CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013"

Transcript

1 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ έσο , είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «Cyta Διιάο Ρειεπηθνηλσληαθή Αλψλπκνο Δηαηξεία» ζηηο 3 Ηνπλίνπ Σξηζηφδνπινο Ξαηζαιίδεο Ξξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Cyta Διιάο Ρειεπηθνηλσληαθή Αλψλπκνο Δηαηξεία

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ Δηήζηα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Πχλζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο 15 Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 16 Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ 17 Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 18 2 Βάζε Θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 18 3 Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο 20 4 Γηαρείξηζε Σξεκαηννηθνλνκηθνχ Θηλδχλνπ 31 5 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 40 6 Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 41 7 Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία θαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο 41 8 Απαηηήζεηο Σξεκαηνδνηηθήο Κίζζσζεο 44 9 Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Ινηπέο Απαηηήζεηο Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Γεζκεπκέλεο Θαηαζέζεηο Ξξνζεζκίαο Ίδηα Θεθάιαηα πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ Ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ πεξεζία Καθξνπξφζεζκεο & Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Δπηρνξεγήζεηο 52 2 / 63

3 18 πνρξεψζεηο Σξεκαηνδνηηθήο Κίζζσζεο Ξξνκεζεπηέο & Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο Ξσιήζεηο Ιεηηνπξγηθά έμνδα Ινηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο Ινηπά Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα θαη Έμνδα Ππλαιιαγέο κε Ππλδεκέλα Κέξε Γεζκεχζεηο θαη Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο Ππλερηδφκελε Γξαζηεξηφηεηα Κεηαγελέζηεξα Γεγνλφηα 62 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή 3 / 63

4 ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηωλ Κεηόρωλ επί ηωλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ γηα ηελ 6 ε εηαηξηθή ρξήζε από έωο H Cyta Διιάδνο νινθιήξσζε ηελ ηελ 6 ε εηαηξηθή ηεο ρξήζε. Δληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θηλήζεθε ζε ηέζζεξηο θχξηνπο άμνλεο: (α) Κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο Δηαηξείαο. (β) Ρελ απφθηεζε κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ πειαηψλ κε ζχλδεζή ηνπο ζην νπηηθφ δίθηπν ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ ελ γέλεη ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πσιήζεσλ. (γ) Ρελ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο. (δ) Ρελ δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ δηαθξάηεζεο πειαηψλ. Κείωζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηεο Δηαηξείαο Πηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηφζν κε βξαρππξφζεζκν, φζν θαη κε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα: - Ξεξηνξηζκφο ησλ αλαζέζεσλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε παξάιιειε απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο. - Αλαζρεδηαζκφ θαη βειηηζηνπνίεζε κέξνπο ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. - Αλαδηαπξαγκάηεπζε ζπκβνιαίσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο Δηαηξείαο (ι.ρ. θφζηνο δηαζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν, θφζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ, θ.ά.). - Θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ (εκπνξεπκάησλ θαη παγίσλ) κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε κείσζεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ θαη κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ηεο Eηαηξείαο. 4 / 63

5 Κεηαζηέγαζε ηεο έδξαο ζε λέν θηήξην: ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ε Δηαηξεία κεηαγθαηαζηάζεθε ζε λέα θεληξηθά γξαθεία, ζηε Ιεσθφξν Αιεμάλδξαο. Κε ηε κεηεγθαηάζηαζε απηή, ε Δηαηξεία πέηπρε ηε ζπγθέληξσζε πξνζσπηθνχ, πνπ ζηεγαδφηαλ ζε δχν δηαθνξεηηθά θηήξηα ζε λέν, ππεξζχγρξνλν θηήξην κε εχθνιε πξφζβαζε γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηεο, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Ξαξάιιεια, πέηπρε λα κεηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηέγαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Απόθηεζε κεγάιωλ επηρεηξεκαηηθώλ πειαηώλ, κε ζύλδεζή ηνπο ζην νπηηθό δίθηπν ηεο Δηαηξείαο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηδηφθηεηνπ νπηηθνχ ηεο δηθηχνπ ζηελ Αηηηθή, ε Cyta Διιάδνο κπφξεζε λα δηαζέζεη απξφζθνπηα ηελ πνηθηιία ππεξεζηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη γηα εηαηξείεο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Κέζα ζην 2013 ε Δηαηξεία ζπλέδεζε κεγάιν αξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ πειαηψλ ζην νπηηθφ ηεο δίθηπν θαη ν απμεκέλνο ξπζκφο απφθηεζεο ηέηνησλ πειαηψλ ζπλερίδεη θαη ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ Έλαξμε παξνρήο ππεξεζηώλ ζπλδξνκεηηθήο ηειεόξαζεο Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 μεθίλεζε θαη ζηελ Διιάδα ε δηάζεζε ηεο επηηπρεκέλεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο Cytavision, απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ζηελ θηινζνθία ησλ ειεχζεξσλ ζπλδηαζκψλ θαη επηινγψλ ησλ πξνηφλησλ ηεο Cyta Διιάδνο θαη εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη κέζσ ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο Cyta Διιάδνο, απφ ηελ θεληξηθή πιαηθφξκα ηεο Cyta Θχπξνπ. Ήδε απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηπγράλεη ζεκαληηθήο απνδνρήο απφ ηελ πειαηεηαθή βάζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα. Δμέιημε αξηζκνύ Ξειαηώλ Ξαξά ηελ απφηνκε φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο, ην 2013 ζπλερίζηεθε ε αχμεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο Cyta Διιάδνο. Έηζη, ν αξηζκφο ελεξγψλ πειαηψλ απφ ηελ δηακνξθψζεθε ζε ηελ , ζεκεηψλνληαο αχμεζε 5,21%. Σξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε 2013 Αξηζκνδείθηεο Ζ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012 παξνπζηάδεηαη ζηελ ζειίδα 16 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Πχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2013 νη Γείθηεο ηεο Θεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο, Οεπζηφηεηαο θαη Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 5 / 63

6 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Οεπζηόηεηαο Θπθινθνξηαθφ Δλεξγεηηθφ πξνο Βξαρππξφζεζκν Ξαζεηηθφ 0,52 0,65 Γείθηεο Ακεζεο Ρακεηαθήο Οεπζηόηεηαο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ & Γεζκεπκέλεο Θαηαζέζεηο Ξξνζεζκίαο πξνο Βξαρππξφζεζκν Ξαζεηηθφ 0,21 0,04 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρύηεηαο απνζεκάηωλ Θφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ πξνο κέζν φξν απνζεκάησλ 0,56 0,45 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρύηεηαο Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα παγίσλ (πσιήζεηο πξνο Ξάγην ελεξγεηηθφ) 1,05 1,03 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρύηεηαο Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ (πσιήζεηο πξνο Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ) 2,34 2,67 Γηαρείξηζε Σξεκαηννηθνλνκηθνύ Θηλδύλνπ α) Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ιφγσ ηεο αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ (πειαηψλ) είλαη ε θαηαρσξεκέλε αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ) φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε κεκνλσκέλνπο αληηζπκβαιιφκελνπο. Νη απαηηήζεηο απφ Ξειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ επξεία πειαηεηαθή βάζε (ιηαληθήο). Δπίζεο αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα θαηαζέζεσλ ε 6 / 63

7 Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πςειψλ πηζηνιεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη πξνρσξήζεη ζε δηαγξαθή φισλ ησλ επηζθαιεηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο δηαγξαθήο. Δπίζεο παξαθνινπζεί ζηελά θαη θαηαβάιιεη ηηο απαηηνχκελεο πξνζπάζεηεο γηα είζπξαμε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ πνζψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο δηαγξαθήο. β) Ππλαιιαγκαηηθφο Θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία κέζα ζην 2013 δελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα γηα ηελ αγνξά πάγησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζίσλ, νχηε έρεη αλνηρηά ππφινηπα κε πξνκεζεπηέο ζε μέλν λφκηζκα, φπνηε θαη δελ ζπληξέρεη θηλδχλνο ιφγσ δηαθχκαλζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. γ) Θίλδπλνο Δπηηνθίνπ ζνλ αθνξά ζηηο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, ε Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνζπκθσλεκέλν εηήζην θπκαηλφκελν επηηφθην κε πξνθαζνξηζκέλν πεξηζψξην, ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ. Αλαιπηηθφηεξνο ζρνιηαζκφο επί ηεο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη ζηελ ζεκείσζε 4 επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Πρνιηαζκόο Απνηειεζκάηωλ 2013 Δληφο ηνπ 2013 ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθε θαηά 0,43% ζε ζρέζε κε ην 2012, ελψ ην αληίζηνηρν θφζηνο πσιεζέλησλ κεηψζεθε θαηά 0,36%, έρνληαο σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα εκθαλίδεη γηα ην έηνο κηθηφ θέξδνο θαηά ηνπ πνζνχ 26,277 εθ. (πνζνζηφ 29,23% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ), έλαληη κηθηνχ θέξδνπο 26,432 εθ. (πνζνζηνχ 29,28% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ) γηα ηε ρξήζε ηνπ Ζ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ πξνέθπςε απφ ηελ κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2012 ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αληαιιαγψλ δηθηχνπ ( 1,060εθ ην 2013 έλαληη 3,318εθ ην 2012). Ν θχθινο εξγαζηψλ απφ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο πψιεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 1,874εθ ήηνη πνζνζηηαία αχμεζε 2,16%. Νη δεκίεο ηεο Δηαηξείαο κεηά θφξσλ κεηψζεθαλ απφ 20,503 εθ. ην 2012 ζε 16,699 εθ. ην 2013 ήηνη πνζνζηηαία κείσζε θαηά 18,55%. Δλφςεη ηεο γεληθφηεξεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο αιιά θαη ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, ε Δηαηξεία θαηάθεξε ην 2013 λα βγεη ιεηηνπξγηθά ζεηηθή ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο θαη ζπλερίδεη λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο ηεο, γηα ηελ αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 7 / 63

8 πειαηψλ θαη ησλ εζφδσλ ηεο θαη γεληθά γηα ηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ξαξά ηελ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, κε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην εηζφδεκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη, σο ζπλέπεηα, ζην αλακελφκελν έζνδν ηεο Cyta Διιάδνο θαηά ηα επφκελα έηε, ε Δηαηξεία ζα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην λα κελ επεξεαζηεί ζηηο βαζηθέο ηνπ παξακέηξνπο. Ρα έμνδα δηνίθεζεο, σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθαλ απφ 23,51% γηα ην 2012 ζε 23,24% γηα ην 2013, παξά ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηήζεθε γηα λα αληαπνθξηζεί ε Δηαηξεία ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο, ηεο γεσγξαθηθήο ηεο εμάπισζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ δηθηχνπ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο κε ηδίνπο πφξνπο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ρα έμνδα δηάζεζεο, σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθαλ απφ 15,66% ην 2012 ζε 15,42% ην Ρελ ε Δηαηξεία είρε: ρηιηφκεηξα ηδηφθηεηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη δηθηχνπ κε θαζεζηψο καθξνρξφληαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (IRU) απφ ηξίηνπο. 60 ρηιηφκεηξα ηδηφθηεηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ ππφ θαηαζθεπή. Ππλεγθαηαζηάζεηο 143 θπζηθέο ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε ηειεθσληθά θέληξα ηνπ ΝΡΔ. 24 απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε κηζζσκέλα ππνζηαηηθά. 198 απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε ηδηφθηεηεο εμσηεξηθέο θακπίλεο εγθαηεζηεκέλεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Θέκαηα αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ζρέζεωλ κε ηνπηθέο θνηλωλίεο Ζ Δηαηξεία επελδχεη δηαξθψο ζε πςειήο θαηάξηηζεο αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηεο Cyta Διιάδνο απμήζεθε απφ 767 ππαιιήινπο ηελ ζε 789 ηελ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηηεηψλ), ήηνη πνζνζηφ αχμεζεο 2,87%. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ απηψλ απαζρνιείηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ άπηνληαη ζεκάησλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Δηαηξεία ην 2013 απέζπαζε δηάθξηζε γηα ηελ αξηηφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα λέα Κέζα Δπηθνηλσλίαο (Βξαβείν Best Use of Social Media for Customer Service γηα ηελ εθαξκνγή Cyta Care ζην Facebook). Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνβνιή ηεο πνηφηεηαο ζε φιν ην κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο Δηαηξείαο είρε ε θαηά ηφπνπο δεκηνπξγία ηδηφθηεησλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ Ξειαηψλ, κε ηελ πξφζιεςε ηερληθψλ πνπ εδξεχνπλ ζηηο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θηλνχκελνη κε 94 εηαηξηθά νρήκαηα (60 ηδηφθηεηα θαη 34 κηζζσκέλα) πνπ θέξνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο Cyta Διιάδνο. 8 / 63

9 Δληφο ηνπ 2013 ε Cyta Διιάδνο δηαηήξεζε ηνλ ίδην αξηζκφ ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ κε ηελ κνξθή δηθαηφρξεζεο (Franchise) ζε ζρέζε κε ην 2012, ήηνη 22 θαη 4 αληίζηνηρα, ηα νπνία απνηεινχλ θπξίσο ζεκεία εμππεξέηεζεο Ξειαηψλ θαη πσιήζεσλ, αιιά θαη ελδπλάκσζεο ηεο εηθφλαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ Δηαηξεία θαη ην 2013 παξέκεηλε πηζηή ζηε θηινζνθία ηεο αλζξσπνθεληξηθήο θαη εζηηαζκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο αγνξάο ηελ νπνία αθνινπζεί απφ ην μεθίλεκά ηεο. Ζ επηθνηλσληαθή ηεο ζηξαηεγηθή ζέβεηαη θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, εληζρχνληαο παξάιιεια ην θνηλσληθφ ηεο πξνθίι. Απηή ε εζηηαζκέλε ζηξαηεγηθή αλάδεημεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο ην 2013 ζπλερίδεη λα πινπνηείηαη κε ζπλέπεηα, σζηφζν κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ Αηηηθή φπνπ ην πεξηζψξην αχμεζεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξν. Ρν 2013 ζπλερίδεηαη ε επέλδπζε ζε ρνξεγίεο ζηνπο άμνλεο ηνπ αζιεηηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ θ.α. αιιά θαη πξνο ελέξγεηεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ππφ ηηο ζπλερηδφκελα δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ελίζρπζε ελεξγεηψλ Γήκσλ γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ ζε ζπζζίηηα θαη θνηλσληθά παληνπσιεία, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε Ππιιφγνπ Φίισλ Θαξθηλνπαζψλ Ξαηδηψλ ζηε Θεζζαινλίθε θαζψο θαη ε ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζε νηθίεο θαη ζρνιεία πεξηνρψλ κε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη αδπλακία πξνκήζεηαο κέζσλ ζέξκαλζεο ζε αθξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα, ζηελ Αηηηθή, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηεο δξάζεο, ε Δηαηξεία ππνζηήξημε, κε ηε ζπλδξνκή κεγάινπ παλειιαδηθνχ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, Δζεινληψλ Γήκσλ θαη ηνπ Ξξνζσπηθνχ ηεο - γηα πξψηε θνξά- δελδξνθπηεχζεηο ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ. Ζ ελέξγεηα πξνζέθεξε «αλάζα» δσήο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πξσηεχνπζαο ελψ παξάιιεια, ε Cyta παξφηξπλε ηνπο πειάηεο ηεο ζηελ πηνζέηεζε νηθνινγηθήο δξάζεο, πξνηείλνληαο λα επηιέμνπλ ζπλεηδεηά ειεθηξνληθνχο ινγαξηαζκνχο (αληί ηππσκέλσλ). Ζ Δηαηξεία, γεληθφηεξα, ζπλέρηζε ηελ επηθνηλσληαθή ηεο πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εηαηξηθήο ηεο ηαπηφηεηαο, πηνζεηψληαο ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο, νη νπνίεο ηεο έρνπλ επηηξέςεη λα δηαηεξήζεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ηα θφζηε πξνβνιήο, απνθεχγνληαο ηηο εθηεηακέλεο δαπάλεο ζε ηειενπηηθή δηαθήκηζε. Ππγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα θφζηε πξνβνιήο γηα ην 2013 είραλ πεξηνξηζηεί πεξαηηέξσ, πεηπραίλνληαο έηζη πξφζζεηε κείσζε εμφδσλ. Πρεδηαδόκελεο γηα ην 2014 ελέξγεηεο επέθηαζεο δξαζηεξηνηήηωλ Νινθιεξψλνληαο ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην γηα απφθηεζε ηδηφθηεηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ πνπ ηεο εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξν ηεο ρψξαο, ην 2014 ε πξνηεξαηφηεηα ηεο Cyta Διιάδνο κεηαηνπίδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ πξφζεζή ηεο λα πξνζθέξεη πξψηε, κεηαμχ ησλ παξφρσλ ηεο ρψξαο, πξαγκαηηθά ππεξεζίεο ζχγθιηζεο ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Ξαξάιιεια, ζα ζπληεξήζεη κία πνιηηηθή 9 / 63

10 ήπηαο επέθηαζεο ηεο εκπνξηθήο ηεο παξνπζίαο ζε λέεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Δηδηθφηεξα, γηα ην 2014 πξνγξακκαηίδνληαη: Ζ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, κε ην κνληέιν ηνπ Δηθνληθνχ Ξαξφρνπ Γηθηχνπ Θηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ (Mobile Virtual Network Operator MVNO), βαζηδφκελε ζηε εθηεηακέλε ηερλνγλσζία ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο. Ζ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ ζηε δηαδξνκή Άξηα Ξάηξα Αζήλα πνπ ζα απνδεζκεχζεη ηελ Δηαηξεία απφ ην θφζηνο δηαηήξεζεο κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ ηξίησλ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ δαθηπιίνπ DWDM Αζήλα Βφινο Ιάξηζα Θεζζαινλίθεο Ησάλληλα Ξάηξα Αζήλα. Ζ θαηάξγεζε αξηζκνχ κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε δηαζχλδεζε θχξησλ πφιεσλ ηεο ρψξαο, κέζσ ζπκθσληψλ αλέθιεηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο καθξνπξφζεζκεο κίζζσζεο (IRU) ζθνηεηλήο ίλαο (ζπκθσλίεο αληαιιαγψλ, πσιήζεσλ θαη αγνξψλ δηθηχνπ κε άιινπο παξφρνπο). Ζ επέθηαζε ηνπ πειαηνινγίνπ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ πειαηψλ / ρξεζηψλ. Ζ επηηπρήο ζπκκεηνρή ζην εζληθήο εκβέιεηαο έξγν Πχδεπμηο ΗΗ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Γηθηχνπ Δπηθνηλσληψλ ηεο ρψξαο. Ζ εκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ ζε επηιεγκέλνπο λένπο νηθηζκνχο, θπξίσο θαηά κήθνο ηνπ πθηζηάκελνπ νπηηθνχ δηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο (γεσγξαθηθή επέθηαζε). Δκπινπηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο Cytavision. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπελδπηηθνχ Λφκνπ 3908/2011 ζην έξγν ηεο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο Cyta Διιάδνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,73 θαη αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο ,62 κε ηε κνξθή θνξνινγηθήο απαιιαγήο. Πεκεηψλεηαη φηη εθθξεκεί ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο αηηήκαηνο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπελδπηηθνχ Λφκνπ 3299/2004, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ζηελ Αηηηθή θαη ζην Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Ρν αίηεκα αθνξά επέλδπζε χςνπο , κε αλαινγνχζα επηρνξήγεζε θαηαβιεηέα ηνηο κεηξεηνίο χςνπο ,68. Ρέινο, εληφο ηνπ έηνπο ε Cyta Διιάο εμαζθάιηζε: - Έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο κέρξη ηνπ χςνπο ησλ απφ ηε Γξάζε ICT4Growth, γηα πξφηαζε αλάπηπμεο ππεξεζηψλ Cloud ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη δηάξθεηαο 18 κελψλ, πνπ ππνβιήζεθε απφ θνηλνχ κε ηε κηθξνκεζαία επηρείξεζε Λέζζνο Ξιεξνθνξηθή Α.Δ. 10 / 63

11 - Έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο κέρξη ηνπ χςνπο ησλ γηα ην 3εηέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα RERUM, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο FP7. Πηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζα επηδησρζνχλ ζπλέξγηεο κε ηε κεηξηθή εηαηξεία, ηφζν ζε ηερλνινγηθά φζν θαη ζε εκπνξηθά ζέκαηα. Ξξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο Cyta Διιάδνο Ζ αγνξά επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο ηεο Διιάδαο έρεη κπεη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2013 ζε κία πεξίνδν «πνιέκνπ» ηηκψλ, κε άκεζε επίπησζε ζηελ θεξδνθνξία ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο απηήο. Νη ηζρπξέο πηέζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ζπλερίζηεθε ζηελ Διιάδα θαη ην 2013, αιιά θαη ε θξίζε πνπ εθδειψζεθε ζηελ Θχπξν ηνλ Κάξηην ηνπ 2013, νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ αλάγθε εκπινπηηζκνχ ηεο Δηαηξείαο κε «φπια» αληηκεηψπηζεο ηνπ δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πεξαηηέξσ δηαθνξνπνηήζήο ηεο απφ ηνλ Αληαγσληζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Cyta Διιάδνο πξνηεξαηνπνίεζε ηα επελδπηηθά ηεο ζρέδηα ηνπ 2013 θαη δελ θαζπζηέξεζε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ εκπινπηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ζπλερίδνληαο ηελ επέθηαζή ηεο ζηνπο ηνκείο ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Βαζηδφκελε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο, ηελ νπνία δηαπηζηψλεη θαη δηαζθαιίδεη αλειηππψο, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ήδε ηνπο πξνζθέξεη, ε Δηαηξεία θηινδνμεί λα αλαδεηρζεί ην 2014 σο ν πξψηνο πάξνρνο ζηελ Διιάδα πνπ ζα πξνζθέξεη ζπλδπαζκέλα παθέηα ηεηξαπιψλ ππεξεζηψλ (4play), ζπγθεθξηκέλα πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο πάλσ απφ κία εληαία πιαηθφξκα λέαο γεληάο. Πχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο ππάξρνπλ ελδείμεηο ηεο αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία ζπλέπεζε θαη κε φιε ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο. Πηελ λέα απηή πεξίνδν αλάπηπμεο, ε Cyta Διιάδνο πξνζδνθά λα είλαη ηνπνζεηεκέλε σο ν θχξηνο πάξνρνο πνπ ζα ζπλδπάδεη ηελ πςειή πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο κε ηελ ηδηαίηεξε επειημία πνπ ζα πεγάδεη απφ ηελ πιεξφηεηα ηεο γθάκαο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ ηερλνινγηθή ππεξνρή κε δίθηπα θαη πιαηθφξκεο λέαο γεληάο θαζψο θαη ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, πξνο φθεινο ηνπ πειάηε. Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε Cyta Διιάδνο έρεη ηα εθφδηα θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηάο ηεο ζηε ρψξα. Ινηπά Θέκαηα Δηο βάξνο ηεο Δηαηξείαο εθθξεκεί αγσγή χςνπο Δπξψ 752 ρηιηάδσλ, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, πεξηέρεη αξθεηά ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ην δηθαζηήξην ζε απφξξηςή ηεο αγσγήο απηήο ή κέξνο ηνπιάρηζηνλ ησλ απαηηνχκελσλ θνλδπιίσλ. Θαηά ζπλέπεηα νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο δελ 11 / 63

12 πεξηιακβάλνπλ θακία πξφβιεςε γηα ηελ ππφζεζε απηή δηφηη δελ αλακέλεηαη ζηελ παξνχζα θάζε θάπνηα ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηεο Δηαηξείαο ζε ηπρφλ αξλεηηθή έθβαζε. Κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα Ιφγσ ησλ γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηνλ Θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηνλ Κάξηην 2013 θαη ηεο απνκείσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ηεο ππεξθείκελεο κεηφρνπ ΑΡΖΘ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ δαλεηνδφηεζε ηεο Cyta Διιάδνο κε ηελ κνξθή έθδνζεο αμηνγξάθνπ (νκνιφγνπ) κε επλνηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο, κε ζηφρν ηελ αληίζηνηρε απνκείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Cyta Διιάδνο, δελ θαηέζηεη δπλαηή ε έθδνζή ηνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ ήηαλ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα λα κελ απνκεησζνχλ αληίζηνηρα θαη ε Cyta Διιάδνο, κε ηελ αξσγή ηεο ΑΡΖΘ, βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην δξαπξαγκαηεχεσλ κε ηα Ρξαπεδηθά Ηδξχκαηα ηεο Θχπξνπ κε ζηφρν ηελ δηαδηθαζία αλαδηάξζσζεο ησλ δαλείσλ ηεο κε επλντθφηεξνπο φξνπο επηηφθηνπ θαη δηάξθεηαο απνπιεξσκήο. Δπίζεο ε Δηαηξεία πξνέβεθε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε έγθξηζε Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο κε εκεξνκελία 11 Καξηίνπ 2014 πνζνχ ,00 πνπ πξνέξρεηαη απφ θεθαιαηνπνίεζε νθεηιήο ηεο Δηαηξίαο απφ θεθάιαην δαλεηζκνχ θαη αλεμφθιεηνπο ηφθνπο δαλείνπ πνπ είρε ρνξεγεζεί απφ ηελ κέηνρν εηαηξεία Digimed Communications Ltd. H ππεξθείκελε Mέηνρνο Αξρή Ρειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ (ΑΡΖΘ) έρεη εθθξάζεη εγγξάθσο φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηελ Δηαηξεία ψζηε είηε άκεζα είηε έκκεζα ε Cyta Διιάδνο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο λνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο γηα λα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. Ρέινο εγθξίζεθε απφ ηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξθείκελεο κεηφρνπ ΑΡΖΘ γηα ην 2014, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θνλδχιη επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο χςνπο 15εθ, πνπ αθνξά θπξίσο ζηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Cyta Διιάδνο. Αζήλα, 3 Ηνπλίνπ 2014 Σξηζηφδνπινο Ξαηζαιίδεο Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 12 / 63

13 Πύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε αθφινπζε : Ξαηζαιίδεο Σξηζηφδνπινο ηνπ Γεσξγίνπ Καξαγθφο Αλδξέαο ηνπ Ππχξνπ Θνπθάξεο Γεψξγηνο ηνπ Βάζνπ Οηξήο Άξηζηνο ηνπ Αλδξέα Αλαζηαζίνπ Ράζνο ηνπ Πάββα Αλησλίνπ Αληψλεο ηνπ Θψζηα Γεσξγηάδεο Ληθφιαο ηνπ Αληψλε Γηνιίηε Έκηιπ ηνπ Ξαλίθνπ Ιακπεξηίδεο Λεφθπηνο ηνπ Αλησλίνπ Πηαπξηλίδεο Γηάλλνο ηνπ Αλδξέα Φξαγθίζθνο Φξάγθνπ ηνπ Κηραήι Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία εθινγήο ησλ, ήηνη ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο κε 3εηή ζεηεία, ήηνη κέρξη παξαηεηλφκελε απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ πνπ ζα ζπγθιεζεί κέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ / 63

14 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Ξνζά ζε επξώ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Πεκεηώζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Γεθεκβξίνπ 2012 Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,96 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,43 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο , ,26 Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , ,89 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , ,79 Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία , ,33 Απνζέκαηα , ,69 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο , ,26 Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , ,00 Ινηπέο απαηηήζεηο , ,37 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ , ,10 Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο ,30 0, , ,42 Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ , ,75 ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Ίδηα Θεθάιαηα Κεηνρηθφ θεθάιαην , ,00 πέξ Ρν Άξηην , ,00 Απνηειέζκαηα εηο Λένλ ( ,44) ( ,75) Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ ( ,44) ,25 Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία , ,00 Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο , ,48 Δπηρνξεγήζεηο , ,42 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , ,12 πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , ,36 Πύλνιν Καθξνπξνζέζκωλ πνρξεώζεωλ , ,38 Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,43 πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , ,00 Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο , ,65 Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο , ,82 Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , ,22 Πύλνιν Βξαρππξνζέζκωλ πνρξεώζεωλ , ,12 Πύλνιν πνρξεώζεωλ , ,50 Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ θαη πνρξεώζεωλ , ,75 Oη ζεκεηψζεηο ησλ ζειίδσλ 18 έσο 63 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 14 / 63

15 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Ξνζά ζε Δπξώ Πεκεηώζεηο *Αλαζεωξεκέλα Ξωιήζεηο , ,02 Θφζηνο πσιεζέλησλ 23 ( ,15) ( ,22) Κηθηό Θέξδνο , ,80 Έμνδα δηάζεζεο 23 ( ,95) ( ,75) Έμνδα δηνίθεζεο 23 ( ,51) ( ,91) Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο , ,38 Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 25 ( ,32) ( ,39) Εεκηέο εθκεηάιιεπζεο ( ,52) ( ,87) Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα , ,41 Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 26 ( ,80) ( ,76) Εεκίεο πξν θόξωλ ( ,14) ( ,22) Φφξνο εηζνδήκαηνο ,51 ( ,81) Εεκίεο κεηά από θόξνπο ( ,63) ( ,03) Ινηπά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα (98.069,00) ,00 Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ,94 (29.792,80) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεωο (72.571,06) ,20 Ππγθεληξωηηθά Ππλνιηθά Έζνδα ρξήζεωο ( ,69) ( ,83) * Πρεηηθή αλαθνξά ζηε ζεκείσζε 3.19 Oη ζεκεηψζεηο ησλ ζειίδσλ 18 έσο 63 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 15 / 63

16 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Ξνζά ζε Δπξώ Κεηνρηθό Θεθάιαην Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην Ινηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο Εεκίεο εηο λέν *Αλαζεωξεκέλεο Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ , ,00 0,00 ( ,75) ,25 - Εεκίεο ρξήζεο 0,00 0,00 0,00 ( ,63) ( ,63) - Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεσο 0,00 0,00 0,00 (72.571,06) (72.571,06) Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεωο 0,00 0,00 0,00 ( ,69) ( ,69) πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ , ,00 0,00 ( ,44) ( ,44) Κεηνρηθό Θεθάιαην Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην Ινηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο Εεκίεο εηο λέν *Αλαζεωξεκέλεο Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ , , ,00 ( ,92) ,08 Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεωο Εεκίεο ρξήζεο 0,00 0,00 0,00 ( ,03) ( ,03) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεσο 0,00 0,00 0, , ,20 Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεωο Ππλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο, κε επίδξαζε απ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα - Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 ( ,83) ( ,83) , ,00 ( ,00) 0, ,00 πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ , ,00 0,00 ( ,75) ,25 Νη ζεκεηψζεηο ησλ ζειίδσλ 18 έσο 63 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 16 / 63

17 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Ξνζά ζε Δπξώ Έκκεζε κέζνδνο Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πεκεηώζεηο (Εεκίεο) πξν θόξωλ ( ,14) ( ,22) Ξιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 5,6,21ε , ,06 Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ πειαηψλ 4, , ,06 Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ , ,62 Θέξδε/(Εεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ,81 ( ,24) Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , , ,48 ( ,96) Ξιένλ/ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: Κείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ ,15 ( ,05) (Κείσζε)/ (Αχμεζε) απαηηήζεσλ ,19 ( ,60) (Κείσζε)/ (Αχμεζε) ππνρξεψζεσλ ( ,84) ,38 (Κείνλ): Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 16 ( ,64) ( ,80) Πχλνιν εηζξνψλ-(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,34 ( ,03) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Αγνξά) ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 5,6 ( ,49) ( ,24) Ρφθνη εηζπξαρζέληεο , ,41 Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο ( ,00) 0,00 Πχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( ,06) ( ,83) Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 14 0, ,00 Δηζπξάμεηο δαλείσλ , ,53 Θαηαβνιέο δαλείσλ 16 ( ,62) ( ,61) Πχλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ,92 Θαζαξή (κείωζε) / αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ( ,53) ( ,94) Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ έλαξμεο , ,04 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ιήμεο , ,10 Νη ζεκεηψζεηο ησλ ζειίδσλ 18 έσο 63 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 17 / 63

18 1. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 1.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία «Cyta Διιάο Ρειεπηθνηλσληαθή Αλψλπκνο Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «CYTA (HELLAS)» (εθεμήο ε «Δηαηξεία» ή ε «Cyta Διιάδνο») ηδξχζεθε ηελ 26 Ηαλνπαξίνπ 2007 ζηελ Διιάδα, κε έδξα απηήο ζην Γήκν Αζελαίσλ, επί ηεο νδνχ Ι.Αιεμάλδξαο 128. Ζ δηάξθεηα ηεο νξίζηεθε ζε 100 ρξφληα. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 62321/01ΑΡ/Β/07/037, Αξηζκφ ΓΔΚΖ θαη έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή επξείαο γθάκαο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε ηειηθή ππεξθείκελε κεηξηθή εηαηξεία Cyta (Αξρή Ρειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ ή ΑΡΖΘ ). Ζ κέηνρνο Digimed Communications Ltd θαηέρεη ηελ 31/12/2013 πνζνζηφ 96,16% επί ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Cyta Διιάδνο ελψ ε κέηνρνο Cyta (Αξρή Ρειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ) θαηέρεη ην ππφινηπν 3,84%. 2. ΒΑΠΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 2.1 Ξιαίζην θαηάξηηζεο ηωλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (εθ εμήο νη «Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»), έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 03 Ηνπλίνπ 2014 θαη έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) θαζψο θαη ησλ Γηεξκελεηψλ, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB, πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε. 2.2 Βάζε απνηίκεζεο: Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 2.3 Ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο: Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη θαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο. 2.4 Δθηίκεζεηο θαη παξαδνρέο: Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο:Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα παίξλεη απνθάζεηο, λα θάλεη εθηηκήζεηο, ππνζέζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ πνζψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ εζφδσλ θαη 18 / 63

19 εμφδσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο παξαδνρέο απηέο. Νη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο επαλεμεηάδνληαη ζε ζπλερή βάζε. Νη αλαζεσξήζεηο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηή ηελ πεξίνδν ή ζηελ πεξίνδν αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο. Δθείλεο νη παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: Α) Ξαξνρέο ζπληαμηνδόηεζεο: Ρν θφζηνο ησλ παξνρψλ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγηζηηθέο κειέηεο. Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ππνζέζεσλ φπσο ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ηηο κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη ηηο κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ. Ιφγσ ηεο καθξνπξφζεζκεο θχζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ηέηνηεο εθηηκήζεηο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα. Β) Σξεζηκνπνίεζε ηωλ θνξνινγηθώλ δεκηώλ: Ζ Δηαηξεία ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο αλαγλψξηδε φθεινο ζε κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν Δλεξγεηηθνχ, ζην βαζκφ πνπ ε Γηνίθεζε ζεσξνχζε φηη ήηαλ πηζαλφ ζην κέιινλ λα ππάξρνπλ θνξνινγεηέα θέξδε, κε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκςεθηζζνχλ. Ρα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ππφθεηληαη ζε εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηφζν ην εγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ πιάλν ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν επηθαηξνπνηείηαη αλά έηνο φζν θαη ηπρφλ πξνζαξκνγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθηηκψκελε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ψζηε λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ηεο αβεβαηφηεηαο αιιά θαη λα πεξηέξρεηαη ην ζηνηρείν ηεο ζπληεξηηηθφηεηαο, ζε ζρέζε κε ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνηήζεο ηεο Δηαηξείαο. Πηα πιαίζηα απηά, κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζην παξειζφλ, δηαγξάθεθαλ ήδε απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. Γ) Φόξνο είζνδήκαηνο: O θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο. Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, βάζεη ηεο εθηίκεζεο ηεο Γηνίθεζεο, ζε ζπλάξηεζε αθελφο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηεο πιάλνπ θαη αθεηέξνπ ηεο καθξννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αλαθνξηθά κε ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ ηαθηνπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεψλ ηεο. Θαηά ηε ρξήζε 2013 ε εηαηξεία δηέγξαςε νθέιε πνπ είρε αλαγλσξίζεη ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, θαζψο ε Γηνίθεζε εθηίκεζε φηη δελ είλαη πηζαλή ε αλαθηηζεκφηεηα απηψλ ζην εγγχο κέινλ. 19 / 63

20 Γ) Ωθέιηκε δωή ελζώκαηωλ αθηλεηνπνηήζεωλ θαη Άπιωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ: H Δηαηξεία ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα ησλ Δλζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη Άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία βάζεη ηεο καθξφρξνληαο θαη δπλακηθήο ηεο παξνπζίαο ηεο ζην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηαζέηεη αμηφπηζηεο κεηξήζεηο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο φκνξσλ αθηλεηνπνηήζεσλ αιιά θαη εκπεηξία απφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο ησλ ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. E) Απνηίκεζε πειαηώλ θαη ινηπώλ εκπνξηθώλ απαηηήζεωλ: Πηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ηξέρνπζα αμία ησλ πξνζδνθφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ηελ Δηαηξεία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, δηελεξγείηαη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα λα θαιχςεη ηελ ελδερφκελε δεκία πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ είζπξαμε ηνπο. Ππλεπψο ε Γηνίθεζε ιακβάλεη απφθαζε γηα ην πνζφ ηεο απνκείσζεο κε βάζε ηα ηξέρνληα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ΠΡ) Απνζβέζεηο εθάπαμ ηειώλ: Ζ εθηίκεζε γηα ηνλ ρξφλν απφζβεζεο ησλ εθάπαμ ηειψλ (έζνδν θαη έμνδν) θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε λέσλ ζπλδξνκεηψλ, ζηεξίδεηαη ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο, ζηα πιαίζηα κηαο ζπληεξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο απηνχ, κε ζθνπφ ηελ ζπζρέηηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ απφ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ Νη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο ησλ αιιαγψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Πεκείσζε Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Νη Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλεο κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα ζρεηηδφκελεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Ρν θφζηνο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο άκεζα επηξξηπηφκελεο εξγαζίαο θαζψο θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ, πνπ θεθαιαηνπνηείηαη θαη αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ φηη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. 20 / 63

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Θαηαζηάζεηο Απνηειεζκάηωλ είλαη νη πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν, όπσο απηό πξνθύπηεη

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΟ.ΚΑΔ 7946/06/Β/86/2 Γ.Δ.ΚΖ 361801000 Βαζ. Γεωξγίνπ 30 Ρ.Θ 15233, Σαιάλδξη, Ρει. 210 3498300 http://www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 30 ΗΝΛΗΝ 2014 Πύκθωλα κε ην

Διαβάστε περισσότερα