ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014"

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Σελίδα 1 από 63

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ (ΖΗΜΙΑΣ) Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΣΟΔΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ): ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ: ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΕΡΑΞΙΑ: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ: ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ..59 Σελίδα 2 από 63

3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπως ισχύει, προβαίνουν τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 1. Deepak Srinivas Padmanabhan του Velaidam, κάτοικος Ντουμπάι, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λιβύης 8 Άνω Γλυφάδα, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, και 3. Mohsin Majid του Khawaja Abdul, κάτοικος Ντουμπάι, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «Forthnet»), δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουμε: (α) (β) οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 30 Ιουνίου 2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ηράκλειο, 7 Αυγούστου 2014 Οι Βεβαιούντες Deepak Srinivas Padmanabhan Παναγιώτης Παπαδόπουλος Mohsin Majid Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος του του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος Σελίδα 3 από 63

4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. - Forthnet A.E.» (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007) Επί των ενοποιημένων και εταιρικών ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στο 1ο εξάμηνο του 2014: Bελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας Συνεχίστηκε και στο 2o τρίμηνο η αύξηση στα έσοδα λιανικής Αύξηση του κύκλου εργασιών για πρώτη φορά μετά από 9 τρίμηνα. Διατήρηση της δυναμικής του Nova 3Play, σημειώνοντας ιστορικά υψηλά σε συνολικές συνδρομές, σε συνδρομητές PayTV και Broadband. Καταγράφεται οριακή αύξηση και στα προσαρμοσμένα EBITDA 1 ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο 2013 Δ Συνολικές συνδρομές ,5% Μοναδικά νοικοκυριά ,2% Συνδυαστικές υπηρεσίες/3play ,4% Συνδρομητές Broadband ,7% Συνδρομητές PayTV στην Ελλάδα ,4% Συνολικά έσοδα ,7% Δημοσιευμένο EBITDA ( 000 ) ,3% Προσαρμοσμένο EBITDA ( 000 ) ,5% Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάνο Παπαδόπουλο: «Ένα χρόνο μετά το λανσάρισμα του Nova 3Play, η εταιρεία συνεχίζει να ισχυροποιεί τη θέση της. Η επιλογή μας να διαφοροποιηθούμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας μία νέα αγορά ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, αρχίζει να αποτυπώνεται στα οικονομικά μας μεγέθη. Τα έσοδα λιανικής συνεχίζουν να σημειώνουν αύξηση, ενώ στο β τρίμηνο παρουσίασε βελτίωση και ο κύκλος εργασιών και τα EBITDA. Η μεγάλη απήχηση της υπηρεσίας Nova 3Play συνεχίστηκε αμείωτη, ενισχύοντας τη διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης και της ευρυζωνικότητας στη χώρα. Ως απόρροια, η συνδρομητική βάση της εταιρείας κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, βελτιώνοντας τα μερίδια αγοράς της». Σελίδα 4 από 63

5 Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play Στο τέλος του Ιουνίου του 2014, οι συνδρομητές υπηρεσιών Nova 3Play της Forthnet, ανήλθαν στους 344,4 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 68,4%, σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2013, ενισχύοντας την παρουσία της Forthnet στα ελληνικά νοικοκυριά. Στο 1ο εξάμηνο του 2014, οι νέοι συνδρομητές Nova 3Play ανήλθαν σε 59,1 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 39,7% συγκρινόμενοι με τους 42,3 χιλιάδες της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Αντίστοιχα, αύξηση σημειώθηκε στο μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet, με την τάση αυτή να δρα υποστηρικτικά, τόσο στο μέσο έσοδο ανά συνδρομητή, όσο και στην ενίσχυση της πιστότητας των πελατών. 1 ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο 2013 Δ Νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες ,4% Ποσοστό νοικοκυριών με Συνδυαστικές Υπηρεσίες 42,7% 26,7% +16,0πμ Νέα νοικοκυριά με Συνδυαστικές Υπηρεσίες ,7% Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2014, οι συνδρομητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,7% συγκριτικά με πέρυσι, καθώς ανήλθαν στους 667,8 χιλιάδες. Στο σύνολο της αγοράς LLU, το 1ο εξάμηνο του 2014 προστέθηκαν 62,3 χιλιάδες γραμμές, εκ των οποίων οι 43,2 χιλιάδες αφορούν νέους συνδρομητές της Forthnet. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της Forthnet σε νέους συνδρομητές LLU έφτασε το 69,4%, επαληθεύοντας την απήχηση του Nova 3Play. 1 ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο 2013 Δ Συνδρομητές Broadband* ,7% Νέοι Συνδρομητές στο εξάμηνο ,4% Ενεργοί Συνδρομητές LLU ,6% Ποσοστό LLU 95,9% 91,9% +4,0π.μ. Νέοι Συνδρομητές LLU ,4% Μερίδιο Αγοράς σε Νέους Συνδρομητές 69,4% 66,4% +3,0π.μ. Συνολικό Μερίδιο Αγοράς LLU 32,5% 29,7% +2,8π.μ. (*Ενεργοί & υπό ενεργοποίηση συνδρομητές ) Τους τελευταίους 12 μήνες, το μερίδιο αγοράς της Forthnet σε συνδρομητές LLU, αυξήθηκε κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες. Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης Στο 1ο εξάμηνο του 2014, η συνδρομητική βάση παρουσίασε αύξηση κατά 29,4% συγκριτικά με πέρυσι, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 482,6 χιλιάδων συνδρομητών παρά την εποχικότητα που επηρεάζει αρνητικά τη συνδρομητική τηλεόραση στο τέλος του Ιουνίου. Η απήχηση της υπηρεσίας Nova 3play συνεχίστηκε δυναμικά και στο 1ο εξάμηνο του Η εξάπλωση των υπηρεσιών 3play αναμένεται να συνεχίσει είναι ο κύριος άξονας ανάπτυξης της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης. 1 ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο 2013 Δ Συνδρομητές PayTV Ελλάδα ,4% Σελίδα 5 από 63

6 Ενοποιημένα αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2014 Τα συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) για το 1ο εξάμηνο του 2014, ανήλθε στα 194,3εκ., παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2013, παρά την μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα. Η από 1/1/14 μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επηρέασε τα έσοδα κατά 1,7 εκατ. Ανάλυση Εσόδων (σε 000) 1 ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο 2013 Δ Λιανική telco ,6% Λιανική Telco ,3% Λιανική PayTV ,9% Εταιρικοί πελάτες telco ,4% Εταιρικοί πελάτες Telco `1,1% Εταιρικοί πελάτες PayTV ,2% Διαφήμιση ,8% Λοιπά έσοδα ,7% Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) % Η τάση βελτίωσης των εσόδων είναι επίσης εμφανής στα έσοδα λιανικής εξαιτίας της εμπορικής επιτυχίας του Nova 3Play. Η αυξανόμενη συνδρομητική βάση αρχίζει να βελτιώνει τα έσοδα λιανικής, με το 2ο τρίμηνο να εμφανίζει αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Η επίπτωση της αύξησης σε νέους συνδρομητές που συντελέστηκε το 2ο τρίμηνο, δεν αποτυπώνεται πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Τα προσαρμοσμένα EBITDA του 1ου εξαμήνου του 2014 ανήλθαν στα 32,29 εκατ. έναντι 34,18 εκατ. το 1ο εξάμηνο του Ανάλυση EBITDA (σε 000) 1 ο Εξάμηνο ο Εξάμηνο 2013 Δ Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) ,7% Δημοσιευμένο EBITDA ,3% Προσαρμοσμένο EBITDA* ,5% Περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA 16,6% 17,9% -1,3π.μ. (*Προσαρμοσμένα EBITDA από μη ταμειακές και άλλες προσαρμογές) Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός τον Ιούνιο του 2014 ανέρχεται σε 325 εκ. Σελίδα 6 από 63

7 Πρόσφατες Εξελίξεις Στις αρχές Ιουνίου, η εταιρεία συμμετείχε στο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που προκήρυξε η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ- Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8», υποβάλλοντας φακέλους για τις νησίδες 1,6,7 και 8, συνολικού προϋπολογισμού ,17. Επίσης, στα τέλη Ιουνίου, η εταιρεία λάνσαρε τη νέα υπηρεσία, «Nova Εξοχικό», με την οποία οι συνδρομητές της υπηρεσίας Nova 3Play έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Nova και την περίοδο των διακοπών τους στην εξοχική τους κατοικία. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ανάπτυξη Δικτύου και Επενδύσεις Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2014 η Forthnet: Ολοκλήρωσε το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας καλύπτοντας τις πλέον κρίσιμες διαδικασίες της εταιρείας. Καθ όλη τη διάρκεια του 2014 το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας θα ενσωματώνει στρατηγικές και θα υλοποιεί σενάρια ανάκαμψης για τις εταιρικές διαδικασίες. Στα πλαίσια της αντικατάστασης του core δικτύου φωνής και της εισαγωγής τεχνολογίας IMS, ολοκληρώθηκε η επιλογή/προμήθεια της λύσης όπως και οι δοκιμές proof of concept, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση των συστημάτων και ο τελικός σχεδιασμός. Η πλήρης ένταξη σε παραγωγική λειτουργία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του Ολοκλήρωσε την 1η φάση της αναβάθμισης του νέου DataCenter στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνει ο κύριος κόμβος της Forthnet στη Βόρεια Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η ενεργοποίηση DWDM, όπως και η διασύνδεση του νέου Aggregation δικτύου και BRAS με το υπόλοιπο δίκτυο της εταιρίας. Παράλληλα στο νέο DC μεταφέρθηκαν οι υποδομές του CDN/WebTV και του Σύζευξις από το DC της Λέοντος Σοφού, ενώ ολοκληρώθηκε και η εγκατάσταση ME aggregation switch με σκοπό την υποστήριξη dual-homing πελατών στη Β.Ελλάδα. Προχώρησε σε εγκατάσταση πλατφόρμας ανίχνευσης και προστασίας από DDoS επιθέσεις, τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και σε επίπεδο πελάτη με γνώμονα την αυξημένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, για την προστασία από μεγάλης κλίμακας επιθέσεις DDoS χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Peakflow/TMS της Arbor στον κορμό του δικτύου, ενώ για εξειδικευμένη προστασία από επιθέσεις σε επίπεδο εφαρμογής χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Tipping Point της HP στον χώρο του πελάτη. Παράλληλα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες cloud signaling παρέχεται μία ακόμα σημαντική δυνατότητα, αυτή της συνεργασίας των περιφερειακών συσκευών που εγκαθίστανται στο χώρο του πελάτη με τις κεντρικές συσκευές στον χώρο της Forthnet, όταν για οποιοδήποτε λόγο η συσκευή στον χώρο του πελάτη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην επίθεση DDoS. Ολοκλήρωσε την 2η φάση της μετάβασης στη νέα αρχιτεκτονική του Access/Aggregation δικτύου με χρήση 10G κυκλωμάτων σε δακτυλίους και IP/MPLS τεχνολογιών, με σκοπό την αυξημένη χωρητικότητα σε βάθος χρόνου και την βελτιωμένη εφεδρεία. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε ο ανασχεδιασμός του aggregation δικτύου σε Κολωνό και Θέρμη ενώ παράλληλα 25 Αστικά Κέντρα μεταφέρθηκαν στην νέα υποδομή και αναβαθμίστηκαν σε 10G. Προχώρησε σε αναβάθμιση των διεθνών διασυνδέσεων με το Internet και ειδικότερα με τη Google και την Interoute στη Σόφια. Στο τέλος του Ιουνίου 2014, η διεθνής διασύνδεση με το διαδίκτυο είχε συνολική χωρητικότητα 120 Gbps. Ενεργοποίησε το DS-Lite σε περίπου συνδρομητές με σκοπό την εξοικονόμηση IPv4 διευθύνσεων και την ομαλή μετάβαση στο IPv6, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τις δοκιμές στα υπόλοιπα CPEs με σκοπό την ενεργοποίηση Dual-Stack και DS-Lite και σε αυτά μέσα στο 2ο εξάμηνο του Επίσης ενεργοποίησε την κεντρική απόδοση IPv4 διευθύνσεων σε μια μεγάλη μερίδα συνδρομητών, εξοικονομώντας με αυτόν τρόπο ακόμα περισσότερες IPv4 διευθύνσεις. Σελίδα 7 από 63

8 Πλατφόρμα Συνδρομητικής Τηλεόρασης Nova και Δικαιώματα Περιεχομένου H συνδρομητική πλατφόρμα Nova εξακολουθεί να κατέχει, προβάλει και εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης του συνόλου των αγώνων και στιγμιότυπων του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α Εθνικής Κατηγορίας [Πρωτάθλημα SuperLeague] μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου Τα δικαιώματα της Εταιρίας καλύπτουν τηλεόραση, internet, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και ραδιόφωνο, σε μια γεωγραφική περιοχή που καλύπτει Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία, για όλους τους αγώνες και των 18 ομάδων της Super League. Περαιτέρω, η ψηφιακή πλατφόρμα της Nova εξακολουθεί να κατέχει, σε αποκλειστική βάση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 12 από τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος της Α Εθνικής Κατηγορίας Basket, ύστερα από σύμβαση, που είχε συνάψει με τη διοργανώτρια αρχή του σχετικού πρωταθλήματος για την απόκτηση των εν λόγω δικαιωμάτων, ενώ, ταυτόχρονα, συνεχίζει τη συνεργασία της, για δύο ακόμη έτη, με τη διοργανώτρια αρχή της Α Εθνικής Κατηγορίας Volley. Περαιτέρω, η συνδρομητική πλατφόρμα Nova ανανέωσε και θα εξακολουθήσει να κατέχει για σημαντικό ακόμη χρονικό διάστημα τα δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης σημαντικής μερίδας των πλέον προβεβλημένων διοργανώσεων σε διάφορα αθλήματα (ιδίως τη διοργάνωση της Euroleague, του Wimbledon κλπ.) για την περιοχή της Ελλάδας ή/και της Κύπρου. Παράλληλα, η Nova συνεχίζει την αποκλειστική προσφορά σε κινηματογραφικές ταινίες και σειρές 1ης προβολής, ανανεώνοντας τις συμφωνίες της με τα μεγάλα Studios του Hollywood και με τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής στην Αμερική καθώς και με τα σημαντικότερα διεθνή κανάλια. Επεκτάθηκαν οι ώρες μετάδοσης και εμπλουτίστηκε με νέα προγράμματα το ψυχαγωγικό κανάλι NovaLifε, ενώ προστέθηκε νέο περιεχόμενο 3D στο ειδικό πρωτοποριακό κανάλι Nova3D. Επιπλέον, στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2014 η Nova έδωσε ειδικό βάρος στην ενημέρωση, σχετικά με τα αθλητικά ειδησεογραφικά γεγονότα. Για το σκοπό αυτό το κανάλι Novasports5 μετονομάστηκε Novasport24HD. To κανάλι μεταδίδεται 24 ώρες το 24ωρο σε High Definition και προσφέρει έγκυρη αθλητική πληροφόρηση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου συνέχισε η επέκταση και ενδυνάμωση της πρώτης webtv πλατφόρμας συνδρομητικού περιεχομένου στην Ελλάδα, με το όνομα ΝοvaGo, παρέχοντας, συνεχώς, περισσότερα κανάλια σε live streaming και on demand περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων κινηματογραφικών ταινιών και σειρών σε πρώτη προβολή. Aπό τις αρχές του έτους ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αποκωδικοποιητών νέας γενιάς που θα παρέχονται στους συνδρομητές από τη NOVA. Στόχος η ανάπτυξη δύο νέων τύπων αποκωδικοποιητών υψηλής τεχνολογίας. Το βασικό μοντέλο με την ονομασία Nova και το πιο προηγμένο Nova plus με τη δυνατότητα περισσότερων υπηρεσιών καθώς και εγγραφών προγραμμάτων. Και οι δύο αποκωδικοποιητές θα είναι υβριδικοί με δυνατότητα λήψης σημάτων από το δίκτυο IP (internet) από το επίγειο ψηφιακό δίκτυο (DTΤ) καθώς και λήψη σημάτων από δορυφόρο (DTH). Με τους νέους αποκωδικοποιητές η Νοva στοχεύει στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και των επιλογών για προσωποποιημένη θέαση. 3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Για το 2 ο εξάμηνο του 2014 οι βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις του Ομίλου παραμένουν ως έχουν υποστηρίζοντας τη σταθερή πορεία του Ομίλου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος θα συνεχίσει την ανάπτυξη της συνδρομητικής του βάσης, μέσω «στόχευσης» πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή. Ειδικότερα: Σελίδα 8 από 63

9 Όσον αφορά τις Υπηρεσίες προς Οικιακούς Πελάτες, ο Όμιλος για το 2 ο εξάμηνο του 2014 θα συνεχίσει με την ίδια ένταση τη παροχή υπηρεσιών 3Play μέσω ενεργειών που θα στοχεύσουν στη κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της ελληνικής οικογένειας για επικοινωνία και ψυχαγωγία στο σπίτι. Όσο αφορά τις Υπηρεσίες προς Εταιρικούς Πελάτες & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, για το 2 ο εξάμηνο του 2014 θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Διαφήμισης αλλά και στην προώθηση συνδυαστικών υπηρεσιών εστιασμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. 4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον: Η πρόσφατη οικονομική κρίση μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει κεφάλαια μέσω δανεισμού. Η αβεβαιότητα που απορρέει από την Ελληνική δημοσιονομική κρίση έχει και είναι πιθανό να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω της ύφεσης της εφαρμογής της πολιτικής λιτότητας από την Ελληνική κυβέρνηση, της αυξανόμενης ανεργίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου επιδρώντας δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας: Ο Όμιλος έχει σημαντικά επίπεδα τραπεζικού δανεισμού με σημαντικές συμβατικές αποπληρωμές κεφαλαίου κατά τα προσεχή έτη. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες ώστε να ληφθεί κατάλληλη και αμοιβαία αποδεκτή παρέκκλιση (waiver) από την παραβίαση ορισμένων συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Ομολογιακά Δάνεια του Ομίλου. Αδυναμία συμφωνίας σε κατάλληλη και αμοιβαία αποδεκτή παρέκκλιση (waiver) μεταξύ της Διοίκησης και των δανειστριών τραπεζών, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρίας. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την αγορά που δραστηριοποιείται ο Όμιλος Τα έσοδα και η κερδοφορία του Ομίλου εξαρτώνται από το βαθμό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε συνδυασμό με τη διαρκή αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η μελλοντική ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι πιθανό να μην αυξηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις, γεγονός που μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της Forthnet και του Ομίλου. Ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, ενδέχεται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά του Ομίλου. Ο τομέας της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι υψηλής έντασης κεφαλαίου και υπόκειται σε γρήγορες και σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις τεχνολογικές αλλαγές μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά του. Σελίδα 9 από 63

10 5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Η Εταιρεία και ο Όμιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα τους σε ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρείες με σημαντική επιρροή στον Όμιλο (μέτοχοι), θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες του Ομίλου. Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την Forthnet Περίοδος που έληξε Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη Αγορές από συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone - Panafon AEET Vodafone Ltd Μέρος Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Forth CRS A.E. Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria Js Co Interoute Czech Sro Netmed A.E. Forthnet Media Holdings Α.Ε. Emirates International Telecommunications Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Έμμεσος Σύνολα Σύνολα Σελίδα 10 από 63

11 Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την Forthnet Χρήση-Περίοδος που έληξε Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεμένα μέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone - Panafon AEET Vodafone Ltd. Go Plc Emirates International Telecommunications Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Forth CRS A.E. Telemedicine Technologies S.A. Άθλονετ Α.Ε. Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria Js Co Interoute Czech Sro Forthnet Media Holdings Α.Ε. NetMed Α.Ε. Μέρος Έμμεσος Έμμεσος Θυγατρική Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Σύνολα Σύνολα Τα ενδοεταιρικά έσοδα από τη Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. σχετίζονται με την επαναχρέωση του μεριδίου της για διαφημίσεις από συνδυαστικές πωλήσεις, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (τηλεφωνία, internet, κ.λ.π.), επαναχρέωση του κόστους μισθοδοσίας των διευθυντικών στελεχών, καθώς επίσης και επαναχρέωση του μεριδίου των προμηθειών προς συνδεδεμένες εταιρείες της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Τα ενδοεταιρικά κόστη από τη Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. αναφέρονται κυρίως στην χρέωση του μεριδίου της για διαφημίσεις από συνδυαστικές πωλήσεις (συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play). Σελίδα 11 από 63

12 Η υποχρέωση προς την εταιρεία Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. αφορά εισπράξεις που διενεργούνται από τα καταστήματα της Εταιρείας για λογαριασμό της πρώτης. Τα ενδοεταιρικά έσοδα και κόστη από την Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. προκύπτουν από την παραχώρηση χρήσης δικτύου οπτικών ινών και τέλη διασύνδεσης. Το ενδοεταιρικό έσοδο και απαίτηση από τη Forthnet Media Holdings Α.Ε. προκύπτει κυρίως από την μεταπώληση των δικαιωμάτων του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος και της UEFA. Τα ενδοεταιρικά έσοδα και κόστη από την Vodafone Panafon AEET προκύπτουν από τέλη διασύνδεσης και μισθωμένες γραμμές. Οι συναλλαγές του Ομίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με τον Όμιλο Περίοδος που έληξε Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη Αγορές από συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone - Panafon AEET Vodafone Ltd Μέρος Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria JsCo Interoute Czech Sro Emirates International Telecommunications Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Έμμεσος Σύνολα Σύνολα Σελίδα 12 από 63

13 Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με τον Όμιλο Χρήση-Περίοδος που έληξε Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεμένα μέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone - Panafon AEET Vodafone Ltd Μέρος Telemedicine Technologies S.A. Go Plc Emirates International Telecommunications Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Lumiere Productions Α.Ε. Lumiere Cosmos Communications Άθλονετ Α.Ε. Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria JsCo Interoute Czech Sro Συγγενής Εταιρεία Έμμεσος Έμμεσος Συγγενής Εταιρεία Σύνολα Σύνολα Η Emirates International Telecommunications LLC (E.I.T.), συνδεδεμένη εταιρεία μέτοχος, παρέχει υπηρεσίες και λοιπές υπηρεσίες προς υποστήριξη των διαφόρων λειτουργιών και τμημάτων του Ομίλου Forthnet. Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς επίσης των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2014 και 2013 αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικών Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - μη εκτελεστικών Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών Σύνολο Σελίδα 13 από 63

14 Επίσης, οι παροχές του Ομίλου και της Εταιρείας στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προς μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού Προγράμματος ανέρχονται σε (30 Ιουνίου 2013: ), ενώ οι αποζημιώσεις αποχώρησης ανέρχονται στο ποσό των 0 και 0 αντίστοιχα (30 Ιουνίου 2013: και αντίστοιχα). Ηράκλειο, 7 Αυγούστου 2014 Deepak Srinivas Padmanabhan Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σελίδα 14 από 63

15 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Προς τους Μετόχους της «Ελληνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.» Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.», (η «Εταιρεία» ) και των θυγατρικών της, (ο «Όμιλος»), της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος/(ζημίας), μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στην έκθεση επισκόπησης μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 3 των ενδιάμεσων συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι στις 30 Ιουνίου 2014, (α) ο Όμιλος και η Εταιρεία δε βρίσκονταν σε συμμόρφωση με ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές τους συμβάσεις, (β) ο Όμιλος δεν προχώρησε σε αποπληρωμή δόσεων ύψους 88,5 εκατ. οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία της εκθέσεως επισκόπησης, (γ) το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας απεικονίστηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και, (δ) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 3, (i) η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και (ii) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους. Σελίδα 15 από 63

16 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Xρήστος Πελεντρίδης Ελένη Σκορδαλάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 16 από 63

17 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ (ΖΗΜΙΑΣ) Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Σημ Ο Όμιλος Η Εταιρεία Κύκλος εργασιών Τηλεπικοινωνιακά κόστη ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών ( ) ( ) ( ) ( ) Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων 14 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα 8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Aπομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές ( ) - (46.842) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσεις - (239) - (239) Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος 9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Η (ζημία)/κέρδος περιόδου αποδίδεται σε : Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) ( ) (98.786) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες) (0,2201) (2,1711) (0,1100) (0,9591) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός ) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 17 από 63

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Ο Όμιλος Η Εταιρεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια στοιχεία Υπεραξία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματ/κά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών Εμπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες Χρηματικά διαθέσιμα Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Ζημίες εις νέον ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμο υποχρεώσεων από δικαιώματα 20 προγραμμάτων και ταινιών Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μακρ/σμων δανείων Έσοδα επομένων χρήσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Βραχυπρόθεσμο υποχρεώσεων από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ check 0,00 0,00 0,00 0,00 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 18 από 63

19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Ο Όμιλος Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Ζημίες εις νέο Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) Zημίες μετά από φόρους ( ) ( ) ( ) ( ) Τακτικό αποθεματικό - - (634) - (634) - (634) Πώληση μετοχών θυγατρικής (52.931) (52.931) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου ( ) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) Zημίες μετά από φόρους ( ) ( ) ( ) ( ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (καθαρά από αναβαλλόμενο φόρο) ( ) ( ) - ( ) Τακτικό αποθεματικό (6.074) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου ( ) ( ) ( ) Η Εταιρεία Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη/(Ζημίες) εις νέο Σύνολο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου ( ) Κέρδη μετά από φόρους Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου ( ) Zημίες μετά από φόρους ( ) ( ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (καθαρά από αναβαλλόμενο φόρο) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 19 από 63

20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Σημ. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων ( ) ( ) ( ) Προσαρμογές για: Αποσβέσεις Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού ( ) ( ) ( ) ( ) (Κέρδος)/ ζημία από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (449) (2.014) Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα Aπομείωση συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 15, Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Λοιπές προβλέψεις Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/Μείωση: Αποθέματα ( ) ( ) ( ) ( ) Εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες Ο Όμιλος Η Εταιρεία ( ) ( ) Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ( ) (Αύξηση)/Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων ( ) ( ) Αύξηση/(Μείωση): Προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα επομένων χρήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ) ( ) ( ) Φόροι πληρωθέντες ( ) ( ) - - Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) Αύξηση/(Μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ( ) (70.624) Ταμειακές εισροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες ( ) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας 17 ( ) ( ) Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Καθαρά έσοδα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου δανεισμού - ( ) - ( ) Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές εκροές από/(για) χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων ( ) ( ) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 20 από 63

21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ: Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «Forthnet») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1995 (ΦΕΚ 6718/ ) ως ανώνυμη Εταιρεία, από το «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» και τις «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.». Η έδρα της Εταιρείας είναι στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης, ενώ τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Παλλήνη, Προέκταση Οδού Μάνης, Θέση Κάντζα Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 40 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Τον Οκτώβριο του 2000 οι μετοχές της Forthnet εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, η ανάπτυξη και χρήση κάθε πρόσφορης τηλεπικοινωνιακής δικτυακής υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας. Η Εταιρεία είναι αδειοδοτημένη υπό καθεστώς γενικών αδειών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), δυνάμει του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/ ) για τη λειτουργία σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, σταθερού δικτύου ασύρματης πρόσβασης, σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούμενου από ασυρματικέςμικροζεύξεις, δικτύου οπτικών ινών και για την παροχή υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Μετάδοσης Δεδομένων, Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας, Τηλεματικής/Τηλεμετρίας-ραδιοεντοπισμού, τηλεηχοπληροφόρησης, ενοποίησης φωνής και δεδομένων για ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα και κλειστές ομάδες χρηστών, τηλεφωνικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών Φωνής μέσω Πρωτοκόλλου IP και μέσω διαδικτύου. H Eταιρεία με την από 8 Ιανουαρίου 2014 ανακοίνωσή της γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ,50, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 23 Αυγούστου 2013 και πραγματοποιήθηκε από την 10 Δεκεμβρίου 2013 έως και την 3 Ιανουαρίου 2014, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την καταβολή ,50 από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ,50 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ,50 ευρώ, διαιρούμενο σε κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. Η εταιρεία Forgendo Ltd. κατά την 30 Ιουνίου 2014 συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 44,022% (31Δεκεμβρίου 2013: 44,022%). Η τελική μητρική εταιρεία της Forgendo Ltd είναι η Emirates International Telecommunications LLC. Η εταιρεία Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε κατά την 30 Ιουνίου 2014 συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 33,00% (31 Δεκεμβρίου 2013: 32,26%). Η εταιρεία Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών κατά την 30 Ιουνίου 2014 συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 6,51% (31 Δεκεμβρίου 2013: 0%). Επιπλέον, δυνάμει των όρων της σύμβασης που υπογράφηκε την 4 Ιουνίου 2014 μεταξύ της Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και της Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε η πρώτη απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση ποσοστού 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet από την δεύτερη, το οποίο μπορεί να εξασκηθεί κατά την συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της μεταξύ τους συμφωνίας. Σελίδα 21 από 63

22 Οι συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, όπως και οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013, εκτός της Forthnet, περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, FORTH-CRS A.E., Telemedicine Technologies S.A. (έως το Μάρτιο του 2013), Forthnet Media Holdings Α.Ε., NetMed N.V., Intervision (Services) B.V., Dikomo Investment Sarl (Luxembourg) (υπό εκκαθάριση), Tiledrasi S.A. (Luxembourg) (υπό εκκαθάριση), Multichoice Holdings (Cyprus) Ltd (υπό εκκαθάριση), Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd (υπό εκκαθάριση), Multichoice Hellas A.E.Ε. και NetMed A.E. Η θυγατρική εταιρεία Forth CRS Α.Ε. έχει ως αντικείμενο κυρίως την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τουριστικής ύλης με την έρευνα, ανάπτυξη, χρήση και εμπορία σύγχρονων, υψηλής, συγκλίνουσας τεχνολογίας ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών διανομής και διαχείρισης τουριστικής ύλης και ενδεικτικά κρατήσεων θέσεων, εκδόσεως και διαθέσεως εισιτηρίων και κάθε άλλης συναφούς ύλης, που παράγεται από φορείς όπως ακτοπλοϊκές, αεροπορικές και κάθε άλλης φύσεως μεταφορικές επιχειρήσεις, συνδυασμένες μεταφορές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις θεαμάτων και ψυχαγωγίας, επιχειρήσεις σχετικές με αθλητισμό, νοσοκομεία και σε κάθε άλλο φορέα ηλεκτρονικών κρατήσεων. Η θυγατρική εταιρεία Telemedicine Technologies S.A. ασχολείται με την δημιουργία, υλοποίηση και εμπορία υπηρεσιών και ειδών που συνδέονται με την απόκτηση, μετάδοση και απόδοση πληροφοριών, ιδιαίτερα μέσω ηλεκτρονικής οδού, στον τομέα της υγείας. Η εταιρεία αποσκοπεί στην υλοποίηση και εμπορία υπηρεσιών στο χώρο της υγείας δίνοντας έμφαση στις business-to-business υπηρεσίες στον ιατρικό χώρο. Κατά την 11 Απριλίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας Forthnet με απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την μεταβίβαση κοινών ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ήτοι ποσοστό 36,48% έναντι τιμήματος 1. Μετά την ως άνω μεταβίβαση μετοχών η συμμετοχή της Εταιρείας στην Telemedicine Technologies S.A. ανέρχεται σε 24,90% και θεωρείται πλέον συμμετοχή σε συγγενής εταιρεία όπου ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Βάση του συμφωνητικού πώλησης και αγοράς, ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνώρισαν στις οικονομικές καταστάσεις, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, την ενδεχόμενη απαίτηση ποσού 346 χιλιάδες, η οποία περιλαμβάνεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Η θυγατρική εταιρεία Forthnet Media Holdings Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2008 και ασχολείται με την απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση συμμετοχών σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης. Επίσης ασχολείται με την παραγωγή και εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο κωδικοποιημένων τηλεοπτικών προγραμμάτων που προορίζονται για λειτουργία συνδρομητικής τηλεόρασης και την συνεργασία με νόμιμους φορείς τηλεόρασης για την εκπομπή κωδικοποιημένων προγραμμάτων, καθώς και την κτήση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και διαφημιστικής ή/και χορηγικής εκμετάλλευσης αθλητικών και άλλων γεγονότων για κωδικοποιημένη ή μη μετάδοση και τέλος την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τη μεταφορά ραδιοτηλεοπτικών σημάτων και δεδομένων ή οποιουδήποτε συνδυασμού κειμένων ή/και εικόνων ή/και ήχων ή/και δεδομένων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, από δορυφορικούς σταθμούς εδάφους προς το διαστημικό τμήμα (ανοδική δέσμη) και από το διαστημικό τμήμα προς δορυφορικούς σταθμούς εδάφους (καθοδική δέσμη) ή τερματικές συσκευές λήψης οποιουδήποτε είδους. Το Δ.Σ της εταιρείας αποφάσισε την απορρόφηση της θυγατρικής της Μultichoice Hellas A.E.E. με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30 Ιουνίου Σελίδα 22 από 63

23 Η εταιρεία Forthnet Media Holdings A.E.καθώς και οι θυγατρικές της οι οποίες ενοποιούνται, αναλύονται ως εξής: Επωνυμία Εταιρείας Ημερομηνία σύστασης Χώρα σύστασης Περιγραφή δραστηριότητας NetMed N.V. 12 Ιανουαρίου 1996 Ολλανδία Εταιρεία συμμετοχών (Ηolding) MultiChoice Hellas Α.Ε.Ε. 14 Σεπτεμβρίου 1994 Ελλάδα NetMed Α.Ε. 14 Φεβρουαρίου 1996 Ελλάδα Multichoice Holdings (Cyprus) Limited (υπό εκκαθάριση) Multichoice (Cyprus) Public Company Limited (υπό εκκαθάριση) Dikomo Investment Sarl (υπό εκκαθάριση) TiledrasiS.A.(υπό εκκαθάριση) Intervision (Services) B.V. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται το μπουκέτο της Nova, διανέμει τους αποκωδικοποιητές, διαχειρίζεται την συνδρομητική βάση της ψηφιακής πλατφόρμας και παρέχει τις συνδρομητικές υπηρεσίες του Ομίλου NetMed στην Ελλάδα. H εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και ειδικότερα τεχνική υποστήριξη, πληροφορίες τηλεοπτικού προγράμματος, τηλεφωνική υποστήριξη και διαχείρισης συμβάσεων συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης για λογαριασμό της MultichoiceHellas Α.Ε.Ε. 20 Δεκεμβρίου 1999 Κύπρος Εταιρεία συμμετοχών (Ηolding) 13 Νοεμβρίου 1993 Κύπρος Η εταιρεία ενεργούσε ως πράκτορας για την Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. στην Κύπρο υπογράφοντας συνδρομητικές συμφωνίες, εισπράττοντας συνδρομές, και παρέχοντας SMS στους συνδρομητές του ψηφιακού μπουκέτου της NovaCyprus για λογαριασμό της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. μέχρι να τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης. 18 Ιουνίου 2003 Λουξεμβούργο Εταιρεία συμμετοχών (Ηolding) 18 Ιουνίου 2003 Λουξεμβούργο Εταιρεία συμμετοχών (Ηolding) Ιανουάριος 1996 Ολλανδία Υπηρεσίες απόκτησης περιεχομένου H θυγατρική εταιρεία Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd, η οποία διατηρούσε με τον Όμιλο Forthnet συμβατική σχέση για τη διαχείριση των συνδρομητών της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. στην Κύπρο, αποφάσισε την 9 Ιουνίου 2011 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την εκούσια εκκαθάρισή της από τους πιστωτές της σύμφωνα με την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία του Περί Εταιρειών Κυπριακού Νόμου. Η εταιρεία διαγράφηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 28 Ιουνίου Η διαχείριση των συνδρομητών καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών του Ομίλου Forthnet στην Κύπρο θα συνεχιστεί από την ίδια την Multichoice Hellas A.E.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας Multichoice Holdings (Cyprus) Limited κατά την συνεδρίαση του στις 11 Ιουλίου 2012 αποφάσισε την παύση των εργασιών της και την εκούσια εκκαθάρισή της. Στις 30 Ιουνίου η Εταιρεία ανακοίνωνσε ότι τα Διοικητικά Σύμβούλια των θυγατρικών εταιρείων «Forthnet Media Holdings Α.Ε.» («FMH») και «MultiChoice Hellas Α.Ε.Ε.» («MCH») ενέκριναν την έναρξη της διαδικασίας για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών. με απορρόφηση της «MCH» από την «FMH» με ημερομηνία ισολογισμού την 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα άρθρα α (με εξαίρεση το άρθρο 71) του Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2014 ανέρχεται στα άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 812 άτομα. Στις 30 Ιουνίου 2013 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν άτομα για τον Όμιλο και 781 άτομα για την Εταιρεία. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου αναφέρεται σε ισοδύναμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Στις 24 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να θέσει υπό επιτήρηση την διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι οι ζημίες της χρήσης 2010 υπερέβαιναν το 30% της καθαρής της θέσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet ενέκρινε τις ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2014, στις 7 Αυγούστου Σελίδα 23 από 63

24 2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καλύπτουν την εξάμηνη περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 και έχουν συνταχτεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση». Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδικτύου Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου/χρήσεως αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου, ως ακολούθως: - Την 31 Δεκεμβρίου 2013 το ποσό των της Εταιρείας και του Ομίλου αναταξινομήθηκαν από τις εμπορικές απαιτήσεις στις απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες. - Την 31 Δεκεμβρίου 2013 το ποσό των της Εταιρείας και του Ομίλου αναταξινομήθηκαν από τους προμηθευτές στις υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες. - Για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, τα ποσά των για την Εταιρεία και για τον Όμιλο αναταξινομήθηκαν από την απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές στα χρηματοοικονομικά έξοδα. 2.2 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας Forthnet και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η Forthnet έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου. Οι θυγατρικές (εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος έμμεσα ή άμεσα συμμετέχει με περισσότερο από το 50% των ψήφων ή με άλλον τρόπο ελέγχει τη διοίκησή τους) έχουν ενοποιηθεί. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο, και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών συμπίπτει με αυτή της Εταιρείας χρησιμοποιώνας τις ίδιες λογιστικές αρχές. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Μια μεταβολή σε ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρική χωρίς απώλεια ελέγχου αποτελεί συναλλαγή μεταξύ των μετόχων και συνεπώς το αποτέλεσμα της συναλλαγής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. Οι ζημιές θυγατρικών εταιρειών αποδίδονται στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ακόμη κι αν αυτό δημιουργεί χρεωστικό υπόλοιπο. Σε περίπτωση που ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, τότε: διαγράφει τα στοιχεία του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής διαγράφει τη λογιστική αξία των μη ελεγχόμενων συμμετοχών διαγράφει τις σωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής, που καταχωρούνται στην καθαρή θέση αναγνωρίζει την εύλογη αξία της εναπομείνασας επένδυσης αναγνωρίζει οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα στα αποτελέσματα ανακατατάσσει το μερίδιο της μητρικής επί των στοιχείων που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στα αποτελέσματα. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Σελίδα 24 από 63

25 2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1 Ιανουαρίου Νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο και την Εταιρεία Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις εφαρμόζονται για πρώτη φορά το 2014(ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Ωστόσο, δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις ή ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ή δεν έχουν εφαρμογή για τον Όμιλο και την Εταιρεία. ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιμέτρηση - Ανανέωση των Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης Διερμηνεία 21: Εισφορές Τα επιπλέον πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί, σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι τα ακόλουθα: Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38: Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Η τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το πώς πρέπει να υπολογίζεται η απόσβεση των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και το Δ.Λ.Π. 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία σύμφωνα με την οποία το έσοδο αντανακλά ένα μοτίβο οικονομικών οφελών που δημιουργούνται από τη λειτουργία της επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί ) και όχι από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν μέσω της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα ο λόγος των παραγόμενων εσόδων στο σύνολο των εσόδων που αναμένεται να προκύψουν. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση ακινήτων. εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. παρά μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει ακόμα την τροποποίηση αυτή. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονομική κατάσταση και την απόδοση τους. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: Λογιστικοποίηση απόκτησης συμμετοχικών τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο: Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Διοίκηση του Σελίδα 25 από 63

26 Ομίλου και της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονομική κατάσταση και την απόδοση τους. ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες: Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονομική κατάσταση και την απόδοση τους. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα κάποιο πρότυπο, διερμηνεία ή τροποποίηση που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Κατά την 30 Ιουνίου 2014 η Εταιρεία και η θυγατρική της Forthnet Media Holdings Α.Ε. εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη συμμόρφωση με ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τις συμβάσεις των ομολογιακών δανείων (Σημείωση 18) και συγκεκριμένα με τους δείκτες του Συνολικού Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού προς το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων. του Συνολικού Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού προς το Προσαρμοσμένο EBITDA και του Προσαρμοσμένου EBITDA προς τους Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους όσον αφορά στα Υφιστάμενα Ομολογιακά Δάνεια ( ΥΟΔ ) αλλά και τα Νέα Ομολογιακά Δάνεια ( ΝΟΔ ) και δεν έχει αποπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις ύψους 88.5 εκατ. μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου. κατά την 30 Ιουνίου 2014 το σύνολο των ομολογιακών δανείων ύψους εκατ. και εκατ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία. αντίστοιχα. διατήρησαν την κατηγοριοποίηση τους ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η απεικόνιση των ομολογιακών δανείων ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είχε. μεταξύ άλλων. ως συνέπεια την 30 Ιουνίου 2014 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας να υπερβαίνουν κατά εκατ. περίπου και 50.6 εκατ. περίπου. αντίστοιχα. τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις τους. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 29.1 εκατ. ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 3 Ιανουαρίου 2014 από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους. Επιπλέον. δεδομένης της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης. ο Όμιλος εκτιμά πως δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια μέχρι την 30 Ιουνίου οι οποίες περιλαμβάνουν αποπληρωμές κεφαλαίου ύψους εκατ. Στο πλαίσιο αυτό. η Εταιρεία ανέθεσε σε ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. μεταξύ άλλων. να βοηθήσει τη Διοίκηση του Ομίλου (i) στη διαμόρφωση μιας πρότασης αναχρηματοδότησης που θα υποβληθεί στις δανείστριες τράπεζες και (ii) στον συντονισμό όλων των διαδικασιών που αφορούν την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών δανείων. Η Διοίκηση σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες και απέστειλε την πρόταση αναχρηματοδότησης στις εν λόγω τράπεζες στις 19 Μαρτίου Σελίδα 26 από 63

27 Οι δανείστριες τράπεζες ζήτησαν να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη επισκόπηση επιχειρηματικoύ σχεδίου (Independent Business Review) του Ομίλου καθώς και ειδικός οικονομικός έλεγχος (financial due diligence) ο οποίος να καλύπτει ιστορικά οικονομικά στοιχεία του Ομίλου για τα τελευταία τρία χρόνια. Τον Μάιο του 2013 η Εταιρεία απέστειλε στις δανείστριες τράπεζες την έκθεση ανεξάρτητης επισκόπησης επιχειρηματικoύ σχεδίου (independent business review.) η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και επισκόπηση της πρότασης αναχρηματοδότησης. και την έκθεση ειδικού οικονομικού ελέγχου (financial due diligence). Με βάση τα αποτελέσματα των εκθέσεων ανεξάρτητης επισκόπησης επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικού οικονομικού ελέγχου καθώς και τις συνεχείς συζητήσεις με τις τράπεζες. η Διοίκηση του Ομίλου είναι αισιόδοξη για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων αναχρηματοδότησης με τις δανείστριες τράπεζες. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου. οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού. τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναχρηματοδότησης του συνόλου των δανείων του Ομίλου υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Σελίδα 27 από 63

28 4. ΕΣΟΔΑ: Τα έσοδα αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία 1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου 1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου Λειτουργικά Έσοδα Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες (άμεσες) Συνδυαστικές υπηρεσίες (2play) Συνδυαστικές υπηρεσίες (3play) Τηλεφωνία ADSL Έσοδα Συνδρομητικής τηλεόρασης Λοιπά Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες (έμμεσες) Τηλεφωνία ADSL Λοιπά Υπηρεσίες προς Επιχειρηματικούς πελάτες Έσοδα e-business Έσοδα διαφημίσεων συνδρομητικής τηλεόρασης Υπηρεσίες Forth CRS Εξοπλισμός Άλλες υπηρεσίες Σύνολο Τα ποσά που έχουν τιμολογηθεί αλλά θα αναγνωρισθούν ως έσοδα σε επόμενες χρήσεις ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2014 σε και αντίστοιχα, από τα οποία ποσό για τον Όμιλο και την Εταιρεία αφορά το μακροπρόθεσμο το οποίο περιλαμβάνεται στις «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ενώ το βραχυπρόθεσμο περιλαμβάνεται στα «Έσοδα Επομένων Χρήσεων» (31 Δεκεμβρίου 2013: και για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα από το οποίο για τον Όμιλο και την Εταιρεία αφορούν το μακροπρόθεσμο ). Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2014 σε και αντιστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2013: και για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα) (Σημείωση 15). Τα έσοδα της Εταιρείας από άλλες υπηρεσίες, κατά την 30 Ιουνίου 2014 αφορούν προμήθειες συνδυαστικών υπηρεσιών (3play) καθώς και αμοιβές εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης οι οποίες πληρώνονται από την Forthnet και χρεώνονται στην Multichoice Hellas A.E. (οι συνδυαστικές υπηρεσίες 3play παρέχονται από το 2 ο τρίμηνο 2013) (Σημείωση 8). 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: Από την 31 Μαρτίου 2013, οι δύο τομείς των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης απεικονίζονται ως ενιαίος τομέας προς αναφορά. Η αλλαγή αυτή προέκυψε από τις επιχειρησιακές αλλαγές με σκοπό την ενοποίηση της οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών. Οι τομείς των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης που είχαν αναφερθεί σε προηγούμενες χρήσεις συνδυάζονται σε ένα ενιαίο τομέα αναφοράς, καθώς οργανώνονται και παρακολουθούνται από κοινού και σχετίζονται με μια ενιαία υπηρεσία που παρέχεται από τον Όμιλο προς τους πελάτες του. Η νέα επιχειρηματική προσέγγιση του Ομίλου είναι να παρακολουθεί τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στο σύνολό τους λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλη επιχειρηματική φιλοσοφία επικεντρώνεται στις συνδυαστικές υπηρεσίες «3play». Καθώς οι οικονομικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων Σελίδα 28 από 63

29 («ΕΛΕΑ») για τον ενιαίο αυτό τομέα είναι σύμφωνες με τη ΔΠΧΑ πληροφόρηση, δεν είναι απαραίτητες περαιτέρω γνωστοποιήσεις. 6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ως εξής : Ο Όμιλος Η Εταιρεία 1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου 1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου Μισθοί και ημερομίσθια Ασφαλιστικές εισφορές Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Λοιπά έξοδα προσωπικού Σύνολο Μείον : Κεφαλαιοποιήσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ): Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία 1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου 1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 18) ( ) ( ) ( ) ( ) Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 18) (50.261) (63.176) - - Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων ( ) ( ) (13.137) (20.573) Απόσβεση εξόδων ομολογιακού δανείου ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 17 και 22) ( ) ( ) (71.435) ( ) Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων ( ) (12,651,494) ( ) ( ) Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων (Σημείωση 17) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα (Σημείωση 22) Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα) ( ) ( ) ( ) ( ) Σελίδα 29 από 63

30 8. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ: Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία 1 ιανουαρίου-30 Ιουνίου 1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου Αμοιβές και παροχές τρίτων Φόροι και τέλη Διάφορα έξοδα Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Σημείωση 15 και 16) Έξοδα συντήρησης Ενοίκια Προμήθειες Λειτουργικά έξοδα κτιρίων Σύνολο Εξόδων Οι αμοιβές και παροχές τρίτων και οι προμήθειες για την Εταιρεία, για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, περιλαμβάνουν προμήθειες συνδυαστικών υπηρεσιών (3play) καθώς και αμοιβές εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης οι οποίες πληρώνονται από την Forthnet και χρεώνονται στην Multichoice Hellas A.E. (οι συνδυαστικές υπηρεσίες 3play παρέχονται από το 2ο τρίμηνο 2013) (σημείωση 4). 9. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Σύμφωναμε τον Ελληνικό φορολογικό νόμο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος, που απεικονίζεται στις ενδιάμεσες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος/ (ζημίας) αναλύεται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία 1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου 1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου Τρέχων φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ( ) Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος/(ζημίας) ( ) Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. Σελίδα 30 από 63

31 Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής Εταιρείας είναι από το 2007 έως και το Οι θυγατρικές εταιρείες της Forthnet, δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές ως εξής: ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΔΟΙ Forthnet Media Holdings Α.Ε. 01/01/ /12/2010 Forth-Crs Α.Ε. 01/01/ /12/2010 NetMed Α.Ε. 01/01/ /12/2010 Syned Α.Ε. 01/01/ /09/2010 Ad Value Α.Ε. 01/04/ /12/2009 Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. 01/01/ /12/2010 RPO Α.Ε. 16/01/ /12/2008 Για τις θυγατρικές εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στο εξωτερικό δεν υπάρχει καθεστώς υποχρεωτικού φορολογικού ελέγχου. Οι έλεγχοι διενεργούνται κατ εξαίρεση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τις φορολογικές αρχές της κάθε χώρας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν μετά από την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης παραμένουν υπό έλεγχο των φορολογικών αρχών για ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της κάθε χώρας. Για τις εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2013 ολοκληρώθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές τους, βάσει της παρ. 5, άρθρο 82, Ν.2238/1994. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του έτους Τον Σεπτέμβριο 2013, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., για τις χρήσεις από 1 Απριλίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, επιβάλλοντας πρόσθετο φόρο ποσού 0,7 εκατ. Για το σύνολο του φόρου που επιβλήθηκε ο Όμιλος έχει διενεργήσει ισόποση πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις σε προηγούμενα έτη. Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Forthnet και τις θυγατρικές της. Ο Όμιλος θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις ( 0,4 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και 0,2 εκατ. περίπου για την Εταιρεία) έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν, βάσει της σχετικής εμπειρίας από παλαιότερους φορολογικούς ελέγχους. Οι αναβάλλομενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις με βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και τη φορολογική βάση και υπολογίζονται με εφαρμογή των θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών. 10. ΥΠΕΡΑΞΙΑ: H υπεραξία που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις προέκυψε από διάφορες συννενώσεις επιχειρήσεων ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε Forth CRS Α.Ε Όμιλος NetMed N.V. και Intervision B.V Απομείωση υπεραξίας Ομίλου NetMedN.V. και IntervisionB.V. ( ) ( ) - - Σύνολο Σελίδα 31 από 63

32 Έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν απομείωση διενεργείται ετησίως (στις 31 Δεκεμβρίου) και όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. Κατά την εξέταση των ενδείξεων απομείωσης, ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, τη σχέση μεταξύ της κεφαλαιοποίησης της αγοράς και της λογιστικής αξίας του. Στις 30 Ιουνίου του 2014, η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ήταν μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων του, γεγονός που καταδικνύει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για την ημερομηνία αυτή. Κατά την 30 Ιουνίου 2014 ο Όμιλος δεν προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας καθότι δεν υπήρχαν ενδείξεις που να υποδηλώνουν απομείωση της λογιστικής αξίας κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία. Επανεξέταση των ενδείξεων απομείωσης θα πραγματοποιηθεί την 30 Σεπτεμβρίου ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώματα πάγια του Ομίλου ανήλθαν σε και της Εταιρείας σε και αφορούν κυρίως την επέκταση του ιδιόκτητου τηλεπικοινωνιακού δικτύου (για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013: και για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων. Για τα πάγια που έχουν αγοραστεί με χρηματοδοτική μίσθωση η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τους εκμισθωτές. Η αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων παγίων κατά την 30 Ιουνίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 για τον Όμιλο ανέρχεται σε και αντίστοιχα. Για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε και κατά την 30 Ιουνίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 εως 30 Ιουνίου 2014 οι συνολικές επενδύσεις σε ασώματα πάγια του Ομίλου ανήλθαν σε και της Εταιρείας σε και αφορούν κυρίως τις δαπάνες απόκτησης νέων συνδρομητών καθώς και την αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων (για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013: και για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Αγορά Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων Άδειες Δικαιωμάτων Ταινιών Κόστος Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών Αγορά Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων ( ) ( ) Άδειες Δικαιωμάτων Ταινιών ( ) ( ) Αποσβέσεις Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών ( ) ( ) Αγορά Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων Άδειες Δικαιωμάτων Ταινιών Καθαρή Αξία Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών Μείον: Βραχυπρόθεσμο Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών Μακροπρόθεσμο Δικαιωμάτων Aθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών Σελίδα 32 από 63

33 14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Εμπορεύματα Αναλώσιμα υλικά Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Υπόλοιπο έναρξης περιόδου/ χρήσης Επιβάρυνση αποτελεσμάτων περιόδου/ χρήσης Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη - ( ) - (13.130) Υπόλοιπο τέλους περιόδου/ χρήσης Η πρόβλεψη για την περίοδο / έτος, περιλαμβάνεται στο κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων στη συννημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος/(ζημίας). Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων για τον Όμιλο μειώθηκε την εξαμηνίαια περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2014, κυρίως λόγω του εφάπαξ κόστους που δημιουργήθηκε λόγω της αντικατάστασης της παλιάς τεχνολογίας με νέους αποκωδικοποιητές, που πραγματοποιήθηκε κατά την εξαμηνίαια περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής Ο Όμιλος Η Εταιρεία Πελάτες εσωτερικού Πελάτες εξωτερικού Ν.Π.Δ.Δ. & Δημόσιο Επιταγές και γραμμάτια Μη τιμολογηθέντα έσοδα (Σημείωση 4) Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Σελίδα 33 από 63

34 Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Υπόλοιπο έναρξης περιόδου/ χρήσης Επιβάρυνση αποτελεσμάτων περιόδου/ χρήσης (Σημείωση 8) Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (75.131) ( ) (44.031) ( ) Υπόλοιπο τέλους περιόδου/ χρήσης Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση για ποσό που ισούται με το 50% του ανοικτού υπολοίπου των νέων δανείων (Σημείωση 18). Οι εμπορικές απαιτήσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαρισμός και συνήθως διακανονίζονται σε ημέρες τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία. 16. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στις αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Απαιτήσεις από το Δημόσιο Έξοδα επόμενων χρήσεων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Προκαταβολές σε προμηθευτές Λοιποί χρεώστες Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Υπόλοιπο έναρξης περιόδου/ χρήσης Επιβάρυνση αποτελεσμάτων περιόδου/ χρήσης (Σημείωση 8) Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη - (18.414) - (18.414) Υπόλοιπο τέλους περιόδου/ χρήσης Τα έξοδα επόμενων χρήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, περιλαμβάνουν ποσό (31 Δεκεμβρίου 2013: ), το οποίο αφορά τιμολόγηση από άλλους πάροχους, για αμοιβαία παραχώρηση χρήσης υποδομών οπτικών ινών, διάρκειας 21 ετών (με διάφορες ημερομηνίες λήξης έως και την 17 Ιουνίου 2035) βάσει της μεταξύ τους σύμβασης. Ποσό (31 Δεκεμβρίου 2013: ) το οποίο αφορά το τιμολογηθέν ποσό για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2015 έως την 17 Ιουνίου 2035 εμφανίζεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Αντίστοιχα, ποσά τα οποία τιμολογήθηκαν από την Εταιρεία προς τον άλλο πάροχο, εμφανίζονται στα έσοδα επομένων χρήσεων (31 Δεκεμβρίου 2013: ) και στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (31 Δεκεμβρίου 2013: ) (Σημείωση 4). Σελίδα 34 από 63

35 17. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ταμείο Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσμίας Σύνολο Δεσμευμένες καταθέσεις Σύνολο Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και ανήλθαν για τον Όμιλο και την Εταιρεία για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2014 σε και αντίστοιχα (για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013: και για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα) και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος/(ζημίας) (Σημείωση 7). Οι δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας αφορούν σε συμβάσεις ενεχυρίασης καταθέσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων. Η αύξηση του υπολοίπου των καταθέσεων όψεως της Εταιρείας σε σύγκριση με την 31 Δεκεμβρίου 2013 οφείλεται κυρίως στην είσπραξη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2014 (Σημείωση 1). Το 2013 ο Όμιλος σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης των καταθέσεων σε κυπριακές τράπεζες ποσού 0,85 εκατ. περίπου, η οποία περιλαμβάνεται στα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 7), στη συννημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Η απομείωση διενεργήθηκε ως αποτέλεσμα της δέσμης μέτρων που συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής κυβέρνησης και του Eurogroup (από κοινού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), που προορίζονται για την αποκατάσταση του κύρους του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο μετά την κρίση ρευστότητας της Κύπρου. Στα πλαίσια των μέτρων αυτών, η Κυπριακή Λαϊκή Τράπεζα λύθηκε και πραγματοποιήθηκε "κούρεμα"στις ανασφάλιστες καταθέσεις (άνω των 100 χιλ.). 18. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: α) Μακροπρόθεσμα δάνεια: Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ομολογιακό δάνειο Μείον βραχυπρόθεσμο : - Ομολογιακό δάνειο Σύνολο Μακροπρόθεσμο Σελίδα 35 από 63

36 Forthnet Α.Ε. - Ομολογιακό Δάνειο 2007: Την 29 Ιουνίου 2007 η Forthnet υπέγραψε σύμβαση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι («Υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΥΟΔ») με κοινοπραξία τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου που κυμαίνεται από 1,15% έως 1,75%. Σκοπός του δανείου ήταν η κάλυψη του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας για την τετραετία Η έκδοση του δανείου μέχρι ποσού επιμερίζεται σε τρεις σειρές δυνάμενες να εκταμιευθούν από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την 31 Μαρτίου Η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 αφού ληφθεί υπόψη η προπληρωμή της υποχρέωσης του συμβατικού κεφαλαίου για τις χρήσεις 2011 και 2012 (βλέπε παρακάτω), θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) μεταβλητές εξαμηνιαίες δόσεις από την 31 Μαρτίου 2013 έως την 31 Μαρτίου Η τελευταία δόση ισούται με το 43% του υπολοίπου του ομολογιακού δανείου της 31 Δεκεμβρίου Από την σύμβαση απορρέουν για την Forthnet υποχρεώσεις και περιορισμοί οι σημαντικότερες των οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια του δανείου, ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου, σε ευφήμως γνωστή και αναγνωρισμένη στην Ελληνική αγορά ασφαλιστική εταιρεία, τα περιουσιακά της στοιχεία, στην τρέχουσα εμπορική τους αξία και να μην εκχωρεί προς τρίτους τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, (ii) υποχρέωση να υποβάλει στον πληρεξούσιο καταβολών: εντός 3 μηνών από το κλείσιμο της χρήσης την οποία αφορούν τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών συνοδευόμενο κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, και (iii) υποχρέωση να τηρεί καθ όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το δάνειο, οικονομικούς δείκτες, υπολογιζόμενους επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων, ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές, ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για όλη τη διάρκεια του δανείου. Στις 6 Αυγούστου 2009, η Εταιρεία συμφώνησε να τροποποιήσει τους οικονομικούς δείκτες αποδεχόμενη την αύξηση του περιθωρίου επιτοκίου στο 2,5%. Στις 30 Ιουνίου 2011, 31 Δεκεμβρίου 2011, 30 Ιουνίου 2012, 31 Δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλος δεν ήταν σε συμμόρφωση με δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες (Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Προσαρμοσμένο EBITDA και Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων) και κατά συνέπεια, το σύνολο των «ΥΟΔ» είχαν ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμα. Κατά την 30 Ιουνίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2013, ο Όμιλος εξακολουθούσε να μη βρίσκεται σε συμμόρφωση με αυτούς τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και με έναν επιπλέον δείκτη (Προσαρμοσμένο EBITDA προς Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι) και έχει διατηρηθεί η ίδια ταξινόμηση για το σύνολο των «ΥΟΔ». Κατά την 30 Ιουνίου 2014 ο Όμιλος εξακολουθούσε να μη βρίσκεται σε συμμόρφωση με αυτούς τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και έχει διατηρηθεί η ίδια ταξινόμηση για το σύνολο των «ΥΟΔ». Forthnet Α.Ε. - Ομολογιακό Δάνειο 2011: Στις 22 Ιουλίου 2011, η Forthnet υπέγραψε σύμβαση για ένα εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο για το ποσό των («Νέο Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΝΟΔ») με κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού ίσο με το Euribor της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού πλέον περιθωρίου επτά τοις εκατό (7%) («Ομολογιακό Δάνειο»). Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος και λοιπών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε πλήρως από την κοινοπραξία τραπεζών που είχαν συμμετάσχει στο ομολογιακό δάνειο της εταιρίας το Μέρος του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου χρησιμοποιήθηκε για την προπληρωμή των δόσεων του ομολογιακού δανείου του 2007, την 31 Ιουλίου Η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου θα γίνει σε πέντε (5) τριμηνιαίες μεταβλητές δόσεις, αρχής γενομένης την 31 Δεκεμβρίου 2013 και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου Η πρώτη, τρίτη και τελευταία δόση είναι η κάθε μία ίση με το 30% του συνολικού ποσού. Σελίδα 36 από 63

37 Το Ομολογιακό Δάνειο εξασφαλίζεται με (i) δεύτερης τάξης ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην Forthnet Media Hοldings S.A. («FMH»), (ii) δεύτερης τάξης ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η FMH και η Netmed N.V. στην Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., (iii) τρίτης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών που κατέχει η FMH στις Intervision B.V. και Νetmed N.V., (iv) σύμβαση κυμαινόμενης ασφάλειας επί των επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εταιρείας, (v) εκχώρηση των απαιτήσεων της Εταιρείας από ασφαλιστικές συμβάσεις και (vi) ενεχυρίαση τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας. Σύμφωνα με τη σύμβαση Ομολογιακού Δανείου η Εταιρεία έχει αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διατήρηση καθ όλη τη διάρκεια του δανείου, ασφαλισμένων κατά παντός κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων, η υποβολή ελεγμένων ή επισκοπημένων ετήσιων και εξαμηνιαίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενες κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, η πρόταση προς την Γενική Συνέλευση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού 30 εκατ. με ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως την 31 Ιανουαρίου 2012 η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο των Αθηνών να μην παύσει, ανασταλεί ή διακοπεί, η διατήρηση του αριθμού των ενεργών συνδρομητών ΑΠΤΒ στα επίπεδα που ισχύουν για κάθε ένα από τα οικονομικά έτη , και τη διατήρηση καθ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου των χρηματοοικονομικών δεικτών υπολογιζόμενων με βάση τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη βάση. Οι συμφωνημένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες έχουν ως ακολούθως: 1. EBITDA [Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων] / Καθαροί χρεωστικοί τόκοι, μεγαλύτερος ή ίσος του 3,0 έως 4,0 για τις χρήσεις 2011 έως Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA [Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων], μικρότερος ή ίσος του 5,5 έως 4,0 για τις χρήσεις 2011 έως Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, μικρότερος ή ίσος του 1,65 έως 1,2 για τις χρήσεις 2011 έως CashFlow/DebtService, μεγαλύτερος ή ίσος του 1,02 για τις χρήσεις 2011 έως Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 30 Ιουνίου 2012, ο Όμιλος δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση με τον χρηματοοικονομικό δείκτη «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» και κατά συνέπεια, το σύνολο του «ΝΟΔ» είχε ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμο. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, 30 Ιουνίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2013, ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες στα πλαίσια του «ΝΟΔ», «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA», «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων». Σαν αποτέλεσμα το «ΝΟΔ» διατήρησε την ίδια κατηγοριοποίηση. Επίσης, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 ο Όμιλος δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση με τον ελάχιστο αριθμό των ενεργών συνδρομητών ΑΠΤΒ όπως ορίζει η σύμβαση Ομολογιακού Δανείου και κατά την 30 Ιουνίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με έναν επιπλέον χρηματοοικονομικό δείκτη (Προσαρμοσμένο EBITDA προς Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι) και κατά συνέπεια διατηρήθηκε η κατηγοριοποίηση του «ΝΟΔ» ως βραχυπρόθεσμο. Κατά την 30 Ιουνίου 2014, ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με τους προαναφερόμενους δείκτες και έχει διατηρηθεί η ίδια ταξινόμηση για το σύνολο των «ΝΟΔ». Λοιπά Ομολογιακά Δάνεια του Ομίλου Forthnet Media Holdings Α.Ε.- Ομολογιακό Δάνειο 2008: Στις 14 Μαΐου 2008, η 100% θυγατρική εταιρεία της Forthnet, "Forthnet Media Holdings Α.Ε.", υπέγραψε συμβάσεις για την έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 245 εκατ. («Υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΥΟΔ»). Τις υποχρεώσεις της Forthnet Media Holdings Α.Ε. υπό το ομολογιακό δάνειο έχει εγγυηθεί η Forthnet, η οποία έχει παράσχει επίσης ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών της Forthnet Media Holdings Α.Ε. κυριότητάς της. Σελίδα 37 από 63

38 Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας εννέα (9) ετών και χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών των αλλοδαπών εταιρειών NetMed N.V. και Intervision (Services) B.V. Η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 αφού ληφθεί υπόψη η προπληρωμή της υποχρέωσης του συμβατικού κεφαλαίου για τις χρήσεις 2011 και 2012 (βλέπε παρακάτω), θα πραγματοποιηθεί σε οκτώ (8) μεταβλητές δόσεις από την 30 Ιουνίου 2013 έως την 30 Ιουνίου Από την σύμβαση απορρέουν για την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ForthnetMediaHoldingsS.A., υποχρεώσεις και περιορισμοί οι σημαντικότερες των οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια του δανείου, ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου, σε ευφήμως γνωστή και αναγνωρισμένη στην Ελληνική αγορά ασφαλιστική εταιρεία, τα περιουσιακά της στοιχεία, στην τρέχουσα εμπορική τους αξία, (ii) υποχρέωση να υποβάλλει στον πληρεξούσιο καταβολών εντός 120 ημερών από το κλείσιμο της χρήσης την οποία αφορούν τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών συνοδευόμενο κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, και (iii) υποχρέωση να τηρεί καθ όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το δάνειο, τους κατωτέρω χρηματοοικονομικούς δείκτες, υπολογιζόμενους επί των ετησίων και εξαμηνιαίων ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές, ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του εκδότη κάθε οικονομικού έτους για όλη τη διάρκεια του δανείου. Κατά την 30 Ιουνίου 2011, 31 Δεκεμβρίου 2011, 30 Ιουνίου 2012, 31 Δεκεμβρίου 2012, 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου 2013 ο Όμιλος σύμφωνα με το «ΥΟΔ» δεν ήταν σε συμμόρφωση με δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες (Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA και Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων) και κατά συνέπεια, το σύνολο του μακροπροθέσμου ομολογιακού δανείου ταξινομήθηκε ως βραχυπρόθεσμο. Κατά την 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου 2013, ο Όμιλος εξακολουθούσε να μη βρίσκεται σε συμμόρφωση με αυτούς τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και με έναν επιπλέον δείκτη (Προσαρμοσμένο EBITDA προς Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι) και διατηρήθηκε η ίδια κατηγοριοποίηση για το «ΥΟΔ». Την 30 Ιουνίου 2014, ο Όμιλος τεχνικά δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με τους προαναφερόμενους δείκτες και έχει διατηρηθεί η ίδια ταξινόμηση για το σύνολο των «ΥΟΔ». Forthnet Media Holdings Α.Ε.- Ομολογιακό Δάνειο 2011: Την 22 Ιουλίου 2011, η Forthnet Media Holdings Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για ένα εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο με κοινοπραξία τραπεζών για το ποσό των («Νέο Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΝΟΔ») με κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού ίσο με το Euribor της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού πλέον περιθωρίου επτά τοις εκατό (7%). Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος και λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η Forthnet έχει εγγυηθεί τις υποχρεώσεις της Forthnet Media Holdings Α.Ε. υπό τη σύμβαση του Ομολογιακού της Δανείου και έχει παράσχει ενέχυρο επί των του συνόλου των μετοχών της που κατέχει στην Forthnet Media Holdings Α.Ε. Το Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε πλήρως από την κοινοπραξία τραπεζών που είχαν συμμετάσχει στο Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας το Μέρος του ανωτέρου Ομολογιακού Δανείου χρησιμοποιήθηκε για την προπληρωμή των δόσεων του Ομολογιακού Δανείου του 2008, την 31 Ιουλίου Η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου θα γίνει σε οχτώ (8) μεταβλητές δόσεις, αρχής γενομένης την 31 Δεκεμβρίου 2013 και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου Οι δύο (2) τελευταίες δόσεις είναι ίσες με το 40% του συνολικού ποσού. Το Ομολογιακό Δάνειο εξασφαλίζεται με (i) πρώτης τάξης ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Forthnet Media Holdings Α.Ε. («FMH») και η Netmed N.V. στην Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., (ii) δεύτερης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών που κατέχει η FMH στις Intervision B.V. και Νetmed N.V., (iii) σύμβαση κυμαινόμενης ασφάλειας επί των επιχειρηματικών απαιτήσεων της FMH, (iv) εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από ορισμένες συμβάσεις Σελίδα 38 από 63

39 συνεργασίας της FMH με την Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. (v) εκχώρηση των απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις της FMH και, (vi) ενεχυρίαση τραπεζικών λογαριασμών της FMH. Σύμφωνα με τη σύμβαση Ομολογιακού Δανείου η FMH έχει αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διατήρηση καθ όλη τη διάρκεια του δανείου, ασφαλισμένων κατά παντός κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων, η υποβολή ελεγμένων ή επισκοπημένων ετήσιων και εξαμηνιαίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενες κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, η πρόταση της εγγυήτριας Forthnet προς την Γενική Συνέλευση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού 30 εκατ. με ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως την 31 Ιανουαρίου 2012, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εγγυήτριας Forthnet στο Χρηματιστήριο των Αθηνών να μην παύσει, ανασταλεί ή διακοπεί, η διατήρηση του αριθμού των ενεργών συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης στα επίπεδα που ισχύουν για κάθε ένα από τα οικονομικά έτη , και η διατήρηση καθ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου των χρηματοοικονομικών δεικτών υπολογιζόμενων με βάση τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη βάση. Η καθορισμένη συμφωνία των οικονομικών δεικτών είναι ως ακολούθως: 1. EBITDA [Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων] / Καθαροί χρεωστικοί τόκοι, μεγαλύτερος ή ίσος του 3,0 έως 4,5 για τις χρήσεις 2011 έως Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA [Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων], μικρότερος ή ίσος του 5,5 έως 3,0 για τις χρήσεις 2011 έως Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, μικρότερος ή ίσος του 1,65 έως 1,0 για τις χρήσεις 2011 έως CashFlow/Debt Service, μεγαλύτερος ή ίσος του 1,02 για τις χρήσεις 2011 έως Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και την 30 Ιουνίου 2012, ο Όμιλος δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση με τον χρηματοοικονομικό δείκτη «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» και κατά συνέπεια, το σύνολο του «ΝΟΔ» είχε ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμο. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, 30 Ιουνίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2013, ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες στα πλαίσια του «ΝΟΔ», «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA» και «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων». Σαν αποτέλεσμα το «ΝΟΔ» διατήρησε την ίδια κατηγοριοποίηση. Επίσης, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2013 ο Όμιλος δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση με τον ελάχιστο αριθμό των ενεργών συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης (PAYTV) όπως ορίζει η σύμβαση Ομολογιακού Δανείου και κατά την 30 Ιουνίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με έναν επιπλέον χρηματοοικονομικό δείκτη (Προσαρμοσμένο EBITDA προς Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι). Την 30 Ιουνίου 2014, ο Όμιλος τεχνικά δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με τους προαναφερόμενους δείκτες και έχει διατηρηθεί η ίδια ταξινόμηση για το σύνολο των «ΝΟΔ».. Το 2014 έγινε δεκτό από τις δανείστριες τράπεζες το αίτημα ανοχής (waiver) του Ομίλου για τα παρακάτω: 1. Ακύρωση της πληρωμής δόσης ύψους 12,5 εκατ. των δανείων της Forthnet Media Holdings Α.Ε. που ήταν πληρωτέα την 31 Δεκεμβρίου 2013 (βασιζόμενο στην επιστολή αίτησης ανοχής της 14 Νοεμβρίου 2013) προς αποπληρωμή στις 30 Απριλίου Ακύρωση της πληρωμής δόσης ύψους 10,0 εκατ. των δανείων της Forthnet Α.Ε. που ήταν πληρωτέα την 31 Δεκεμβρίου 2013 (βασιζόμενο στην επιστολή αίτησης ανοχής της 14 Νοεμβρίου 2013) προς αποπληρωμή στις 30 Απριλίου Ακύρωση της πληρωμής δόσης ύψους 12,0 εκατ. δανείων που ήταν πληρωτέα την 31 Δεκεμβρίου 2013 προς αποπληρωμή στις 30 Απριλίου Ακύρωση των πληρωμών δόσεων ύψους 12,5 εκατ. και 2,5 εκατ. δανείων της Forthnet Media Holdings Α.Ε. που ήταν πληρωτέα την 31 Δεκεμβρίου 2013 προς αποπληρωμή στις 30 Απριλίου Σελίδα 39 από 63

40 Τα ως άνω αιτήματα ανοχής (waivers) έγιναν αποδεκτά από την κοινοπραξία των δανειστριών τραπεζών χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις για την θέση τους σε ισχύ. Την 17 Ιουνίου 2014, ο Όμιλος υπέβαλλε νέο αίτημα ανοχής (waiver) για τις πληρωμές όλων των δανείων λήξεως ως την 30 Ιουνίου 2014, προκειμένου να παραταθούν μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου Κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων ο Όμιλος δεν πραγματοποίησε συμβατικές πληρωμές ποσού 88,5 εκατ. σύμφωνα με τις συμβάσεις δανείων (σημείωση 3). Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των μακροπρόθεσμων δανείων για τις περιόδους που έληξαν την 30 Ιουνίου 2014 και 2013 ανήλθαν για τον Όμιλο σε και αντίστοιχα και για την Εταιρεία σε και αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 7) στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος/(ζημίας). β) Βραχυπρόθεσμα δάνεια: Η θυγατρική εταιρεία «Forth CRS A.E.» διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό το συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου κυμαίνεται από 5% έως 6%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό. Ο Όμιλος Όριο χρηματοδότησης Μη χρησιμοποιηθέν όριο - ( ) Χρησιμοποιηθέν όριο Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των βραχυπροθέσμων δανείων για τις εξαμηνιαίες περιόδους που έληξαν την 30 Ιουνίου 2014 και 30 Ιουνίου 2013 ανήλθαν για τον Όμιλο σε και αντίστοιχα και για την Εταιρεία σε 0 και 0 αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα, (Σημείωση 7) στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδείματος/(ζημίας). 19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ: Ο Όμιλος μισθώνει εξοπλισμό αναμετάδοσης συνολικής αρχικής αξίας διάρκειας δώδεκα ετών (παρατάθηκε για ένα ακόμα έτος), πληρωτέα σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και επιτόκιο 6,99% από τον Ιούνιο του 2013 (προηγουμένως το επιτόκιο κυμαινόταν από 6,5% έως 9,57%). Το 2012, ο Όμιλος αποφάσισε να αναβαθμίσει την μεταφερόμενη πληροφορία μέσω δορυφόρων με την αναβάθμιση των 4 αναμεταδοτών σε τεχνολογία DVBS-2 με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τον έναν από τους ήδη υπάρχοντες πέντε αναμεταδότες. Η νέα τεχνολογία DVBS-2 επιτρέπει την αναμετάδοση ίδιου αριθμού καναλιών χρησιμοποιώντας μικρότερη χωρητικότητα, ενώ παράλληλα επιτρέπει την εκπομπή δεδομένων στην υψηλότερη δυνατή ταχύτητα μέσω του δορυφόρου. Ο 5 ος αναμεταδότης σταμάτησε να εκπέμπει την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεδομένου του γεγονότος αυτού, το 2012, ο Όμιλος προχώρησε στην από-αναγνώριση μέρους της αξίας κτήσεως καθώς και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών για τα έτη 2014 έως το έτος Σελίδα 40 από 63

41 Ειδικότερα οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: Ο Όμιλος Υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών Μείον: Βραχυπρόθεσμο ( ) ( ) Μακροπρόθεσμο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Προγράμματα και Δικαιώματα Μείον: Βραχυπρόθεσμο ( ) ( ) - ( ) Μακροπρόθεσμο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Προμηθευτές εσωτερικού Προμηθευτές εξωτερικού Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες Σύνολο ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ασφαλιστικοί οργανισμοί Φόρος προστιθέμενης αξίας Λοιποί φόροι και τέλη Προκαταβολές πελατών Δεδουλευμένοι τόκοι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από συμφωνίες επιτοκιακού κινδύνου αντιστάθμισης (Σημείωση 25) Σύνολο Σελίδα 41 από 63

42 Προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο επιτοκίου, ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες αντιστάθμισης επιτοκιακούκινδύνου (Interest Rate Swaps) ύψους 125 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2013: 135 εκατ.). Οι συμφωνίες αντιστάθμισηςεπιτοκιακού κινδύνου (InterestRateSwaps) αφορούν ανταλλαγή πληρωμών σταθερού επιτοκίου με κυμαινόμενο. Ονομαστική Αξία IRS Ημερομηνία Λήξης Επιτόκιο /09/ μηνών EURIBOR /09/ μηνών EURIBOR /09/ μηνών EURIBOR /09/ μηνών EURIBOR /06/ μηνών EURIBOR /09/ μηνών EURIBOR Οι εύλογες αξίες των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση (markedtomarket) (σημείωση 25). Το κέρδος για τον Όμιλο από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των παραγώγων που αφορούν αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2014, ανήλθε σε χιλ. (εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013: κέρδος χιλ.). Οι ζημίες για τον Όμιλο που προέκυψαν από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2014 ανέρχονται σε χιλ. (εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013: χιλ). Το καθαρό ποσό ζημίας των 477 χιλ. της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2014 περιλαμβάνεται στα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (σημείωση 7), στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος/(ζημίας) (εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013: κέρδος 385 χιλ.). Σελίδα 42 από 63

43 23. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Η Εταιρεία και ο Όμιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα τους σε ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρείες με σημαντική επιρροή στον Όμιλο (μέτοχοι), θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες του Ομίλου. Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την Forthnet Περίοδος που έληξε Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη Αγορές από συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone - Panafon AEET Vodafone Ltd. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Forth CRS A.E. Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria Js Co Interoute Czech Sro NETMED Α.Ε. Forthnet Media Holdings Α.Ε. Emirates International Telecommunications Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Έμμεσος Σύνολα Σύνολα Σελίδα 43 από 63

44 Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την Forthnet Χρήση- Περίοδος που έληξε Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεμένα μέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone - Panafon AEET Vodafone Ltd. Go Plc Emirates International Telecommunications Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Forth CRS A.E. Telemedicine Technologies S.A. Άθλονετ Α.Ε. Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria Js Co Interoute Czech Sro Forthnet Media Holdings Α.Ε. NetMed Α.Ε. Έμμεσος Έμμεσος Θυγατρική Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Σύνολα Σύνολα Τα ενδοεταιρικά έσοδα από τη Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. σχετίζονται με την επαναχρέωση του μεριδίου της για διαφημίσεις από συνδυαστικές πωλήσεις, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (τηλεφωνία, internet, κ.λ.π.), επαναχρέωση του κόστους μισθοδοσίας των διευθυντικών στελεχών, καθώς επίσης και επαναχρέωση του μεριδίου των προμηθειών προς συνδεδεμένες εταιρείες της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Σελίδα 44 από 63

45 Τα ενδοεταιρικά κόστη από τη Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. αναφέρονται κυρίως στην χρέωση του μεριδίου της για διαφημίσεις από συνδυαστικές πωλήσεις (συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play). Η υποχρέωση προς την εταιρεία Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. αφορά εισπράξεις που διενεργούνται από τα καταστήματα της Εταιρείας για λογαριασμό της πρώτης. Τα ενδοεταιρικά έσοδα και κόστη από την Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. προκύπτουν από την παραχώρηση χρήσης δικτύου οπτικών ινών και τέλη διασύνδεσης. Το ενδοεταιρικό έσοδο και απαίτηση από τη Forthnet Media Holdings Α.Ε. προκύπτει κυρίως από την μεταπώληση των δικαιωμάτων του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος και της UEFA. Το ενδοεταιρικό έσοδο και κόστη από την Vodafon Panafon AEET προκύπτουν από τέλη διασύνδεσης και μισθωμένες γραμμές. Οι συναλλαγές του Ομίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με τον Όμιλο Περίοδος που έληξε Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη Αγορές από συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone - Panafon AEET Vodafone Ltd. Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria JsCo Interoute Czech Sro Emirates International Telecommunications Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Έμμεσος , , Σύνολα Σύνολα Σελίδα 45 από 63

46 Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με τον Όμιλο Χρήση-Περίοδος που έληξε Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεμένα μέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone - Panafon AEET Vodafone Ltd. Telemedicine Technologies S.A. Go Plc Emirates International Telecommunications Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Lumiere Productions Α.Ε. Lumiere Cosmos Communications Άθλονετ Α.Ε. Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria JsCo Interoute Czech Sro Συγγενής Εταιρεία Έμμεσος Έμμεσος Συγγενής Εταιρεία Σύνολα Σύνολα Η Emirates International Telecommunications LLC (E.I.T.), συνδεδεμένη εταιρεία μέτοχος, παρέχει υπηρεσίες και λοιπές υπηρεσίες προς υποστήριξη των διαφόρων λειτουργιών και τμημάτων του Ομίλου Forthnet. Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς επίσης των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2014 και 2013 αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικών Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - μη εκτελεστικών Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών Σύνολο Σελίδα 46 από 63

47 Επίσης, οι παροχές του Ομίλου και της Εταιρείας στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προς μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού Προγράμματος ανέρχονται σε (30 Ιουνίου 2013: ), ενώ οι αποζημιώσεις αποχώρησης ανέρχονται στο ποσό των 0 και 0 αντίστοιχα (30 Ιουνίου 2013: και αντίστοιχα). 24. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Ο Όμιλος εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου στα αποτελέσματα αυτών (βλέπε Σημείωση 26 παρακάτω). Αποζημίωση Διευθυντικών Στελεχών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συμβάσεις εργασίας του Διευθύνοντα Συμβούλου και ορισμένων Διευθυντικών Στελεχών προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης χωρίς υπαιτιότητά τους ή εξαναγκασμού τους σε παραίτηση. Το ποσό αυτής της επιπρόσθετης αποζημίωσης κατά την 30 Ιουνίου 2014 ανέρχεται σε 1,1 εκατ. περίπου (αντίστοιχα την 31 Δεκεμβρίου ,9 εκατ. περίπου). Όροι και Υποχρεώσεις Άδειας: Η άδεια υποδομής Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης Τηλεπικοινωνιών που χορηγήθηκε σε μια από τις απορροφούμενες εταιρείες της μητρικής, την «Μεσογειακές ΕυρυζωνικέςΥπηρεσίες Α.Ε.», υπόκειται σε κάποιες εμπορικές και τεχνικές προϋποθέσεις που απαιτούν από την Εταιρεία να καλύπτει ορισμένα κριτήρια κάλυψης και τεχνικά κριτήρια και να φτάσει σε κάλυψη του 20% του πληθυσμού εντός δυο ετών από την ημερομηνία χορήγησης. Στο τέλος του 2002, το δίκτυο της εταιρείας «Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.» κάλυπτε περισσότερο από το 20% του Ελληνικού πληθυσμού. Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004: Σύμφωνα με την υπ' αριθμ /ΥΠΕ/4/00447/Ν.3299/Ε/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 358/ ), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας αναφορικά με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων με εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής για την προσφορά νέων υπηρεσιών δεδομένων, φωνής και περιεχομένου στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. To ποσό της εγκριθείσας επένδυσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 30 εκατ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 30% της επένδυσης ήτοι ποσόν 9 εκατ. Την 31 Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία είχε καλύψει σε επενδύσεις το ανωτέρω ποσό με αντίστοιχη καταχώρηση ποσού 9 εκατ. στο κονδύλι της κατάστασης οικονομικής θέσης «Επιχορηγήσεις». Επιπλέον σύμφωνα με την υπ' αριθμ /Π01/4/00004/Ε/Ν.3299/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1437/ ), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επιχειρηματικού σχεδίου της θυγατρικής εταιρείας ΝetMed Ελλάς A.E. αναφορικά με την ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής ψηφιακού περιεχομένου (multimediacontent) επενδυτικού σχεδίου για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. To ποσό της εγκριθείσας επένδυσης ανερχόταν αρχικά στο ποσό των με ποσοστό επιχορήγησης στο 30% της επένδυσης ήτοι ποσόν Έχοντας καλύψει και λειτουργήσει την ως άνω επένδυση και έχοντας καταβάλλει τελικά το ποσό των για τις ως άνω επενδύσεις και μετά την δημοσίευση του υπ' αριθμ ΦΕΚ ολοκλήρωσης 1561/ , την 10 Οκτωβρίου 2008 η Εταιρεία εισέπραξε από την Περιφέρεια Αττικής το ποσό των με αντίστοιχη καταχώρηση στο κονδύλι της κατάστασης οικονομικής θέσης «Επιχορηγήσεις». Συμβάσεις με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.: Η Εταιρεία την 12 Μαρτίου 2007 υπέγραψε δύο συμβάσεις με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και ειδικότερα για τα υποέργα 6 & 7 στα πλαίσια της δράσης για την «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας». Σύμφωνα με τις προβλέψεις των συμβάσεων ο συνολικός προϋπολογισμός των 2 υποέργων ανέρχεται σε ποσόν 55,6 εκατ., εκ των οποίων ποσό 42,3 εκατ. αφορά τον Άξονα Ι (Ανάπτυξη Ευρυζωνικής Πρόσβασης) ενώ ποσό 13,3 εκατ. αφορά τον Σελίδα 47 από 63

48 Άξονα ΙΙ (Τόνωση της ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών). Η διαθέσιμη χρηματοδότηση και για τους δυο Άξονες ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% επί του επιλέξιμου προς ενίσχυση προϋπολογισμού ενώ η υλοποίηση τους έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί κατά την χρήση Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία ολοκλήρωσε τις επενδύσεις και έλαβε ποσόν επιχορήγησης 19,5 εκατ. περίπου με αντίστοιχη καταχώρηση στο κονδύλι του της κατάστασης οικονομικής θέσης «Επιχορηγήσεις». Δεσμεύσεις: Ενοίκια κτιρίων: Ο Όμιλος έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίου, χώρων γραφείου και γραφείων που χρησιμοποιούνται ως σημεία παρουσίασης από τους αντιπροσώπους. Οι συμφωνίες αυτές έχουν μέση διάρκεια 5 έως 10 ετών με δυνατότητες ανανέωσης σε ορισμένα από τα συμβόλαια. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις ενοικίασης κτιρίων στις 30 Ιουνίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Εντός ενός έτους έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο Εγγυήσεις: Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκδίδουν εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα περιέχεται η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών όπως έχει διαμορφωθεί στις 30 Ιουνίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Καλή εκτέλεση συμβάσεων Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Καλής πληρωμής Σύνολο Οι εγγυήσεις καλής πληρωμής μειώθηκαν κατά την 30 Ιουνίου 2014, κυρίως λόγω της λήξης των εγγυήσεων που είχαν παραχωρηθεί σε ένα προμηθευτή. Υποχρεώσεις από συμβάσεις με προμηθευτές: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων με προμηθευτές κατά την 30 Ιουνίου 2014 ανέρχεται σε επίπεδο Ομίλου στο ποσό των 199,8 εκατ. περίπου και σε επίπεδο Εταιρείας στο ποσό των 84,7 εκατ. περίπου (31 Δεκεμβρίου 2013: 161,4 εκατ. και 72,6 εκατ. περίπου αντίστοιχα). Επιπλέον, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις σχετικά με την συντήρηση τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων διεθνούς χωρητικότητας (ΟΑ&Μ charges), ανέρχονται σε 16,8 εκατ. περίπου κατά την 30 Ιουνίου 2014 (31 Δεκεμβρίου 2013: 4,2 εκατ. περίπου). 25. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ: Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης για τα διαθέσιμα, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές, και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων. Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζουν τα ποσά που εμφανίζονται στις καταστάσεις οικονομικής θέσης. Οι εύλογες αξίες των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων βασίζονται σε αποτίμηση βάσει της αξιολόγησης της αγοράς. Σελίδα 48 από 63

49 Ο Ομιλος χρησιμοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, ανά τεχνική αποτίμησης: Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα, Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας. Την 30 Ιουνίου 2014 και την 31 Δεκεμβρίου 2013, ο Όμιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα των οποίων η εύλογη αξία εμφανίζεται παρακάτω: Ο Όμιλος Εύλογη Αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (Σημείωση 22) (αποτιμόμενα σε εύλογη αξία) Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημείωση 18) (αποτιμόμενα στο αναπόσβεστο κόστος) Ο Όμιλος Εύλογη Αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (Σημείωση 22) (αποτιμόμενα σε εύλογη αξία) Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημείωση 18) (αποτιμόμενα στο αναπόσβεστο κόστος) Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημείωση 18) (αποτιμόμενα στο αναπόσβεστο κόστος) Η Εταιρεία Εύλογη Αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Η Εταιρεία Εύλογη Αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημείωση 18) (αποτιμόμενα στο αναπόσβεστο κόστος) Σελίδα 49 από 63

50 26. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ: Α. FORTHNET S.A. (α) Οι αξιώσεις της Forthnet κατά τρίτων ανέρχονται στο ποσό των 38,4 εκατ. περίπου. i) Εκ του ποσού αυτού, 26,7 εκατ. περίπου αποτελούν απαίτηση της Εταιρείας εναντίον του ΟΤΕ δυνάμει της από 31 Δεκεμβρίου 2002 αγωγής της Εταιρείας αναφορικά με τη θετική ζημία που ισχυρίζεται ότι υπέστη από την υπόθεση του ΕΠΑΚ (διακριτική μεταχείριση του ΟΤΕ υπέρ της θυγατρικής του ΟΤΕnet), 293 χιλ. περίπου αποτελούν απαίτηση της Εταιρείας κατά του ΟΤΕ για την ηθική βλάβη που υπέστη από την ίδια αιτία. Εκκρεμούν στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο ΔΕΦΑ αιτήσεις ακύρωσης κατά αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν: α) εκπτώσεις όγκου κίνησης του ΟΤΕ, β) το χαμηλό περιθώριο μεταξύ λιανικών και χονδρικών τιμών μισθωμένων γραμμών, γ) το ύψος των τελών διασύνδεσης δ) τα τέλη των μισθωμένων γραμμών ε) τα τέλη χονδρικών υπηρεσιών και ε) το κοστολογικό μοντέλο ΟΤΕ. Οι θέσεις της Εταιρείας είναι βάσιμες, όμως η σοβαρότητα των υποθέσεων και οι περιστάσεις δυσχεραίνουν την πρόβλεψη της ευδοκίμησης των ως άνω υποθέσεων με την έννοια της απόρριψης των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο ΟΤΕ και της αποδοχής της αίτησης που έχει υποβάλει η Εταιρεία. Η επίπτωση (θετική) στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας είναι αδύνατον να προβλεφθεί διότι εκτιμάται ότι και εάν ακόμη οποιαδήποτε ή και όλες οι αιτήσεις ευδοκιμήσουν, ο φάκελος της υπόθεσης θα επανέλθει στην Διοίκηση η οποία θα επανακρίνει τα κρίσιμα τέλη. Ακόμη, εκκρεμεί προσφυγή της Εταιρείας κατά της απόφασης έγκρισης του κανονισμού προεπιλογής της ΕΕΤΤ. Επιπλέον, έχουν εκδοθεί και επιδοθεί στην εταιρεία μας οι ακόλουθες αποφάσεις τις ΕΕΤΤ: (α) Η υπ αριθμ. 695/60/ Απόφαση της ΕΕΤΤ που αφορά στην από καταγγελία της Forthnet για αυθαίρετες χρεώσεις τελών άσκοπης μετάβασης για άρση βλαβών τοπικού βρόχου από μέρους του ΟΤΕ. Με την απόφαση αυτή κλήθηκε ο ΟΤΕ να πιστώσει στη Forthnet σε περιπτώσεις που συνολικά αντιστοιχούν στο ποσό των 178 χιλ., ενώ επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο στον ΟΤΕ ύψους 332 χιλ.. (β) Η υπ αριθμ. 692/36/ Απόφαση της ΕΕΤΤ που αφορά στην από καταγγελία της Forthnet για αυθαίρετες χρεώσεις τελών άσκοπης μετάβασης για άρση βλαβών τοπικού βρόχου από μέρους του ΟΤΕ. Με την απόφαση αυτή κλήθηκε ο ΟΤΕ να πιστώσει στη Forthnet σε περιπτώσεις που συνολικά αντιστοιχούν στο ποσό των 79 χιλ., ενώ επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο στον ΟΤΕ ύψους 149 χιλ. (γ) Η υπ αριθμ. 690/21/ Απόφαση της ΕΕΤΤ που αφορά στο από Αίτημα Επίλυσης Διαφοράς της Forthnet σχετικά με το δικαίωμά της να χρεώνει τέλη άσκοπης μετάβασης σε βάρος του ΟΤΕ στο πλαίσιο της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. Με την απόφαση αυτή αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της Forthnet να χρεώνει τέλη άσκοπης μετάβασης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και δυνάμει της απόφασης αυτής η Forthnet προχώρησε στην τιμολόγηση του ΟΤΕ με το ποσό των 226 χιλ. (δ) Η υπ αριθμ. 640/50/ Απόφαση της ΕΕΤΤ που αφορά στην από καταγγελία της Forthnet για μη σύμφωνες με το ρυθμιστικό πλαίσιο χρεώσεις τελών άσκοπης μετάβασης ΟΤΕ για άρση βλαβών τοπικού βρόχου με την αιτιολογία κλειστό. Με την απόφαση αυτή κλήθηκε ο ΟΤΕ να πιστώσει στη Forthnet τις επιβληθείσες χρεώσεις κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2010 έως και τον Ιούνιο του 2011, χρεώσεις που ανέρχονταν στο ποσό των 78 χιλ., το οποίο επεστράφη από τον ΟΤΕ στη Forthnet. Με την ίδια απόφαση είχε επιβληθεί στον ΟΤΕ πρόστιμο ύψους 250 χιλ. για την παράνομη συμπεριφορά του. (ε) Για το ίδιο θέμα των μη σύμφωνων με το ρυθμιστικό πλαίσιο χρεώσεων τελών άσκοπης μετάβασης ΟΤΕ με την αιτιολογία κλειστό, η Forthnet υπέβαλε και νέα καταγγελία στην ΕΕΤΤ στις σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η υπ αριθμ. 695/62/ Απόφαση της ΕΕΤΤ, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στον ΟΤΕ ύψους 125 χιλ. Ευρώ για την παράνομη συμπεριφορά του και διατάχθηκε ο ΟΤΕ να επιστρέψει στη Forthnet τα σχετικά τέλη που είχε εισπράξει κατά το χρονικό διάστημα από τον του Ιουλίου 2011 έως και τον Αύγουστο του 2012, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 206 χιλ. Σελίδα 50 από 63

51 Ο ΟΤΕ έχει προσφύγει κατά των ως άνω υπό στοιχεία (α), (β), (δ) και (ε) αποφάσεων της ΕΕΤΤ στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Αναμένεται δε να προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και κατά των λοιπών ως άνω υπό στοιχεία (γ) αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Επίσης εκκρεμούν ενώπιον της ΕΕΤΤ αποφάσεις επί δύο σχετικών ακροάσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα το 2005 και αφορούν η μεν πρώτη την άρνηση του ΟΤΕ να αναγνωρίσει εκπτώσεις όγκου χονδρικής, η δε δεύτερη την παράνομη τιμολόγηση κυκλωμάτων της Εταιρείας και της υποχρέωσης του ΟΤΕ σε επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Τέλος, έχει εκδοθεί η απόφαση της ΕΕΤΤ για αδικαιολόγητες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος σε χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με την οποία υποχρεώθηκε ο ΟΤΕ να προβεί σε εκκαθάριση των τιμολογίων τα οποία είχε εκδώσει σε βάρος των παρόχων και αφορούσαν την χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους ΦΣ για το χρονικό διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2007 και Αυγούστου 2009, εφαρμόζοντας τον τύπο που ορίζεται στην ως άνω απόφαση. Ο ΟΤΕ επέστρεψε στην εταιρεία το ποσό των 842 χιλ. τον Δεκέμβριο 2012, έχει ωστόσο προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κατά της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ. Για τις απαιτήσεις αυτές δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη εσόδου στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. ii) iii) Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας (πλην των ανωτέρω υπό 1. υποθέσεων με κανονιστικό και τηλεπικοινωνιακό περιεχόμενο) κατά τρίτων οφειλετών ανέρχονται στο ποσό των 4,2 εκατ. περίπου. Για τις παραπάνω απαιτήσεις η Εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη (πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων). Επιπλέον, υπάρχει απαίτηση της Εταιρείας κατά του Δημοσίου για το έργο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ», για το έτος H εταιρεία έχει ήδη καταθέσει σχετικές Αιτήσεις Αναγνώρισης Απαίτησης κατά του Δημοσίου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το ως άνω έργο. Πιο συγκεκριμένα με τις ως άνω αιτήσεις της έχει ζητήσει να της αναγνωριστεί για τις παρεχόμενες κατά το Α Εξάμηνο 2012 υπηρεσίες, το ποσό των 943 χιλ., πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α και για το Β Εξάμηνο 2012 το ποσό των 944 χιλ., πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ αντίστοιχα. Για το Α εξάμηνο του 2012, η αίτηση της εταιρείας έγινε εν μέρει δεκτή και αναγνωρίστηκε η καταβολή σε αυτήν του ποσού των 693 χιλ. πλέον ΦΠΑ. Το εν λόγω ποσό έχει ήδη εξοφληθεί. Για το 2013, η εταιρεία έχει καταθέσει αντίστοιχη αίτηση αναγνώρισης απαίτησης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 2,3 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ομοίως για το χρονικό διάστημα από η εταιρεία επίσης κατέθεσε σχετική αίτηση αναγνώρισης απαίτησης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 969 χιλ. συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Για το έργο ( ΣΥΖΕΥΞΙΣ ) η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει ως μη τιμολογηθέντα έσοδα το ποσό των 2,8 εκατ. στις οικονομικές της καταστάσεις. iv) Στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε η κατάχρηση σημαντικού χρηματικού ποσού από υπάλληλο του λογιστηρίου της Εταιρείας σε συνέργεια με το σύζυγό της ύψους 2,37 εκατ. περίπου. Κατόπιν αυτού, η Εταιρεία υπέβαλε άμεσα έγκληση κατά των ανωτέρω προσώπων για τις κακουργηματικές πράξεις της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και της απάτης ενώ ταυτόχρονα προέβη και στις απαραίτητες νομικές ενέργειες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για την αποκατάσταση της ζημίας που έχει υποστεί. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία, έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες προβλέψεις στις οικονομικές της καταστάσεις. v) Επιπλέον, υφίσταται απαίτηση της Εταιρείας εναντίον του ΤΣΠΕΑΘ για την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν στο αγγελιόσημο: για το μεν 2002 των 252 χιλ., για το δε 2003 το ποσό των 433 χιλ. πλέον τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων. Για την ανωτέρω απαίτηση η Εταιρεία είχε προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια καταθέτοντας σχετική Προσφυγή και Αγωγή. Επί της προαναφερθείσας προσφυγής εκδόθηκε απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία Σελίδα 51 από 63

52 το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας. Η εταιρεία άσκησε κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης (επί της Προσφυγής), ΕΦΕΣΗ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, της οποίας εκκρεμεί η συζήτηση κατά την ορισθείσα δικάσιμο. Κατά την ορισθείσα δικάσιμο εξ αναβολής η προαναφερθείσα ΑΓΩΓΗ συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Δεδομένης της απορριπτικής απόφασης επί της Προσφυγής εκτιμάται ότι δεν υφίστανται μεγάλες πιθανότητες ευδοκίμησης της συναφούς Αγωγής. (β) Αξιώσεις τρίτων κατά της Forthnet i) Αγωγή του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Εταιρείας για την καταβολή αποζημίωσης για φερόμενη παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας Άσκησης Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων (άρθρο 11 παρ 3), των διατάξεων περί προστασίας της προσωπικότητας κατ άρθρο 57-59ΑΚ, καθώς και των διατάξεων του ν. 146/1914 περί απαγορευμένης αθέμιτης διαφήμισης. Με την αγωγή του ο ΟΤΕ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, την καταβολή αποζημίωσης ύψους 5 εκατ. ως χρηματική ικανοποίηση για την προκληθείσα στον εν λόγω οργανισμό ηθική βλάβη, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι εξοφλήσεως αυτής. Κατά την ορισθείσα δικάσιμο η συζήτηση ματαιώθηκε και έκτοτε δεν έχει επαναφερθεί με κλήση του αντιδίκου για νέα δικάσιμο. ii) iii) Καταγγελία του ΟΤΕ ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τυχόν παραβίαση διατάξεων του ανταγωνισμού (σύμφωνα με το Ν. 703/77) εκ μέρους της ελεγχόμενης/θυγατρικής εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. σε σχέση με τις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου που η τελευταία έχει καταρτίσει με τους ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 26 Μαρτίου 2012 ενώπιον της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία και αποδέχθηκε τις υποβληθείσες εκ μέρους της Forthnet δεσμεύσεις (άρση του όρου αποκλειστικότητας στις ανωτέρω συμβάσεις), χωρίς να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης και στην επιβολή προστίμου σε βάρος της Forthnet ή της Multichoice. Έχει παρέλθει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής και συνεπώς η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά για την εταιρεία. Μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης Διάθεσης Περιεχομένου μεταξύ της Forthnet Media Holdings AE και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ ή CYTA), η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού Κύπρου ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα για φερόμενη παραβίαση των διατάξεων του ανταγωνισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 3 ή/και 6 του κυπριακού Νόμου αρ. 13(Ι)2008 καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ) εκ μέρους είτε της ίδιας εταιρείας είτε των ελεγχόμενων/θυγατρικών εταιρειών Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και Forthnet Media Holdings Α.Ε. Για το ίδιο θέμα, η κυπριακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Primetel, υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού κατά των ως άνω εταιρειών. Η ενιαία πλέον υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο Όμιλος προέβη στην απάντηση των σχετικών ερωτηματολογίων της Επιτροπής. Η Επιτροπή γνωστοποίησε στην εταιρία καθώς και στην ελεγχόμενη από αυτήν εταιρία Multichoice Hellas A.E.E., τον Μάιο του 2014, έκθεση αιτιάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν πιθανολογούμενες παραβιάσεις του νόμου προστασίας του ανταγωνισμού στην Κύπρο καθώς και του άρθρου 101(1) της Σ.Λ.Ε.Ε., ταυτόχρονα δε ορίστηκε ημερομηνία ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής εντός του Ιουνίου 2014, κατόπιν όμως αιτήματος των εταιριών η ημερομηνία ακρόασης αναβλήθηκε για τις 3 Σεπτεμβρίου Η εταιρία, όσο και η Multichoice, θα υποβάλoυν τις θέσεις τους και θα αντικρούσεουντα όσα αναφέρονται στην έκθεση αιτιάσεων, τόσο μέσω έγγραφου υπομνήματος όσο και κατά την ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής. Δεν υπάρχει, προς το παρόν, δυνατότητα οικονομικής αποτίμησης της ανωτέρω υπόθεσης στον Όμιλο. Η έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν μπορεί να προβλεφθεί και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη εξόδου στις οικονομικές καταστάσεις. Β. FORTHNET MEDIA HOLDINGS Α.Ε. (α) Οι εκκρεμείς αξιώσεις των τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας Forthnet Media Holdings S.A. (στο εξής FMH, η οποία απορρόφησε τις εταιρίες ΝetΜed Ελλάς A.E. και SYNED A.E.) ανέρχονται σε 6,1 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. Από το ανωτέρω ποσό: Σελίδα 52 από 63

53 i) Απαίτηση ποσού 4,6 εκατ. περίπου, νομιμοτόκως, αφορά απαίτηση από ΠΑΕ για την αποκατάσταση της ζημίας λόγω της δήθεν άκυρης εκ μέρους της FMH (πρώην ΝetΜed Ελλάς A.E.) καταγγελίας των σχετικών συμβάσεων τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι η συζήτηση της συγκεκριμένης αγωγής, έπειτα από αρκετές αναβολές έχει ακυρωθεί, αλλά παραμένει θεωρητικά το δικαίωμα της ΠΑΕ να υποβάλει αίτημα για νέα δικάσιμο. ii) Απαίτηση ποσού 0,81 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων, αφορά σε αγωγή της κυπριακής εταιρείας LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED ως τίμημα για την υποχρεωτική εξαγορά, δυνάμει του άρθρου 49β του Ν. 2190/1920, από την ΤΗΛΕΔΡΑΣΗ Α.Ε. (προ της απορρόφησής της από την FMH) 828 μετοχών της εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., που κατέχει η LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED. Εκδόθηκε απόφαση η οποία απορρίπτει την αγωγή ως ουσία αβάσιμη. Η αντίδικος δικαιούται να ασκήσει έφεση. Για τις ανωτέρω υποθέσεις η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις και κατά συνέπεια δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη εξόδου. (β) Οι εκκρεμείς αξιώσεις της θυγατρικής εταιρείας FMH (προερχόμενες από την αποροφηθείσα ΝetΜed Ελλάς A.E.) κατά των τρίτων ανέρχονται σε 23,9 εκατ. περίπου, πλέον τόκων και εξόδων. Από το ανωτέρω ποσό: i) Ποσό 12,7 εκατ. περίπου, πλέον τόκων και εξόδων, αφορούν αξιώσεις της εταιρείας κατά διαφόρων ΠΑΕ για την αποκατάσταση της ζημίας (περιουσιακής και ηθικής) που υπέστη η εταιρεία λόγω της άκυρης και παράνομης εκ μέρους των ΠΑΕ- καταγγελίας των συμβάσεων παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων που οι ΠΑΕ αυτές είχαν συνάψει με την FMH για την τηλεοπτική μετάδοση των ποδοσφαιρικών τους αγώνων. Αρκετές από τις αξιώσεις αυτές δεν έχουν κριθεί αμετάκλητα, ενώ αρκετές από τις ΠΑΕ έχουν πάψει να υφίστανται ως ενεργές (είτε λόγω υποβιβασμού είτε λόγω εκκαθάρισης). Σημειώνουμε ότι κατά την διάρκεια του 2012, η αξίωση της εταιρίας κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των εταιρειών EXAFON και INTERACTIVE κατέστη αμετάκλητη και από την αρχική απαίτηση ύψους 18,6 εκατ. επιδικάστηκε ποσό 200 χιλ. Οι εν λόγω εταιρείες δεν διαθέτουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία για να αποζημιώσουν την εταιρεία. ii) iii) iv) Ποσό 4,5 εκατ. περίπου, πλέον τόκων και εξόδων, αφορά σε απαίτηση της FMH κατά των εταιρειών «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε.Ε.» για την αποκατάσταση της ζημίας της εταιρείας λόγω της παράνομης αναμετάδοσης και αναπαραγωγής (μέσω τηλεόρασης και διαδικτύου) στιγμιοτύπων των αγώνων των ΠΑΕ στο πλαίσιο της διοργάνωσης του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της SUPERLEAGUE της περιόδου , τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των οποίων έχει η FMH. Εκκρεμεί η συζήτηση της αγωγής. Αγωγή κατά της εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ και των Τραπεζών Alpha και Πειραιώς, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί ότι η εταιρεία μας δεν οφείλει το ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα των 2,9 εκατ. ανά έτος από την άλλως από την , αλλά ποσοστό επί της πραγματικής βάσης των επίγειων αναλογικών συνδρομητών της. Η απαίτηση στην κύρια και επικουρική βάση συνίσταται σε αναγνώριση μη ύπαρξης δικαιώματος πληρωμής, οπότε δεν αποτιμάται σε χρήμα ως αξίωση απαιτητή. Εκκρεμεί η συζήτηση της αγωγής. Αγωγή κατά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), με αίτημα την ακύρωση, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ με την οποία απέρριψε τη συμμετοχή της εταιρίας μας στη διαδικασία διαγωνισμού/πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων Κυπέλου των περιόδων έως και ανακήρυξε ως ανάδοχο τρίτη εταιρία. Ο λόγος της ακύρωσης είναι νομικός (η ανάδοχος εταιρία δεν είναι τηλεοπτικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 2725/1999). Η αγωγή συζητήθηκε και εκδόθηκε η με αρ. 731/2014απόφαση που κάνει δεκτή την αγωγή. Η ΕΠΟ άσκησε έφεση (όπως και η εταιρία που αφορά σε συγκεκριμένο τμήμα του σκεπτικού της απόφασης), η συζήτηση της οποία έχει προσδιορισθεί για την Η υπόθεση δεν έχει οικονομικό αντικείμενο και η έκβασή της δεν μπορεί να προβλεφθεί. Σελίδα 53 από 63

54 v) Ποσό 3,9 εκατ. περίπου, πλέον τόκων και εξόδων, αφορά σε απαίτηση της FMH κατά των εταιρειών «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε.Ε.» για την αποκατάσταση της ζημίας της εταιρείας λόγω της παράνομης αναμετάδοσης και αναπαραγωγής (μέσω τηλεόρασης και διαδικτύου) στιγμιοτύπων των αγώνων των ΠΑΕ στο πλαίσιο της διοργάνωσης του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της SUPERLEAGUE της περιόδου , τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των οποίων έχει η FMH. Εκκρεμεί η συζήτηση της αγωγής. Γ. MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε. (α) Οι εκκρεμείς αξιώσεις των τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. ανέρχονται σε 11,4 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. Από το ανωτέρω ποσό: i) Ποσό 7,7 εκατ. περίπου (όπως ανερχόταν στις 9/3/2006) νομιμοτόκως αφορά απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΑΕΕ Αθηνών) για διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων ετών. Κατά των πράξεων αυτών, έχουν ασκηθεί προσφυγές, οι οποίες συζητήθηκαν και εκδόθηκαν αποφάσεις οι οποίες κάνουν εν μέρει δεκτές τις προσφυγές και προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημα για μεν το οικονομικό έτος 1998 σε 0,34 εκ., για δε το οικονομικό έτος 1999 σε 0,18 εκ., επί των οποίων ποσών θα υπολογιστούν οι οφειλόμενοι φόροι. Η εταιρεία έχει δικαίωμα έφεσης κατά των ως άνω αποφάσεων. Για το τελικό ποσό φόρου που θα καταλογισθεί βάσει των ανωτέρω είχε σχηματιστεί πρόβλεψη εξόδου στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τη χρήση ii) Ποσό 2,94 εκατ. περίπου αφορά αγωγή δικηγόρου, με την οποία ζητά να της καταβληθεί το ανωτέρω ποσό ως φερόμενες οφειλόμενες δικηγορικές αμοιβές (με βάση τον Κώδικα περί Δικηγόρων) από χειρισμό δικαστικών υποθέσεων που αφορούσαν την αντιδικία της FMH (προερχόμενη από την απορροφηθείσα Netmed Hellas AE)/ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και κατά του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA (κατά την περίοδο ). Εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση που απορρίπτει την ως άνω αγωγή ως ουσία αβάσιμη, η αντίδικος όμως άσκησε έφεση η οποία και συζητήθηκε. Εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου η οποία απορρίπτει την έφεση, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Η αντίδικος δικαιούται να ασκήσει αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου. iii) Ποσό 0,30 εκατ. περίπου αφορά αγωγή τρίτου προσώπου κατά της εταιρίας και πρώην διευθύνοντος συμβούλου αυτής, με την οποία ζητά να του καταβληθεί το ανωτέρω ποσό ως αποζημίωση για φερόμενη προσβολή της προσωπικότητας και συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του από ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε μήνυση που έχει υποβάλει η εταιρία εναντίον του λόγω της από μέρους τουδιενέργειας παράνομων δραστηριοτήτων με σκοπό και αποτέλεσμα την πειρατεία του συνδρομητικού σήματος της εταιρίας και την προσβολή της πνευματικής της ιδιοκτησίας. Η αγωγή έχει ορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 8/12/2016, ταυτόχρονα όμως εκκρεμεί η συζήτηση της ποινικής υπόθεσης με κατηγορούμενο τον ενάγοντα, εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τις φερόμενες παράνομες πράξεις που αναφέρονται στη μήνυση της εταιρίας. iv) Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού στην Κύπρο έχει γνωστοποιήσει στην εταιρία έκθεση αιτιάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν πιθανολογούμενες παραβιάσεις του νόμου προστασίας του ανταγωνισμού στην Κύπρο καθώς και του άρθρου 101(1) της Σ.Λ.Ε.Ε. που απορρέουν από τη συναφθείσα Σύμβαση Διάθεσης Περιεχομένου μεταξύ της Forthnet Media Holdings AE και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ ή CYTA). Πρόκειται για την ίδια υπόθεση που αναφέρεται ανωτέρω, στις αξιώσεις τρίτων κατά της Forthnet. Δεν υπάρχει, προς το παρόν, δυνατότητα οικονομικής αποτίμησης της ανωτέρω υπόθεσης στον Όμιλο. Για τις ανωτέρω υπόθεσεις η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη εξόδου 270 χιλ. στα βιβλία της. (β) Οι εκκρεμείς αξιώσεις της θυγατρικής εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. κατά των τρίτων ανέρχονται σε 14,7 εκατ. περίπου, πλέον τόκων και εξόδων. Οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν στην πλειονότητά τους αξιώσεις της εταιρείας κατά διαφόρων ΠΑΕ για την αποκατάσταση της ζημίας (περιουσιακής και ηθικής) που υπέστη η εταιρεία λόγω της άκυρης και παράνομης εκ μέρους των ΠΑΕ- καταγγελίας των συμβάσεων παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων που οι ΠΑΕ αυτές είχαν συνάψει με την FMH για την τηλεοπτική Σελίδα 54 από 63

55 μετάδοση των ποδοσφαιρικών τους αγώνων. Αρκετές από τις αξιώσεις αυτές δεν έχουν κριθεί αμετάκλητα, ενώ αρκετές από τις ΠΑΕ έχουν πάψει να υφίστανται ως ενεργές (είτε λόγω υποβιβασμού είτε λόγω εκκαθάρισης). Σημειώνουμε ότι κατά την διάρκεια του 2012, η αξίωση της εταιρίας κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των εταιριών EXAFON και INTERACTIVE κατέστη αμετάκλητη και από την αρχική απαίτηση ύψους 23,4 εκατ. επιδικάστηκε ποσό 200 χιλ. Οι εν λόγω εταιρείες δεν διαθέτουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία για να αποζημιώσουν την εταιρεία. Εκ του ποσού αυτού: (i) Ποσό συνολικά 5,57 εκατ. πλέον τόκων και εξόδων, αφορά απαίτηση της MULTICHOICE κατά της ΕΡΤ A.E., με αγωγή που έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως αντάλλαγμα για την παροχή, εκ μέρους της MULTICHOICE, υπηρεσιών δορυφορικής διανομής και μεταφοράς του σήματος των τριών τηλεοπτικών (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3) και τεσσάρων ραδιοφωνικών (ΝΕΤ, ΕΡΑ 2, ΕΡΑ 3 και ΕΡΑ ΣΠΟΡΤ) σταθμών της ΕΡΤ ανά την επικράτεια για τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και Με την κατάργηση της ΕΡΤ, το Ελληνικό Δημόσιο υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, συνεπώς αυτό θα είναι το αντίδικο στη συγκεκριμένη υπόθεση. (ii) Απαίτηση 326 χιλ. αφορά απαίτηση της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. κατά των εταιριών PASSPOINT A.E. (ως πρωτοφειλέτιδα) και LANNET COMMUNICATIONS A.E. (ως εγγυήτρια) για μη απόδοση των εισπραχθεισών (από την PASSPOINT A.E.) συνδρομών προς τη Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία LANNET έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτώχευσης (κατά την οποία η Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. έχει αναγγελθεί στην ομάδα των πιστωτών και έχει επαληθευθεί η απαίτησή της ως βάσιμη), η δε PASSPOINT παραμένει αδρανής χωρίς εμφανή περιουσιακά στοιχεία. Για τις ανωτέρω υποθέσεις δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη εσόδου στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Δ. Forth-CRS A.E. Οι εκκρεμείς αξιώσεις της θυγατρικής εταιρείας Forth-CRS A.E. κατά των τρίτων ανέρχονται σε 602 χιλ. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου (πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων). Μεταξύ των ανωτέρω απαιτήσεων περιλαμβάνονται και οι εξής δύο σημαντικές απαιτήσεις: (α) Απαίτηση ύψους 205 χιλ. κατά της Κ/Ξ GA FERRIES. Αναφορικά με την εν λόγω απαίτηση, η FORTH-CRS, άσκησε κατά της Κοινοπραξίας GA FERRIES και των ναυτικών μελών που αποτελούν μέλη της σχετική ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ΠΕΙΡΑΙΑ. Επί της ανωτέρω Αγωγής εκδόθηκε η με αριθμό 4507/2011 Απόφαση, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή της FΟΡΤΗ-CRS. Δεδομένου ότι οι οφειλές των ως άνω εταιρειών είναι πολύ μεγάλες οι πιθανότητες είσπραξης της επιδικασθείσας απαίτησης είναι περιορισμένες. (β) Απαίτηση ύψους 131 χιλ. κατά της Ναυτιλιακής Εταιρείας ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (SAOS FERRIES). Δυνάμει των υπ αριθ. 114/ και 151/ Αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Διαδικασία: Εκουσία Πολυμελούς) διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής (αρ.99επ. ΠτχΚ) για την εταιρεία SAOS FERRIES. Στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής η FORTH-CRS συμφώνησε να λάβει όλο το ποσό της οφειλής με περιοδικές καταβολές εντός της επόμενης εξαετίας από την επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής από το αρμόδιο Δικαστήριο. Μετά από σχετική Αίτηση της SAOS FERRIES ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, η σχετική επιτευχθείσα Συμφωνία Πιστωτών επικυρώθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο με την υπ' αριθ. 107/2010 Απόφασή του. Ε. Netmed NV Οι εκκρεμείς αξιώσεις των τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας Netmed NV ανέρχονται σε 3,45 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. To ποσό αυτό ζητά με αγωγή της η κυπριακή εταιρεία LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED ως τίμημα για την υποχρεωτική εξαγορά, δυνάμει του άρθρου 49β του Ν. 2190/1920, από τη Myriad Development B.V. (προ της απορρόφησής της από την Netmed NV) μετοχών της εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., που κατέχει η LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED. Η υπόθεση συζητήθηκε και εκδόθηκε απόφαση η οποία απορρίπτει την αγωγή ως ουσία αβάσιμη. Η αντίδικος δικαιούται να ασκήσει έφεση. Επιπλέον, κοινοποιήθηκε εξώδικη όχληση τρίτου κατά της θυγατρικής εταιρείας Netmed NV, με την οποία γνωστοποιείται στην εταιρεία απαίτηση ενοχικού χαρακτήρα τρίτου, πηγάζουσα από έγγραφο που φέρει, κατά Σελίδα 55 από 63

56 την επίκληση του τρίτου/ δικαιούχου, χαρακτήρα δικονομικής εγγύησης της εταιρείας έναντι του τρίτου. Η εταιρεία αμφισβητεί την εγκυρότητα, ισχύ και δεσμευτικότητα του συγκεκριμένου εγγράφου. Περαιτέρω, η εταιρεία, ακόμη και εάν υποχρεωθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, δικαιούται να στραφεί εναντίον τρίτων και να αναζητήσει τυχόν καταβληθέντα ποσά. Λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, δεν μπορεί να προβλεφθεί κατά πόσο θα προκύψει αντιδικία και σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης, το πιθανό περιεχόμενό της. ΣΤ. DIKOMO INVESTMENT SARL Οι εκκρεμείς αξιώσεις των τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας DIKOMO INVESTMENT SARL ανέρχονται σε 1,24 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. To ποσό αυτό ζητά με αγωγή της η κυπριακή εταιρεία LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED ως τίμημα για την υποχρεωτική εξαγορά, δυνάμει του άρθρου 49β του Ν. 2190/1920, από την DIKOMO INVESTMENT SARL μετοχών της εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., που κατέχει η LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED. Η υπόθεση συζητήθηκε και εκδόθηκε απόφαση η οποία απορρίπτει την αγωγή ως ουσία αβάσιμη. Η αντίδικος δικαιούται να ασκήσει έφεση. Ζ. TILEDRASI S.A. Οι εκκρεμείς αξιώσεις των τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας TILEDRASI S.A. ανέρχονται σε 2,81 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. To ποσό αυτό ζητά με αγωγή της η κυπριακή εταιρεία LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED ως τίμημα για την υποχρεωτική εξαγορά, δυνάμει του άρθρου 49β του Ν. 2190/1920, από την TILEDRASI S.A μετοχών της εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., που κατέχει η LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED. Η υπόθεση συζητήθηκε και εκδόθηκε απόφαση η οποία απορρίπτει την αγωγή ως ουσία αβάσιμη. Η αντίδικος δικαιούται να ασκήσει έφεση. Η έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν μπορεί να προβλεφθεί και ως εκτούτου δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη εξόδου. Η. MULTICHOICE CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (α) Υφίσταται εκκρεμής αξίωση της υπό εκκαθάριση θυγατρικής εταιρείας Multichoice Cyprus Public Company Ltd κατά τρίτων, δυνάμει της προσφυγής της MULTICHOICE κατά της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου, για την ακύρωση του Διατάγματος περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (ΚΔΠ 104/2013), που λήφθηκε στο πλαίσιο της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο, με το οποίο Διάταγμα δεσμεύτηκαν οριστικά οι καταθέσεις των καταθετών άνω των 100 χιλ. (bail-in). Η Εταιρία διατηρούσε λογαριασμό στο ως άνω Τραπεζικό Ίδρυμα, από τον οποίο δεσμεύτηκε συνολικά ποσό 679 χιλ. Η προσφυγή έχει ορισθεί να συζητηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2013, αλλά η συζήτησή της αναβλήθηκε. Η έκβαση της υπόθεσης είναι αβέβαιη καθότι η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου απέρριψε αντίστοιχη προσφυγή. (β) Εκκρεμεί κατά της εταιρίας αγωγή συνολικού ποσού 0,77 εκατ. περίπου, με το νόμιμο τόκο από τα έτη και εφεξής, με βάση την οποία η εταιρία BRUTAL HOLDINGS LTD, πρώην εκμισθώτρια, της εταιρίας ζητάει αποζημίωση για φερόμενα οφειλόμενα μισθώματα και φερόμενες ζημίες που υπέστη το μίσθιο, το οποίο είχε μισθώσει η εταιρία κατά τα έτη , εξαιτίας της παράνομης και αντισυμβατικής συμπεριφοράς της Multichoice. Η σύμβαση μίσθωσης ήταν ορισμένου χρόνου, όμως η εταιρία κατήγγειλε αυτήν λόγω υπαιτιότητας της εκμισθώτριας, λόγω πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίου και ζημιών, την ευθύνη αποκατάστασης των οποίων είχε η εκμισθώτρια. Η έκβαση της υπόθεσης δεν μπορεί να προβλεφθεί, διότι η ουσία της υπόθεσης βασίζεται στην ουσιαστική απόδειξη των εκατέρωθεν ισχυρισμών και των δύο πλευρών. Θ. INTERVISION S.A. Εκκρεμεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από αγωγή της εταιρείας Intervision S.A. κατά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) με αίτημα να αναγνωριστεί ότι η Εταιρεία δικαιούται την αναπροσαρμογή/μείωση του τιμήματος της περιόδου για τα τηλεοπτικά δικαιωμάτων του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποσό των ευρώ 4,4 εκατ. πλέον ΦΠΑ, αντί του καταβληθέντος ποσού των 6,3 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Σελίδα 56 από 63

57 Η υπόθεση συζητήθηκε στις και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Η έκβαση της υπόθεσης είναι αβέβαιη λόγω του ότι θα πρέπει να αποδειχθεί η πραγματική, δίκαιη και εύλογη εμπορική αξία του προϊόντος κατά την εποχή εκείνη. 27. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: H Eταιρεία με ανακοίνωσή της την 1 Ιουλίου 2014 γνωστοποίησε ότι υποβλήθηκε από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. μη δεσμευτική προσφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet για την πιθανή απόκτηση της δραστηριότητας της NOVA. H Eταιρεία με ανακοίνωσή της την 17 Ιουλίου 2014 γνωστοποίησε ότι υποβλήθηκε από τις εταιρείες Vodafone Group Service και Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. κοινή μη δεσμευτική προσφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet για την πιθανή απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητά τους. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεν υπήρχε σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις ανωτέρω προτάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τη διαδιακασία αξιολόγησης, με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων. Ηράκλειο, 7 Aυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Deepak Srinivas Padmanabhan Παναγιώτης Παπαδόπουλος Αριθμ. ΔιαβατηρίουΖ Α.Δ.Τ. Σ Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Σύνταξης & Παρακολούθησης των Οικονομικών Καταστάσεων Ο Διευθυντής Λογιστηρίου Γεώργιος Μαντζώρος Γεωργία Γαλή Πολυχρόνης Κατσαρής Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ.Χ Α.Δ.Τ. ΑΚ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε A Τάξης A Τάξης Σελίδα 57 από 63

58 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές: Ελεγκτικές Εταιρείες: Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Forthnet Α.Ε.) ΑΡ.ΜΑΕ:34461/06/Β/95/94 ΕΔΡΑ: ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Forthnet A.E.) και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων: 7 Αυγούστου 2014 Χρήστος Πελεντριδης, Ελένη Σκορδαλάκη ERNST & YOUNG A.E., Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Σύμφωνη γνώμη (με θέμα έμφασης) (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου ( και αντίστοιχα) ( ) ( ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες)/κέρδη μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και ( ) ( ) ( ) διακοπείσες δραστηριότητες) Υπεραξία Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (καθαρά από αναβαλλόμενο φόρο) ( ) ( ) - Αποθέματα Τακτικό αποθεματικό - (634) - - Απαιτήσεις από πελάτες Πώληση μετοχών θυγατρικής Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( και αντίστοιχα) ( ) ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο ( μετοχές των 0,30 την και μετοχές των 0,30 την ) Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) Λειτουργικές Δραστηριότητες Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) ( ) ( ) (Ζημιές)/ Κέρδος προ φόρων ( ) ( ) ( ) Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πλέον / μείον προσαρμογές για: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αποσβέσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού ( ) ( ) ( ) ( ) (Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών Σύνολο υποχρεώσεων (δ) (449) (2.014) στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Aπομείωση συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές προβλέψεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Αύξηση αποθεμάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Κύκλος εργασιών Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων ( ) Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών ( ) ( ) ( ) ( ) Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) ( ) ( ) ( ) αποτελεσμάτων Ζημίες προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Μείον: Καταβεβλημένοι φόροι ( ) ( ) - - Ζημιές μετά από φόρους(α) ( ) ( ) ( ) ( ) (Μείωση)/Αύξηση σε λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ) (70.624) Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας ( ) ( ) ( ) ( ) Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) - Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) ( ) (98.786) ( ) Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(β) Επενδυτικές Δραστηριότητες Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους(α)+(β) ( ) ( ) ( ) ( ) Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) - Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας ( ) ( ) ( ) ( ) Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) ( ) (98.786) ( ) Τόκοι εισπραχθέντες Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ) (0,2201) (2,1711) (0,1100) (0,9591) Μείωση/ (αύξηση) σε δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας ( ) ( ) Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Καθαρά έσοδα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού - ( ) - ( ) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ) ( ) ( ) ( ) Κύκλος εργασιών Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και ( ) Σύνολο εκροών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ) ( ) επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων ( ) ( ) Καθαρή μείωση στα ταμ.διαθ.και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ) ( ) Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης περιόδου Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης περιόδου Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους(α) ( ) ( ) Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(β) Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους(α)+(β) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Το θέμα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών αναφέρεται στην αβεβαιότητα (i) της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσουν σε 10. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες συνοπτικές αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και (ii) της επάρκειας κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας που δεν μπορούν να διασφαλιστούν οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2014 δεν διαφοροποιούνται από αυτές που αναφέρονται στη σημείωση 11 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες. 11. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησης. 12. Στις 24 Νοεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να θέσει υπό επιτήρηση την διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας λόγω 2. Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/ /6/2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 7 Αυγούστου 2014 του γεγονότος ότι οι ζημίες της χρήσης Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2014 ανέρχεται στα άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 812 άτομα. Στις 30 Ιουνίου2013 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού υπερέβαιναν το 30% της καθαρής της θέσης καθώς και η προγραμματιζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν ολοκληρώθηκε. ήταν άτομα για τον Όμιλο και 781 άτομα για την Εταιρεία. Ο αριθμός προσωπικού αναφέρεται σε ισοδύναμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης. 13. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου. 5. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "FORGENDO LIMITED" (Έδρα: Κύπρος, Ποσοστό Συμμετοχής 30/6/2014: 44,022%) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. (Ποσά σε ευρώ) Όμιλος Εταιρεία 6. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις σε σχέση με την χρήση Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. α) Έσοδα Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού 0,2 εκατ. και 0,4 εκατ. αντίστοιχα β) Έξοδα προκειμένου να καλυφθούν τυχόν πρόσθετοι φόροι που θα προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Επιπλέον, δεν έχει αναγνωρισθεί προς συμψηφισμό και αντίστοιχα δεν έχει γ) Απαιτήσεις αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε φορολογική ζημία ποσού 33,1 εκατ. για τον Όμιλο. δ) Υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης των εταιρειών του Ομίλου. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανωτέρω υποθέσεις είναι για την Εταιρεία 0,1 εκ. και για τον Όμιλο 0,6 εκ. στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - Ηράκλειο, 7 Αυγούστου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DEEPAK SRINIVAS PADMANABHAN ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. AK ΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ Αρ.Διαβ. Ζ Α.Δ.Τ. Σ Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε Α' Τάξης Α.Δ.Τ. Χ Α.Δ.Τ. ΑΚ Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε Α' Τάξης Σελίδα 58 από 63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.gr

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnetgroup.gr

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnetgroup.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.gr

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ, η οποία θα λάβει χώρα στις 24 Ιουνίου 2014 ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης επαναληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Forthnet Συμμετοχών Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 65883/01ΝΤ/Β/08/117 Γ.Ε.Μ.Η. : 124012399000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8330701000 (Πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα