Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

2

3 Πίνακας περιεχοµένων Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης... 1 Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης.. 2 Κατάσταση Ταµειακών Ροών.. 3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών.. 4 Κατάσταση Προϋπολογισµού.. 5 Σηµείωση 1. ιπλογραφική Λογιστική Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης ( ΛΤΤΒ) Εισαγωγή Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών και εννοιών στη ΛΤΤΒ Σηµαντικές λογιστικές ιδιαιτερότητες και παραδοχές.. 8 Σηµείωση 2: Σηµαντικά γεγονότα που επηρέασαν τη χρήση Γενικά Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός Νέα δανειακή σύµβαση Συµµετοχή του Ιδιωτικού τοµέα στην αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους Επαναγορά οµολόγων Σηµείωση 3: Έσοδα γενικές παρατηρήσεις 14 Σηµείωση 4: Άµεσοι φόροι 15 Σηµείωση 5: Έµµεσοι φόροι 16 Σηµείωση 6: Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. 18 Σηµείωση 7: Λοιπά µη φορολογικά έσοδα 18 Σηµείωση 8: Αµοιβές - Παροχές Κεντρικής ιοίκησης Σηµείωση 9: Αµοιβές - Παροχές Ν.Π Σηµείωση 10: Παροχές τρίτων Σηµείωση 11: Λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες Σηµείωση 12: Ασφάλιση και Περίθαλψη 24 Σηµείωση 13: Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις 25 Σηµείωση 14: Επιστροφές Αποδόσεις.. 27 Σηµείωση 15: Συντάξεις δηµοσίων λειτουργών 29 Σηµείωση 16: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα και τόκοι δηµοσίου χρέους. 30 Σηµείωση 17: Λοιπά αποτελέσµατα Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα Έσοδα - Έξοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων Έσοδα - Έξοδα από συναλλαγµατικές διαφορές Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα ιάφορα έκτακτα έσοδα Σηµείωση 18: Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης, Πλεόνασµα/Έλλειµα περιόδου. 37 Σηµείωση 19: Κατάσταση Ταµειακών Ροών, Ταµειακό αποτελέσµα 37 Σηµείωση 20: Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης γενικές παρατηρήσεις 38 Σηµείωση 21: Εξοπλισµός. 38 Σηµείωση 22: Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 38 Σηµείωση 23: Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Οµόλογα επιχειρήσεων εσωτερικού

4 Πίνακας περιεχοµένων 23.2 Μετοχές εταιρειών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο (εσωτερικού) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εσωτερικού Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού Λοιπές συµµετοχές (Προνοµιούχες µετοχές σε Πιστωτικά Ιδρύµατα του άρθρου 1 του ν.3723/2008) Συµµετοχή σε ιεθνείς Οργανισµούς Συµµετοχές σε ιεθνείς Οργανισµούς από δάνεια µη εξυπηρετούµενα Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σηµείωση 24: απάνες πολυετούς απόσβεσης Σηµείωση 25: Χρεώστες Σηµείωση 26: Επισφαλείς χρεώστες Σηµείωση 27: Προκαταβολές Σηµείωση 28: Μακροπρόθεσµα δάνεια.. 48 Σηµείωση 29: Βραχυπρόθεσµο τµήµα µακροπρόθεσµων δανείων Σηµείωση 30: Βραχυπρόθεσµα δάνεια Σηµείωση 31: ηµόσιο χρέος.. 49 Σηµείωση 32: ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Σηµείωση 33: Πιστωτές Σηµείωση 34: Καθαρή Θέση Πολιτών Σηµείωση 35: Λογαριασµοί Τάξεως Παράρτηµα... 59

5 Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους (σε ευρώ) Σηµείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,90 Γήπεδα, κτήρια, τεχνικά έργα Εξοπλισµός , ,21 Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση , ,42 Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , ,23 απάνες Πολυετούς Απόσβεσης , ,04 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,73 Χρεώστες , ,28 Επισφαλείς Χρεώστες 26 Προκαταβολές , ,45 I. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,63 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ , ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,83 Μακροπρόθεσµα άνεια , ,83 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,74 Πιστωτές , ,80 Βραχυπρόθεσµα άνεια , ,94 (Εκ των οποίων " ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα") , ,93 Βραχυπρόθεσµο τµήµα µακρ/µων δανείων Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις II. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,57 ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΙΙΙ = Ι - ΙΙ ) 34 ( ,73) ( ,94) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ , ,00 Αθήνα, Ιούλιος 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α. Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 6 µέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 1

6 Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης έτους (σε ευρώ) Σηµείωση Από 1.1. έως Από 1.1. έως Μεταβολή Άµεσοι Φόροι , ,87 26,7% Έµµεσοι Φόροι , ,32-7,5% Σύνολο Φορολογικών Εσόδων , ,19 5,1% Επιχορηγήσεις από Ε.Ε , ,35-5,6% Λοιπά µη Φορολογικά Έσοδα , ,09 48,3% Σύνολο µη Φορολογικών Εσόδων , ,44 28,8% Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων , ,63 9,8% Αµοιβές - Παροχές Κεντρικής ιοίκησης 8 ( ,15) ( ,59) -8,9% Αµοιβές - Παροχές Ν.Π... 9 ( ,31) ( ,55) -5,4% Παροχές Τρίτων 10 ( ,64) ( ,91) -7,7% Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα & Λοιπές απάνες 11 ( ,52) ( ,90) -54,2% Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 13 ( ,44) ( ,30) -1,6% Ασφάλιση και Περίθαλψη 12 ( ,15) ( ,45) -94,8% Επιστροφές - Αποδόσεις 14 ( ,50) ( ,42) -21,9% Συντάξεις ηµοσίων Υπαλλήλων- Λειτουργών 15 ( ,24) ( ,81) -0,1% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων ( ,95) ( ,93) -13,6% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Έσοδα & Τόκοι ηµοσίου Χρέους 16 ( ,75) ( ,07) -46,4% Αποτέλεσµα από Λειτουργικές ραστηριότητες ( ,98) ( ,37) -81,1% Κέρδη/Ζηµιές από Πώληση και Ανταλλαγή Παγίων Λοιπά Αποτελέσµατα , , ,8% Σύνολο µη Λειτουργικών Αποτελεσµάτων , , ,8% Πλεόνασµα /Έλλειµµα Περιόδου ,35 ( ,41) 543,9% Αθήνα, Ιούλιος 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 6 µέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 2

7 Κατάσταση Ταµειακών Ροών έτους (σε ευρώ) Από 1.1. έως Από 1.1. έως Μεταβολή % Α. Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες : Εισπράξεις από φόρους , ,30 0,8% Εισπράξεις από Ε.Ε , ,35-5,6% Εισπράξεις από λοιπά µη φορολογικά έσοδα , ,61-29,8% Εισπράξεις από τόκους , ,79-24,1% Προεισπράξεις-Προπληρωµές , ,82 29,6% Πληρωµές για Προκαταβολές & Πάγιες Προκαταβολές , ,45 231,4% Πληρωµές για Αµοιβές-Κεντρ. ιοίκησης ( ,87) ( ,20) -12,3% Πληρωµές για Αµοιβές - ΝΠ ( ,37) ( ,72) -8,4% Πληρωµές για παροχές τρίτων ( ,20) ( ,31) -13,7% Πληρωµές για λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες ( ,91) ( ,40) -56,5% Πληρωµές για Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις ( ,37) ( ,68) -1,7% Πληρωµές για ασφάλιση και περίθαλψη ( ,81) ( ,42) -39,3% Πληρωµές για επιστροφές - αποδόσεις ( ,80) ( ,27) -20,8% Πληρωµές για συντάξεις δηµοσίων υπαλλήλων-λειτουργών ( ,24) ( ,81) -0,1% Πληρωµές για τόκους και συναφή έξοδα ( ,73) ( ,41) -20,9% Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωµές από Λειτουργικές ραστηριότες ( ,63) ( ,90) -41,9% Β. Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Εισπράξεις από πώληση παγίων & επενδύσεων , ,46-90,9% Πληρωµές για αγορά παγίων και επενδύσεων ( ,70) ( ,04) 739,5% Καθαρές Εισπράξεις/Πληρωµές για Επενδυτικές ραστηριότητες ( ,43) ( ,58) 956,0% Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωµές από Λειτουργικές & Επενδυτικές ραστηριότητες ( ,06) ( ,48) 103,8% Γ. Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες : Εισπράξεις από δάνεια και παρεµφερή εργαλεία , ,35 51,4% Πληρωµές για δάνεια και παρεµφερή εργαλεία ( ,82) ( ,32) 27,2% Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωµές για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , ,03 136,9% 5. Εισροές /Εκροές απ' ευθείας στην ΚΘΠ , ,7% α. Καθαρή µεταβολή στα χρηµατικά διαθέσιµα ,14 ( ,45) 146,6% β. Χρηµατικά διαθέσιµα αρχής περιόδου ( ,83) ,62-194,5% γ. Χρηµατικά διαθέσιµα τέλους περιόδου ( ,69) ( ,83) 95,9% Αθήνα, Ιούλιος 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α. Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 6 µέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 3

8 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών έτους (σε ευρώ) 2011 Υπόλοιπα αρχής χρήσης ( ,94) ( ,45) Πλεόνασµα/Έλλειµµα από Κ.Χ.Ε ,35 ( ,41) Άµεσες Πιστώσεις/Χρεώσεις στην Κ.Θ.Π , ,92 Υπόλοιπα τέλους χρήσης ( ,73) ( ,94) Αθήνα, Ιούλιος 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α. Ο ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 6 µέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 4

9 Κατάσταση Κρατικού Προϋπολογισµού έτους Στοιχεία Κρατικού Προϋπολογισµού ετών Κατηγορία * ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε εκατ.ευρώ) 2011 Μεταβολή Απολ/σµός Αρχικός Προϋπ/σµός Απολ/σµός (3/2) (3/1) (1) (2) (3) ποσό % ποσό % Φορολογικά έσοδα (Σ0000, Σ1000) ,7 3 0,0 Μη φορολογικά έσοδα (Σ2000-Σ4000) , ,0 1. Σύνολο τακτικών εσόδων , ,5 ιάφορα ειδικά µη φορολογικά έσοδα (Σ6000 ) , ,1 2. Σύνολο εσόδων Τ.Π. πλην των δανειακών εσόδων ** , ,0 Πληρωµές για υπηρεσίες (Ξ0000) , ,9 Προµήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισµού (Ξ1000) , ,2 Πληρωµές µεταβιβαστικές (Ξ2000) , ,0 Πληρωµές που αντικρίζονται µε ισόποσα έσοδα(ξ3000) , ,6 απάνες Βορειοατλαντικού Συµφώνου Ν.Α.Τ.Ο. (Ξ4000) ,4-3 -4,8 απάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (Ξ5000) , ,3 Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων (Ξ6800) , ,7 Υποχρεώσεις από προγράµµατα εξοπλισµού των Ε. (Ξ6900) , ,9 Υποχρεώσεις προηγούµενων οικονοµικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (6920) *** Λοιπές πληρωµές δηµόσιας πίστης ( Ξ6400, Ξ6500, Ξ6600 & Ξ6700) , ,3 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ (Ξ7000 πλην Ξ7300) , ,8 Συµµετοχή του ηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.(ξ7300) , ,5 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών (Ξ9000) Σύνολο εξόδων Τ.Π. πλην τόκων , ,8 Τόκοι δηµοσίου χρέους (Ξ6100, Ξ6300 µείον Σ5311 & Σ5400) , ,9 4. Σύνολο εξόδων Τ.Π. πλην χρεολυσίων , ,9 Α. ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ( 2-4 ) , ,8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Από ίδια έσοδα (Σ7000) , ,2 Έσοδα από Ε.Ε. (Σ8000) , ,3 1. Σύνολο εσόδων Π..Ε. πλην δανειακών εσόδων , ,4 Πληρωµές για έργα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς πόρους (Ξ8200) , ,0 Πληρωµές για έργα χρηµατοδοτούµενα από κοινοτηκούς πόρους (Ξ8300) , ,9 2. Έξοδα Π..Ε. (Ξ8000) , ,8 Β. ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π..Ε ( 1-2 ) , ,5 Γ. ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α+Β) , ,4 Χρεολύσια Βραχυπρόθεσµων τίτλων (Ξ6230) , ,8 Χρεολύσια Οµολόγων & Λοιπών δανείων (Ξ6200 πλην Ξ6230) , ,7 1. Σύνολο χρεολυσίων , ,6 Οµόλογα Ε.. & Λοιπά άνεια (Σ9000, Σ5000 πλην Σ5130, Σ5140, Σ5170,Σ5311, Σ5400) , ,0 Βραχυπρόθεσµοι Τίτλοι (Σ5130+Σ5140+Σ5170) , ,9 2. Σύνολο δανειακών εσόδων , ,0. ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ (2-1) , ,8 Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Γ+ ) * Η κατάταξη των εσόδων και των δαπανών έγινε µε βάση την κωδική κατάταξη του προϋπολογισµού. εν κατατάσσονται τα στοιχεία σύµφωνα µε τους ορισµούς "Έλλειµµα'' και Επένδυση" κατά ESA95. ** Τα έσοδα αναφέρονται στα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα µετά την αφαίρεση των επιστροφών. *** Αφορά πιστώσεις που εγγράφηκαν αρχικά στον προϋπολογισµό του, για την πληρωµή υποχρεώσεων προηγούµενων οικονοµικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης και δεν πραγµατοποιήθηκαν. Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 6 µέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 5

10 έτους Σηµείωση 1: ιπλογραφική Λογιστική Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης ( ΛΤΤΒ) 1.1 Εισαγωγή Η χρήση 1/1/ έως 31/12/ είναι η δεύτερη κατά την οποία οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης συντάχθηκαν σύµφωνα µε τη ιπλογραφική Λογιστική Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης (εφεξής ΛΤΤΒ). Η ΛΤΤΒ καθιερώθηκε, ως το νέο Λογιστικό Σύστηµα της Κεντρικής ιοίκησης µε το Ν.3871/2010 και τέθηκε σε εφαρµογή από 1/1/2011. Οι βασικές λογιστικές αρχές που διέπουν το σύστηµα της λογιστικής καταγραφής, οι λογαριασµοί, τα τηρούµενα βιβλία, καθώς και αναγκαίες λεπτοµέρειες καθορίσθηκαν µε το Π.. 15/2011 (εφεξής Π ). Η ΛΤΤΒ στηρίζεται κυρίως στην αρχή του δεδουλευµένου των εσόδων και των εξόδων και έχει ως απώτερο σκοπό τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη και αποτελεσµατικότερη λογιστική δεδουλευµένης βάσης. Σύµφωνα µε τη ΛΤΤΒ: λογιστικοποιούνται οι αποκτήσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, οι επενδύσεις, οι απαιτήσεις δηµοσίων εσόδων, τα διαθέσιµα, οι συµµετοχές του Ελληνικού ηµοσίου και οι βέβαιες και εκκαθαρισµένες υποχρεώσεις περιλαµβανοµένου και του ηµόσιου Χρέους, αναγνωρίζονται οι αγορές αναλώσιµων αποθεµάτων ως έξοδο της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν, δηµιουργούνται προβλέψεις για έξοδα καθώς και για προκύπτουσες από νόµο θεσµοθετηµένες υποχρεωτικές αποδόσεις προς διαφόρους φορείς, λογιστικοποιούνται τα έσοδα και τα έξοδα, δεν πραγµατοποιούνται αποσβέσεις πλην εκείνων που αφορούν στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της ΛΤΤΒ αποτελούν µια δοµηµένη απεικόνιση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, της Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης και των Ταµειακών Ροών της Κεντρικής ιοίκησης και είναι οι ακόλουθες: I. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (ΚΧΘ), II. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης (ΚΧΕ), III. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), 6

11 έτους IV. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (ΚΤΡ), και V. Προσάρτηµα. Με δεδοµένο ότι ο προϋπολογισµός και οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί σε συγκρίσιµη βάση, δεν είναι δυνατή η ενσωµάτωση των προϋπολογιστικών ποσών σε ξεχωριστή στήλη στις οικονοµικές καταστάσεις. Αποβλέποντας στο να ενισχυθεί η υποχρέωση λογοδοσίας και να προαχθεί η διαφάνεια, οι οικονοµικές καταστάσεις συνοδεύονται από την κατάσταση του προϋπολογισµού, η οποία περιλαµβάνει τα προϋπολογιστικά (αρχικός προϋπολογισµός) και τα απολογιστικά µεγέθη του προϋπολογισµού της χρήσης καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούµενης χρήσης. Επισηµαίνεται ότι η κατάσταση του προϋπολογισµού καταρτίστηκε µε βάση την κωδική κατάταξη των εσόδων-εξόδων του προϋπολογισµού. 1.2 Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών και εννοιών στη ΛΤΤΒ. Ως έξοδα στη ΛΤΤΒ θεωρούνται: Όλες οι δαπάνες που εκτελούνται µε πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού πλην των δαπανών για την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεων και αποπληρωµή χρεολυσίων, οι οποίες εµφανίζονται σε λογαριασµούς της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. Οι χρεωστικές διαφορές αποτίµησης και συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και οι δεδουλευµένοι χρεωστικοί τόκοι. Τα δεδουλευµένα έξοδα στο τέλος της χρήσης των οποίων τα παραστατικά είτε στάλθηκαν προς τις αρµόδιες για την εκκαθάριση υπηρεσίες και δεν εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι πληρωµής, είτε παραµένουν στον φορέα. Επισηµαίνεται ότι οι πληρωµές σε υπολόγους διαχειριστές µε χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής ενώ βαρύνουν τα έξοδα του προϋπολογισµού κατά την εκταµίευσή τους, εµφανίζονται στη λογιστική αρχικά σε λογαριασµό απαίτησης και βαρύνουν τα έξοδα της χρήσης κατά την οποία γίνεται η απόδοση λογαριασµού και η έκδοση του προβλεπόµενου παραστατικού τακτοποίησης. 7

12 έτους Ως έσοδα στη ΛΤΤΒ θεωρούνται: τα έσοδα του προϋπολογισµού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της χρήσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο που προέρχονται και το χρόνο είσπραξής τους. εν λογίζονται ως έσοδα τα δάνεια και οι πωλήσεις στοιχείων του Ενεργητικού, τα οποία εµφανίζονται σε λογαριασµούς της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. Οι διαγραφές και παραγραφές βεβαιωµένων εσόδων εµφανίζονται είτε αφαιρετικά των εσόδων της χρήσης είτε ως έξοδα, ανάλογα µε το χρόνο που βεβαιώθηκαν. Οι πιστωτικές διαφορές αποτίµησης και συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και οι δεδουλευµένοι πιστωτικοί τόκοι. Ως απαιτήσεις στη ΛΤΤΒ θεωρούνται: Τα βεβαιωθέντα έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν διαγραφεί από τις αρµόδιες προς βεβαίωση υπηρεσίες. Κάθε είδους προκαταβολές και αξιώσεις της Κεντρικής ιοίκησης προς τρίτους µέχρι την επιστροφή των ποσών ή την αναγνώριση της δαπάνης (έκδοση του συµψηφιστικού χρηµατικού εντάλµατος ή του παραστατικού τακτοποίησης όσον αφορά τα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής). Επισηµαίνεται ότι έχει προβλεφθεί η εγγραφή επισφαλειών επί των απαιτήσεων. Ως υποχρεώσεις στη ΛΤΤΒ θεωρούνται: Το δηµόσιο χρέος Κάθε υποχρέωση της Κεντρικής ιοίκησης προς τρίτους. εδουλευµένες δαπάνες οι οποίες δεν εξοφλήθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση. Τέλος επισηµαίνεται ότι η Καθαρή Θέση Πολιτών (ή Καθαρό Ενεργητικό) είναι το υπολειµµατικό µέγεθος το οποίο προκύπτει αν από το Ενεργητικό αφαιρεθούν οι Υποχρεώσεις. 1.3 Σηµαντικές λογιστικές ιδιαιτερότητες και παραδοχές Υπενθυµίζεται ότι δεν απογράφηκαν και δεν περιλαµβάνονται στα στοιχεία του Ενεργητικού (Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό) τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν 8

13 έτους την 1/1/2011. Επίσης δεν περιλαµβάνονται τα αποκτηθέντα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, µετά την 1/1/2011, µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (εφεξής Π..Ε.). Σύµφωνα µε το Π.. τα αποκτηθέντα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία µέσω του Π..Ε. µεταφέρονται στο τέλος της χρήσης στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης. Καταγράφονται πιλοτικά µόνο τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν µετά την 1/1/2011 από τον Τακτικό Προϋπολογισµό χωρίς την παρακολούθηση και καταγραφή της µετέπειτα εξέλιξής τους (πωλήσεις, αποσβέσεις κλπ). Η λύση αυτή επιλέχθηκε όταν διαπιστώθηκε, κατά την υλοποίηση του νέου λογιστικού συστήµατος, ότι για την πλήρη λειτουργία του µητρώου παγίων έπρεπε να επιλυθούν σηµαντικά προβλήµατα που αφορούσαν τη δοµή και την λειτουργία των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και να επέλθουν σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των οικονοµικών λειτουργιών της Κεντρικής ιοίκησης. Η αντιµετώπιση όµως αυτή, της µερικής και πληµµελούς τήρησης του µητρώου παγίων, σύµφωνα και µε την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως εκφράστηκε στην Έκθεσή του για τον Ισολογισµό 2011 δεν είναι η ενδεδειγµένη και αλλοιώνει τόσο την εικόνα του ενεργητικού όσο και τα αποτελέσµατα. Το θέµα αυτό αναµένεται να εξεταστεί σε νέα βάση, καθότι η καταγραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί θέµα δεύτερης προτεραιότητας λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν για την επίλυσή του όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυµίζεται ότι µετέπεσαν, µε ηµεροµηνία 31/12/2010, σε λογαριασµούς του νέου λογιστικού σχεδίου, ατακτοποίητα υπόλοιπα παρελθόντων οικονοµικών ετών και λογιστικά λάθη ή παραλείψεις του µέχρι τότε τηρούµενου λογιστικού σχεδίου, µε συνέπεια να διογκώνεται ισόποσα η πραγµατική εικόνα των λογαριασµών Ενεργητικού-Παθητικού της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. Το ζήτηµα αυτό παραµένει σε εκκρεµότητα και θα αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο του άρθρου 63Α του Ν. 3871/2010. Ειδικότερα όπως έχει τονιστεί, σηµαντική απόκλιση παρουσιάζει το από µετάπτωση υπόλοιπο του κεντρικού λογαριασµού διαθεσίµων Τράπεζα Ελλάδος Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωµών, µε το υπόλοιπο του αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασµού διαθεσίµων 200 Ε.. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωµών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για το θέµα αυτό έχει ξεκινήσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών έρευνα, για να 9

14 έτους εντοπιστούν οι λόγοι που δηµιούργησαν τη διαφορά ώστε στη συνέχεια να εξεταστεί ο τρόπος διόρθωσης. Καταγράφηκαν για πρώτη φορά, σύµφωνα µε το Π.., σε λογαριασµό δεδουλευµένων εξόδων οι απλήρωτες, στο τέλος της χρήσης, υποχρεώσεις της Κεντρικής ιοίκησης µέσω του µητρώου δεσµεύσεων (Π.. 113/2010). εν καταγράφηκαν στο τέλος της χρήσης οι επισφαλείς απαιτήσεις για το λόγο ότι δεν υπάρχει µέχρι σήµερα καθορισµένη και αντικειµενική διαδικασία καταγραφής των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών. Στην αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού αναµένεται να συµβάλει η εφαρµογή του νόµου 4152/2013 µε τον οποίο επαναδιατυπώνεται το άρθρο 82 του νόµου 356/1974 (ΚΕ Ε) και θεσµοθετείται διαδικασία διάκρισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ηµόσιο σε εισπράξιµες και ανεπίδεκτες είσπραξης. Με τη ρύθµιση αυτή επιχειρείται η εκκαθάριση των επί σειρά ετών σωρευµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ηµόσιο από εκείνες που πραγµατικά και εµπεριστατωµένα θεωρούνται επισφαλείς, µε µια ολοκληρωµένη, διάφανη και βασισµένη σε αντικειµενικά κριτήρια διαδικασία. Σηµείωση 2: Σηµαντικά γεγονότα που επηρέασαν τη χρήση. 2.1 Γενικά Το το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίστηκε από αστάθεια και γενικευµένη αβεβαιότητα λόγω της κρίσης χρέους και της συνεχιζόµενης επιδείνωσης του οικονοµικού κλίµατος. Ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου ΑΕΠ εµφάνισε επιβράδυνση τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις υπό ανάπτυξη οικονοµίες. Στη Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητα κυρίως λόγω, της αυξηµένης αβεβαιότητας, της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής και της γενικότερης πιστωτικής κρίσης. Για την Ελληνική οικονοµία το ήταν το τρίτο έτος δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε την προσπάθεια της χώρας για περαιτέρω βελτίωση των δηµοσιονοµικών συνθηκών και εντατικοποίηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Με στόχο την περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης, συνεχίστηκε η περιοριστική δηµοσιονοµική και εισοδηµατική πολιτική, µε κύριο άξονα την εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής

15 έτους Βασικό χαρακτηριστικό των οικονοµικών εξελίξεων στην Ελληνική οικονοµία για το ήταν η παραµονή της οικονοµίας σε βαθειά ύφεση, η οποία άρχισε το 2008 και συνεχίστηκε αµείωτη για πέµπτο συνεχόµενο έτος, µε τη συνολική συρρίκνωση του ΑΕΠ να ξεπερνά το 20% την τελευταία πενταετία. Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγονται: H κυβερνητική σταθερότητα η οποία επετεύχθη ύστερα από δύο εκλογικές αναµετρήσεις. H ενιαία νοµισµατική πολιτική και οι παρεµβάσεις του ευρωσυστήµατος, οι οποίες άµβλυναν κατά κάποιο τρόπο τις δυσµενείς επιπτώσεις της κρίσης στις οικονοµίες των κρατών-µελών της ζώνης του ευρώ. Η προσπάθεια που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ µε σκοπό τη συµπλήρωση του θεσµικού πλαισίου και τη θωράκιση από ενδεχόµενες νέες οικονοµικές κρίσεις. 2.2 Συµπληρωµατικός προϋπολογισµός Το νέο Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής συνοδεύτηκε από τη λήψη νέων µέτρων, τα οποία απαιτούσαν την τροποποίηση του ήδη κατατεθέντα στη Βουλή Κρατικού Προϋπολογισµού έτους. Ο Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός, ο οποίος ψηφίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου (Ν.4051/), περιελάµβανε επιπλέον δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ. Η δηµοσιονοµική προσπάθεια για το βασίστηκε κυρίως: Στην περαιτέρω µείωση των µη µισθολογικών δαπανών των φορέων του τακτικού προϋπολογισµού, µε ιδιαίτερη αναφορά στον εξορθολογισµό των µεταβιβάσεων προς τους υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης και των επιχορηγήσεων στους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης. Στον περαιτέρω εξορθολογισµό του µισθολογικού κόστους µε την πλήρη εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου. Στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών κυρίως στους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης, των υπηρεσιών υγείας, του ασφαλιστικού συστήµατος, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των ΝΠΙ και ΝΠ. 11

16 έτους Στην αναπροσαρµογή του φορολογικού πλαισίου έτσι ώστε να καταστεί αποδοτικότερο κυρίως προς τη σύλληψη της διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης. Στην ενδυνάµωση του τραπεζικού συστήµατος µε απώτερο στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας Νέα δανειακή σύµβαση Για τρίτη χρονιά οι δανειακές ανάγκες της χώρας καλύφθηκαν από τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης και το ΝΤ µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Παρά τη πρόοδο των δηµοσιονοµικών δεικτών, η προσπάθεια για την επίτευξη των µεσοπρόθεσµων στόχων, δηµιούργησε την ανάγκη για επιπλέον χρηµατοδότηση των συνολικών δανειακών αναγκών της χώρας για την περίοδο Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 21 ης Ιουλίου 2011 αποφάσισε την εφαρµογή από κοινού µε το ΝΤ ενός νέου προγράµµατος 109 δισ. ευρώ ενίσχυσης της Ελλάδας και εθελοντικής συµβολής του ιδιωτικού τοµέα για την πλήρη κάλυψη του χρηµατοδοτικού ελλείµµατος µέχρι το Τον Οκτώβριο του 2011 υπό την πίεση του επιδεινούµενου οικονοµικού περιβάλλοντος πραγµατοποιήθηκε αναθεώρηση της συµφωνίας του Ιουλίου, µε απόφαση για µείωση του ελληνικού χρέους που κατέχεται από τον ιδιωτικό τοµέα σε ποσοστό 50% της ονοµαστικής του αξίας µε στόχο τη διαµόρφωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κάτω του 120% έως το Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη νέα δανειακή σύµβαση, η οποία περιελάµβανε: τη χρηµατοδότηση µέρους της εθελοντικής ανταλλαγής των οµολόγων µέχρι ύψους 30 δισ. ευρώ, τη χρηµατοδότηση της επαναγοράς τίτλων που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο ευρωσύστηµα ύψους 35 δισ. ευρώ, τη χρηµατοδότηση της αποπληρωµής των δεδουλευµένων τόκων ύψους 5,7 δισ. ευρώ, τη χρηµατοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ύψους 23 δισ. ευρώ και τη χρηµατοδότηση των δανειακών αναγκών µέχρι του ποσού των 109,1 δισ. ευρώ (εκ των οποίων ποσό ύψους 24,4 δισ. ευρώ προέρχεται από το µη χρησιµοποιηθέν ονοµαστικό κεφάλαιο της πρώτης δανειακής σύµβασης, και ποσό ύψους 23 δισ. ευρώ 12

17 έτους προέρχεται από µη χρησιµοποιηθέν ονοµαστικό κεφάλαιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. 2.4 Συµµετοχή του Ιδιωτικού τοµέα στην αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους. Το πρώτο τετράµηνο του ολοκληρώθηκε, σε δύο φάσεις, η ανταλλαγή οµολόγων για την αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους (PSI) µε τα εξής αποτελέσµατα: Επιλέχτηκαν τίτλοι ονοµαστικής αξίας 205,5 δισ. ευρώ. Στην εθελοντική ανταλλαγή συµµετείχαν τίτλοι ονοµαστικής αξίας 198 δισ. ευρώ. εν συναίνεσαν στη ανταλλαγή τίτλοι ονοµαστικής αξίας 7,4 δισ. ευρώ Εκδόθηκαν νέα οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου ονοµαστικής αξίας 62,3 δισ. ευρώ. Εκδόθηκαν οµόλογα πληρωµής PSI έκδοσης EFSF 1 και 2 ετών ονοµαστικής αξίας 29,6 δισ. ευρώ Η ονοµαστική αποµείωση του χρέους µετά την ανταλλαγή ήταν 106 δισ. ευρώ. 2.5 Επαναγορά οµολόγων. Στις 18/12/ υλοποιήθηκε η προαγορά προσδιορισµένων τίτλων του Ελληνικού ηµοσίου ανταλλάσοντας τους µε τίτλους εξάµηνης διάρκειας και µηδενικού τοκοµεριδίου, έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Η προαγορά έγινε στο πλαίσιο της απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών της Ευρωζώνης της 27ης Νοεµβρίου και των αποφάσεων της Ελληνικής ηµοκρατίας. Τα αποτελέσµατα της προαγοράς ήταν τα εξής: Συνολικό ονοµαστικό ποσό προσδιορισµένων τίτλων που έγινε αποδεκτό 30,8 δισ. ευρώ Συνολικό ονοµαστικό ποσό τίτλων EFSF που δόθηκαν για την προαγορά 10,7 δισ. ευρώ. Συνολικό ονοµαστικό ποσό τίτλων EFSF που δόθηκαν για δεδουλευµένους τόκους 0,518 δισ. ευρώ. Μέση τιµή προαγοράς(clean price) 33,8%. Καθαρή αποµείωση χρέους 20 δισ. ευρώ. Εκτός από την παραπάνω επαναγορά, κατά τη διάρκεια του β τριµήνου 13

18 έτους πραγµατοποιήθηκαν επαναγορές χρέους συνολικής ονοµαστικής αξίας 356 εκατ. ευρώ. Για τις επαναγορές αυτές διατέθηκε το ποσό των 55,1 εκατ. ευρώ. Η µέση σταθµική τιµή των επαναγορών αυτών ήταν 14,78% και η µέση σταθµική απόδοση 30,25%. Σηµείωση 3: Έσοδα γενικές παρατηρήσεις. Όπως προαναφέρθηκε ως έσοδα στη ΛΤΤΒ λογίζονται τα ποσά που βεβαιώνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της χρήσης, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο που προέρχονται και το χρόνο είσπραξής τους. Έσοδα που αφορούν παρελθόντα έτη και βεβαιώνονται για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση παρουσιάζονται εκτός λειτουργικού αποτελέσµατος στα λοιπά αποτελέσµατα. Τα βεβαιωθέντα έσοδα κάθε έτους δεν εισπράττονται στο σύνολό τους, αφενός µεν διότι οι σχετικές ρυθµίσεις επιτρέπουν την τµηµατική καταβολή τους µε αποτέλεσµα την είσπραξη µέρους αυτών σε επόµενες χρήσεις, αφετέρου δε λόγω αδυναµίας είσπραξης, αυξάνοντας έτσι από έτος σε έτος το εισπρακτέο υπόλοιπο. Επισηµαίνεται ότι οι φορολογικές αρχές στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την φοροδιαφυγή επιβάλλουν σε όλες τις κατηγορίες φορολογικών εσόδων πρόστιµα και χρηµατικές ποινές τα οποία δεν εισπράττονται κατά τη χρήση αυξάνοντας από έτος σε έτος το εισπρακτέο υπόλοιπο. Το γεγονός αυτό, µε δεδοµένο ότι δεν έχει καταστεί δυνατό µέχρι σήµερα να καταγραφούν επισφάλειες και προβλέψεις για τα ανεπίδεκτα είσπραξης, έχει ως συνέπεια να διογκώνονται οι απαιτήσεις στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και τα έσοδα στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης (Αποτελέσµατα χρήσης). Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1.3 του παρόντος, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού αναµένεται να συµβάλει η εφαρµογή του νόµου 4152/2013. Για το, το εισπρακτέο υπόλοιπο της χρήσης (έσοδα που βεβαιώθηκαν µέσα στη χρήση και δεν εισπράχθηκαν) ανέρχεται στο ποσό των ,53 ευρώ. 14

19 έτους Σηµείωση 4: Άµεσοι φόροι Σηµαντική αύξηση κατά 26,7% έναντι του 2011 παρουσιάζουν τα βεβαιωθέντα έσοδα τρέχουσας χρήσης από άµεσους φόρους. Άµεσοι Φόροι 2011 Μεταβολή % Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , ,07 56,1% Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , ,28 ( ,27) -44,4% Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήµατος και άλλων προσόδων , ,37 ( ,21) -19,1% Φόρος στο εισόδηµα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπρατόµενος µε µορφή παρακράτησης , ,95 ( ,20) -17,8% Φόροι και τέλη κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ , ,44 ( ,39) -20,9% Φόρος ακίνητης περιουσίας , , ,28 169,6% Έσοδα υπέρ τρίτων , ,42 (39.757,42) -22,5% Λοιποί άµεσοι φόροι , , ,71 15,3% Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , ,85 ( ,06) -33,5% Σύνολο , , ,51 26,7% Τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων παρουσιάζουν αύξηση κατά 56,1% έναντι του 2011 λόγω των αλλαγών στο φορολογικό νόµο και κυρίως λόγω της µείωσης του αφορολογήτου ορίου στα ευρώ. Μειωµένα παρουσιάζονται τα έσοδα από τη φορολογία νοµικών προσώπων κατά 44,4% λόγω της µειωµένης κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία παρουσιάζουν αύξηση κατά 169,6% έναντι του 2011, λόγω είσπραξης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗ Ε) για όλους του µήνες του έναντι δύο µηνών το Σηµαντική αύξηση παρουσιάζουν οι λοιποί άµεσοι φόροι κυρίως λόγω της µεγάλης αύξησης των εσόδων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα. Τα βεβαιωθέντα έσοδα τρέχουσας χρήσης από άµεσους φόρους εισπράττονται κατά µεγάλο ποσοστό το χρόνο που βεβαιώνονται. Το εισπρακτέο υπόλοιπο, όπως εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, οφείλεται κυρίως στην τµηµατική καταβολή (δόσεις) και κατά το µεγαλύτερο µέρος εισπράττεται στην αµέσως επόµενη χρήση. Τα µη εισπραχθέντα επιβαρύνονται µε πρόστιµα και χρηµατικές ποινές και αυξάνουν από έτος σε έτος το εισπρακτέο υπόλοιπο. 15

20 έτους Άµεσοι Φόροι Βεβαιωθέντα τρέχουσας χρησης Είσπραξεις βεβαιωθέντων στη χρηση Εισπρακτέο υπόλοιπο % Είσπραξης Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων , , ,11 84,7% Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων , , ,55 87,3% Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήµατος και άλλων προσόδων , , ,47 99,6% Φόρος στο εισόδηµα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπρατόµενος µε µορφή παρακράτησης , , ,72 99,6% Φόροι και τέλη κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ , , ,55 49,0% Φόρος ακίνητης περιουσίας , , ,31 89,5% Έσοδα υπέρ τρίτων , , ,45 50,5% Λοιποί άµεσοι φόροι , , ,92 80,6% Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , ,85 33,7% Σύνολο , , ,93 84,7% Σηµείωση 5: Έµµεσοι φόροι Μείωση κατά 7,5% έναντι του 2011 παρουσιάζουν τα βεβαιωθέντα έσοδα τρέχουσας χρήσης από έµµεσους φόρους. Έµµεσοι Φόροι 2011 Μεταβολή % Φ.Π.Α. εγχωρίων (συµπεριλαµβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές) , ,67 ( ,20) -5,6% Φ.Π.Α. εισαγοµένων , ,28 ( ,31) -23,8% Τέλος ταξινόµησης εισαγοµένων από τρίτες χώρες οχηµάτων , ,23 ( ,63) -60,6% Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισαγοµένων από τρίτες χώρες καυσίµων , ,25 ( ,32) -44,7% Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγοµένων από τρίτες χώρες προϊόντων , ,99 ( ,08) -15,1% Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων εγχωρίων και Ε.Ε , ,08 ( ,36) -44,5% Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εγχωρίων και Ε.Ε , ,32 ( ,76) -0,1% Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε , ,72 ( ,35) -11,3% Λοιποί ειδικοί φόροι κατανάλωσης , ,64 ( ,64) -8,0% Φόροι στις µεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων , ,04 ( ,50) -22,1% Τέλη χαρτοσήµου , , ,09 0,3% Τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών και παροχής προνοµίων , , ,39 28,4% Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων , , ,80 17,0% Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήµατα , ,91 ( ,82) -14,1% Έσοδα υπέρ Ο.Γ.Α , ,47 ( ,97) -16,4% Λοιπά έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων , ,27 ( ,37) -22,8% ασµοί υπέρ Ε.Ε , ,83 ( ,03) -18,0% Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τοµέα , , ,19 0,1% Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) , ,44 ( ,61) -80,9% Ειδικές εισφορές στα εισαγόµενα , ,10 ( ,48) -29,9% Λοιποί έµµεσοι φόροι , , , ,4% Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , ,24 ( ,12) -24,9% Σύνολο , ,32 ( ,29) -7,5% 16

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2013

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2014

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισµό οικονοµικού έτους 2012 και τον Ισολογισµό χρήσεως από 01.01.2012 έως 31.12.2012 της Κεντρικής ιοίκησης Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

(3/2) (3/1) ετών 435 400 392-8 -2-43 -10

(3/2) (3/1) ετών 435 400 392-8 -2-43 -10 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/1995) Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Υπουργού Οικονοµικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Επί της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , , , ,79

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , , , ,79 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2013 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.121.000,00 4.121.300,00 2.558.289,42 1.563.010,58 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 149.000.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2017 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.: 2/91674/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2016 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/95) Επί της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Απολογισμό των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΙ-ΝΚ5 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΙ-ΝΚ5 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Ψ716465ΧΘ7-10Π. Θεσσαλονίκη, 12/01/2017 Αρ. Πρωτ.. : 146

ΑΔΑ:Ψ716465ΧΘ7-10Π. Θεσσαλονίκη, 12/01/2017 Αρ. Πρωτ.. : 146 1 ΑΔΑ:Ψ716465ΧΘ7-10Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΙ-ΡΝΨ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦΙ-ΡΝΨ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12-12-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B1.α /οικ. 93503 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 210 6598534-535 Φ. 811/02/139164 Σ. 3102 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μάρτιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B1.α /οικ.95326 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2014 Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα