(01/01/ /12/2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(01/01/2011 31/12/2011)"

Transcript

1 Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2011

2 Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η εκεµβρίου 2011, εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας την 25 η Απριλίου, 2012 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ΤΑΝΕΟ δηλώνει ότι : οι παρούσες Οικονοµικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρίας σύµφωνα µε τον κανονισµό 7(2) της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/109/EC. Η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει, όπως απαιτείται από τον κανονισµό 8(2) της ίδιας οδηγίας. Αθήνα, 25 Απριλίου

3 Περιεχόµενα...Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Α. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Β. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Γ. Κατάσταση Ταµειακών Ροών Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Γενικές πληροφορίες Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις Η Εταιρία ως µισθωτής Κόστος ανεισµού Κόστος παροχών αποχώρησης προς το προσωπικό Φορολογία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων Χρηµατοοικονοµικά µέσα Προβλέψεις ιαχείριση κινδύνων Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος ρευστότητας Πιστωτικός κίνδυνος Σηµειώσεις και αναλύσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Τόκοι και συναφή έσοδα Κέρδη / (Ζηµιές) από πώληση χρεογράφων Αύξηση/ (Μείωση) στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ΑΚΕΣ Τόκοι και συναφή έξοδα Προβλέψεις Λοιπά λειτουργικά έξοδα Φόρος Εισοδήµατος Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις καταταχθείσες στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Επενδύσεις ιαθέσιµες προς Πώληση Λοιπές Απαιτήσεις Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Συσσωρευµένες ζηµίες Προνοµιούχες µετοχές Οµολογιακό άνειο Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λοιπές Υποχρεώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις εσµεύσεις Συµφωνίες λειτουργικών µισθώσεων

4 4.24. Προγράµµατα παροχών αποχώρησης Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών Γεγονότα µετά την 31/12/

5 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι µέτοχοι, Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920, έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε τα πεπραγµένα της εταιρείας και να υποβάλλουµε συνηµµένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για την δέκατη εταιρική χρήση 1/1/ /12/2011. Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει την ανάλυσή τους και τις πρόσθετες επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες ή χρήσιµες για την εκτίµησή τους και τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εγκρίσεώς τους, σύµφωνα και µε την πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου. 1. Ανασκόπηση σηµαντικών γεγονότων 2011 Μέσα στο 2011, η ελληνική οικονοµία βυθίστηκε σε βαθύτερη ύφεση, παρόλη την ανάκαµψη στις εξαγωγές και την τεράστια αλλά απαραίτητη δηµοσιονοµική προσαρµογή, η εσωτερική ζήτηση µειώθηκε και η ανεργία αυξήθηκε δραµατικά. Το ΑΕΠ µετά από µια περαιτέρω συρρίκνωση µέσα στο 2012, προβλέπεται να αρχίσει να ανακάµπτει µέσα στο 2013 κατευθυνόµενο από δοµικές αναδιαρθρώσεις, ενισχυόµενη εξωτερική ζήτηση, βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα και αύξηση των επενδύσεων. Το αρνητικό οικονοµικό κλίµα και η υψηλή ανεργία αναµένεται να ωθήσουν τον πληθωρισµό σε χαµηλά επίπεδα. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας καθώς και η εξασφάλιση της σηµαντικής µείωσης του δηµοσίου χρέους προϋποθέτουν την συνέχιση της εφαρµογής της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και των δοµικών αναδιαρθρώσεων. Οι κίνδυνοι στο οικονοµικό περιβάλλον παραµένουν σηµαντικοί και προοπτικές δυσµενείς. Η παρούσα οικονοµική αστάθεια που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια δεν µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το ΤΑΝΕΟ. Υπήρξαν σηµαντικές απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων που είχαν αρχικώς εγκριθεί, καθώς και ουσιώδεις καθυστερήσεις σε διαπραγµατεύσεις για επενδύσεις. Επίσης υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη αρκετών έργων. Πιο συγκεκριµένα υπήρξαν δυσκολίες στην ολοκλήρωση ενεργειακών έργων εξαιτίας γραφειοκρατικών κωλυµάτων και στενότητας δανειακών κεφαλαίων. Παρ' όλα αυτά το ΤΑΝΕΟ προέβη σε ενέργειες έτσι ώστε να µετριαστούν οι δυσµενείς επιπτώσεις των ανωτέρω. Υλοποιήθηκαν επενδύσεις σε διαφόρους τοµείς όπως ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ανακύκλωση, τρόφιµα και ποτά. Κατά την διάρκεια του 2011 τα ΑΚΕΣ στα οποία συµµετέχει το ΤΑΝΕΟ υλοποίησαν 3 νέες επενδύσεις και 12 επενδύσεις µεταγενέστερου σταδίου συνολικού ποσού 15εκ. Σωρευτικά τα ΑΚΕΣ στα οποία συµµετέχει το ΤΑΝΕΟ έχουν επενδύσει 66,4εκ. σε 40 µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος των δεσµευµένων κεφαλαίων στα ΑΚΕΣ κατά την 31 η εκεµβρίου, 2011 ανέρχεται στα 140,1 εκατ. Σωρευτικά το ΤΑΝΕΟ έχει καταβάλλει 48,7εκ. ήτοι 35% των δεσµευµένων κεφαλαίων εκ των οποίων 33,1 εκ έχουν επενδυθεί (µε υφιστάµενες δεσµεύσεις προς επένδυση στις 31/12/2011 ύψους 5,3εκ.) σε 40 µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι διανοµές από τα ΑΚΕΣ ανέρχονται σε 12,8εκ. Το ΤΑΝΕΟ έχει σωρευτικά διανείµει στους οµολογιούχους του σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους του οµολογιακού δανείου, το ποσό των 24εκ. εκ των οποίων 23,6εκ αφορούν τόκους και 0,43εκ. αφορά πρόσθετη απόδοση. Αναφορικά µε τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, τα ΑΚΕΣ µε ενεργειακό προσανατολισµό στα οποία συµµετέχει το ΤΑΝΕΟ, προκειµένου να υπερπηδήσουν τα εµπόδια στην εξεύρεση µακροπρόθεσµης δανειακής χρηµατοδότης, σχηµάτισαν µια άτυπη ένωση µε στόχο την συνεργασία σε ευρεία κλίµακα µε µεγάλο διεθνή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Μέσα από αυτή την συνεργασία οι διαχειριστές των ΑΚΕΣ προσµένουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση µε ευνοϊκότερους όρους και σε σηµαντική τεχνογνωσία έτσι ώστε να πραγµατοποιηθούν οι 5

6 επενδύσεις σε ενεργειακά έργα οι οποίες καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών και χρηµατοδοτικών κωλυµάτων. Μέσα στο 2011 το ΤΑΝΕΟ έγινε ιδρυτικό µέλος του European Venture Fund Investors Network (EVFIN). Το EVFIN είναι µια πλατφόρµα διαλόγου η οποία δηµιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2011 από µεγάλα κρατικά επενδυτικά σχήµατα για την αντιµετώπιση της συνεχιζόµενης κρίσης χρηµατοδότησης στον τοµέα αυτό σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε µετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 4 Φεβρουαρίου 2011, το οποίο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να "υποβάλει προτάσεις έως τα τέλη του 2011 για την καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών, χρησιµοποιώντας την µόχλευση του EIF και άλλων συναφών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και σε συνεργασία µε τους εθνικούς φορείς ".Η πρωτοβουλία EVFIN είναι συµπληρωµατική µε τη γενική δραστηριότητα του Private Equity και Venture Capital Association (EVCA). Μετά από σχετικό αίτηµα του Θεµατοφύλακα (Trustee), το Σ του ΤΑΝΕΟ υπέγραψε στις 7/11/2011 πιστοποιητικά" φερεγγυότητας" και "µη επέλευσης Πιστωτικού Γεγονότος. Μετά από νέα αίτηµα του Trustee και σύµφωνα µε τους όρους του Οµολογιακού ανείου, το ΤΑΝΕΟ ενεχυρίασε τις συµµετοχές του στα ΑΚΕΣ υπέρ του Trustee στις 5 εκεµβρίου, Κατά την διάρκεια του τρίτου τριµήνου του 2011 ο Πρόεδρος του Σ του ΤΑΝΕΟ κ. Παπαϊωάννου παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Η νέα σύνθεση του Σ του ΤΑΝΕΟ έχει ως εξής: Ανδρέας Ζοµπανάκης, Πρόεδρος Νικόλαος Χαριτάκης, Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Ηλίας Μαντζουνέας, Μέλος Παναγιώτης Αλεξάκης, Μέλος Μάρκος Κοµονδούρος, Μέλος 2. Επενδυτική Ανασκόπηση Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις επενδύσεις του ΤΑΝΕΟ: Capital Connect Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ: 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επισκόπηση Επενδύσεις Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Advice Πληροφορική Εταιρικό Λογισµικό εκ-03 Ολική Micrel Υγεία Ιατρικές συσκευές Ιαν-04 Ολική Tyres Herco Ανακύκλωση Ανακύκλωση ελαστικών Φεβ-06 Μερική Mavin Ανακύκλωση Ανακύκλωση οργανικών υπολειµµάτων Μαρ-06 Οχι Krokos Kozanis Γεωργία Παραγωγή προιόντων Κρόκου Μαρ-07 Ολική 6

7 Zaitech Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ: 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επενδύσεις Επισκόπηση Επενδύσεις Επισκόπηση Επενδύσεις Επισκόπηση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση E- Global Πληροφορική ίκτυο καταστηµάτων Ιντερνετ Ιαν-05 Οχι Mediterra Doppler Performance Technologies Γεωργία Βιοµηχανικά Προιόντα Πληροφορική Καταστήµατα & Προϊόντα µαστίχας Ιουν-05 Μερική Κατασκευή ανελκυστήρων Ιουν-05 Μερική Συστήµατα αποθήκευσης, διαχείρησης και ανάκτησης δεδοµένων Υπηρεσίες ασύρµατης επικοινωνίας Ιουν-05 Advanced Network Technologies Πληροφορική Ιουν-06 Οχι Craft Τρόφιµα - Ποτά Μικροζυθοποιία Φεβ-08 Οχι Foodlink Υπηρεσίες Υπηρεσίες εφοδιασµού τρίτων Ιουλ-08 Οχι ISV + B Development Λοιποί Κλάδοι Ανάπτυξη πρωτοποριακών κατοικιών Σεπ-08 Οχι Erasineio Hospital Υγεία Νοσοκοµείο Αυγ-09 Οχι Tsemperou Wind Park Ενέργεια Α/Π 14 MW Φεβ-10 Οχι Solar Datum S.A. Ενέργεια Φ/Β 3 MW Σεπ-10 Μερική Solar Concept Ενέργεια Φ/Β 3,73 MW Αυγ-11 Μερική IBG Hellenic Fund II Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 39,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 104, Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Ionia Energiaki Ενέργεια Α/Π 96 MW εκ-06 Ολική Mobile Technology Πληροφορική Συστήµατα συλλογής δεδοµένων & φορητών υπολογιστικών Μαϊ-06 Ολική συστηµάτων Aigaias Anaptyksiaki Ενέργεια Α/Π 87 MW Μαϊ-06 Ολική Solar Cells Hellas Ενέργεια Κατασκευή ηλιακών κυψελών και πάνελ Σεπ-06 Ολική Ensol Anaptyksiaki Ενέργεια Φ/Β 56,5 MW Αυγ-07 Ολική Autostop Βιοµηχαικά Προϊόντα Κατασκευή δερµάτινων επενδύσεων αυτοκινήτων Απρ-08 Οχι Μερική AIMS - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες 958 εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Panagopoulos Γεωργία Κτηνοτροφική µονάδα εκ-10 Οχι AIMS Solar Ενέργεια Φ/Β 3,5 MW εκ-10 Οχι 7

8 Thermi - TANEO VCF Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,90% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επεν Επισκόπηση δύσε Επενδύσεις Επισκόπηση Επενδύσεις Επισκόπηση ις Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Thermi Energy Ενέργεια Α/Π 68,5 MW Σεπ-09 Οχι Thermi Renewable Ενέργεια Φ/Β 16,5 MW Απρ-10 Οχι Alpha - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,00% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση 780 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Upstream Πληροφορική Υπηρεσίες Mobile Marketing εκ-08 Οχι Piraiki Microbrewery Τρόφιµα- Ποτά Βιολογική Φρέσκια Μπύρα Απρ-09 Οχι Kritis Gi Τρόφιµα- Ποτά Παραγωγή παραδοσιακών κρητικών αρτοποιηµάτων Ιουν-09 Μερική Dipyrites Handakos Τρόφιµα- Ποτά Εµπορία παραδοσιακών κρητικών αρτοποιηµάτων Απρ-10 Οχι BioKid Τρόφιµα- Ποτά Βιολογικές παιδικές τροφές Ιουν-10 Οχι Oxygen - TANEO Neoventures Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επισκόπηση Επισκόπηση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Lead Generation S.A. Πληροφορική Ιστοχώρος αγγελιών ακινήτων Ιουλ-09 Οχι GIVE - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επεν δύσει Επενδύσεις σε εταιρείες 0 εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Piraeus - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση ADVENT Ενέργεια Ανάπτυξη καινοτόµων νέων υλικών και συστηµάτων για προϊόντα ανανεώσιµων πηγών Ιουν-09 Οχι ενέργειας ESS Πληροφορική Λογισµικό διακίνησης ναυτιλιακών εγγράφων Ιουν-09 Οχι Επενδύσεις ς εν υπάρχουν επενδύσεις VoiceWeb Πληροφορική Ανάπτυξη φωνητικών εφαρµογών εκ-09 Οχι Unismack Τρόφιµα Προϊόντα Άνευ Γλουτόζης Αυγ-11 Οχι ΑΣΑ Ανακύκλωση Ανακύκλωση/ ιαχείρηση Αποβλήτων Αυγ-11 Οχι 8

9 New Mellon - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επισκόπηση Επενδύ σεις Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Faros Energy Ενέργεια Φ/Β 0,75 MW εκ-09 Οχι Biocompost Ανακύκλωση ιαχείριση αποβλήτων Σεπ-10 Οχι TANEO - FG RES Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2011 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές 720 Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες 0 εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επισκόπηση Επεν δύσε ις Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση εν υπάρχουν επενδύσεις 3. Οικονοµική ανασκόπηση Η χρήση 1/1/ /12/2011 ήταν η όγδοη κατά την οποία εφαρµόστηκαν ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π.-.Π.Χ.Π.) λόγω της υποχρέωσης που έχει η εταιρεία από την εισαγωγή των οµολογιών της στο Χρηµατιστήριο του ουβλίνου (Irish Stock Exchange), που αποτελεί οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά κατά την έννοια του άρθ. 134 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι οικονοµικές καταστάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση κατά τη Γενική Συνέλευση συνετάχθησαν σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά. Η χρήση του έτους 2011 έκλεισε µε ζηµία προ φόρων 4,7εκ. έναντι ζηµιάς προ φόρων 3,6εκ. το Στο µεγαλύτερο µέρος της η ζηµιά αυτή οφείλεται στην απόφαση της διοίκησης για µείωση της εύλογης αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου του ΤΑΝΕΟ κατά το ποσό των 2,2 εκατ. πέρα και πάνω από τις εκτιµήσεις των ΑΚΕΣ, ύστερα από ενδελεχή εξέταση των επιµέρους επενδύσεων και σε συνδυασµό µε το αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Από πλευράς εσόδων, η αύξηση των επιτοκίων της ευρωζώνης, επηρέασε θετικά τους πιστωτικούς τόκους από τα δεσµευµένα κεφάλαια της εταιρείας σε λογαριασµούς του εξωτερικού (Money Market Funds). Τα συγκεκριµένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 79% ήτοι από 0,5εκ κατά την χρήση του 2010 σε 0,9εκ. κατά την χρήση του Η µέση απόδοση αυτών των επενδύσεων σε αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού κυµάνθηκε σε 0,9% για την χρήση του 2011 έναντι 0,5% για την χρήση του Τα κέρδη από συµµετοχές σε ΑΚΕΣ ανήλθαν στις 0,74εκ. το 2011 σε σχέση µε τις 0,69εκ. του Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των κερδών αφορά µερική ρευστοποίηση επένδυσης στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Αναφορικά µε τα έξοδα, οι τόκοι του οµολογιακού δανείου είναι αυξηµένοι λόγω της προαναφερθείσας ανόδου των επιτοκίων. Πιο συγκεκριµένα, από 1εκ. το 2010, οι τόκοι αυξήθηκαν σε 1,6εκ. το 2011 (αύξηση της τάξης του 52%). Το µέσο επιτόκιο δανεισµού (6µηνιαίο Euribor) κυµάνθηκε στο 1,5% το 2011 έναντι 1,1% το

10 Τα έξοδα εκδόσεως και αναδιοργανώσεως του οµολογιακού δανείου χαρακτηρίστηκαν σαν έξοδα 10ετούς απόσβεσης, όση είναι δηλαδή και η διάρκεια του οµολόγου. Η απόσβεση αυτών των εξόδων ανήλθε στο ποσό των 626χιλ. για το 2011, όση και για το 20. Τα έξοδα µισθοδοσίας µειώθηκαν κατά 13% λόγω της µείωσης των αποδοχών του ιευθύνοντος Συµβούλου κατά 30%. Οι ζηµιές από αποτίµηση των επενδύσεων σε εύλογες αξίες αφορούν µείωση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ΑΚΕΣ κυρίως λόγω των εξόδων διαχείρισης που χρεώθηκαν και της µείωσης της εύλογης αξίας των επιµέρους επενδύσεων σε εταιρείες.. Υπήρξε µια µείωση σε ορισµένες κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων µετά από επανεξέταση του λειτουργικού κόστους από την διοίκηση (π.χ. έξοδα µισθώσεων, αµοιβές.σ., κλπ.). Ωστόσο, τα έξοδα νοµικών υπηρεσιών και τα έξοδα θεµατοφύλακα που σχετίζονται µε τη χορήγηση των πιστοποιητικών "φερεγγυότητας" και "µη επέλευσης Πιστωτικού Γεγονότος" που αναφέρονται ανωτέρω (παρ.1 Ανασκόπηση σηµαντικών γεγονότων 2011), ανάγκασαν το ΤΑΝΕΟ να επωµιστεί έκτακτα έξοδα ύψους περίπου 0,22m. Τέλος η εγγραφή του εσόδου για αναβαλλόµενη φορολογία ύψους 0,12εκ. που ωφέλησε τα αποτελέσµατα, καθώς και η σχετική συσσωρευµένη υποχρέωση ύψους 0,24εκ. που υπάρχει στον ισολογισµό είναι ποσά που επιβάλλονται από την ορθή εφαρµογή των.λ.π.-.π.χ.π.. Η εταιρεία εκτιµά ότι δεν θα υπάρξει µελλοντική υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος από τις δραστηριότητες της έως σήµερα. Λόγω της εφαρµογής των.λ.π.-.π.χ.π., οι προνοµιούχες µετοχές που έχει εκδώσει η εταιρεία, ονοµαστικής αξίας , κατετάγησαν όπως και πέρυσι στις υποχρεώσεις, αντί στο κεφάλαιο της εταιρείας και, ως εκ τούτου, το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας διαµορφώνεται αρνητικά. Παρόλα αυτά δεν τίθεται θέµα εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 1 στ. γ του Κ.Ν. 2190/1920 περί υποχρεωτικής συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως των µετόχων προς λήψη µέτρων και περί ανακλήσεως της αδείας συστάσεως της εταιρείας από τη ιοίκηση. Σύµφωνα µε γνωµοδότηση του καθηγητή του εµπορικού δικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών κ. Ευαγ. Περάκη, την οποία υιοθετεί η Εταιρεία, για τους σκοπούς των άρθρων 47 και 48 1 στ. γ του Κ.Ν. 2190/1920, στα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να υπαχθούν οι προνοµιούχες µετοχές, έστω και αν, σύµφωνα µε τα.λ.π..π.χ.π., οι µετοχές αυτές πρέπει, κατά την κατάρτιση των ετήσιων καταστάσεων, να υπαχθούν στις υποχρεώσεις. Οι ορκωτοί ελεγκτές δεν εξέφρασαν αντίρρηση επί των ανωτέρω. Συνεπώς, ο υπολογισµός των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας για τους σκοπούς της εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 1 στ. γ του ν. 2190/1920 θα πρέπει να γίνει µε συνυπολογισµό των προνοµιούχων µετοχών της στα κεφάλαια αυτά. Με δεδοµένο ότι το καταβεβληµένο και πιστοποιηµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (ήτοι , διαιρεµένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 50 εκάστη, και , διαιρεµένο σε προνοµιούχες ονοµαστικές χωρίς δικαίωµα ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 50 εκάστη), τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την δεν υπολείπονται του ηµίσεος του µετοχικού κεφαλαίου ούτε του ενός δεκάτου αυτού. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως των µετόχων προς λήψη µέτρων, κατ εφαρµογή του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, ούτε τίθεται θέµα ανακλήσεως της αδείας συστάσεως της εταιρείας από τη ιοίκηση κατ εφαρµογή του άρθ στ. γ του ίδιου νόµου. Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το ενηµερωτικό δελτίο και οι συµβάσεις που υπογράφηκαν στα πλαίσια της έκδοσης του οµολογιακού δανείου ύψους 105 εκ. ευρώ, διαθέσιµα που τυχόν υπάρχουν στους λογαριασµούς που τηρούµε µε τη Deutsche Bank AG London, δύνανται να επενδύονται σε Eligible Obligations. Ως Eligible Obligations ορίζονται τα αµοιβαία 10

11 κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων και παρόµοια επενδυτικά σχήµατα, που είναι σε ευρώ και έχουν λάβει αξιολόγηση πιστοληπτικού κινδύνου (Credit Rating) ίση µε «ΑΑΑ». Ως εκ τούτου τα κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα, ανέρχονται την 31/12/2011 σε 97εκ., και αφορούν κεφάλαια επενδυµένα στο αµοιβαίο κεφάλαιο Deutsche Global Liquidity Series Deutsche Euro Managed Fund. 4. ιαχείριση Κινδύνων Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους είναι ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος από της µεταβολές σε επιτόκια και τιµές αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας καθώς και ο πιστωτικός κίνδυνος. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στην αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και στους κινδύνους αγοράς. Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται µέσω των διαφόρων επιχειρηµατικών λειτουργιών της Εταιρίας. Προ της διενέργειας συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρίας προς τους αντισυµβαλλόµενους της. 4.1 Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος Αγοράς Ως «κίνδυνο αγοράς» ορίζουµε τον κίνδυνο µείωσης της εύλογης αξίας των ΑΚΕΣ που µπορεί να προκύψει από την αποτίµηση των επενδύσεων των ΑΚΕΣ σε τιµές χαµηλότερες από το κόστος επένδυσης καθώς και από τις αµοιβές διαχείρισης των ΑΚΕΣ. Το ΤΑΝΕΟ παρακολουθεί προσεκτικά την πορεία των επενδύσεων των ΑΚΕΣ, µέσα από αναφορές, συνεχή επικοινωνία µε τις διαχειρίστριες οµάδες, καθώς και µέσα και από την συµµετοχή εκπροσώπων του στις επενδυτικές επιτροπές των ΑΚΕΣ. Ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας των επενδύσεων της εταιρείας (συµµετοχές σε ΑΚΕΣ και σε Αµοιβαία Κεφάλαια) έλαβε υπόψη του της τρέχουσες συνθήκες της Ελληνικής οικονοµίας, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Σταθερότητας (Financial Support Program II FSPII). Αυτό σηµαίνει ότι οι βασικές παραδοχές για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας όπως αυτές περιγράφονται στο FSPII και στις τρέχουσες αξιολογήσεις του ΝΤ για τη χώρα, έχουν σηµαντική επίδραση τόσο τις µελλοντικές επιδόσεις και τα αποτελέσµατα των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και στους συντελεστές προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών τους και κατ επέκταση στις αποτιµήσεις τους. Σηµειώνεται ότι η τήρηση των βασικών παραδοχών του FSPII αποτελεί σηµαντική πηγή κινδύνου για τις επενδύσεις του ΤΑΝΕΟ, καθώς ενδεχόµενη µεταβολή στα τρέχοντα δεδοµένα για την Ελληνική οικονοµία θα είχε σηµαντική επίπτωση στα προεξοφλητικά επιτόκια και τις αποτιµήσεις των επενδύσεων της εταιρείας και θα µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντικές αποµειώσεις των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ως «συναλλαγµατικό κίνδυνο» ορίζουµε τον ανειληµµένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις δυσµενείς µεταβολές στις τιµές νοµισµάτων, όταν υπάρχει ανοικτή συναλλαγµατική θέση σε κάποιο νόµισµα. Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σηµαντικά την λειτουργία της Εταιρίας δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων Ως «κίνδυνο επιτοκίου» ορίζουµε τον ανειληµµένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις µεταβολές στην αγορά επιτοκίων χρήµατος. Τέτοιες µεταβολές τιµών των επιτοκίων µπορούν να επηρεάσουν την οικονοµική θέση της Εταιρίας, αφού δύνανται να µεταβάλουν και: 11

12 - Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα. - Την αξία εσόδων και εξόδων, ευαίσθητων σε µεταβολές επιτοκίων. - Την αξία στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού, αφού η παρούσα αξία µελλοντικών χρηµατοροών (και, συχνά, οι ίδιες οι χρηµατοροές) µεταβάλλεται καθώς τα επιτόκια αλλάζουν. 4.2 Κίνδυνος Ρευστότητας Ως «κίνδυνο ρευστότητας» ορίζουµε το ενδεχόµενο αδυναµίας της Εταιρίας να αποπληρώσει, πλήρως ή έγκαιρα, τις τρέχουσες και µελλοντικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις -όταν αυτές γίνουν απαιτητές- λόγω έλλειψης της απαραίτητης ρευστότητας. Στον κίνδυνο αυτό περιλαµβάνεται και η πιθανότητα ανάγκης επαναχρηµατοδότησης ποσών σε υψηλότερα επιτόκια, καθώς επίσης και η ανάγκη πώλησης στοιχείων του Ενεργητικού. Πιο συγκεκριµένα συνδέεται µε την εξαµηνιαία πληρωµή του εγγυηµένου τοκοµεριδίου καθώς και την αποπληρωµή του κεφαλαίου του οµολογιακού δανείου τον Ιούνιο του Η ρευστότητα συνδέεται επίσης µε τον χρονισµό και το ύψος των αποδόσεων των επενδύσεων στα ΑΚΕΣ. Η Εταιρία παρακολουθεί προσεκτικά τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Το.Σ. του ΤΑΝΕΟ θεωρεί ότι λόγω της παράτασης της επενδυτικής περιόδου του ΤΑΝΕΟ χωρίς την αντίστοιχη παράταση της λήξης του Οµολογιακού δανείου που αυτό έχει εκδώσει, υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης µέρους της εγγύησης που αφορά την αποπληρωµή του κεφαλαίου λόγω του ετεροχρονισµού στις αντίστοιχες χρηµατοροές. 4.3 Πιστωτικός Κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι αυτός που απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ µέρους των οφειλετών να αποπληρώσουν εντός των συµβατικών τους προθεσµιών µέρος ή το σύνολο των οφειλών τους κυριότερα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας είναι τα τραπεζικά υπόλοιπα και οι απαιτήσεις από τα αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού (money market funds). Ο πιστωτικός κίνδυνος σε ρευστοποιήσιµα κεφάλαια είναι περιορισµένος, επειδή οι αντισυµβαλλόµενοι, είτε είναι τράπεζες µε υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας, προσδιορισµένο από διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είτε είναι αµοιβαία κεφάλαια εισηγµένα σε χρηµατιστηριακή αγορά. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 5. Εξελίξεις εντός του έτους 2012 Λόγω του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος που επικρατεί στην Ελλάδα η παροχή πιστώσεων από τον τραπεζικό τοµέα στις ΜΜΕ έχει περιοριστεί σηµαντικά. Αυτό φυσικά δηµιουργεί ευκαιρίες σε οργανισµούς που προσφέρουν εναλλακτικές µορφές επένδυσης όπως τα Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (venture capital / private equity). ηµιουργεί όµως και κινδύνους αφού η επιλογή αξιόλογων επενδυτικών ευκαιριών ανάµεσα σε ΜΜΕ που χρειάζονται χρηµατοδότηση γίνεται δυσκολότερη. Το ΤΑΝΕΟ µέσω των ΑΚΕΣ στα οποία συµµετέχει, διατηρεί την πολιτική στόχευσης χαµηλού κινδύνου επενδυτικών σχεδίων όπως αυτών στον υψηλά υποσχόµενο κλάδο των Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, χωρίς όµως να χάνει το ενδιαφέρον του και για τους υπόλοιπους κλάδους. Επιπροσθέτως η διοίκηση του ΤΑΝΕΟ διερευνά ενεργά εναλλακτικές προτάσεις για τα ΑΚΕΣ τα οποία δεν λειτουργούν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους. 12

13 Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας έκθεσης, ένα Μνηµόνιο Συνεργασίας (MoU) µε στόχο τη δηµιουργία µιας κοινής οµάδας εργασίας για την εξέταση της σκοπιµότητας ενός πανευρωπαϊκού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, υπεγράφη µεταξύ όλων των µελών του"european Venture Fund Investors Network" (EVFIN). To ΤΑΝΕΟ πιστεύει ότι η συµµετοχή σε αυτή την προσπάθεια θα αποδειχθεί ευεργετική στο προσεχές µέλλον. Επιπλέον, τουλάχιστον δύο από τα ΑΚΕΣ του ΤΑΝΕΟ µε ενεργειακό προσανατολισµό, βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο διαπραγµατεύσεων µε µεγάλο κινέζικο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό όσον αφορά το φωτοβολταϊκό χαρτοφυλάκιό τους. Τον Απρίλιο του 2012 υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της αµερικανικής SPI Solar και των Thermi-ΤΑΝΕΟ ΑΚΕΣ και AIMS-ΤΑΝΕΟ ΑΚΕΣ όσον αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχική συµφωνία µε την SPI περιλαµβάνει την υποστήριξη της κατασκευής 30MW φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα, µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη συνολικά 100 MW νέων εγκαταστάσεων. Η SPI θα παρέχει υπηρεσίες σχεδίασης, προµήθειας και κατασκευής των έργων, ενώ τα ΑΚΕΣ θα χρηµατοδοτήσουν µε ίδια κεφάλαια τα έργα των 30ΜW, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί πλήρως και είναι έτοιµα προς κατασκευή. Επιπλέον, η SPI θα καταρτίσει το σχέδιο της δανειακής χρηµατοδότησης µέσω της υφιστάµενης σχέσης της µε την LDK Solar, µια κορυφαία κινέζικη εταιρεία παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ. εν έχει συµβεί κάποιο άλλο σηµαντικό γεγονός µετά το τέλος της χρήσης και µέχρι την υπογραφή της παρούσας έκθεσης. Τούτα κ.κ. Μέτοχοι υπήρξαν τα πεπραγµένα της δέκατης εταιρικής χρήσεως και υποβάλλουµε στην κρίση σας την παρούσα σύντοµη έκθεση επί της οικονοµικής καταστάσεως της εταιρείας. Συνηµµένα σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/ /12/2011 και παρακαλούµε όπως τις εγκρίνετε και όπως απαλλάξετε τα µέλη του Σ και τους κ.κ. Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την δέκατη αυτή εταιρική χρήση. 13

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 η εκεµβρίου 2011, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση Θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις 4.16 και 4.17 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες γίνεται αναφορά στο θέµα της 14

15 εκτίµησης σε εύλογη αξία των προνοµιούχων µετοχών και των οµολογιακών δανείων της Εταιρείας. Στην γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/

16 Α. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σηµειώσεις 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Τόκοι και συναφή έσοδα Κέρδη από συµµετοχή σε επενδύσεις καταταχθείσες στην εύλογη αξία µέσω αποτελ Κέρδη από αποτίµηση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελ Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 0 25 Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Τόκοι και συναφή έξοδα 4.4 (2.244) (1.694) Προβλέψεις χρήσεως (0) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (339) (389) Αποσβέσεις χρήσεως (6) (7) Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελ. 4.3 (2.925) (2.094) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 4.6 (885) (655) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (6.400) (4.839) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (4.711) (3.576) Φόρος Εισοδήµατος (Αναβαλλόµενος φόρος) (Α) Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων (4.586) (3.451) (Β) Λοιπά έσοδα µετά από φόρους 0 0 (Α) + (Β) Συνολικά Συγκεντρωτικά Εσοδα µετά από φόρους (4.586) (3.451) Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 16

17 Β. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Σηµειώσεις ] Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Άλλα άυλα περουσιακά στοιχεία 0 0 Επενδύσεις καταταχ. στην εύλογη αξία µέσω αποτ Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Λοιπές απαιτήσεις Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και Συσσωρευµένες ζηµιές Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέο 4.15 (21.686) (17.099) Σύνολο καθαρής θέσης (20.686) (16.099) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προνοµιούχες µετοχές Οµολογιακά δάνεια Υποχρ. για παροχές στο προσωπικό λόγω αποχώρ. 0 0 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 17

18 Γ. Κατάσταση Ταµειακών Ροών Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Κέρδη χρήσεως (Ζηµίες χρήσεως) (4.586) (3.451) Προσαρµογές: Τόκοι και συναφή έσοδα (946) (534) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Απόσβεση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 6 7 Απόσβεση άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων - 0 Αύξηση/(Μείωση) εύλογης αξίας επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (Κέρδη) / Ζηµιές από χρηµατοοικονοµικές πράξεις (742) (694) Αύξηση/(Μείωση) προβλέψεων (0) 0 Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (153) Τόκοι πληρωθέντες (1.571) (1.037) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.518) (2.081) Επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι εισπραχθέντες Προϊόν από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (5.800) - Προιόν από πώληση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Αγορά επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (10.544) (4.732) Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (1) (4) Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.721) Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες Πληρωµές εξόδων αναδιοργάνωσης Οµολογιακού δανείου - - Εισπράξεις από έκδοση οµολογιακού δανείου (0) (0) Εισπράξεις από έκδοση προνοµιούχων µετοχών - - Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (0) (0) Καθαρή αύξηση/(µείωση) σε ταµείο και ταµιακά ισοδύναµα Ταµείο και ταµιακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως (6.239) (220) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 18

19 . Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2010 Υπόλοιπο Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων Λοιπά Εσοδα µετά από φόρους 0 0 Συν. Συγκ. Εσοδα µετά από φόρους Υπόλοιπο Υπόλοιπο Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων Λοιπά Εσοδα µετά από φόρους 0 0 Συν. Συγκ. Εσοδα µετά από φόρους Υπόλοιπο Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 19

20 1. Γενικές πληροφορίες Σύσταση και Επωνυµία Η Εταιρία συστάθηκε την 18 η Μαΐου 2001 µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΤΑΝΕΟ Α.Ε.. Για τις συναλλαγές της µε το εξωτερικό χρησιµοποιείται η επωνυµία σε πιστή µετάφραση σε ξένη γλώσσα ή µε λατινικά στοιχεία. Έδρα Έδρα της Εταιρίας ορίστηκε ο ήµος Αθηναίων. Σκοπός Από το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται ότι: Σκοπός της Εταιρίας είναι η µειοψηφική συµµετοχή σε αµοιβαία κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.), εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ) και αντίστοιχα σχήµατα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου (στο εξής: «επενδυτικά σχήµατα») που θα ιδρυθούν ειδικά για το σκοπό αυτό και θα διέπονται από τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εν λόγω επενδυτικά σχήµατα θα πρέπει να είναι αντικείµενο διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού τοµέα µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και να επενδύουν αποκλειστικά σε καινοτόµες µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της συµµετοχής αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Επίσης, η διαχείριση επιχειρήσεων και κεφαλαίων προορισµένων για συµµετοχή σε αµοιβαία κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ. 54/Α ), εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ) του άρθρου 5 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ/261 Α ) και αντίστοιχα σχήµατα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου που θα διέπονται από τη νοµοθεσία αλλοδαπού κράτους και θα επενδύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η διαχείριση επενδυτικών σχηµάτων, και η παροχή συµβουλών για τη διαχείριση τους. Η Εταιρία µπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική µε τους ανωτέρω σκοπούς και µε την εν γένη προαγωγή του θεσµού των επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, περιλαµβανοµένης της διοργάνωσης εκδηλώσεων κάθε µορφής. Η Εταιρία µπορεί να ιδρύει και γενικά να συµµετέχει σε νοµικά πρόσωπα που έχουν παρεµφερείς σκοπούς. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρία µπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας επιτρέπεται µόνο µε διάταξη νόµου. 20

(01/01/2012 31/12/2012)

(01/01/2012 31/12/2012) Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2012 Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για την χρήση ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.)

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.) EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.) Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») 25 ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ 177

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα