ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Χανιά Φεβρουάριος 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Περιόδου από την 19 η Απριλίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Πληροφόρηση κατά τομέα Εποχικότητα πωλήσεων Πωλήσεις: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ανάλυση λειτουργικών εξόδων Λοιπά έσοδα και έξοδα Χρηματοοικονομικό κόστος Φόρος εισοδήματος Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις Χρηματικά διαθέσιμα Ίδια Κεφάλαια Λοιπές προβλέψεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

3 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.» (η Εταιρία) αφορά τη χρονική περίοδο από 19 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3556/ Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας Η εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας στην περίοδο από 19 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ήταν πολύ καλή. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ ,06 τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ ,66 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ποσού Ευρώ ,10 και τα καθαρά κέρδη περιόδου μετά τον φόρο εισοδήματος υπολογίστηκαν στο ποσό των Ευρώ ,40. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας περιλαμβάνει έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων επιβατών, οχημάτων και φορτωτικών των πλοίων «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ», «ΚΡΗΤΗ Ι» και «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» κατά Ευρώ ,72 και έσοδα από γραμμή δημόσιας υπηρεσίας του «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» κατά Ευρώ , Οικονομική θέση της Εταιρίας Η οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ ,40. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας για την περίοδο έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/2010 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,11 99,66% Σύνολο ενεργητικού ,11 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,40 6,59% Σύνολο υποχρεώσεων ,71 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,11 106,61% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,71 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

4 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως ,40 6,20% Κυκλοφορούν ενεργητικό ,11 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 31/12/2010 Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, αποσβέσεων, χρημ/κών & επενδυτικών αποτελεσμάτων ,10 3,52% Κύκλος εργασιών ,06 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το περιθώριο του EBITDA της Εταιρίας. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρου εισοδήματος ,84 3,49% Σύνολο εσόδων ,43 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρου εισοδήματος ,84 137,75% Ίδια κεφάλαια ,40 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας. Μικτά αποτελέσματα ,66 11,32% Κύκλος εργασιών ,06 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρίας (περιθώριο μικτού κέρδους). Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

5 3. Δραστηριότητα της Εταιρίας Στην κλειόμενη περίοδο τα ναυλωμένα πλοία της Εταιρίας πραγματοποίησαν τα εξής ακτοπλοϊκά δρομολόγια: - Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ»: Πειραιάς Σύρος Αγ. Κήρυκος Φούρνοι Καρλόβασι Σάμου μετ επιστροφής κατά το χρονικό διάστημα στα πλαίσια συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας που συντάχθηκαν κατά σειρά στις , και Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΡΗΤΗ Ι»: Πειραιάς Ηράκλειο Κρήτης μετ επιστροφής κατά το χρονικό διάστημα Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΡΗΤΗ ΙΙ»: Πειραιάς Ηράκλειο Κρήτης μετ επιστροφής κατά το χρονικό διάστημα Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Η σχεδιασθείσα στρατηγική της Εταιρίας για την ανάπτυξη των εργασιών της εντός του επομένου έτους 2011 προβλέπεται σταθερή χωρίς ιδιαίτερους επιχειρηματικούς κινδύνους. Κίνδυνοι που ελλοχεύουν και πιθανότατα να έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα και τη γενικότερη οικονομική της θέση μέσα στο επόμενο έτος αποτελούν, κατά κύριο λόγο, ο κίνδυνος διακυμάνσεων των τιμών των καυσίμων (λόγω της διαφαινόμενης αύξησης της τιμής του πετρελαίου), και σε μικρότερο βαθμό ο πιστωτικός κίνδυνος (λόγω της αυξητικής τάσης στις καθυστερούμενες απαιτήσεις προς είσπραξη) και ο κίνδυνος ρευστότητας (λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας σε επίπεδο ελληνικής οικονομίας). Ειδικά για τον κίνδυνο διακύμανσης των τιμών των καυσίμων, η Εταιρία εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό καθότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό στοιχείο του κόστους λειτουργίας της με άμεση επίδραση στα αποτελέσματα της κάθε περιόδου. Μια αυξητική μεταβολή στις τιμές των καυσίμων επιδρά στην αύξηση του λειτουργικού κόστους με αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης και της καθαρής θέσης της Εταιρίας. Η διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών των καυσίμων και όποτε κρίνεται σκόπιμο αναπροσαρμόζει τις τιμές των ναύλων. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρίας διαθέτοντας επαρκή εμπειρία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τις αρχές του 2011 ώστε να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται στον χώρο της ακτοπλοΐας, αλλά και να εκτιμήσει και διαχειριστεί κατάλληλα τις όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχουν τυχόν αστάθμητοι παράγοντες στην πορεία των εργασιών της. Εντός του 2011 η Εταιρία σύναψε νέο ναυλοσύμφωνο με τη μητρική «ΑΝΕΚ Α.Ε.» για τη ναύλωση του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» στο χρονικό διάστημα Βασικοί στόχοι της Διοίκησης για την περίοδο μέχρι την , οπότε θα κλείσει και η πρώτη εταιρική χρήση, είναι η περαιτέρω δραστηριοποίηση στο χώρο των μακροχρόνιων ναυλώσεων πλοίων έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης που εκτιμά Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

6 ότι έχει ο κλάδος της ακτοπλοΐας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων στο επιβατηγό κοινό υπηρεσιών. 5. Επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας Στο βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα επενδύσεων της Εταιρίας δεν περιλαμβάνονται άμεσες σημαντικές επενδύσεις. 6. Συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρίας με τη Μητρική εταιρία και τα υπόλοιπα συνδεόμενα μέρη του Ομίλου της ΑΝΕΚ Α.Ε. αφορούν, κυρίως, σε ναυλώσεις πλοίων και σε προμήθειες από παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης πλοίων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο , η Εταιρία δαπάνησε το συνολικό ποσό των Ευρώ ,49 προς τα συνδεόμενα μέρη του Ομίλου για ναυλώσεις πλοίων και λοιπές αμοιβές παροχής υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα τιμολόγησε τα συνδεόμενα μέρη με ποσό Ευρώ 633,60 για έξοδα που κατέβαλλε για λογαριασμό τους. Στις η Εταιρία παρουσιάζει απαιτήσεις από τα συνδεόμενα μέρη του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ ,14 ενώ εμφανίζει υποχρεώσεις προ αυτά συνολικού ποσού Ευρώ ,83. Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν κανενός είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις ούτε χορηγήθηκαν δάνεια σε διευθυντικά στελέχη ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας. Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 26 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24 η Φεβρουαρίου Χανιά, 24 Φεβρουαρίου 2011 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδων Ι. Πρωτοπαπαδάκης Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

7 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους Μετόχους της «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.» (η Εταιρία) της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

8 Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Νικόλαος Ε. Κολλύρης Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα - Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

9 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Περιόδου από την 19 η Απριλίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2010 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (ποσά σε ευρώ) Σημείωση Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) ,06 Κόστος πωληθέντων 8 ( ,40) Μεικτό κέρδος ,66 Έξοδα διοίκησης 8 ( ,59) Έξοδα διάθεσης 8 ( ,12) Λοιπά έσοδα ,28 Λοιπά έξοδα 9 ( ,13) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ,10 Χρηματοοικονομικά έσοδα ,09 Χρηματοοικονομικά έξοδα 10 (5.251,35) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων ,84 Φόρος εισοδήματος 11 ( ,44) Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά το φόρο εισοδήματος ,40 Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα (σε ) ,30 Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ,10 Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

10 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό (ποσά σε ευρώ) Σημείωση Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ,00 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,00 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα ,50 Απαιτήσεις από πελάτες ,46 Λοιπές απαιτήσεις ,98 Χρηματικά διαθέσιμα ,17 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,11 Σύνολο Ενεργητικού ,11 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Αποτελέσματα εις νέο ,40 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,40 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις ,00 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές ,57 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,14 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ,71 Σύνολο υποχρεώσεων ,71 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων ,11 Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

11 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ποσά σε ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο την 19η Απριλίου Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου , ,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου , ,40 Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου , , ,40 Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

12 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ποσά σε ευρώ) Σημ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων ,84 Προσαρμογές για: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι) 3.972,26 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ,10 (Αύξηση) / Μείωση σε: Αποθέματα ( ,50) Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ( ,44) Αύξηση / (Μείωση) σε: Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ,27 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 10 (5.251,35) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες -- Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων ,08 Επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι εισπραχθέντες ,09 Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων 1.279,09 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καταβολές μετοχικού κεφαλαίου ,00 Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων ,00 Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου ,17 Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου -- Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου ,17 Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

13 Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 1. Γενικές πληροφορίες Η εταιρία ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρία) με διακριτικό τίτλο ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ Ν.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 959/1979 (όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 1892/ και Ν. 2987/ ) στις 14 Απριλίου 2010 με έδρα τα Χανιά της Κρήτης. Έχει τη μορφή της ναυτικής εταιρίας του Ν. 959/79, με ημερομηνία αρχικής καταχώρησης στο Μητρώο Ναυτικών Εταιριών την 19 η Απριλίου 2010, και είναι εγκατεστημένη στο 2 ο χλμ. Λεωφ. Κ. Καραμανλή του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου Νομού Χανίων Κρήτης. Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως το 2060, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την 1 η ημέρα κάθε Ιανουαρίου και λήγει την 31 η ημέρα κάθε Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση-καταχώρησή της στο Μητρώο Ναυτικών Εταιριών (19 η Απριλίου 2010) και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρίας (έτσι όπως αναγράφεται στη σύμβαση σύστασης της την 14 η Απριλίου 2010) «...είναι η κυριότητα ελληνικών εμπορικών πλοίων, η εκμετάλλευση ή διαχείριση ελληνικών ή ξένης σημαίας εμπορικών πλοίων καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων ναυτικών εταιρειών που έχουν τον ίδιο ως άνω σκοπό». Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδων Ι. Πρωτοπαπαδάκης Σταύρος Ι. Αγγελιδάκης Ευάγγελος Γ. Μπαϊρακτάρης Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14 η Απριλίου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Νικόλαος Ε. Κολλύρης Α.Μ. ΣΟΕΛ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.O.E. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ CROWE HORWATH INTERNATIONAL Εποπτεύουσα Αρχή Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Αριθμός Μητρώου Ναυτικών Εταιριών: 4257 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

14 Η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ Ν.Ε. είναι θυγατρική σε ποσοστό 100,00% της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (ΑΝΕΚ LINES) η έδρα της οποίας είναι ο Δήμος Χανίων και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κλάδος Επιβατηγός Ναυτιλία). Οι εν λόγω ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν για τις ανάγκες και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές της Μητρικής ΑΝΕΚ Α.Ε., εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ Ν.Ε. την 24 η Φεβρουαρίου 2011 και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου της «ΑΝΕΚ Α.Ε.» στη διεύθυνση διαδικτύου 2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές (α) Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καλύπτουν την περίοδο από την 19 η Απριλίου 2010 έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2010 και καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), καθώς και τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Ερμηνείας Προτύπων του ΣΔΛΠ, και τα οποία έχουν υιοθετηθεί μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2010 από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1606/2002. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας «ΑΝΕΚ Α.Ε.». Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρίας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010, που καλύπτουν την περίοδο από την 19 η Απριλίου 2010 έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2010, έχουν συνταχθεί με βάση: Την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες Την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) Την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

15 (β) Νέα Λογιστικά Πρότυπα και Διερμηνείες Η Εταιρία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 η Ιανουαρίου Στην παράγραφο (βα) που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και είναι υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρίας ούτε ασκούν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της. Στην παράγραφο (ββ) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 31 ης Δεκεμβρίου (βα) Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις/Αναθεωρήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2010) Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2010 αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρία. ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά. Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθεωρημένου ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές». Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων. ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού. ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες. ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες. (ββ) Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. Επιπλέον, το ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. ΔΛΠ 24 (Αναθεώρηση) «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών». ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά. ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα». ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων». ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

16 Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 2010 μια σειρά προσαρμογών σε 7 Πρότυπα που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. Η Εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. Με βάση τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. (γ) Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων. Κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 31 ης Δεκεμβρίου 2010, οι σημαντικότερες λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης είναι ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας «ΑΝΕΚ Α.Ε.». 3. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Η Εταιρία κατέχει διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως χρηματικά διαθέσιμα, εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες της. Κατά τη διάρκεια της περιόδου η Εταιρία δεν ασχολήθηκε με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. Η Εταιρία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος επιτοκίων, κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρίας και εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

17 i) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τα έσοδα της είναι σε Ευρώ, ως εκ τούτου δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο που να σχετίζεται με τον κύκλο εργασιών. Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών είναι εκφρασμένες σε Ευρώ, πλην των καυσίμων που διακανονίζονται σε ευρώ, αλλά εμμέσως επηρεάζονται από την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές platts. Η Διοίκηση παρακολουθεί τους συναλλαγματικούς κινδύνους και εκτιμά ότι κατά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ήταν ασήμαντοι. ii) Κίνδυνος επιτοκίου Λόγω του ότι η Εταιρία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρία δεν παρουσιάζει υποχρεώσεις σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια) και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίου. iii) Κίνδυνος διακυμάνσεως τιμών αγοράς καυσίμων Η Εταιρία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών της τιμής των καυσίμων ως βασικού στοιχείου του κόστους λειτουργίας της με άμεση επίδραση στα αποτελέσματα της κάθε περιόδου. Μια αυξητική μεταβολή στις τιμές των καυσίμων επιδρά στην αύξηση των λειτουργικού κόστους με αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας. Η διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών των καυσίμων και όποτε κρίνεται σκόπιμο αναπροσαρμόζει τις τιμές των ναύλων. iv) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου ήτοι κινδύνου αδυναμίας είσπραξης υπολοίπων απαιτήσεων από πελάτες καθώς υφίσταται σημαντική διασπορά των απαιτήσεων σε πολλούς διαφορετικούς πελάτες. Πολιτική της Εταιρίας είναι, όπως όλοι οι πελάτες, προς τους οποίους διενεργούνται πωλήσεις επί πιστώσει, υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, από τη Διοίκηση της Εταιρίας, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικών πιστωτικών κινδύνων, η Εταιρία προχωρεί στον σχηματισμό προβλέψεων για ζημιές απομείωσης απαιτήσεων. Σχετική ανάλυση της γηραιότητας των απαιτήσεων και των προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων της Εταιρίας περιλαμβάνεται στη σημείωση 14. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα της Εταιρίας, όμως για τα καταθετικά της προϊόντα χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας. v) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει της χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες. Η Διοίκηση της Εταιρίας κρίνει ότι ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος λόγω της ύπαρξης ικανοποιητικών διαθεσίμων στο ενεργητικό της. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

18 vi) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρίας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής, μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του ποσού των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, της έκδοσης νέων μετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να μειωθεί ο δανεισμός. 4. Πληροφόρηση κατά τομέα Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 που αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, ως τομείς μιας οικονομικής οντότητας προδιαγράφονται αυτοί που εξετάζονται εσωτερικά από τη Διοίκηση ως σημαντικοί στα πλαίσια αξιολόγησης τομεακών αποδόσεων και κινδύνων. Η Εταιρία είναι αμιγώς ναυτιλιακή εταιρία η οποία δραστηριοποιείται σε γραμμές του εσωτερικού και ως εκ τούτου δεν απαιτείται παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων ανά τομέα. 5. Εποχικότητα πωλήσεων Η δραστηριότητα της Εταιρίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει άμεση επίδραση στα έσοδα και στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Η διακίνηση των επιβατών και των οχημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά τους θερινούς μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης (Ιούνιος Σεπτέμβριος) και αισθητά μειωμένη κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριος Μάρτιος). Συνέπεια των παραπάνω είναι οι αυξημένες πωλήσεις του γ τριμήνου του έτους ( ). 6. Πωλήσεις: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αφορά σε πωλήσεις εισιτηρίων και φορτωτικών για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών καθώς και σε έσοδα από μισθώματα επιδοτούμενων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας και αναλύεται κατά κατηγορία ως εξής : Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές ,72 Επιδοτήσεις γραμμών δημόσιας υπηρεσίας ,34 Σύνολο ,06 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

19 7. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Η Εταιρία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την οικονομική περίοδο και επομένως οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού για την εν λόγω περίοδο είναι μηδενικές. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού των Ε/Γ Ο/Γ πλοίων «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ», «ΚΡΗΤΗ Ι» και «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» τα οποία η Εταιρία έχει ναυλώσει και εκμεταλλεύεται μέχρι την , και αντίστοιχα, καλύπτονται από τις εκναυλώτριες «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» και «ΑΝΕΚ Α.Ε.» καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης. 8. Ανάλυση λειτουργικών εξόδων Το σύνολο των εξόδων της Εταιρίας για την περίοδο επιμερίζεται στις βασικές λειτουργίες ως εξής: Κόστος πωληθέντων ,40 Έξοδα διοίκησης ,59 Έξοδα διάθεσης ,12 Σύνολο ,11 Αναλυτικά τα έξοδα της Εταιρίας σε κάθε μία από τις λειτουργίες της έχει ως εξής: Κόστος Πωληθέντων Καύσιμα, λιπαντικά και αναλώσεις υλικών ,09 Ναυλώσεις πλοίων ,00 Έξοδα λιμένων/ασφάλιστρα/υδροληψία ,64 Επισκευές - Συντηρήσεις και λοιπά λειτουργικά έξοδα ,67 Σύνολο ,40 Έξοδα Διοίκησης Αμοιβές & εξοδα λοιπών τρίτων ,00 Λοιπά έξοδα διοίκησης 9.832,59 Σύνολο ,59 Έξοδα Διάθεσης Προμήθειες πωλήσεων ,77 Λοιπά έξοδα διάθεσης ,35 Σύνολο ,12 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

20 9. Λοιπά έσοδα και έξοδα Τα λοιπά έσοδα και έξοδα της Εταιρίας κατά την περίοδο αναλύονται ως εξής: Λοιπά έσοδα Προμήθειες/Μεσιτείες ,09 Λοιπά έσοδα 1.881,19 Σύνολο ,28 Λοιπά έξοδα Λοιπές προβλέψεις (Σημ. 14) ,00 Λοιπά έξοδα 410,13 Σύνολο , Χρηματοοικονομικό κόστος Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρίας κατά την περίοδο αναλύονται ως εξής: Χρηματοοικονομικά έσοδα - Έσοδα τόκων 1.279, , Χρηματοοικονομικά έξοδα - Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 1.793,44 - Διάφορα έξοδα τραπεζών & λοιπά συναφή έξοδα 3.457, , Φόρος εισοδήματος Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, η Εταιρία θα υποβάλλει ενιαία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για την υπερδωδεκάμηνη πρώτη εταιρική χρήση ( ) μέχρι τον Μάιο του Ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος αναλύεται ως ακολούθως: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998278332 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 64510/03/Β/07/0072 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122854307000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα