Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου"

Transcript

1 ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΛ ΕΓΓΡΑΦΑ Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου όσοι τήν πιριώνυμον νήσον τήν Κύπρον έλάχετε κατίΐκεΐν, Ρωμαίοι τε και Σι'ιροι Στα χαρτώα παράφυλλα τοϋ χειρογράφου 185 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, περγαμηνοΰ εύαγγελισταρίου τοϋ 13ου αι., έχουν καταγραφεί τρία άφιερωτήρια έγγραφα των ετών 1499, 1501 και Ή συνήθεια να καταχωρίζονται δωρεές πιστών υπέρ ναών ή μονών στα. φύλλα ή παράφυλλα τών λειτουργικών βιβλίων εϊναι γνωστή 1. Έκτος άπο τους πρακτικούς λόγους πού εξυπηρετούσαν αύτοϋ τοϋ είδους οι καταγραφές, ό ιερός χαρακτήρας τών βιβλίων, κυρίως τών ευαγγελίων πού ήταν τοποθετημένα πάντα στην αγία τράπεζα, προσέδιδε στα αφιερώματα την απαραίτητη εγκυρότητα. * Η ιστορική άξια τών δωρητηρίων εγγράφων είναι δεδομένη: αποτελούν άμεσες μαρτυρίες της καθημερινής ζωής ενός τόπου, προσφέρουν χρήσιμες και συχνά μοναδικές πληροφορίες για τα τοπωνύμια και τήν προσωπογραφία, ενώ συγχρόνως βοηθούν με τήν ποικιλία τών ειδήσεων πού περιέχουν στον προσδιορισμό της προέλευσης τοϋ χειρογράφου και στην παρακολούθηση της τύχης του. Τα άφιερωτήρια έ'γγραφα, μέ τα οποία προτίθεμαι ν' ασχοληθώ εδώ, έχουν πρόσφατα δημοσιευτεί άπα τις κυρίες "Λννα Μαραβά-Χατζηνικολάου και Χριστίνα Τουφεξή-Πάσχου στον Κατάλογο μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος 2. Συνδέοντας προφανώς το τοπωνύμιο Κ ι θ ι ρ ί α πού μνημονεύεται στα έγγραφα μέ τα Κύθηρα, οι εκδότριες 1. Βλ. λ.χ..1. D a r Γ ο ιι Ζ è s, Notes pour servir à l'histoire de Chypre (Troisième article), Κυπριακαά Σπουδαι 22 (1958), σελ (= Littérature et histoire des textes byzantins, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1972, άρ. XVI). "Ε ρ α ς Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η, Avo άνέκοοτα άφιερωτήρια έγγραφα υπέρ τής μονής Θεοτόκου τών Κριβιτζών (ΙΓ'~ ΙΔ' αι.). Συμβολή ατή μελέτη της βυζαντινής Πελοποννήσου, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Un acte de donation à l'église Sainte Kyriakè de Mouchli (1457), TM 8 (1981) = Hommage à M. Paul Lemcrle, σελ "Αννας Μαραβα-Χατζηνικολάου Χριστίνας Τουφεξή-II ά σχου, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων τής 'Κυνικής Βιβλιοθήκης τής Έλλάόος, τόμ. Β': Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης ΙΓ'- ΙΕ' αιώνος, Γραφείο δημοσιευμάτων τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 1985, σελ , άρ. 19. Ευχαριστώ άπο τή θέση αυτή τήν κ. Χατζηνικολάου πού επέστησε τήν προσοχή μου στα εγγραρα αυτά. 1

2 2 ΧΡΓΣΑΣ Λ. ΜΛΛΤΕΖΟΤ σημειώνουν εκ παραδρομής ότι ή προέλευση τοϋ χειρογράφου είναι κυθηραϊκή 1. "Ομως, άπο τήν προσεκτική ανάγνωση τοϋ περιεχομένου τών δωρητηρίων πράξεων διαπιστοίνεται οτι το χειρόγραφο δέν έχει καμιά σχέσ/) μέ το νησί τών Κυθήρων, άλλα οτι ή Κ ι θ ι ρ ί α ταυτίζεται μέ το κυπριακό τοπωνύμιο Κ υ- Θηρία-Κυθρέα-Κυθρία-Κύθροι. Ή σύγχυση οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός οτι το νησί τών Κυθήρων εΐναι γνωστό κατά τή βυζαντινή περίοδο ώς Κνθηρία, Κνθηραία ή Κνθονρία 2. 'Ανεξάρτητα, ωστόσο, άπο το τοπωνύμιο πού πιστοποιεί τήν κυπριακή προέλευση τοϋ χειρογράφου, ολα τά στοιχεία τών εγγράφων, ή γλώσσα, ή προσωπογραφία καί το γενικότερο ιστορικό τους πλαίσιο, όδηγοΰν μέ βεβαιότητα στην Κύπρο 3. Ή γλώσσα Τά άφιερωτήρια έγγραφα είναι γραμμένα στη μεσαιωνική κυπριακή διάλεκτο. 'Αναφέρονται σταχυολογικά ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 4 πα- 1. Προέλευση άγνωστη, προφανώς από τά Κύθηρα (Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - II ά σ χ ο υ, ο.π.,σελ. 108). 2. Ν. Α. Ο ίκ ovo μι δη, Ό βίος τοϋ ' Αγίου- θεοόώρου Κυθήρων (10ος ai.) (12 Μαΐου - BUG' 3,, άρ. 2430), Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. Λ', 'Αθήνα 1967, σελ. 281, 289 (Κνθηρία). Βλ. και Δ. Σ. Άλβ ανάκη, Κυθηραϊκή Έπετηρίς, Ιτος Α', Κύθηρα 1909, σελ (Περί τής ονομασίας τών Κυθήρων). Μ. Κ. Π ε τ ρ ο χ ε ί λ ο υ, 'Ιστορία τής νήσου Κυθήρων, 'Αθήνα , σελ Ή εξέταση τών σχετικών μέ τή γραφή τοϋ χειρογράφου ζητημάτων, έργο τών παλαιογράφων καί κωδικολόγο^ν, δέν θα μας απασχολήσει Ιδώ. Βλ. σύντομη περιγραφή: Γ. Π. Κ ρ έ μ ο υ, Κατάλογος τών χειρογράφων τής 'Εθνικής και τής τοϋ Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης, Α' Θεολογία, 'Αθήνα 1876, σελ. 84, άρ. 48. ί. καί Α. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Κατάλογος τών χειρογράφων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Έλλάοος, 'Αθήνα 1892, σελ. 35. Κ. Aland, Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments, I, Gesamtübersicht, Βερολίνο 1963, σελ. 228, L 407. Χατζηνικολάου Ιίάσχου, ο.π., σελ. 107 καί 108 (βιβλιογραφία). Για τήν κυπριακή γραφή βλ..1. Darrouzès, Manuscrits originaires de Chypre à la Bibliothèque Nationale de Paris, REB 8 (1950), σελ (= Littérature et histoire des textes, άρ. XI). Για τΐ ενθυμήσεις στα κυπριακής προέλευσης χειρόγραφα τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος βλ. J. üarro u- /, è s, Notes pour servir à l'histoire de Chypre (Deuxième article), Κυπριακαί Σπουδαι 20 (1956), σελ , ( Littérature et histoire des textes, άρ. XV). Του 'ίδιου, Autres manuscrits originaires de Chypre, REB 15 (1957), σελ , άρ. κωδίκων 423, 522, 842, 1914, 2178, 3012, 3016 (= Littérature et histoire des textes, άρ. XII). 4. Ο'ι παρατηρήσεις πού ακολουθούν βασίστηκαν στην εξαίρετη για τήν κυπριακή διάλεκτο μελέτη τοϋ Θ. Π α π α δ ό π ο υ λ λ ο υ, Les textes grecs du livre des remembrances, παράρτημα τής έκδοσης Le livre des remembrances de la Secrète du royaume de Chypre ( ) publié par J. Richard avec la collaboration de Th. Ρ a ρ a d ο- ρ ο u 11 ο s, Λευκωσία (Centre de Recherches Scientifiques. Sources et études de l'histoire de Chypre, X) 1983, σελ

3 ΤΡΙΑ ΚΤ1ΙΡΙΛΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 3 ράλειψη τοϋ τελικού ν (ιστι εκλισια: εις τήν εκκλησία, δια τι ψιχήν του: δια τήν ψυχή ν του, τι γονιαν: τήν γωνίαν) παρουσία τοϋ συμπλέγματος στζ (Στζάκος, στζιβιτάνος, Στζάρλα)' χρήση τοϋ συμφώνου :τ στή θέση τοϋ δίψηφου συμφώνου μπ (ενπροσθεν: έ'μπροσθεν, ΙΙενέττος: Μτ:ενέττος, τον Λιπιτι: τοϋ Λυμπίτη, Ηακουπη: Ίακούμπη) καί τοϋ τ στή θέση Αντίστοιχα τοϋ ντ (κότα: κοντά, Ταουτις: Νταούτης) χρήση τοϋ συμφώνου γ μεταξύ δύο φωνηέντων (με το γιδιον τον θελιμα: μέ το ίδιον του θέλημα) ένωση δύο φωνηέντων σέ Ινα στις περιπτώσεις γειτονικών λέξεων μέ όμοιο το τελικό φωνήεν τής πρώτης καί το αρχικό τής δεύτερης (κ(αι)πικα: καί 'ποικα) μνεία, τέλος, τοϋ ορού εγχρονία για τή δήλωση τοϋ έτους 1, καθώς καί γαλλικών ή ιταλικών λέξεων καί ονομάτων προσώπων (να παρτενι, στζερτε, Τζένιος, Τζάκος, Φλονρέντζα). Τοπωνυμικά καί προσωπογραφικά στοιχεία Τα αγαθά τών πιστών αφιερώνονται στον ναό τοϋ 'Αγίου καί Τροπαιοφόρου Γεωργίου. Στα έγγραφα δέν προσδιορίζεται ή θέση τοϋ ναοΰ. "Ομως, χάρτ} στις υπογραφές τών μαρτύρων συμπεραίνουμε μέ ασφάλεια οτι ή εκκλησία βρισκόταν στην Κυθρέα. Μεταξύ τών μαρτύρων μνημονεύονται ό 'Ηλίας, ό όποιος υπογράφει το έγγραφο τοϋ 1499 ως ιερεύς καί νομικός ίταλαικνορον 2 καί το έ'γγραφο τοϋ 1501 ως ιερεύς καί άβικάριος Κνθερίας 3, ό πρωτοπαπάς τής Κυθερίας (χωρίς μνεία τοϋ ονόματος του) 4, ό Κυριάκος τοϋ Λυμπίτη, στζιβιτάνος τής Κυθηρίας*", καί ό Βραχίμης τοϋ Μακρή, όμότης τοϋ Νεοχωρίον 6. Ή Κυθρέα (La Quitrie ή Kethrie στα έγγραφα της φραγκοκρατίας) 7, κοντά στή Λευκωσία 8, ήταν κατά τήν εποχή τών Λουζινιάν μία άπα τις καλύτερες κτήσεις τοϋ στέμματος. Το Γίαλαίκνθρο φαίνεται πώς ήταν οι αρχαίοι 1. Για τή χρήση τοϋ δρου εχρονία-έγχρονία βλ. Darrouzès, Autres manuscrits, σελ. 132, καί Le livre des remembrances, σελ. 239 (γλωσσάριο, λ. εχρονία). 2. Βλ. παρακάτω, σελ. 10, έγγραφο άρ. 1, στ Βλ. παρακάτω, σελ. 12, έ'γγραφο άρ. 2, στ "Ο.π., στ Βλ. παρακάτω, σελ. 10, έγγραφο άρ. 1, στ "Ο.π.,στ Βλ. L. d e M a s - L a t r i e, Histoire de l'ile de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, τόμ. Β', Παρίσι 1852 (φωτοτ. Ιπανέκδ. 'Αμμόχωστος 1970), σελ. 504, τόμ. Γ', Παρίσι 1855, σελ. 229, 276, 286 σημ. 1, Σέ Ιγγραφο τοϋ 1629 ή απόσταση Κυθρέας-Αευκωσίας καί Κυθρέας-Αάρνακας υπολογίζεται αντίστοιχα σέ 12 καί 20 miliaria (βλ. Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, 'Ανέκδοτα έγγραφα εκ τών αρχείων τοΰ Βατικανού ( ), Λευκωσία (Κέντρον 'Επιστημονικών Ερευνών. Πηγαί καί μελέται τής κυπριακής ιστορίας, IV) 1973, σελ , εγγρ. άρ. 25 II. Ttà τήν Κυθρέα βλ. Α. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Τα Κυπριακά ήτοι γεωγραφία, ιστορία και γλώσσα τής νήσου Κύπρου από τών αρχαιοτάτου χρόνων μέχρι σήμερον, τόμ. Α': Γεωγραφία, Ίστο-

4 4 ΧΡΤΣΑΣ A. ΜΑΛΤΕΖΟΥ Κνθροι, ενώ ό νέος οικισμός κατ' αντίθεση προς τον παλαιό ονομάστηκε Νώχ χωρκον (Νεοχώριον) 1. Το εύφορο έδαφος τής περιοχής καί ή αφθονία τών νερών πού κινούσαν πολυάριθμους μύλους 2 εί'λκυσε προς εγκατάσταση πολλούς ξένους αποίκους, Γάλλους καί κυρίως Μαρωνίτες. Σύμφωνα μέ δημογραφικά στοιχεία τοϋ έτους 1565, οί κάτοικοι τής Κυθρέας ξεπερνούσαν τους χίλιους 3. Για τον ναό τοϋ Αγίου Γεωργίου δέν μπόρεσα να εντοπίσο) σχετικές ειδήσεις στις πηγές. Δύο ναοί τής Κυθρέας εϊναι γνωστοί: τοϋ 'Αγίου Μιχαήλ τοϋ Χωνιάτη (Αρχαγγέλου) καί τοϋ 'Αγίου Δημητριανοΰ 4. Στην έ'κθεσή του για τήν εθνολογική καί θρησκευτική κατάσταση τής Κύπρου ό Λατίνος επίσκοπος Πάφου, Piero Vespa, γράφει το 1629 οτι στην Κυθρέα λειτουργούσαν τρεις ορθόδοξοι ναοί, χωρίς δμως ν' αναφέρει τά ονόματα τους 5. Άφοΰ ή ύπαρξη τών δύο άπο τους τρεις ναούς είναι ήδη γνωστή, ό τρίτος πρέπει να ήταν αυτός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου" άλλωστε, στην Κυθρέα παραδίδεται τοπωνύμιο "Αης Γιώρκης 6 πού οφείλει προφανώς το Ονομα του στην ύπαρξη παρακείμενου ναού. Στα έγγραφα συναντούμε τόσο εκκλησιαστικά οσο καί διοικητικά αξιώματα. "Οπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, εκτός άπο τον πρωτοπαπά τής Κυθερίας, μαρτυρεΐται ό 'Ηλίας, ως ιερεύς και νομικός Παλαικνθρον καί αργότερα ώς ιερεύς και άβικάριος (τοποτηρητής) 7 Κνθερίας, ό όποιος στερεώνει το έγγραφο. ρία, δημόσιος καί ιδιωτικός βίος, 'Αθήνα 1890, σελ Σ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, Τοπωνυμικοί καί λ.αογραφικαϊ μελέται, Λευκωσία (Δημοσιεύματα τοϋ Κέντρου 'Επιστημονικών Ερευνών, άρ. IV) 1970, σελ. 8, 33, 57. 'Επίσης, βλ. M a s - L a t r i e, L'ile de Chypre, sa situation présente et ses souvenirs du Moyen-Age, Παρίσι 1879, σελ Σακελλαρίου, δ.π., σελ Μ ε ν ά ρ δ ο υ, ο.π., σελ. 8, 33. Στα έγγραφα τής περιόδου τής φραγκοκρατίας το Παλαίκυθρο μνημονεύεται ώς Palo Quithro (βλ. M a s - L a t r i e, Histoire, τόμ. Β', σελ. 504). 2. Βλ. σχετικά έγγραφα: M a s - L a t r i e, δ.π., τόμ. Β', σελ. 504, τόμ. Γ', σελ , 611. Le livre des remembrances, σελ. 23, εγγρ. άρ. 41, σελ , έγγρ. άρ. 187, σελ , έγγρ. άρ Πρβλ. καί Κ. Α. Π ι λ α β ά κ η, Συναγωγή κυπριακού τοπωνυμικοί) ύλικοΰ, Κυπριακαί Σπουδαι 30 (1976), παράρτημα, σελ. 110 (δπου μνεία πολλών μύλοιν). 3. Βλ. Β. A r b e 1, Cypriot Population under Venetian Rule ( ). A Demographic Study, Μελέται καί Υπομνήματα ("Ιδρυμα 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Τμήμα 'Επιστημονικών Ερευνών) 1 (1984), σελ Darrouzès, Autres manuscrits, δ.π., σελ. 153 άρ. 103, 154 άρ. 106, 158 άρ Π ι λ α β ά κ η, δ.π., σελ Για τον "Αγιο Δημητριανο βλ. επίσης Ν. Κ λ η- ρ ί δ η, Είναι τρεις οί άγιοι Δημητριανοί στην Κύπρο ;, Κυπριακαί Σπουδαι 27 (1963), σελ Τ σ ι ρ π α ν λ ή, δ.π., σελ. 45. Στην έκθεση αναφέρεται οτι οί Μαρωνίτες, πού ήταν περίπου 100, είχαν το ναό τοϋ Άγιου Μάρκου. 6. Π ι λ α β ά κη, δ.π., σελ Πρβλ. J. Darrouzès, Notes pour servir à l'histoire de Chypre, Κυπριακαί Σπουδαι 17 (1953), σελ. 91 (= Littérature et histoire des textes, άρ. XIV), δπου μνεία τοϋ νιου τοϋ επησκόπου τοϋ κυροΰ παπ(α) 'Ιθ)(άννου) τοϋ άβικαρίον.

5 ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 5 Το αξίωμα τοϋ νομικοΰ μνημονεύεται συχνά στά κυπριακά έγγραφα. Σημειώνονται ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα: Βαρθολομαίος, νιος τοϋ Σαραντινον, πρωτοϊερενς καί νομικός τής Κάμπιας (1329) 1 Δημήτριος, ιερεύς, νιος τον πρωτοπαπά από τή Φάλια καί νομικός τής μονής (1339) 2 Μιχαήλ, υιός τον παπα-στεφάνον, ιερεύς και νομικός τής Μαραθάσας και ταβονλλάριος τής άγιωτάτης επισκοπής Σολίας (f 1386) 3. Άπο τις ενδείξεις τών πηγών προκύπτει οτι ό νομικός ήταν επιφορτισμένος να εφαρμόζει εν ονόματι τοϋ ορθοδόξου επισκόπου τους ελληνικούς νόμους σέ δ,τι άφοροΰσε το οικογενειακό καί εκκλησιαστικό δίκαιο 4. Διοριζόταν, σύμφωνα μέ έγγραφο τοϋ έτους 1549, άπο τους patroni del loco, οί όποιοι είχαν δικαίωμα di metter uno protopapa et uno nomico quelli che loro voleno secondo la lora 5. 'Αξιόλογες άπο πολλές απόψεις είναι οί ειδήσεις πού προσφέρουν τά έγγραφα μας για τά αξιώματα τοϋ τσιβιτάνον τής Κνθηρίας (Κυριάκου τοϋ Λυμπίτη) καί τοϋ όμότη τον Νεοχωρι'ον (Βραχίμη τοϋ Μακρή). Πρόκειται για θέσεις τής κατώτερης διοικητικής ύπαλληλίας, οί όποιες όμως κατέχονται άπο "Ελληνες. Είναι εμφανής μέ άλλα λόγια ή διείσδυση τοϋ ντόπιου στοιχείου στή δημόσια ζωή. Δέν γνωρίζουμε μέ ακρίβεια τά καθήκοντα τών τσιβιτάνων τών χωριών (ciçitanus casalis), οί όποιοι διακρίνονται άπο τους τσιβιτάνους, πού ήταν επικεφαλής τών δώδεκα διαμερισμάτων (contrade) τοϋ νησιοΰ 6. Μέ αρμοδιότητες πάντως περιορισμένες, οί πρώτοι μαρτυροΰνται ήδη άπο τήν εποχή τής φραγκοκρατίας καί ήταν πιθανότατα υπεύθυνοι για τήν τήρηση τής τάξης στην περιοχή τους, εκτελώντας διαταγές πού έπαιρναν άπο τήν κεντρική διοίκηση. Χαρακτηριστική είναι ή εντολή (ορισμός) τοϋ έ'τους 1468, σύμφωνα μέ τήν όποια ό βασιλιάς τής Κύπρου ανέθετε στους τζιβιτάνονς και παρατζιβιτάνονς 1. Βλ. J. Darrouzès, Un obituaire Chypriote: le Parisinus graecus 1588, Κυπριακαί Σπουδαι 11 (1951), σελ. 29, φ. 28 (= Littérature et histoire des textes, άρ. XIII). 2. Darrouzès, Un obituaire, σελ. 32, φ. 75 v. 3. Darrouzès, Notes, σελ. 96 άρ. 74, σελ. 97 άρ Le livre des remembrances, σελ. XXIV, 166 άρ. 93, σημ Βλ. Brunehilde Imhaus, Un document démographique et fiscal vénitien concernant le casai de Marelhasse (1549), Μελέται καί ' Γπομνήματα ("Ιδρυμα 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Τμήμα Επιστημονικών Ερευνών) 1 (1984), σελ Για το δίκαιο τής Κύπρου βλ. γενικά Π. Ι. Ζέπου, Το δίκαιον τήί Κύπρου επί Φραγκοκρατίας, Έπετηρίς τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 23 (1976), 'Αθήνα 1978, σελ Πρβλ. Le livre des remembrances, σελ. XXII, 170 αρ. 124, σημ. 3. Βλ. καί Ι). J a e ο b y, Citoyens, sujets et protégés de Venise et de Gènes en Chypre du XHIe au XVe siècle, BF 5 (1977), σελ Γιά τους τσιβιτάνους τών διαμερισμάτων τής Κύπρου (contrade) βλ. Γ. Σ. II λ ο υ μ ί δ η, ΟΊ βενετοκρατούμενες ελληνικές χώρες μεταξύ τοϋ δευτέρου και τοϋ τρίτου τουρκοβενετικοϋ πολέμου ( ), 'Ιωάννινα 1974, σελ. 30.

6 6 ΧΡΓΣΑΣ Α. ΜΑΛΊΈΖϋΙ* τών χωριών και πραστείων να συλλάβουν φυγάδες πάροικους 1. 'Ανεπαρκής είναι επίσης ή πληροφόρηση μας καί ώς προς τις δικαιοδοσίες τών όματών (όρκιζομένων). "Οπως στις άλλες βενετοκρατούμενες περιοχές υπήρχαν οί γέροντες ή πρωτόγεροι (vecchiardi, seniores) πού εκλέγονταν μεταξύ τών προυχόντων, έτσι καί στην Κύπρο συναντούμε σέ κάθε χωριό έναν ή δύο όμότες 2. Σέ άφιερωτήρια έγγραφο τοϋ έτους 1398 πού σώζεται σέ εύαγγελιστάριο τοϋ 11ου αι. οί ομότες μαζί μέ τον εμπαλή (βάιλο) αναφέρονται μεταξύ τών σημαινόντων προσώπων τοϋ τόπου 3. Τρεις κατηγορίες ονομάτων προσώπων (άφιερωτών καί μαρτύρων) παραδίδονται στα άφιερωτήρια έγγραφα πού εξετάζουμε: α) ελληνικά, β) γαλλικά καί ιταλικά έλληνοποιημένα, γ) συρικά έλληνοποιημένα 4. 'Από τά πρώτα ας αναφερθούν ενδεικτικά το όνομα Μανογήλης 5 καί τά επώνυμα Ρωμανός 6, Κοντός 1 καί Λυμπίτης Η. Γαλλική προέλευση έχουν τα ονόματα Τσάρλα (Cliarla), Τζένιος (Janus) καί Τζάκος (Jacques), ενώ ιταλικά είναι τά ονόματα Μαντελενα, Φλονρεντζα y.al Πενεττος 9. 'Αραβικής, τέλος, καταγωγής είναι τά ονόματα Βραχίμης (Ibrahim -' Αβραάμ),Ίακον(μ)πης (Ιακώβ), (Λ^)ταούτης (Δαβίδ), Σελεμάς (Σολομών) καί Λιάσης (Ηλίας) 10. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ή μνεία τοϋ ονόματος Λιάσης τις Στζάρ?Μς, οπού στή θέση τοϋ επωνύμου υπάρχει το μητρωνύμιο. Το έθιμο αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο στην Κύπρο 11. Στο πρακτικό λ.χ. τοϋ 1549 πού περιέχει τά ονόματα τών πάροικων 1. Le livre des remembrances, σελ. 4-5 άρ. 3. M a s - L a t r i e, δ.π., τόμ. Γ', σελ πρβλ. G. Hill,/! History of Cyprus, τόμ. Γ': The Frankish Period ( ), Cambridge 1972, σελ II λ ο υ μ ί δ η, δ.π., σελ Darrouzès, Notes (Troisième article), σελ. 238 άρ Γιά τά ονόματα καί τις οικογένειες τής Κύπρου βλ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, δ.π., σελ W. Η. Ru dt de Collenberg, Etudes de prosopographie généalogique des Chypriotes mentionnés dans les registres du Vatican , Μελέται καί 'Τπομνήματα (Ίδρυμα 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Τμήμα 'Επιστημονικών Ερευνών) 1 (1984), σελ Βλ. καί M. Pinson, Observations sur la transcription des mots Français et Italiens dans la Chronique de George Boustron, Πρακτικά τοϋ Πρώτου Διεθνοΰς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ. Β': Μεσαΐ6ΐνικον Τμήμα, Λευκωσία 1972, σελ Για τον τύπο τοϋ κυπριακοΰ αύτοΰ ονόματος βλ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, δ.π., σελ Για τήν οικογένεια τών Ρωμανών βλ. C ο 1 1 e n b e r g, δ.π., σελ Μέλη τής οικογένειας αυτής μνημονεύονται μεταςύ τών πάροικων στο πρακτικό τοϋ 1549 (βλ. Τ m h a us, δ.π., σελ. 384 κέ.). 8. Βλ. μνείες μελών τής οικογένειας: 1) a r r ο u z è s, Un obituaire, σελ. 34, I'. I()8 V, 109. Le livre des remembrances, σελ. 60 άρ I m h a il s, δ.π., σελ. 384 κέ. 9. Πρβλ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, δ.π,, σελ "Ο-., σελ Ι Ι. Βλ. 'Χναστασίας Ξ. Κ ο υ μ π α ρ ί δ ο υ, ' ΙστορικοκοινωνικΛ στοιχεία τών κά-

7 ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 7 τής Μαραθάσας μνημονεύονται ό lacomo tis Iarlas papa Iacomo Piru, ó Symeos papa Iarlas Piru, ό Christoforo tis Marius Petru 1. 'Ιστορικό πλαίσιο "Αν στο πρώτο χρονικό διάστημα τής λατινικής κατάκτησης τής Κύπρου οί δύο πολιτισμοί, ελληνικός καί δυτικός, ακολούθησαν παράλληλη πορεία, στους επόμενους αιώνες ή συνύπαρξη στον ί'διο γεωγραφικό χώρο ποικίλων εθνικών καί θρησκευτικών μειονοτήτων οδήγησε στή διαμόρφωση μιας κοινωνίας μέ κύριο χαρακτηριστικό τήν πολυφωνία 2. Δείγμα τοϋ μωσαϊκού τών ξένων στοιχείων, ανατολικών καί δυτικών, πού συμβιώνουν στο νησί στή διάρκεια τής φραγκικής καί βενετικής κυριαρχίας αποτελούν τά κυπριακά χειρόγραφα, στά όποια διασώζονται ανάμικτες διευθύνσεις καί κτητορικά σημειώματα στά γαλλικά, ιταλικά, αρμενικά καί αραβικά 8. Στην κατηγορία αυτή ανήκει καί το χειρόγραφο μας, δπου στους τίτλους τοϋ μηνολογίου τών ευαγγελικών περικοπών σημειώνονται δίπλα στο ελληνικό όνομα τών μηνών οί αντίστοιχες αραβικές ονομασίες*. "Ομως, ακόμη πιο ζωντανά τεκμήρια τόσο τής ταυτόχρονης παρουσίας στην Κύπρο διαφορετικής καταγωγής στοιχείων Οσο καί τής επίδρασης πού δέχθηκαν άπο τον ορθόδοξο ελληνικό πληθυσμό οί ξένοι άποικοι 5 είναι τά Ι'δια τα άφιερωτήρια έγγραφα. Τά ονόματα τών άφιερωτών καί τών μαρτύρων πού αναφέρονται στά έγγραφα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Μαζί μέ τους ντόπιους εμφανίζονται καί Σύροι πού είτε είναι οί ίδιοι άφιερωτές είτε υπογράφουν ώς μάρτυρες - ένας μάλιστα τω ενοριών Λευκο>σίας, Γυναικεία προσωνύμια-μητρωνύμια, Κυπριακαί Σπουδαι 42 (1978), σελ Ι m h a us, δ.π., σελ Για τήν κυπριακή κοινωνία κατά τή διάρκεια τής φραγκικής καί βενετικής κυριαρχίας βλ. Μ. Ζ i n k, Groupes nationaux, sociaux et religieux en Chypre au XVIe siècle vus par Estienne de Lusignan, Πρακτικά τοϋ Πρώτου Διεθνοΰς Κυπρολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Β', ο.π., σελ J. Richard, Le peuplement laiin et syrien en Chypre au XHIe siècle, BF 7 (1979), σελ (= Croisés, missionnaires et voyageurs. Les perspectives orientales du monde latin médiéval, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1983, άρ. VII). Τοϋ ΐ δ ι ο υ, Culture el population à Chypre au XHlème siècle, The 17th International Byzantine Congress. Abstracts of Short Papers, Washington 1986, σελ. 292 (περίληψη ανακοίνωσης). 3. Βλ. Darrouzès, Manuscrits, σελ. 1 71, 188, 193. Τοϋ ΐ δ ι ο υ, Autres manuscrits, σελ Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ Π ά σ χ ο υ, ο.π., σελ. 108 άρ Για τήν επίδραση πού δέχθηκαν οί cévot άπο το κυπριακό στοιχείο βλ. Χρύσας Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ή περιπέτεια ίνας ελλ.ηνόφωνου Βένετου τί/ς Κύπρου (1571), Πρακτικά τοϋ Β' Διεθνούς Κυπριολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ Β', Λευκωσία 1986, σελ. 218 κέ.

8 8 ΧΡΤΣΑΣ Α. XIAATEZOr άπ' αυτούς, ό 'Ισαάκ, υπογράφει στά αραβικά 1. Ή ιδιαίτερα αξιόλογη θέση πού κατείχαν οί Σύροι στην κυπριακή κοινωνία επισημαίνεται επανειλημμένως στις πηγές 2. Ενδεικτική τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών προσφύγων πού είχαν συρρεύσει στο κυπριακό έδαφος μόνο το 1291, μέ τήν τουρκική κατάκτηση τής Πτολεμαΐδας, είναι ή πληροφορία σύμφωνα μέ τήν οποία οί συγγενείς καί οί φίλοι τους αναγκάστηκαν τότε νά ισχυριστούν οτι δέν τους γνώριζαν, γιατί δέν ήταν σέ θέση νά συντηρούν τόσους πολλούς 3. 'Ανήκοντας πριν μετοικήσουν στην Κύπρο σέ ελληνόφωνες ή αραβόφωνες ορθόδοξες κοινότητες τής Συρίας καί Παλαιστίνης, οί προσφυγικές αυτές μάζες άπο τή μια μεριά επέτυχαν νά ενταχθούν στή λατινική ιεραρχία εξασφαλίζοντας άπο τον κυρίαρχο προστασία καί προνόμια, άλλα άπο τήν άλλη παρέμειναν πιστοί στους κόλπους τής ορθοδοξίας, χρησιμοποιώντας ώς γλωσσικό όργανο τά ελληνικά 4. 'Εξηγείται έτσι ή μνεία τών ονομάτων τοϋ Βραχίμη, τοϋ (Ν)ταοντη καί τοϋ 'Ιακον(μ)πη πού παρίστανται ώς μάρτυρες στή σύνταξη δωρητηρίων εγγράφων, μέ τά όποια αφιερώνονται αγαθά πιστών στον ναό τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. 'Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, ή περίπτωση τοϋ σιρ Σελεμά πού μνημονεύεται ώς άφιερωτής στο παλαιότερο χρονολογικά έ'γγραφο. τοϋ έτους Ή ένδειξη σιρ δίπλα στο ονομά του είναι δηλωτική τής κοινωνικής του θέσης καί τής ένταξης του στά καθεστωτικά πλαίσια τής λατινικής ιεραρχίας 5. Πιθανότατα ό Σελεμας είχε αποκτήσει το προνόμιο τής βενετικής ή γενουατικής υπηκοότητας 6- το Ι. Βλ. παρακάτω, σελ. 10, έγγραφο άρ. Ι, στ Βλ. λ.χ. Λ ε ο ν τ ί ο υ Μαχαιρά, Χοονικον Κύπρου, εκδ. lì. M. Ι) a w k i n s, τόμ. A', 'Οξφόρδη 1932, σελ , τόμ. Β', "Οξφόρδη 1932, σελ L. d e Mas- La Ι r i e, Nouvelles preuves de l'histoire de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusïgnan, Παρίσι 1874 (φωτοτ. έπανέκδ. 'Αμμόχωστος 1970), σελ σημ Richard, Le peuplement latin, σελ Μαλτέζου, ο.π., σελ Βλ. λ.χ. μνείες ονομάτων προσώπων μέ το δηλωτικό σιρ: Μ α χ α ι ρ α, δ.π., τόμ. Α', σελ (σιρ Τζουαν Παντουής), (σιρ Τιπάτ), (σιρ Χαορής τε Ζιπλέτ Μενικιώτης, σιρ Τζονάν τε Γαβριαλλ,ή), (σιρ Σιμούν τε Μόρφου, σιρ Μαρρής Βιλερπά, σιρ Βραχίμης ύ μαύρος, σιρ Άβαής Κουράτος, σίρ Μάρτης Τζικλούρης, σιρ Τζουαν Μοροσίε, σιρ Πιίρ Βερνιέτ). Darrouzès, Notes (Troisième article), σελ. 238, άρ. 30 (σίρ Νικόλαος Συγκριτικός). J. Richard, Documents chypriotes des archives du Vatican (XlVe et XVe siècles), Παρίσι 1962, σελ. 29 (Ser Johan de mestrc Brahim). Le livre des remembrances, σελ. 129 άρ. 218, σελ 200, σημ. 6 (sire Johan de mestre Brahin). 6. Για τους Σύρους Βενετούς υπηκόους βλ. J a ο ο h y, δ.π., σελ. 166 κέ..(. R i chard, Une famille de «Vénitiens blancs» dans le royaume de Chypre au milieu du XVe siècle: Les Audeth et la seigneurie du Marethasse, Rivista di Studi Bizantini e Slavi 1 (1981) = Miscellanea Agostino Pertusi, Ι, σελ bis (= Croisés, missionnaires et voyageurs, άρ. Χ). Πρβλ. καί Χρύσας Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Παρατηρήσεις στον θεσμό τής βενετικής υπηκοότητας. Προστατευόμενοι τής Βενετίας στον λατινοκρατοΰμενο ελληνικό χοίρο (13ος-15ος α/'j, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ

9 ΤΡΙΑ ΚΤΙΙΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 9 γεγονός δμως αυτό δέν τον εμπόδιζε νά διατηρεί το ορθόδοξο δόγμα καί νά εκφράζεται στά ελληνικά, στην κυπριακή μάλιστα διάλεκτο. 1 ι Ι ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ή επανέκδοση τών εγγράφων κρίθηκε απαραίτητη, λόγω ορισμένων αβλεψιών, παραναγνο'^σεων καί παραλείψεων πού διαπιστώθηκαν στην έκδοση Χατζηνικολάου Πάσχου. Στην έκδοση πού ακολουθεί διορθώθηκε ή στίξη μόνον εκεί δπου υπήρχε κίνδυνος παρανοήσεων κεφαλαιογραφήθηκαν τά ονόματα προσώπων καί τόπων αναλύθηκαν οί βραχυγραφίες σέ παρενθέσεις ( ) - τοποθετήθηκαν σέ ορθογώνιες αγκύλες [ J δσες συμπληρώσεις χρειάστηκε νά γίνουν στά σημεία φθοράς τοϋ χαρτιού" σέ διπλές ορθογώνιες αγκύλες [ ]] δηλώθηκαν τά γράμματα ή οί λέξεις πού κρίθηκαν όβελιστέες - σέ άμβλυγώνιες Ι αγκύλες ( ) τοποθετήθηκαν οί προσθήκες γραμμάτων ή λέξεων πού έχουν j παραλειφθεί άπο τον γραφέα - τέλος, μέ διπλές κεραίες σημειώθηκαν οί ' λέξεις πού έχουν εκ τών υστέρων γραφτεί πάνω άπο τή γραμμένη σειρά. ι ι 1 ι Ε Β Ε. Κώδικα; 185, φ 1 Βλ πίνακα, άρ ( Ι'«99, Ιουνίου 24 II ζ ρ ί λ η ψ η. Ό σίρ Σελεμάς αφήνει και άπαφήνει για τή σωτηρία τής ψυχής του στον ναό του 'Αγίου καί Τροπαιοφόρου Γεωργίου οκτώ δένδρα (επτά συκαμιές καί μία ελιά), ενώπιον τοϋ τσιβιτάνου τής Κυθηρίας, Κυριάκου τοϋ Χυμπίτη, καί τών ακολούθων μαρτύρων: 'Ισαάκ (ό όποιος υπογράφει στά αραβικά), παπα-μανογήλη τοϋ παπα-τζάκου, Βραχίμη τοϋ Μακρή. όμότη τοϋ Νεοχωρίου, Ίακού(μ)πη τοϋ παπα-θωμά, (Ν)ταούτη τοϋ παπα-τζάκου, Βραχίμη τοϋ παπα-συμεών. αναγνώστη. Ό 'Ηλίας, ιερεύς καί νομικός Παλαικύθρου, ίστερεωσε το έ'γγραφο. t Εν ονόματι j τον Χ(ριστο)ν ιμων Ι(ησο)ν Χ(ριστο)ν αμήν. \' 2 Κατα τοιν σιμερον, ιμερα Ιιμερα} δεν\ 3 τερα, \\τον αυτόν μινοσ,\\ ria αυτισ εχρ(ο)ν(ι)α(ς) μυ^θ' Χ(ριστο)υ, ισ τασ κδ'\ 4 τον ιονριον μηνοσ, εθελισεν ο σιρ Σελεμασ κ(αι) εθε\ δ λισεν με το ίδιον θελιμα κ(αί) ορεξισ, χο\ β ρισ τινοσ βιασ ι αλι ξι \\Κι\\τεριασ, με το

10 10 λρι'σχσ Χ XI ΧΑΊΈΖΟΓ ώων \~θελιμα αψινι \\κ(αι)\\ ατιαηινι ησ το ναον 8 τον αγιον κ(αή τροπεοψορου Γεοργιον δια τι 9 ψιχην τον κ(αι) δια μι{σ)β6ν του κ(αή αφινι δε(ν) w δρα σικαμιεσ η ριζ(ες) κ(αι) μιαν ελιαν, η ίσ το χοραφι το εχι ετιασμενον οισ την με\ 12 ριαν \\πεδια πεδίον τον να μι δερ εχι τινασ να πι τίποτε ττ,ον πασ ερκ(αι)τε \\ τοισ δισοισ αττο τι γονιαν κ(αι) κατο. ευτα \ 13 δένδρα κ(αι) ι ελιά κότα στο σπιτη- ενπροσ 14 θεν τον κατοθίν μαρτιρον κ(αι) τον στζιβιτα- \ 15 νον 1 του αντον τοπον\\ Κριβα, ÌJ avo κ(αι) το κατοθεν [<α{ρ)- τιρον 16 κ(αι) τον στζιβιτανον τισ Κώιριασ Κιρια\ 17 κοσ τον Λιπιτη μ(α)ο(τνς). 18 ^jij_^. i Μ jl^i-( j Γ I,Η LJi j = Καί εγώ ό ταπεινός Ίσχάκ (='Ισαάκ) μαρτυρώ ώς ανοίθεν Στο άρΐ,στερο χερος τοϋ εγγράφου: ΐ9 -j- γ 0 παπ ( α ) Μαρογη?ας j του παπ(α) Τζακον \ μαρτ(υς) 20 t Ηακονπη τον παττ(α) Θομα \ ιιι(α)ρ(τνς) Στο δεξί μέρος του εγγράφου: ΐ9 f βραγιμισ τοιι Μακρι κ(αι) μο\τις τον Νεοχοριον μαρτ(νς) 20 Ταουτισ τον τιατι{α) Τζια\κον μ(α)ρ(τικ) 21 f Βραγιμισ τον παττ(α) Σιμεον αναγνοστισ έγραψε το ανο- Οεν ε(γ)ραφοσ, [ο ανοθεν (ε)γράψε μ{α)ρτισ 22 Ιληασ ήερεσ νομικός Παλοκώρου, \ στ(ε)οεΐρε}ονον το ανυ>- Οεν εγρ(α)φ(ον). 0. ξι Κιτεριας: πιθανότατα ό γραφέας διόρθωσε το ξι σέ κι (Κιτερίας;: Κυ- Οερίας)' ή φράση παραμένει ωστόσο δυσνόητη. 10. σικαμιες: συκαμιά, σκαμνιά: συκαμινέα. μουριά. Το γεγovòc οτι καί τά τρία έγγραφα αναφέρονται σέ δωρεές μουριών δέν πρέπει νά είναι τυχαίο' προφανώς ή σηροτροφία ήταν μία άπο τις ασχολίες τών κατοίκων τής Κυθρέας. 10. ι/' υι'~(ες}: συμπλήρωσα ρί^ες. αποκλείοντας τή μεταγραφή /jt*' (εκατόν δέκα επτά). Οχι μόνο γιατί ό αριθμοί τών δένδρων Οά ήταν στην περίπτωση αυτή υπερβολικά μεγάλοί. άλλα κυρίως γιατί μνημονεύονται παρακάτω (στ ) εντα fifròoa κ(αι) ÌJ ι-λια. σύνολο δηλ. δένδρων οκτώ. " \ρα τα δένδρα

11 ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΛΦΐΕΡΩΤΙΙΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ II πρέπει νά ήταν ολα μαζί οκτώ (επτά συκαμιές καί μία ελιά) καί Οχι εννέα (οκτώ συκαμιές καί μία ελιά). 11. ετιασμενον: δεν μπόρεσα νά εντοπίσω τή λ. σέ άλλα κείμενα. 15. Κριβα (Κριμπά;): το νόημα τής φράσης δέν είναι ομαλό. 2 Έ.Β.Ε., Κώδικας 185, φ. 1. Βλ. πίνακα, άρ ,Ά[πριλ]ίου 12 Π ε ρ ί λ η ψ η. Ή γυναίκα τοϋ Τζάκου τοϋ Κοντοΰ δίδει στην εκκλησία μία συκαμιά μέσα στο περιβόλι της σέ χωράφι τής παραπάνω εκκλησίας, το όποιο κρατοΰσε ό Κωνσταντής τοϋ Πέτρου. Διευκρινίζονται τά όρια τοϋ χωραφιού. "Οποιος τολμήσει νά ανατρέψει τή δωρεά θα έχει τις κατάρες τών 318 πατέρων τής εκκλησίας. Μία συκαμιά, επίσης, είχε παραχωρηθεί στην εκκλησία άπο τον μακαρισμένο παπα-συμεών ομοίως [ Ιικε ό γιος του (Μ)πρα- χήμης- Υπογράφουν ώς μάρτυρες ό παπα-δημήτρης (Ν)τόριας, ό πρωτοπαπάς τής Κυθερίας, ό 'Ηλίας, ιερέας, άβικάριος τής Κυθηρίας, ό παπα-ρωμανός καί ό παπα-σάβας. t Τη σημερο ήμερα, οπον ενι ισ τασ ιβ' του α[πριλ]ίου 2 μιν(ος), αντις εχρον{ι)ασ μψα! Χ(ριστο)ν, ενπρ(ο)στεν τους κατοθ(εν) 3 μαρτ(ν)ρας εμολ(ο)γησ(ε) κ(αι) ομολογά ησ εμε η γι(νε)κα τ(ον) Στζα\*κον τον Κοντ(ου) πος δηδη ιατι εκλισια μια σικαμια 5 να τι εχη η ανν(ο)θ(εν) εκλισια στα όρια τισ δια στζερψτε τόπον τόπον το κρατ(ει) μέσα ιστό περιβολή τις 7 απο χοραψι τις αννοθ(εν) εκhσιaσ^ ομιοσ ο Κοσταντ(ης) 8 του Πετρ(ον) εκαθ(α)- ρ(ι)σε πος εκρατ(ει) το νπο τισ 9 αυτ(ις) εκλισιασ κ(αι) εκαθ(α)- ρ(ι)σαμε το κ(αι) ενι η α\ 10 κρα του χοραφιον ιστη μεριά τισ δησις απο Ι 11 κ(αι)ραστζια τιν ιμησ(η) κ(αι) να (πα)ρ(τ)ενι τισ εκλισιασ 12 κ(αι) ήτις να μι (στερξη) ταννοθ(εν) να εχι τασ αρασ το τιη'\ 13 θε(ο)φορον πατ(ε)ρον ομιοσ α σικαμια εδωκ(ε) \ u ο κιρ π(α)π(α) Σνμειος ο μακαρισμένος ιστι αννοθεν εκλι\ 15 σια, ομιο(σ) [ ]ικ(ε) ο γιοτον ο Πραχημις κατ(ο)θ(εν) Ι 16 τι δωσι [.]- θ(ε)ν [...]ον.

12 12 ΧΡΓΣΑΣ \. Χ1ΛΛΤΕΖΟΤ 17 Παπ(α) Διμι[τ]ρης Τορη(ας) Στο αριστερό μέρος του εγγράφου: 18 Ηλίας ηερες αβικαριος Κιθεριας αννοθ(εν) γρα(ψ)ας 19 π(α)π{α) Ρομανος \ μαρτ(υς) Στο δεξί μέρος του εγγράφου: 18 προτονπ(α)πας της Κιθε[ρι\\ασ μαρτ(υς) 19 παπ(α) Σαβας κιε πνεματικος μαρτ(υς) 2. a(fa': Στην έκδοση Χατζηνικολάου-Πάσχου τό έγγραφο χρονολογείται t στο έτος 1590, δηλ. στην περίοδο τής τουρκοκρατίας στην Κύπρο. "Εχω τή γνώμη πώς ή χρονολόγηση αυτή πρέπει ν' αποκλειστεί. Κατ' αρχήν τό τελευταίο γράμμα στην αναγραφή τής χρονολογίας δέν είναι σαμπί - του μέ το α' τοϋ στ. 13: α' (μία) σικαμια, ή ομοιότητα καθιστά νομίζοί ασφαλή τή μεταγραφή σέ,αφα' ΙδΟΙ. 'Εξάλλου, το έ'γγραφο δέν μπορεί νά απέχει χρονολογικά παρά λίγα μόνο χρόνια άπο τό προηγούμενο, τοϋ έτους Γιατί καί στά δύο έγγραφα μνημονεύεται ό 'Ηλίας, ό όποιος μαρτυρεΐται στο έγγραφο τοϋ 1499 ώς ιερεύς καί νομικός Παλαικύθρου καί στο παρόν έγγραφο ώς ιερεύς, άβικάριος Κυθερίας. Άν το έγγραφο ήταν τοϋ τά δύο πρόσωπα δέν θα μπορούσαν νά ταυτιστούν, λόγω τοϋ χρονικού μεταξύ τους χάσματος. "Ομως, οί υπογραφές παρουσιάζουν ομοιότητες, επομένως τά δύο πρόσωπα πρέπει νά ταυτιστούν. " λ Ας σημειωθεί, επίσης, οτι καί στά δύο έγγραφα μαρτυρεΐται ό Βραχίμης, γιος τοϋ παπα-συμεών: στο έγγραφο τοϋ 1499 είναι εν ζωή, ενώ στο έγγραφο αυτό είναι ήδη μακαρισμένος' ό παπα-συμεών στην περίπτωση πού τό έ'γγραφο ήταν τοΰ 1590, τότε 'ό/ι μόνον ό Συμεών άλλα καί ό γιος του. Βραχίμης, θα μνημονευόταν ώς μακαρισμένος. Άλλωστε, άπο τή σειρά μέ τήν οποία έχουν καταχωριστεί οί δωρεές στο χειρόγραφο γίνεται σαφές οτι αυτό τό έγγραφο είναι τό δεύτερο καί Οχι τό τελευταίο χρονολογικά. Τό παλαιότερο έ'γγραφο, τοΰ 1499, έχει καταγραφεί στο μέσα φύλλο (φ. 2), για νά προστατεύεται προφανώς άπό τή φθορά πού υφίστανται συνήθως τά πρώτα φύλλα τοΰ χειρογράφου. Το αμέσως επόμενο χρονολογικά έγγραφο, τοΰ 1501, έχει αναγκαστικά καταχωριστεί στο πρώτο φύλλο (φ. 1) πού ήταν λευκό καί, τέλος, τό τρίτο, τοΰ 1542, στο κάτω μέρος τοϋ φ. 1 ν, στή μόνη δηλ. κενή θέση πού υπήρχε στο χειρόγραφο στζερτε: τζάρτζε: γαλλ. charge (βλ. Le livre des remembrances. γλοισσάριο. λ.).

13 ΤΡΙΑ ΚΤΠΡΤΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ κ(αι)ραστζια: κερατζιά: κερατέα. Πρβλ., επίσης, Darrouzès. Un obituaire, σελ. 48, φ. 232 (αμπέλων τής Καιρατζίας), καί τοΰ Ϊ δ ι ο υ, Notes (Troisième article), σελ. 236, άρ. 23 (έναν κομάτ(ι) χοράφην το λεγόμενον τής Κ(αι)ρατσίας). 11. παρτένι: άπαρτενιάζω: γαλλ. appartenir (βλ. Le livre des remembrances, γλωσσάριο, λ.) να εχι τας αράς... πατ(ε)ρον: Τή διατύπωση αυτή μέ διάφορες παραλλαγές τή συναντούμε σέ πολλά κυπριακά έγγραφα (βλ. λ.χ. J. Darrou zès, Ανάμεικτα. Note à propos de l'interprétation du texte épigraphique publiée dans Κυπριακαί Σπουδαι, τόμος I, 1946, p. 133 par A. Stylianos, Κυπριακαί Σπουδαι 13 ( ), σελ. 83). 3 E.B.E., Κώδικας 185, φ. 1 ν. Βλ. πίνακα, άρ. il 1542, "Ιανουαρίου 14 Περίληψη. Ή Μαρία τοΰ μακαρίτη Λιάση τής Τζάρλας καί ό γιος της Τζένιος αφήνουν για τή σωτηρία τής ψυχής τους στον ναό τοΰ 'Αγίου Γεωργίου εξη συκαμιές. Τά δένδρα παραχωρούνται για πάκτωση επί μία πενταετία - μετά τήν παρέλευση τοΰ χρονικού αύτοΰ διαστήματος οί συκαμιές θα επανέλθουν στους άφιερωτές. Μία ακόμη συκαμιά είχε παραχο^ρηθεΐ στον ναό άπο τον μακαρίτη τον Λιάση δια τήν ψυχήν του. Ώς μάρτυρες εμφανίζονται ό Λι{ά)σης τοϋ Ρίζη καί ό Τζώρτζης τοΰ μακαρισμένου Θοδωρή, οί όποιοι, επειδή δέν ήξεραν γράμματα, παρακάλεσαν τον παπα-ζαχαρία νά γράψει τό έγγραφο. t Τιν σιμερον ήμερα ιδ' Γεν[ονα]ρειον [μηνός], ενχρονιασ μ<ρμβ' 2 Χ(ριστο)ν εθελισεν οί κιρα Μ[αρια] σιβια κάποτε μακαρντον ψ Λιασι τισ Στζαρλα[ς....] κ(αι) ο γιοστισ ο Τζενιοσ με το 4 γ ίδιον του θελιμα κ(αι) ορεξι αφννονσι δια τι ψιχην το[υς] 5 δέντρα σικαμιες εξι ειστο ναον του άγιου Γεοργιον εοσ χρο\ 6 νους πέντε να τ ες παχτοννομε οζιον πραμαν εδικο[ν] 7 μασ κ(αι) το να διαβούν ει χρονι πε(ν)τε να τεσ περνονσι' 8 ακομι αφικεν ο μακαρισμενοσ ο ανοθεν Λιασισ ετερι 9 σικαμια μ(ι)α δια τι ψιχην του δια πάντα ενπροσθεν τον 10 κατοθεν μαρτιρον.

14 l'i ΧΡΙ'ΣΧΣ Λ. XIAATEZOV Στο δεξί μέρος του εγγράφου: Λι(α)σις του Ριζι μαρτις 11 Νζορζις το(ν) μακαρισμένου τ(ον) \ θοδορι μαρτις Στο αριστερό μέρος τοϋ εγγράφου: Ι 11 κ(αή διατι γι ανοθεν δεν \ εξερα γράμματα επαίρακαλεσα εβίενα παπ(α) Ζαγα\ρια κ(αι) πικα το α(νο)θεν εγραφον J. odor: ώς γοΐον: ώς. ωσάν. ΧΡΤΣΑ Α. MAATEZOr

15 ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦ1ΕΡΩΤΗΡΙ \ ΕΓΠ'ΧΦΧ 15? >.α*> ^ -Γ "4 Wt\ «i >* s* - ' -*" î ΛΡ IIiv. 1. Το άφιερωτήρια έγγραφο τοϋ '*4

16 16 ΧΡΤΣ4Σ 4 \1\ATEZ0V ΤΧΤ 7Κ τ * C$ ".Ì?C Α-^'Τ^ί *τ*<^ζ. *»ν-(^ <- IS&V&e Averci ïï" V7» ** \ y» -V Ϊ % fe^ * l ^ ' < JS- 7",Jg-*fî r* Πιν 2 Ίο άο>εοο-/ρ ο εγγοαφο τοϋ 1501

17 ΤΡΙΑ ΚΪΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ i Ä^^* &4' Ι Ην li - TÒ άοιεοο-ήριο εγγοαφο τοϋ Ι Vi. 2

18

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων. Φύλλο εργασίας

Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων. Φύλλο εργασίας Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων Φύλλο εργασίας 1. «Αυτό το έτος (Α.Μ. 6177=691 μ.χ.) ο Ιουστινιανός από ανοησία έλυσε την ειρήνη, την οποία είχε συνομολογήσει με τον (Χαλίφη) Abd al

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΤΡΑΚΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μεσοποταμία-Σουμέριοι Μέσα 4ης χιλιετίας π.χ. Σφηνοειδής γραφή Τρόπος γραφής που

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ανασκευάσει μια τεράστια πλάνη των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου Τευχος δευτερο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους Ασκήσεις επί λίθου Άσκηση 1η Οι θησαυροί του ιερού Οι ιερείς της Βραυρωνίας Αρτέμιδος κάνουν απογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας»

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» 20-21 Απριλίου 2013, Σάββατο- Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων...

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1 Σοφία Σταμπολίτη 707 Καρκινικές Φράσεις...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 2 707 Καρκινικές Φράσεις 2012 Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της

Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της Περίληψη οµιλίας που παρουσιάστηκε στο St Demetrios High School, Astoria, Νέα Υόρκη, στις 3 Νοεµβρίου 2009 από τον κ. Γεώργιο Παπαναστασίου, Επίκουρο Καθηγητή Ιστορικής

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΊΩΝ/ΤΜΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ Αιτιοκρατικό πείραμα ονομάζουμε κάθε πείραμα για το οποίο, όταν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται, μπορούμε να προβλέψουμε με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας 26 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόγραµµα της Β Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, όπως αυτό ορίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώντας τις Αντισημιτικές Συμπεριφορές στην Ελληνική Κοινή Γνώμη: Στοιχεία από μια Αντιπροσωπευτική Έρευνα:

Ερευνώντας τις Αντισημιτικές Συμπεριφορές στην Ελληνική Κοινή Γνώμη: Στοιχεία από μια Αντιπροσωπευτική Έρευνα: Ερευνώντας τις Αντισημιτικές Συμπεριφορές στην Ελληνική Κοινή Γνώμη: Στοιχεία από μια Αντιπροσωπευτική Έρευνα: Ηλίας Ντίνας elias.dinas@politics.ox.ac.uk Σπύρος Κοσμίδης spyros.kosmidis@politics.ox.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014. «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας»

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014. «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας» ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014 «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας» Ομιλίες κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 22 Ιανουαρίου, 2014 μέχρι 14 Μαΐου, 2014 ΤΕΠΑΚ Αίθουσα Κερύνεια Κτήριο Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα