ δαλείνπ. ηηο 26 Λνεκβξίνπ ε ζπλαιιαγή νινθιεξψζεθε κε ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, κε ην ελαπνκείλαλ πνζφ ησλ 500 εθαη. λα πξέπεη λα απνπιεξσζεί ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ Η ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ ΟΣΔ Globul νινθιεξώλεη ζπκθωλία γηα θνηλνπξαθηηθό δάλεην ηηο 20 Γεθεκβξίνπ ε Globul άληιεζε πνζφ 153 εθ. θάησ απφ ζχκβαζε θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ κε θνηλνπξαμία ηξαπεδψλ. Ζ ζχκβαζε παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηηο δεζκεπηηθέο ζπκκεηνρέο ηνπο έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2013 θαη έσο κέγηζηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 200 εθ. Σν δάλεην δίδεηαη ρσξίο εμαζθαιίζεηο, έρεη δηάξθεηα 4 έηε, πξφγξακκα απνπιεξσκήο βάζεη ρξενιπηηθψλ δφζεσλ θαη πεξηζψξην 5,50% εηεζίσο πάλσ απφ ην Euribor. Δπαλαγνξά νκνιόγωλ Σν Γ ηξίκελν ηνπ ε OTE PLC πξνρψξεζε ζε κεξηθή επαλαγνξά ζπλνιηθνχ νλνκαζηηθνχ χςνπο 162,1 εθαη. επξψ θάησ απφ ην νκφινγν ιήμεο Απγνχζηνπ 2013, ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ. ε ζπλέρεηα απηψλ ησλ επαλαγνξψλ, ε νλνκαζηηθή αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ππνινίπνπ ηνπ νκνιφγνπ ιήμεο Απγνχζηνπ 2013 είλαη εθαη. Σν δσδεθάκελν ηνπ ε OTE PLC πξνρψξεζε ζε επαλαγνξέο ζπλνιηθνχ χςνπο 236 εθαη. θάησ απφ ην νκφινγν απηφ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθεηνζεινύο Απνρώξεζεο Πξνζωπηθνύ ηνπ ΟΣΔ Σν Λνέκβξην ηνπ ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε Πξφγξακκα Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο Πξνζσπηθνχ, απεπζπλφκελν ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο Διιάδαο, ην νπνίν νινθιεξψζεθε επηηπρψο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Ο αξρηθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο μεπεξάζηεθε ζεκαληηθά, θαζψο άηνκα απνδέρζεθαλ ηα θίλεηξα πνπ δφζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία. Ο ΟΣΔ ππνινγίδεη ηελ θαζαξή εηήζηα εμνηθνλφκεζε απφ ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπνπ 80 εθαη. Σν Πξφγξακκα Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο δελ επηβαξχλεη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, θαζψο ν ΟΣΔ επσκίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ( 191,8 εθαη., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμφδσλ ζρεηηθά κε πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ). Δθφζνλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ είρε ήδε πεξηιεθζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πξνγελέζηεξσλ εηψλ, ην ηειηθφ θφζηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο γηα ηνλ ΟΣΔ, ην νπνίν απνηππψζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ηξηκήλνπ ηνπ, αλήιζε ζηα 123,0 εθαη. 5. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ Έθδνζε λένπ νκνιόγνπ & πξόηαζε επαλαγνξάο νκνιόγωλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Έθδνζεο Μεζνκαθξνπξόζεζκωλ Οκνιόγωλ GMTN ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2013, ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε φηη ζθνπεχεη λα εθδψζεη λέν νκφινγν θάησ απφ ην Πξφγξακκα Έθδνζεο Κεζνκαθξνπξφζεζκσλ Οκνιφγσλ GMTN χςνπο 6,5 δηζ. πεληαεηνχο δηάξθεηαο θαη ζηαζεξνχ επηηoθίνπ. Σαπηφρξνλα, ε ΟΣΔ PLC αλαθνίλσζε πξφηαζε επαλαγνξάο νκνιφγσλ ιήμεσο Απγνχζηνπ 2013 θαη Απξηιίνπ 2014 ζηελ ηηκή ησλ 100% θαη 102% αληίζηνηρα. ε ζπλέρεηα απηήο ηεο αλαθνίλσζεο, ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 ε ΟΣΔ PLC εμέδσζε λέν πεληαεηνχο δηάξθεηαο θαη ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, νκφινγν χςνπο 700,0 εθαη. κε εηήζην θνππφλη 7,875%, πιεξσηέν ζε εμακεληαία βάζε. Ζ ειίδα 12 απφ 14

13 έθδνζε ππεξθαιχθζεθε 2,7 θνξέο, έρνληαο ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθή δήηεζε άλσ ησλ 1,9 δηζ. Δπηπιένλ, ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2013 ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε φηη ζε ζπλέρεηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλαγνξάο νκνιφγσλ, 106,2 εθαη. απφ ην νκφινγν ιήμεσο 2013 θαη 92,5 εθαη. απφ ην νκφινγν ιήμεσο 2014 αληίζηνηρα επαλαγνξάζηεθαλ θαη παξαδφζεθαλ γηα αθχξσζε. Θαηά ζπλέπεηα ηα νλνκαζηηθά πνζά ησλ νκνιφγσλ ιήμεσο Απγνχζηνπ 2013 θαη Απξηιίνπ 2014 αλέξρνληαη πιένλ ζε 713,8 εθαη. θαη 407,5 εθαη. αληίζηνηρα. πκθωλία γηα ηελ πώιεζε ηνπ Hellas SAT ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 ν ΟΣΔ αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο πψιεζεο ηνπ 99,05% πνπ θαηέρεη ζηελ Hellas Sat ζηελ Arabsat Cyprus Ltd, κηα 100% ζπγαηξηθή ηεο Arab Satellite Communications Organization. Ο ΟΣΔ ζα εηζπξάμεη ζπλνιηθφ ηίκεκα χςνπο πεξίπνπ 208 εθαη. απφ ηελ πψιεζε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 99,05% απφ: α) ηελ αμία ηεο Hellas Sat ε νπνία αλέξρεηαη ζε 157 εθαη. θαη β) ησλ δηαζεζίκσλ ηεο Hellas Sat ηελ εκεξνκελία ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο πνπ εθηηκψληαη πεξίπνπ ζε 53 εθαη. Δπηπιένλ, ν ΟΣΔ ζα εηζπξάμεη 7 εθαη. σο κέξηζκα. Ζ ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013 κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ, ελψ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ησλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. πκθωλία Αληαιιαγήο Οκνιόγωλ ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2013, ε OTE PLC ζχλαςε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αληαιιαγήο νκνιφγσλ θάησ απφ ην Πξφγξακκα Έθδνζεο Οκνιφγσλ Κεζνπξφζεζκεο δηάξθεηαο (Global Medium-Term Note Program), ζχκθσλα κε ην νπνίν αληαιιάρζεθαλ 187,0 εθαη. απφ ηα νκφινγα ιήμεο Απγνχζηνπ 2013 κε κηα λέα έθδνζε νκνιφγσλ 187,7 εθαη. («Λέεο Οκνινγίεο») ιήμεο Φεβξνπαξίνπ Σα νκφινγα πνπ επαλαγνξάζηεθαλ χςνπο 187,0 εθαη. ιήμεο Απγνχζηνπ 2013 αθπξψζεθαλ. Οη λέεο νκνινγίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην ήδε ππάξρνλ νκφινγν 600 εθαη. έθδνζεο Φεβξνπαξίνπ 2008 θαη ιήμεο Φεβξνπαξίνπ 2015, ην νπνίν θέξεη θνππφλη 7,25%. Ο ΟΣΔ απνπιεξώλεη 400 εθαη. από ηελ αλαθπθινύκελε πίζηωζε ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ν ΟΣΔ πξνρψξεζε ζηελ απνπιεξσκή πνζνχ 400,0 εθαη. θάησ απφ ηελ αλαθπθινχκελε πίζησζε (νκνινγηαθφ δάλεην) 900,0 εθαη. ην νπνίν ν ΟΣΔ είρε ζπλάςεη ην Φεβξνπάξην 2011 κε θνηλνπξαμία ηξαπεδψλ. Σν ελαπνκείλαλ πνζφ ηνπ δαλείνπ νλνκαζηηθήο αμίαο 500,0 εθαη. πνπ ιήγεη ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2014 αλαηαμηλνκήζεθε ζην βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ. Σν ελαπνκείλαλ ππφινηπν ηνπ δαλείνπ αλέξρεηαη ζε 490,1 εθαη. 6. ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Πιένλ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επίδξαζεο ησλ πξνζθάησλ κεηψζεσλ ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηελ θηλεηή ζε φιεο ηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ν ΟΣΔ αλακέλεη δηαηήξεζε ηεο ζεκαληηθήο πίεζεο ησλ εζφδσλ ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ λέσλ αληαγσληζηηθψλ επηζεηηθψλ πξνζθνξψλ. Κε ζηφρν ηνλ πεξαηηέξσ κεηξηαζκφ ηεο επίδξαζεο ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ ζηελ θεξδνθνξία θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ην 2013, ν ΟΣΔ ζα ζπλερίζεη λα επσθειείηαη απφ ηα κέηξα κείσζεο θφζηνπο πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο, θαη ζα ζπλερίζεη λα αλαδεηά λέεο δπλαηφηεηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο. Ο ΟΣΔ ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη λα πξσηνπνξεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηε ξνή ησλ εζφδσλ, λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ρακεινχ θφζηνπο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ζέζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζηελ αγνξά θαη ηελ ηερλνινγηθή ηνπ ππεξνρή ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. ειίδα 13 απφ 14

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα