ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων Έξοδα Τόκων Καθαρά Έσοδα Τόκων Λοιπά Έσοδα Έσοδα από Εργασίες Διοικητικά έξοδα-προσωπικό Άλλα Αποσβέσεις Ακινήτων και Εξοπλισμού Λειτουργικά έξοδα Προβλέψεις 8, Έξοδα και Προβλέψεις Καθαρό Πλεόνασμα έτους ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ '000 '000 Καθαρό Πλεόνασμα προς κατανομή, σύμφωνα με το άρθρο 59 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 και στο Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο (20% του καθαρού πλεονάσματος) στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας Οι "Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις" στις σελίδες 3-11 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προς Κυβέρνηση Προς Τράπεζες 0 32 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Τραπεζογραμμάτια Κέρματα ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Τραπεζών Κυβέρνησης Κυβερνητικών και Άλλων Οργανισμών Χρεολυτικών Ταμείων Ασφαλιστικών Εταιρειών Διεθνών Οργανισμών ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Κεφάλαιο Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο Απριλίου, 2007 Χριστόδουλος Κ. Χριστοδούλου Διοικητής Οι "Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις" στις σελίδες 3-11 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

3 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Οι Οικονομικές Καταστάσεις ετοιμάσθηκαν σύμφωνα με τους περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 και 2003 (ο Νόμος) και με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση την επανεκτίμηση των αξιών που αναφέρονται πιο κάτω. Υπόλοιπα σε Ξένο Νόμισμα Τα υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα μεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της ημέρας στην οποία αναφέρεται ο Ισολογισμός. Συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν από τη μετάφραση ξένων νομισμάτων σε Κυπριακές λίρες, μεταφέρονται σε ειδικούς λογαριασμούς. Αξιόγραφα Οι επενδύσεις σε αξιόγραφα, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα Διεθνή Αποθέματα ή στις Εγχώριες Επενδύσεις, παρουσιάζονται σε τιμή κτήσεως αναπροσαρμοσμένη με απόσβεση της υπερτίμησης ή της έκπτωσης, η οποία γίνεται με σταθερό ποσοστό μέχρι τη λήξη των αξιογράφων, πλέον δεδουλευμένους τόκους. Χρυσός Τα αποθέματα χρυσού συμπεριλαμβάνονται στα Διεθνή Αποθέματα στην τρέχουσα μέση τιμή του χρυσού στην αγορά του Λονδίνου κατά την ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού. Η διαφορά που προκύπτει με την ανατίμηση του αποθέματος χρυσού μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό. Ακίνητα και Εξοπλισμός Τα γήπεδα παρουσιάζονται σε τιμή κτήσεως και δεν αποσβένονται. Τα ιδιόκτητα κτήρια της Τράπεζας συμπεριλαμβάνουν προκαταρκτικά έξοδα που σχετίζονται με την ανέγερση των κτηρίων. Τα κτήρια, έπιπλα, εξοπλισμός και οχήματα αποσβένονται με σταθερό συντελεστή κατά την υπολογιζόμενη χρονική διάρκεια επωφελούς χρήσης τους. Νόμισμα σε Κυκλοφορία Το Νόμισμα σε κυκλοφορία αποτελεί υποχρέωση, η οποία περιλαμβάνει τα νόμιμα κυπριακά τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κυκλοφορία, εξαιρουμένων των κερμάτων που έχουν εκδοθεί για αναμνηστικούς ή συλλεκτικούς σκοπούς. 3

4 Τα αναμνηστικά κέρματα δε θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί για συνήθεις σκοπούς κυκλοφορίας και, ως εκ τούτου, περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό ως Λοιπές Υποχρεώσεις στην ονομαστική αξία, μείον το κόστος του περιεχόμενου χρυσού ή αργύρου μέχρι του ποσού της αντίστοιχης ονομαστικής αξίας των αναμνηστικών κερμάτων. Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων Έσοδα και έξοδα σε ξένο νόμισμα μεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της Κυπριακής λίρας κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Δεδουλευμένοι τόκοι και άλλα έσοδα και έξοδα, που προκύπτουν από την πάροδο του χρόνου, αναγνωρίζονται στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Κεφαλαιουχικά κέρδη ή ζημιές από τη ρευστοποίηση αξιογράφων και άλλων επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που ρευστοποιούνται. 2. ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ Έσοδα από Διεθνή Αποθέματα Έσοδα από Εγχώριες Επενδύσεις: Κρατικά Χρεόγραφα Έσοδα από Δάνεια και Χορηγήσεις: Πιστωτικές διευκολύνσεις προς Κυβέρνηση και Κυβερνητικούς Οργανισμούς Πιστωτικές διευκολύνσεις προς τράπεζες Δάνεια προσωπικού και άλλα δάνεια Σύνολο

5 3. ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΩΝ Έξοδα για υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα Έξοδα για υποχρεώσεις σε Κυπριακές Λίρες: Καταθέσεις Τραπεζών Χρεολυτικά Ταμεία Καταθέσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών και άλλων Οργανισμών Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Τα Λοιπά Έσοδα συμπεριλαμβάνουν κέρδη τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί από πράξεις ξένου συναλλάγματος (εξαιρουμένων των κερδών από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις), δικαιώματα έναντι των εξόδων εποπτείας τραπεζικών ιδρυμάτων και διάφορα άλλα έσοδα. 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο μέσος αριθμός εργοδοτούμενων υπαλλήλων ήταν 332 (: 331). Τα έξοδα προσωπικού είχαν ως εξής: Μισθοί Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή Εισφορές της Τράπεζας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες εισφορές Επιδόματα Έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού Σύνολο

6 5.2 ΑΛΛΑ Άλλα Διοικητικά Έξοδα συμπεριλαμβάνουν έξοδα τηλεφώνων και άλλων τηλεπικοινωνιακών μέσων, συντήρησης και ασφάλισης κτηρίων και εξοπλισμού, γραφικής ύλης, ηλεκτρισμού και θέρμανσης, και διάφορα άλλα. 6. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κόστος Γήπεδα και Κτήρια Έπιπλα και εξοπλισμός Οχήματα Σύνολο Κατά την 1η Ιανουαρίου, Προσθήκες Εκποιήσεις (17) (13) (30) Κατά την 31η Δεκεμβρίου, Αποσβέσεις Κατά την 1η Ιανουαρίου, Επιβάρυνση Εκποιήσεις (17) (13) (30) Κατά την 31η Δεκεμβρίου, Υπόλοιπο Κατά την 31η Δεκεμβρίου, Κατά την 31η Δεκεμβρίου, Το κόστος των γηπέδων ανέρχεται σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΞΟΔΑ Κατά το έτος τα έξοδα εκτύπωσης χαρτονομισμάτων και κοπής κερμάτων που συμπεριλαμβάνονται στα Λειτουργικά έξοδα, ανήλθαν σε (: ). 6

7 8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (α) Συνταξιοδοτικά ωφελήματα Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών Η επιβάρυνση για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των μελών του προσωπικού συμπεριλαμβάνεται στις προβλέψεις και αναλύεται ως ακολούθως: Κόστος υπηρεσίας για το υπό αναφοράν έτος Τόκος επί του Ταμείου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων (με καθορισμένο επιτόκιο 6,5%) Κόστος υπηρεσίας προηγούμενων ετών Σύνολο Κύριες αναλογιστικές υποθέσεις 31 Δεκεμβρίου Κατά την αναλογιστική εκτίμηση που έγινε με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου, χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω κύριες αναλογιστικές παραδοχές: Προεξοφλητικός συντελεστής 5,0% 6,5% Μέσος ρυθμός αύξησης μισθών 7,0% 7,0% Πληθωρισμός 2,5% 2,5% (β) Μεταφορά σε Ειδικό Λογαριασμό Πρόβλεψης Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία του στις 24 Φεβρουαρίου, αποφάσισε της παρακράτηση ποσού ύψους 5 εκ. από τα αποτελέσματα για έκαστο από τα έτη και για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τη κάλυψη του κόστους κοπής και εφοδιασμού κερμάτων και τραπεζογραμματίων ευρώ που αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια του Το συνολικό κόστος αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα 15 εκ. Όπως εξηγείται στην σημείωση (9) πιο κάτω η πρόβλεψη για κάθε έτος έχει μεταφερθεί σε Ειδικό Λογαριασμό Πρόβλεψης. 7

8 9. Μεταφορά στο Γενικό Αποθεματικό Στα αποτελέσματα χρήσεως για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στη σημείωση 8 (β) πιο πάνω εφαρμόστηκε με τη μεταφορά ποσού 5 εκ. στο Γενικό Αποθεματικό. Επειδή στόχος της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η δημιουργία Ειδικού Λογαριασμού Πρόβλεψης, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 7 Ιουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά του ποσού των 5 εκ. από το Γενικό Αποθεματικό, στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα χρήσεως για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου,, καθώς και ο ισολογισμός κατά την ίδια ημερομηνία, έχουν διαμορφωθεί ανάλογα για να αντικατοπτρίζουν την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 10. ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα Διεθνή Αποθέματα αποτελούνται από Καταθέσεις και Αξιόγραφα σε ξένο νόμισμα (συμπεριλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων), Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα και Χρυσό. 11. ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι Εγχώριες Επενδύσεις αναφέρονται σε επενδύσεις σε Κρατικά Χρεόγραφα. 12. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επιταγές προς εκκαθάριση Δάνεια προς το προσωπικό Δεδουλευμένοι τόκοι στο μακροχρόνιο δάνειο προς την κυβέρνηση Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ Λοιποί λογαριασμοί Σύνολο

9 Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Από την 1η Μαΐου, 2004, σύμφωνα με το Άρθρο 28 της νομοθεσίας του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, η ΚΤΚ συμμετέχει στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Οι συμμετοχές εξαρτούνται από μερίδια τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 29.3 της νομοθεσίας του ΕΣΚΤ και τα οποία πρέπει να αναπροσαρμόζονται κάθε πέντε χρόνια ή με την εισδοχή νέων Κ.Τ. στο ΕΣΚΤ. Το μερίδιο της ΚΤΚ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ κατά την 1 η Μαΐου, 2004 ήταν 0,13% και υπολογίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 29 της νομοθεσίας του ΕΣΚΤ, βάσει στοιχείων πληθυσμού και Α.Εγχ.Π. που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή η Κύπρος δεν συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ, ισχύουν οι μεταβατικές πρόνοιες του Άρθρου 48 της νομοθεσίας. Συνεπώς, απαιτήθηκε από την ΚΤΚ να πληρώσει μια ελάχιστη συνεισφορά 7% του καταβλητέου κεφαλαίου στην ΕΚΤ κατά την ένταξή της στο ΕΣΚΤ την 1η Μαΐου, 2004, η οποία αντιστοιχούσε σε ευρώ ή 297 χιλιάδες. Με την εισδοχή των Κεντρικών Τραπεζών της Ρουμανίας και Βουλγαρίας στο ΕΣΚΤ από 1 η Ιανουαρίου 2007 το μερίδιο της ΚΤΚ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ μειώθηκε στο 0,1249% και αντίστοιχα το ποσό του καταβλητέου κεφαλαίου μειώθηκε σε ευρώ ,84 ή 295 χιλιάδες. 13. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Καταθέσεις Τραπεζών Λογαριασμοί Κατωτάτων Αποθεμάτων Άλλες Καταθέσεις σε Κυπριακές Λίρες Καταθέσεις σε ξένα νομίσματα Κυβερνητικοί λογαριασμοί όψεως Άλλοι Κυβερνητικοί Λογαριασμοί και Λογαριασμοί Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Χρεολυτικά Ταμεία Εξωτερικός Δανεισμός Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Ομολογίες Αποταμιεύσεως Χρεόγραφα Εγγυημένα από την Κυβέρνηση Ασφαλιστικές Εταιρείες Διεθνείς Οργανισμοί Σύνολο

10 14. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Λογαριασμός Κατανομής Καθαρού Πλεονάσματος Πρόβλεψη για το Σχέδιο Σύνταξης και Φιλοδωρημάτων (Σημείωση ) Πρόβλεψη για το κόστος κοπής/προμήθειας κερμάτων και χαρτονομισμάτων ευρώ (Σημείωση 9) Ανεξαργύρωτες Ομολογίες Αποταμιεύσεως Αζήτητα ποσά από κληρωθείσες Ομολογίες Αποταμιεύσεως Απονομισματοποιηθέντα τραπεζογραμμάτια και κέρματα Δεδουλευμένοι τόκοι ΔΝΤ - Λογαριασμός Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων Λοιποί Λογαριασμοί Σύνολο ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Οι λογαριασμοί αυτοί κατά το διαμορφώθηκαν ως εξής: Χρυσός Ξένα Νομίσματα Σύνολο Υπόλοιπο Επανεκτίμηση για το έτος που έληξε την (17.896) (3.364) Υπόλοιπο ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Η Τράπεζα διατηρεί Σχέδιο Σύνταξης και Φιλοδωρημάτων, το οποίο παρέχει συνταξιοδοτικά ωφελήματα στους αφυπηρετούντες υπαλλήλους με βάση τον τελικό συντάξιμο μισθό τους. Οι υπάλληλοι δεν καταβάλλουν εισφορές, εκτός για σκοπούς μεταβίβασης της σύνταξής τους στο χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα τους. Η εν λόγω υποχρέωση της Τράπεζας αναφορικά με τη συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων υπολογίζεται κατά τακτικά διαστήματα από Οίκο αναλογιστών. Η πιο πρόσφατη αναλογιστική μελέτη που έγινε κατά την 31η Δεκεμβρίου,, έδειξε αναλογιστικό 10

11 έλλειμμα το οποίο προέρχεται κυρίως από διαφοροποίηση του προεξοφλητικού συντελεστή. Με βάση την εισήγηση των αναλογιστών γίνεται εισφορά για το μη αναγνωρισμένο έλλειμμα ποσού για τα επόμενα 18 χρόνια. Η σημερινή αξία της υποχρέωσης έχει ως εξής: Σημερινή Αξία της Υποχρέωσης Μη αναγνωρισμένο Έλλειμμα προηγούμενης Υπηρεσίας (17.188) (1.910) Καθαρή Υποχρέωση στον Ισολογισμό Οι πληρωμές συντάξεων και εφάπαξ ποσών αφυπηρετήσεων κατά το, όπως και σε προηγούμενα χρόνια, χρεώθηκαν απ ευθείας στο λογαριασμό πρόβλεψης του Σχεδίου Σύνταξης και Φιλοδωρημάτων. Κίνηση της Καθαρής Υποχρέωσης Καθαρή υποχρέωση κατά την 1 η Ιανουαρίου Επιβάρυνση του έτους Κεφαλαιοποίηση τόκων Εισφορές Υπαλλήλων στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών Ωφελήματα που πληρώθηκαν (1.558) (886) Καθαρή Υποχρέωση κατά την 31 η Δεκεμβρίου ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ H διαφορά μεταξύ του εγγυημένου τόκου, που καταβάλλεται από την Τράπεζα επί των διαθεσίμων των πιο πάνω ταμείων και των τόκων από επενδύσεις σε Γραμμάτια Δημοσίου, ανήλθε σε (: ). Βάσει συμφωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών, το ποσό αυτό βαρύνει το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και γι αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Τράπεζας. 11

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Αθήνα, Ιανουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης 3 Στοιχεία Iσολογισµού 4 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα