CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013"

Transcript

1 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ έσο , είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «Cyta Διιάο Ρειεπηθνηλσληαθή Αλψλπκνο Δηαηξεία» ζηηο 3 Ηνπλίνπ Σξηζηφδνπινο Ξαηζαιίδεο Ξξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Cyta Διιάο Ρειεπηθνηλσληαθή Αλψλπκνο Δηαηξεία

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ Δηήζηα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Πχλζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο 15 Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 16 Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ 17 Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 18 2 Βάζε Θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 18 3 Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο 20 4 Γηαρείξηζε Σξεκαηννηθνλνκηθνχ Θηλδχλνπ 31 5 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 40 6 Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 41 7 Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία θαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο 41 8 Απαηηήζεηο Σξεκαηνδνηηθήο Κίζζσζεο 44 9 Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Ινηπέο Απαηηήζεηο Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Γεζκεπκέλεο Θαηαζέζεηο Ξξνζεζκίαο Ίδηα Θεθάιαηα πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ Ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ πεξεζία Καθξνπξφζεζκεο & Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Δπηρνξεγήζεηο 52 2 / 63

3 18 πνρξεψζεηο Σξεκαηνδνηηθήο Κίζζσζεο Ξξνκεζεπηέο & Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο Ξσιήζεηο Ιεηηνπξγηθά έμνδα Ινηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο Ινηπά Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα θαη Έμνδα Ππλαιιαγέο κε Ππλδεκέλα Κέξε Γεζκεχζεηο θαη Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο Ππλερηδφκελε Γξαζηεξηφηεηα Κεηαγελέζηεξα Γεγνλφηα 62 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή 3 / 63

4 ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηωλ Κεηόρωλ επί ηωλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ γηα ηελ 6 ε εηαηξηθή ρξήζε από έωο H Cyta Διιάδνο νινθιήξσζε ηελ ηελ 6 ε εηαηξηθή ηεο ρξήζε. Δληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θηλήζεθε ζε ηέζζεξηο θχξηνπο άμνλεο: (α) Κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο Δηαηξείαο. (β) Ρελ απφθηεζε κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ πειαηψλ κε ζχλδεζή ηνπο ζην νπηηθφ δίθηπν ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ ελ γέλεη ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πσιήζεσλ. (γ) Ρελ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο. (δ) Ρελ δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ δηαθξάηεζεο πειαηψλ. Κείωζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηεο Δηαηξείαο Πηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηφζν κε βξαρππξφζεζκν, φζν θαη κε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα: - Ξεξηνξηζκφο ησλ αλαζέζεσλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε παξάιιειε απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο. - Αλαζρεδηαζκφ θαη βειηηζηνπνίεζε κέξνπο ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. - Αλαδηαπξαγκάηεπζε ζπκβνιαίσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο Δηαηξείαο (ι.ρ. θφζηνο δηαζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν, θφζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ, θ.ά.). - Θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ (εκπνξεπκάησλ θαη παγίσλ) κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε κείσζεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ θαη κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ηεο Eηαηξείαο. 4 / 63

5 Κεηαζηέγαζε ηεο έδξαο ζε λέν θηήξην: ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ε Δηαηξεία κεηαγθαηαζηάζεθε ζε λέα θεληξηθά γξαθεία, ζηε Ιεσθφξν Αιεμάλδξαο. Κε ηε κεηεγθαηάζηαζε απηή, ε Δηαηξεία πέηπρε ηε ζπγθέληξσζε πξνζσπηθνχ, πνπ ζηεγαδφηαλ ζε δχν δηαθνξεηηθά θηήξηα ζε λέν, ππεξζχγρξνλν θηήξην κε εχθνιε πξφζβαζε γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηεο, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Ξαξάιιεια, πέηπρε λα κεηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηέγαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Απόθηεζε κεγάιωλ επηρεηξεκαηηθώλ πειαηώλ, κε ζύλδεζή ηνπο ζην νπηηθό δίθηπν ηεο Δηαηξείαο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηδηφθηεηνπ νπηηθνχ ηεο δηθηχνπ ζηελ Αηηηθή, ε Cyta Διιάδνο κπφξεζε λα δηαζέζεη απξφζθνπηα ηελ πνηθηιία ππεξεζηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη γηα εηαηξείεο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Κέζα ζην 2013 ε Δηαηξεία ζπλέδεζε κεγάιν αξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ πειαηψλ ζην νπηηθφ ηεο δίθηπν θαη ν απμεκέλνο ξπζκφο απφθηεζεο ηέηνησλ πειαηψλ ζπλερίδεη θαη ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ Έλαξμε παξνρήο ππεξεζηώλ ζπλδξνκεηηθήο ηειεόξαζεο Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 μεθίλεζε θαη ζηελ Διιάδα ε δηάζεζε ηεο επηηπρεκέλεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο Cytavision, απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ζηελ θηινζνθία ησλ ειεχζεξσλ ζπλδηαζκψλ θαη επηινγψλ ησλ πξνηφλησλ ηεο Cyta Διιάδνο θαη εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη κέζσ ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο Cyta Διιάδνο, απφ ηελ θεληξηθή πιαηθφξκα ηεο Cyta Θχπξνπ. Ήδε απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηπγράλεη ζεκαληηθήο απνδνρήο απφ ηελ πειαηεηαθή βάζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα. Δμέιημε αξηζκνύ Ξειαηώλ Ξαξά ηελ απφηνκε φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, ην 2013 ζπλερίζηεθε ε αχμεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο Cyta Διιάδνο. Έηζη, ν αξηζκφο ελεξγψλ πειαηψλ απφ ηελ δηακνξθψζεθε ζε ηελ , ζεκεηψλνληαο αχμεζε 5,21%. Σξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε 2013 Αξηζκνδείθηεο Ζ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012 παξνπζηάδεηαη ζηελ ζειίδα 16 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Πχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2013 νη Γείθηεο ηεο Θεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο, Οεπζηφηεηαο θαη Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 5 / 63

6 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Οεπζηόηεηαο Θπθινθνξηαθφ Δλεξγεηηθφ πξνο Βξαρππξφζεζκν Ξαζεηηθφ 0,52 0,65 Γείθηεο Ακεζεο Ρακεηαθήο Οεπζηόηεηαο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ & Γεζκεπκέλεο Θαηαζέζεηο Ξξνζεζκίαο πξνο Βξαρππξφζεζκν Ξαζεηηθφ 0,21 0,04 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρύηεηαο απνζεκάηωλ Θφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ πξνο κέζν φξν απνζεκάησλ 0,56 0,45 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρύηεηαο Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα παγίσλ (πσιήζεηο πξνο Ξάγην ελεξγεηηθφ) 1,05 1,03 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρύηεηαο Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ (πσιήζεηο πξνο Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ) 2,34 2,67 Γηαρείξηζε Σξεκαηννηθνλνκηθνύ Θηλδύλνπ α) Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ιφγσ ηεο αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ (πειαηψλ) είλαη ε θαηαρσξεκέλε αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ) φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε κεκνλσκέλνπο αληηζπκβαιιφκελνπο. Νη απαηηήζεηο απφ Ξειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ επξεία πειαηεηαθή βάζε (ιηαληθήο). Δπίζεο αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα θαηαζέζεσλ ε 6 / 63

7 Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πςειψλ πηζηνιεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη πξνρσξήζεη ζε δηαγξαθή φισλ ησλ επηζθαιεηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο δηαγξαθήο. Δπίζεο παξαθνινπζεί ζηελά θαη θαηαβάιιεη ηηο απαηηνχκελεο πξνζπάζεηεο γηα είζπξαμε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ πνζψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο δηαγξαθήο. β) Ππλαιιαγκαηηθφο Θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία κέζα ζην 2013 δελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα γηα ηελ αγνξά πάγησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζίσλ, νχηε έρεη αλνηρηά ππφινηπα κε πξνκεζεπηέο ζε μέλν λφκηζκα, φπνηε θαη δελ ζπληξέρεη θηλδχλνο ιφγσ δηαθχκαλζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. γ) Θίλδπλνο Δπηηνθίνπ ζνλ αθνξά ζηηο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, ε Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνζπκθσλεκέλν εηήζην θπκαηλφκελν επηηφθην κε πξνθαζνξηζκέλν πεξηζψξην, ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ. Αλαιπηηθφηεξνο ζρνιηαζκφο επί ηεο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη ζηελ ζεκείσζε 4 επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Πρνιηαζκόο Απνηειεζκάηωλ 2013 Δληφο ηνπ 2013 ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθε θαηά 0,43% ζε ζρέζε κε ην 2012, ελψ ην αληίζηνηρν θφζηνο πσιεζέλησλ κεηψζεθε θαηά 0,36%, έρνληαο σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα εκθαλίδεη γηα ην έηνο κηθηφ θέξδνο θαηά ηνπ πνζνχ 26,277 εθ. (πνζνζηφ 29,23% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ), έλαληη κηθηνχ θέξδνπο 26,432 εθ. (πνζνζηνχ 29,28% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ) γηα ηε ρξήζε ηνπ Ζ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ πξνέθπςε απφ ηελ κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2012 ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αληαιιαγψλ δηθηχνπ ( 1,060εθ ην 2013 έλαληη 3,318εθ ην 2012). Ν θχθινο εξγαζηψλ απφ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο πψιεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 1,874εθ ήηνη πνζνζηηαία αχμεζε 2,16%. Νη δεκίεο ηεο Δηαηξείαο κεηά θφξσλ κεηψζεθαλ απφ 20,503 εθ. ην 2012 ζε 16,699 εθ. ην 2013 ήηνη πνζνζηηαία κείσζε θαηά 18,55%. Δλφςεη ηεο γεληθφηεξεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο αιιά θαη ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, ε Δηαηξεία θαηάθεξε ην 2013 λα βγεη ιεηηνπξγηθά ζεηηθή ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο θαη ζπλερίδεη λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο ηεο, γηα ηελ αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 7 / 63

8 πειαηψλ θαη ησλ εζφδσλ ηεο θαη γεληθά γηα ηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ξαξά ηελ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, κε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην εηζφδεκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη, σο ζπλέπεηα, ζην αλακελφκελν έζνδν ηεο Cyta Διιάδνο θαηά ηα επφκελα έηε, ε Δηαηξεία ζα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην λα κελ επεξεαζηεί ζηηο βαζηθέο ηνπ παξακέηξνπο. Ρα έμνδα δηνίθεζεο, σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθαλ απφ 23,51% γηα ην 2012 ζε 23,24% γηα ην 2013, παξά ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηήζεθε γηα λα αληαπνθξηζεί ε Δηαηξεία ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο, ηεο γεσγξαθηθήο ηεο εμάπισζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ δηθηχνπ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο κε ηδίνπο πφξνπο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ρα έμνδα δηάζεζεο, σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθαλ απφ 15,66% ην 2012 ζε 15,42% ην Ρελ ε Δηαηξεία είρε: ρηιηφκεηξα ηδηφθηεηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη δηθηχνπ κε θαζεζηψο καθξνρξφληαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (IRU) απφ ηξίηνπο. 60 ρηιηφκεηξα ηδηφθηεηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ ππφ θαηαζθεπή. Ππλεγθαηαζηάζεηο 143 θπζηθέο ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε ηειεθσληθά θέληξα ηνπ ΝΡΔ. 24 απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε κηζζσκέλα ππνζηαηηθά. 198 απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε ηδηφθηεηεο εμσηεξηθέο θακπίλεο εγθαηεζηεκέλεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Θέκαηα αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ζρέζεωλ κε ηνπηθέο θνηλωλίεο Ζ Δηαηξεία επελδχεη δηαξθψο ζε πςειήο θαηάξηηζεο αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηεο Cyta Διιάδνο απμήζεθε απφ 767 ππαιιήινπο ηελ ζε 789 ηελ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηηεηψλ), ήηνη πνζνζηφ αχμεζεο 2,87%. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ απηψλ απαζρνιείηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ άπηνληαη ζεκάησλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Δηαηξεία ην 2013 απέζπαζε δηάθξηζε γηα ηελ αξηηφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα λέα Κέζα Δπηθνηλσλίαο (Βξαβείν Best Use of Social Media for Customer Service γηα ηελ εθαξκνγή Cyta Care ζην Facebook). Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνβνιή ηεο πνηφηεηαο ζε φιν ην κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο Δηαηξείαο είρε ε θαηά ηφπνπο δεκηνπξγία ηδηφθηεησλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ Ξειαηψλ, κε ηελ πξφζιεςε ηερληθψλ πνπ εδξεχνπλ ζηηο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θηλνχκελνη κε 94 εηαηξηθά νρήκαηα (60 ηδηφθηεηα θαη 34 κηζζσκέλα) πνπ θέξνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο Cyta Διιάδνο. 8 / 63

9 Δληφο ηνπ 2013 ε Cyta Διιάδνο δηαηήξεζε ηνλ ίδην αξηζκφ ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ κε ηελ κνξθή δηθαηφρξεζεο (Franchise) ζε ζρέζε κε ην 2012, ήηνη 22 θαη 4 αληίζηνηρα, ηα νπνία απνηεινχλ θπξίσο ζεκεία εμππεξέηεζεο Ξειαηψλ θαη πσιήζεσλ, αιιά θαη ελδπλάκσζεο ηεο εηθφλαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ Δηαηξεία θαη ην 2013 παξέκεηλε πηζηή ζηε θηινζνθία ηεο αλζξσπνθεληξηθήο θαη εζηηαζκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο αγνξάο ηελ νπνία αθνινπζεί απφ ην μεθίλεκά ηεο. Ζ επηθνηλσληαθή ηεο ζηξαηεγηθή ζέβεηαη θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, εληζρχνληαο παξάιιεια ην θνηλσληθφ ηεο πξνθίι. Απηή ε εζηηαζκέλε ζηξαηεγηθή αλάδεημεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο ην 2013 ζπλερίδεη λα πινπνηείηαη κε ζπλέπεηα, σζηφζν κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ Αηηηθή φπνπ ην πεξηζψξην αχμεζεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξν. Ρν 2013 ζπλερίδεηαη ε επέλδπζε ζε ρνξεγίεο ζηνπο άμνλεο ηνπ αζιεηηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ θ.α. αιιά θαη πξνο ελέξγεηεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ππφ ηηο ζπλερηδφκελα δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ελίζρπζε ελεξγεηψλ Γήκσλ γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ ζε ζπζζίηηα θαη θνηλσληθά παληνπσιεία, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε Ππιιφγνπ Φίισλ Θαξθηλνπαζψλ Ξαηδηψλ ζηε Θεζζαινλίθε θαζψο θαη ε ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζε νηθίεο θαη ζρνιεία πεξηνρψλ κε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη αδπλακία πξνκήζεηαο κέζσλ ζέξκαλζεο ζε αθξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα, ζηελ Αηηηθή, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηεο δξάζεο, ε Δηαηξεία ππνζηήξημε, κε ηε ζπλδξνκή κεγάινπ παλειιαδηθνχ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, Δζεινληψλ Γήκσλ θαη ηνπ Ξξνζσπηθνχ ηεο - γηα πξψηε θνξά- δελδξνθπηεχζεηο ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ. Ζ ελέξγεηα πξνζέθεξε «αλάζα» δσήο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πξσηεχνπζαο ελψ παξάιιεια, ε Cyta παξφηξπλε ηνπο πειάηεο ηεο ζηελ πηνζέηεζε νηθνινγηθήο δξάζεο, πξνηείλνληαο λα επηιέμνπλ ζπλεηδεηά ειεθηξνληθνχο ινγαξηαζκνχο (αληί ηππσκέλσλ). Ζ Δηαηξεία, γεληθφηεξα, ζπλέρηζε ηελ επηθνηλσληαθή ηεο πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εηαηξηθήο ηεο ηαπηφηεηαο, πηνζεηψληαο ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο, νη νπνίεο ηεο έρνπλ επηηξέςεη λα δηαηεξήζεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ηα θφζηε πξνβνιήο, απνθεχγνληαο ηηο εθηεηακέλεο δαπάλεο ζε ηειενπηηθή δηαθήκηζε. Ππγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα θφζηε πξνβνιήο γηα ην 2013 είραλ πεξηνξηζηεί πεξαηηέξσ, πεηπραίλνληαο έηζη πξφζζεηε κείσζε εμφδσλ. Πρεδηαδόκελεο γηα ην 2014 ελέξγεηεο επέθηαζεο δξαζηεξηνηήηωλ Νινθιεξψλνληαο ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην γηα απφθηεζε ηδηφθηεηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ πνπ ηεο εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξν ηεο ρψξαο, ην 2014 ε πξνηεξαηφηεηα ηεο Cyta Διιάδνο κεηαηνπίδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ πξφζεζή ηεο λα πξνζθέξεη πξψηε, κεηαμχ ησλ παξφρσλ ηεο ρψξαο, πξαγκαηηθά ππεξεζίεο ζχγθιηζεο ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Ξαξάιιεια, ζα ζπληεξήζεη κία πνιηηηθή 9 / 63

10 ήπηαο επέθηαζεο ηεο εκπνξηθήο ηεο παξνπζίαο ζε λέεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Δηδηθφηεξα, γηα ην 2014 πξνγξακκαηίδνληαη: Ζ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, κε ην κνληέιν ηνπ Δηθνληθνχ Ξαξφρνπ Γηθηχνπ Θηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ (Mobile Virtual Network Operator MVNO), βαζηδφκελε ζηε εθηεηακέλε ηερλνγλσζία ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο. Ζ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ ζηε δηαδξνκή Άξηα Ξάηξα Αζήλα πνπ ζα απνδεζκεχζεη ηελ Δηαηξεία απφ ην θφζηνο δηαηήξεζεο κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ ηξίησλ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ δαθηπιίνπ DWDM Αζήλα Βφινο Ιάξηζα Θεζζαινλίθεο Ησάλληλα Ξάηξα Αζήλα. Ζ θαηάξγεζε αξηζκνχ κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε δηαζχλδεζε θχξησλ πφιεσλ ηεο ρψξαο, κέζσ ζπκθσληψλ αλέθιεηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο καθξνπξφζεζκεο κίζζσζεο (IRU) ζθνηεηλήο ίλαο (ζπκθσλίεο αληαιιαγψλ, πσιήζεσλ θαη αγνξψλ δηθηχνπ κε άιινπο παξφρνπο). Ζ επέθηαζε ηνπ πειαηνινγίνπ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ πειαηψλ / ρξεζηψλ. Ζ επηηπρήο ζπκκεηνρή ζην εζληθήο εκβέιεηαο έξγν Πχδεπμηο ΗΗ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Γηθηχνπ Δπηθνηλσληψλ ηεο ρψξαο. Ζ εκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ ζε επηιεγκέλνπο λένπο νηθηζκνχο, θπξίσο θαηά κήθνο ηνπ πθηζηάκελνπ νπηηθνχ δηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο (γεσγξαθηθή επέθηαζε). Δκπινπηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο Cytavision. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπελδπηηθνχ Λφκνπ 3908/2011 ζην έξγν ηεο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο Cyta Διιάδνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,73 θαη αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο ,62 κε ηε κνξθή θνξνινγηθήο απαιιαγήο. Πεκεηψλεηαη φηη εθθξεκεί ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο αηηήκαηνο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπελδπηηθνχ Λφκνπ 3299/2004, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ζηελ Αηηηθή θαη ζην Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Ρν αίηεκα αθνξά επέλδπζε χςνπο , κε αλαινγνχζα επηρνξήγεζε θαηαβιεηέα ηνηο κεηξεηνίο χςνπο ,68. Ρέινο, εληφο ηνπ έηνπο ε Cyta Διιάο εμαζθάιηζε: - Έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο κέρξη ηνπ χςνπο ησλ απφ ηε Γξάζε ICT4Growth, γηα πξφηαζε αλάπηπμεο ππεξεζηψλ Cloud ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη δηάξθεηαο 18 κελψλ, πνπ ππνβιήζεθε απφ θνηλνχ κε ηε κηθξνκεζαία επηρείξεζε Λέζζνο Ξιεξνθνξηθή Α.Δ. 10 / 63

11 - Έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο κέρξη ηνπ χςνπο ησλ γηα ην 3εηέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα RERUM, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο FP7. Πηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζα επηδησρζνχλ ζπλέξγηεο κε ηε κεηξηθή εηαηξεία, ηφζν ζε ηερλνινγηθά φζν θαη ζε εκπνξηθά ζέκαηα. Ξξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο Cyta Διιάδνο Ζ αγνξά επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο ηεο Διιάδαο έρεη κπεη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2013 ζε κία πεξίνδν «πνιέκνπ» ηηκψλ, κε άκεζε επίπησζε ζηελ θεξδνθνξία ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο απηήο. Νη ηζρπξέο πηέζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ζπλερίζηεθε ζηελ Διιάδα θαη ην 2013, αιιά θαη ε θξίζε πνπ εθδειψζεθε ζηελ Θχπξν ηνλ Κάξηην ηνπ 2013, νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ αλάγθε εκπινπηηζκνχ ηεο Δηαηξείαο κε «φπια» αληηκεηψπηζεο ηνπ δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πεξαηηέξσ δηαθνξνπνηήζήο ηεο απφ ηνλ Αληαγσληζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Cyta Διιάδνο πξνηεξαηνπνίεζε ηα επελδπηηθά ηεο ζρέδηα ηνπ 2013 θαη δελ θαζπζηέξεζε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ εκπινπηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ζπλερίδνληαο ηελ επέθηαζή ηεο ζηνπο ηνκείο ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Βαζηδφκελε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο, ηελ νπνία δηαπηζηψλεη θαη δηαζθαιίδεη αλειηππψο, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ήδε ηνπο πξνζθέξεη, ε Δηαηξεία θηινδνμεί λα αλαδεηρζεί ην 2014 σο ν πξψηνο πάξνρνο ζηελ Διιάδα πνπ ζα πξνζθέξεη ζπλδπαζκέλα παθέηα ηεηξαπιψλ ππεξεζηψλ (4play), ζπγθεθξηκέλα πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο πάλσ απφ κία εληαία πιαηθφξκα λέαο γεληάο. Πχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο ππάξρνπλ ελδείμεηο ηεο αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία ζπλέπεζε θαη κε φιε ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο. Πηελ λέα απηή πεξίνδν αλάπηπμεο, ε Cyta Διιάδνο πξνζδνθά λα είλαη ηνπνζεηεκέλε σο ν θχξηνο πάξνρνο πνπ ζα ζπλδπάδεη ηελ πςειή πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο κε ηελ ηδηαίηεξε επειημία πνπ ζα πεγάδεη απφ ηελ πιεξφηεηα ηεο γθάκαο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ ηερλνινγηθή ππεξνρή κε δίθηπα θαη πιαηθφξκεο λέαο γεληάο θαζψο θαη ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, πξνο φθεινο ηνπ πειάηε. Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε Cyta Διιάδνο έρεη ηα εθφδηα θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηάο ηεο ζηε ρψξα. Ινηπά Θέκαηα Δηο βάξνο ηεο Δηαηξείαο εθθξεκεί αγσγή χςνπο Δπξψ 752 ρηιηάδσλ, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, πεξηέρεη αξθεηά ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ην δηθαζηήξην ζε απφξξηςή ηεο αγσγήο απηήο ή κέξνο ηνπιάρηζηνλ ησλ απαηηνχκελσλ θνλδπιίσλ. Θαηά ζπλέπεηα νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο δελ 11 / 63

12 πεξηιακβάλνπλ θακία πξφβιεςε γηα ηελ ππφζεζε απηή δηφηη δελ αλακέλεηαη ζηελ παξνχζα θάζε θάπνηα ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηεο Δηαηξείαο ζε ηπρφλ αξλεηηθή έθβαζε. Κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα Ιφγσ ησλ γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηνλ Θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηνλ Κάξηην 2013 θαη ηεο απνκείσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ηεο ππεξθείκελεο κεηφρνπ ΑΡΖΘ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ δαλεηνδφηεζε ηεο Cyta Διιάδνο κε ηελ κνξθή έθδνζεο αμηνγξάθνπ (νκνιφγνπ) κε επλνηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο, κε ζηφρν ηελ αληίζηνηρε απνκείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Cyta Διιάδνο, δελ θαηέζηεη δπλαηή ε έθδνζή ηνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ ήηαλ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα λα κελ απνκεησζνχλ αληίζηνηρα θαη ε Cyta Διιάδνο, κε ηελ αξσγή ηεο ΑΡΖΘ, βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην δξαπξαγκαηεχεσλ κε ηα Ρξαπεδηθά Ηδξχκαηα ηεο Θχπξνπ κε ζηφρν ηελ δηαδηθαζία αλαδηάξζσζεο ησλ δαλείσλ ηεο κε επλντθφηεξνπο φξνπο επηηφθηνπ θαη δηάξθεηαο απνπιεξσκήο. Δπίζεο ε Δηαηξεία πξνέβεθε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε έγθξηζε Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο κε εκεξνκελία 11 Καξηίνπ 2014 πνζνχ ,00 πνπ πξνέξρεηαη απφ θεθαιαηνπνίεζε νθεηιήο ηεο Δηαηξίαο απφ θεθάιαην δαλεηζκνχ θαη αλεμφθιεηνπο ηφθνπο δαλείνπ πνπ είρε ρνξεγεζεί απφ ηελ κέηνρν εηαηξεία Digimed Communications Ltd. H ππεξθείκελε Mέηνρνο Αξρή Ρειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ (ΑΡΖΘ) έρεη εθθξάζεη εγγξάθσο φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηελ Δηαηξεία ψζηε είηε άκεζα είηε έκκεζα ε Cyta Διιάδνο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο λνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο γηα λα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. Ρέινο εγθξίζεθε απφ ηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξθείκελεο κεηφρνπ ΑΡΖΘ γηα ην 2014, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θνλδχιη επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο χςνπο 15εθ, πνπ αθνξά θπξίσο ζηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Cyta Διιάδνο. Αζήλα, 3 Ηνπλίνπ 2014 Σξηζηφδνπινο Ξαηζαιίδεο Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 12 / 63

13 Πύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε αθφινπζε : Ξαηζαιίδεο Σξηζηφδνπινο ηνπ Γεσξγίνπ Καξαγθφο Αλδξέαο ηνπ Ππχξνπ Θνπθάξεο Γεψξγηνο ηνπ Βάζνπ Οηξήο Άξηζηνο ηνπ Αλδξέα Αλαζηαζίνπ Ράζνο ηνπ Πάββα Αλησλίνπ Αληψλεο ηνπ Θψζηα Γεσξγηάδεο Ληθφιαο ηνπ Αληψλε Γηνιίηε Έκηιπ ηνπ Ξαλίθνπ Ιακπεξηίδεο Λεφθπηνο ηνπ Αλησλίνπ Πηαπξηλίδεο Γηάλλνο ηνπ Αλδξέα Φξαγθίζθνο Φξάγθνπ ηνπ Κηραήι Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία εθινγήο ησλ, ήηνη ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο κε 3εηή ζεηεία, ήηνη κέρξη παξαηεηλφκελε απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ πνπ ζα ζπγθιεζεί κέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ / 63

14 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Ξνζά ζε επξώ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Πεκεηώζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Γεθεκβξίνπ 2012 Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,96 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,43 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο , ,26 Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , ,89 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , ,79 Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία , ,33 Απνζέκαηα , ,69 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο , ,26 Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , ,00 Ινηπέο απαηηήζεηο , ,37 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ , ,10 Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο ,30 0, , ,42 Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ , ,75 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Ίδηα Θεθάιαηα Κεηνρηθφ θεθάιαην , ,00 πέξ Ρν Άξηην , ,00 Απνηειέζκαηα εηο Λένλ ( ,44) ( ,75) Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ ( ,44) ,25 Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία , ,00 Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο , ,48 Δπηρνξεγήζεηο , ,42 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , ,12 πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , ,36 Πύλνιν Καθξνπξνζέζκωλ πνρξεώζεωλ , ,38 Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,43 πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , ,00 Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο , ,65 Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο , ,82 Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , ,22 Πύλνιν Βξαρππξνζέζκωλ πνρξεώζεωλ , ,12 Πύλνιν πνρξεώζεωλ , ,50 Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ θαη πνρξεώζεωλ , ,75 Oη ζεκεηψζεηο ησλ ζειίδσλ 18 έσο 63 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 14 / 63

15 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Ξνζά ζε Δπξώ Πεκεηώζεηο *Αλαζεωξεκέλα Ξωιήζεηο , ,02 Θφζηνο πσιεζέλησλ 23 ( ,15) ( ,22) Κηθηό Θέξδνο , ,80 Έμνδα δηάζεζεο 23 ( ,95) ( ,75) Έμνδα δηνίθεζεο 23 ( ,51) ( ,91) Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο , ,38 Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 25 ( ,32) ( ,39) Εεκηέο εθκεηάιιεπζεο ( ,52) ( ,87) Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα , ,41 Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 26 ( ,80) ( ,76) Εεκίεο πξν θόξωλ ( ,14) ( ,22) Φφξνο εηζνδήκαηνο ,51 ( ,81) Εεκίεο κεηά από θόξνπο ( ,63) ( ,03) Ινηπά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα (98.069,00) ,00 Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ,94 (29.792,80) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεωο (72.571,06) ,20 Ππγθεληξωηηθά Ππλνιηθά Έζνδα ρξήζεωο ( ,69) ( ,83) * Πρεηηθή αλαθνξά ζηε ζεκείσζε 3.19 Oη ζεκεηψζεηο ησλ ζειίδσλ 18 έσο 63 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 15 / 63

16 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Ξνζά ζε Δπξώ Κεηνρηθό Θεθάιαην Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην Ινηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο Εεκίεο εηο λέν *Αλαζεωξεκέλεο Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ , ,00 0,00 ( ,75) ,25 - Εεκίεο ρξήζεο 0,00 0,00 0,00 ( ,63) ( ,63) - Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεσο 0,00 0,00 0,00 (72.571,06) (72.571,06) Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεωο 0,00 0,00 0,00 ( ,69) ( ,69) πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ , ,00 0,00 ( ,44) ( ,44) Κεηνρηθό Θεθάιαην Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην Ινηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο Εεκίεο εηο λέν *Αλαζεωξεκέλεο Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ , , ,00 ( ,92) ,08 Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεωο Εεκίεο ρξήζεο 0,00 0,00 0,00 ( ,03) ( ,03) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεσο 0,00 0,00 0, , ,20 Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεωο Ππλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο, κε επίδξαζε απ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα - Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 ( ,83) ( ,83) , ,00 ( ,00) 0, ,00 πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ , ,00 0,00 ( ,75) ,25 Νη ζεκεηψζεηο ησλ ζειίδσλ 18 έσο 63 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 16 / 63

17 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Ξνζά ζε Δπξώ Έκκεζε κέζνδνο Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πεκεηώζεηο (Εεκίεο) πξν θόξωλ ( ,14) ( ,22) Ξιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 5,6,21ε , ,06 Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ πειαηψλ 4, , ,06 Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ , ,62 Θέξδε/(Εεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ,81 ( ,24) Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , , ,48 ( ,96) Ξιένλ/ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: Κείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ ,15 ( ,05) (Κείσζε)/ (Αχμεζε) απαηηήζεσλ ,19 ( ,60) (Κείσζε)/ (Αχμεζε) ππνρξεψζεσλ ( ,84) ,38 (Κείνλ): Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 16 ( ,64) ( ,80) Πχλνιν εηζξνψλ-(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,34 ( ,03) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Αγνξά) ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 5,6 ( ,49) ( ,24) Ρφθνη εηζπξαρζέληεο , ,41 Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο ( ,00) 0,00 Πχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( ,06) ( ,83) Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 14 0, ,00 Δηζπξάμεηο δαλείσλ , ,53 Θαηαβνιέο δαλείσλ 16 ( ,62) ( ,61) Πχλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ,92 Θαζαξή (κείωζε) / αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ( ,53) ( ,94) Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ έλαξμεο , ,04 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ιήμεο , ,10 Νη ζεκεηψζεηο ησλ ζειίδσλ 18 έσο 63 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 17 / 63

18 1. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 1.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία «Cyta Διιάο Ρειεπηθνηλσληαθή Αλψλπκνο Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «CYTA (HELLAS)» (εθεμήο ε «Δηαηξεία» ή ε «Cyta Διιάδνο») ηδξχζεθε ηελ 26 Ηαλνπαξίνπ 2007 ζηελ Διιάδα, κε έδξα απηήο ζην Γήκν Αζελαίσλ, επί ηεο νδνχ Ι.Αιεμάλδξαο 128. Ζ δηάξθεηα ηεο νξίζηεθε ζε 100 ρξφληα. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 62321/01ΑΡ/Β/07/037, Αξηζκφ ΓΔΚΖ θαη έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή επξείαο γθάκαο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε ηειηθή ππεξθείκελε κεηξηθή εηαηξεία Cyta (Αξρή Ρειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ ή ΑΡΖΘ ). Ζ κέηνρνο Digimed Communications Ltd θαηέρεη ηελ 31/12/2013 πνζνζηφ 96,16% επί ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Cyta Διιάδνο ελψ ε κέηνρνο Cyta (Αξρή Ρειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ) θαηέρεη ην ππφινηπν 3,84%. 2. ΒΑΠΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 2.1 Ξιαίζην θαηάξηηζεο ηωλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (εθ εμήο νη «Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»), έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 03 Ηνπλίνπ 2014 θαη έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) θαζψο θαη ησλ Γηεξκελεηψλ, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB, πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε. 2.2 Βάζε απνηίκεζεο: Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 2.3 Ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο: Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη θαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο. 2.4 Δθηίκεζεηο θαη παξαδνρέο: Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο:Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα παίξλεη απνθάζεηο, λα θάλεη εθηηκήζεηο, ππνζέζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ πνζψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ εζφδσλ θαη 18 / 63

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα