(01/01/ /12/2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(01/01/2011 31/12/2011)"

Transcript

1 Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2011

2 Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η εκεµβρίου 2011, εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας την 25 η Απριλίου, 2012 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ΤΑΝΕΟ δηλώνει ότι : οι παρούσες Οικονοµικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρίας σύµφωνα µε τον κανονισµό 7(2) της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/109/EC. Η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει, όπως απαιτείται από τον κανονισµό 8(2) της ίδιας οδηγίας. Αθήνα, 25 Απριλίου

3 Περιεχόµενα...Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Α. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Β. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Γ. Κατάσταση Ταµειακών Ροών Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Γενικές πληροφορίες Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις Η Εταιρία ως µισθωτής Κόστος ανεισµού Κόστος παροχών αποχώρησης προς το προσωπικό Φορολογία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων Χρηµατοοικονοµικά µέσα Προβλέψεις ιαχείριση κινδύνων Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος ρευστότητας Πιστωτικός κίνδυνος Σηµειώσεις και αναλύσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Τόκοι και συναφή έσοδα Κέρδη / (Ζηµιές) από πώληση χρεογράφων Αύξηση/ (Μείωση) στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ΑΚΕΣ Τόκοι και συναφή έξοδα Προβλέψεις Λοιπά λειτουργικά έξοδα Φόρος Εισοδήµατος Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις καταταχθείσες στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Επενδύσεις ιαθέσιµες προς Πώληση Λοιπές Απαιτήσεις Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Συσσωρευµένες ζηµίες Προνοµιούχες µετοχές Οµολογιακό άνειο Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λοιπές Υποχρεώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις εσµεύσεις Συµφωνίες λειτουργικών µισθώσεων

4 4.24. Προγράµµατα παροχών αποχώρησης Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών Γεγονότα µετά την 31/12/

5 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι µέτοχοι, Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920, έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε τα πεπραγµένα της εταιρείας και να υποβάλλουµε συνηµµένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για την δέκατη εταιρική χρήση 1/1/ /12/2011. Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει την ανάλυσή τους και τις πρόσθετες επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες ή χρήσιµες για την εκτίµησή τους και τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εγκρίσεώς τους, σύµφωνα και µε την πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου. 1. Ανασκόπηση σηµαντικών γεγονότων 2011 Μέσα στο 2011, η ελληνική οικονοµία βυθίστηκε σε βαθύτερη ύφεση, παρόλη την ανάκαµψη στις εξαγωγές και την τεράστια αλλά απαραίτητη δηµοσιονοµική προσαρµογή, η εσωτερική ζήτηση µειώθηκε και η ανεργία αυξήθηκε δραµατικά. Το ΑΕΠ µετά από µια περαιτέρω συρρίκνωση µέσα στο 2012, προβλέπεται να αρχίσει να ανακάµπτει µέσα στο 2013 κατευθυνόµενο από δοµικές αναδιαρθρώσεις, ενισχυόµενη εξωτερική ζήτηση, βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα και αύξηση των επενδύσεων. Το αρνητικό οικονοµικό κλίµα και η υψηλή ανεργία αναµένεται να ωθήσουν τον πληθωρισµό σε χαµηλά επίπεδα. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας καθώς και η εξασφάλιση της σηµαντικής µείωσης του δηµοσίου χρέους προϋποθέτουν την συνέχιση της εφαρµογής της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και των δοµικών αναδιαρθρώσεων. Οι κίνδυνοι στο οικονοµικό περιβάλλον παραµένουν σηµαντικοί και προοπτικές δυσµενείς. Η παρούσα οικονοµική αστάθεια που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια δεν µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το ΤΑΝΕΟ. Υπήρξαν σηµαντικές απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων που είχαν αρχικώς εγκριθεί, καθώς και ουσιώδεις καθυστερήσεις σε διαπραγµατεύσεις για επενδύσεις. Επίσης υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη αρκετών έργων. Πιο συγκεκριµένα υπήρξαν δυσκολίες στην ολοκλήρωση ενεργειακών έργων εξαιτίας γραφειοκρατικών κωλυµάτων και στενότητας δανειακών κεφαλαίων. Παρ' όλα αυτά το ΤΑΝΕΟ προέβη σε ενέργειες έτσι ώστε να µετριαστούν οι δυσµενείς επιπτώσεις των ανωτέρω. Υλοποιήθηκαν επενδύσεις σε διαφόρους τοµείς όπως ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ανακύκλωση, τρόφιµα και ποτά. Κατά την διάρκεια του 2011 τα ΑΚΕΣ στα οποία συµµετέχει το ΤΑΝΕΟ υλοποίησαν 3 νέες επενδύσεις και 12 επενδύσεις µεταγενέστερου σταδίου συνολικού ποσού 15εκ. Σωρευτικά τα ΑΚΕΣ στα οποία συµµετέχει το ΤΑΝΕΟ έχουν επενδύσει 66,4εκ. σε 40 µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος των δεσµευµένων κεφαλαίων στα ΑΚΕΣ κατά την 31 η εκεµβρίου, 2011 ανέρχεται στα 140,1 εκατ. Σωρευτικά το ΤΑΝΕΟ έχει καταβάλλει 48,7εκ. ήτοι 35% των δεσµευµένων κεφαλαίων εκ των οποίων 33,1 εκ έχουν επενδυθεί (µε υφιστάµενες δεσµεύσεις προς επένδυση στις 31/12/2011 ύψους 5,3εκ.) σε 40 µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι διανοµές από τα ΑΚΕΣ ανέρχονται σε 12,8εκ. Το ΤΑΝΕΟ έχει σωρευτικά διανείµει στους οµολογιούχους του σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους του οµολογιακού δανείου, το ποσό των 24εκ. εκ των οποίων 23,6εκ αφορούν τόκους και 0,43εκ. αφορά πρόσθετη απόδοση. Αναφορικά µε τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, τα ΑΚΕΣ µε ενεργειακό προσανατολισµό στα οποία συµµετέχει το ΤΑΝΕΟ, προκειµένου να υπερπηδήσουν τα εµπόδια στην εξεύρεση µακροπρόθεσµης δανειακής χρηµατοδότης, σχηµάτισαν µια άτυπη ένωση µε στόχο την συνεργασία σε ευρεία κλίµακα µε µεγάλο διεθνή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Μέσα από αυτή την συνεργασία οι διαχειριστές των ΑΚΕΣ προσµένουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση µε ευνοϊκότερους όρους και σε σηµαντική τεχνογνωσία έτσι ώστε να πραγµατοποιηθούν οι 5

6 επενδύσεις σε ενεργειακά έργα οι οποίες καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών και χρηµατοδοτικών κωλυµάτων. Μέσα στο 2011 το ΤΑΝΕΟ έγινε ιδρυτικό µέλος του European Venture Fund Investors Network (EVFIN). Το EVFIN είναι µια πλατφόρµα διαλόγου η οποία δηµιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2011 από µεγάλα κρατικά επενδυτικά σχήµατα για την αντιµετώπιση της συνεχιζόµενης κρίσης χρηµατοδότησης στον τοµέα αυτό σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε µετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 4 Φεβρουαρίου 2011, το οποίο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να "υποβάλει προτάσεις έως τα τέλη του 2011 για την καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών, χρησιµοποιώντας την µόχλευση του EIF και άλλων συναφών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και σε συνεργασία µε τους εθνικούς φορείς ".Η πρωτοβουλία EVFIN είναι συµπληρωµατική µε τη γενική δραστηριότητα του Private Equity και Venture Capital Association (EVCA). Μετά από σχετικό αίτηµα του Θεµατοφύλακα (Trustee), το Σ του ΤΑΝΕΟ υπέγραψε στις 7/11/2011 πιστοποιητικά" φερεγγυότητας" και "µη επέλευσης Πιστωτικού Γεγονότος. Μετά από νέα αίτηµα του Trustee και σύµφωνα µε τους όρους του Οµολογιακού ανείου, το ΤΑΝΕΟ ενεχυρίασε τις συµµετοχές του στα ΑΚΕΣ υπέρ του Trustee στις 5 εκεµβρίου, Κατά την διάρκεια του τρίτου τριµήνου του 2011 ο Πρόεδρος του Σ του ΤΑΝΕΟ κ. Παπαϊωάννου παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Η νέα σύνθεση του Σ του ΤΑΝΕΟ έχει ως εξής: Ανδρέας Ζοµπανάκης, Πρόεδρος Νικόλαος Χαριτάκης, Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Ηλίας Μαντζουνέας, Μέλος Παναγιώτης Αλεξάκης, Μέλος Μάρκος Κοµονδούρος, Μέλος 2. Επενδυτική Ανασκόπηση Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις επενδύσεις του ΤΑΝΕΟ: Capital Connect Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ: 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επισκόπηση Επενδύσεις Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Advice Πληροφορική Εταιρικό Λογισµικό εκ-03 Ολική Micrel Υγεία Ιατρικές συσκευές Ιαν-04 Ολική Tyres Herco Ανακύκλωση Ανακύκλωση ελαστικών Φεβ-06 Μερική Mavin Ανακύκλωση Ανακύκλωση οργανικών υπολειµµάτων Μαρ-06 Οχι Krokos Kozanis Γεωργία Παραγωγή προιόντων Κρόκου Μαρ-07 Ολική 6

7 Zaitech Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ: 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επενδύσεις Επισκόπηση Επενδύσεις Επισκόπηση Επενδύσεις Επισκόπηση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση E- Global Πληροφορική ίκτυο καταστηµάτων Ιντερνετ Ιαν-05 Οχι Mediterra Doppler Performance Technologies Γεωργία Βιοµηχανικά Προιόντα Πληροφορική Καταστήµατα & Προϊόντα µαστίχας Ιουν-05 Μερική Κατασκευή ανελκυστήρων Ιουν-05 Μερική Συστήµατα αποθήκευσης, διαχείρησης και ανάκτησης δεδοµένων Υπηρεσίες ασύρµατης επικοινωνίας Ιουν-05 Advanced Network Technologies Πληροφορική Ιουν-06 Οχι Craft Τρόφιµα - Ποτά Μικροζυθοποιία Φεβ-08 Οχι Foodlink Υπηρεσίες Υπηρεσίες εφοδιασµού τρίτων Ιουλ-08 Οχι ISV + B Development Λοιποί Κλάδοι Ανάπτυξη πρωτοποριακών κατοικιών Σεπ-08 Οχι Erasineio Hospital Υγεία Νοσοκοµείο Αυγ-09 Οχι Tsemperou Wind Park Ενέργεια Α/Π 14 MW Φεβ-10 Οχι Solar Datum S.A. Ενέργεια Φ/Β 3 MW Σεπ-10 Μερική Solar Concept Ενέργεια Φ/Β 3,73 MW Αυγ-11 Μερική IBG Hellenic Fund II Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 39,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 104, Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Ionia Energiaki Ενέργεια Α/Π 96 MW εκ-06 Ολική Mobile Technology Πληροφορική Συστήµατα συλλογής δεδοµένων & φορητών υπολογιστικών Μαϊ-06 Ολική συστηµάτων Aigaias Anaptyksiaki Ενέργεια Α/Π 87 MW Μαϊ-06 Ολική Solar Cells Hellas Ενέργεια Κατασκευή ηλιακών κυψελών και πάνελ Σεπ-06 Ολική Ensol Anaptyksiaki Ενέργεια Φ/Β 56,5 MW Αυγ-07 Ολική Autostop Βιοµηχαικά Προϊόντα Κατασκευή δερµάτινων επενδύσεων αυτοκινήτων Απρ-08 Οχι Μερική AIMS - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες 958 εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Panagopoulos Γεωργία Κτηνοτροφική µονάδα εκ-10 Οχι AIMS Solar Ενέργεια Φ/Β 3,5 MW εκ-10 Οχι 7

8 Thermi - TANEO VCF Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,90% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επεν Επισκόπηση δύσε Επενδύσεις Επισκόπηση Επενδύσεις Επισκόπηση ις Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Thermi Energy Ενέργεια Α/Π 68,5 MW Σεπ-09 Οχι Thermi Renewable Ενέργεια Φ/Β 16,5 MW Απρ-10 Οχι Alpha - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,00% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση 780 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Upstream Πληροφορική Υπηρεσίες Mobile Marketing εκ-08 Οχι Piraiki Microbrewery Τρόφιµα- Ποτά Βιολογική Φρέσκια Μπύρα Απρ-09 Οχι Kritis Gi Τρόφιµα- Ποτά Παραγωγή παραδοσιακών κρητικών αρτοποιηµάτων Ιουν-09 Μερική Dipyrites Handakos Τρόφιµα- Ποτά Εµπορία παραδοσιακών κρητικών αρτοποιηµάτων Απρ-10 Οχι BioKid Τρόφιµα- Ποτά Βιολογικές παιδικές τροφές Ιουν-10 Οχι Oxygen - TANEO Neoventures Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επισκόπηση Επισκόπηση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Lead Generation S.A. Πληροφορική Ιστοχώρος αγγελιών ακινήτων Ιουλ-09 Οχι GIVE - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επεν δύσει Επενδύσεις σε εταιρείες 0 εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Piraeus - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση ADVENT Ενέργεια Ανάπτυξη καινοτόµων νέων υλικών και συστηµάτων για προϊόντα ανανεώσιµων πηγών Ιουν-09 Οχι ενέργειας ESS Πληροφορική Λογισµικό διακίνησης ναυτιλιακών εγγράφων Ιουν-09 Οχι Επενδύσεις ς εν υπάρχουν επενδύσεις VoiceWeb Πληροφορική Ανάπτυξη φωνητικών εφαρµογών εκ-09 Οχι Unismack Τρόφιµα Προϊόντα Άνευ Γλουτόζης Αυγ-11 Οχι ΑΣΑ Ανακύκλωση Ανακύκλωση/ ιαχείρηση Αποβλήτων Αυγ-11 Οχι 8

9 New Mellon - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επισκόπηση Επενδύ σεις Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Faros Energy Ενέργεια Φ/Β 0,75 MW εκ-09 Οχι Biocompost Ανακύκλωση ιαχείριση αποβλήτων Σεπ-10 Οχι TANEO - FG RES Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές 720 Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες 0 εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επισκόπηση Επεν δύσε ις Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση εν υπάρχουν επενδύσεις 3. Οικονοµική ανασκόπηση Η χρήση 1/1/ /12/2011 ήταν η όγδοη κατά την οποία εφαρµόστηκαν ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π.-.Π.Χ.Π.) λόγω της υποχρέωσης που έχει η εταιρεία από την εισαγωγή των οµολογιών της στο Χρηµατιστήριο του ουβλίνου (Irish Stock Exchange), που αποτελεί οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά κατά την έννοια του άρθ. 134 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι οικονοµικές καταστάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση κατά τη Γενική Συνέλευση συνετάχθησαν σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά. Η χρήση του έτους 2011 έκλεισε µε ζηµία προ φόρων 4,7εκ. έναντι ζηµιάς προ φόρων 3,6εκ. το Στο µεγαλύτερο µέρος της η ζηµιά αυτή οφείλεται στην απόφαση της διοίκησης για µείωση της εύλογης αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου του ΤΑΝΕΟ κατά το ποσό των 2,2 εκατ. πέρα και πάνω από τις εκτιµήσεις των ΑΚΕΣ, ύστερα από ενδελεχή εξέταση των επιµέρους επενδύσεων και σε συνδυασµό µε το αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Από πλευράς εσόδων, η αύξηση των επιτοκίων της ευρωζώνης, επηρέασε θετικά τους πιστωτικούς τόκους από τα δεσµευµένα κεφάλαια της εταιρείας σε λογαριασµούς του εξωτερικού (Money Market Funds). Τα συγκεκριµένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 79% ήτοι από 0,5εκ κατά την χρήση του 2010 σε 0,9εκ. κατά την χρήση του Η µέση απόδοση αυτών των επενδύσεων σε αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού κυµάνθηκε σε 0,9% για την χρήση του 2011 έναντι 0,5% για την χρήση του Τα κέρδη από συµµετοχές σε ΑΚΕΣ ανήλθαν στις 0,74εκ. το 2011 σε σχέση µε τις 0,69εκ. του Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των κερδών αφορά µερική ρευστοποίηση επένδυσης στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Αναφορικά µε τα έξοδα, οι τόκοι του οµολογιακού δανείου είναι αυξηµένοι λόγω της προαναφερθείσας ανόδου των επιτοκίων. Πιο συγκεκριµένα, από 1εκ. το 2010, οι τόκοι αυξήθηκαν σε 1,6εκ. το 2011 (αύξηση της τάξης του 52%). Το µέσο επιτόκιο δανεισµού (6µηνιαίο Euribor) κυµάνθηκε στο 1,5% το 2011 έναντι 1,1% το

10 Τα έξοδα εκδόσεως και αναδιοργανώσεως του οµολογιακού δανείου χαρακτηρίστηκαν σαν έξοδα 10ετούς απόσβεσης, όση είναι δηλαδή και η διάρκεια του οµολόγου. Η απόσβεση αυτών των εξόδων ανήλθε στο ποσό των 626χιλ. για το 2011, όση και για το 20. Τα έξοδα µισθοδοσίας µειώθηκαν κατά 13% λόγω της µείωσης των αποδοχών του ιευθύνοντος Συµβούλου κατά 30%. Οι ζηµιές από αποτίµηση των επενδύσεων σε εύλογες αξίες αφορούν µείωση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ΑΚΕΣ κυρίως λόγω των εξόδων διαχείρισης που χρεώθηκαν και της µείωσης της εύλογης αξίας των επιµέρους επενδύσεων σε εταιρείες.. Υπήρξε µια µείωση σε ορισµένες κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων µετά από επανεξέταση του λειτουργικού κόστους από την διοίκηση (π.χ. έξοδα µισθώσεων, αµοιβές.σ., κλπ.). Ωστόσο, τα έξοδα νοµικών υπηρεσιών και τα έξοδα θεµατοφύλακα που σχετίζονται µε τη χορήγηση των πιστοποιητικών "φερεγγυότητας" και "µη επέλευσης Πιστωτικού Γεγονότος" που αναφέρονται ανωτέρω (παρ.1 Ανασκόπηση σηµαντικών γεγονότων 2011), ανάγκασαν το ΤΑΝΕΟ να επωµιστεί έκτακτα έξοδα ύψους περίπου 0,22m. Τέλος η εγγραφή του εσόδου για αναβαλλόµενη φορολογία ύψους 0,12εκ. που ωφέλησε τα αποτελέσµατα, καθώς και η σχετική συσσωρευµένη υποχρέωση ύψους 0,24εκ. που υπάρχει στον ισολογισµό είναι ποσά που επιβάλλονται από την ορθή εφαρµογή των.λ.π.-.π.χ.π.. Η εταιρεία εκτιµά ότι δεν θα υπάρξει µελλοντική υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος από τις δραστηριότητες της έως σήµερα. Λόγω της εφαρµογής των.λ.π.-.π.χ.π., οι προνοµιούχες µετοχές που έχει εκδώσει η εταιρεία, ονοµαστικής αξίας , κατετάγησαν όπως και πέρυσι στις υποχρεώσεις, αντί στο κεφάλαιο της εταιρείας και, ως εκ τούτου, το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας διαµορφώνεται αρνητικά. Παρόλα αυτά δεν τίθεται θέµα εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 1 στ. γ του Κ.Ν. 2190/1920 περί υποχρεωτικής συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως των µετόχων προς λήψη µέτρων και περί ανακλήσεως της αδείας συστάσεως της εταιρείας από τη ιοίκηση. Σύµφωνα µε γνωµοδότηση του καθηγητή του εµπορικού δικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών κ. Ευαγ. Περάκη, την οποία υιοθετεί η Εταιρεία, για τους σκοπούς των άρθρων 47 και 48 1 στ. γ του Κ.Ν. 2190/1920, στα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να υπαχθούν οι προνοµιούχες µετοχές, έστω και αν, σύµφωνα µε τα.λ.π..π.χ.π., οι µετοχές αυτές πρέπει, κατά την κατάρτιση των ετήσιων καταστάσεων, να υπαχθούν στις υποχρεώσεις. Οι ορκωτοί ελεγκτές δεν εξέφρασαν αντίρρηση επί των ανωτέρω. Συνεπώς, ο υπολογισµός των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας για τους σκοπούς της εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 1 στ. γ του ν. 2190/1920 θα πρέπει να γίνει µε συνυπολογισµό των προνοµιούχων µετοχών της στα κεφάλαια αυτά. Με δεδοµένο ότι το καταβεβληµένο και πιστοποιηµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (ήτοι , διαιρεµένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 50 εκάστη, και , διαιρεµένο σε προνοµιούχες ονοµαστικές χωρίς δικαίωµα ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 50 εκάστη), τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την δεν υπολείπονται του ηµίσεος του µετοχικού κεφαλαίου ούτε του ενός δεκάτου αυτού. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως των µετόχων προς λήψη µέτρων, κατ εφαρµογή του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, ούτε τίθεται θέµα ανακλήσεως της αδείας συστάσεως της εταιρείας από τη ιοίκηση κατ εφαρµογή του άρθ στ. γ του ίδιου νόµου. Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το ενηµερωτικό δελτίο και οι συµβάσεις που υπογράφηκαν στα πλαίσια της έκδοσης του οµολογιακού δανείου ύψους 105 εκ. ευρώ, διαθέσιµα που τυχόν υπάρχουν στους λογαριασµούς που τηρούµε µε τη Deutsche Bank AG London, δύνανται να επενδύονται σε Eligible Obligations. Ως Eligible Obligations ορίζονται τα αµοιβαία 10

11 κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων και παρόµοια επενδυτικά σχήµατα, που είναι σε ευρώ και έχουν λάβει αξιολόγηση πιστοληπτικού κινδύνου (Credit Rating) ίση µε «ΑΑΑ». Ως εκ τούτου τα κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα, ανέρχονται την 31/12/2011 σε 97εκ., και αφορούν κεφάλαια επενδυµένα στο αµοιβαίο κεφάλαιο Deutsche Global Liquidity Series Deutsche Euro Managed Fund. 4. ιαχείριση Κινδύνων Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους είναι ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος από της µεταβολές σε επιτόκια και τιµές αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας καθώς και ο πιστωτικός κίνδυνος. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στην αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και στους κινδύνους αγοράς. Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται µέσω των διαφόρων επιχειρηµατικών λειτουργιών της Εταιρίας. Προ της διενέργειας συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρίας προς τους αντισυµβαλλόµενους της. 4.1 Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος Αγοράς Ως «κίνδυνο αγοράς» ορίζουµε τον κίνδυνο µείωσης της εύλογης αξίας των ΑΚΕΣ που µπορεί να προκύψει από την αποτίµηση των επενδύσεων των ΑΚΕΣ σε τιµές χαµηλότερες από το κόστος επένδυσης καθώς και από τις αµοιβές διαχείρισης των ΑΚΕΣ. Το ΤΑΝΕΟ παρακολουθεί προσεκτικά την πορεία των επενδύσεων των ΑΚΕΣ, µέσα από αναφορές, συνεχή επικοινωνία µε τις διαχειρίστριες οµάδες, καθώς και µέσα και από την συµµετοχή εκπροσώπων του στις επενδυτικές επιτροπές των ΑΚΕΣ. Ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας των επενδύσεων της εταιρείας (συµµετοχές σε ΑΚΕΣ και σε Αµοιβαία Κεφάλαια) έλαβε υπόψη του της τρέχουσες συνθήκες της Ελληνικής οικονοµίας, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Σταθερότητας (Financial Support Program II FSPII). Αυτό σηµαίνει ότι οι βασικές παραδοχές για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας όπως αυτές περιγράφονται στο FSPII και στις τρέχουσες αξιολογήσεις του ΝΤ για τη χώρα, έχουν σηµαντική επίδραση τόσο τις µελλοντικές επιδόσεις και τα αποτελέσµατα των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και στους συντελεστές προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών τους και κατ επέκταση στις αποτιµήσεις τους. Σηµειώνεται ότι η τήρηση των βασικών παραδοχών του FSPII αποτελεί σηµαντική πηγή κινδύνου για τις επενδύσεις του ΤΑΝΕΟ, καθώς ενδεχόµενη µεταβολή στα τρέχοντα δεδοµένα για την Ελληνική οικονοµία θα είχε σηµαντική επίπτωση στα προεξοφλητικά επιτόκια και τις αποτιµήσεις των επενδύσεων της εταιρείας και θα µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντικές αποµειώσεις των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ως «συναλλαγµατικό κίνδυνο» ορίζουµε τον ανειληµµένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις δυσµενείς µεταβολές στις τιµές νοµισµάτων, όταν υπάρχει ανοικτή συναλλαγµατική θέση σε κάποιο νόµισµα. Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σηµαντικά την λειτουργία της Εταιρίας δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων Ως «κίνδυνο επιτοκίου» ορίζουµε τον ανειληµµένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις µεταβολές στην αγορά επιτοκίων χρήµατος. Τέτοιες µεταβολές τιµών των επιτοκίων µπορούν να επηρεάσουν την οικονοµική θέση της Εταιρίας, αφού δύνανται να µεταβάλουν και: 11

12 - Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα. - Την αξία εσόδων και εξόδων, ευαίσθητων σε µεταβολές επιτοκίων. - Την αξία στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού, αφού η παρούσα αξία µελλοντικών χρηµατοροών (και, συχνά, οι ίδιες οι χρηµατοροές) µεταβάλλεται καθώς τα επιτόκια αλλάζουν. 4.2 Κίνδυνος Ρευστότητας Ως «κίνδυνο ρευστότητας» ορίζουµε το ενδεχόµενο αδυναµίας της Εταιρίας να αποπληρώσει, πλήρως ή έγκαιρα, τις τρέχουσες και µελλοντικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις -όταν αυτές γίνουν απαιτητές- λόγω έλλειψης της απαραίτητης ρευστότητας. Στον κίνδυνο αυτό περιλαµβάνεται και η πιθανότητα ανάγκης επαναχρηµατοδότησης ποσών σε υψηλότερα επιτόκια, καθώς επίσης και η ανάγκη πώλησης στοιχείων του Ενεργητικού. Πιο συγκεκριµένα συνδέεται µε την εξαµηνιαία πληρωµή του εγγυηµένου τοκοµεριδίου καθώς και την αποπληρωµή του κεφαλαίου του οµολογιακού δανείου τον Ιούνιο του Η ρευστότητα συνδέεται επίσης µε τον χρονισµό και το ύψος των αποδόσεων των επενδύσεων στα ΑΚΕΣ. Η Εταιρία παρακολουθεί προσεκτικά τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Το.Σ. του ΤΑΝΕΟ θεωρεί ότι λόγω της παράτασης της επενδυτικής περιόδου του ΤΑΝΕΟ χωρίς την αντίστοιχη παράταση της λήξης του Οµολογιακού δανείου που αυτό έχει εκδώσει, υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης µέρους της εγγύησης που αφορά την αποπληρωµή του κεφαλαίου λόγω του ετεροχρονισµού στις αντίστοιχες χρηµατοροές. 4.3 Πιστωτικός Κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι αυτός που απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ µέρους των οφειλετών να αποπληρώσουν εντός των συµβατικών τους προθεσµιών µέρος ή το σύνολο των οφειλών τους κυριότερα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας είναι τα τραπεζικά υπόλοιπα και οι απαιτήσεις από τα αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού (money market funds). Ο πιστωτικός κίνδυνος σε ρευστοποιήσιµα κεφάλαια είναι περιορισµένος, επειδή οι αντισυµβαλλόµενοι, είτε είναι τράπεζες µε υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας, προσδιορισµένο από διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είτε είναι αµοιβαία κεφάλαια εισηγµένα σε χρηµατιστηριακή αγορά. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 5. Εξελίξεις εντός του έτους 2012 Λόγω του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος που επικρατεί στην Ελλάδα η παροχή πιστώσεων από τον τραπεζικό τοµέα στις ΜΜΕ έχει περιοριστεί σηµαντικά. Αυτό φυσικά δηµιουργεί ευκαιρίες σε οργανισµούς που προσφέρουν εναλλακτικές µορφές επένδυσης όπως τα Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (venture capital / private equity). ηµιουργεί όµως και κινδύνους αφού η επιλογή αξιόλογων επενδυτικών ευκαιριών ανάµεσα σε ΜΜΕ που χρειάζονται χρηµατοδότηση γίνεται δυσκολότερη. Το ΤΑΝΕΟ µέσω των ΑΚΕΣ στα οποία συµµετέχει, διατηρεί την πολιτική στόχευσης χαµηλού κινδύνου επενδυτικών σχεδίων όπως αυτών στον υψηλά υποσχόµενο κλάδο των Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, χωρίς όµως να χάνει το ενδιαφέρον του και για τους υπόλοιπους κλάδους. Επιπροσθέτως η διοίκηση του ΤΑΝΕΟ διερευνά ενεργά εναλλακτικές προτάσεις για τα ΑΚΕΣ τα οποία δεν λειτουργούν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους. 12

13 Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας έκθεσης, ένα Μνηµόνιο Συνεργασίας (MoU) µε στόχο τη δηµιουργία µιας κοινής οµάδας εργασίας για την εξέταση της σκοπιµότητας ενός πανευρωπαϊκού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, υπεγράφη µεταξύ όλων των µελών του"european Venture Fund Investors Network" (EVFIN). To ΤΑΝΕΟ πιστεύει ότι η συµµετοχή σε αυτή την προσπάθεια θα αποδειχθεί ευεργετική στο προσεχές µέλλον. Επιπλέον, τουλάχιστον δύο από τα ΑΚΕΣ του ΤΑΝΕΟ µε ενεργειακό προσανατολισµό, βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο διαπραγµατεύσεων µε µεγάλο κινέζικο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό όσον αφορά το φωτοβολταϊκό χαρτοφυλάκιό τους. Τον Απρίλιο του 2012 υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της αµερικανικής SPI Solar και των Thermi-ΤΑΝΕΟ ΑΚΕΣ και AIMS-ΤΑΝΕΟ ΑΚΕΣ όσον αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχική συµφωνία µε την SPI περιλαµβάνει την υποστήριξη της κατασκευής 30MW φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα, µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη συνολικά 100 MW νέων εγκαταστάσεων. Η SPI θα παρέχει υπηρεσίες σχεδίασης, προµήθειας και κατασκευής των έργων, ενώ τα ΑΚΕΣ θα χρηµατοδοτήσουν µε ίδια κεφάλαια τα έργα των 30ΜW, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί πλήρως και είναι έτοιµα προς κατασκευή. Επιπλέον, η SPI θα καταρτίσει το σχέδιο της δανειακής χρηµατοδότησης µέσω της υφιστάµενης σχέσης της µε την LDK Solar, µια κορυφαία κινέζικη εταιρεία παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ. εν έχει συµβεί κάποιο άλλο σηµαντικό γεγονός µετά το τέλος της χρήσης και µέχρι την υπογραφή της παρούσας έκθεσης. Τούτα κ.κ. Μέτοχοι υπήρξαν τα πεπραγµένα της δέκατης εταιρικής χρήσεως και υποβάλλουµε στην κρίση σας την παρούσα σύντοµη έκθεση επί της οικονοµικής καταστάσεως της εταιρείας. Συνηµµένα σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/ /12/2011 και παρακαλούµε όπως τις εγκρίνετε και όπως απαλλάξετε τα µέλη του Σ και τους κ.κ. Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την δέκατη αυτή εταιρική χρήση. 13

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 η εκεµβρίου 2011, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση Θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις 4.16 και 4.17 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες γίνεται αναφορά στο θέµα της 14

15 εκτίµησης σε εύλογη αξία των προνοµιούχων µετοχών και των οµολογιακών δανείων της Εταιρείας. Στην γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/

16 Α. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σηµειώσεις 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Τόκοι και συναφή έσοδα Κέρδη από συµµετοχή σε επενδύσεις καταταχθείσες στην εύλογη αξία µέσω αποτελ Κέρδη από αποτίµηση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελ Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 0 25 Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Τόκοι και συναφή έξοδα 4.4 (2.244) (1.694) Προβλέψεις χρήσεως (0) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (339) (389) Αποσβέσεις χρήσεως (6) (7) Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελ. 4.3 (2.925) (2.094) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 4.6 (885) (655) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (6.400) (4.839) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (4.711) (3.576) Φόρος Εισοδήµατος (Αναβαλλόµενος φόρος) (Α) Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων (4.586) (3.451) (Β) Λοιπά έσοδα µετά από φόρους 0 0 (Α) + (Β) Συνολικά Συγκεντρωτικά Εσοδα µετά από φόρους (4.586) (3.451) Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 16

17 Β. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Σηµειώσεις ] Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Άλλα άυλα περουσιακά στοιχεία 0 0 Επενδύσεις καταταχ. στην εύλογη αξία µέσω αποτ Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Λοιπές απαιτήσεις Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και Συσσωρευµένες ζηµιές Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέο 4.15 (21.686) (17.099) Σύνολο καθαρής θέσης (20.686) (16.099) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προνοµιούχες µετοχές Οµολογιακά δάνεια Υποχρ. για παροχές στο προσωπικό λόγω αποχώρ. 0 0 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 17

18 Γ. Κατάσταση Ταµειακών Ροών Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Κέρδη χρήσεως (Ζηµίες χρήσεως) (4.586) (3.451) Προσαρµογές: Τόκοι και συναφή έσοδα (946) (534) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Απόσβεση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 6 7 Απόσβεση άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων - 0 Αύξηση/(Μείωση) εύλογης αξίας επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (Κέρδη) / Ζηµιές από χρηµατοοικονοµικές πράξεις (742) (694) Αύξηση/(Μείωση) προβλέψεων (0) 0 Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (153) Τόκοι πληρωθέντες (1.571) (1.037) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.518) (2.081) Επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι εισπραχθέντες Προϊόν από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (5.800) - Προιόν από πώληση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Αγορά επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (10.544) (4.732) Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (1) (4) Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.721) Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες Πληρωµές εξόδων αναδιοργάνωσης Οµολογιακού δανείου - - Εισπράξεις από έκδοση οµολογιακού δανείου (0) (0) Εισπράξεις από έκδοση προνοµιούχων µετοχών - - Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (0) (0) Καθαρή αύξηση/(µείωση) σε ταµείο και ταµιακά ισοδύναµα Ταµείο και ταµιακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως (6.239) (220) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 18

19 . Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2010 Υπόλοιπο Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων Λοιπά Εσοδα µετά από φόρους 0 0 Συν. Συγκ. Εσοδα µετά από φόρους Υπόλοιπο Υπόλοιπο Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων Λοιπά Εσοδα µετά από φόρους 0 0 Συν. Συγκ. Εσοδα µετά από φόρους Υπόλοιπο Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 19

20 1. Γενικές πληροφορίες Σύσταση και Επωνυµία Η Εταιρία συστάθηκε την 18 η Μαΐου 2001 µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΤΑΝΕΟ Α.Ε.. Για τις συναλλαγές της µε το εξωτερικό χρησιµοποιείται η επωνυµία σε πιστή µετάφραση σε ξένη γλώσσα ή µε λατινικά στοιχεία. Έδρα Έδρα της Εταιρίας ορίστηκε ο ήµος Αθηναίων. Σκοπός Από το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται ότι: Σκοπός της Εταιρίας είναι η µειοψηφική συµµετοχή σε αµοιβαία κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.), εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ) και αντίστοιχα σχήµατα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου (στο εξής: «επενδυτικά σχήµατα») που θα ιδρυθούν ειδικά για το σκοπό αυτό και θα διέπονται από τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εν λόγω επενδυτικά σχήµατα θα πρέπει να είναι αντικείµενο διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού τοµέα µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και να επενδύουν αποκλειστικά σε καινοτόµες µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της συµµετοχής αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Επίσης, η διαχείριση επιχειρήσεων και κεφαλαίων προορισµένων για συµµετοχή σε αµοιβαία κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ. 54/Α ), εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ) του άρθρου 5 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ/261 Α ) και αντίστοιχα σχήµατα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου που θα διέπονται από τη νοµοθεσία αλλοδαπού κράτους και θα επενδύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η διαχείριση επενδυτικών σχηµάτων, και η παροχή συµβουλών για τη διαχείριση τους. Η Εταιρία µπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική µε τους ανωτέρω σκοπούς και µε την εν γένη προαγωγή του θεσµού των επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, περιλαµβανοµένης της διοργάνωσης εκδηλώσεων κάθε µορφής. Η Εταιρία µπορεί να ιδρύει και γενικά να συµµετέχει σε νοµικά πρόσωπα που έχουν παρεµφερείς σκοπούς. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρία µπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας επιτρέπεται µόνο µε διάταξη νόµου. 20

(01/01/2012 31/12/2012)

(01/01/2012 31/12/2012) Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2012 Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (01/01/2010 31/12/2010)

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (01/01/2010 31/12/2010) Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01/01/2009 31/12/2009)

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01/01/2009 31/12/2009) Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Βαλαωρίτου 3 & Βουκουρεστίου 22, 106 71, Αθήνα 210-3710500 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («Δ.Π.Χ.Π») για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 Φεβρουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάσταση Αποτελεσμάτων 3 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Σινιόσογλου 6, 142 34 Νέα Ιωνία www.eurobankpropertyservices.gr Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2296701000 Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιακριτικός Τίτλος : «HELLENIC FUELS S.A.» Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση AP.M.A.E. 13557/01ΑΤ/Β/86/0245

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα