ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση του έργου από οικονοµικής πλευράς. Πιο συγκεκριµένα, θίγονται και αναλύονται τα θέµατα που αφορούν το κόστος και τη χρηµατοδότηση του έργου, το εκτιµώµενο κόστος λειτουργίας και τα εκτιµώµενα έσοδα και τα εκτιµώµενα αποτελέσµατα χρήσης από τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. Εφόσον προκύψουν τα δεδοµένα αυτά, ακολουθεί µια αξιολόγηση του προτεινόµενου έργου µε τη χρήση ορισµένων κριτηρίων αξιολόγησης και πλέον αυτών, η οικονοµική βιωσιµότητα του υποβάλλεται στην ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων προκειµένου να προκύψουν όσο το δυνατόν πιο εµπεριστατωµένα συµπεράσµατα για την οικονοµική αξιολόγησή του ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση που αναπτύσσεται στην συνέχεια λαµβάνει υπόψη της ορισµένες υποθέσεις και παραδοχές. Πιο συγκεκριµένα: Το έργο, όπως προβλέπεται και από το σχετικό χρονοδιάγραµµα, αναµένεται να ολοκληρωθεί σε διάστηµα 17 µηνών από την έναρξη των απαιτούµενων διαδικασιών, καθώς οι παρεµβάσεις θα αφορούν όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο τη βελτίωση των υφιστάµενων υποδοµών. Συνεπώς αναµένεται ότι εφόσον οι διαδικασίες ολοκληρωθούν χωρίς απρόβλεπτες καθυστερήσεις, η κατασκευαστική περίοδος θα ξεκινήσει άµεσα µε την έγκριση του έργου και θα διαρκέσει µέχρι τα τέλη περίπου του 26. Η λειτουργία του φορέα θα ξεκινήσει από το τρέχον έτος, ενώ από το 26 και µετά θα πραγµατοποιηθούν και τα πρώτα έσοδα από την πώληση οικοπέδων και την ενοικίαση χώρων. Ως χρονικός ορίζοντας αξιολόγησης της βιωσιµότητας του έργου θεωρούνται τα 1 έτη. Στο διάστηµα αυτό συµπεριλαµβάνεται και η κατασκευαστική περίοδος των 17 µηνών. ηλαδή θα αξιολογηθεί η περίοδος Η οικονοµική ανάλυση διαπνέεται από την αρχή της συντηρητικότητας, µε βάση την οποία οι δαπάνες υπολογίζονται στο µέγιστο δυνατό που µπορούν να ανέλθουν και αντίθετα τα έσοδα στο ελάχιστο δυνατό. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ακόµη πιο «αυστηρή» η οικονοµική αξιολόγηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 116

2 Επισηµαίνεται και πάλι πως η πώληση των οικοπέδων και η µίσθωση των χώρων εγκατάστασης θα ξεκινήσει από το 26. Το ίδιο έτος θα ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του φορέα προς τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις αλλά και προς άλλες επιχειρήσεις της περιοχής που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Για κάθε κατηγορία λειτουργικής δαπάνης εκτιµάται ένας µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της, ο οποίος υποτίθεται ότι θα προέλθει είτε από αύξηση της «κατανάλωσης» της υπηρεσίας ή του αγαθού, στο οποίο η δαπάνη αυτή αντιστοιχεί, είτε από αύξηση των τιµών. Η τιµή αυτής της µέσης αύξησης εκτιµάται χωριστά για κάθε κατηγορία δαπάνης. Ως επιτόκιο προεξόφλησης και αναγωγής των χρηµατοροών θεωρείται το 7%, επιτόκιο το οποίο θεωρείται απόλυτα συµβατό µε τα ισχύοντα µακροοικονοµικά δεδοµένα, και είναι σύµφωνο µε τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΝ- ΒΧΠ για την αξιολόγηση των αντίστοιχων επενδύσεων ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Πίνακας 8.1: Προϋπολογισµός έργου και εξέλιξη της απορρόφησης. ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ Εκπόνηση Μελετών Πρόσκτηση Γης Τεχνικά Έργα Έργα συντήρησης & αναβάθµισης δικτύων ιαµορφώσεις Χώρων Ανακαίνιση Κτιριού ιοίκησης Εξοπλισµός Οργάνωση ΒΕΠΕ Απρόβλεπτα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Το κόστος υλοποίησης του προτεινόµενου έργου, για το οποίο ο Φορέας ιαχείρισης θα αιτηθεί επιχορήγησης, εκτιµάται ότι, µε βάση τις ανάγκες και εργασίες που αναλύθηκαν σε άλλο κεφάλαιο, θα ανέλθει σε 2.7. (χωρίς ΦΠΑ). Η ανάλυση του συνολικού κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δίδεται στον πίνακα 8.1. Η χρονική κατανοµή των δαπανών έχει λάβει υπόψη της την εξέλιξη των αντίστοιχων έργων και εργασιών στο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου. H ποσοστιαία κατανοµή του προβλεπόµενου κόστους παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 117

3 ιάγραµµα 8.1. Οργάν ωση ΒΕΠΕ Εξοπλισµός 5% 5% Απρόβλεπτα 3% Εκπόν ηση Μελετών 5% Τεχν ικά Έργα 82% Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού αφορά τα τεχνικά έργα (συµπεριλαµβανοµένου και του κτιρίου διοίκησης), κατανοµή η οποία κρίνεται ως λογική για ένα έργο υποδοµικού χαρακτήρα όπως το ΒΙΟ.ΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Σύµφωνα µε το Ν.2545/97 «Βιοµηχανικές & Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» µπορούν οι προϋπολογιζόµενες από το Φορέα ΒΕΠΕ δαπάνες να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης από πιστώσεις που προέρχονται από είτε από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, είτε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Με την τροποποίηση του Ν.2545, από το άρθρο 2 του Ν.319/23, η προβλεπόµενη επιχορήγηση για έργα ΒΕΠΕ για την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας φθάνει στο 4% του ύψους του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, η δε ίδια συµµετοχή του Φορέα δεν µπορεί να είναι κατώτερη του 25%. Περαιτέρω χρηµατοδότηση από άλλες πηγές του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα δεν αποκλείεται. (αρ17,παρ1). Στην περίπτωση του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαϊδας, ο Φορέας θα κάνει χρήση του δανεισµού για το πόσό των 945., για το οποίο υπάρχει έγγραφη πρόθεση χρηµατοδότησης από αναγνωρισµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της χώρας. Επιπλέον, η απόφαση 1852/116/4 ΦΕΚ28Β/4 του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία αναφέρεται στον «Καθορισµό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εκταµίευσης επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2545/97», καθορίζει ότι η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγµατοποιείται στις εξής φάσεις (άρθρο 2): Α ΦΑΣΗ: Τµήµα της επιχορήγησης ίσο µε το 4%, θα καταβληθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου και εφόσον διαπιστωθεί ύστερα από αυτοψία του Αρµόδιου Οργάνου Ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται σε άλλο σηµείο της απόφασης, ότι έχει αποδεδειγµένα καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγµατοποίηση του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου η ίδια ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 118

4 συµµετοχή του Φορέα ΒΕΠΕ καθώς και η συµµετοχή κάθε άλλης πηγής χρηµατοδότησης, εκτός της επιχορήγησης, σε ποσοστό 4%. Β ΦΑΣΗ: Τµήµα της επιχορήγησης ίσο µε το 4%, θα καταβληθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου και εφόσον διαπιστωθεί ύστερα από αυτοψία του Αρµόδιου Οργάνου Ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται σε άλλο σηµείο της απόφασης, ότι έχει αποδεδειγµένα καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγµατοποίηση του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου η ίδια συµµετοχή του Φορέα ΒΕΠΕ καθώς και η συµµετοχή κάθε άλλης πηγής χρηµατοδότησης, εκτός της επιχορήγησης, σε ποσοστό 8%, καθώς και το τµήµα της επιχορήγησης 4%, το οποίο εκταµιεύτηκε κατά την Α Φάση. Γ ΦΑΣΗ: Το υπόλοιπο 2% της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά από: Α) την τελική αυτοψία του Αρµόδιου Οργάνου Ελέγχου και µετά την υποβολή και έγκριση της τελικής Έκθεσης του Οργάνου Ελέγχου προς τη ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος, και Β) µετά την έκδοση της διαπιστωτικής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 9, παρ.3 του Ν.2545/97 µε την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδοµής της ΒΕΠΕ και η δυνατότητα λειτουργίας της. Έτσι λοιπόν και µε δεδοµένο το συνολικό κόστος του προτεινόµενου έργου, η οµάδα µελέτης εκτίµησε ότι χρηµατοδότηση θα εξελιχθεί όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η εξέλιξη της επιχορήγησης είναι άµεσα εξαρτώµενη από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών κατασκευής του ΒΙΟ.ΠΑ. Σχολιάζοντας τα παραπάνω στοιχεία λαµβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα την ετήσια εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών δαπανών (βλ.πίνακα 8.2.), προκύπτει ότι: Πίνακας 8.2: Χρονική εξέλιξη της χρηµατοδότησης ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ % ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ % 1.8. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ % % ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 119

5 ιάγραµµα 8.2. Ετήσια εξέλιξη της χρηµατοδότησης ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ 2.. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗ Κατά το πρώτο έτος (25), το ύψος των δαπανών που απαιτούνται θα καλυφθεί από την ίδια συµµετοχή του φορέα. Κατά το δεύτερο έτος (26) θα γίνει ολοκλήρωση του έργου µε την αξιοποίηση των δανειακών κεφαλαίων και την λήψη του συνόλου της επιχορήγησης και, το οποίο ο Φορέας θα λάβει από το τέλος του δευτέρου έτος, εφόσον έχει πραγµατοποιήσει το 1% των δαπανών της ιδίας συµµετοχής και των υπόλοιπων πηγών ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: Αµοιβές ανθρώπινου δυναµικού Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων Τόκοι και συναφή χρηµατοοικονοµικά έξοδα. απάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών ( ΕΗ-ΟΤΕ κλπ). απάνες ενεργειών Μάρκετινγκ. ιάφορες λοιπές λειτουργικές δαπάνες ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 12

6 Ακολουθεί περιγραφή της κάθε κατηγορίας Αµοιβές ανθρώπινου δυναµικού Πίνακας 8.3: Εξέλιξη του αριθµού των απασχολούµενων και των αµοιβών αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΗ Ετήσια Αµοιβή ανά άτοµο Γενικός ιευθυντής Γραµµατεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Προϊστάµενος Στέλεχος - Βοηθός Εργάτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Προϊστάµενος Στέλεχος - Βοηθός ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Στέλεχος ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στέλεχος 1 1 ΣΥΝΟΛΟ Η εξέλιξη που αναµένεται να παρουσιάσουν οι αµοιβές του ανθρώπινου δυναµικού του Φορέα ΒΙΟ.ΠΑ. εξαρτάται από τον αριθµό των απασχολούµενων όπως αυτός προσδιορίστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Τα στοιχεία παρατίθενται συγκεντρωτικά στον πίνακα 8.3. ιευκρινίζεται ότι στα αναφερόµενα ποσά περιλαµβάνεται η συνολική επιβάρυνση του εργοδότη (Φορέας ΒΙΟ.ΠΑ.). Οι αµοιβές των εργαζοµένων θα παρουσιάζουν µέση ετήσια αύξηση τη τάξεως του 4%, η οποία ανταποκρίνεται στις τιµές που υπολογίζεται να λαµβάνει ο πληθωρισµός τα επόµενα χρόνια καθώς και στις νόµιµες προσαυξήσεις όπως προκύπτουν από τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων Η κατηγορία αυτή αφορά όλες εκείνες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την αµοιβή υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, και πιο συγκεκριµένα: Εταιρίες, εξειδικευµένες στον τοµέα του Μάρκετινγκ, προκειµένου να υποβοηθηθεί η λειτουργία του αντίστοιχου τµήµατος του ΒΙΟ.ΠΑ. Εταιρίες, εξειδικευµένες στην οργάνωση παραγωγικών διαδικασιών και σε οργανωτικά θέµατα γενικότερα, οι οποίες καλόν είναι να είναι έµπειρες στο αντικείµενο του ΒΙΟ.ΠΑ. (βιοµηχανική υποδοµή). Η δαπάνη αυτή θα αρχίσει να υφίσταται από την αρχή του 2 ου έτους της κατασκευαστικής περιόδου (26), που είναι το χρονικό σηµείο έναρξης πώλησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 121

7 των οικοπέδων, οπότε και θα υπάρξει ζήτηση συµβουλευτικών υπηρεσιών από τις υπηρεσίες που θα εγκατασταθούν για πρώτη φορά. Η δαπάνη για τις υπηρεσίες αυτές εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 1., παρουσιάζοντας διαχρονικά µια µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 1% απάνες ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνιών κλπ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν: Το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του Φορέα, καθώς επίσης και για τον ηλεκτροφωτισµό τον χώρων του. Το κόστος για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, και γενικότερα για χρήσεις άλλων υπηρεσιών επικοινωνιών (ISDN, µισθωµένες γραµµές κλπ). Ο Φορέας ΒΙΟ.ΠΑ. κατά το πρώτο έτος κατασκευής του έργου και µέχρι την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του κτιρίου διοίκησης, θα στεγάζεται προσωρινά είτε σε χώρο που θα του παραχωρηθεί (πχ ηµαρχείο Πτολεµαϊδας). Ως εκ τούτου τα ανωτέρω έξοδα θα τον βαραίνουν από το δεύτερο έτος και πλήρως από το τρίτο έτος οπότε και θα αρχίσει να λειτουργεί ολοκληρωτικά το ΒΙΟ.ΠΑ.. Το κόστος της κατηγορίας αυτής εκτιµάται σε 2. για το δεύτερο έτος λειτουργίας. Υπολογίζεται ότι θα εµφανίζουν µια µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 5% απάνες ενεργειών ΜΚΤ Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θα αφορούν όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβεί ο Φορέας µε απώτερο στόχο την υλοποίηση των προγραµµάτων και των στρατηγικών επιλογών του ΒΙΟ.ΠΑ. Οι δαπάνες αυτές µπορεί ενδεικτικά να περιλαµβάνουν: απάνες εκτύπωσης εµπορικών και διαφηµιστικών εντύπων. απάνες καταχωρήσεων και ανακοινώσεων στον τύπο προκειµένου να πληροφορηθούν και να ενηµερωθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής αναφορικά µε το ΒΙΟ.ΠΑ. και τη λειτουργία του. απάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων. Οι ενέργειες αυτές θα ξεκινήσουν από την έναρξη λειτουργίας του Φορέα και της κατασκευής του έργου, καθώς θα πρέπει µόλις ολοκληρωθούν τα έργα να υπάρχει ήδη εκφρασµένη ζήτηση για την αγορά των βιοτεχνικών οικοπέδων αλλά και για την ενοικίαση των προς εκµετάλλευση χώρων. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης των διαθέσιµων οικοπέδων, η οποία προβλέπεται να γίνει µακροπρόθεσµα, οι δραστηριότητες marketing θα εξακολουθήσουν να πραγµατοποιούνται σε περιορισµένη όµως κλίµακα µε στόχο κατά κύριο λόγο της υποστήριξη των δραστηριοτήτων των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων (εκθέσεις εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. και συναφείς δραστηριότητες). ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 122

8 Η δαπάνη αυτή εκτιµάται σε 7. κατ έτος για τα δύο πρώτα χρόνια και σε 3. από τον τρίτο χρόνο και µετά ιάφορα Λειτουργικά Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει όλες τις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες δεν εντάσσονται σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν στην παρούσα φάση επακριβώς (πχ δαπάνες καθαριότητας, κόστος γραφικής ύλης, αναλωσίµων κλπ). Για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται ένα ετήσιο κόστος 6. µε µέση ετήσια αύξηση 1% Απρόβλεπτα Στην κατηγορία αυτή υπολογίζεται ένα κονδύλι της τάξεως του 5. από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Φορέα για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών του Φορέα, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΠΑ. Υπολογίζεται µέση ετήσια αύξηση 5% Αποσβέσεις Στην εκτίµηση των δαπανών της επένδυσης δεν υπολογίζονται αποσβέσεις, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της ΒΧΠ για την χρηµατοοικονοµική ανάλυση των επενδύσεων ΒΕΠΕ Εκτίµηση συνολικών εξόδων Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνολικά οι εκτιµώµενες δαπάνες για την περίοδο των 1 ετών από την έναρξη υλοποίησης του έργου (έναρξη λειτουργίας του φορά από το πρώτο έτος ήτοι 25). Πίνακας 8.4: Εξέλιξη των δαπανών στην περίοδο της 1ετίας ΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΚΤ ΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ/ΣΙΩΝ ΑΠΡΟΒΛ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή : Υπολογισµοί Οµάδας Μελέτης ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 123

9 ιάγραµµα 8.3. Εξέλιξη των συνολικών λειτουργικών δαπανών ΡΧ ΕΤΗ 8.5. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α Τα έσοδα του ΒΙΟ.ΠΑ. θα προέλθουν βασικά από τις ακόλουθες πηγές: Πώληση των οικοπέδων στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Ενοικίαση χώρων του κτιρίου διοίκησης, σε φορείς παροχής υπηρεσιών προς τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις του ΒΙΟΠΑ. Εκµετάλλευση υπόλοιπων υφιστάµενων κτιρίων Υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. Λοιπές υπηρεσίες. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της καθεµίας κατηγορίας Έσοδα από πώληση οικοπέδων στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Με βάση την υφιστάµενη πρακτική, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν από το Φορέα ιαχείρισης τον αριθµό στρεµµάτων που επιθυµούν, προκειµένου να αναπτύξουν αυτές τις κτιριακές εγκαταστάσεις που επιθυµούν (µέσα στα πλαίσια που επιτρέπει ο νόµος πχ. δραστηριότητες εντός ΒΙΟ.ΠΑ. κλπ). Το γήπεδο εγκατάστασης του ΒΙΟΠΑ ανέρχεται σε 56 στρ. Εξ αυτών, στόχος είναι σε πρώτη φάση, µέχρι και το πέρας.της εξεταζόµενης 1ετίας να αξιοποιηθούν προς πώληση στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις τα 21 στρ. Εφόσον διατεθούν αυτά, στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω διάθεση εκτάσεων. Βέβαια στην περίπτωση που µακροπρόθεσµα καλυφτούν όλα τα διαθέσιµα οικόπεδα, υπάρχει η ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 124

10 δυνατότητα επέκτασης του ΒΙΟΠΑ, καθώς οι εκτάσεις που γειτνιάζουν του γηπέδου εγκατάστασης ανήκουν επίσης στο ήµο Πτολεµαϊδας. Όσον αφορά την τιµή πώλησης, αυτή προτείνεται να διαµορφωθεί σε 7.5 ανά στρέµµα, τιµή που κρίνεται ελκυστική. Η τιµή αυτή θα παραµείνει σταθερή την πρώτη 3ετία, δηλαδή από το 26-28, εκτιµάται ότι εφόσον αναµένεται να υπάρχει ζήτηση θα αυξάνει κατά ένα µέσο ετήσιο ποσοστό της τάξεως του 5%. Η πώληση των οικοπέδων της προαναφερόµενης έκτασης, θα αρχίσει στο δεύτερο έτος ήτοι 26, και η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός διαστήµατος της δεκαετίας. Η εκτίµηση της ζήτησης και των συνολικών εσόδων δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 8.5: Έσοδα από την πώληση οικοπέδων ΕΤΗ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ/ΣΤΡ. ΕΣΟ Α Πηγή: Εκτιµήσεις Οµάδα Μελέτης Έσοδα από ενοικίαση χώρων κτιρίου διοίκησης και εκµετάλλευσης λοιπών χώρων Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι χώροι τους οποίους ο φορέας ΒΙΟΠΑ µπορεί να διαθέσει για εκµατάλλευση αφορούν: Χώροι γραφείων, στους οποίους θα µπορούσαν να εγκατασταθούν φορείς παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων και συναφείς δραστηριότητες, συνολικού εµβαδού 1.2 τ.µ. Χώροι υφιστάµενων κτιρίων, τα οποία όπως προαναφέρθηκε δε θα κατεδαφιστούν, όπου µπορούν να εγκατασταθεί η παραγωγική δραστηριότητα βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών χαµηλής όχλησης, συνολικού εµβαδού 3.4 τ.µ. Η εκτιµώµενη εξέλιξη της ζήτησης για τους εν λόγω χώρους, το έσοδο ανά µονάδα, τα έσοδα ανά κατηγορία και τα συνολικά προβλεπόµενα έσοδα από την κατηγορία αυτή παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 125

11 Πίνακας 8.6: Ζήτηση και έσοδα από την ενοικίαση των κοινόχρηστων χώρων ΕΤΗ ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (τ.µ.) /ΤΜ ΕΣΟ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1) ΚΤΙΡΙΑ (τ.µ.) /ΤΜ ΕΣΟ Α ΚΤΙΡΙΩΝ (2) ΣΥΝΟΛΟ (1+2) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής θα προκύπτουν από τις συµβουλευτικές και λοιπές υπηρεσίες που θα παρέχει ο Φορέας προς τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις, εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Η χρέωση των υπηρεσιών αυτών θα γίνεται σε επίπεδα ελκυστικότερα από τα ισχύοντα στην αγορά, καθώς σκοπός του Φορέα ΒΙΟ.ΠΑ. µεταξύ άλλων είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα καταστρατηγούνται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού. Τα έσοδα από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υπολογίζονται να ανέλθουν στα 7. και θα προκύψουν από το τρίτο έτος λειτουργίας του Φορέα, ήτοι το 27. Μια ετήσια αύξηση της τάξεως του 1% αυτών των εσόδων, θεωρείται φυσιολογική Λοιπά έσοδα Η κατηγορία αυτή αφορά ορισµένα έσοδα που θα προκύψουν για τον Φορέα, τα οποία δεν συγκαταλέγονται στις παραπάνω βασικές κατηγορίες εσόδων. Τα έσοδα αυτά θα αφορούν: Τη συµµετοχή του Φορέα σε διάφορα ευρωπαϊκά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα, από τα οποία µπορεί να αποσπάσει χρηµατοδότηση (έµµεσο έσοδο). Οποιοδήποτε άλλο απρόβλεπτο έσοδο. Υπολογίζεται ότι τα έσοδα αυτά θα ανέλθουν σε 5. παρουσιάζοντας ένα µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 1%. Έτος έναρξης των εν λόγω εσόδων είναι και στην περίπτωση αυτή το τρίτο έτος λειτουργίας του φορέα, δηλαδή το 27. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 126

12 Εκτίµηση συνολικών εσόδων Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτίµηση των συνολικών εσόδων, από όλες τις πηγές που προαναφέρθηκαν για την περίοδο της 1ετίας. Πίνακας 8.7: ιαχρονική εξέλιξη των συνολικών εσόδων ΕΤΗ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ιάγραµµα 8.4. ιαχρονική εξέλιξη των συνολικών εσόδων ΡΧ ΕΤΗ Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραµµα από το 2 ο έτος της κατασκευαστικής περιόδου, ήτοι 26, πραγµατοποιούνται έσοδα. Αυτό οφείλεται αφενός µεν στην έναρξη της εγκατάστασης των επιχειρήσεων από το δεύτερο έτος της κατασκευαστικής περιόδου και αφετέρου στην παροχή υπηρεσιών από το φορέα προς τις επιχειρήσεις αυτές. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 127

13 ιαχρονικά, για την εξεταζόµενη περίοδο , τα έσοδα παρουσιάζουν µια σχετική σταθερότητα, γεγονός που έχει να κάνει µε την εκτίµηση για τον οµαλό ρυθµό πώλησης των διαθέσιµων οικοπέδων. Η ελαφρά κάµψη που παρατηρείται το 214 οφείλεται στο γεγονός ότι εξαντλούνται τα διαθέσιµα οικόπεδα προς πώληση ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εδοµένων των προβλεπόµενων εσόδων και εξόδων, όπως αυτά προσδιορίστηκαν παραπάνω, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για την περίοδο των 1 ετών από τη λειτουργία του Φορέα ΒΙΟ.ΠΑ. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. ιευκρινίζεται για µια ακόµη φορά ότι η λειτουργία του φορέα θα ξεκινήσει άµεσα µετά τον καθορισµό του σύµφωνα µε τη σχετική προβλεπόµενη διαδικασία του Ν.2545/97. Ουσιαστικά, ο Φορέας θα ξεκινήσει να έχει έσοδα από το δεύτερο έτος λειτουργίας του, δηλαδή από το 26. Ορισµένες διευκρινίσεις σχετικά µε τους υπολογισµούς των µεγεθών που πρέπει να αναφερθούν, είναι οι εξής: Ως προς τα έσοδα: Στον λογαριασµό «Άλλα έσοδα εκµετ/σης» περιλαµβάνονται τα έσοδα από τις λοιπές υπηρεσίες. Ως προς τα έξοδα: Στον λογαριασµό «Κόστος παροχής υπηρεσιών» περιλαµβάνεται το κόστος του εργατικού δυναµικού, οι δαπάνες εξωτερικών συµβούλων, οι δαπάνες ηλεκτροδότησης επικοινωνιών και συναφή, τα έξοδα ενεργειών marketing, το κόστος άλλων απρόβλεπτων λειτουργικών εξόδων. Στο λογαριασµό των «έκτακτων και απρόβλεπτων εξόδων» περιλαµβάνεται το ετήσιο κονδύλιο για την κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων (φθορών, έκτακτης συντήρησης κλπ). Στα τελικά αποτελέσµατα δεν υπολογίζονται οι αποσβέσεις (σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της χρηµ/κής ανάλυσης). ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 128

14 Πίνακας 8.8. Προβλεπόµενη διαχρονική εξέλιξη των αποτελεσµάτων του Φορέα ΒΙΟΠΑ ΕΤΗ Κύκλος Εργασιών (-)Κόστος παροχής υπηρεσιών Μικτά Αποτ/τα εκµετ/σης (+)Άλλα έσοδα εκµ/σης Σύνολο (-)Έκτακτα & απρόβλ.έξοδα Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (-) Τόκοι & συναφή χρηµ/κα έξοδα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΦ&ΑΠΟΣΒ Πηγή: Υπολογισµοί Οµάδας Μελέτης ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 129

15 ιάγραµµα 8.5. ιαχρονική εξέλιξη των αποτελεσµάτων χρήσης του Φορέα ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΘ.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΘ.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒ&ΦΟΡΩΝ ΕΤΗ Εξετάζοντας τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα προκύπτει ότι µε βάση τις παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν οι υπολογισµοί των αποτελεσµάτων, ο φορέας διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαϊδας µπορεί να λειτουργήσει την προτεινόµενη επιχειρηµατική υποδοµή µε τρόπο βιώσιµο και αποδοτικό. Οι ζηµίες που εµφανίζονται κατά τα δυό πρώτα χρόνο λειτουργίας οφείλονται στο γεγονός ότι έχει προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του φορέας χωρίς όµως να πραγµατοποιούνται ιδιαίτερα έσοδα, ιδίως κατά τον πρώτο χρόνο. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για να επιτευχθεί η αποδοτική αυτή λειτουργία είναι η αξιοποίηση της επιχορήγησης που προβλέπεται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η οποία όπως αναφέρθηκε φτάνει για στην προκειµένη περίπτωση το 4% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 8.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα χρησιµοποιούµενα υποδείγµατα που προβλέπονται για την χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση της επένδυσης, τα οποία επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. Στους πίνακες παρουσιάζονται, πέρα από τα έσοδα και τα έξοδα του έργου, και διάφορα εναλλακτικά σενάρια προκειµένου να υπολογιστούν οι χρησιµοποιούµενοι χρηµατοοικονοµική δείκτες και για διαφορετικές συνθήκες. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούν τα εν λόγω σενάρια είναι τα έσοδα από τη λειτουργία της επένδυσης, το συνολικό επιλέξιµο κόστος του έργου καθώς επίσης και ο συντελεστής (επιτόκιο) προεξόφλησης. Εξετάζοντας κανείς τις τιµές των χρησιµοποιούµενων δεικτών, µπορεί να ισχυριστεί ότι το έργο παρουσιάζει προοπτικές βιώσιµης λειτουργίας εάν το προσεγγίσει καθαρά και µόνο από χρηµατοοικονοµικής άποψης. Βέβαια προϋπόθεση ζωτικής ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 13

16 σηµασίας για την επίτευξη των αποτελεσµάτων αυτών είναι η λήψη επιχορήγησης για το έργο µε βάση τα προβλεπόµενα από το Ν Είναι δεδοµένο ότι οι θετικές επιπτώσεις, για τις οποίες γίνεται λόγος σε επόµενο κεφάλαιο, του θα είναι πολλαπλάσιες τόσο για τον επιχειρηµατικό κόσµο της περιοχής όσο και για την τοπική ανάπτυξη. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 131

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΝ- ΒΧΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 132

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom)

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προς: Την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Καραγιώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα ΤΙΤΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. Α. Γενικά Στοιχεία Περιφέρεια: Νομός: ΟΤΑ: Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση του κτιρίου Μύλοι Μελισσάρη και της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) ΥΠ.ΕΣ...Α. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) Το Ερωτηµατολόγιο αυτό αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» «ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (A ΤΡΙΜΗΝΟ 2012) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009 - και σε

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Aριθ. No.02.12.02/345 b Balli Chemicals ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΦΜ 094518821 ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΑΕ 38455/06/Β/97/13 Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΜΑΪΟΣ 2007 ICAP ΑΕ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης Παπαδιαµαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΟΖΩ465ΦΘΘ-Υ37 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:44:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : Η από 19/10/2015 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού. Οργάνωσης, Πληροφορικής και ιαφάνειας

Συν. : Η από 19/10/2015 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού. Οργάνωσης, Πληροφορικής και ιαφάνειας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/11/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ιάκου Τ.Κ. 145 65 Αρµόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο: 2132030613 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελµατιών για την άσκηση επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που η εταιρεία υιοθέτησε από 1/1/2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα