ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση του έργου από οικονοµικής πλευράς. Πιο συγκεκριµένα, θίγονται και αναλύονται τα θέµατα που αφορούν το κόστος και τη χρηµατοδότηση του έργου, το εκτιµώµενο κόστος λειτουργίας και τα εκτιµώµενα έσοδα και τα εκτιµώµενα αποτελέσµατα χρήσης από τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. Εφόσον προκύψουν τα δεδοµένα αυτά, ακολουθεί µια αξιολόγηση του προτεινόµενου έργου µε τη χρήση ορισµένων κριτηρίων αξιολόγησης και πλέον αυτών, η οικονοµική βιωσιµότητα του υποβάλλεται στην ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων προκειµένου να προκύψουν όσο το δυνατόν πιο εµπεριστατωµένα συµπεράσµατα για την οικονοµική αξιολόγησή του ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση που αναπτύσσεται στην συνέχεια λαµβάνει υπόψη της ορισµένες υποθέσεις και παραδοχές. Πιο συγκεκριµένα: Το έργο, όπως προβλέπεται και από το σχετικό χρονοδιάγραµµα, αναµένεται να ολοκληρωθεί σε διάστηµα 17 µηνών από την έναρξη των απαιτούµενων διαδικασιών, καθώς οι παρεµβάσεις θα αφορούν όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο τη βελτίωση των υφιστάµενων υποδοµών. Συνεπώς αναµένεται ότι εφόσον οι διαδικασίες ολοκληρωθούν χωρίς απρόβλεπτες καθυστερήσεις, η κατασκευαστική περίοδος θα ξεκινήσει άµεσα µε την έγκριση του έργου και θα διαρκέσει µέχρι τα τέλη περίπου του 26. Η λειτουργία του φορέα θα ξεκινήσει από το τρέχον έτος, ενώ από το 26 και µετά θα πραγµατοποιηθούν και τα πρώτα έσοδα από την πώληση οικοπέδων και την ενοικίαση χώρων. Ως χρονικός ορίζοντας αξιολόγησης της βιωσιµότητας του έργου θεωρούνται τα 1 έτη. Στο διάστηµα αυτό συµπεριλαµβάνεται και η κατασκευαστική περίοδος των 17 µηνών. ηλαδή θα αξιολογηθεί η περίοδος Η οικονοµική ανάλυση διαπνέεται από την αρχή της συντηρητικότητας, µε βάση την οποία οι δαπάνες υπολογίζονται στο µέγιστο δυνατό που µπορούν να ανέλθουν και αντίθετα τα έσοδα στο ελάχιστο δυνατό. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ακόµη πιο «αυστηρή» η οικονοµική αξιολόγηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 116

2 Επισηµαίνεται και πάλι πως η πώληση των οικοπέδων και η µίσθωση των χώρων εγκατάστασης θα ξεκινήσει από το 26. Το ίδιο έτος θα ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του φορέα προς τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις αλλά και προς άλλες επιχειρήσεις της περιοχής που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Για κάθε κατηγορία λειτουργικής δαπάνης εκτιµάται ένας µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της, ο οποίος υποτίθεται ότι θα προέλθει είτε από αύξηση της «κατανάλωσης» της υπηρεσίας ή του αγαθού, στο οποίο η δαπάνη αυτή αντιστοιχεί, είτε από αύξηση των τιµών. Η τιµή αυτής της µέσης αύξησης εκτιµάται χωριστά για κάθε κατηγορία δαπάνης. Ως επιτόκιο προεξόφλησης και αναγωγής των χρηµατοροών θεωρείται το 7%, επιτόκιο το οποίο θεωρείται απόλυτα συµβατό µε τα ισχύοντα µακροοικονοµικά δεδοµένα, και είναι σύµφωνο µε τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΝ- ΒΧΠ για την αξιολόγηση των αντίστοιχων επενδύσεων ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Πίνακας 8.1: Προϋπολογισµός έργου και εξέλιξη της απορρόφησης. ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ Εκπόνηση Μελετών Πρόσκτηση Γης Τεχνικά Έργα Έργα συντήρησης & αναβάθµισης δικτύων ιαµορφώσεις Χώρων Ανακαίνιση Κτιριού ιοίκησης Εξοπλισµός Οργάνωση ΒΕΠΕ Απρόβλεπτα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Το κόστος υλοποίησης του προτεινόµενου έργου, για το οποίο ο Φορέας ιαχείρισης θα αιτηθεί επιχορήγησης, εκτιµάται ότι, µε βάση τις ανάγκες και εργασίες που αναλύθηκαν σε άλλο κεφάλαιο, θα ανέλθει σε 2.7. (χωρίς ΦΠΑ). Η ανάλυση του συνολικού κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δίδεται στον πίνακα 8.1. Η χρονική κατανοµή των δαπανών έχει λάβει υπόψη της την εξέλιξη των αντίστοιχων έργων και εργασιών στο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου. H ποσοστιαία κατανοµή του προβλεπόµενου κόστους παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 117

3 ιάγραµµα 8.1. Οργάν ωση ΒΕΠΕ Εξοπλισµός 5% 5% Απρόβλεπτα 3% Εκπόν ηση Μελετών 5% Τεχν ικά Έργα 82% Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού αφορά τα τεχνικά έργα (συµπεριλαµβανοµένου και του κτιρίου διοίκησης), κατανοµή η οποία κρίνεται ως λογική για ένα έργο υποδοµικού χαρακτήρα όπως το ΒΙΟ.ΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Σύµφωνα µε το Ν.2545/97 «Βιοµηχανικές & Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» µπορούν οι προϋπολογιζόµενες από το Φορέα ΒΕΠΕ δαπάνες να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης από πιστώσεις που προέρχονται από είτε από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, είτε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Με την τροποποίηση του Ν.2545, από το άρθρο 2 του Ν.319/23, η προβλεπόµενη επιχορήγηση για έργα ΒΕΠΕ για την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας φθάνει στο 4% του ύψους του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, η δε ίδια συµµετοχή του Φορέα δεν µπορεί να είναι κατώτερη του 25%. Περαιτέρω χρηµατοδότηση από άλλες πηγές του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα δεν αποκλείεται. (αρ17,παρ1). Στην περίπτωση του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαϊδας, ο Φορέας θα κάνει χρήση του δανεισµού για το πόσό των 945., για το οποίο υπάρχει έγγραφη πρόθεση χρηµατοδότησης από αναγνωρισµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της χώρας. Επιπλέον, η απόφαση 1852/116/4 ΦΕΚ28Β/4 του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία αναφέρεται στον «Καθορισµό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εκταµίευσης επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2545/97», καθορίζει ότι η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγµατοποιείται στις εξής φάσεις (άρθρο 2): Α ΦΑΣΗ: Τµήµα της επιχορήγησης ίσο µε το 4%, θα καταβληθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου και εφόσον διαπιστωθεί ύστερα από αυτοψία του Αρµόδιου Οργάνου Ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται σε άλλο σηµείο της απόφασης, ότι έχει αποδεδειγµένα καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγµατοποίηση του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου η ίδια ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 118

4 συµµετοχή του Φορέα ΒΕΠΕ καθώς και η συµµετοχή κάθε άλλης πηγής χρηµατοδότησης, εκτός της επιχορήγησης, σε ποσοστό 4%. Β ΦΑΣΗ: Τµήµα της επιχορήγησης ίσο µε το 4%, θα καταβληθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου και εφόσον διαπιστωθεί ύστερα από αυτοψία του Αρµόδιου Οργάνου Ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται σε άλλο σηµείο της απόφασης, ότι έχει αποδεδειγµένα καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγµατοποίηση του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου η ίδια συµµετοχή του Φορέα ΒΕΠΕ καθώς και η συµµετοχή κάθε άλλης πηγής χρηµατοδότησης, εκτός της επιχορήγησης, σε ποσοστό 8%, καθώς και το τµήµα της επιχορήγησης 4%, το οποίο εκταµιεύτηκε κατά την Α Φάση. Γ ΦΑΣΗ: Το υπόλοιπο 2% της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά από: Α) την τελική αυτοψία του Αρµόδιου Οργάνου Ελέγχου και µετά την υποβολή και έγκριση της τελικής Έκθεσης του Οργάνου Ελέγχου προς τη ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος, και Β) µετά την έκδοση της διαπιστωτικής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 9, παρ.3 του Ν.2545/97 µε την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδοµής της ΒΕΠΕ και η δυνατότητα λειτουργίας της. Έτσι λοιπόν και µε δεδοµένο το συνολικό κόστος του προτεινόµενου έργου, η οµάδα µελέτης εκτίµησε ότι χρηµατοδότηση θα εξελιχθεί όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η εξέλιξη της επιχορήγησης είναι άµεσα εξαρτώµενη από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών κατασκευής του ΒΙΟ.ΠΑ. Σχολιάζοντας τα παραπάνω στοιχεία λαµβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα την ετήσια εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών δαπανών (βλ.πίνακα 8.2.), προκύπτει ότι: Πίνακας 8.2: Χρονική εξέλιξη της χρηµατοδότησης ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ % ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ % 1.8. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ % % ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 119

5 ιάγραµµα 8.2. Ετήσια εξέλιξη της χρηµατοδότησης ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ 2.. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗ Κατά το πρώτο έτος (25), το ύψος των δαπανών που απαιτούνται θα καλυφθεί από την ίδια συµµετοχή του φορέα. Κατά το δεύτερο έτος (26) θα γίνει ολοκλήρωση του έργου µε την αξιοποίηση των δανειακών κεφαλαίων και την λήψη του συνόλου της επιχορήγησης και, το οποίο ο Φορέας θα λάβει από το τέλος του δευτέρου έτος, εφόσον έχει πραγµατοποιήσει το 1% των δαπανών της ιδίας συµµετοχής και των υπόλοιπων πηγών ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: Αµοιβές ανθρώπινου δυναµικού Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων Τόκοι και συναφή χρηµατοοικονοµικά έξοδα. απάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών ( ΕΗ-ΟΤΕ κλπ). απάνες ενεργειών Μάρκετινγκ. ιάφορες λοιπές λειτουργικές δαπάνες ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 12

6 Ακολουθεί περιγραφή της κάθε κατηγορίας Αµοιβές ανθρώπινου δυναµικού Πίνακας 8.3: Εξέλιξη του αριθµού των απασχολούµενων και των αµοιβών αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΗ Ετήσια Αµοιβή ανά άτοµο Γενικός ιευθυντής Γραµµατεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Προϊστάµενος Στέλεχος - Βοηθός Εργάτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Προϊστάµενος Στέλεχος - Βοηθός ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Στέλεχος ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στέλεχος 1 1 ΣΥΝΟΛΟ Η εξέλιξη που αναµένεται να παρουσιάσουν οι αµοιβές του ανθρώπινου δυναµικού του Φορέα ΒΙΟ.ΠΑ. εξαρτάται από τον αριθµό των απασχολούµενων όπως αυτός προσδιορίστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Τα στοιχεία παρατίθενται συγκεντρωτικά στον πίνακα 8.3. ιευκρινίζεται ότι στα αναφερόµενα ποσά περιλαµβάνεται η συνολική επιβάρυνση του εργοδότη (Φορέας ΒΙΟ.ΠΑ.). Οι αµοιβές των εργαζοµένων θα παρουσιάζουν µέση ετήσια αύξηση τη τάξεως του 4%, η οποία ανταποκρίνεται στις τιµές που υπολογίζεται να λαµβάνει ο πληθωρισµός τα επόµενα χρόνια καθώς και στις νόµιµες προσαυξήσεις όπως προκύπτουν από τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων Η κατηγορία αυτή αφορά όλες εκείνες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την αµοιβή υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, και πιο συγκεκριµένα: Εταιρίες, εξειδικευµένες στον τοµέα του Μάρκετινγκ, προκειµένου να υποβοηθηθεί η λειτουργία του αντίστοιχου τµήµατος του ΒΙΟ.ΠΑ. Εταιρίες, εξειδικευµένες στην οργάνωση παραγωγικών διαδικασιών και σε οργανωτικά θέµατα γενικότερα, οι οποίες καλόν είναι να είναι έµπειρες στο αντικείµενο του ΒΙΟ.ΠΑ. (βιοµηχανική υποδοµή). Η δαπάνη αυτή θα αρχίσει να υφίσταται από την αρχή του 2 ου έτους της κατασκευαστικής περιόδου (26), που είναι το χρονικό σηµείο έναρξης πώλησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 121

7 των οικοπέδων, οπότε και θα υπάρξει ζήτηση συµβουλευτικών υπηρεσιών από τις υπηρεσίες που θα εγκατασταθούν για πρώτη φορά. Η δαπάνη για τις υπηρεσίες αυτές εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 1., παρουσιάζοντας διαχρονικά µια µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 1% απάνες ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνιών κλπ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν: Το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του Φορέα, καθώς επίσης και για τον ηλεκτροφωτισµό τον χώρων του. Το κόστος για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, και γενικότερα για χρήσεις άλλων υπηρεσιών επικοινωνιών (ISDN, µισθωµένες γραµµές κλπ). Ο Φορέας ΒΙΟ.ΠΑ. κατά το πρώτο έτος κατασκευής του έργου και µέχρι την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του κτιρίου διοίκησης, θα στεγάζεται προσωρινά είτε σε χώρο που θα του παραχωρηθεί (πχ ηµαρχείο Πτολεµαϊδας). Ως εκ τούτου τα ανωτέρω έξοδα θα τον βαραίνουν από το δεύτερο έτος και πλήρως από το τρίτο έτος οπότε και θα αρχίσει να λειτουργεί ολοκληρωτικά το ΒΙΟ.ΠΑ.. Το κόστος της κατηγορίας αυτής εκτιµάται σε 2. για το δεύτερο έτος λειτουργίας. Υπολογίζεται ότι θα εµφανίζουν µια µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 5% απάνες ενεργειών ΜΚΤ Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θα αφορούν όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβεί ο Φορέας µε απώτερο στόχο την υλοποίηση των προγραµµάτων και των στρατηγικών επιλογών του ΒΙΟ.ΠΑ. Οι δαπάνες αυτές µπορεί ενδεικτικά να περιλαµβάνουν: απάνες εκτύπωσης εµπορικών και διαφηµιστικών εντύπων. απάνες καταχωρήσεων και ανακοινώσεων στον τύπο προκειµένου να πληροφορηθούν και να ενηµερωθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής αναφορικά µε το ΒΙΟ.ΠΑ. και τη λειτουργία του. απάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων. Οι ενέργειες αυτές θα ξεκινήσουν από την έναρξη λειτουργίας του Φορέα και της κατασκευής του έργου, καθώς θα πρέπει µόλις ολοκληρωθούν τα έργα να υπάρχει ήδη εκφρασµένη ζήτηση για την αγορά των βιοτεχνικών οικοπέδων αλλά και για την ενοικίαση των προς εκµετάλλευση χώρων. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης των διαθέσιµων οικοπέδων, η οποία προβλέπεται να γίνει µακροπρόθεσµα, οι δραστηριότητες marketing θα εξακολουθήσουν να πραγµατοποιούνται σε περιορισµένη όµως κλίµακα µε στόχο κατά κύριο λόγο της υποστήριξη των δραστηριοτήτων των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων (εκθέσεις εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. και συναφείς δραστηριότητες). ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 122

8 Η δαπάνη αυτή εκτιµάται σε 7. κατ έτος για τα δύο πρώτα χρόνια και σε 3. από τον τρίτο χρόνο και µετά ιάφορα Λειτουργικά Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει όλες τις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες δεν εντάσσονται σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν στην παρούσα φάση επακριβώς (πχ δαπάνες καθαριότητας, κόστος γραφικής ύλης, αναλωσίµων κλπ). Για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται ένα ετήσιο κόστος 6. µε µέση ετήσια αύξηση 1% Απρόβλεπτα Στην κατηγορία αυτή υπολογίζεται ένα κονδύλι της τάξεως του 5. από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Φορέα για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών του Φορέα, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΠΑ. Υπολογίζεται µέση ετήσια αύξηση 5% Αποσβέσεις Στην εκτίµηση των δαπανών της επένδυσης δεν υπολογίζονται αποσβέσεις, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της ΒΧΠ για την χρηµατοοικονοµική ανάλυση των επενδύσεων ΒΕΠΕ Εκτίµηση συνολικών εξόδων Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνολικά οι εκτιµώµενες δαπάνες για την περίοδο των 1 ετών από την έναρξη υλοποίησης του έργου (έναρξη λειτουργίας του φορά από το πρώτο έτος ήτοι 25). Πίνακας 8.4: Εξέλιξη των δαπανών στην περίοδο της 1ετίας ΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΚΤ ΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ/ΣΙΩΝ ΑΠΡΟΒΛ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή : Υπολογισµοί Οµάδας Μελέτης ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 123

9 ιάγραµµα 8.3. Εξέλιξη των συνολικών λειτουργικών δαπανών ΡΧ ΕΤΗ 8.5. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α Τα έσοδα του ΒΙΟ.ΠΑ. θα προέλθουν βασικά από τις ακόλουθες πηγές: Πώληση των οικοπέδων στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Ενοικίαση χώρων του κτιρίου διοίκησης, σε φορείς παροχής υπηρεσιών προς τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις του ΒΙΟΠΑ. Εκµετάλλευση υπόλοιπων υφιστάµενων κτιρίων Υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. Λοιπές υπηρεσίες. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της καθεµίας κατηγορίας Έσοδα από πώληση οικοπέδων στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Με βάση την υφιστάµενη πρακτική, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν από το Φορέα ιαχείρισης τον αριθµό στρεµµάτων που επιθυµούν, προκειµένου να αναπτύξουν αυτές τις κτιριακές εγκαταστάσεις που επιθυµούν (µέσα στα πλαίσια που επιτρέπει ο νόµος πχ. δραστηριότητες εντός ΒΙΟ.ΠΑ. κλπ). Το γήπεδο εγκατάστασης του ΒΙΟΠΑ ανέρχεται σε 56 στρ. Εξ αυτών, στόχος είναι σε πρώτη φάση, µέχρι και το πέρας.της εξεταζόµενης 1ετίας να αξιοποιηθούν προς πώληση στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις τα 21 στρ. Εφόσον διατεθούν αυτά, στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω διάθεση εκτάσεων. Βέβαια στην περίπτωση που µακροπρόθεσµα καλυφτούν όλα τα διαθέσιµα οικόπεδα, υπάρχει η ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 124

10 δυνατότητα επέκτασης του ΒΙΟΠΑ, καθώς οι εκτάσεις που γειτνιάζουν του γηπέδου εγκατάστασης ανήκουν επίσης στο ήµο Πτολεµαϊδας. Όσον αφορά την τιµή πώλησης, αυτή προτείνεται να διαµορφωθεί σε 7.5 ανά στρέµµα, τιµή που κρίνεται ελκυστική. Η τιµή αυτή θα παραµείνει σταθερή την πρώτη 3ετία, δηλαδή από το 26-28, εκτιµάται ότι εφόσον αναµένεται να υπάρχει ζήτηση θα αυξάνει κατά ένα µέσο ετήσιο ποσοστό της τάξεως του 5%. Η πώληση των οικοπέδων της προαναφερόµενης έκτασης, θα αρχίσει στο δεύτερο έτος ήτοι 26, και η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός διαστήµατος της δεκαετίας. Η εκτίµηση της ζήτησης και των συνολικών εσόδων δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 8.5: Έσοδα από την πώληση οικοπέδων ΕΤΗ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ/ΣΤΡ. ΕΣΟ Α Πηγή: Εκτιµήσεις Οµάδα Μελέτης Έσοδα από ενοικίαση χώρων κτιρίου διοίκησης και εκµετάλλευσης λοιπών χώρων Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι χώροι τους οποίους ο φορέας ΒΙΟΠΑ µπορεί να διαθέσει για εκµατάλλευση αφορούν: Χώροι γραφείων, στους οποίους θα µπορούσαν να εγκατασταθούν φορείς παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων και συναφείς δραστηριότητες, συνολικού εµβαδού 1.2 τ.µ. Χώροι υφιστάµενων κτιρίων, τα οποία όπως προαναφέρθηκε δε θα κατεδαφιστούν, όπου µπορούν να εγκατασταθεί η παραγωγική δραστηριότητα βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών χαµηλής όχλησης, συνολικού εµβαδού 3.4 τ.µ. Η εκτιµώµενη εξέλιξη της ζήτησης για τους εν λόγω χώρους, το έσοδο ανά µονάδα, τα έσοδα ανά κατηγορία και τα συνολικά προβλεπόµενα έσοδα από την κατηγορία αυτή παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 125

11 Πίνακας 8.6: Ζήτηση και έσοδα από την ενοικίαση των κοινόχρηστων χώρων ΕΤΗ ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (τ.µ.) /ΤΜ ΕΣΟ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1) ΚΤΙΡΙΑ (τ.µ.) /ΤΜ ΕΣΟ Α ΚΤΙΡΙΩΝ (2) ΣΥΝΟΛΟ (1+2) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής θα προκύπτουν από τις συµβουλευτικές και λοιπές υπηρεσίες που θα παρέχει ο Φορέας προς τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις, εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Η χρέωση των υπηρεσιών αυτών θα γίνεται σε επίπεδα ελκυστικότερα από τα ισχύοντα στην αγορά, καθώς σκοπός του Φορέα ΒΙΟ.ΠΑ. µεταξύ άλλων είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα καταστρατηγούνται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού. Τα έσοδα από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υπολογίζονται να ανέλθουν στα 7. και θα προκύψουν από το τρίτο έτος λειτουργίας του Φορέα, ήτοι το 27. Μια ετήσια αύξηση της τάξεως του 1% αυτών των εσόδων, θεωρείται φυσιολογική Λοιπά έσοδα Η κατηγορία αυτή αφορά ορισµένα έσοδα που θα προκύψουν για τον Φορέα, τα οποία δεν συγκαταλέγονται στις παραπάνω βασικές κατηγορίες εσόδων. Τα έσοδα αυτά θα αφορούν: Τη συµµετοχή του Φορέα σε διάφορα ευρωπαϊκά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα, από τα οποία µπορεί να αποσπάσει χρηµατοδότηση (έµµεσο έσοδο). Οποιοδήποτε άλλο απρόβλεπτο έσοδο. Υπολογίζεται ότι τα έσοδα αυτά θα ανέλθουν σε 5. παρουσιάζοντας ένα µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 1%. Έτος έναρξης των εν λόγω εσόδων είναι και στην περίπτωση αυτή το τρίτο έτος λειτουργίας του φορέα, δηλαδή το 27. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 126

12 Εκτίµηση συνολικών εσόδων Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτίµηση των συνολικών εσόδων, από όλες τις πηγές που προαναφέρθηκαν για την περίοδο της 1ετίας. Πίνακας 8.7: ιαχρονική εξέλιξη των συνολικών εσόδων ΕΤΗ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ιάγραµµα 8.4. ιαχρονική εξέλιξη των συνολικών εσόδων ΡΧ ΕΤΗ Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραµµα από το 2 ο έτος της κατασκευαστικής περιόδου, ήτοι 26, πραγµατοποιούνται έσοδα. Αυτό οφείλεται αφενός µεν στην έναρξη της εγκατάστασης των επιχειρήσεων από το δεύτερο έτος της κατασκευαστικής περιόδου και αφετέρου στην παροχή υπηρεσιών από το φορέα προς τις επιχειρήσεις αυτές. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 127

13 ιαχρονικά, για την εξεταζόµενη περίοδο , τα έσοδα παρουσιάζουν µια σχετική σταθερότητα, γεγονός που έχει να κάνει µε την εκτίµηση για τον οµαλό ρυθµό πώλησης των διαθέσιµων οικοπέδων. Η ελαφρά κάµψη που παρατηρείται το 214 οφείλεται στο γεγονός ότι εξαντλούνται τα διαθέσιµα οικόπεδα προς πώληση ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εδοµένων των προβλεπόµενων εσόδων και εξόδων, όπως αυτά προσδιορίστηκαν παραπάνω, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για την περίοδο των 1 ετών από τη λειτουργία του Φορέα ΒΙΟ.ΠΑ. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. ιευκρινίζεται για µια ακόµη φορά ότι η λειτουργία του φορέα θα ξεκινήσει άµεσα µετά τον καθορισµό του σύµφωνα µε τη σχετική προβλεπόµενη διαδικασία του Ν.2545/97. Ουσιαστικά, ο Φορέας θα ξεκινήσει να έχει έσοδα από το δεύτερο έτος λειτουργίας του, δηλαδή από το 26. Ορισµένες διευκρινίσεις σχετικά µε τους υπολογισµούς των µεγεθών που πρέπει να αναφερθούν, είναι οι εξής: Ως προς τα έσοδα: Στον λογαριασµό «Άλλα έσοδα εκµετ/σης» περιλαµβάνονται τα έσοδα από τις λοιπές υπηρεσίες. Ως προς τα έξοδα: Στον λογαριασµό «Κόστος παροχής υπηρεσιών» περιλαµβάνεται το κόστος του εργατικού δυναµικού, οι δαπάνες εξωτερικών συµβούλων, οι δαπάνες ηλεκτροδότησης επικοινωνιών και συναφή, τα έξοδα ενεργειών marketing, το κόστος άλλων απρόβλεπτων λειτουργικών εξόδων. Στο λογαριασµό των «έκτακτων και απρόβλεπτων εξόδων» περιλαµβάνεται το ετήσιο κονδύλιο για την κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων (φθορών, έκτακτης συντήρησης κλπ). Στα τελικά αποτελέσµατα δεν υπολογίζονται οι αποσβέσεις (σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της χρηµ/κής ανάλυσης). ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 128

14 Πίνακας 8.8. Προβλεπόµενη διαχρονική εξέλιξη των αποτελεσµάτων του Φορέα ΒΙΟΠΑ ΕΤΗ Κύκλος Εργασιών (-)Κόστος παροχής υπηρεσιών Μικτά Αποτ/τα εκµετ/σης (+)Άλλα έσοδα εκµ/σης Σύνολο (-)Έκτακτα & απρόβλ.έξοδα Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (-) Τόκοι & συναφή χρηµ/κα έξοδα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΦ&ΑΠΟΣΒ Πηγή: Υπολογισµοί Οµάδας Μελέτης ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 129

15 ιάγραµµα 8.5. ιαχρονική εξέλιξη των αποτελεσµάτων χρήσης του Φορέα ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΘ.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΘ.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒ&ΦΟΡΩΝ ΕΤΗ Εξετάζοντας τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα προκύπτει ότι µε βάση τις παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν οι υπολογισµοί των αποτελεσµάτων, ο φορέας διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαϊδας µπορεί να λειτουργήσει την προτεινόµενη επιχειρηµατική υποδοµή µε τρόπο βιώσιµο και αποδοτικό. Οι ζηµίες που εµφανίζονται κατά τα δυό πρώτα χρόνο λειτουργίας οφείλονται στο γεγονός ότι έχει προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του φορέας χωρίς όµως να πραγµατοποιούνται ιδιαίτερα έσοδα, ιδίως κατά τον πρώτο χρόνο. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για να επιτευχθεί η αποδοτική αυτή λειτουργία είναι η αξιοποίηση της επιχορήγησης που προβλέπεται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η οποία όπως αναφέρθηκε φτάνει για στην προκειµένη περίπτωση το 4% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 8.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα χρησιµοποιούµενα υποδείγµατα που προβλέπονται για την χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση της επένδυσης, τα οποία επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. Στους πίνακες παρουσιάζονται, πέρα από τα έσοδα και τα έξοδα του έργου, και διάφορα εναλλακτικά σενάρια προκειµένου να υπολογιστούν οι χρησιµοποιούµενοι χρηµατοοικονοµική δείκτες και για διαφορετικές συνθήκες. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούν τα εν λόγω σενάρια είναι τα έσοδα από τη λειτουργία της επένδυσης, το συνολικό επιλέξιµο κόστος του έργου καθώς επίσης και ο συντελεστής (επιτόκιο) προεξόφλησης. Εξετάζοντας κανείς τις τιµές των χρησιµοποιούµενων δεικτών, µπορεί να ισχυριστεί ότι το έργο παρουσιάζει προοπτικές βιώσιµης λειτουργίας εάν το προσεγγίσει καθαρά και µόνο από χρηµατοοικονοµικής άποψης. Βέβαια προϋπόθεση ζωτικής ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 13

16 σηµασίας για την επίτευξη των αποτελεσµάτων αυτών είναι η λήψη επιχορήγησης για το έργο µε βάση τα προβλεπόµενα από το Ν Είναι δεδοµένο ότι οι θετικές επιπτώσεις, για τις οποίες γίνεται λόγος σε επόµενο κεφάλαιο, του θα είναι πολλαπλάσιες τόσο για τον επιχειρηµατικό κόσµο της περιοχής όσο και για την τοπική ανάπτυξη. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 131

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΝ- ΒΧΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 132

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες χρηματοδότησης έργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες. Καλαντζής Χρήστος

Δυνατότητες χρηματοδότησης έργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες. Καλαντζής Χρήστος Δυνατότητες χρηματοδότησης έργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες Καλαντζής Χρήστος 30 Ιουνίου 2017 Πίνακας Περιεχομένων 1 2 3 χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ από ΕΚΟΙΝ 2 Έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα - προκλήσεις Η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Έβρου ΟΤΑ: ήµος Ορεστιάδας 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Ορεστιάδας στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom)

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προς: Την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Καραγιώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα ΤΙΤΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΥΛΕΙΕΣ 1. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 15,6% της Ακαθάριστης Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών Ασκήσεις - Εφαρμογές Διάλεξη 7 η Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια χώρα καλλιεργεί δύο αγαθά, Α και Β. Οι ανταγωνιστικές προσφορές δίνονται ως P A 4 A, όπου Α είναι η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 1. Στους πίνακες του Απολογισµού 2002 εµφανίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές κατά τη διάταξη και τους κωδικούς αριθµούς του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος Τηλέφωνο : 213 1501161 Email : nathanasopoulos@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων: Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 1. Στους πίνακες του Απολογισµού 2001 εµφανίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές κατά τη διάταξη και τους κωδικούς αριθµούς του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. Α. Γενικά Στοιχεία Περιφέρεια: Νομός: ΟΤΑ: Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση του κτιρίου Μύλοι Μελισσάρη και της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 6: Αξιολόγηση επενδύσεων με χρήση λογισμικού Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)--> 60% Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,

Διαβάστε περισσότερα

Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Επισημαίνεται ότι για τα προτεινόμενα έργα ΕΤΑΚ του τομέα της αγροδιατροφής που περιλαμβάνουν δαπάνες που εμπίπτουν στο άρθρο 25 του Καν. 651/2014 (όπως οι δαπάνες αναλύονται στην ενότητα Ι.1.6), η χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α. Γενικά Στοιχεία Α.1 Επωνυμία Φορέα Υλοποίησης:... Α.2 ΑΦΜ Φορέα Υλοποίησης:... Α.3 Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλ., email, Δ/νση) :......... Α.4 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» «ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις. Σημασία Νεκρού Σημείου

Εισαγωγή. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις. Σημασία Νεκρού Σημείου Εισαγωγή Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αν. Καθ. ημήτρης Ασκούνης Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό μέσο και αποτελεί βασικά μια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας δαπάνης είναι απαραίτητες για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Πίνακας Περιεχομένων Στοιχεία Οντότητας 3 Στοιχεία Εκπροσώπων 3 Έκθεση Διαχείρισης 4 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) 6 Κατάσταση αποτελεσμάτων 7 Προσάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια. Η εμπειρία από την περίπτωση του Κρατικού Αερολιμένα της Σαντορίνης

Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια. Η εμπειρία από την περίπτωση του Κρατικού Αερολιμένα της Σαντορίνης Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια. Η εμπειρία από την περίπτωση του Κρατικού Αερολιμένα της Σαντορίνης e-mail: sambra@.unipi.gr Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που η εταιρεία υιοθέτησε από 1/1/2005,

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αρ. Πρωτ. οικ. 57052/4522 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (A ΤΡΙΜΗΝΟ 2012) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009 - και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα