Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου"

Transcript

1 ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΛ ΕΓΓΡΑΦΑ Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου όσοι τήν πιριώνυμον νήσον τήν Κύπρον έλάχετε κατίΐκεΐν, Ρωμαίοι τε και Σι'ιροι Στα χαρτώα παράφυλλα τοϋ χειρογράφου 185 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, περγαμηνοΰ εύαγγελισταρίου τοϋ 13ου αι., έχουν καταγραφεί τρία άφιερωτήρια έγγραφα των ετών 1499, 1501 και Ή συνήθεια να καταχωρίζονται δωρεές πιστών υπέρ ναών ή μονών στα. φύλλα ή παράφυλλα τών λειτουργικών βιβλίων εϊναι γνωστή 1. Έκτος άπο τους πρακτικούς λόγους πού εξυπηρετούσαν αύτοϋ τοϋ είδους οι καταγραφές, ό ιερός χαρακτήρας τών βιβλίων, κυρίως τών ευαγγελίων πού ήταν τοποθετημένα πάντα στην αγία τράπεζα, προσέδιδε στα αφιερώματα την απαραίτητη εγκυρότητα. * Η ιστορική άξια τών δωρητηρίων εγγράφων είναι δεδομένη: αποτελούν άμεσες μαρτυρίες της καθημερινής ζωής ενός τόπου, προσφέρουν χρήσιμες και συχνά μοναδικές πληροφορίες για τα τοπωνύμια και τήν προσωπογραφία, ενώ συγχρόνως βοηθούν με τήν ποικιλία τών ειδήσεων πού περιέχουν στον προσδιορισμό της προέλευσης τοϋ χειρογράφου και στην παρακολούθηση της τύχης του. Τα άφιερωτήρια έ'γγραφα, μέ τα οποία προτίθεμαι ν' ασχοληθώ εδώ, έχουν πρόσφατα δημοσιευτεί άπα τις κυρίες "Λννα Μαραβά-Χατζηνικολάου και Χριστίνα Τουφεξή-Πάσχου στον Κατάλογο μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος 2. Συνδέοντας προφανώς το τοπωνύμιο Κ ι θ ι ρ ί α πού μνημονεύεται στα έγγραφα μέ τα Κύθηρα, οι εκδότριες 1. Βλ. λ.χ..1. D a r Γ ο ιι Ζ è s, Notes pour servir à l'histoire de Chypre (Troisième article), Κυπριακαά Σπουδαι 22 (1958), σελ (= Littérature et histoire des textes byzantins, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1972, άρ. XVI). "Ε ρ α ς Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η, Avo άνέκοοτα άφιερωτήρια έγγραφα υπέρ τής μονής Θεοτόκου τών Κριβιτζών (ΙΓ'~ ΙΔ' αι.). Συμβολή ατή μελέτη της βυζαντινής Πελοποννήσου, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Un acte de donation à l'église Sainte Kyriakè de Mouchli (1457), TM 8 (1981) = Hommage à M. Paul Lemcrle, σελ "Αννας Μαραβα-Χατζηνικολάου Χριστίνας Τουφεξή-II ά σχου, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων τής 'Κυνικής Βιβλιοθήκης τής Έλλάόος, τόμ. Β': Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης ΙΓ'- ΙΕ' αιώνος, Γραφείο δημοσιευμάτων τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 1985, σελ , άρ. 19. Ευχαριστώ άπο τή θέση αυτή τήν κ. Χατζηνικολάου πού επέστησε τήν προσοχή μου στα εγγραρα αυτά. 1

2 2 ΧΡΓΣΑΣ Λ. ΜΛΛΤΕΖΟΤ σημειώνουν εκ παραδρομής ότι ή προέλευση τοϋ χειρογράφου είναι κυθηραϊκή 1. "Ομως, άπο τήν προσεκτική ανάγνωση τοϋ περιεχομένου τών δωρητηρίων πράξεων διαπιστοίνεται οτι το χειρόγραφο δέν έχει καμιά σχέσ/) μέ το νησί τών Κυθήρων, άλλα οτι ή Κ ι θ ι ρ ί α ταυτίζεται μέ το κυπριακό τοπωνύμιο Κ υ- Θηρία-Κυθρέα-Κυθρία-Κύθροι. Ή σύγχυση οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός οτι το νησί τών Κυθήρων εΐναι γνωστό κατά τή βυζαντινή περίοδο ώς Κνθηρία, Κνθηραία ή Κνθονρία 2. 'Ανεξάρτητα, ωστόσο, άπο το τοπωνύμιο πού πιστοποιεί τήν κυπριακή προέλευση τοϋ χειρογράφου, ολα τά στοιχεία τών εγγράφων, ή γλώσσα, ή προσωπογραφία καί το γενικότερο ιστορικό τους πλαίσιο, όδηγοΰν μέ βεβαιότητα στην Κύπρο 3. Ή γλώσσα Τά άφιερωτήρια έγγραφα είναι γραμμένα στη μεσαιωνική κυπριακή διάλεκτο. 'Αναφέρονται σταχυολογικά ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 4 πα- 1. Προέλευση άγνωστη, προφανώς από τά Κύθηρα (Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - II ά σ χ ο υ, ο.π.,σελ. 108). 2. Ν. Α. Ο ίκ ovo μι δη, Ό βίος τοϋ ' Αγίου- θεοόώρου Κυθήρων (10ος ai.) (12 Μαΐου - BUG' 3,, άρ. 2430), Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. Λ', 'Αθήνα 1967, σελ. 281, 289 (Κνθηρία). Βλ. και Δ. Σ. Άλβ ανάκη, Κυθηραϊκή Έπετηρίς, Ιτος Α', Κύθηρα 1909, σελ (Περί τής ονομασίας τών Κυθήρων). Μ. Κ. Π ε τ ρ ο χ ε ί λ ο υ, 'Ιστορία τής νήσου Κυθήρων, 'Αθήνα , σελ Ή εξέταση τών σχετικών μέ τή γραφή τοϋ χειρογράφου ζητημάτων, έργο τών παλαιογράφων καί κωδικολόγο^ν, δέν θα μας απασχολήσει Ιδώ. Βλ. σύντομη περιγραφή: Γ. Π. Κ ρ έ μ ο υ, Κατάλογος τών χειρογράφων τής 'Εθνικής και τής τοϋ Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης, Α' Θεολογία, 'Αθήνα 1876, σελ. 84, άρ. 48. ί. καί Α. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Κατάλογος τών χειρογράφων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Έλλάοος, 'Αθήνα 1892, σελ. 35. Κ. Aland, Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments, I, Gesamtübersicht, Βερολίνο 1963, σελ. 228, L 407. Χατζηνικολάου Ιίάσχου, ο.π., σελ. 107 καί 108 (βιβλιογραφία). Για τήν κυπριακή γραφή βλ..1. Darrouzès, Manuscrits originaires de Chypre à la Bibliothèque Nationale de Paris, REB 8 (1950), σελ (= Littérature et histoire des textes, άρ. XI). Για τΐ ενθυμήσεις στα κυπριακής προέλευσης χειρόγραφα τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος βλ. J. üarro u- /, è s, Notes pour servir à l'histoire de Chypre (Deuxième article), Κυπριακαί Σπουδαι 20 (1956), σελ , ( Littérature et histoire des textes, άρ. XV). Του 'ίδιου, Autres manuscrits originaires de Chypre, REB 15 (1957), σελ , άρ. κωδίκων 423, 522, 842, 1914, 2178, 3012, 3016 (= Littérature et histoire des textes, άρ. XII). 4. Ο'ι παρατηρήσεις πού ακολουθούν βασίστηκαν στην εξαίρετη για τήν κυπριακή διάλεκτο μελέτη τοϋ Θ. Π α π α δ ό π ο υ λ λ ο υ, Les textes grecs du livre des remembrances, παράρτημα τής έκδοσης Le livre des remembrances de la Secrète du royaume de Chypre ( ) publié par J. Richard avec la collaboration de Th. Ρ a ρ a d ο- ρ ο u 11 ο s, Λευκωσία (Centre de Recherches Scientifiques. Sources et études de l'histoire de Chypre, X) 1983, σελ

3 ΤΡΙΑ ΚΤ1ΙΡΙΛΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 3 ράλειψη τοϋ τελικού ν (ιστι εκλισια: εις τήν εκκλησία, δια τι ψιχήν του: δια τήν ψυχή ν του, τι γονιαν: τήν γωνίαν) παρουσία τοϋ συμπλέγματος στζ (Στζάκος, στζιβιτάνος, Στζάρλα)' χρήση τοϋ συμφώνου :τ στή θέση τοϋ δίψηφου συμφώνου μπ (ενπροσθεν: έ'μπροσθεν, ΙΙενέττος: Μτ:ενέττος, τον Λιπιτι: τοϋ Λυμπίτη, Ηακουπη: Ίακούμπη) καί τοϋ τ στή θέση Αντίστοιχα τοϋ ντ (κότα: κοντά, Ταουτις: Νταούτης) χρήση τοϋ συμφώνου γ μεταξύ δύο φωνηέντων (με το γιδιον τον θελιμα: μέ το ίδιον του θέλημα) ένωση δύο φωνηέντων σέ Ινα στις περιπτώσεις γειτονικών λέξεων μέ όμοιο το τελικό φωνήεν τής πρώτης καί το αρχικό τής δεύτερης (κ(αι)πικα: καί 'ποικα) μνεία, τέλος, τοϋ ορού εγχρονία για τή δήλωση τοϋ έτους 1, καθώς καί γαλλικών ή ιταλικών λέξεων καί ονομάτων προσώπων (να παρτενι, στζερτε, Τζένιος, Τζάκος, Φλονρέντζα). Τοπωνυμικά καί προσωπογραφικά στοιχεία Τα αγαθά τών πιστών αφιερώνονται στον ναό τοϋ 'Αγίου καί Τροπαιοφόρου Γεωργίου. Στα έγγραφα δέν προσδιορίζεται ή θέση τοϋ ναοΰ. "Ομως, χάρτ} στις υπογραφές τών μαρτύρων συμπεραίνουμε μέ ασφάλεια οτι ή εκκλησία βρισκόταν στην Κυθρέα. Μεταξύ τών μαρτύρων μνημονεύονται ό 'Ηλίας, ό όποιος υπογράφει το έγγραφο τοϋ 1499 ως ιερεύς καί νομικός ίταλαικνορον 2 καί το έ'γγραφο τοϋ 1501 ως ιερεύς καί άβικάριος Κνθερίας 3, ό πρωτοπαπάς τής Κυθερίας (χωρίς μνεία τοϋ ονόματος του) 4, ό Κυριάκος τοϋ Λυμπίτη, στζιβιτάνος τής Κυθηρίας*", καί ό Βραχίμης τοϋ Μακρή, όμότης τοϋ Νεοχωρίον 6. Ή Κυθρέα (La Quitrie ή Kethrie στα έγγραφα της φραγκοκρατίας) 7, κοντά στή Λευκωσία 8, ήταν κατά τήν εποχή τών Λουζινιάν μία άπα τις καλύτερες κτήσεις τοϋ στέμματος. Το Γίαλαίκνθρο φαίνεται πώς ήταν οι αρχαίοι 1. Για τή χρήση τοϋ δρου εχρονία-έγχρονία βλ. Darrouzès, Autres manuscrits, σελ. 132, καί Le livre des remembrances, σελ. 239 (γλωσσάριο, λ. εχρονία). 2. Βλ. παρακάτω, σελ. 10, έγγραφο άρ. 1, στ Βλ. παρακάτω, σελ. 12, έ'γγραφο άρ. 2, στ "Ο.π., στ Βλ. παρακάτω, σελ. 10, έγγραφο άρ. 1, στ "Ο.π.,στ Βλ. L. d e M a s - L a t r i e, Histoire de l'ile de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, τόμ. Β', Παρίσι 1852 (φωτοτ. Ιπανέκδ. 'Αμμόχωστος 1970), σελ. 504, τόμ. Γ', Παρίσι 1855, σελ. 229, 276, 286 σημ. 1, Σέ Ιγγραφο τοϋ 1629 ή απόσταση Κυθρέας-Αευκωσίας καί Κυθρέας-Αάρνακας υπολογίζεται αντίστοιχα σέ 12 καί 20 miliaria (βλ. Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, 'Ανέκδοτα έγγραφα εκ τών αρχείων τοΰ Βατικανού ( ), Λευκωσία (Κέντρον 'Επιστημονικών Ερευνών. Πηγαί καί μελέται τής κυπριακής ιστορίας, IV) 1973, σελ , εγγρ. άρ. 25 II. Ttà τήν Κυθρέα βλ. Α. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Τα Κυπριακά ήτοι γεωγραφία, ιστορία και γλώσσα τής νήσου Κύπρου από τών αρχαιοτάτου χρόνων μέχρι σήμερον, τόμ. Α': Γεωγραφία, Ίστο-

4 4 ΧΡΤΣΑΣ A. ΜΑΛΤΕΖΟΥ Κνθροι, ενώ ό νέος οικισμός κατ' αντίθεση προς τον παλαιό ονομάστηκε Νώχ χωρκον (Νεοχώριον) 1. Το εύφορο έδαφος τής περιοχής καί ή αφθονία τών νερών πού κινούσαν πολυάριθμους μύλους 2 εί'λκυσε προς εγκατάσταση πολλούς ξένους αποίκους, Γάλλους καί κυρίως Μαρωνίτες. Σύμφωνα μέ δημογραφικά στοιχεία τοϋ έτους 1565, οί κάτοικοι τής Κυθρέας ξεπερνούσαν τους χίλιους 3. Για τον ναό τοϋ Αγίου Γεωργίου δέν μπόρεσα να εντοπίσο) σχετικές ειδήσεις στις πηγές. Δύο ναοί τής Κυθρέας εϊναι γνωστοί: τοϋ 'Αγίου Μιχαήλ τοϋ Χωνιάτη (Αρχαγγέλου) καί τοϋ 'Αγίου Δημητριανοΰ 4. Στην έ'κθεσή του για τήν εθνολογική καί θρησκευτική κατάσταση τής Κύπρου ό Λατίνος επίσκοπος Πάφου, Piero Vespa, γράφει το 1629 οτι στην Κυθρέα λειτουργούσαν τρεις ορθόδοξοι ναοί, χωρίς δμως ν' αναφέρει τά ονόματα τους 5. Άφοΰ ή ύπαρξη τών δύο άπο τους τρεις ναούς είναι ήδη γνωστή, ό τρίτος πρέπει να ήταν αυτός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου" άλλωστε, στην Κυθρέα παραδίδεται τοπωνύμιο "Αης Γιώρκης 6 πού οφείλει προφανώς το Ονομα του στην ύπαρξη παρακείμενου ναού. Στα έγγραφα συναντούμε τόσο εκκλησιαστικά οσο καί διοικητικά αξιώματα. "Οπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, εκτός άπο τον πρωτοπαπά τής Κυθερίας, μαρτυρεΐται ό 'Ηλίας, ως ιερεύς και νομικός Παλαικνθρον καί αργότερα ώς ιερεύς και άβικάριος (τοποτηρητής) 7 Κνθερίας, ό όποιος στερεώνει το έγγραφο. ρία, δημόσιος καί ιδιωτικός βίος, 'Αθήνα 1890, σελ Σ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, Τοπωνυμικοί καί λ.αογραφικαϊ μελέται, Λευκωσία (Δημοσιεύματα τοϋ Κέντρου 'Επιστημονικών Ερευνών, άρ. IV) 1970, σελ. 8, 33, 57. 'Επίσης, βλ. M a s - L a t r i e, L'ile de Chypre, sa situation présente et ses souvenirs du Moyen-Age, Παρίσι 1879, σελ Σακελλαρίου, δ.π., σελ Μ ε ν ά ρ δ ο υ, ο.π., σελ. 8, 33. Στα έγγραφα τής περιόδου τής φραγκοκρατίας το Παλαίκυθρο μνημονεύεται ώς Palo Quithro (βλ. M a s - L a t r i e, Histoire, τόμ. Β', σελ. 504). 2. Βλ. σχετικά έγγραφα: M a s - L a t r i e, δ.π., τόμ. Β', σελ. 504, τόμ. Γ', σελ , 611. Le livre des remembrances, σελ. 23, εγγρ. άρ. 41, σελ , έγγρ. άρ. 187, σελ , έγγρ. άρ Πρβλ. καί Κ. Α. Π ι λ α β ά κ η, Συναγωγή κυπριακού τοπωνυμικοί) ύλικοΰ, Κυπριακαί Σπουδαι 30 (1976), παράρτημα, σελ. 110 (δπου μνεία πολλών μύλοιν). 3. Βλ. Β. A r b e 1, Cypriot Population under Venetian Rule ( ). A Demographic Study, Μελέται καί Υπομνήματα ("Ιδρυμα 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Τμήμα 'Επιστημονικών Ερευνών) 1 (1984), σελ Darrouzès, Autres manuscrits, δ.π., σελ. 153 άρ. 103, 154 άρ. 106, 158 άρ Π ι λ α β ά κ η, δ.π., σελ Για τον "Αγιο Δημητριανο βλ. επίσης Ν. Κ λ η- ρ ί δ η, Είναι τρεις οί άγιοι Δημητριανοί στην Κύπρο ;, Κυπριακαί Σπουδαι 27 (1963), σελ Τ σ ι ρ π α ν λ ή, δ.π., σελ. 45. Στην έκθεση αναφέρεται οτι οί Μαρωνίτες, πού ήταν περίπου 100, είχαν το ναό τοϋ Άγιου Μάρκου. 6. Π ι λ α β ά κη, δ.π., σελ Πρβλ. J. Darrouzès, Notes pour servir à l'histoire de Chypre, Κυπριακαί Σπουδαι 17 (1953), σελ. 91 (= Littérature et histoire des textes, άρ. XIV), δπου μνεία τοϋ νιου τοϋ επησκόπου τοϋ κυροΰ παπ(α) 'Ιθ)(άννου) τοϋ άβικαρίον.

5 ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 5 Το αξίωμα τοϋ νομικοΰ μνημονεύεται συχνά στά κυπριακά έγγραφα. Σημειώνονται ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα: Βαρθολομαίος, νιος τοϋ Σαραντινον, πρωτοϊερενς καί νομικός τής Κάμπιας (1329) 1 Δημήτριος, ιερεύς, νιος τον πρωτοπαπά από τή Φάλια καί νομικός τής μονής (1339) 2 Μιχαήλ, υιός τον παπα-στεφάνον, ιερεύς και νομικός τής Μαραθάσας και ταβονλλάριος τής άγιωτάτης επισκοπής Σολίας (f 1386) 3. Άπο τις ενδείξεις τών πηγών προκύπτει οτι ό νομικός ήταν επιφορτισμένος να εφαρμόζει εν ονόματι τοϋ ορθοδόξου επισκόπου τους ελληνικούς νόμους σέ δ,τι άφοροΰσε το οικογενειακό καί εκκλησιαστικό δίκαιο 4. Διοριζόταν, σύμφωνα μέ έγγραφο τοϋ έτους 1549, άπο τους patroni del loco, οί όποιοι είχαν δικαίωμα di metter uno protopapa et uno nomico quelli che loro voleno secondo la lora 5. 'Αξιόλογες άπο πολλές απόψεις είναι οί ειδήσεις πού προσφέρουν τά έγγραφα μας για τά αξιώματα τοϋ τσιβιτάνον τής Κνθηρίας (Κυριάκου τοϋ Λυμπίτη) καί τοϋ όμότη τον Νεοχωρι'ον (Βραχίμη τοϋ Μακρή). Πρόκειται για θέσεις τής κατώτερης διοικητικής ύπαλληλίας, οί όποιες όμως κατέχονται άπο "Ελληνες. Είναι εμφανής μέ άλλα λόγια ή διείσδυση τοϋ ντόπιου στοιχείου στή δημόσια ζωή. Δέν γνωρίζουμε μέ ακρίβεια τά καθήκοντα τών τσιβιτάνων τών χωριών (ciçitanus casalis), οί όποιοι διακρίνονται άπο τους τσιβιτάνους, πού ήταν επικεφαλής τών δώδεκα διαμερισμάτων (contrade) τοϋ νησιοΰ 6. Μέ αρμοδιότητες πάντως περιορισμένες, οί πρώτοι μαρτυροΰνται ήδη άπο τήν εποχή τής φραγκοκρατίας καί ήταν πιθανότατα υπεύθυνοι για τήν τήρηση τής τάξης στην περιοχή τους, εκτελώντας διαταγές πού έπαιρναν άπο τήν κεντρική διοίκηση. Χαρακτηριστική είναι ή εντολή (ορισμός) τοϋ έ'τους 1468, σύμφωνα μέ τήν όποια ό βασιλιάς τής Κύπρου ανέθετε στους τζιβιτάνονς και παρατζιβιτάνονς 1. Βλ. J. Darrouzès, Un obituaire Chypriote: le Parisinus graecus 1588, Κυπριακαί Σπουδαι 11 (1951), σελ. 29, φ. 28 (= Littérature et histoire des textes, άρ. XIII). 2. Darrouzès, Un obituaire, σελ. 32, φ. 75 v. 3. Darrouzès, Notes, σελ. 96 άρ. 74, σελ. 97 άρ Le livre des remembrances, σελ. XXIV, 166 άρ. 93, σημ Βλ. Brunehilde Imhaus, Un document démographique et fiscal vénitien concernant le casai de Marelhasse (1549), Μελέται καί ' Γπομνήματα ("Ιδρυμα 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Τμήμα Επιστημονικών Ερευνών) 1 (1984), σελ Για το δίκαιο τής Κύπρου βλ. γενικά Π. Ι. Ζέπου, Το δίκαιον τήί Κύπρου επί Φραγκοκρατίας, Έπετηρίς τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 23 (1976), 'Αθήνα 1978, σελ Πρβλ. Le livre des remembrances, σελ. XXII, 170 αρ. 124, σημ. 3. Βλ. καί Ι). J a e ο b y, Citoyens, sujets et protégés de Venise et de Gènes en Chypre du XHIe au XVe siècle, BF 5 (1977), σελ Γιά τους τσιβιτάνους τών διαμερισμάτων τής Κύπρου (contrade) βλ. Γ. Σ. II λ ο υ μ ί δ η, ΟΊ βενετοκρατούμενες ελληνικές χώρες μεταξύ τοϋ δευτέρου και τοϋ τρίτου τουρκοβενετικοϋ πολέμου ( ), 'Ιωάννινα 1974, σελ. 30.

6 6 ΧΡΓΣΑΣ Α. ΜΑΛΊΈΖϋΙ* τών χωριών και πραστείων να συλλάβουν φυγάδες πάροικους 1. 'Ανεπαρκής είναι επίσης ή πληροφόρηση μας καί ώς προς τις δικαιοδοσίες τών όματών (όρκιζομένων). "Οπως στις άλλες βενετοκρατούμενες περιοχές υπήρχαν οί γέροντες ή πρωτόγεροι (vecchiardi, seniores) πού εκλέγονταν μεταξύ τών προυχόντων, έτσι καί στην Κύπρο συναντούμε σέ κάθε χωριό έναν ή δύο όμότες 2. Σέ άφιερωτήρια έγγραφο τοϋ έτους 1398 πού σώζεται σέ εύαγγελιστάριο τοϋ 11ου αι. οί ομότες μαζί μέ τον εμπαλή (βάιλο) αναφέρονται μεταξύ τών σημαινόντων προσώπων τοϋ τόπου 3. Τρεις κατηγορίες ονομάτων προσώπων (άφιερωτών καί μαρτύρων) παραδίδονται στα άφιερωτήρια έγγραφα πού εξετάζουμε: α) ελληνικά, β) γαλλικά καί ιταλικά έλληνοποιημένα, γ) συρικά έλληνοποιημένα 4. 'Από τά πρώτα ας αναφερθούν ενδεικτικά το όνομα Μανογήλης 5 καί τά επώνυμα Ρωμανός 6, Κοντός 1 καί Λυμπίτης Η. Γαλλική προέλευση έχουν τα ονόματα Τσάρλα (Cliarla), Τζένιος (Janus) καί Τζάκος (Jacques), ενώ ιταλικά είναι τά ονόματα Μαντελενα, Φλονρεντζα y.al Πενεττος 9. 'Αραβικής, τέλος, καταγωγής είναι τά ονόματα Βραχίμης (Ibrahim -' Αβραάμ),Ίακον(μ)πης (Ιακώβ), (Λ^)ταούτης (Δαβίδ), Σελεμάς (Σολομών) καί Λιάσης (Ηλίας) 10. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ή μνεία τοϋ ονόματος Λιάσης τις Στζάρ?Μς, οπού στή θέση τοϋ επωνύμου υπάρχει το μητρωνύμιο. Το έθιμο αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο στην Κύπρο 11. Στο πρακτικό λ.χ. τοϋ 1549 πού περιέχει τά ονόματα τών πάροικων 1. Le livre des remembrances, σελ. 4-5 άρ. 3. M a s - L a t r i e, δ.π., τόμ. Γ', σελ πρβλ. G. Hill,/! History of Cyprus, τόμ. Γ': The Frankish Period ( ), Cambridge 1972, σελ II λ ο υ μ ί δ η, δ.π., σελ Darrouzès, Notes (Troisième article), σελ. 238 άρ Γιά τά ονόματα καί τις οικογένειες τής Κύπρου βλ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, δ.π., σελ W. Η. Ru dt de Collenberg, Etudes de prosopographie généalogique des Chypriotes mentionnés dans les registres du Vatican , Μελέται καί 'Τπομνήματα (Ίδρυμα 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Τμήμα 'Επιστημονικών Ερευνών) 1 (1984), σελ Βλ. καί M. Pinson, Observations sur la transcription des mots Français et Italiens dans la Chronique de George Boustron, Πρακτικά τοϋ Πρώτου Διεθνοΰς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ. Β': Μεσαΐ6ΐνικον Τμήμα, Λευκωσία 1972, σελ Για τον τύπο τοϋ κυπριακοΰ αύτοΰ ονόματος βλ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, δ.π., σελ Για τήν οικογένεια τών Ρωμανών βλ. C ο 1 1 e n b e r g, δ.π., σελ Μέλη τής οικογένειας αυτής μνημονεύονται μεταςύ τών πάροικων στο πρακτικό τοϋ 1549 (βλ. Τ m h a us, δ.π., σελ. 384 κέ.). 8. Βλ. μνείες μελών τής οικογένειας: 1) a r r ο u z è s, Un obituaire, σελ. 34, I'. I()8 V, 109. Le livre des remembrances, σελ. 60 άρ I m h a il s, δ.π., σελ. 384 κέ. 9. Πρβλ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, δ.π,, σελ "Ο-., σελ Ι Ι. Βλ. 'Χναστασίας Ξ. Κ ο υ μ π α ρ ί δ ο υ, ' ΙστορικοκοινωνικΛ στοιχεία τών κά-

7 ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 7 τής Μαραθάσας μνημονεύονται ό lacomo tis Iarlas papa Iacomo Piru, ó Symeos papa Iarlas Piru, ό Christoforo tis Marius Petru 1. 'Ιστορικό πλαίσιο "Αν στο πρώτο χρονικό διάστημα τής λατινικής κατάκτησης τής Κύπρου οί δύο πολιτισμοί, ελληνικός καί δυτικός, ακολούθησαν παράλληλη πορεία, στους επόμενους αιώνες ή συνύπαρξη στον ί'διο γεωγραφικό χώρο ποικίλων εθνικών καί θρησκευτικών μειονοτήτων οδήγησε στή διαμόρφωση μιας κοινωνίας μέ κύριο χαρακτηριστικό τήν πολυφωνία 2. Δείγμα τοϋ μωσαϊκού τών ξένων στοιχείων, ανατολικών καί δυτικών, πού συμβιώνουν στο νησί στή διάρκεια τής φραγκικής καί βενετικής κυριαρχίας αποτελούν τά κυπριακά χειρόγραφα, στά όποια διασώζονται ανάμικτες διευθύνσεις καί κτητορικά σημειώματα στά γαλλικά, ιταλικά, αρμενικά καί αραβικά 8. Στην κατηγορία αυτή ανήκει καί το χειρόγραφο μας, δπου στους τίτλους τοϋ μηνολογίου τών ευαγγελικών περικοπών σημειώνονται δίπλα στο ελληνικό όνομα τών μηνών οί αντίστοιχες αραβικές ονομασίες*. "Ομως, ακόμη πιο ζωντανά τεκμήρια τόσο τής ταυτόχρονης παρουσίας στην Κύπρο διαφορετικής καταγωγής στοιχείων Οσο καί τής επίδρασης πού δέχθηκαν άπο τον ορθόδοξο ελληνικό πληθυσμό οί ξένοι άποικοι 5 είναι τά Ι'δια τα άφιερωτήρια έγγραφα. Τά ονόματα τών άφιερωτών καί τών μαρτύρων πού αναφέρονται στά έγγραφα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Μαζί μέ τους ντόπιους εμφανίζονται καί Σύροι πού είτε είναι οί ίδιοι άφιερωτές είτε υπογράφουν ώς μάρτυρες - ένας μάλιστα τω ενοριών Λευκο>σίας, Γυναικεία προσωνύμια-μητρωνύμια, Κυπριακαί Σπουδαι 42 (1978), σελ Ι m h a us, δ.π., σελ Για τήν κυπριακή κοινωνία κατά τή διάρκεια τής φραγκικής καί βενετικής κυριαρχίας βλ. Μ. Ζ i n k, Groupes nationaux, sociaux et religieux en Chypre au XVIe siècle vus par Estienne de Lusignan, Πρακτικά τοϋ Πρώτου Διεθνοΰς Κυπρολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Β', ο.π., σελ J. Richard, Le peuplement laiin et syrien en Chypre au XHIe siècle, BF 7 (1979), σελ (= Croisés, missionnaires et voyageurs. Les perspectives orientales du monde latin médiéval, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1983, άρ. VII). Τοϋ ΐ δ ι ο υ, Culture el population à Chypre au XHlème siècle, The 17th International Byzantine Congress. Abstracts of Short Papers, Washington 1986, σελ. 292 (περίληψη ανακοίνωσης). 3. Βλ. Darrouzès, Manuscrits, σελ. 1 71, 188, 193. Τοϋ ΐ δ ι ο υ, Autres manuscrits, σελ Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ Π ά σ χ ο υ, ο.π., σελ. 108 άρ Για τήν επίδραση πού δέχθηκαν οί cévot άπο το κυπριακό στοιχείο βλ. Χρύσας Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ή περιπέτεια ίνας ελλ.ηνόφωνου Βένετου τί/ς Κύπρου (1571), Πρακτικά τοϋ Β' Διεθνούς Κυπριολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ Β', Λευκωσία 1986, σελ. 218 κέ.

8 8 ΧΡΤΣΑΣ Α. XIAATEZOr άπ' αυτούς, ό 'Ισαάκ, υπογράφει στά αραβικά 1. Ή ιδιαίτερα αξιόλογη θέση πού κατείχαν οί Σύροι στην κυπριακή κοινωνία επισημαίνεται επανειλημμένως στις πηγές 2. Ενδεικτική τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών προσφύγων πού είχαν συρρεύσει στο κυπριακό έδαφος μόνο το 1291, μέ τήν τουρκική κατάκτηση τής Πτολεμαΐδας, είναι ή πληροφορία σύμφωνα μέ τήν οποία οί συγγενείς καί οί φίλοι τους αναγκάστηκαν τότε νά ισχυριστούν οτι δέν τους γνώριζαν, γιατί δέν ήταν σέ θέση νά συντηρούν τόσους πολλούς 3. 'Ανήκοντας πριν μετοικήσουν στην Κύπρο σέ ελληνόφωνες ή αραβόφωνες ορθόδοξες κοινότητες τής Συρίας καί Παλαιστίνης, οί προσφυγικές αυτές μάζες άπο τή μια μεριά επέτυχαν νά ενταχθούν στή λατινική ιεραρχία εξασφαλίζοντας άπο τον κυρίαρχο προστασία καί προνόμια, άλλα άπο τήν άλλη παρέμειναν πιστοί στους κόλπους τής ορθοδοξίας, χρησιμοποιώντας ώς γλωσσικό όργανο τά ελληνικά 4. 'Εξηγείται έτσι ή μνεία τών ονομάτων τοϋ Βραχίμη, τοϋ (Ν)ταοντη καί τοϋ 'Ιακον(μ)πη πού παρίστανται ώς μάρτυρες στή σύνταξη δωρητηρίων εγγράφων, μέ τά όποια αφιερώνονται αγαθά πιστών στον ναό τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. 'Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, ή περίπτωση τοϋ σιρ Σελεμά πού μνημονεύεται ώς άφιερωτής στο παλαιότερο χρονολογικά έ'γγραφο. τοϋ έτους Ή ένδειξη σιρ δίπλα στο ονομά του είναι δηλωτική τής κοινωνικής του θέσης καί τής ένταξης του στά καθεστωτικά πλαίσια τής λατινικής ιεραρχίας 5. Πιθανότατα ό Σελεμας είχε αποκτήσει το προνόμιο τής βενετικής ή γενουατικής υπηκοότητας 6- το Ι. Βλ. παρακάτω, σελ. 10, έγγραφο άρ. Ι, στ Βλ. λ.χ. Λ ε ο ν τ ί ο υ Μαχαιρά, Χοονικον Κύπρου, εκδ. lì. M. Ι) a w k i n s, τόμ. A', 'Οξφόρδη 1932, σελ , τόμ. Β', "Οξφόρδη 1932, σελ L. d e Mas- La Ι r i e, Nouvelles preuves de l'histoire de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusïgnan, Παρίσι 1874 (φωτοτ. έπανέκδ. 'Αμμόχωστος 1970), σελ σημ Richard, Le peuplement latin, σελ Μαλτέζου, ο.π., σελ Βλ. λ.χ. μνείες ονομάτων προσώπων μέ το δηλωτικό σιρ: Μ α χ α ι ρ α, δ.π., τόμ. Α', σελ (σιρ Τζουαν Παντουής), (σιρ Τιπάτ), (σιρ Χαορής τε Ζιπλέτ Μενικιώτης, σιρ Τζονάν τε Γαβριαλλ,ή), (σιρ Σιμούν τε Μόρφου, σιρ Μαρρής Βιλερπά, σιρ Βραχίμης ύ μαύρος, σιρ Άβαής Κουράτος, σίρ Μάρτης Τζικλούρης, σιρ Τζουαν Μοροσίε, σιρ Πιίρ Βερνιέτ). Darrouzès, Notes (Troisième article), σελ. 238, άρ. 30 (σίρ Νικόλαος Συγκριτικός). J. Richard, Documents chypriotes des archives du Vatican (XlVe et XVe siècles), Παρίσι 1962, σελ. 29 (Ser Johan de mestrc Brahim). Le livre des remembrances, σελ. 129 άρ. 218, σελ 200, σημ. 6 (sire Johan de mestre Brahin). 6. Για τους Σύρους Βενετούς υπηκόους βλ. J a ο ο h y, δ.π., σελ. 166 κέ..(. R i chard, Une famille de «Vénitiens blancs» dans le royaume de Chypre au milieu du XVe siècle: Les Audeth et la seigneurie du Marethasse, Rivista di Studi Bizantini e Slavi 1 (1981) = Miscellanea Agostino Pertusi, Ι, σελ bis (= Croisés, missionnaires et voyageurs, άρ. Χ). Πρβλ. καί Χρύσας Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Παρατηρήσεις στον θεσμό τής βενετικής υπηκοότητας. Προστατευόμενοι τής Βενετίας στον λατινοκρατοΰμενο ελληνικό χοίρο (13ος-15ος α/'j, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ

9 ΤΡΙΑ ΚΤΙΙΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 9 γεγονός δμως αυτό δέν τον εμπόδιζε νά διατηρεί το ορθόδοξο δόγμα καί νά εκφράζεται στά ελληνικά, στην κυπριακή μάλιστα διάλεκτο. 1 ι Ι ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ή επανέκδοση τών εγγράφων κρίθηκε απαραίτητη, λόγω ορισμένων αβλεψιών, παραναγνο'^σεων καί παραλείψεων πού διαπιστώθηκαν στην έκδοση Χατζηνικολάου Πάσχου. Στην έκδοση πού ακολουθεί διορθώθηκε ή στίξη μόνον εκεί δπου υπήρχε κίνδυνος παρανοήσεων κεφαλαιογραφήθηκαν τά ονόματα προσώπων καί τόπων αναλύθηκαν οί βραχυγραφίες σέ παρενθέσεις ( ) - τοποθετήθηκαν σέ ορθογώνιες αγκύλες [ J δσες συμπληρώσεις χρειάστηκε νά γίνουν στά σημεία φθοράς τοϋ χαρτιού" σέ διπλές ορθογώνιες αγκύλες [ ]] δηλώθηκαν τά γράμματα ή οί λέξεις πού κρίθηκαν όβελιστέες - σέ άμβλυγώνιες Ι αγκύλες ( ) τοποθετήθηκαν οί προσθήκες γραμμάτων ή λέξεων πού έχουν j παραλειφθεί άπο τον γραφέα - τέλος, μέ διπλές κεραίες σημειώθηκαν οί ' λέξεις πού έχουν εκ τών υστέρων γραφτεί πάνω άπο τή γραμμένη σειρά. ι ι 1 ι Ε Β Ε. Κώδικα; 185, φ 1 Βλ πίνακα, άρ ( Ι'«99, Ιουνίου 24 II ζ ρ ί λ η ψ η. Ό σίρ Σελεμάς αφήνει και άπαφήνει για τή σωτηρία τής ψυχής του στον ναό του 'Αγίου καί Τροπαιοφόρου Γεωργίου οκτώ δένδρα (επτά συκαμιές καί μία ελιά), ενώπιον τοϋ τσιβιτάνου τής Κυθηρίας, Κυριάκου τοϋ Χυμπίτη, καί τών ακολούθων μαρτύρων: 'Ισαάκ (ό όποιος υπογράφει στά αραβικά), παπα-μανογήλη τοϋ παπα-τζάκου, Βραχίμη τοϋ Μακρή. όμότη τοϋ Νεοχωρίου, Ίακού(μ)πη τοϋ παπα-θωμά, (Ν)ταούτη τοϋ παπα-τζάκου, Βραχίμη τοϋ παπα-συμεών. αναγνώστη. Ό 'Ηλίας, ιερεύς καί νομικός Παλαικύθρου, ίστερεωσε το έ'γγραφο. t Εν ονόματι j τον Χ(ριστο)ν ιμων Ι(ησο)ν Χ(ριστο)ν αμήν. \' 2 Κατα τοιν σιμερον, ιμερα Ιιμερα} δεν\ 3 τερα, \\τον αυτόν μινοσ,\\ ria αυτισ εχρ(ο)ν(ι)α(ς) μυ^θ' Χ(ριστο)υ, ισ τασ κδ'\ 4 τον ιονριον μηνοσ, εθελισεν ο σιρ Σελεμασ κ(αι) εθε\ δ λισεν με το ίδιον θελιμα κ(αί) ορεξισ, χο\ β ρισ τινοσ βιασ ι αλι ξι \\Κι\\τεριασ, με το

10 10 λρι'σχσ Χ XI ΧΑΊΈΖΟΓ ώων \~θελιμα αψινι \\κ(αι)\\ ατιαηινι ησ το ναον 8 τον αγιον κ(αή τροπεοψορου Γεοργιον δια τι 9 ψιχην τον κ(αι) δια μι{σ)β6ν του κ(αή αφινι δε(ν) w δρα σικαμιεσ η ριζ(ες) κ(αι) μιαν ελιαν, η ίσ το χοραφι το εχι ετιασμενον οισ την με\ 12 ριαν \\πεδια πεδίον τον να μι δερ εχι τινασ να πι τίποτε ττ,ον πασ ερκ(αι)τε \\ τοισ δισοισ αττο τι γονιαν κ(αι) κατο. ευτα \ 13 δένδρα κ(αι) ι ελιά κότα στο σπιτη- ενπροσ 14 θεν τον κατοθίν μαρτιρον κ(αι) τον στζιβιτα- \ 15 νον 1 του αντον τοπον\\ Κριβα, ÌJ avo κ(αι) το κατοθεν [<α{ρ)- τιρον 16 κ(αι) τον στζιβιτανον τισ Κώιριασ Κιρια\ 17 κοσ τον Λιπιτη μ(α)ο(τνς). 18 ^jij_^. i Μ jl^i-( j Γ I,Η LJi j = Καί εγώ ό ταπεινός Ίσχάκ (='Ισαάκ) μαρτυρώ ώς ανοίθεν Στο άρΐ,στερο χερος τοϋ εγγράφου: ΐ9 -j- γ 0 παπ ( α ) Μαρογη?ας j του παπ(α) Τζακον \ μαρτ(υς) 20 t Ηακονπη τον παττ(α) Θομα \ ιιι(α)ρ(τνς) Στο δεξί μέρος του εγγράφου: ΐ9 f βραγιμισ τοιι Μακρι κ(αι) μο\τις τον Νεοχοριον μαρτ(νς) 20 Ταουτισ τον τιατι{α) Τζια\κον μ(α)ρ(τικ) 21 f Βραγιμισ τον παττ(α) Σιμεον αναγνοστισ έγραψε το ανο- Οεν ε(γ)ραφοσ, [ο ανοθεν (ε)γράψε μ{α)ρτισ 22 Ιληασ ήερεσ νομικός Παλοκώρου, \ στ(ε)οεΐρε}ονον το ανυ>- Οεν εγρ(α)φ(ον). 0. ξι Κιτεριας: πιθανότατα ό γραφέας διόρθωσε το ξι σέ κι (Κιτερίας;: Κυ- Οερίας)' ή φράση παραμένει ωστόσο δυσνόητη. 10. σικαμιες: συκαμιά, σκαμνιά: συκαμινέα. μουριά. Το γεγovòc οτι καί τά τρία έγγραφα αναφέρονται σέ δωρεές μουριών δέν πρέπει νά είναι τυχαίο' προφανώς ή σηροτροφία ήταν μία άπο τις ασχολίες τών κατοίκων τής Κυθρέας. 10. ι/' υι'~(ες}: συμπλήρωσα ρί^ες. αποκλείοντας τή μεταγραφή /jt*' (εκατόν δέκα επτά). Οχι μόνο γιατί ό αριθμοί τών δένδρων Οά ήταν στην περίπτωση αυτή υπερβολικά μεγάλοί. άλλα κυρίως γιατί μνημονεύονται παρακάτω (στ ) εντα fifròoa κ(αι) ÌJ ι-λια. σύνολο δηλ. δένδρων οκτώ. " \ρα τα δένδρα

11 ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΛΦΐΕΡΩΤΙΙΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ II πρέπει νά ήταν ολα μαζί οκτώ (επτά συκαμιές καί μία ελιά) καί Οχι εννέα (οκτώ συκαμιές καί μία ελιά). 11. ετιασμενον: δεν μπόρεσα νά εντοπίσω τή λ. σέ άλλα κείμενα. 15. Κριβα (Κριμπά;): το νόημα τής φράσης δέν είναι ομαλό. 2 Έ.Β.Ε., Κώδικας 185, φ. 1. Βλ. πίνακα, άρ ,Ά[πριλ]ίου 12 Π ε ρ ί λ η ψ η. Ή γυναίκα τοϋ Τζάκου τοϋ Κοντοΰ δίδει στην εκκλησία μία συκαμιά μέσα στο περιβόλι της σέ χωράφι τής παραπάνω εκκλησίας, το όποιο κρατοΰσε ό Κωνσταντής τοϋ Πέτρου. Διευκρινίζονται τά όρια τοϋ χωραφιού. "Οποιος τολμήσει νά ανατρέψει τή δωρεά θα έχει τις κατάρες τών 318 πατέρων τής εκκλησίας. Μία συκαμιά, επίσης, είχε παραχωρηθεί στην εκκλησία άπο τον μακαρισμένο παπα-συμεών ομοίως [ Ιικε ό γιος του (Μ)πρα- χήμης- Υπογράφουν ώς μάρτυρες ό παπα-δημήτρης (Ν)τόριας, ό πρωτοπαπάς τής Κυθερίας, ό 'Ηλίας, ιερέας, άβικάριος τής Κυθηρίας, ό παπα-ρωμανός καί ό παπα-σάβας. t Τη σημερο ήμερα, οπον ενι ισ τασ ιβ' του α[πριλ]ίου 2 μιν(ος), αντις εχρον{ι)ασ μψα! Χ(ριστο)ν, ενπρ(ο)στεν τους κατοθ(εν) 3 μαρτ(ν)ρας εμολ(ο)γησ(ε) κ(αι) ομολογά ησ εμε η γι(νε)κα τ(ον) Στζα\*κον τον Κοντ(ου) πος δηδη ιατι εκλισια μια σικαμια 5 να τι εχη η ανν(ο)θ(εν) εκλισια στα όρια τισ δια στζερψτε τόπον τόπον το κρατ(ει) μέσα ιστό περιβολή τις 7 απο χοραψι τις αννοθ(εν) εκhσιaσ^ ομιοσ ο Κοσταντ(ης) 8 του Πετρ(ον) εκαθ(α)- ρ(ι)σε πος εκρατ(ει) το νπο τισ 9 αυτ(ις) εκλισιασ κ(αι) εκαθ(α)- ρ(ι)σαμε το κ(αι) ενι η α\ 10 κρα του χοραφιον ιστη μεριά τισ δησις απο Ι 11 κ(αι)ραστζια τιν ιμησ(η) κ(αι) να (πα)ρ(τ)ενι τισ εκλισιασ 12 κ(αι) ήτις να μι (στερξη) ταννοθ(εν) να εχι τασ αρασ το τιη'\ 13 θε(ο)φορον πατ(ε)ρον ομιοσ α σικαμια εδωκ(ε) \ u ο κιρ π(α)π(α) Σνμειος ο μακαρισμένος ιστι αννοθεν εκλι\ 15 σια, ομιο(σ) [ ]ικ(ε) ο γιοτον ο Πραχημις κατ(ο)θ(εν) Ι 16 τι δωσι [.]- θ(ε)ν [...]ον.

12 12 ΧΡΓΣΑΣ \. Χ1ΛΛΤΕΖΟΤ 17 Παπ(α) Διμι[τ]ρης Τορη(ας) Στο αριστερό μέρος του εγγράφου: 18 Ηλίας ηερες αβικαριος Κιθεριας αννοθ(εν) γρα(ψ)ας 19 π(α)π{α) Ρομανος \ μαρτ(υς) Στο δεξί μέρος του εγγράφου: 18 προτονπ(α)πας της Κιθε[ρι\\ασ μαρτ(υς) 19 παπ(α) Σαβας κιε πνεματικος μαρτ(υς) 2. a(fa': Στην έκδοση Χατζηνικολάου-Πάσχου τό έγγραφο χρονολογείται t στο έτος 1590, δηλ. στην περίοδο τής τουρκοκρατίας στην Κύπρο. "Εχω τή γνώμη πώς ή χρονολόγηση αυτή πρέπει ν' αποκλειστεί. Κατ' αρχήν τό τελευταίο γράμμα στην αναγραφή τής χρονολογίας δέν είναι σαμπί - του μέ το α' τοϋ στ. 13: α' (μία) σικαμια, ή ομοιότητα καθιστά νομίζοί ασφαλή τή μεταγραφή σέ,αφα' ΙδΟΙ. 'Εξάλλου, το έ'γγραφο δέν μπορεί νά απέχει χρονολογικά παρά λίγα μόνο χρόνια άπο τό προηγούμενο, τοϋ έτους Γιατί καί στά δύο έγγραφα μνημονεύεται ό 'Ηλίας, ό όποιος μαρτυρεΐται στο έγγραφο τοϋ 1499 ώς ιερεύς καί νομικός Παλαικύθρου καί στο παρόν έγγραφο ώς ιερεύς, άβικάριος Κυθερίας. Άν το έγγραφο ήταν τοϋ τά δύο πρόσωπα δέν θα μπορούσαν νά ταυτιστούν, λόγω τοϋ χρονικού μεταξύ τους χάσματος. "Ομως, οί υπογραφές παρουσιάζουν ομοιότητες, επομένως τά δύο πρόσωπα πρέπει νά ταυτιστούν. " λ Ας σημειωθεί, επίσης, οτι καί στά δύο έγγραφα μαρτυρεΐται ό Βραχίμης, γιος τοϋ παπα-συμεών: στο έγγραφο τοϋ 1499 είναι εν ζωή, ενώ στο έγγραφο αυτό είναι ήδη μακαρισμένος' ό παπα-συμεών στην περίπτωση πού τό έ'γγραφο ήταν τοΰ 1590, τότε 'ό/ι μόνον ό Συμεών άλλα καί ό γιος του. Βραχίμης, θα μνημονευόταν ώς μακαρισμένος. Άλλωστε, άπο τή σειρά μέ τήν οποία έχουν καταχωριστεί οί δωρεές στο χειρόγραφο γίνεται σαφές οτι αυτό τό έγγραφο είναι τό δεύτερο καί Οχι τό τελευταίο χρονολογικά. Τό παλαιότερο έ'γγραφο, τοΰ 1499, έχει καταγραφεί στο μέσα φύλλο (φ. 2), για νά προστατεύεται προφανώς άπό τή φθορά πού υφίστανται συνήθως τά πρώτα φύλλα τοΰ χειρογράφου. Το αμέσως επόμενο χρονολογικά έγγραφο, τοΰ 1501, έχει αναγκαστικά καταχωριστεί στο πρώτο φύλλο (φ. 1) πού ήταν λευκό καί, τέλος, τό τρίτο, τοΰ 1542, στο κάτω μέρος τοϋ φ. 1 ν, στή μόνη δηλ. κενή θέση πού υπήρχε στο χειρόγραφο στζερτε: τζάρτζε: γαλλ. charge (βλ. Le livre des remembrances. γλοισσάριο. λ.).

13 ΤΡΙΑ ΚΤΠΡΤΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ κ(αι)ραστζια: κερατζιά: κερατέα. Πρβλ., επίσης, Darrouzès. Un obituaire, σελ. 48, φ. 232 (αμπέλων τής Καιρατζίας), καί τοΰ Ϊ δ ι ο υ, Notes (Troisième article), σελ. 236, άρ. 23 (έναν κομάτ(ι) χοράφην το λεγόμενον τής Κ(αι)ρατσίας). 11. παρτένι: άπαρτενιάζω: γαλλ. appartenir (βλ. Le livre des remembrances, γλωσσάριο, λ.) να εχι τας αράς... πατ(ε)ρον: Τή διατύπωση αυτή μέ διάφορες παραλλαγές τή συναντούμε σέ πολλά κυπριακά έγγραφα (βλ. λ.χ. J. Darrou zès, Ανάμεικτα. Note à propos de l'interprétation du texte épigraphique publiée dans Κυπριακαί Σπουδαι, τόμος I, 1946, p. 133 par A. Stylianos, Κυπριακαί Σπουδαι 13 ( ), σελ. 83). 3 E.B.E., Κώδικας 185, φ. 1 ν. Βλ. πίνακα, άρ. il 1542, "Ιανουαρίου 14 Περίληψη. Ή Μαρία τοΰ μακαρίτη Λιάση τής Τζάρλας καί ό γιος της Τζένιος αφήνουν για τή σωτηρία τής ψυχής τους στον ναό τοΰ 'Αγίου Γεωργίου εξη συκαμιές. Τά δένδρα παραχωρούνται για πάκτωση επί μία πενταετία - μετά τήν παρέλευση τοΰ χρονικού αύτοΰ διαστήματος οί συκαμιές θα επανέλθουν στους άφιερωτές. Μία ακόμη συκαμιά είχε παραχο^ρηθεΐ στον ναό άπο τον μακαρίτη τον Λιάση δια τήν ψυχήν του. Ώς μάρτυρες εμφανίζονται ό Λι{ά)σης τοϋ Ρίζη καί ό Τζώρτζης τοΰ μακαρισμένου Θοδωρή, οί όποιοι, επειδή δέν ήξεραν γράμματα, παρακάλεσαν τον παπα-ζαχαρία νά γράψει τό έγγραφο. t Τιν σιμερον ήμερα ιδ' Γεν[ονα]ρειον [μηνός], ενχρονιασ μ<ρμβ' 2 Χ(ριστο)ν εθελισεν οί κιρα Μ[αρια] σιβια κάποτε μακαρντον ψ Λιασι τισ Στζαρλα[ς....] κ(αι) ο γιοστισ ο Τζενιοσ με το 4 γ ίδιον του θελιμα κ(αι) ορεξι αφννονσι δια τι ψιχην το[υς] 5 δέντρα σικαμιες εξι ειστο ναον του άγιου Γεοργιον εοσ χρο\ 6 νους πέντε να τ ες παχτοννομε οζιον πραμαν εδικο[ν] 7 μασ κ(αι) το να διαβούν ει χρονι πε(ν)τε να τεσ περνονσι' 8 ακομι αφικεν ο μακαρισμενοσ ο ανοθεν Λιασισ ετερι 9 σικαμια μ(ι)α δια τι ψιχην του δια πάντα ενπροσθεν τον 10 κατοθεν μαρτιρον.

14 l'i ΧΡΙ'ΣΧΣ Λ. XIAATEZOV Στο δεξί μέρος του εγγράφου: Λι(α)σις του Ριζι μαρτις 11 Νζορζις το(ν) μακαρισμένου τ(ον) \ θοδορι μαρτις Στο αριστερό μέρος τοϋ εγγράφου: Ι 11 κ(αή διατι γι ανοθεν δεν \ εξερα γράμματα επαίρακαλεσα εβίενα παπ(α) Ζαγα\ρια κ(αι) πικα το α(νο)θεν εγραφον J. odor: ώς γοΐον: ώς. ωσάν. ΧΡΤΣΑ Α. MAATEZOr

15 ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦ1ΕΡΩΤΗΡΙ \ ΕΓΠ'ΧΦΧ 15? >.α*> ^ -Γ "4 Wt\ «i >* s* - ' -*" î ΛΡ IIiv. 1. Το άφιερωτήρια έγγραφο τοϋ '*4

16 16 ΧΡΤΣ4Σ 4 \1\ATEZ0V ΤΧΤ 7Κ τ * C$ ".Ì?C Α-^'Τ^ί *τ*<^ζ. *»ν-(^ <- IS&V&e Averci ïï" V7» ** \ y» -V Ϊ % fe^ * l ^ ' < JS- 7",Jg-*fî r* Πιν 2 Ίο άο>εοο-/ρ ο εγγοαφο τοϋ 1501

17 ΤΡΙΑ ΚΪΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ i Ä^^* &4' Ι Ην li - TÒ άοιεοο-ήριο εγγοαφο τοϋ Ι Vi. 2

18

ΜΑΛΤΕΖΟΥ (1987). Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου. Byzantina Symmeikta, 7, 1-17.

ΜΑΛΤΕΖΟΥ (1987). Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου. Byzantina Symmeikta, 7, 1-17. Byzantina Symmeikta Vol. 7, 1987 Τρία Κυπριακὰ ἀφιερωτήρια ἔγγραφα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λατινοκρατούμενης Κύπρου ΜΑΛΤΕΖΟΥ Χρύσα http://dx.doi.org/10.12681/byzsym.706 Copyright 1987 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 4 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 4 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 4 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 31/1/2012 Α-Λ

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 31/1/2012 Α-Λ Εξάμηνο Α Μαθηματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- 31/1/2012 Τρίτη 9:00 Γραφείο Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- 1/2/2012 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για έρευνα οικογενειακής ιστορίας Λίκα Χαρίκλεια Κατσάκη Έκδοση Lica H. Catsakis 71 s. Chalon Dr. St. George, Utah 84770, U.S.A. URL: http://www.greekgenealogy.org E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τοπωνύμια του Καλού Χωριού Ορεινής. Έρευνα παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο Παναγή, Φιλόλογο και ερευνητή Δημοτικό Καλού Χωριού Ορεινής

Τοπωνύμια του Καλού Χωριού Ορεινής. Έρευνα παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο Παναγή, Φιλόλογο και ερευνητή Δημοτικό Καλού Χωριού Ορεινής Τοπωνύμια του Καλού Χωριού Ορεινής Έρευνα παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο Παναγή, Φιλόλογο και ερευνητή Δημοτικό Καλού Χωριού Ορεινής 1 Μερίκα Σε κατάστιχο (1825) της Αρχιεπισκοπής και σε οθωμανικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο έμπορος Σταμάτης Ρούφος ένας ευεργέτης στα μέσα του 18 ου αιώνα: Μορφώνει και προικίζει παιδιά της Λιβαδειάς!

Ο έμπορος Σταμάτης Ρούφος ένας ευεργέτης στα μέσα του 18 ου αιώνα: Μορφώνει και προικίζει παιδιά της Λιβαδειάς! Δρ. Π.Ν. Στάμου Μάιος 2016 Ο έμπορος Σταμάτης Ρούφος ένας ευεργέτης στα μέσα του 18 ου αιώνα: Μορφώνει και προικίζει παιδιά της Λιβαδειάς! Στο Αρχείο του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Β ' εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά

Β ' εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά E Β ' εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θωμάς Ιωαννίδης Βυζαντινή Ιστορία Δέσποινα Μιχάλαγα Α-Λ 15.00-17.00 Μ-Ω Ιστορία Εποχής Καινής Διαθήκης Ζάρρας Β ' εξάμηνο Μαθήματα Επιλεγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ. 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Αλεξάνδρα Παλάντζα 30693

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ. 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Αλεξάνδρα Παλάντζα 30693 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ/ Δ.Μ. ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Εισαγωγή στη Παλαιά Διαθήκη Εισαγωγή στη Καινή Διαθήκη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΕΛΟΥ ΙΑ ΣΙ ΕΡΗ-- 24/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ 9:00 Α-Λ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/05 17/

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/05 17/ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΡΙΝΗΣ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ 30/05 17/06-2016 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1210 Ημερομηνία: 09/05/2016 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1)

ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1) ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1) Αγγλικά ΙΙ Γαλλικά ΙΙ Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης της Εκκλησίας (ΙΙ) της Εκκλησίας (ΙΙ) Αρχαία Ελληνικά ΙΙ Ιταλικά ΙΙ Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΑ Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η Σ Ρ Ο Κ Ο Υ Α Ν Α Π Λ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ Ανδρέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1966

Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ Ανδρέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1966 Μία τοιχογραφία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του ΙΑ αιώνος, εις τον ναόν του Αγίου Νικολάου της Στέγης (Κακοπετριά, Κύπρος).(Σημείωμα εις μνήμην του αειμνήστου Καθηγητού Γεωργίου Α. Σωτηρίου) (πίν. 75-76)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο )- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Το Μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα.Το μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα είναι κτισμένο στο ομώνυμο ακρωτήρι της Κύπρου που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Geschichte der Übersetzung III. Anthi Wiedenmayer

Geschichte der Übersetzung III. Anthi Wiedenmayer Geschichte der Übersetzung III Anthi Wiedenmayer Die Bibelübersetzung Η Βίβλος αποτελείται από: την Παλιά Διαθήκη - 39 βιβλία, γραμμένα αρχικά στα εβραϊκά και με κάποια σημεία στα αραμαϊκά, την Καινή Διαθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων. Φύλλο εργασίας

Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων. Φύλλο εργασίας Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων Φύλλο εργασίας 1. «Αυτό το έτος (Α.Μ. 6177=691 μ.χ.) ο Ιουστινιανός από ανοησία έλυσε την ειρήνη, την οποία είχε συνομολογήσει με τον (Χαλίφη) Abd al

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος 2015-2016 ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ανασκευάσει μια τεράστια πλάνη των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που θα μας απασχολήσει πάλι σήμερα είναι εκείνο της διδασκαλίας εις τα σχολεία μας του μαθήματος των

Το θέμα που θα μας απασχολήσει πάλι σήμερα είναι εκείνο της διδασκαλίας εις τα σχολεία μας του μαθήματος των ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Συνοδικόν Μέγαρον, 27 Iουνίου 2017 Σεβασμιώτατοι άγιοι αδελφοί Αρχιερείς, Οφείλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει.

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει. Πέντε χιλιόμετρα από τα στενά των Τεμπών, ανηφορίζοντας κανείς μπορεί να δει να ξεπροβάλουν τα Αμπελάκια Λάρισας, η Ιστορική Κοινότητα των Αμπελακίων όπως έχει επικρατήσει. Βρίσκεται στους πρόποδες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος έχει μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων

Η Κύπρος έχει μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων Μεσογειακή Κουζίνα Η μεσογειακή διατροφή πρωτοεμφανίστηκε στις χώρες της Μεσογείου από όπου πήρε το όνομά της. Έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της άυλης κληρονομιάς της UNESCO. Eίναι η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου Τευχος δευτερο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους Ασκήσεις επί λίθου Άσκηση 1η Οι θησαυροί του ιερού Οι ιερείς της Βραυρωνίας Αρτέμιδος κάνουν απογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αμμόχωστος (λατινικά: Famagusta, τούρκικα: Gazimağusa), είναι πόλη στην Κύπρο και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στον κόλπο που φέρει και

Η Αμμόχωστος (λατινικά: Famagusta, τούρκικα: Gazimağusa), είναι πόλη στην Κύπρο και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στον κόλπο που φέρει και Μάριος Πρέτα Η Αμμόχωστος (λατινικά: Famagusta, τούρκικα: Gazimağusa), είναι πόλη στην Κύπρο και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στον κόλπο που φέρει και το όνομά της. Η αρχαία Αμμόχωστος έφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων...

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1 Σοφία Σταμπολίτη 707 Καρκινικές Φράσεις...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 2 707 Καρκινικές Φράσεις 2012 Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαμήδι: Ο δικός μας Τιτανικός. Φρούριο Παλαμήδι. Ναυπλίου. 3o Δημοτικό Σχολείο. Ναυπλίου. Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών

Παλαμήδι: Ο δικός μας Τιτανικός. Φρούριο Παλαμήδι. Ναυπλίου. 3o Δημοτικό Σχολείο. Ναυπλίου. Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Φρούριο Παλαμήδι Ναυπλίου 3o Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου Παλαμήδι: Ο δικός μας Τιτανικός 1 Συμμετέχοντες Σχολείο: 3 ο Δημοτικό Ναυπλίου Τάξη / Τμήμα: Στ1 Αριθμός μαθητών: 17 Αριθμός παλιννοστούντων / αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας»

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» 20-21 Απριλίου 2013, Σάββατο- Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.)

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Τάξη: Β λυκείου Αριθμός μαθητών: 15 Καθηγήτρια : Νικολάου Ελένη ΛΕΜ Α3Β (φιλ) ΠΜΠ. 14532 Ημερομηνία: 29/12/2004 Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Τα όρια του βυζαντινού κράτους από τα μέσα του 7ου ως τον 9ο αιώνα. Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. ΙΜΕ http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/o2p 2.html I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ο Έλληνας, ο Ευρωπαίος, Homo Universalis ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ο Έλληνας, ο Ευρωπαίος, Homo Universalis ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ο Έλληνας, ο Ευρωπαίος, Homo Universalis ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρωπαϊκή διάσταση του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ευρώπη του 19ο αιώνα Ο Ιωάννης Καποδίστριας,

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα

Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα 02.2016 1 ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα Γ 2 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας 03 Γ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ.

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ. . ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 (επαναληπτικό) ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ι. Να συµπληρώσετε, στα κενά της Α στήλης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ º ¹½É½¹º Â Ä ¾µ¹Â Äɽ þÿãä ÃŽ ÀĹº º±¹ ÃÄ ½ ɱ½ Kalogirou, Dimitra þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες. ΚΕΙΜΕΝΟ [Ρατσισμός]

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες. ΚΕΙΜΕΝΟ [Ρατσισμός] ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΕΠΑΛ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΟ [Ρατσισμός] Με την παραδοσιακή σημασία του όρου, ρατσισμός είναι το δόγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (04 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (04 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016-2017 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (04 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ 04/09/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ι, (Υ), Αμφ. 1, Αίθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Εισαγωγή Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα