ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)"

Transcript

1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΧΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ KAI ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΔΠΧΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως, πληροφορίες σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη χρήση. Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασε τα παρακάτω οικονομικά αποτελέσματα τα οποία αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 ως την 31 Δεκεμβρίου 2013: Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθε στο ποσό των Αποτελέσματα μετά από φόρους Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθαν σε ζημιές 201 κυρίως λόγω των υψηλών εξόδων προώθησης πωλήσεων με σκοπό την διεύρυνση του μεριδίου αγοράς. Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση 2013 σε ζημιά ποσού 167. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθαν θετικές σε ποσό

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Καθαρή Θέση Η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθε σε B. Αριθμοδείκτες Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2013, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες τους οποίους χρησιμοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας για την παρακολούθηση της ρευστότητας και της αποδοτικότητάς της: Αριθμοδείκτης Τύπος Γενική Ρευστότητα Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα 0,86 1,02 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μικτό Περιθώριο Κέρδους Μικτά Κέρδη Χρήσεως Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 0,29 - Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) -0,10 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Διάρθρωση Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια Συνολικά Κεφάλαια 0,52 0,98 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή Κόστος Πωλήσεων 29,46 - Μέσο Απόθεμα Σύνολο Καθαρών Κερδών/(Ζημιών) Χρήσεως (0,07) (0,31) Μέσος Αριθμός Μετοχών 4

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη χρήση και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά την χρήση 2013 επαναδραστηριοποιήθηκε αναλαμβάνοντας από την μητρική εταιρεία τον κλάδο εμπορίας και διανομής προϊόντων ζύθου. Ο ανωτέρω εσωτερικός εταιρικός μετασχηματισμός εντάσσεται στο ευρύτερο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Διοίκησης του Ομίλου για την διεύρυνση του μεριδίου στην αγορά προϊόντων ζύθου και στο μετασχηματισμό του Ομίλου σε μια οντότητα που θα ενεργοποιηθεί γενικότερα στη αγορά των ποτών είτε παράγοντας νέα προϊόντα είτε διανέμοντας εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτων. Πέραν των ανωτέρων κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δε συνέβη οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός η επίδραση του οποίου να μην έχει συμπεριληφθεί στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην δραστηριότητα και στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Δ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως διαχειρίσεως Για τη χρήση 2013 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Την 2 Δεκεμβρίου 2013, συνάφθηκε σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής μέχρι του ποσού των με ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Εντός της χρήσης 2014, η Εταιρεία προχώρησε στην χρησιμοποίηση της ανωτέρω γραμμής χρηματοδότησης και άντλησε ποσό

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε. Προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας θα εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται εμπορία και διανομή προϊόντων ζύθου όπως έκανε μέχρι σήμερα, προσδοκώντας στα επόμενα έτη σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της. ΣΤ. Υποκαταστήματα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2013 και μέχρι σήμερα διατηρεί ένα υποκατάστημα στο νομό Φθιώτιδας. Z. Εργασιακά Θέματα, δίνει έμφαση στο υψηλό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και το προσωπικό ήθος των στελεχών της. Τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς. Η. Περιβαλλοντικά Θέματα αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. Θ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες διαχείριση κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειμένη σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο μη προβλέψιμο των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιδράσεις στις επιδόσεις της Εταιρείας στο χρηματοοικονομικό πεδίο. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς, αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές, όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, με τη χρησιμοποίηση κυρίως μη χρηματοοικονομικών εργαλείων και επενδύσεων υπερβάλλουσας ρευστότητας. 6

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (α) Κίνδυνος της αγοράς (i) Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν έχει εμπορικές συναλλαγές σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και δεν διαθέτει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος. (ii) Κίνδυνος τιμής δεν εκτίθεται σε σημαντικές μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων που διακινεί λόγω συναφθέντων συμβάσεων καθορισμένων τιμών αγοράς. (iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου, πέραν των καταθέσεων όψεως, δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. (β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος εμπεριέχεται και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, σε πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα ότι οι πελάτες της Εταιρείας θα αποτύχουν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. H ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά ενέχουν αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ζημιών που συνδέονται με τυχόν αδυναμία πελατών να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Ωστόσο, η Διοίκηση θεωρεί ότι η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, καθώς υφίσταται σημαντική διασπορά των απαιτήσεων και επιπρόσθετα το τμήμα πιστωτικού ελέγχου της Εταιρείας έχει θέσει αυστηρότερα κριτήρια αποδοχής πελατών. 7

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (γ) Κίνδυνος ρευστότητας Η διοίκηση παρακολουθεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των απαιτήσεων ρευστότητας της Εταιρείας για να διασφαλίσει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργικές της ανάγκες, ενώ παράλληλα διατηρεί το αναγκαίο περιθώριο στην αχρησιμοποίητη δανειακή χρηματοδότηση μέσω σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής, έτσι ώστε η Εταιρεία να μην υπερβεί τα όρια και τους όρους δανεισμού της. επενδύει πλεονάζουσα ρευστότητα σε τοκοφόρους τρέχοντες λογαριασμούς, καταθέσεις προθεσμίας και εμπορεύσιμους τίτλους, επιλέγοντας μέσα με την κατάλληλη διάρκεια ή επαρκή ρευστότητα για να παρέχει επαρκές περιθώριο, όπως καθορίζεται από τις ανωτέρω προβλέψεις. Κατά την ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία διακρατούσε ρευστότητα σε τοκοφόρους τρέχοντες λογαριασμούς ποσού 124 (31 Δεκεμβρίου 2011 ποσό 22), με σκοπό να δημιουργήσει άμεσα ταμειακές εισροές για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις υπολείπονταν των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ποσό 318. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η βελτίωση του ανωτέρω δείκτη θα επιτευχθεί μέσω της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας και ειδικότερα από τις πωλήσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός της χρήσης 2014 και των συνεπαγόμενων θετικών λειτουργικών ταμιακών ροών. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού 2.353, ποσό αφορά υποχρέωση προς την μητρική εταιρεία στα πλαίσια της εμπορικής τους συμφωνίας. (δ) Κίνδυνος αποθεμάτων λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές και άλλες κακόβουλες ενέργειες. 8

9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό χρέος. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις. I. Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.970, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ ( 1,00) η κάθε μία. 9

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ K. Μερισματική πολιτική Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής: α) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρείας, όπως εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετά από αυτή την διανομή είναι μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των μη διανεμομένων αποθεματικών. β) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο. Την 30 Απριλίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λόγω των ζημιών που παρουσίασε εντός της χρήσης 2013, αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος με βάση το αρ. 45 του Κ.Ν. 2190/1920. Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 Πρόεδρος του Αντιπρόεδρος του Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Διοικητικού Συμβουλίου Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Συριανός Νικόλαος Ζωγόπουλος Άλκης Τσατσαρώνης 10

11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΧΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CRYSTAL BEVERAGES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «CRYSTAL BEVERAGES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «CRYSTAL BEVERAGES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 11

12 ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 12 Μάιου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος Α.Μ. ΣΟΕΛ BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, Καλλιθέα Α.Μ. ΣΟΕΛ

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο: Αθανάσιος Συριανός: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Ζωγόπουλος: Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Άλκης Τσατσαρώνης: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Έδρα Εταιρείας: Ολύμπου , Μαρούσι Αττικής Ελλάδα ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57054/01ΑΤ/Β/04/450 Ελεγκτική Εταιρεία: BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Αχιλλέως 8 και Λάμπρου Κατσώνη , Καλλιθέα Ελλάδα 13

14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημ Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων 7 (6.218) 0 Μεικτά κέρδη Έξοδα διοίκησης 8 (115) (2) Έξοδα διάθεσης 9 (2.694) 0 Λοιπά έσοδα/(έξοδα) Κέρδη / (ζημιές) εκμετάλλευσης (271) (2) Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (0) 0 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (271) (2) Φόρος εισοδήματος Καθαρό κέρδος / (ζημιά) (219) (2) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (167) (2) Κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (σε Ευρώ) Βασικά 13 (0,0737) (0,3062) Αμβλυμμένα - - Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών, βασικός και αμβλυμμένος Βασικός Αμβλυμμένος - - Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως και την σελίδα 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 14

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καθαρό κέρδος / (ζημιά) (219) (2) Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 0 0 Φόρος εισοδήματος λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) (μετά από φόρους) 0 0 Συνολικά έσοδα / (έξοδα) (219) (2) Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως και την σελίδα 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 15

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμο ενεργητικό Ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια στοιχεία Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 21 (22) (22) Κέρδη / (ζημιές) εις νέο 22 (282) (63) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως και την σελίδα 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 16

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Υπέρ το Κέρδη/ (ζημιές) Σύνολο κεφάλαιο άρτιο εις νέο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου (22) (63) Καθαρό κέρδος / (ζημιά) χρήσης 0 0 (219) (219) Συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης 0 0 (219) (219) Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου (22) (282) Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου (61) (1) Καθαρό κέρδος / (ζημιά) χρήσης 0 0 (2) (2) Συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης 0 0 (2) (2) Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου (22) Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου (22) (63) Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως και την σελίδα 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 17

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/ (ζημιές) χρήσεως προ φόρων (271) (2) Προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις 33 0 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 1 0 Λειτουργικό κέρδος/ (ζημιά) προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (134) (2) (Αύξηση)/Μείωση σε: Αποθέματα (211) 0 Εμπορικές απαιτήσεις (1.587) 0 Λοιπές απαιτήσεις (105) (6) Αύξηση/(Μείωση) σε: Εμπορικές υποχρεώσεις (πλην τραπεζών) Λοιπές υποχρεώσεις Τόκοι πληρωθέντες (1) 0 Ταμειακές εισροές / (εκροές) για λειτουργικές δραστηριότητες 277 (7) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (172) 0 Είσπραξη / (πληρωμή) εγγυήσεων (4) 0 Ταμειακές εισροές / (εκροές) για επενδυτικές δραστηριότητες (176) 0 Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου (μείον εξόδων) 0 0 Ταμειακές εισροές / (εκροές) για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 0 0 Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 102 (7) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως και την σελίδα 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 18

19 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρεία CRYSTAL BEVERAGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο CRYSTAL BEVERAGES AE (εφεξής η Εταιρεία ) δραστηριοποιείται στους τομείς της εμπορίας και διανομής προϊόντων ζύθου. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας ήταν 20 εργαζόμενοι (31 Δεκεμβρίου 2012: 0). Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ, η οποία συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 97,98%. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία εξαγοράστηκε από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και ανέλαβε τον κλάδο της εμπορίας και διανομής προϊόντων ζύθου της μητρικής εταιρείας. μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2012, ημερομηνία που συντελέστηκε η αλλαγή ιδιοκτησίας, δεν είχε ενεργή δραστηριότητα. Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 30 Απριλίου ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Οι οικονομικές καταστάσεις της CRYSTAL BEVERAGES AE έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΔΠΧΑ ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ και τον ΚΝ 2190/1920 που εφαρμόζεται για τις εταιρείες που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς και ειδικότερα βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιείται με την αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων μέσων) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι οι πρώτες που συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΔΠΧΑ ). Λεπτομερής ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας βάσει των προγενέστερα δημοσιευθέντων οικονομικών καταστάσεων και των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αναφέρονται στη σημείωσή 30. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι πολύπλοκοι, ή τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται στη σημείωση 6. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 19

20 3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω. 3.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος (α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν μετρηθεί με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο η οντότητα λειτουργεί ( λειτουργικό νόμισμα ). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας. (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών ή αποτίμησης όπου τα στοιχεία επιμετρούνται εκ νέου. Τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή στο τέλος της χρήσης των νομισματικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο κονδύλι Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα). 3.2 Ενσώματα πάγια στοιχεία Τα ενσώματα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση ευλόγων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον, κατ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν ζημιές απομείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Οι μεταγενέστερες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το στοιχείο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του αντικαθιστάμενου τμήματος διαγράφεται. 20

21 Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευής και συντήρησης χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της οικονομικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται. Η απόσβεση των στοιχείων ενεργητικού υπολογίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο για την κατανομή του κόστους τους στις υπολειμματικές τους αξίες κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, ως εξής: Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Είδη εγγυοδοσίας (βαρέλια) 15 έτη 5-20 έτη 50 έτη Η υπολειμματική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας του εάν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. Κέρδη και ζημιές από διάθεση πάγιων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις με τη λογιστική τους αξία και αναγνωρίζονται στο κονδύλι Λοιπά έσοδα / (έξοδα) στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 3.3 Ασώματα πάγια στοιχεία Οι άδειες λογισμικού που αγοράζονται κεφαλαιοποιούνται βάσει των δαπανών για την απόκτηση και της δυνατότητας χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου λογισμικού. Η απόσβεση υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής, η οποία είναι 10 έτη. 3.4 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστης διάρκειας ωφέλιμη ζωή, όπως για παράδειγμα η υπεραξία, δεν υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται ετησίως για απομείωση. Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Μία ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Το ανακτήσιμο ποσό είναι η υψηλότερη της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης. 21

22 Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Ταξινόμηση κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο απέκτησαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της κατά την αρχική αναγνώριση. Δάνεια και απαιτήσεις Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από αυτά των οποίων η λήξη είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα εν λόγω στοιχεία ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα κονδύλια Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, Εμπορικές απαιτήσεις, Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις και Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της κατάστασης οικονομικής θέσης. δεν κατέχει επενδύσεις που ταξινομούνται ως : (α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, (β) επενδύσεις που διατηρούνται μέχρι τη λήξη τους και (γ) διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Αναγνώριση και επιμέτρηση Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής - την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, και το κόστος της συναλλαγής εγγράφεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 22

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για την χρήση ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα