ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς"

Transcript

1 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 6 Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος 7 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 8 Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 9 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 10 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Πληροφορίες για την Εταιρεία Βάση κατάρτισης Βασικές λογιστικές πολιτικές Λοιπά λειτουργικά έσοδα Μεταβολή αποθεμάτων - Αναλώσεις υλών και υλικών Έξοδα προσωπικού Αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων Αποσβέσεις Λοιπά λειτουργικά έξοδα Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Φόροι εισοδήματος Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο και κέρδη ανά μετοχή Μερίσματα Αποθεματικά Δανειακές υποχρεώσεις Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Εξηγήσεις της μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. 36 Έκθεση έλεγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή 41 2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 136 του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (η Εταιρεία) για τη χρήση 2013 που έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα έκθεση καθώς και οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 1. Γενική ανασκόπηση Η χρήση του 2013 υπήρξε κερδοφόρα για την Εταιρεία. Τα προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε 3,9 εκατομμύρια περίπου, τα οποία είναι αυξημένα κατά 5,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 64,1 εκατομμύρια περίπου, μειωμένος κατά 5,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της μείωσης των εξαγωγών σίτου κατά 39% η οποία αντιστάθμισε την οριακή αύξηση των εγχώριων πωλήσεων. Αντίστοιχα, οι συνολικές κατ όγκο πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της μείωσης των εξαγωγών σίτου κατά 33% η οποία αντιστάθμισε την οριακή αύξηση των εγχώριων πωλήσεων. 2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας Κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, τα καθαρά (μετά από φόρους) κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 1,7 εκατομμύρια περίπου, έναντι 3,0 εκατομμύρια περίπου της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσαν μείωση κατά 44%. Η ανωτέρω μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση της χρήσης 2013 με πρόσθετο αναβαλλόμενο φόρο λόγω της αύξησης του συντελεστή φόρου εισοδήματος (από 20% σε 26%) για το έτος 2013 και εντεύθεν, που τέθηκε σε ισχύ από την Ελληνική κυβέρνηση τον Ιανουάριο του Ο αυξημένος αυτός συντελεστής, υποχρέωσε την Εταιρεία να αναθεωρήσει την πρόβλεψη που είχε δημιουργήσει για αναβαλλόμενους φόρους που προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και της φορολογικής βάσης υπολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας. Η αναθεώρηση αυτή επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 2013 με πρόσθετο αναβαλλόμενο φόρο ύψους 1,1 εκατομμύρια περίπου. Επιπλέον, η αύξηση του φορολογικού συντελεστή επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 2013 με πρόσθετο φόρο εισοδήματος ύψους 0,3 εκατομμύρια περίπου. Τέλος, στην μεταβολή των καθαρών αποτελεσμάτων συνέβαλαν και οι ακόλουθοι λόγοι: Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,2% κατ αξία, λόγω της μείωσης των εξαγωγών σίτου. Το κόστος από την μεταβολή αποθεμάτων - αναλώσεις υλών και υλικών μειώθηκε κατά 7,7%, λόγω κυρίως της μείωσης των εξαγωγών σίτου. Οι αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων μειώθηκαν κατά 4,5% λόγω κυρίως της μείωσης των δαπανών για λοιπές παροχές και προμήθειες τρίτων. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 10,8%, λόγω της μείωσης των δανείων. 3. Οικονομική θέση της Εταιρείας Κατά την κλειόμενη χρήση, συνέβησαν μεταβολές στην οικονομική θέση της Εταιρείας οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 3,8%, λόγω κυρίως της βελτίωσης της διαχείρισης των πιστώσεων. 3

4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 3,0%, λόγω των κερδών της χρήσης, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της διανομής μερισμάτων όπως αυτά αναλύονται στην συνημμένη κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. Το σύνολο των δανείων μειώθηκε σημαντικά, λόγω κυρίως των θετικών αποτελεσμάτων και της βελτιωμένης χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν σημαντικά, λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή. Οι φόροι εισοδήματος πληρωτέοι αυξήθηκαν σημαντικά, λόγω κυρίως της αύξησης του φόρου της χρήσης. Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 5,9%, λόγω κυρίως των μειωμένων αγορών στο τέλος της χρήσης. Οι βασικοί αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως για την Εταιρεία έχουν ως εξής: Δείκτης οικονομικής αυτάρκειας Δείκτης βαθμού χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων από Ίδια Κεφάλαια Δείκτης απεικόνισης γενικής ρευστότητας Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Ίδια Κεφάλαια Πάγια Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 240% 206% 123% 119% 293% 237% 4. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως Αυτή είναι η πρώτη χρήση κατά την οποία η Εταιρεία συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις της σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28 ης Ιουνίου 2013, αποφασίστηκε η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες προσαρμογές στα βιβλία και στους λογαριασμούς της Εταιρείας, ώστε οι αξίες να απεικονίζονται σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υλοποίησε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28 ης Ιουνίου 2013 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 και καταβολή μετρητών. 5. Προοπτικές Η Εταιρεία προβλέπει ότι κατά την τρέχουσα χρήση θα διατηρήσει ικανοποιητική δραστηριότητα στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά της κλειόμενης χρήσης. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά για το έτος που διανύουμε ότι η αγορά των ζυμαρικών θα είναι σταθερή σε επίπεδο όγκου και ελαφρώς πτωτική σε επίπεδο αξίας πωλήσεων. Η αύξηση των πωλήσεων προϊόντων Ιδιωτικής ετικέτας θα συνεχιστεί, ενώ η μεγάλη ένταση των προωθητικών ενεργειών θα συμπιέσει περαιτέρω τις τιμές πώλησης. Η Διοίκηση, εντούτοις, στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, μέσα από επιθετική τιμολογιακή πολιτική αλλά κυρίως μέσα από το λανσάρισμα νέων καινοτόμων προϊόντων. Η είσοδος σε νέες αγορές αποτελεί βασικό στόχο και για το Κυριότεροι Κίνδυνοι Η Εταιρία εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων : 4

5 Πιστωτικός κίνδυνος ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και επομένως ο πιστωτικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών. Η Διοίκηση εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική και η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται συστηματικά. Πιστοληπτικές αξιολογήσεις διενεργούνται για όλους τους πελάτες, οι απαιτήσεις ασφαλίζονται σε αναγνωρισμένη εταιρεία του κλάδου ασφάλισης πιστώσεων και εμπράγματες εγγυήσεις λαμβάνονται σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η Εταιρεία όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, εμφανίζει επαρκή ρευστότητα και συνεχή βελτίωση των σχετικών δεικτών και επομένως ο σχετικός κίνδυνος δεν φαίνεται να μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της. Κίνδυνος συνθηκών αγοράς Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων. Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις συνθήκες της αγοράς. Λειτουργικός κίνδυνος Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από αιτίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες, το προσωπικό της Εταιρείας, την τεχνολογία και τις υποδομές, καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες (πλην του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και ρευστότητας) όπως αυτές προκύπτουν από νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα εταιρικής συμπεριφοράς. Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από το σύνολο των εργασιών της Εταιρείας. Στόχος της Εταιρείας είναι η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος οικονομικών ζημιών και προσβολής της φήμης της Εταιρείας. Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου έχουν θεσπιστεί γενικά πρότυπα όπως κατάλληλος διαχωρισμός των καθηκόντων, συμφωνία και παρακολούθηση συναλλαγών, συμμόρφωση με ρυθμιστικές και άλλες νομικές απαιτήσεις κλπ. 7. Άλλα σημαντικά γεγονότα Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης 31/12/2013 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ. 8. Μερισματική Πολιτική Το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2013 ανέρχεται σε (χρήση 2012: ). Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο 5

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημειώσεις Πωλήσεις Λοιπά λειτουργικά έσοδα Μεταβολή αποθεμάτων - Αναλώσεις υλών και υλικών 5 ( ) ( ) Έξοδα προσωπικού 6 ( ) ( ) Αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων 7 ( ) ( ) Αποσβέσεις 8 ( ) ( ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 9 ( ) ( ) Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρων Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) ( ) Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 10 ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 11 ( ) ( ) Κέρδη μετά από φόρους Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα 19 0,44 0,82 Οι σημειώσεις των σελίδων 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 6

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Κέρδη μετά από φόρους που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια κεφάλαια: Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) παροχών σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία (16.645) ( ) Φόρος εισοδήματος, λοιπών αποτελεσμάτων Σύνολο λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια κεφάλαια (12.317) ( ) Συνολικό αποτέλεσμα Οι σημειώσεις των σελίδων 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 7

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημειώσεις Περιουσιακά Στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Υπόλοιπο κερδών εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Φόρος εισοδήματος Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις των σελίδων 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 8

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας Σύνολο Μετοχικό Κέρδη εις Αποθεματικά ιδίων κεφάλαιο νέο κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, μετά από φόρους - - ( ) ( ) Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως Σχηματισμός Αποθεματικών (85.382) - Συναλλαγές με τους μετόχους, με επίδραση απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια Μερίσματα - - ( ) ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Σύνολο Μετοχικό Κέρδη εις Αποθεματικά ιδίων κεφάλαιο νέο κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, μετά από φόρους - - (12.317) (12.317) Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως Σχηματισμός Αποθεματικών ( ) - Συναλλαγές με τους μετόχους, με επίδραση απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ( ) 336 Μερίσματα - - ( ) ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Οι σημειώσεις των σελίδων 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη μετά από φόρους Προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Κέρδη από πώληση παγίων (4.310) (30.454) Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Έξοδα από παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία Φόρος εισοδήματος Μεταβολές σε: - Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (1.625) (551) - Αποθέματα (34.523) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ( ) ( ) - Πληρωμές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ( ) ( ) Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος καταβληθείς ( ) ( ) Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Μερίσματα εισπραχθέντα Εισπράξεις από πώληση ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (11.490) (33.676) Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Καθαρές ταμιακές ροές προς επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αντληθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων ( ) ( ) Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) Καθαρές ταμιακές ροές προς χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή αύξηση (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( ) Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1η Ιανουαρίου Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31η Δεκεμβρίου Οι σημειώσεις των σελίδων 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 10

11 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1947, έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων του νομού Αττικής και όπως αναφέρεται στο καταστατικό της έχει διάρκεια ζωής 100 χρόνια. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ζυμαρικών καθώς και στην παραγωγή και εμπορία ετέρων ειδών διατροφής. Η Εταιρεία είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Μέλισσα Κίκιζας, ο οποίος συντάσσει ξεχωριστές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 2. Βάση κατάρτισης (α) Πλαίσιο κατάρτισης: Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι πρώτες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και έχει εφαρμοσθεί το Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. Επεξήγηση για το πώς η μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α. έχει επηρεάσει την οικονομική κατάσταση, την οικονομική αποδοτικότητα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας παρατίθεται στη σημείωση 30. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Απριλίου (β) Βάση αποτίμησης: Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. (γ) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης: Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Όλες οι οικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε Ευρώ έχουν στρογγυλοποιηθεί, εκτός εάν υπάρχει σχετική διαφορετική αναφορά. (δ) Εκτιμήσεις και παραδοχές: Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών υπολοίπων των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις στις λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν και στις μελλοντικές λογιστικές περιόδους που επηρεάζουν. Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιμήσεων και κρίσιμες αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, με σημαντική επίδραση στα ποσά που καταχωρούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις περιγράφονται στις ακόλουθες σημειώσεις: Σημείωση 11 Φόροι εισοδήματος Σημείωση 23 Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία Σημείωση 24 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11

12 3. Βασικές λογιστικές πολιτικές Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται από την Εταιρεία για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων και στην ετοιμασία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, έναρξης της 1 ης Ιανουαρίου 2012 για σκοπούς μετάβασης σε Δ.Π.Χ.Α.. α) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Θυγατρικές εταιρείες είναι οντότητες που ελέγχονται από την Εταιρεία. Έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρεία έχει την εξουσία, άμεσα ή έμμεσα, να κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές μιας οντότητας, με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από τις δραστηριότητες της. Για την εκτίμηση της ύπαρξης ελέγχου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν δικαιώματα ψήφου τα οποία προς το παρόν μπορούν να ασκούνται ή δύνανται να τροποποιηθούν. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως αυτών, μειούμενο με τυχόν απομείωση της αξίας των επενδύσεων. β) Λειτουργικοί τομείς Η Εταιρεία προσδιορίζει και παρουσιάζει λειτουργικούς τομείς, σύμφωνα με την εσωτερική πληροφόρηση που παρέχεται στη Γενική Διεύθυνση, που είναι ο κύριος λήπτης των επιχειρηματικών αποφάσεων της Εταιρείας. Ένας λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της Εταιρείας που αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και να αναλαμβάνει έξοδα, του οποίου τα αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον κύριο λήπτη των επιχειρηματικών αποφάσεων της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με κατανομή πόρων στον τομέα και την αξιολόγηση των επιδόσεων του και για τον οποίο είναι διαθέσιμες ξεχωριστές οικονομικές πληροφορίες. Η Εταιρεία εξέτασε τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού και αξιολόγησε ότι λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις δραστηριότητές της ως ένας λειτουργικός τομέας. γ) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα της Εταιρείας (λειτουργικό νόμισμα). Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται στο λειτουργικό νόμισμα. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων, τα νομισματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα, του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιμώνται με τις τιμές κλεισίματος της ημερομηνίας αυτής. Οι συναλλαγματικές διαφορές, κέρδη ή ζημίες, που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Τα μη νομισματικά στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αποτιμώνται με τις τιμές των ξένων νομισμάτων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισής τους, εκτός από τις κατηγορίες των μη νομισματικών στοιχείων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες. Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγματικές διαφορές αποτελούν μέρος των κερδών ή ζημιών από τη μεταβολή της εύλογης αξίας και καταχωρούνται στα αποτελέσματα ή απευθείας σε αποθεματικό της Καθαρής Θέσης, ανάλογα με την κατηγορία αποτίμησης του μη νομισματικού στοιχείου. δ) Χρηματοοικονομικά μέσα (i) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα- χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τα δάνεια, τις απαιτήσεις και τις καταθέσεις κατά την ημερομηνία που δημιουργούνται. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 12

13 αρχικά κατά την ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία η Εταιρεία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή με αντικείμενο τα μέσα αυτά. Η Εταιρεία διαγράφει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν τα συμβατικά δικαιώματα επί των χρηματικών ροών από το περιουσιακό στοιχείο λήξουν ή η Εταιρεία μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά της να λαμβάνει χρηματικές ροές από αυτό το περιουσιακό στοιχείο και ταυτόχρονα μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. Σε περίπτωση συναλλαγών που, παρά τη μεταβίβαση του συμβατικού δικαιώματος για την είσπραξη των ταμειακών ροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά παραμένουν στην Εταιρεία, δε διακόπτεται η αναγνώριση των στοιχείων αυτών. Το ποσό που εισπράττεται από τη μεταβίβαση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης όταν και μόνον όταν η Εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και προτίθεται είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση είτε να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Οι απαιτήσεις είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές που δε διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν τυχόν άμεσα συνδεδεμένα με τις συναλλαγές κόστη. Μετά την αρχική αναγνώριση τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν ζημία απομείωσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες. (ii) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά κατά την ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία η Εταιρεία γίνεται αντισυμβαλλόμενο μέρος, βάσει των συμβατικών όρων του χρηματοοικονομικού μέσου. Η Εταιρεία προβαίνει σε διακοπή αναγνώρισης μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης όταν οι συμβατικές υποχρεώσεις της εκπληρωθούν, ακυρωθούν ή εκπνεύσουν. Όπου η υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη, από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιωδώς, μια τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας υποχρέωσης, και η διαφορά των αντίστοιχων ποσών αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν και μόνον όταν, η Εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και προτίθεται, είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση, είτε να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα: δανειακές, εμπορικές, φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν τυχόν άμεσα συνδεδεμένα με τις συναλλαγές κόστη. Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτές οι 13

14 χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. (iii) Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές και εμφανίζεται στα Ίδια Κεφάλαια. Κόστη που συνδέονται άμεσα με την έκδοση κοινών μετοχών αναγνωρίζονται ως μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. ε) Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες απομειώσεις της αξίας τους. Στο κόστος περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν άμεσα στην απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος ιδιοκατασκευής περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών και την άμεση εργασία, κάθε άλλο κόστος που προορίζεται άμεσα να θέσει τα περιουσιακά στοιχεία σε μια λειτουργική κατάσταση για την προβλεπόμενη χρήση τους, το κόστος αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης των στοιχείων και αποκατάστασης του χώρου στο οποίο είναι τοποθετημένα και το κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού. Οι αξίες κόστους κτήσης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίστηκαν κατά την 1 Ιανουαρίου 2012, ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α., για μεν τα Γήπεδα/Οικόπεδα και Κτίρια/Εγκαταστάσεις Κτιρίων σύμφωνα με την εύλογη αξία τους (τεκμαρτό κόστος), για δε τα λοιπά πάγια στοιχεία σύμφωνα με το ιστορικό κόστος κτήσης τους. Όταν τμήματα ενός ενσώματου στοιχείου έχουν διαφορετική ωφέλιμη ζωή, αναγνωρίζονται λογιστικά ως χωριστά στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Τα κέρδη ή ζημίες κατά την πώληση ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων προσδιορίζονται με τη σύγκριση των εσόδων από την πώληση με τη λογιστική τους αξία και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα. Το κόστος της αντικατάστασης τμήματος στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία του στοιχείου, εάν είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του αντικατασταθέντος τμήματος διαγράφεται. Τα κόστη επισκευής των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιούνται. Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις υπολογίζονται πάνω στο αποσβέσιμο ποσό, το οποίο είναι το κόστος κτήσης του περιουσιακού στοιχείου μείον την υπολειμματική αξία του. Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων ακινητοποιήσεων, δεδομένου ότι αυτή αντανακλά καλύτερα τον αναμενόμενο ρυθμό ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στα περιουσιακά στοιχεία. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Ωφέλιμη Ζωή έτη 5-30 έτη 5-15 έτη 5-10 έτη 14

15 Η μέθοδος απόσβεσης, η ωφέλιμη ζωή και η υπολειμματική αξία των παγίων επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται εάν αυτό είναι αναγκαίο. στ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και κατά τις ζημίες απομείωσης τους. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά τις ζημίες απομείωσης τους. Μεταγενέστερες δαπάνες επί κεφαλαιοποιηθέντων άυλων περιουσιακών στοιχείων κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρονται. Όλες οι άλλες δαπάνες εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους. Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: Σήματα Λογισμικό (προγράμματα ERP) Λογισμικό (λοιπά προγράμματα) Έξοδα ανάπτυξης Ωφέλιμη Ζωή απεριόριστη 10 έτη 5 έτη 5 έτη Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή ελέγχονται για απομείωση ετησίως, σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας χρηματοροών στην οποία ανήκουν. ζ) Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία Μισθώσεις βάσει των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται ως ποσό ίσο με το χαμηλότερο, μεταξύ της εύλογης αξίας του και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Μετά την αρχική αναγνώριση, το περιουσιακό στοιχείο λογιστικοποιείται σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που εφαρμόζεται για αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Οι λοιπές μισθώσεις αποτελούν λειτουργικές μισθώσεις και δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρίας. η) Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αποτελεί την εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας αφαιρουμένων των υπολογιζόμενων εξόδων ολοκλήρωσης και των εξόδων πώλησης. θ) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (i) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων) Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται για ενδείξεις απομείωσης της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Κατόπιν της αρχικής αναγνώρισης, 15

16 τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ότι έχουν απομειωθεί όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι ένα γεγονός επέδρασε αρνητικά στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές τους, οι οποίες μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Αντικειμενικές ενδείξεις ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν απομειωθεί αποτελούν η αθέτηση όρων ή η παράβλεψη υποχρεώσεων εκ μέρους οφειλέτη, η αναδιάρθρωση του οφειλόμενου ποσού προς την Εταιρεία με όρους που η Εταιρεία δε θα αποδεχόταν διαφορετικά και ενδείξεις ότι ο οφειλέτης ή ο εκδότης θα πτωχεύσει. Η ζημία απομείωσης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών του, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και παρουσιάζεται σε λογαριασμό πρόβλεψης έναντι των απαιτήσεων. Ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά τις προηγούμενες περιόδους αντιλογίζεται εάν υπάρξει αλλαγή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας που σχετίζονται αντικειμενικά με γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου που αναγνωρίστηκε αρχικά η απομείωση. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων, που αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη ζημία από μη είσπραξη απαιτήσεων. Η σχηματιζόμενη πρόβλεψη σχηματίζεται για να καλύψει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους, όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη (όπως σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του πελάτη) ότι η Εταιρεία δε θα εισπράξει το σύνολο της απαίτησης, σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της συναλλαγής. Η Εταιρεία σχηματίζει μια πρόβλεψη για απομείωση, η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της για ζημίες από εμπορικές απαιτήσεις. Η Εταιρεία, στην περίπτωση που θεωρεί ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανάκτησης της απαίτησης, θεωρεί την απαίτηση ανεπίδεκτη είσπραξης και τη διαγράφει απευθείας σε μείωση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που αφορά. Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. (ii) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των αποθεμάτων και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων για ένδειξη πιθανής απομείωσης της αξίας τους. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, γίνεται εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού τους. Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αόριστη ωφέλιμη ζωή το ανακτήσιμο ποσό υπολογίζεται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της αξίας του λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας του μείον το κόστος πώλησης. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία με ένα προ-φόρου συντελεστή, ο οποίος αντανακλά τις τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο. Για τον έλεγχο της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία συγκεντρώνονται στη μικρότερη δυνατή μονάδα, που είναι ικανή να παράγει ταμειακές εισροές λόγω χρήσης και είναι ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων («μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών»). Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία τους και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά τις προηγούμενες περιόδους επανεκτιμάται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων για τυχόν ενδείξεις μείωσής της ή μη ύπαρξής της και αντιλογίζεται εάν υπάρξει αλλαγή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας, μέχρι το ύψος της λογιστικής αξίας που θα προσδιοριζόταν, καθαρή από αποσβέσεις, εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης. 16

17 ι) Μερίσματα ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τα μερίσματα καταχωρούνται ως υποχρέωση μετά την έγκριση της διανομής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει διαφορετικά, να διανέμουν σε μετρητά, κάθε έτος, στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών. ια) Παροχές στο προσωπικό (i) Βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό αναγνωρίζονται σε μη προεξοφλημένη βάση και καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Υποχρέωση αναγνωρίζεται για το ποσό που αναμένεται να πληρωθεί για το βραχυπρόθεσμο μέρος των πληρωμών, εάν η Εταιρεία έχει παρούσα υποχρέωση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως αποτέλεσμα δεδουλευμένων υπηρεσιών από το προσωπικό, το κόστος της οποίας μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα. (ii) Παροχές στο προσωπικό μετά τη έξοδο από την υπηρεσία Οι παροχές αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (1) προγράμματα καθορισμένων εισφορών και (2) προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών ορίζεται ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε µία ξεχωριστή οντότητα (ένα ασφαλιστικό ταμείο) και δε θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στο ασφαλιστικό ταμείο στο μέλλον. Η υποχρέωση για τις εισφορές αυτές καταχωρείται στα αποτελέσματα ως έξοδο όταν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών από το προσωπικό. Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της καθορισμένης παροχής ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων που προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες ταμιακές ροές των παροχών συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία να παρέχει εφάπαξ αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης στο προσωπικό της. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο, κατά την ημερομηνία αναφοράς, εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης (τουλάχιστον ΑΑ) που έχουν ημερομηνίες λήξης σχετικές με αυτές των υποχρεώσεων της Εταιρείας και που αφορούν το ίδιο νόμισμα στο οποίο οι παροχές συνταξιοδότησης θα πληρωθούν στο προσωπικό. Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο της Προβλεπόμενης Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Η Εταιρεία αναγνωρίζει κέρδη ή ζημιές από την μείωση στα ποσά των μελλοντικών εισφορών («περικοπή») ή των τερματισμό παροχής («εκκαθάριση») ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών όταν αυτή πραγματοποιείται. Τα κέρδη ή ζημιές από την περικοπή ή εκκαθάριση προκύπτουν από την μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, καθώς και των τυχόν αναλογιστικών κερδών και ζημιών καθώς και τυχόν κόστους προϋπηρεσίας που δεν είχε αναγνωριστεί προηγούμενα. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης της Εταιρείας από ένα πρόγραμμα, αναγνωρίζονται άμεσα στην κατάσταση συνολικού αποτελέσματος. κ) Κρατικές επιχορηγήσεις Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδο επομένων χρήσεων στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει λογική διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλες τις προϋποθέσεις που συνδέονται με την επιχορήγηση. Επιχορηγήσεις που σχετίζονται με τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τις δαπάνες που πρόκειται να αντισταθμίσουν. Επιχορηγήσεις που σχετίζονται με αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε σταθερή βάση βάσει της ωφέλιμης ζωής των σχετιζόμενων παγίων. 17

18 λ) Προβλέψεις ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μία πρόβλεψη καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος και είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για τακτοποίηση της υποχρέωσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και, αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Εάν η επίπτωση είναι σημαντική, οι προβλέψεις προσδιορίζονται με προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών εκροών κάνοντας χρήση ενός συντελεστή προ-φόρου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη διαχρονική αξία του χρήματος και, όπου πρόσφορο, τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου, καταχωρείται σαν κόστος δανεισμού. Δεν αναγνωρίζεται πρόβλεψη για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές. μ) Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα από την πώληση των αγαθών κατά τη διάρκεια των συνήθων δραστηριοτήτων αποτιμούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή είναι εισπρακτέο, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη ιδιοκτησίας έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, η είσπραξη του τιμήματος είναι πιθανή, τα κόστη που σχετίζονται με την πώληση και η πιθανή επιστροφή των αγαθών από τον πελάτη μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν υπάρχει συνεχιζόμενη ανάμιξη της Εταιρείας με τα αγαθά και το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Αν είναι πιθανό ότι οι εκπτώσεις θα χορηγηθούν και το ποσό τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, τότε οι εκπτώσεις αναγνωρίζονται ως μείωση των εσόδων, όπως αναγνωρίζονται τα έσοδα από τις πωλήσεις. Η χρονική στιγμή της μεταβίβασης των κινδύνων και των ωφελειών διαφέρει ανάλογα με τους επιμέρους όρους της συμφωνίας πώλησης. ν) Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο βαθμό που δεν αφορούν μια συνένωση επιχειρήσεων, ή στοιχεία που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα. Ο τρέχων φόρος είναι ο αναμενόμενος φόρος εισοδήματος πληρωτέος ή απαιτητός επί των φορολογικών κερδών ή ζημιών της χρήσης εφαρμόζοντας το φορολογικό συντελεστή που έχει θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμογών στο φόρο εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων. Αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς και την αξία των παραπάνω για φορολογικούς σκοπούς. Αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές: αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων από συναλλαγή που δεν σχετίζεται με συνένωση επιχειρήσεων και που δεν επηρεάζει τα λογιστικά ή τα φορολογικά κέρδη, διαφορές που σχετίζονται με συμμετοχές σε θυγατρικές στο βαθμό που είναι πιθανό ότι δε θα αναστραφούν στο προσεχές μέλλον καθώς και διαφορές που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοσθούν στις προσωρινές διαφορές όταν αυτές αναστραφούν με βάση τους θεσπισμένους ή ουσιαστικά θεσπισμένους νόμους κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, εάν 18

19 υπάρχει σχετικό νομικό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και που συσχετίζονται με φόρο εισοδήματος που έχει επιβληθεί από την ίδια φορολογική αρχή στην ίδια φορολογική οντότητα ή σε διαφορετικές φορολογικές οντότητες, οι οποίες πρόκειται να εκκαθαρίσουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις τους σε καθαρή βάση, ή εάν αυτές πραγματοποιηθούν ταυτοχρόνως. Κατά τον προσδιορισμό του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου η Εταιρεία συνεκτιμά την επίπτωση αβέβαιων φορολογικών θέσεων και το κατά πόσο ενδέχεται να οφείλονται πρόσθετοι φόροι και τόκοι. Είναι πιθανό να τεθούν σε γνώση της Εταιρείας νέα στοιχεία και πληροφορίες που να οδηγήσουν σε τροποποίηση της εκτίμησης σχετικά με την επάρκεια των σχηματισμένων τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. Διαφοροποιήσεις αυτού του τύπου στις φορολογικές υποχρεώσεις θα επηρεάσουν τα έξοδα φόρων της περιόδου πραγματοποίησης της αναθεώρησης. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται επί μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών και προσωρινών διαφορών στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και οι προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και μειώνονται όταν δεν είναι πλέον πιθανό ότι το φορολογικό όφελος που σχετίζεται με αυτές θα πραγματοποιηθεί. Επιπλέον φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων αναγνωρίζονται ταυτοχρόνως με την υποχρέωση για την πληρωμή των μερισμάτων. ξ) Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα Τα χρηματοοικονομικά έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από επενδυμένα κεφάλαια. Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν καταστούν δεδουλευμένα με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνουν τους τόκους των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και τους τόκους από την προεξόφληση των προβλέψεων. Τα κόστη δανεισμού που δε σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές εμφανίζονται καθαρά/συμψηφισμένα στις οικονομικές καταστάσεις. ο) Μισθώσεις Οι πληρωμές που γίνονται στα πλαίσια λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα ισόποσα κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Η Εταιρεία δε συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. π) Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν ακόμα εφαρμογή Έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα και έχουν γίνει τροποποιήσεις σε υπάρχοντα Πρότυπα και Διερμηνείες, στα οποία η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους είναι μεταγενέστερη της 1 Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν ληφθεί υπόψη, για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Τα σχετικά με την Εταιρεία νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες είναι: Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, διερμηνεία 21 Εισφορές, τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 Παρουσίαση χρηματοοικονομικών μέσων, τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π 36 Γνωστοποιήσεις για το ανακτήσιμο ποσό μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζομένους, τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο, ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε λοιπές εταιρείες, τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να εφαρμόσει τα πρότυπα αυτά νωρίτερα από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής τους και η επίπτωση της εφαρμογής τους δεν έχει προσδιοριστεί. 19

20 4. Λοιπά λειτουργικά έσοδα Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών Επιχορηγήσεις Λοιπά έσοδα Σύνολο Μεταβολή αποθεμάτων - Αναλώσεις υλών και υλικών Μεταβολή αποθεμάτων προϊόντων (710) Αναλώσεις εμπορευμάτων Αναλώσεις Α' & Β' Υλών - Υλικών συσκευασίας Αναλώσεις λοιπών αποθεμάτων Σύνολο Έξοδα προσωπικού Μισθοί και ημερομίσθια Εργοδοτικές εισφορές Παροχές σε εργαζόμενους λόγω εξόδου από υπηρεσία (σημείωση 23) Λοιπές παροχές στους εργαζόμενους Σύνολο Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για την τρέχουσα περίοδο ήταν 212 άτομα (2012: 214 άτομα). 7. Αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων Δαπάνες ενέργειας Επισκευές - Συντηρήσεις Προμήθειες τρίτων Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών Λοιπές παροχές τρίτων Σύνολο Αποσβέσεις Πάγια περιουσιακά στοιχεία (σημείωση 12) Άυλα περιουσιακά στοιχεία (σημείωση 13) Σύνολο

21 9. Λοιπά λειτουργικά έξοδα Έξοδα μεταφορών Έξοδα προβολής και διαφήμισης Φόροι και Τέλη Υλικά άμεσης ανάλωσης Διάφορα έξοδα Σύνολο Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Αναγνωρισμένα στα αποτελέσματα Τόκοι καταθέσεων Λοιπά Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρεωστικοί τόκοι ομολογιακών δανείων (σημείωση 22) Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Φόροι εισοδήματος Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες στην Ελλάδα είναι 26% (2012: 20%). Ο συντελεστής αυτός είναι σε ισχύ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Τον Ιανουάριο του 2013 νέα φορολογική νομοθεσία ετέθη σε ισχύ από την Ελληνική κυβέρνηση βάσει της οποίας ο φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε σε 26% για το έτος 2013 και εντεύθεν. Επιπλέον, η Ελληνική φορολογική νομοθεσία απαιτεί πληρωμή προκαταβολής ποσοστού 80% στο ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήματος. Η προκαταβολή συμψηφίζεται με το φόρο της επόμενης χρήσης. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά, έως ότου οι φορολογικές αρχές ή ο τακτικός ελεγκτής, βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 82 παρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010 και δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για την χρήση 2010 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2011 και 2012, σύμφωνα με το άρθρο 82 5 του Ν. 2238/94, εκδόθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα που ορίζει ο νόμος, ενώ για την τρέχουσα χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή. 21

22 Τα κύρια στοιχεία του εξόδου/(οφέλους) από τη φορολογία εισοδήματος κατά την ημερομηνία αναφοράς είναι τα εξής: Τρέχων φόρος εισοδήματος Τρέχων φόρος Σύνολο τρέχοντος φόρου Αναβαλλόμενος φόρος (όφελος)/ έξοδο Δημιουργία & αντιστροφή προσωρινών διαφορών Μεταβολή φορολογικού συντελεστή Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου Συνολικό έξοδο από φόρο εισοδήματος Συμφωνία πραγματικού φορολογικού συντελεστή Κέρδη χρήσεως Φόρος εισοδήματος βάσει του εγχώριου φορολογικού συντελεστή 26,00% ,00% Επίπτωση μείωσης φορολογικού συντελεστή 27,29% ,00% Μη εκπιπτόμενα έξοδα 3,09% ,56% Επίπτωση φορολογικών κινήτρων (αφορολόγητα αποθεματικά) 0,00% 0-2,28% (84.914) Λοιπά 0,16% ,17% Επίπτωση πραγματικού φορολογικού συντελεστή 56,54% ,45% Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Κόστος κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα και Τεχνικός Εξοπλισμός Λοιπά ενσώματα πάγια Έργα υπό κατασκευή Σύνολο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις και διαγραφές Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Σωρευμένες αποσβέσεις Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Αποσβέσεις Πωλήσεις και διαγραφές Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου Κόστος κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα και Τεχνικός Εξοπλισμός Λοιπά ενσώματα πάγια Έργα υπό κατασκευή Σύνολο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις και διαγραφές Μεταφορές και λοιπές κινήσεις ( ) - Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

23 Σωρευμένες αποσβέσεις Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Αποσβέσεις Πωλήσεις και διαγραφές Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου Άυλα περιουσιακά στοιχεία Σήματα Λογισμικό Σύνολο Κόστος κτήσεως Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Σωρευτικές αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Αποσβέσεις Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου Σήματα Λογισμικό Σύνολο Κόστος κτήσεως Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Προσθήκες Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Σωρευτικές αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Αποσβέσεις Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012, στα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα ύψους Ευρώ 0,6 εκατομμυρίων περίπου με αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής τα οποία αφορούν προϊόντα που εμπορεύονται στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης επί των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων. Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίσθηκε βάσει υπολογισμού της αξίας χρήσης αυτών των στοιχείων. Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει εκτιμήσεων των προβλεπόμενων ταμειακών ροών, οι οποίες βασίζονται σε χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς (business plans), που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς για τα επί μέρους άυλα περιουσιακά στοιχεία. Για τον έλεγχο απομείωσης χρησιμοποιήθηκε προεξοφλητικό επιτόκιο 14% και ρυθμός ανάπτυξης των ταμειακών ροών στο διηνεκές 0,5% και δεν προέκυψε ζημία απομείωσης. 23

24 14. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες Υπόλοιπο έναρξης Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής 0 0 Υπόλοιπο λήξης Τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας έχουν ως εξής: Ποσοστό συμμετοχής Χώρα Αξία συμμετοχών Επωνυμία εγκατάστασης Atlanta Am Sp. z o.o. 87,625% 87,625% Πολωνία ΒΛΑΧΑ Α.Ε. 51,000% 51,000% Ελλάδα MEDITERRANEAN FOODS A.E. 49,000% 49,000% Ελλάδα MEDITERRANEAN FOODS A.E. Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής ( ) ( ) Σύνολο H Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε έλεγχο απομείωσης των συμμετοχών της εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Το ανακτήσιμο ποσό των συμμετοχών στις θυγατρικές εταιρείες εκτιμήθηκε βάσει της αξίας χρήσης των επενδύσεων. Η αξία χρήσης προσδιορίσθηκε με βάση τις εξής παραδοχές : Οι μελλοντικές ροές υπολογίστηκαν με βάση το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο των θυγατρικών εταιρειών για την επόμενη πενταετία. Το επιτόκιο προεξόφλησης των ταμειακών ροών που χρησιμοποιήθηκε ήταν 14% για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 11% για τη θυγατρική εταιρεία στην Πολωνία. Ρυθμός ανάπτυξης των ταμειακών ροών στο διηνεκές που χρησιμοποιήθηκε ήταν 0.5% για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 2.5% για τη θυγατρική εταιρεία στην Πολωνία Από τον έλεγχο απομείωσης των συμμετοχών δεν προέκυψε ζημία απομείωσης. Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. (01/01/2012) η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης της συμμετοχής της στην MEDITERRANEAN FOODS A.E. Η Εταιρεία βρίσκεται από το 2009 σε δικαστική διαμάχη με την MEDITERRANEAN FOODS A.E. και μεταξύ άλλων ζητά την αντιστροφή πώλησης των μετοχών. Σχετική αναφορά για την δικαστική υπόθεση γίνεται στην σημείωση 27 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 15. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δοθείσες εγγυήσεις Σύνολο

25 16. Αποθέματα ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εμπορεύματα Προϊόντα έτοιμα Πρώτες και βοηθητικές ύλες Λοιπά Αποθέματα Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων Σύνολο Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις από πελάτες Ελληνικό Δημόσιο - Απαιτήσεις από φόρους Λοιπές απαιτήσεις Μείον: Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων (σημείωση 28) ( ) ( ) Σύνολο Η κίνηση των προβλέψεων για την απομείωση των απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως: Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου Απομείωση χρήσης (σημείωση 28) Διαγραφές απαιτήσεων ( ) - Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου Για την έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο και για την πρόβλεψη για ζημίες απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων γίνεται αναφορά στη σημείωση Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τραπεζικές καταθέσεις Μετρητά Σύνολο Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίου και η αντίστοιχη ανάλυση ευαισθησίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων αναλύονται στη σημείωση Μετοχικό κεφάλαιο και κέρδη ανά μετοχή Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου γίνονται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Την 31 Δεκεμβρίου 2013 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε Ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2012: Ευρώ ) διαιρούμενο σε μετοχές (31 Δεκεμβρίου 2012: ) ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,48 (σε απόλυτο ποσό) η κάθε μία. 25

26 Βάσει της από 28 Ιουνίου 2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά Ευρώ μέσω: α. κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 Ευρώ ,11 και β. δια καταβολής μετρητών Ευρώ 335,89 Εκδόθηκαν ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,48 η κάθε μία. Κίνηση αριθμού μετοχών: Εκδοθείσες μέχρι την 1 η Ιανουαρίου Νέες μετοχές Εκδοθείσες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου πλήρως εξοφλημένες Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα 0,44 0, Μερίσματα Κατά την διάρκεια της παρούσας χρήσης η Εταιρεία πραγματοποίησε πληρωμές μερισμάτων Ευρώ μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του 2013 που θα πραγματοποιηθεί την 30 Ιουνίου 2014, την διανομή μερίσματος ως ακολούθως: Ευρώ 0,256 ανά μετοχή (31 Δεκεμβρίου 2012: Ευρώ 0,069) Δεν υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις για τα ανωτέρω μερίσματα. 21. Αποθεματικά Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Σύνολο Τακτικό αποθεματικό Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι ανώνυμες εταιρείες έχουν υποχρέωση να σχηματίζουν τακτικό αποθεματικό ύψους τουλάχιστον 5% επί των ετησίων καθαρών κερδών τους, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία, έως ότου φθάσει στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και μπορεί μόνο να καλύψει πιθανές ζημίες, εάν προκύψουν. Από τη διανομή κερδών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση σχηματίστηκε κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 Τακτικό Αποθεματικό ποσού Ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2012: Ευρώ ). Λοιπά αποθεματικά Τα λοιπά αποθεματικά κυρίως αφορούν αφορολόγητα αποθεματικά και αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο. Τα αποθεματικά αυτά δεν πρόκειται να διανεμηθούν στο άμεσο μέλλον και ως εκ τούτου δεν υπολογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρότυπο

27 22. Δανειακές υποχρεώσεις Η παρούσα σημείωση παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τους συμβατικούς όρους των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, οι οποίες αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης των επιτοκίων, των συναλλαγματικών κινδύνων και τον κίνδυνο ρευστότητας, γίνεται αναφορά στη σημείωση 28. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες για τις δανειακές υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012: Σημεί Έτος Νόμισμα ωση λήξης Ονομαστική Αξία Λογιστική Αξία Ονομαστική Αξία Λογιστική Αξία Ομολογιακό δάνειο (i) EUR Ομολογιακό δάνειο (ii) EUR Ομολογιακό δάνειο (iii) EUR Ομολογιακό δάνειο (iv) EUR Μακροπρόθεσμο δάνειο (v) EUR Μακροπρόθεσμο δάνειο (vi) EUR Βραχυπρόθεσμο δάνειο κεφαλαίου κίνησης (vii) EUR Κεφάλαιο Κίνησης (viii) EUR Σύνολο χρηματοδότησης (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Ομολογιακό δάνειο ποσού εκδόσεως 2013 και λήξεως 2016 με σταθερό επιτόκιο και αποπληρωμή σε εξαμηνιαίες δόσεις με δυνατότητα προπληρωμής. Ομολογιακό δάνειο ποσού εκδόσεως 2011 και λήξεως 2015 με σταθερό επιτόκιο και αποπληρωμή σε ετήσιες δόσεις με δυνατότητα προπληρωμής. Ομολογιακό δάνειο ποσού εκδόσεως 2011 και λήξεως 2015 με σταθερό επιτόκιο και αποπληρωμή σε εξαμηνιαίες δόσεις με δυνατότητα προπληρωμής. Ομολογιακό δάνειο ποσού εκδόσεως 2008 και λήξεως 2013 με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου) και αποπληρωμή σε εξαμηνιαίες δόσεις με δυνατότητα προπληρωμής. Μακροπρόθεσμο δάνειο παγίων εγκαταστάσεων ποσού έτους 2011 με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου) και αποπληρωμή σε εξαμηνιαίες δόσεις με δυνατότητα προπληρωμής. Μακροπρόθεσμο δάνειο παγίων εγκαταστάσεων ποσού έτους 2011 με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου) και αποπληρωμή σε εξαμηνιαίες δόσεις με δυνατότητα προπληρωμής. Βραχυπρόθεσμο δάνειο κεφαλαίου κίνησης με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου) Βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο κίνησης από αλληλόχρεο λογαριασμό με σταθερό επιτόκιο. Οι συμβάσεις των ομολογιακών δανείων ορίζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που συνιστούν παράλειψη εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης και αποτελούν γεγονότα καταγγελίας, όπως ενδεικτικά: μη πληρωμή των οφειλόμενων σύμφωνα με τη σύμβαση, μεταβίβαση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων ή συγχώνευση ή εξαγορά χωρίς την έγκριση των ομολογιούχων. Επιπλέον, υποχρεώνουν την Εταιρεία να τηρεί χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια, EBITDA προς Χρεωστικούς τόκους και Συνολικός τραπεζικός δανεισμός προς Πωλήσεις εντός συγκεκριμένων ορίων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία είναι συνεπής με τους όρους και τους περιορισμούς των δανειακών συμβάσεων. Σχετικά με τα χρηματοοικονομικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2013 και 2012, παρατίθεται αναφορά στη σημείωση 10. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων αναλύεται στη σημείωση 28 27

28 23. Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να αποζημιώσει τους υπαλλήλους της όταν συνταξιοδοτούνται. Η σχετική νομοθεσία καθορίζει το εφ άπαξ ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι κατά τη συνταξιοδότησή τους, που συνήθως εξαρτάται από κάποιους παράγοντες, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και οι αποδοχές τους. Αυτή η υποχρέωση αποτελεί υποχρέωση καθορισμένων παροχών. Η κίνηση του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναλύεται ως εξής: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας Χρεωστικοί τόκοι Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη ( ) ( ) Επιπλέον παροχές σε εργαζομένους - Κόστος / (Κέρδος) περικοπής Αναλογιστικές ζημίες στα λοιπά αποτελέσματα Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Η κίνηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχει ως ακολούθως: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Παροχές που πληρώθηκαν απευθείας από τον εργοδότη ( ) ( ) Σύνολο καταχωρημένης δαπάνης στα αποτελέσματα (σημείωση 6) Αναλογιστικές ζημίες στα λοιπά αποτελέσματα Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αναλύονται ως εξής: Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας Χρεωστικοί τόκοι Επιπλέον παροχές σε εργαζομένους Κόστος / (Κέρδος) περικοπής Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία (σημείωση 6) Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής: Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,17% 3,37% Πληθωρισμός 2,00% 2,00% Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών 3,50% 3,50% Μέσος όρος εναπομένουσας μελλοντικής εργασιακής ζωής 15,17 15,73 Οι υποθέσεις αναφορικά με τη μελλοντική θνησιμότητα βασίζονται στον πίνακα που είναι αποδεκτός από την αρμόδια ελληνική κυβερνητική υπηρεσία, η οποία επιθεωρεί τα ελληνικά συνταξιοδοτικά αποθεματικά. Ο πίνακας ονομάζεται EVK2000 και βασίζεται στα ποσοστά θνησιμότητας της Ελβετίας. 28

29 Ιστορικά Στοιχεία Καθαρής Υποχρέωσης 2011 Παρούσα αξία των υποχρεώσεων Σύνολο Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Οι αναγνωριζόμενες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατανέμονται ως ακολούθως: Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Καθαρό ποσό Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ( ) ( ) - - ( ) ( ) Λοιπά στοιχεία - - (5.324) (5.324) Συνολικές φορολογικές (απαιτήσεις) / υποχρεώσεις ( ) ( ) Κίνηση προσωρινών διαφορών κατά τη διάρκεια της χρήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 Καταχώρηση στα αποτελέσματα Καταχώρηση στα ίδια κεφάλαια Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ( ) (26.810) ( ) Λοιπά στοιχεία (26.810) Κίνηση προσωρινών διαφορών κατά τη διάρκεια της χρήσης Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 Καταχώρηση στα αποτελέσματα Καταχώρηση στα ίδια κεφάλαια Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ( ) (68.447) (4.328) ( ) Λοιπά στοιχεία (32.950) - (5.324) (4.328) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη Λοιποί προμηθευτές και δεδουλευμένα έξοδα Σύνολο Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο ρευστότητας σχετικά με τους προμηθευτές και τις λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται στη σημείωση Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας θεωρούνται οι θυγατρικές της (σημείωση 14), η συνδεδεμένη εταιρεία ΑΛΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Τ. καθώς επίσης και τα μέλη της Διοίκησης και αποκλειστικοί μέτοχοί της. 29

30 Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες έχουν ως εξής: Βραχυπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις από: Atlanta Am Sp. z o.o ΑΛΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Τ Σύνολο Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε: ΒΛΑΧΑ Α.Ε Σύνολο Οι συναλλαγές της Εταιρείας με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες έχουν ως εξής: Πωλήσεις αγαθών και λοιπά έσοδα: ATLANTA A.M. Sp.zo.o ΒΛΑΧΑ Α.Ε ΑΛΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Τ Σύνολο Αγορές αγαθών και υπηρεσιών: ΒΛΑΧΑ Α.Ε Σύνολο Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα μέλη της Διοίκησης έχουν ως εξής: Παροχές σε μέλη της Διοίκησης: Αμοιβές Μελών ΔΣ και ανώτατων διευθυντικών στελεχών Σύνολο Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεσμεύσεις Δεσμεύσεις από μισθώσεις: Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία είχε διάφορες μη ακυρώσιμες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση μεταφορικών μέσων και κτιρίων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2013 έχουν ως ακολούθως: Έτος Λειτουργικές Μισθώσεις Έως ένα έτος Ένα έως πέντε έτη Πάνω από πέντε έτη Σύνολο ελάχιστων δεσμεύσεων ενοικίων

31 Τα συνολικά έξοδα λειτουργικών μισθώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχονταν σε Ευρώ ,85 (2012: Ευρώ ,38) και συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων» (σημείωση 7) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Η Εταιρεία βρίσκεται από το 2009 σε δικαστική διαμάχη με τη Mediterranean Foods A.E. («Mediterranean Foods»). Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη, κατήγγειλε την υφιστάμενη από το 2008 σύμβαση αποκλειστικής διανομής από την Εταιρεία των προϊόντων BRAVA και DELICIA, εγείροντας απαιτήσεις της συνολικής αξίας Ευρώ 1,7 εκατομμυρίων, και προχώρησε σε δέσμευση καταθέσεων της Εταιρείας. Επί της ανωτέρω δέσμευσης, την 29 η Ιανουαρίου 2014 εκδόθηκε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που ακυρώνει τις σχετιζόμενες διαταγές πληρωμής. Η Mediterranean Foods άσκησε έφεση επί της αποφάσεως και αναμένεται ο ορισμός της δικασίμου. Λόγω της μονομερούς λύσης της σύμβασης διανομής, έχει υποβληθεί αγωγή και από την Εταιρεία κατά της Mediterranean Foods και των μετόχων της ενώπιον του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδικάστηκε την 13 η Φεβρουαρίου 2014 και αναμένεται η απόφαση. Η αγωγή περιλαμβάνει απαιτήσεις για αναστροφή πώλησης μετοχών, διαφυγόν κέρδος, αποζημίωση πελατείας, διαφορά αξίας επιστρεφόμενων προϊόντων και ηθικής βλάβης, συνολικής αξίας Ευρώ 4,6 εκατομμυρίων. Επιπλέον, εκκρεμεί η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων συνολικής αξίας Ευρώ 0,6 εκατομμυρίων από την Mediterranean Foods για αγορές αποθεμάτων οι οποίες σχετίζονται με ειδικές παροχές / εκπτώσεις που έδωσε η Εταιρεία σε πελάτες της στο παρελθόν σύμφωνα με τη σύμβαση διανομής. Η Εταιρεία έχει στείλει εξώδικο στη θυγατρική και ζητά την έκδοση των εκκρεμών πιστωτικών τιμολογίων ενώ έχει κάνει και πρόβλεψη στα βιβλία της για τη λήψη των εν λόγω τιμολογίων. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δε θα υποστεί ζημία από την έκβαση της υπόθεσης. 28. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων: πιστωτικός κίνδυνος κίνδυνος ρευστότητας κίνδυνος αγοράς λειτουργικός κίνδυνος Αυτή η σημείωση παρουσιάζει τις πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, τους στόχους της, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου και τη διαχείριση του κεφαλαίου της. Περαιτέρω ποσοτικές γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται καθ όλη την έκταση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη γενική ευθύνη για την καθιέρωση και την εποπτεία του πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου της Εταιρείας. Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει ως στόχο τον περιορισμό των προαναφερθεισών κινδύνων από τη συνεχή λειτουργία και τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας έχουν συσταθεί για τον εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία ώστε να καθορισθούν τα κατάλληλα όρια κινδύνων και οι διαδικασίες ελέγχου επί αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα συστήματα εξετάζονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Εταιρεία, μέσω της εκπαίδευσης και των προτύπων διοίκησης, στοχεύει στο να αναπτύξει ένα πειθαρχημένο και εποικοδομητικό περιβάλλον ελέγχου, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι να καταλαβαίνουν τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους και στο οποίο η ανάληψη των κινδύνων και των σχετικών αντίμετρων που μειώνουν τους κινδύνους να ορίζεται σαφώς. 31

32 Πιστωτικός κίνδυνος ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονομικών απωλειών για την Εταιρεία, εάν ένας πελάτης ή ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος, σε συναλλαγή με χρηματοοικονομικό μέσο, αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από απαιτήσεις της Εταιρείας από τους πελάτες. Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ήταν η ακόλουθη: Σημείωση Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Απαιτήσεις από πελάτες Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Ωστόσο, η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη επίσης, τα δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων του κλάδου και της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αγοράς, στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, καθώς αυτοί οι παράγοντες μπορεί να έχουν επίδραση επί του πιστωτικού κινδύνου, δεδομένης της παρούσας επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών. Εκτός από τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καμία άλλη σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σχετικά με τους πελάτες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία, λειτουργεί σε ολόκληρη την εγχώρια αγορά. Επομένως, γεωγραφικά, δεν υπάρχει καμία συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Τα ακίνητα υπόλοιπα προκύπτουν κυρίως από προβλήματα πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, διαφωνίες με τους πελάτες ή απάτη. Η Εταιρεία έχει καθιερώσει μια πολιτική πιστωτικού ελέγχου που ορίζει ότι όλοι οι νέοι πελάτες υποβάλλονται σε πιστωτικό έλεγχο πριν από τη συνεργασία μαζί τους. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους και ασφαλίζονται σε αναγνωρισμένη εταιρεία του κλάδου ασφάλισης πιστώσεων. Η Εταιρεία λαμβάνει επίσης εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες προκειμένου να περιοριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση των υφιστάμενων ζημιών σχετικά με τις απαιτήσεις. Η πρόβλεψη απομείωσης αποτελείται από προβλέψεις που αφορούν σε συγκεκριμένους πελάτες. Το συνολικό τμήμα της πρόβλεψης απομείωσης καθορίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων στατιστικών πληρωμής για παρόμοιους πελάτες. Ένας λογαριασμός πρόβλεψης χρησιμοποιείται για να καταγράψει τις ζημίες απομείωσης εκτός αν η Εταιρεία θεωρεί ότι καμία αποκατάσταση του οφειλόμενου απομειωμένου ποσού δεν είναι δυνατή, οπότε τα ποσά θεωρούνται μη ανακτήσιμα και διαγράφονται άμεσα έναντι των αντίστοιχων λογαριασμών πελατών, και λαμβάνοντας υπ όψιν την ισχύουσα νομοθεσία. 32

33 Η παλαιότητα των εμπορικών απαιτήσεων και η σχετική πρόβλεψη για ζημίες απομείωσης κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ήταν η ακόλουθη: Συνολικό ποσό Απομείωση Συνολικό ποσό Απομείωση Μη ληξιπρόθεσμα Ληξιπρόθεσμα για 0-30 μέρες Ληξιπρόθεσμα για μέρες Ληξιπρόθεσμα για μέρες Ληξιπρόθεσμα πέραν των 150 ημερών Για την κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης αναφορικά με τις απαιτήσεις, γίνεται αναφορά στη σημείωση 17. Η συνολική πρόβλεψη ως ποσοστό των συνολικών ακαθάριστων απαιτήσεων της Εταιρείας ανήλθε σε 4,46% στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και σε 6,74% στις 31 Δεκεμβρίου Κατά την χρήση 2013 η Εταιρεία προχώρησε σε διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων ποσού Στην συνέχεια η Εταιρεία σχημάτισε επιπλέον πρόβλεψη ποσού η οποία οφείλεται στην περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα. Η Εταιρεία πιστεύει ότι ποσά που δεν έχουν απομειωθεί, αλλά είναι σε καθυστέρηση, είναι δυνατό να εισπραχθούν, βασιζόμενη στην ιστορική συμπεριφορά των πληρωμών και εκτεταμένες αναλύσεις για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των συγκεκριμένων πελατών και την ικανότητα πληρωμής. Με βάση τα ιστορικά ποσοστά αθέτησης πληρωμών και τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, η Εταιρεία εκτιμά ότι, εκτός από τα παραπάνω, δεν απαιτείται περαιτέρω πρόβλεψη επισφαλειών, όσον αφορά τις εμπορικές απαιτήσεις. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Η Εταιρεία κατέχει χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ευρώ (2012: Ευρώ ), που αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Εγγυήσεις Η Εταιρεία έχει ως πολιτική να παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις μόνο σε θυγατρικές εταιρείες. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί ανέρχονται σε Ευρώ Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος ότι η Εταιρεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της, οι οποίες διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η προσέγγιση της Εταιρείας στη διαχείριση της ρευστότητας είναι να εξασφαλίσει, κατά το μέγιστο δυνατό, ότι θα έχει πάντα την επαρκή ρευστότητα για να τακτοποιεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπό κανονικές και μη συνθήκες, χωρίς να υποστεί μη αποδεκτές απώλειες ή κίνδυνο ζημίας της φήμης της. Η Εταιρεία παρακολουθεί τον κίνδυνο έλλειψης κεφαλαίων χρησιμοποιώντας τις πρακτικές προγραμματισμού ρευστότητας. Αυτές οι πρακτικές εξετάζουν την ωριμότητα τόσο των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λογαριασμοί εισπρακτέοι, λοιπά περιουσιακά στοιχεία) όσο και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των προβλεπόμενων λειτουργικών ταμειακών ροών. Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της συνέχισης της χρηματοδότησης και της ευελιξίας. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 γραμμές πίστωσης (μη εγγυημένες) ύψους Ευρώ 19 εκατομμυρίων περίπου, προς εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων κίνησης από τα οποία έχει χρησιμοποιήσει πιστώσεις ποσού Ευρώ 8 εκατομμυρίων περίπου. 33

34 Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά την ρευστότητά της σε μηνιαία βάση για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων της. Τα ακόλουθα είναι οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων των κατ' εκτίμηση πληρωμών τόκων και αποκλείοντας την επίδραση των συμφωνιών συμψηφισμού: 31 Δεκεμβρίου 2013 Λογιστική Αξία Συμβατικές Ταμειακές ροές Λιγότερο 1 έτους 2-5 έτη Μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Δάνεια (σημείωση 22) Φόρος εισοδήματος Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (σημείωση 25) Σύνολο Δεκεμβρίου 2012 Λογιστική Αξία Συμβατικές Ταμειακές ροές Λιγότερο 1 έτους 2-5 έτη Μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Δάνεια (σημείωση 22) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (σημείωση 25) Σύνολο Οι ταμειακές ροές που περιλαμβάνονται στην ανάλυση των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν πολύ νωρίτερα, ή σε πολύ διαφορετικά ποσά από αυτά που αναφέρονται. Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος οι μεταβολές στις τιμές αγοράς, όπως οι τιμές συναλλάγματος, τα επιτόκια και οι τιμές των μετοχών να έχουν επιπτώσεις στο εισόδημα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων. Ο στόχος της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι να ρυθμίσει και να ελέγξει την έκθεση στον κίνδυνο αγοράς στα πλαίσια αποδεκτών παραμέτρων, βελτιστοποιώντας την απόδοση με την οποία η Εταιρεία διενεργεί αυτές τις συναλλαγές εντός των τιθέμενων κατευθυντηρίων από το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου. Λειτουργικός κίνδυνος Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από πολλά αίτια, που σχετίζονται με τις διαδικασίες της Εταιρείας, το προσωπικό της, την τεχνολογία και τις υποδομές, καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες (πλην του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του κινδύνου ρευστότητας) όπως αυτές προκύπτουν από τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα εταιρικής συμπεριφοράς. Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, έτσι ώστε να εξισορροπήσει την αποφυγή των οικονομικών ζημιών και την προσβολή της φήμης της Εταιρείας με παράλληλες συνέργειες κόστους και τον περιορισμό των διαδικασιών ελέγχου που περιορίζουν την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα. Η πρωταρχική ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ελέγχων για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου έχει ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ευθύνη αυτή υποστηρίζεται από την ανάπτυξη γενικών εταιρικών προτύπων για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου στους ακόλουθους τομείς: 34

35 ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ απαιτήσεις για κατάλληλο διαχωρισμό καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης ανεξάρτητης έγκρισης των συναλλαγών απαιτήσεις για συμφωνία και παρακολούθηση των συναλλαγών συμμόρφωση με ρυθμιστικές και λοιπές νομικές απαιτήσεις τεκμηρίωση ελέγχων και διαδικασιών απαιτήσεις για περιοδική αξιολόγηση των επιχειρησιακών κινδύνων, καθώς και επάρκεια ελέγχων και διαδικασιών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίζονται απαιτήσεις για υποβολή επιχειρησιακών ζημιών και προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη δεοντολογικά και επιχειρηματικά πρότυπα και περιορισμός του κινδύνου Η συμμόρφωση με τα πρότυπα της Εταιρείας εξασφαλίζεται μέσω της ενεργού συμμετοχής των βασικών μετόχων στη διοίκηση και στις καθημερινές δραστηριότητες της Εταιρείας. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο πωλήσεων, αγορών και δανείων. Όλες οι πωλήσεις και αγορές είναι σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Όλα τα τοκοφόρα δάνεια της καθώς και οι τόκοι των δανείων είναι επίσης σε Ευρώ. Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, δεν παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας για το σκοπό αυτό. Κίνδυνος επιτοκίου Η Εταιρεία υιοθετεί μια πολιτική για να διασφαλίσει ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσής της σε μεταβολές στο επιτόκιο δανεισμού είναι σε σταθερή βάση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο των τοκοφόρων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ήταν σε σταθερό επιτόκιο. Εύλογες αξίες Διάφορες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις της Εταιρείας απαιτούν τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας για τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού. Οι εύλογες αξίες έχουν καθοριστεί για λόγους αποτίμησης ή/και γνωστοποίησης, βασισμένες στις παρακάτω μεθόδους. Όπου χρειάζεται, συμπληρωματικές πληροφορίες για τις υποθέσεις που έγιναν στον καθορισμό της εύλογης αξίας γνωστοποιούνται στις σημειώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού. Απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις Η εύλογη αξία των απαιτήσεων υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το επιτόκιο αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις χωρίς συγκεκριμένο επιτόκιο αποτιμώνται στο ποσό τιμολογίου, εφόσον η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. Η εύλογη αξία καθορίζεται κατά την αρχική αναγνώριση και για σκοπούς γνωστοποιήσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς. Μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Η εύλογη αξία που προσδιορίζεται για λόγους γνωστοποίησης, υπολογίζεται βάσει της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών εκροών κεφαλαίου και τόκων προεξοφλημένων με το επιτόκιο αγοράς κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 35

36 Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, ισούνται με τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Ιεράρχηση εύλογων αξιών Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία δεν κατείχε χρηματοοικονομικά μέσα που να αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Διαχείριση κεφαλαίου Ο στόχος της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου, είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της με σκοπό την παροχή αποδόσεων στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή δομή ώστε να μειώσει το κόστος κεφαλαίου. Η Εταιρεία παρακολουθεί μηνιαία τις δραστηριότητές που παράγονται από τις λειτουργίες της, ώστε να ανταποκρίνεται στις κεφαλαιουχικές της ανάγκες. Επιπλέον, η Εταιρεία χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμο δανεισμό και λειτουργικές ταμειακές ροές για την εκπλήρωση των αναγκών της σε κεφάλαια. Επίσης, η Ελληνική εταιρική νομοθεσία θέτει ορισμένους περιορισμούς στη διανομή των μερισμάτων και τη διατήρηση ορισμένων υποχρεωτικών αποθεματικών (σημείωση 21). Τέλος, βάσει της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, οι εταιρείες απαιτείται να διατηρούν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους στο 50% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν μειωθεί κάτω από αυτό το επίπεδο, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέσα σε έξι μήνες μετά από το τέλος της χρήσης για να αποφασίσει τις κατάλληλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για την συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που θα πρέπει να αναφερθούν. 30. Εξηγήσεις της μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. Όπως αναφέρεται στις βασικές λογιστικές πολιτικές (σημείωση 3) αυτές είναι πρώτες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.. Οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται ανωτέρω (σημειώσεις α έως π) εφαρμόστηκαν κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, των συγκριτικών πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 και κατά την κατάρτιση των υπολοίπων έναρξης του ισολογισμού κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 (ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας στα Δ.Π.Χ.Α.). Κατά την κατάρτιση των υπολοίπων έναρξης του ισολογισμού, η Εταιρεία αναπροσάρμοσε τα ποσά που δημοσιεύθηκαν προγενέστερα στις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη βάση λογιστικοποίησης της Εταιρείας (Κ.Ν. 2190/1920). Επεξήγηση για το πώς η μετάβαση από την προηγούμενη βάση λογιστικοποίησης (Κ.Ν. 2190/1920) στα Δ.Π.Χ.Α. επηρέασε την οικονομική θέση και την οικονομική απόδοση της Εταιρείας παρατίθεται στους επόμενους πίνακες και στις συνοδευτικές σημειώσεις. 36

37 Συμφωνία μεταξύ οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Π.Χ.Α. και ΚΝ 2190/20 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2011 Υπόλοιπα Επίδραση Υπόλοιπα Υπόλοιπα Επίδραση Υπόλοιπα Σημ. ΚΝ 2190/20 μετατροπής ΔΠΧΑ ΚΝ 2190/20 μετατροπής ΔΠΧΑ Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία α,δ Άυλα περιουσιακά στοιχεία α (95.927) Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες γ ( ) ( ) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα δ ( ) (87.886) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις δ ( ) ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων α ( ) ( ) 0 Αποθεματικά γ Υπόλοιπο κερδών εις νέον ι Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ε ( ) ( ) Προβλέψεις ζ (6.226) (6.226) 0 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις β Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Φόρος εισοδήματος πληρωτέος δ ( ) ( ) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις δ,στ,η ( ) ( ) Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ( ) ( ) Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

38 Συμφωνία κατάστασης αποτελεσμάτων μεταξύ ΚΝ 2190/20 και Δ.Π.Χ.Α. της 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2012 Υπόλοιπα Επίδραση Υπόλοιπα Σημ. ΚΝ 2190/20 μετατροπής ΔΠΧΑ Πωλήσεις Λοιπά λειτουργικά έσοδα η Μεταβολή αποθεμάτων - Αναλώσεις υλών και υλικών ( ) - ( ) Έξοδα προσωπικού ε ( ) ( ) Αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων η ( ) ( ) Αποσβέσεις α ( ) ( ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα α ( ) ( ) Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρων Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) - ( ) Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ( ) - ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος β, θ ( ) ( ) ( ) Κέρδη μετά από φόρους Σημειώσεις της συμφωνίας Ιδίων Κεφαλαίων Οι σημαντικότερες προσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να προσαρμοσθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις που είχαν συνταχθεί με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920, στα Δ.Π.Χ.Α., αφορούν κυρίως: α) Σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές πολιτικές, η Εταιρεία λόγιζε αποσβέσεις επί των παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει φορολογικών συντελεστών απόσβεσης. Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., τα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή αυτών. Επίσης, με την πρώτη εφαρμογή, η Εταιρεία υιοθέτησε, για μεν τα γήπεδα/οικόπεδα και κτίρια/εγκαταστάσεις κτιρίων, την εύλογη αξία (τεκμαρτό κόστος), για δε τα λοιπά πάγια στοιχεία, το ιστορικό κόστος κτήσης. Τέλος, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του Δ.Λ.Π. 38 διαγράφονται και το υπόλοιπό τους μεταφέρεται σε μείωση των κερδών εις νέο. Επίσης, για άυλα περιουσιακά στοιχεία των οποίων η λογιστική αξία ήταν μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία τους, αναγνωρίστηκε ζημία απομείωσης η οποία μεταφέρθηκε σε μείωση των κερδών εις νέο. Το αποτέλεσμα αυτών ήταν να αυξηθούν τα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά Ευρώ (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ), να μειωθούν οι διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά Ευρώ (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ) και να αυξηθούν τα κέρδη εις νέον την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά Ευρώ (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ), Ως αποτέλεσμα, ήταν επίσης να μειωθούν τα έξοδα αποσβέσεων κατά Ευρώ καθώς και λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά Ευρώ , λόγω του διαφορετικού αποτελέσματος από διαγραφές/πωλήσεις παγίων, τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου β) Σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές πολιτικές, η Εταιρεία δεν αναγνώριζε απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ των 38

39 λογιστικών ποσών των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και των ποσών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς φορολογίας. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθούν οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και να μειωθούν τα κέρδη εις νέον την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά Ευρώ (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ). Ως αποτέλεσμα, ήταν επίσης να αυξηθεί ο φόρος εισοδήματος κατά Ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου γ) Οι Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους και αναγνωρίστηκε απομείωση της αξίας τους, η οποία καταχωρήθηκε στο Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν οι Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες κατά Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ), να αυξηθούν τα Αποθεματικά κατά Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ), και να μειωθεί το Υπόλοιπο κερδών εις νέο κατά Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ) δ) Η Εταιρεία προέβη σε ανακατάταξη κονδυλίων μεταξύ παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν τα παγία περιουσιακά στοιχεία κατά Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2012, τα αποθέματα κατά Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ), οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις κατά Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ), ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος κατά Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ), και οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά Ευρώ (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ). ε) Σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές πολιτικές, οι υποχρεώσεις συνταξιοδότησης των εργαζομένων δεν αναγνωρίζονταν βάση αναλογιστικής μελέτης από ανεξάρτητο αναλογιστή. Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 1, τα σωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 έχουν αναγνωριστεί για όλα τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν οι παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία και να αυξηθούν τα κέρδη εις νέον 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά Ευρώ (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ). Ως αποτέλεσμα, ήταν επίσης να μειωθούν τα έξοδα προσωπικού κατά Ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου στ) Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., η διανομή των μερισμάτων καταχωρείται στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά τον χρόνο έγκρισής της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθούν τα κέρδη εις νέον και να μειωθούν οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά Ευρώ (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ). ζ) Με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. η Εταιρεία επανεξέτασε τις διενεργηθείσες προβλέψεις και τις τροποποίησε ανάλογα. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν οι προβλέψεις και να αυξηθούν τα κέρδη εις νέον την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά Ευρώ (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ 6.226). η) Με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., η Εταιρεία αναγνώρισε συγκεκριμένα έσοδα και έξοδα στην χρήση την οποία αφορούν σύμφωνα με όσα ορίζουν τα εν λόγω πρότυπα. σε σχέση με την αρχή του δεδουλευμένου. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις και να αυξηθούν τα κέρδη εις νέον την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά Ευρώ (1η Ιανουαρίου 2012: Ευρώ ). Ως αποτέλεσμα, ήταν επίσης να αυξηθούν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα κατά Ευρώ και οι αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων κατά Ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου θ) Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., ο τρέχον φόρος εισοδήματος καταχωρείται ως δαπάνη στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης (31η Δεκεμβρίου 2012: Ευρώ ). Για το λόγο αυτό η Εταιρεία προσάρμοσε την απεικόνιση της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης ι) Το αποτέλεσμα των παραπάνω εγγραφών προσαρμογής στα κέρδη εις νέον έχει ως εξής: 39

40 Σημείωση 1-Ιαν Δεκ-12 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία α Άυλα περιουσιακά στοιχεία α (95.927) Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς γ ( ) ( ) Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων α Αποθεματικά γ ( ) ( ) Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ε Προβλέψεις ζ Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις β ( ) ( ) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις στ, η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΙΚΙΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ /14 Α.Δ.Τ. Σ /95 Α.Δ.Τ. ΑΒ /06 ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.E Α.Δ.Τ. Χ /05 ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.E

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2014

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2014 Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Μ.Α. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.

ΑΛΦΑ ΛΑΒΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Μ.Α. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ. Μ. ΑΕ: 32075/01/Β/94/94 (99) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3241501000 1 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38098/01/Β/97/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002534401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ AGRINO. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ AGRINO. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ AGRINO Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ. Μ. ΑΕ: 9579/10/B/86/020 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 27475512000 Σελίδα 1 ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βλαχερνών 10, 151.24 Μαρούσι Α.Μ.Α.Ε.: 54144/01/Β/03/188 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 005202501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης

Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε." για τη χρήση 1.1.2015 31.12.2015 βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(Άρθρο 29 3) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λευκόχωμα Λακωνίας. Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ.

ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λευκόχωμα Λακωνίας. Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ. ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13 ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου 230 54 Λευκόχωμα Λακωνίας Αρ.Μ.Α.Ε. 44862/25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 18389039000 Α.Φ.Μ. 099385025 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2005 (ποσά σε Ευρώ) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Σημείωση 31.3.2005 31.12.2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANTECH AE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ADVANTECH AE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ADVANTECH AE ΑΡ.ΓΕΜΗ 121948699000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός της 31.12.2015... 2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία... 3 Προσάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) Ελληνικό Αττικής 29/8/2016

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα, 10561 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12194870100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) για τη χρήση VESTITEL HELLAS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

"F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "" Πλάτωνος 58, 104 41 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.51485/01/Β/02/203 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 004709501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 3.Ισολογισμός της 31/12/2015 ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Μ.Α.Ε 47181/26/Β/00/09 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 15730545000

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη A.G.BEST ON WEB SINGLE MEMBER P.C ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 34, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 125173301000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ SEAWAY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ SEAWAY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Π.Ε. ΑΡ.Γ.E.MH. 44561407000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/ /12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/ /12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ : 122061801000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

AUTOGLASSSERVICEΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AUTOGLASSSERVICEΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AUTOGLASSSERVICEΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΔΡΑ : ΛΕΟΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 180 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΚ 12136 ΑΡ. ΓΕΜΗ 124538001000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Λ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26241/01ΑΤ/Β/92/1698 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 001492901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Σεπτεμβρίου 2005 (ποσά σε Ευρώ) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σημείωση 30.9.2005 31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Πλησίον Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, Θέρμη Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Πλησίον Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, Θέρμη Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Πλησίον Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, Θέρμη Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

U DISTRIBUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ. ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ, Φυλή ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

U DISTRIBUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ. ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ, Φυλή ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. U DISTRIBUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ, 13341 Φυλή ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 120147201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα